Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 13.02.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová (přítomna od 19:15), Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Vladimír Došel, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Josef Václavík, Přemysl Vecek.

Zahájeno: 19:12 hod.

 

Předsedající: Dovoluji si přivítat hosty. Vítám Ing. arch. Marečkovou z Magistrátu města Hradec Králové, která je pořizovatelem zadání studie, a vítám také Ing. arch. Ing. Pavla Doležala, který je autorem studie na které se zadání také odkazuje.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 16.01.2014. Bez námitek - zápis byl schválen.

 

Návrh programu

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  3. Územní studie V-Z7 a V-Z8 (lokalita nad školkou Všestary)

  4. Územní studie  C-Z1 (Chlum),  O-Z1 (Rozběřice), V-Z4, V-Z14, V-Z15, V-Z18(Všestary),

R-Z1, R-Z3, R-Z4 (Rosnice), B-Z1, B-Z2 (Bříza)

  5. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 20/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 13.02.2014

Hlasování o usnesení č. 20/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  • Jako zapisovatel určen Ing. Vladimír Fof
  • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Derner, Ing. Šandera

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 21/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 13.02.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 21/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Hájek, p. Došel.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 22/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 13.02.2014  jako ověřovatele zápisu: p. Hájek, p. J. Došel.

Hlasování o usnesení č. 22/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

3. Územní studie V-Z7 a V-Z8 (lokalita nad školkou Všestary)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 13.02.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof

Obsah: Zadání územní studie zastupitelé k prostudování obdrželi. Jako pořizovatel návrhu územní studie byl Magistrát města Hradec Králové vybrán usnesením zastupitelstva obce č. 120/2011 dne 26.5.2011. Zadání přišla za pořizovatele představit Ing. arch. Jana Marečková.

 

Ing. arch. Marečková: Stavební zákon jednoznačně nespecifikuje proces pořizování a projednání územní studie.  Územní studie má obsahovat hlavně to, co obec očekává. Studie vychází z ÚPO (územní plán obce). Míra vážnosti je jiná než u ÚPO. Přesto je územní studie důležitá, stavební úřad se jí musí řídit. Je potřeba říci co obec od toho očekává, co zastupitelé nechtějí. Jedná se o pracovní text, který je ještě možno nyní upravit. Předpokládá se tam čisté bydlení s veřejným prostranstvím, zelení a proti erozním opatřením. Dopředu se říká, co se tam předpokládá. V zadání je psáno, co tam bude řešit a co se nepředpokládá, ač to zákon neukládá. Říká se tam, co se nepředpokládá a projektant by to měl zohlednit. Požadavek v zadání by měl být akceptovatelný a schválen.

 

Ing. Šandera: Nikde ale není napsáno, že to nemusí být schváleno obcí.

 

Ing. arch. Marečková: Ano, to je pravda. Jako občan můžete dělat to, co není zakázáno. Jako instituce můžete dělat jen to, co je povoleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Jen pro doplnění. Je to rozdíl mezi soukromým a veřejným právem.

 

Ing. arch. Marečková: Projdu studii bod po bodu, pokud bude dotaz, ráda vysvětlím.

 

Dále probíhala debata volnou formou. Ing. arch. Marečková odpovídala na vznesené dotazy ke studii.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 23/2014: ZO souhlasí s vypracovaným zadáním územní studie na lokalitu V-Z7 a V-Z8 Všestary s projednanými připomínkami.

Hlasování o usnesení č. 23/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Územní studie C-Z1 (Chlum), O-Z1 (Rozběřice), V-Z4, V-Z14, V-Z15,

V-Z18 (Všestary), R-Z1, R-Z3, R-Z4 (Rosnice), B-Z1, B-Z2 (Bříza)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 13.02.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: V územním plánu Obce Všestary je vyjmenováno, kromě lokality nad školkou, několik dalších lokalit, kde mají být studie. Jde o tzv. prověření územní studií, jako podmínka pro rozhodování. Na přijetí územních studií je v textu uvedena doba 72 měsíců od přijetí územního plánu. Územní plán byl přijat 15.12.2011 s datem nabytí účinnosti dne 31.12.2011. Novelou stavebního zákona se doba zkrátila na dobu 48 měsíců, a je tedy na čase to řešit.

 

Doplnění programu o lokalitu u sokolovny ve Všestarech a lokalitu lesního divadla v k.ú. Lípa.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 24/2014: ZO souhlasí s doplněním programu jednání o územní studie z vlastního podnětu na lokalitu V-Z5 v k.ú Všestary  a 1. etapy „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové.

Hlasování o usnesení č. 24/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Lokality označené v územním plánu, kde je podmíněno prověření územní studií:

C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské

O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské

V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační

R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské

R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské

B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 25/2014: ZO rozhodlo o pořízení územních studií pro lokality:

1) C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské

2) O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské

3) V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

4) V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

5) V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

6) V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační

8) R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské

9) R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské

10) B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

11) B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

a jako pořizovatele územních studií vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č. 25/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 26/2014: ZO rozhodlo o vypracování územní studie z vlastního podnětu na lokalitu V-Z5 Všestary v návaznosti na stávající sportovní areál a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.

Hlasování o usnesení č. 26/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 27/2014: ZO rozhodlo o vypracování 1. etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.

Hlasování o usnesení č. 27/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Závěr

jednání ukončeno v 22:30

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019