Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.09.2014

 

Místo konání: hospůdka „U Monči“, obec Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Josef Macháček (přítomen od 19:05 do 23:05), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Omluveni: Vladimír Došel, Martin Dufek, MVDr. Michal Novák, Josef Václavík,

Osadní výbor: Josef Štefanka, Radovan Dvořák

 

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Stavy účtů k 11.09.2014

Česká národní banka                      7,863.012,06 Kč

Česká spořitelna, a.s.                       6,066.076,07 Kč

                                                ---------------------------------

                                                         13,929.088,13 Kč

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 26.06.2014.

 

Pan Macháček: Chtěl by požádat o přehození bodu 16 Zpráva kontrolního, finančního, kulturního, investičního výboru a výborů pro zeleň, sport a neziskovky. Chtěl by požádat o přeložení zpět do první části dnešního zasedání.

JUDr. Zlatohlávková: Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z posledních zastupitelstev a toto považuje spíše za formální záležitost, tak by byla ráda, aby to zůstalo na místě, kde to bylo radou určené v programu.

Pan Macháček: Neví, jestli vydrží až do konce zastupitelstva, požádal, jestli by to bylo možné přesunout.

JUDr. Zlatohlávková: Zprávy výboru je možné dávat písemně, dokonce se to tak vyžaduje, nepochybně panu Macháčkovi nic nebránilo, aby tak učinil. Má ještě někdo jiný návrh?

Pan Macháček: Bezpochyby tak učinil a zprávu doručil.

JUDr. Zlatohlávková: Pak je zařazena v uvedeném bodě.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.      Připomínky občanů

3.      Informace o dotačních titulech a realizovaných investičních akcích

4.      Zadávací řízení

5.      Smlouvy s ŘSD

6.      Dodatek č. 1 smlouvy na správu obecního lesa

7.      Směnná smlouva

8.      Hranice pozemků pro budoucí chodníky v Chlumu, aktuální informace o průběhu stavebních povolení

9.      Funkční světla z tělocvičny

10.  Rozdělení příspěvku pro sport

11.  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Chlum

12.  Petice na podporu veřejného pořádku

13.  Byt v č.p. 35 Všestary

14.  Žádost obce o odkoupení pozemku v k.ú. Všestary

15.  Kontrola usnesení

16.  Zpráva kontrolního, finančního, kulturního, investičního výboru a výborů pro zeleň, sport a neziskovky

17.  Zpráva z rady obce období červenec srpen, září 2014

18.  Úhrada faktur

19.  Příspěvky spolkům

20.  Závěr   

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 119/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 11.09.2014

Hlasování o usnesení č. 119/2014: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelku určuji Andreu Netušilovou

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Derner, Ing. Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  11
Návrh usnesení č. 120/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 11.09.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner a Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 120/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi:  Ing. Derner a pan Pešek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 121/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 11.09.2014  jako ověřovatele zápisu Ing. Derner a pan Pešek.

Hlasování o usnesení č. 121/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

2. Připomínky občanů

 

Pan Petr Hladký Všestary – cesta a kamínky

JUDr. Zlatohlávková – tak jak se očekává odpověděla písemně. Uváděl, že opravu vozovky považuje za nevhodnou. Informovala, že tato silnice není opravována z prostředků obce a není jí ani spravována s tím, že jeho připomínka byla postoupena dále Správě silnic Královéhradeckého kraje.

 

Paní Miluše Hopjanová Dlouhé Dvory – 3 body  (zateplení tělocvičny, zateplení školy 1.stupně, oprava cesty)

JUDr. Zlatohlávková – přednesla zprávu paní Hopjanové. Na žádost pana Martínka byla stručně přednesena odpověď, která byla odeslána paní Hopjanové.

 

Pan Martínek: neví jestli mluví pravdu, když věděla, že ta rekonstrukce cesty tady bude provedena, když nechala pronajmout obecní pozemek u nádraží pro skládku toho štěrku.

Ing. Derner: jestliže se SUS rozhodla pro opravu, tak by to považoval za správnou cestu, ale považuje za nesprávný zvolený způsob opravy a měla by proti tomu být vznesena námitka a nemělo by to takto zůstat. Mělo by se vyjádřit znepokojení nad tím, co se s tou silnicí stalo. Možná není tak děravá jak byla, ale to struhadlo, které se tu vyrobilo by tu zůstat nemělo.  Mělo by být apelováno na SUS, aby ten povrch byl co nejhladší.

Ing. Skořepová: Také souhlasí s panem Ing. Dernerem a myslí si, že by měla obec vstoupit se SUSkou do jednání.

Ing. Šandera: Toto je diskutabilní, ale spousta kamínků nám skončila v příkopech a v kanalizaci a ta by mohla být za chvilku ucpaná. Když už toto udělali, tak by si toto měli dát do pořádku.

J. Došel: Mluvil s lidmi, kteří tomu rozumí a bylo   mu sděleno, že se to takto dělá a že to takto funguje, ale myslí si, že postup je špatný.

Pan Zlatohlávek: Co ví on, tak tato situace je minimálně v 5 okolních vesnicích. Je to nově udělené například ve Stěžerách.

Pan Martínek: Chtěl se zeptat, jestli budou opětovně namalované přechody atd., jestli to má obec v plánu.

JUDr. Zlatohlávková: Je to na Správě silnic Královéhradeckého kraje.

Pan Martínek: myslí si, že je v zájmu zastupitelstva a starostky, aby tam ty přechody byly, alespoň před školou.  

  

Hospodaření obce

Pan Martínek: Chtěl by se zeptat paní starostky, co se týče kritického hospodaření naší obce. Na sekáče trávy museli dávat výpis z rejstříku trestu, životopis atd. vzhledem k tomu, jaký je tu stav a ohroženo je dotace naší obce ve velké míře, tak se chtěl zeptat, jestli když vyhlásila výběrové řízení na nové zaměstnance na sekání trávy, jestli má v úmyslu nebo jakým způsobem chce zamezit, protože má největší zodpovědnost a měla by nést následky za toto hospodaření obce, tak by rád věděl, jakým způsobem a jestli hodlá udělat výběrové řízení na kvalitní a možná i levnější účetní a jaké udělá opatření.  Paní Skořepová za tento stav nese též odpovědnost, proto se brání, je za to placená a je to profesionální účetní, nebo ona vlastně účetní není, dostává za to finanční odměny, díky tomu jí a ještě několika dalším lidí je tady tento stav.

Paní Skořepová: Ráda by k tomu něco řekla. Milé zastupitelstvo a spoluobčané, je za to placená jako členka finančního výboru částkou 383,- Kč měsíčně a jednou v roce 2013 dostala na základě dohody o provedení práce asi 1200,- nebo 1300,- Kč. Hospodaření obce není účetnictví a hospodaření obce znamená, že ona peníze dostane a ona je vydá. K dnešnímu dni je na účtu cca 14 mil. Kč, a protože starostka nekrade, tak se to některým lidem nelíbí. A to, jestli se najdou nějaké chyby v účetnictví, tak to řeknou lidi, kteří tomu zásadně nerozumí, kteří nevědí, o čem je řeč. Ona účetní je, je také bývalá bilanční účetní, která si pouze neobnovila certifikát, je také daňový poradce a 20 let se tím živila než šla do důchodu a lidi, kteří mluví jako pan Martínek jsou lidi, kteří ničemu nerozumí. Poprosila o zapsání do zápisu. A hospodaření, tak jak se zde na obci hospodaří, tak se nehospodařilo za pana Macháčka, který neušetřil tolik peněz, neudělalo se tolik práce, dotace, které přišly, by nepřišly, kdyby tu byl tak katastrofický stav, jak nám tu pan Martínek předkládá a je to hanba a ostuda, že se tak pan Martínek chová.

Pan Martínek: Paní Skořepová nemá pravdu, ukáže jí a všichni to vědí. Pro něj je důležité to, ne vyjádření paní Skořepové, ale vyjádření krajského, okresního nebo městského Hradce Králové, černé listiny, kde obec Všestary je nejhorší v okrese Hradec Králové díky tomu, že máme takovéto účetnictví. A díky tomu paní Skořepová bude tvrdit, že u nás je účetnictví a hospodaření obce v dobrém stavu, když okreskově jsme nejhorší v okrese? Máme pátou třídu, nejhorší, jaká existuje a jde mu ještě o to, že jsme, že černé na bílém na listině psáno, že jsme, že nedostaneme dotaci díky hospodaření obce od krajského úřadu. Kolik poradců má naše paní účetní? To jsou takový poradci, který nakonec uspějou tak dalece, že jsme nejhorší v okrese? To si snad dělají srandu. Ještě za to tito poradci berou peníze? Víte, kolik nás tady stojí účetnictví naší obce měsíčně?

  

JUDr. Zlatohlávková: poprosila o trpělivost, protože v pondělí přichází dílčí audit a pevně doufá, že chyby, které se tam v minulosti objevily, budou napraveny.

Pan Martínek: Budou zakamuflovány, budou zaplácnuty a bude to stejný jako dva roky. Pro boha živého mějte lidi rozum. Paní starostko, já si myslím, že rozhodnou voliči a že to bude nejlepší a že si to řekneme po volbách.  Předpokládá, že po volbách dostane snad někdo rozum a začne tady normálně hospodařit.

JUDr. Zlatohlávková: panu Martínkovi schází odstup, aby rozlišil, co je hospodaření a vedení účetnictví, přestože jsme to před chvilkou slyšeli, a naléhavě žádá, aby pan Martínek a lidi jemu podobní přestali obci škodit.

Paní Skořepová: myslí si, že by se paní starostka měla spíše podívat na sociální politiku. Měla by si všimnout, že pan Martínek je důchodce, a že by měl uvolnit místo mladším, kteří jsou bez práce a kteří by chtěli dělat.

JUDr. Zlatohlávková: Proto se domnívá, že by to nebylo dobře a přesahuje to rámec tohoto volebního období, aby dělala jakékoli zásadní kroky.

Ing. Šandera: Docela rád by věděl, kolik na účtu zůstane peněz, až se poplatí veškeré závazky, které v tuto chvíli máme.

Ing. Skořepová: Byla by docela ráda, kdyby si utratil peníze ten, kdo si je tam našpóroval.

Ing. Šandera: Pokud se nepletu, tak to jsou našpórované obecní peníze.

Ing. Skořepová: Samozřejmě peníze našpórovala starostka a toto celé zastupitelstvo.

Ing. Šandera: Nepochybně klobouk dolů před paní starostkou, která dostala do této obce na opravy objektů velké dotace. Chtěl pouze říci k paní Skořepové, že zastupitelstvo a obec jako taková, samozřejmě k těm dotačním penězům musela něco přirážet, takže nějaká spoluúčast tam vždycky byla. Byly tam podstatně velké neuznatelné náklady. Opravovaly se budovy, ale trošku na úkor toho, že už nezbývaly peníze na  nic jiného. V žádném případě to nekritizuje, protože ruka páně byla otevřena co se týče dotačních titulů a z jeho pohledu je to dobře. Ale abychom tu prohlašovali, že díky paní starostce má obec nyní velké peníze, a aby tam byla nula, když ona končí, tak si nemyslí, že by tam ta nula měla být, protože by tam měly být nějaké další peníze na to, abychom začali trošku budovat tu infrastrukturu.

Ing. Skořepová: Ví to z finančních výboru a skutečně se informace také dozvídá, přestože na tom zastupitelstvu tady nebyla, aby byla úplně v obraze, opravuje nulu, stačil by tam 1 mil., jako tam byl za minulých let a toto zastupitelstvo v čele s touto starostkou by byla ráda, aby si ty peníze skutečně utratili. Ale to už se samozřejmě za 2 měsíce nepodaří. Tady se mluví o kanalizaci 20-30 let, když přišli v 2006 do zastupitelstva víte, že se přehodila celá koncepce, víte, že byly podány a zamítnuty  4 žádosti o dotaci na kanalizaci, proto se šetřilo, aby nějaká spoluúčast mohla být daná, aby se nemuselo půjčovat. Doufá, že Ing. Šandera myslel infrastrukturou to, aby měly kam téci splašky. Neví, jak dlouho je Ing. Šandera v zastupitelstvu, možná 20 let možná déle a je i jeho zásluhou, že je to tak, jak to je. Není to jednoduché, je to složité, žádosti o dotace atd., připadá jí jako by spadnul z višně, když ví jak to je.

Ing. Šandera: Buď Ing. Skořepová neposlouchala, nebo neví, protože on o voze a ona o koze. Úplně zbytečně sem zamotává něco, co sem nepatří. Samozřejmě infrastrukturou je tu ta kanalizace, samozřejmě také souhlasil s tím, aby se špórovalo a nemůže souhlasit s tím, aby se skončením volebního období tady byl 1 mil. nebo ještě méně, protože kdyby náhodou se objevil nějaký dotační titul na tu kanalizaci, tak potom na to samozřejmě mít nebudeme. A jestli si myslí, že je to takto správně, tak to se omlouvá, ale s tím souhlasit tedy nemůže.

Ing. Skořepová: Samozřejmě to bylo myšleno v nadsázce.

Ing. Šandera: Není tu na nadsázku místo.

JUDr. Zlatohlávková: Ke konci volebního období 2002 bylo na účtu 91.510,- Kč, ke konci volebního období v roce 2006 bylo na účtu 1,953.191,- Kč, ale k 31.12., protože do zastupitelstva nastoupily dvě lakomé ženské a nedovolily peníze utratit bylo na účtu 3,345.901,- Kč. Obec přebírala asi s 5,5 mil. na začátku roku 2009. V současné době máme zaokrouhleně 14 mil. do konce roku očekáváme 6 mi., tj. cca 20 mil. Kč. Škola nás bude stát 7,5 mil., elektroinstalace 896 tis. Kč, zbrojnice na Chlumě 450 tis., zametací stroj, pakliže ho odsouhlasíme více než 2,5 mil., Ing. Doležal za vypracování studie 120 tis., čekárny 166 tis., Inženýring za smlouvy spojené s kanalizací 217 tis., 91 tis. a 484 tis., TPI a ochrana zdraví při práci 60 tis. na škole I.stupně, podlaha v tělocvičně cca 4 mil., dohromady 16.584.000,- Kč, to nám zbývá 3.416.000,- Kč, poté až nám budou vyplaceny dotace 5.680.000,- Kč bude na účtu ke konci roku 9.096.000,- Kč, ptá se, zda je to dost..

Pan Martínek: nebylo mu zodpovězeno na otázku na kterou se ptal hned zkraje, jakým způsobem hodlá udělat nápravu našeho účetnictví.

JUDr. Zlatohlávková: přesahuje to meze tohoto volebního období a nebude dělat nic.

Pan Pešek: Chtěl se zeptat, v jakém je stavu odvodnění hospody v Rosnicích.

JUDr. Zlatohlávková: Ing. Hrouda dodělává projekt a předpokládá, že do konce tohoto volebního období se to udělá. 

Pan Pešek: Před prázdninami bylo nadhozeno, jak kdo chodí do zastupitelstva, nesedělo mu to, tak  kdyby měl někdo zájem a chtěl nahlédnout na docházku zastupitelstva přesně po jednotlivých zastupitelích a celkově, tak v grafu je to uvedeno.   

 

Docházka zastupitelstva v období 2010 - 2014

                                               Přítomen                     Nepřítomen

Ing. Vladimír Fof                              42                               1

JUDr. Zuzana Zlatohlávková             41                               2

Ing. Milan Svoboda                           40                               3

Martin Hájek                                      37                               6

Ing. Radek Jásenský

(do 10.4.2014)                                   35                               6

Josef Macháček                                 34                               9

Ing. Pavel Šandera                             32                               11

Josef Pešek                                         32                               11

Marika Čapková Dohnalová              30                               13

Ing. Michal Derner                             28                               15

Přemysl Vecek                                   24                               19

Josef Václavík                                    21                               22

Jaroslav Došel                                    21                               22

Vladimír Došel                                  20                               23

MVDr. Michal Novák                        15                               28

Martin Dufek                                     2                                 0

 

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že to nakonec není důležité, protože bude novelizován zákon o obcích a tam už to tedy důležité bude. V tuto chvíli se domnívá, že je to záležitost nezajímavá.

Ing. Šandera: Jestli by lidi neměli vědět, koho si zvolí, jak dochází do zastupitelstva, tak to si nemyslí, že by to nebylo tak úplně zajímavé.    

Ing. Šandera: Nyní bude mluvit jako občan a zároveň jako zastupitel, protože neví, kam to dát. Bude mluvit trošku osobně. Blíží se znovu volby a zdá se mu, že se zde objevuje ta samá situace, která byla před minulými volbami, tzn. volby vs Pavel Šandera. Před minulými volbami se po vesnici rozšířily klepy, že Šandera okradl vesnici, předražil chodník a že si pomohl k autu, nota bene bylo také říkáno, že už ve Všestarech nebydlí a že se odstěhoval s nějakou spolužačkou do Hradce. V souvislosti s dalšíma blížícími se volbami byl pověřen zastupitelstvem, aby navrhl tři firmy na osvětlení tělocvičny, tak to udělal. Zastupitelstvo vybralo, tohoto se nezúčastnil a poté se od jednoho člověka z rady dozvěděl, že paní starostka ví, kdo za světla dostal provizi. Tak za ní šel, zeptal se jí na to, a ona mu odpověděla, že toto nikdy neříkala, že to není pravda. Tak šel za Ing. Fofem (dalším členem rady) a ten mu potvrdil, že to na radě padlo. Takže by se chtěl zeptat paní starostky, jestli ví o někom, kdo sebral za tyto světla provizi, ať to řekne veřejně a jestliže neví, tak ať řekne, že to neví a neví, proč si to tedy vymýšlí.  

JUDr. Zlatohlávková: uvádí, že to neví s tím, že uváděla, že to pouze slyšela.

 

Chodníky na Lípě

Pan Štefanka: Chtěl se zeptat Ing. Fofa, kolik se podařilo vyběhat razítek a co chybí, jestli by to šlo nějak vypsat, aby lidi věděli.

  

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 122/2014: ZO důrazně nesouhlasí se způsobem provedení opravy silnice č. 03535 a žádá o provedení nápravy, zejména hladký povrch a úklid kameniva a obnovení vodorovného dopravního značení.  

Hlasování o usnesení č. 122/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3. Informace o dotačních titulech a realizovaných investičních akcích

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Podrobné informace o jednotlivých dotačních titulech budou předloženy do jednání zastupitelstva.

zateplení budovy 2. Stupně – závěrečná monitorovací zpráva

zateplení MŠ Všestary – závěrečná monitorovací zpráva

zateplení MŠ Chlum – bez aktuálních informací

zateplení tělocvičny – bez aktuálních informací

zateplení obecního úřadu – bez aktuálních informací

zateplení budovy 1. stupně – probíhá

Ing. Fof: Jsou vyměněná okna, na schodišti zatím ještě vyměněná nejsou, jednotlivé třídy jsou dodělávány a začalo se s vlastním zateplováním.

hřbitovní zeď Chlum – ukončeno

hřbitovní zeď Všestary – ukončeno

oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa – dokončeno

zateplení hasičské zbrojnice Chlum – při prohlídce místa zjištěno, že budou méněpráce (zdravotechnika) a vícepráce (vybudování žumpy) připraven dodatek č. 1

výměna oken hasičská zbrojnice Bříza – dokončeno

elektroinstalace ZŠ 1. stupeň – zapojovat se bude až po vymalování

výměna světel v tělocvičně – dokončeno

kanalizace u SFŽP neakceptováno – dopis fondu a návrh zpracovatele žádosti

ministerstvo zemědělství – patrně žádost nebude akceptována.

 

JUDr. Zlatohlávková

 1. Zateplení budovy 2.stupně – administrátor dříve CEP dnes CIRI připravil závěrečnou monitorovací zprávu, SFŽP připomínkovalo, starostka poskytla příslušná data, dosud není závěrečná monitorovací zpráva podepsána. Dotace uhrazena dle rozhodnutí.
 2. Zateplení MŠ Všestary – závěrečná monitorovací zpráva podepsána a odeslána administrátorovi – společnost IWWA Kroměříž. Dotace uhrazena dle rozhodnutí.
 3. Zateplení MŠ Chlum – podepsaná smlouva o dotaci, neproběhla fyzická kontrola, zajišťuje Energy Benefit Centre. Dotace uhrazena dle rozhodnutí.
 4. Zateplení tělocvičny ve Všestarech – podepsána smlouva o dotaci, neproběhla fyzická kontrola, zajišťuje Energy Benefit Centre. Zajištěn soudní znalec pro posouzení funkčnosti a estetické stránky díla, poté bude uplatněna odpovědnost za vady díla a v případě neplnění bude možné se uspokojit z bankovní záruky. Dotace uhrazena dle rozhodnutí.
 5.  Zateplení budovy obecního úřadu  – podepsaná smlouva o dotaci, neproběhla fyzická kontrola, zajišťuje Energy Benefit Centre. Dotace uhrazena dle rozhodnutí.
 6. Zateplení budovy 1.stupně – doloženy všechny podklady pro přípravu smlouvy o dotaci, zhotovitel byl znám 30.7.2014, obratem se účastníci vzdali práva podat námitky, smlouva o dílo podepsána 1.8.2014 a okamžitě byly zahájeny práce.
 7. Hřbitovní zeď (od Ossaria) – oprava ukončena, cena uhrazena dle smlouvy o dílo a nabídky 8.12.2011.
 8. Hřbitovní zeď (kde: Všestary?) – oprava ukončena, cena uhrazena dle smlouvy o dílo a nabídky z 14.6.2013.
 9. Oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa – oprava ukončena, cena uhrazena dle smlouvy o dílo a nabídky z 5.8.2014.
 10. Zateplení hasičské zbrojnice Clum?– práce probíhají, problém vzniká kolem žumpy, kterou je podmíněn kolaudační souhlas, jejím umístěním.
 11. Výměna oken hasičské zbrojnice Bříza – okna vyměněna, cena díla uhrazena dle smlouvy o dílo a nabídky. Hasičská zbrojnice navíc vymalována a natřena vrata.
 12. Elektroinstalace v budově školy 1.stupně – po jednání zastupitelstva 26.6.2014, kdy byl konstatován havarijní stav, který měl být odstraněn do 6/2013, poptáno 5 firem pro okamžitou realizaci, 2 odmítly již při poptávce (ELEKTRO MOSEV s.r.o., STYLBAU, s.r.o., ERAMONT s.r.o., Ladislav Srdínko, ENERMO s.r.o.. Nejvýhodnější nabídku podal ERAMONT s.r.o., ale zejména byl schopen 11.8.2014 začít realizovat dílo, které bylo třeba již synchronizovat se zhotovitelem díla – zateplení a výměna oken základní školy.   K avizovanému dotazu Ing. Šandery kolik byla cena podle projektu (byla 819.871,67 Kč) a podle smlouvy o dílo (895,461,50 Kč) tj. v neprospěch obce 75.589,33 Kč. V této souvislosti uvádím, že 5,5 let vykonávám za plat neuvolněného starosty i právní službu za kterou obec hradila 7.000,- měsíčně tj. obci jsem ušetřila jenom za právní pomoc 462.000,- Kč. Od poptávky k realizaci uplynulo cca 30 dnů.
 13. Výměna světel v tělocvičně – světla dodána 8/2014, okamžitě instalována. Cena instalace uhrazena. Stará světla – viz bod 9.dnešního jednání.
 14. Žádost o dotaci na kanalizaci u SFŽP – žádost neakceptována, ředitel fondu v dopise hodnotí vysokou připravenost projektu, upozorňuje, že počátkem roku 2015 bude možné žádat o dotaci již bez podmínek, slíbil, že SFŽP bude naši obec informovat o vyhlášeném dotačním titulu, velmi dobře ohlídá firma Inženýring, Praha a.s.. Projekt má nedostatek: kapacita čističky nepostačuje na 1700 ekvivalentních obyvatel, je projektována na 1200, je třeba zadat zpracování projektu na rozšíření, bude nutné zajistit nové stavební povolení, čističku projektoval pan Kalmus – zdá se tedy rozumné požádat jej o předložení nabídky za dopracování projektové dokumentace a zároveň vyzvat ještě další uchazeče k předložení nabídky. Cena dle ceníku cca 500 tis. Kč., Inženýring Praha a.s. nabízí za cca 200 tis. Bez DPH tj. 250 tis. S DPH. Bez těchto dokumentů nebude patrně možné žádat pro 5 místních částí. Pro žádost je třeba přijmout odůvodnění veřejné zakázky takto:

 

Pan Macháček: Znamená to, že se do toho dostal i Chlum?

JUDr. Zlatohlávková: Ne nedostal.

Ing. Šandera: Je samozřejmě pro. S paní starostkou jsme vedli v minulém období  různé disproporce a diskuse, ale myslí si, že ohledně kanalizace se shodneme. Jenom ohledně Chlumu, tak jak to bylo předneseno zástupci Chlumu, tak tam se předpokládalo, že Chlum si půjde vlastní cestou. V jisté době se zastavily projektové práce a přípravy na kanalizaci na Chlumě. Jestli si to někdo pamatuje lépe, poprosil o doplnění.

JUDr. Zlatohlávková: V kostce je to tak, existuje územní rozhodnutí pro místní část Chlum, dále se neprojektovalo pro stavební povolení a už vůbec ne projektová dokumentace pro provádění stavby. Chlum z toho zcela vypadá, ale dost dobře není možné, aby čistička se potom ještě z 1.500 zvyšovala na 1.700. To musí být vybudované najednou.

Ing. Skořepová: Chtěla se zeptat na ten Chlum, protože jí to úplně obyčejně laicky nejde do hlavy, protože nějakým způsobem ten Chlum muselo zastupitelstvo vyloučit. To je tedy nějakým usnesením vyloučené?

JUDr. Zlatohlávková: Ano jmenovitým hlasováním.

Ing. Skořepová: Takže Chlum nechce čističku?

JUDr. Zlatohlávková: Nechce se napojit na budoucí kanalizační sít. Problém z jejího hlediska spočívá dneska v tom, že nám přestaly vycházet vzorky, někdo ze zastupitelů bude pověřen, aby začal zjišťovat  znečišťovatele a je zvědavá, jak se k tomu potom budou stavět ti, kteří říkají, že kanalizace je zbytečná. Musíme poté magistrátu podat zprávu.

Ing. Jásenský: Celé 4 roky, co byl v zastupitelstvu a poté co se přijala usnesení, že se vypracuje technicko-ekonomická studie, jaká varianta kanalizace na Chlumu je nejlepší. Že se zváží všechny varianty, jak ta současná tak další, nicméně tato věc neproběhla. Není pravda, že chlumáci blokují veškerou kanalizaci. Nejde o to, jestli bude kořenová, nejdříve měla proběhnout technicko-ekonomická studie.

Ing. Skořepová: myslí si, že Chlum a zastupitelstvo obce v čele se starostkou se měli zasadit o to, aby šli ruku v ruce s těma všemi obcemi, a to je podle jejího názoru zásadní chyba a mělo by se s tím něco dělat.

JUDr. Zlatohlávková: Když se začalo uvažovat, jak odkanalizovat naše obce, tak jako první se ta studie udělala. Takže poté byla představa, že vznikne malá čistička pod obcí Lípa a tehdy nám dotčené orgány řekly, že v žádném případě. Pakliže chceme nějakou variantu, tak varianty jsou v nějaké podobě zpracované. To co chtěl Ing. Jásenský bylo něco jiného. Chtěl, aby obec vypsala zadávací řízení na to, aby uchazeči ve variantách předložili návrhy a to tak, že návrhy budou bezplatné.

Ing. Jásenský: Je na to usnesení a tam to bylo přesně popsané, pouze stačilo dodržet usnesení, které dodnes není splněné. Plán rozvoje vodovodu a kanalizací (PRVK) měl nějakou podobu a už jsou navrženy průměry potrubí, aby nesplňovaly nic jiného.

JUDr. Zlatohlávková: Evropské dotace jsou založeny na tom, zda (a od toho se odvíjí úspěšnost či neúspěšnost žádosti o dotaci), zda je žádost o dotaci na kanalizaci v souladu s plánem rozvoje vodovodu a kanalizací. Nebude-li v souladu, žádná žádost o dotaci se podat nedá a za své to obec dělat nemůže, to je příliš velké sousto.

Pan Došel: Myslí, že by se mělo schválit usnesení a ve své podstatě se Chlum z toho vyloučil sám, a proto se pokračovalo bez něj. Aby se nyní toto řešilo, to není předmětem.

Pan Hájek: není pravda, že se Chlum vyloučil, chce ji podle původního PRVKu, který předpokládal, že bude individuálně odkanalizován a vyčištěn pod obcí Chlum a vyústění bude do Olšovky. To co se dělo potom nemíní nějak komentovat.

JUDr. Zlatohlávková: Upozorňuje na situaci, že na Chlumě nastane problém, až se tam začnou odebírat vzorky a přestanou vycházet, že obec může být poté sankcionována. Toto říká pouze na dokreslení situace.

Ing. Šandera: Prvotní myšlenka byla, že tu nevznikne jedna velká čistička ve Všestarech, ale budou 4 decentralizované čističky, tzn. jedna větší Všestary, Rosnice, Rozběřice, druhá menší Bříza, třetí společná pro Lípu a Chlum.Myslí si, že to takto nějak bylo. Na toto byla zpracovaná studie, na základě té studie a díky paní starostce začaly být dělaný kroky k tomu, aby byla zjištěna průchodnost těchto projektů. Bohužel jsme narazili na Povodí Labe, kdy nám prošla pouze čistička tady ve Všestarech. Povolení Labe nám řeklo, ať na tom ani nepokračujeme, protože s tím nebudou souhlasit.

JUDr. Zlatohlávková:  bylo nám řečeno, že nebudou souhlasit s tím, abychom do povrchových vod vypouštěli přečištěnou vodu.

Ing. Šandera: Na základě toho se to vrátilo k variantě jedné centrální čističky ve Všestarech.

Pan Hájek: Myslí si, že plán rozvoje vodovodů a kanalizací v roce 2008 počítal s tím, že se to bude vypouštět do Olšovky, tam nedošlo snad od vodohospodářů k nějakému zákazu tohoto vypouštění.

Ing. Jásenský: Právě k tomu měla sloužit technicko-ekonomická studie. Chlumáci nesouhlasí s tlakovým odkanalizování do Všestar.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 123/2014: ZO schvaluje odůvodnění veřejné zakázky v tomto znění:

„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 odst.2 zák. č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb.,  §2; §3 odst.(3); § 5 odst. (2); § 6, odst.2.

 

a)      Účelnost veřejné zakázky

Splněním veřejné zakázky bude naplněn cíl obce odvedení komunálních splaškových vod obce Všestary a jejích místních částí Rozběřice, Rosnice, Bříza a Lípa oddílnou splaškovou kanalizací v celkové délce 16.009 m´(z toho gravitační kanalizace 10.730 m´ a výtlaky 5.279 m´) do čistírny odpadních vod 1700 EO ve Všestarech.

Realizace kanalizace odpovídá potřebám obyvatel obce Všestary včetně místních částí .

Projekt nemá žádná technická úskalí a půjde zejména o detailní organizaci postupu prací kanalizační sítě, která bude ovlivňovat provoz na místních komunikacích a bude krátkodobě ovlivňovat životní prostředí a komfort obyvatel v místních částech v letech, kdy práce budou prováděny vždy v období 1 roku.

Stavba tvoří v podstatě 6 samostatných úseků - ČOV a 5 samostatných kanalizačních sítí jednotlivých částí propojených výtlaky.

Žádná z těchto samostatných částí nedosahuje rozpočtově 50,0 mil. Kč, vzhledem k tomu, že realizace je rozdělena do 1. a 2. etapy v letech 2015 a 2016 až 2019 a tvoří samostatnou provozu schopnou kanalizační síť místních částí realizovanou v jednotlivých letech.

Samostatné kanalizační sítě v místních částech pomocí kanalizačních čerpacích stanic a propojením kombinací gravitačního a výtlačného potrubí přivádí komunální odpadní vody na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod ve Všestarech. Vysoká účinnost čištění ČOV umožňuje vypouštět vyčištěné vody do vodoteče (Melounka).

 

b)     Přiměřenost požadavků na kvalifikační předpoklady

Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací řízení je na vysoké technické úrovni tak, aby minimalizovala nároky na investiční prostředky, které dosahují  cca163 mil. Kč v období let 2015 až 2019. Předpokládá se finanční příspěvek dotacemi z evropských fondů i státního rozpočtu přibližně 70 %, přesto podíl obce na investiční bude vysoký.

Zadávací dokumentace svými podmínkami zaručí, že bude vybrán v otevřené soutěži dodavatel, který bude splňovat vysoké nároky na technickou úroveň, kvalitu provádění a ekonomiku provádění stavby.

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel popíše změny

a)      V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

b)      B) v popisu předmětu veřejné zakázky,

c)      C) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

d)      D)v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1

 

a)      Splněním veřejné zakázky budou splněny potřeby obyvatel obce Všestary a jejich místních částí k likvidaci komunální ch odpadních vod pro 1700 EO

b)      Předmět veřejné zakázky ČOV 1700 EO, vybudování gravitační kanalizace 10,730 km, výtlak 5,279 km v celkové délce 16,009 km; 6 ks přečerpacích kanalizačních stanic

c)      Předpokládaný termín splnění 1.etapa 31.12.2015; 2.etapa 31.12.2019 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Riziko  nerealizace veřejné zakázky spočívá v dalším znečišťování spodních vod a vodoteče komunálním odpadními vodami a dalším ohrožováním životního prostředí.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Zadavatel variantní řešení nepřipouští, stanovený postup stavby rozložený do jednotlivých let je logický svojí návazností na postupné uvádění místních částí do předčasného a trvalého provozu.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Bez realizace veřejné zakázky nebude malá obec pro vysoké investiční náklady schopna ještě dlouho dosáhnout plánovaného cíle.

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel nepožaduje seznam stavebních prací s hodnotou překročujících finančně dvojnásobek hodnoty veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

Žadatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)

Požadavek na 1 odborného pracovníka s osvědčením o odborném vzdělání je vzhledem k provádění odborných prací přiměřený, je požadován i u subdodavatelů, kteří budou odbornou práci provádět.

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Zadávací dokumentace

Zadávací projektová dokumentace v úrovni projektu pro provádění stavby dle vyhl. č. 230/2012 Sb. včetně soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

Zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci další podmínky nad rámec § 44 odst. 4 ZVZ.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Ekonomická výhodnost nabídky

Rozhodnutí zadavatele

Cena nabídky – Váha 80 %

Ocenění „slepých položkových výkazů výměr“

Rozhodnutí zadavatele,

Váha odpovídá limitu § 6 odst. 2, písm. b)

Doložení 3 referenčních informací o realizovaných zakázkách potvrzených objednateli – váha 20 %

Rozhodnutí zadavatele

Váha odpovídá limitu § 6, odst. 2, písm. b)

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota

Odůvodnění

1.a 2.etapa stavby

Celkem  bez DPH         134.633.124 Kč

DPH                                  28.272.956 Kč

Včetně DPH                   162.906.080 Kč

Předběžná cena stanovena na základě dílčích položkových rozpočtů podle ceníků RTS a.s. Brno, schváleno projektantem a zadavatelem, dle odborného posudku je cenově odpovídající, nepřekračuje úroveň běžných cen pro ohodnocované práce.

 

Hlasování o usnesení č. 123/2014: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 1. Žádost o dotaci na kanalizaci u Ministerstva zemědělství – zodpoví Ing. Fof.

 

JUDr. Zlatohlávková: dostávají se dotace pouze na zabydlené části.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 124/2014: ZO pověřuje místostarostu zajištěním nabídek na projektovou dokumentaci na navýšení kapacity  ČOV alespoň u dvou firem do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele včetně zajištění příslušných dokumentů. A starostce ukládá uzavření smlouvy o dílo s nejlevnějším uchazečem. 

Hlasování o usnesení č. 124/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno

 

Ing. Šandera: Hřbitovní zdi – stálo by za to, aby se šli lidé povídat, jak vypadá zeď opravená a zaspárovaná ve Všestarech a jak vypadá na Chlumu. Řekl by, že ve Všestarech je to uděláno velmi poctivě. Chlum byl akorát vyzděný na maltobeton nebo na cosi, tam o spárování není ani vidu ani slechu. Musí připomenou to jeho v čem byl proti, dalo se to prakticky z ruky firmě M-STAV, bylo to doporučené, že je to jediná firma, která to dělá. Myslí si, že firma, která nám dělala hřbitovní zeď ve Všestarech to umí podstatně lépe.

Elektřina na I. stupni základní školy -Vůbec nerozumí postupu výběru na elektriku na základní školu I.stupně. Dal na vedení obce několik dotazů, bylo mu odpovězeno, aby si to přečetl v usnesení zastupitelstva z června letošního roku. Tak si tedy předmětný odstavec četl asi třikrát a ze 6 bodů, na které se ptal nalezl odpověď tak na jeden a půl. Nejde mu do hlavy, proč se to najednou dělalo v takovém spěchu, když ta dokumentace byla zpracovaná zároveň s dokumentací na zateplení objektu a bylo to samostatné výběrové řízení. Myslí si, že tam bylo dost času regulerně to pověsit na portál, aby se nám k tomu nějaké firmy přihlásily. Protože to bylo odůvodněné tím, že se to musí začít zkraje prázdnin, stejně se nezačlo, ač si myslí, že se na tom začít mohlo, protože to nevázalo na dotaci a na další výběrové řízení. Připomněl, že jako projektant se elektrikou živí 35 let. Zarazila ho výsledná cena, která byla vysoutěžená ze třech firem, kdy byly obeslaný tři firmy, Ladislav Srdínko, Eramont a Enermo. Vyhrál to tedy Eramont za celkovou sumu 740.050,- Kč, přičemž rozpočtová cena byla 678.099,- Kč, čili je to dražší o cca 70 tis. Je to v posledních pěti letech první případ, kdy se potkal s tím, kdy projekt byl pod nákladama realizačníma. V současné době chodí realizační nabídky tak 80% rozpočtové ceny. Poté firma Eramont spolupracovala při realizaci s firmou Ladislav Srdínko, což je docela takový ukázkový příklad, alespoň o tom mluví v televizi a píší v novinách, že když se soutěže zúčastní tři firmy a potom na realizaci dvě z nich spolupracují, tak že to není asi úplně dobře. Na toto se mu tedy odpovědi od vedení obce nedostalo.

JUDr. Zlatohlávková: zastupitelstvo obce se konalo 26.6. Konstatoval se havarijní stav a řeklo se, že se to udělá, ale musíme počkat až se vysoutěží zhotovitel díla. Že by se na tom podílel pan Srdínko to neví, ale zato ví, že v té době měl dovolenou. Ale nevylučuje, že tam byl, když tam nebyla ona.   Požádala Ing. Hroudu, protože věděla, že bude mít problém správně odhadnout nabídkovou cenu, a zastupitelstvo obce jí pověřilo, (na základě zprávy o revizi elektrického zařízení, která konstatuje havarijní stav) zajištěním nabídek na opravu elektrických rozvodů podle projektové dokumentace zpracovanou firmou Beránek a poté podpisem smlouvy o dílo. Poprosila pana inženýra, aby cenu nestanovil podle ceníku URS, ale o 20% nižší, tím se dostáváme k tomu, že kdyby to bylo podle ceníkové ceny, tak by cena podle projektové dokumentace byla 687.686,- Kč. Z jejího hlediska na to je cena obvyklá. Jestliže zastupitelé mají pocit, že to není cena obvyklá, pozve soudního znalce, aby jí stanovil.

Ing. Jásenský: zde je celkem zajímavá situace, kdy Ing. Šandera je členem investičního výboru a dává interpelaci na investiční výbor. Znamená to, že jako člen investičního výboru se ptá, co se děje v investičním výboru.   

Ing. Šandera: na nějaké investiční akce investiční výbor připravuje zadávací podmínky a na něco ne. Může mluvit za akce, které výbor připravoval. Toto investiční výbor nepřipravoval. Nepřipravoval rovněž akci, nebo u toho nebyl, akci na zateplení požární zbrojnice Chlum nebo střechu na Lípě. Víc k tomu nemůže říci. Svého času bylo přijato usnesení, že budou akce vyvěšovány na portále, tyto akce nebyly vyvěšovány.

Sl. Nováková: Chtěla poděkovat na vysoušení sklepních prostor, kde jsou i hasičské prostory, takže za SDH Všestary by chtěla poděkovat.

 

Ing. Šandera: Je trošku s podivem, že některé akce, které tolik nestojí, tak kolem toho zastupitelstvo jedná 3-4 měsíce a prohání se to komisí a najednou přijdou akce, které stojí statisíce a jsou dávány víceméně z volné ruky

Pan Štefanka: Za SDH Lípa chtěl říci, že střecha byla v havarijním stavu.

Pan Martínek: Byl přítomen i pan místostarosta, když paní starostka prohlásila, že před volbami peníze, které jsou naspořené rozfofruje a že nám je, dalším lidem nenechá. Připadá mu, že to tak bude, když se realizují usnesení z roku 2006.  

JUDr. Zlatohlávková: Všechna usnesení, tak jak byla naformulována byla splněna.

Ing. Šandera: připadá mu, že když se oháníme usnesením, myslí si, že členové investičního výboru doporučili postup oprav a dali si s tím dost práce, na čelním místě tohoto doporučení bylo a zastupitelstvo se s tím ztotožnilo, že se musí dělat něco s hospodou v Rosnicích, protože se z toho stává rybník. Myslí si, že to proběhlo s koncem loňského roku nebo se začátkem letošního roku. Výsledek toho je ten, že do současné doby nemá hospoda vypracovanou projektovou dokumentaci, zatímco požární zbrojnice na Chlumě tam v tom našem doporučení figurovala na jednom z posledních míst, protože tam ten barák byl víceméně v nejlepším stavu. To má najednou vypracovanou projektovou dokumentaci, odsouhlaseného dodavatele a realizuje se to. Když už si někdo dá tu práci, a někdo takto něco udělá a zastupitelstvo to odsouhlasí, tak už by se podle toho mělo postupovat. Klade si otázku, jestli hospoda v Rosnicích furt nemá tu projektovou dokumentaci kvůli tomu, že se dala přednost požární zbrojnice na Chlumu.

Pan Jaroslav Došel: Řekl, že se nediví, že se hospoda v Rosnicích, i přes doporučení komise neopravovala, protože utrácet  milióny korun za opravu objektu nemá cenu když se neví jeho další využití

Ing. Šandera:Komise nechtěla utrácet milióny ale jen ....

JUDr. Zlatohlávková: Ukončila rozpravu k tomuto bodu.

Ing. Šandera: Rád by se vzdálil ze zastupitelstva, protože si připadá bezpředmětný. Někdo něco řekne a člověk si k tomu má říci svůj názor. Chtěl reagovat na milnou informaci pana J. Došela a ukončením rozpravy mu to paní starostka neumožnila. Dále řekl, že v tomto případě se nejednalo o milióny, ale o statisíce na úpravy zamezující tečení vody do sklepa objektu, se kterými souhlasilo zastupitelstvo

JUDr. Zlatohlávková: Mezi investicemi roku to figuruje.

Ing. Šandera: Logicky opravuje se něco, co nepadá na hlavu a co padá tak se nechává.

 

 

4. Zadávací řízení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:

a) Oprava podlahy v tělocvičně – otevírání obálek bude v pondělí 8.9.2014

b) Zametací stroj – otevírání obálek bude ve čtvrtek 11.9.2014

Zhotovitele vybírá zastupitelstvo 11.9.2014, pokud budou nabídky kompletní.

 

Oprava podlahy v tělocvičně:

Zadávací řízení vyhlášeno 22.8.2014 do 8.9.2014, následně jmenována komise pro otevírání obálek, pan Josef Pešek ml. a následně Ing. Pavel Šandera odmítli účast v komisi, jmenována komise: Ing. Michal Derner, Josef Matějovský, Ing. Milan Svoboda, náhradníci: Ing. Vladimír Fof, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Zdeněk Hrouda. Nejvýhodnější nabídku podala firma MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807 částka 4,068.626,- Kč. Možnosti: potvrdit zhotovitele díla (jediným kriteriem cena), případně řízení zrušit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 125/2014: ZO schvaluje  na základě provedené výzvy a zadávacího řízení, že je nejvýhodnější nabídka firmy MATEX s.r.o., IČ: 25968807 s částkou 4,068.626,- Kč (cena včetně DPH.) Zastupitelstvo potvrzuje jako zhotovitele díla MATEX s.r.o., IČ: 25968807 a pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo.   

Hlasování o usnesení č. 125/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b)Zametací stroj - akceptováno

Na základě zadávací dokumentace vyhlášeno zadávací řízení Ing. Václavem Javůrkem, IČ: 876 00 129. Vyhlášeno 27.8.2014 ukončeno 11.9.2014 otevírání obálek 11.9.2014 v 16.00 hodin. Dotace bude činit 2,286.900,- Kč. Z prostředků obce 926.336,60 Kč.

 

Pan Pešek: Chtěl se zeptat, jestli to umí i něco jiného než zametání.

Pan Martínek: je strůjcem, kdo se do toho zapojil, byl i na předváděčce a je potřeba k tomu dokoupit elementy, aby ten stroj byl účelový. Jelikož si podobný stroj koupili ve Světí, tak pro naši obec by byl tento stroj nevýhodný. Tento stroj by nám přinesl pouze náklady. Musel by na stroj být vyčleněn nějaký člověk, který by se zaučil nebo by se musel přijmout někdo nový. Jeho názor je ten, že stroj je pro nás trochu přepych.

Pan Vecek: Myslí, že v radě bylo usnesení, že by to stálo cca 300 tis. proto by od toho nyní odstoupil.

Pan Martínek:  ten stroj jako takový je pouze na zametání. Je potřeba do nejbližšího budoucna, aby tady obec koupila nějaký stroj místo multikáry nebo ji nahradila. Musela by se k tomu koupit korba atd. a to by byly další náklady.

Ing. Jásenský: Toto je tunel na státní peníze, chtěl by být tím, kdo to vymyslel.

Pan Šandera Petr: pán, který tam seděl na výběrovém řízení, byl také překvapený cenou a říkal, že obec nemusí dotaci přijmout, že příští rok bude vypsána další, ale pokud ji nyní obec odmítne tak si podřezává větev.

Pan Martínek: Ještě chtěl dodat jednu věc. Všichni víme, jak nám tady obec družstvo znečištuje, takže zas na druhou stranu nějaký takový stroj by tu byl potřeba.  

 

 

Přestávka od 21:30 do 21:45

 

 

 

 

Ing. Derner: Když nechceme stroj pořizovat, stačí starostku pověřit zrušením zadávacího řízení na pořízení zametacího stroje.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 126/2014: ZO pověřuje starostku zrušením zadávacího řízení na pořízení zametacího stroje.

Hlasování o usnesení č. 126/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Smlouvy s ŘSD

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Pro jednání zastupitelstva budou předloženy revidované smlouvy, smlouvy budou odkonzultovány s ostatními smluvními účastníky a nebudou trpět formálními ani faktickými nedostatky.

 

Ing. Fof: Na ŘSD se neustále řeší připomínkované smlouvy od právní firmy Moník a Podroužek. Jejich právník tvrdí, že tak jak to měla ŘSD je to správně.

JUDr. Zlatohlávková: smlouvy byly katastrofické. Jednak mezitím byla i kupní smlouva na pozemky a řídila se zákonem, který má být novelizován a bude tam stanoveno, že když u těchto staveb bude strany rychle reagovat, může dostat několikanásobek toho, co mohla dostat dnes.

 

 

6. Dodatek č. 1 smlouvy na správu obecního lesa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Bude zaslána dodatečně. Pro jednání zastupitelstva bude předložen dodatek ke stávající smlouvě, a to v takové podobě, aby se podle této smlouvy nechal před uplynutím času připravit záměr na propachtování tak, aby bylo zabráněno vstupu spekulantů do záměru.

 

JUDr. Zlatohlávková: nechala zpracovat ke stávající smlouvě, která je velmi nedokonalá, dodatek. Ten není ještě precizní. Jedná se o to, že smlouva by se rozdělila do několika částí, protože činnost spojená se správou lesa je různorodá. Někteří z nás se šli podívat do obecních lesů, prošlo se to tam a došlo se k závěru, že hospodaření není špatné. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí 31.12.2015 a to je to, proč si s tím lámala hlavu, doporučoval tento postup i finanční výbor. Nejde o typicky pachtovní smlouvu, ale jedná se o to, aby se nám nepřihlásil nějaký těžař. Pokusila se, aby smlouva byla koncipována tak, že v sobě má několik fází. Pan Sehnoutek v těch lesích hospodaří, tedy vykonává funkci lesního hospodáře, potom je také potřeba žádat o dotaci a je přesvědčená, že by o ně měla žádat obec. Pan Sehnoutek také od obce kupuje dřevo a poté jej dál prodává.

Ing. Skořepová: Půjde, aby obec žádala o dotace?

JUDr. Zlatohlávková: Myslela si, že smlouvu dostane do ruky dříve a že ji zašle zastupitelům. V tuto chvíli poprosila zastupitele, aby jí zmocnili k tomu, aby smlouvu, kterou dělala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a aby to hospodaření obce bylo dobře ošetřené v budoucnu. Součástí smlouvy bude i složená jistota.

Pan Martínek: O jakou rozlohu se jedná?

JUDr. Zlatohlávková: cca 40 ha. Smlouva je připravená tak, aby se z ní daly vytáhnout určité pasáže. Občanský zákoník zná prolongaci, ale myslí, že tu bude převažovat zákon o obcích. Potom se ze smlouvy nechá vytáhnout to podstatné pro další záměr. Musíme se začít snažit, aby lesní osnova byla odsouhlasená.

Pan Martínek: nemyslí si, že by bylo dobré příští zastupitelstvo takhle nějak blokovat, nelze to udělat, že by se zmrazilo?

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o smlouvu na dobu určitou, která skončí uplynutím doby.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 127/2014: ZO ukládá starostce uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o hospodaření v lesích se stávajícím nájemcem panem Liborem Sehnoutkem.  

Hlasování o usnesení č. 127/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Směnná smlouva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

Obsah: Pan Lán předal návrh směnné smlouvy, obec zajistila zpracování znaleckých pozemků na směňované pozemky. Obec bude panu Lánovi doplácet  7.542,- Kč. Jedná se o směnu pozemků v kú. Bříza u Všestar.

 

JUDr. Zlatohlávková: Obec nechala zpracovat znalecké posudky na oba pozemky, jedno paré od každého pozemku bylo předáno panu Lánovi. Je třeba dohodnout, zda návrh na vklad bude jednostranný či dvoustranný (doporučuji dvoustranný – jedná se o zahájení řízení), smlouva neřeší poplatek za návrh na vklad tj. 1.000,- Kč, pan Lán dosud dal k dispozici pouze 1 geometrický plán, který byl na můj pokyn, použit pro souhlas s dělením. Souhlas s dělením za pana Lána podal na základě mého upozornění dne 10.9.2014 místostarosta. Pan Lán přislíbil doručit 3 vyhotovení geometrického plánu pro kompletaci smlouvy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 128/2014: ZO schvaluje návrh směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Bříza určené dle geometrického plánu číslo 133-63/2013 pro dělení pozemků, který zhotovil Bc. Jiří Heliger – TERAGIS, Žižkova 332, Hořice a který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradeký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové dne 29.1.2014 pod číslem 1671. Na základě geometrického plánu byl oddělen pozemek označený jako 281/7 o výměře 133 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to z pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 281/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrální území Bříza u Všestar ve vlastnictví obce Všestary a tímtéž geometrickým plánem byl oddělen pozemek označený jako 281/6 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 137 m2, a to z pozemku evidovaného jako 281/3 – ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území Bříza u Všestar ve vlastnictví pana Richarda Lána  a pověřuje starostku uzavřením směnné smlouvy po obdržení souhlasu s dělením pozemku.  

Hlasování o usnesení č. 128/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

8. Hranice pozemků pro budoucí chodníky v Chlumu, aktuální informace o průběhu stavebních povolení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Téměř všichni vlastníci na Chlumu podepsali souhlasné prohlášení o průběhu hranic, bude však třeba některé pozemky vyřešit za pomoci geometrických plánů po projednání s vlastníky pozemků.

 

Pro Břízu, Rozběřice a Lípu je od konce ledna roku 2014 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o stavební povolení byla na odbor dopravy MMHK podána 17.2.2014. Na konci března přišla výzva k doplnění žádosti o 19-ti bodech. Ve spolupráci s projekční firmou HIGWAY DESIGN, s.r.o. se všechny body nepodařilo do dnešního dne vyřešit. Některé věci nejdou na svět tak rychle, jak bychom si představovali.

 

JUDr. Zlatohlávková: Sdělila, jak to probíhalo. Zatímco obcházela po Chlumě, tak v tu samou dobu Ing. Fof sháněl podpisy pro dvě kandidátky na podporu voleb. Připouští, že se jí to velmi dotklo, protože se snaží do poslední chvíle pracovat. Jak vypadají chodníky, to je pro  ní tragické. Sedí s místostarostou na témže úřadě, 19 bodů, neví jakých a není možné, aby od 17.2. nebyly vyřešeny alespoň tři. Chodníky byly volební prioritou roku 2006 a nepohli jsme se ani o kousek dál. Připouští, že pro ni je to velké rozčarování. Konečně uvádí, že souhlasným prohlášením hranic na Chlumu  nejsou vztahy narovnány, bude třeba ještě projednat s vlastníky asi 5 geometrických plánů a pozemky odkoupit, pokud vlastníci budou ochotni prodat. Hned je možné vyřešit dva pozemky, a to pozemek, který je velmi nešťastně po digitalizaci umístěný. Jeden pozemek je ve vlastnictví obce a má č. 344/23 a ten bychom asi měli nabídnout k prodeji, když pozemek budeme potřebovat směnit s panem Hájkem. Podle jejího názoru bude vhodné vypsat záměr na prodej pozemku č. 344/23 silnice, ostatní plocha v Katastrálním území Chlum u Hradce Králové za účelem budoucí směny pozemku s pozemkem č., bohužel si nepoznamenala. Už ten záměr by vázala na budoucí směnu. Alespoň tak má za to, že panovala dohoda. To bude vyřešený pouze jeden bod z asi šesti, které čekají na budoucí zastupitelstvo příští rok. Tady by moc neotálela. Další pozemek, který tam je a opět to vzniklo po digitalizaci a je to pozemek 344/21 o velikosti 64m2, silnice, ostatní plocha v katastrálním území Chlum u Hradce Králové a ten je ve vlastnictví pana Geltnera a podle toho co říkal pan Hájek, pan Geltner by byl ochoten prodat. Když se připravovala na toto jednání, tak si uvědomila, že existuje usnesení, kde byla stanovena cena, za kterou se budou pozemky vykupovat, myslí si, že to bylo 200,- Kč/m2. Pozemek leží v trase chodníků. Dala zastupitelům na zvážení, zda-li budou ochotni přijmout usnesení.

Pan Martínek: Je překvapen, protože hlavní prioritou a cílem paní starostky bylo opravit obecní majetek a dávat peníze do obecního majetku. Překvapuje ho, že jí udivuje, že pan místostarosta ve svém volnu dělal něco, co už neví jak nazvala. Ted se budete starat o chodníky, když děti chodí 6 let po silnici? To ho velmi překvapuje.

JUDr. Zlatohlávková: Správná připomínka. Pouze dodává, že její hlavní prioritou nebylo opravovat obecní majetek, její prioritou bylo nashromáždit dostatek prostředků pro budoucí budování kanalizace, ale hromadit peníze jí přišlo poté nesmyslné, když bylo mezitím možné peníze otáčet a získat je nazpátek prostřednictvím dotace, mezitím mít opravené domy a ještě mít peníze.

Pan Martínek: Podívejte se, jak vypadají obce, jak vypadají Všestary. Za posledních 10 let jsou v totálním devastujícím stavu.

Ing. Skořepová: Pan Martínek má v tomto pravdu, že chodníky chybí, protože už zastupitelstvo v roce 2006, už v roce 2008 měla firma udělané projekty na chodníky Lípa, Rozběřice a ve Všestarech směrem na Střezetice. Byla to priorita a pokud ona ví z finančního výboru, tak chodníky měl na starosti pan místostarosta a do dnešního dne není zatím stavební povolení.

Ing. Fof: Problém s chodníky je v tom, že územní rozhodnutí, které vydával Magistrát města Hradce Králové a ve kterém byly stejné věci, které se dávaly na odbor dopravy. Na stavebním odboru to bylo schváleno, zatímco z odboru dopravy skoro po měsíci přišla výzva, že je potřeba doplnit 19 bodů, třeba, že nebyl zaplacený poplatek, což už bylo zaplaceno, potom, že nejsou vypořádány všechny pozemky, protože obec může stavět pouze na pozemcích, které jsou v jejím vlastnictví, případně na pozemcích, kde má souhlas s majitelem pozemku.

Ing. Skořepová: Mluvíme minimálně o posledních čtyřech letech a ne, že mluvíme o posledním měsíci.

Pan. Štefanka: Je pravda, že chodníky na Lípě byla priorita, ale je také pravda, že tam byly velké problémy s pozemkama, ale chcete říci, že se od února nevyřešilo nic? Požádal, aby laskavě napsali lidem, co se nevyřešilo. Budeme zase čekat, až se vyřeší chodníky na Chlumě a je to pořád stejný kolotoč. To se bude zase dál čekat?

JUDr. Zlatohlávková: Jenom by doplnila. Protože je možné v určitých chvílích něco dělat, nejdříve se vypořádávaly pozemky na Lípě a stálo nás to 2,5 roku čekání. Další problém byl s pozemkem v Rozběřicích, s pozemkem pana Moce. Pan Moc měl na pozemku zástavu, takže ta se musela nejdříve dostat pryč. Tolik na upřesnění, Chlum běží vedle toho a mezitím se vyřešily pozemky v Rosnicích. Budou zbývat pozemky ve Všestarech.

Pan Martínek: myslí si, že za posledních 10 let nebyly řešeny chodníky žádným způsobem, aby se postavilo aspoň 10 metrů chodníků. Zapomněli na naše občany. To je jednoznačné a občané si toho jsou vědomi. Tady se vše dávalo na obecní majetek. Projekty, které tu byly, na nich má velký podíl i Ing. Derner, když tu byl, samozřejmě i paní starostka, ale je to kolektivní věc. Zapomněli jste na občany. Třeba ta zastávka v Rosnicích to je ostuda, takovou zastávku jsem neviděl ani v obci, kde je 120 obyvatel a teď najednou se to bude řešit?

JUDr. Zlatohlávková: Jen si nemyslí, že by chodníky byly kolektivní práce. Je pravda, že Ing. Derner na nich odvedl obrovský kus práce a měla pocit, že se následující léta úsilím z předchozích let mrhalo. Ale je to pouze její názor.

Sl. Nováková: na zastupitelstva nechodí tak často, ale na jednom byla a tam se říkalo, že se udělá nejdříve kanalizace a pak chodníky.

JUDr. Zlatohlávková: Chodníky by celkem logicky měly následovat po kanalizaci, ale aby se vůbec mohly stavět tak musí být stavební povolení. Stavební povolení se vydává na dobu určitou, doufá, že místostarosta sehnal všechna stavební povolení, která jsou vydaná a že byly všechny prodlouženy. Chodníky nemůžeme stavět, protože nemáme stavební povolení a nemáme ho, protože tam jsou nějaké nedostatky.       

Pan Martínek: Viděli jste vnitřní prostor školy? Po čem chodí děti do školy, to je hrozné a to řešení by nebylo tak drahé a je to ostuda.

Ing. Jásenský: bylo přijato usnesení, za kolik se budou vykupovat pozemky a myslí si, že tam bylo 200,- Kč.

Ing. Šandera: Když se na to uzavře smlouva, je to cena smluvní, ale obvykle obec nabízela 200,- Kč.

Pan Pešek: Souhlasí také s cenou 200,- Kč, jednou to buďchci pro tu obec udělat nebo ne, nejedná se o nějaké velké metry, jedná se většinou o kousky pozemků a myslí si, že to nikoho ani neobohatí ani neokrade. Pokud něco v té obci chci, tak by se mělo přistoupit na nějakou rozumnou cenu. Navrhuje nabídnout za 200,- Kč a pokud nebude souhlasit pak se tím zabývat dále.

Pan Martínek: Všude se dělají a budují chodníky i v malých obcích. Zeptejte se, jak to dělají.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  11
Návrh usnesení č. 129/2014:
ZO schvaluje záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce o velikosti 66 m2 parcelní číslo 344/23 – silnice, ostatní plocha v katastrálním území Chlum u Hradce Králové za účelem uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 344/21 v k.ú. Chlum.

Hlasování o usnesení č. 129/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 130/2014:
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek evidovaný jako 344/21 – silnice, ostatní plocha v katastrálním území Chlum u Hradce Králové za cenu  200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 130/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

9. Funkční světla z tělocvičny

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Po výměně světel v tělocvičně za nové LED světla zůstala nevyužitá původní výbojková světla. Otázka zní co s nimi. Nabídnout k odprodeji, nebo vyhodit?

JUDr. Zlatohlávková:

Funkční světla nedoporučuje s ohledem na péči řádného hospodáře likvidovat, lze nabídnout přes např. aukro k prodeji.

  

Pan Pešek: co má zkušenosti, tak  k tomu firma vystavuje posudek, jestli je to reálné k dalšímu využití, a pokud je předpoklad, že budou funkční a použitelné, tak ať se k tomu vystaví papír. Jestli je většina světel nefunkčních, na to by stačil vyřazovací protokol.

Pan Martínek: navrhuje použít v obecních prostorách.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 131/2014: ZO Všestary souhlasí s nabídnutím nevyužitých světel z tělocvičny k prodeji nejvýhodnější nabídce.

Hlasování o usnesení č. 131/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

10. Rozdělení příspěvku pro sport

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Výbor pro neziskovky a sport předal vyčíslení nároků jednotlivých spolků. Není vypracován mechanismus čerpání. Jak rozdělit výtěžek z loterií, který zatím činí 33.038,81 Kč.

Na který účet komu poslat a kolik?

Má se to již nyní (před koncem volebního období) takto rozdělit?

 

JUDr. Zlatohlávková

Aktuální stav je 50.667,81 Kč. Peníze k rozdělení tělovýchovným spolkům - není pouze vyřešen okamžik, kdy podíl na výtěžku z loterií spolkům rozdělovat a forma (doporučuje z opatrnosti převodem z účtu na účet spolku), a to po každém připsání výtěžku na účet obce, za tímto účelem, nech´t spolky sdělí svá bankovní spojení.

 

Ing. Šandera: Jestli je tam nějaký stav, tak to spolky přivítají a do konce roku budeme mít představu, kolik ještě asi přijde, jestli něco přijde a potom by to rozdělil ke konci roku. Navrhuje řešit to třeba kvartálně, ale ne při každém pohybu na účtu.

Ing. Svoboda: Myslí si, že by se to mělo posílat na účet. Dávat na ruku se mu zdá nevhodné.

Ing. Derner: Navrhuje rozesílat prostředky vždy po jejich obdržení

JUDr. Zlatohlávková: Také by byly pro to, aby se peníze rozesílaly, když přijdou.

  

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 132/2014: ZO Všestary schvaluje rozdělení výtěžku z loterií dle schváleného klíče na účet spolkům pro Sport a Tělovýchovu a jimi sdělená čísla účtů (bez zbytečného odkladu po připsání na účet obce)

Hlasování o usnesení č. 132/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

11. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

bylo projednáno v bodě 8.

 

 

 

12. Petice na podporu veřejného pořádku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od předsedy Svazu měst a obcí České republiky Ing. Dana Jiránka dorazila na obec žádost o podporu petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí. Pan předseda píše o tom, jak s obavami sleduje zhoršující se stav bezpečnosti ve většině měst a obcí a růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Klíčem by podle něho měla být změna příslušných právních předpisů a větší ekonomická podpora obcí ze strany státu. Vlastní petice je v příloze.

 

Nechávám na zvážení všech zastupitelů, zda připojí svůj podpis pod petici.

 JUDr. Zlatohlávková

Petant nechce podpisy zastupitelů, otázka zní, zda jsou zastupitelé ochotni zajistit podpisy spoluobčanů, případně připojit svůj podpis.

 

Bez rozpravy se bod vynechává.

 

 

13. Byt v č.p. 35 Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Byt na obecním úřadu je v současné době prázdný a tedy i nevyužívaný. Otázkou je, zda ho nenechat alespoň vymalovat. To zcela určitě potřebuje. Dále by zřejmě bylo dobré vypsat záměr na jeho pronájem. Další možností je, nechat to jako rezervní bydleni pro nenadálou událost

 

JUDr. Zlatohlávková

Byt navrhuje ponechat volný, protože bude třeba přikročit v domě č.p. 54 Bříza k rekonstrukci elektrické energie a stoupaček. Občanům je obec povinna zajistit po dobu rekonstrukce bydlení. V bytě je však třeba opravit podlahy (v obou místnostech jsou dubové velmi zachovalé parkety), jejich velmi zdařilou opravu je možné shlédnout v zasedací či obřadní místnosti. S ohledem na tuto skutečnost navrhuje přijmout usnesení:

 

Pan Martínek: odhlasovalo se to, že to bude startovací byt. Technologie elektriky je už dělaná tak, že není potřeba nikoho vystěhovávat. Minulý nájemník nám dluží cca 60 tis., neví jestli paní starostka podala soudní postih pro osobu, kdy je povinna peníze dostat. Je zde příklad nenadálé události, kdy rodina u nás ve Všestartech se dvouma dětma, momentálně je ubytovaná u pana Došla a pan Došel jim dal výpověď, tak by zůstali na ulici. Myslí si, že by zastupitelé měli tu rodinu alespoň na jeden rok ubytovat a potom by se rozhodlo co a jak dále. To je pro něj služba pro občany a ne aby se byt nechal nesmyslně ležet ladem. Byt by měl vydělávat peníze.  

Pan Došel: Nájemníci jsou tam u nás v dílně v nájmu, ale řekl by k tomu, že po dohodě s rodinou tam nebudou chtít žádné nájemníky, že je to objekt provozní, kde se střídají lidi. Nejsou to problémoví lidi a může se přimluvit za to. Chceme, aby do konce roku byl nájem ukončen. Dříve to byl můj zaměstnanec, nyní šel pan Šolc do invalidního důchodu. 

Ing. Šandera: To co bylo řečeno, se děje běžně v paneláku. Nechat ladem byt mu připadá jako škoda peněz.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 133/2014: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem bytu v domě čp. 35 ve Všestarech na dobu určitou tři roky. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 3.500,- Kč (bez energií).

Hlasování o usnesení č. 133/2014: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

14. Žádost obce o odkoupení pozemku v k.ú. Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Geometrickými plány připraveny části pozemků, které manželé Bauerovi chtějí obci prodat (viz. přiložený GP).

 

Geometrickým plánem vytvořen pozemek v lokalitě FATO, pro vybudování objízdné komunikace, když stávající vlastníci pozemku jsou srozuměni a chtějí obci prodat (viz. přiložený GP).

 

CPI Projekty, s.r.o. zahájila jednání o služebnosti (chůze a jízdy na pozemku u obecního úřadu – průjezd a dvůr, na oplátku navrženo odkoupení pozemku pod dětským hřištěm u obchodu ve Všestarech podle GP, který byl zpracován v minulosti).

 

JUDr. Zlatohlávková

V minulosti byl vyhotoven geometrický plán pro odkoupení dětského hřiště vedle obchodu ve Všestarech, nebyl realizován, a proto požádala ing. Bláhu ze společnosti CPI Projekty s.r.o., aby případné odkoupení hřišťátka projednal s vlastníkem pozemku. Zároveň je třeba přijmout stanovisko pro přípravu smlouvy – zřízení služebnosti (navrhováno právo chůze a jízdy) pro pozemek mezi obecním úřadem a obchodem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 134/2014: ZO schvaluje koupi pozemků od pana Bauera o celkové výměře 109 m2

Pozemky podle geometrického plánu pro rozdělení pozemků průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků, který vyhotovil Aleš Turek, Otakarova 517, Hořice, č. plánu 376-60/2014, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové 27.8.2014 č. 75/2014 a to pozemek č. 60/3 o výměře 178 m2 a pozemek č. 60/4 o výměře 355 m2 a podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil GON Hradec Králové, a.s. č. plánu 299-1151/2009, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové 19.10.2009 pod č. 1325/2009, kterým byl vydělen pozemek 471 vše v obci a katastrálním území Všestary za dohodnutou cenu 200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 134/2014: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

15. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Josef Macháček

 

Obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru a členům kontrolního výboru o provedení kontroly.

 

JUDr. Zlatohlávková: Kontrola usnesení není udělená velmi dlouho a z jejího hlediska je porušen zákon. Obává se, že napravit se to už nedá. Usnesení procházela a myslela si, že téměř všechny měly být splněny. Nebylo revokované usnesení, které znělo, že se dům ve Bříze prodá, ale to bylo ještě v době, než se do něho začalo investovat, nyní je situace jiná a prodej by odporoval dosavadním investicím do domu.

 

 

16. Zpráva kontrolního, finančního, kulturního, investičního výboru a výborů pro zeleň, sport a neziskovky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Josef Macháček, Ing. Milan Svoboda, Marika Čapková Dohnalová, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, MVDr. Michal Novák

 

Obsah: S ohledem na končící funkční období budou předsedové výborů požádáni o podání zprávy.

Zdvořilá žádost předsedům jednotlivých výborů o zaslání zpráv a jejich přednesení.

 

JUDr. Zlatohlávková: přednesla zápis z komise pro neziskovky a sport

-          předsedkyně kulturního výboru předložila zprávu, která byla přednesena.

-          Přednesla zprávu kontrolního výboru

 

Pan Martínek: bylo to rozesláno všem zastupitelům tak si to také přečet. Požaduje uvést do zápisu, že je členem komise pro životní prostředí 4 roky. Do dnešního dne MVDr. Novák jako předseda komise nesvolal první zahajovací schůzi, od té doby, byt je to smutné bere peníze, za to, že je členem komise. Ta komise prostě nefunguje za celé 4 roky. Za 4 roky neví o ničem, tak by ho zajímalo, jaké zprávy se tu objevily. To asi pan Novák přijede a společně tam udělají nějaký zápis? Za 4 roky nebyla svolána zahajující schůze.

Paní Čapková: Je divné a mrzí jí, že to tedy říká až po 4 letech.

Pan Martínek: on na zastupitelstvo nechodil. Starostka by to ale pro boha živého měla vědět, že ta komise nefunguje. Koho a na co platili?

Pan Hájek: Osobně si myslí, že ustanovující schůze byla svolána, byl tam pan Martínek přítomen jako člen komise, bylo to v restauraci „Pod rozhlednou“ na Chlumě a jeho žena je poté rozvážela domů. Osobně si myslí, že komise funguje.

 

JUDr. Zlatohlávková dále přednesla zprávu investičního výboru.

 

Pan Martínek: připadá mu, že si dělá komise pro životní prostředí kde je členem takovým způsobem, teďka se zeptá jestli bude ten audit těch auditorů, jestli je hotová inventura.

Ing. Svoboda: Ano inventura je hotová.

Pan Martínek: Jakým způsobem ji udělali? Měl za úkol udělat určité věci a měl za úkol sehnat 17 čerpadel kde jsou a do dnešního dne se ho na to nikdo nezeptal. Podle jeho názoru nemůže být hotová. Nebo jestli je hotová, tak musela být podepsaná kdy? Včera? To budu muset auditory informovat.

Ing. Skořepová: Byla jsem předsedkyně a je podepsána v některých letních měsících, v červenci myslí.

Pan Martínek: Včera ji podepisovali a dali tam starý datum.

Ing. Skořepová: To se pan Martínek tedy plete.

Pan Martínek: To se tedy neplete a dotázal se, jestli chce, aby to zveřejnil.

JUDr. Zlatohlávková: To bude nejlepší.

Ing. Skořepová: 30.6. byla udělána inventura.

Pan Martínek: Udělali jste komplot a podepisovali jste to včera se starším datumem.

 

JUDr. Zlatohlávková požádala Ing. Svobodu, aby přednesl zprávu finančního výboru.

 

Ing. Svoboda – přednesl zprávu finančního výboru.

 

JUDr. Zlatohlávková poděkovala předsedům výborů za zprávy.

  

Ing. Šandera – má z toho jeden vjem, prakticky vše máme v pořádku, jen na kraji jsme dostali za pět. Dostal dvě informace od členů komise a paní starostky a z druhé strany četl přípis, který je z krajského úřadu. Informace jdou proti sobě.

Ing. Skořepová – když jsme přišli do zastupitelstva, chodili k nám auditoři krajského úřadu a apeluje na zastupitelstvo, aby pozvali auditory z veřejnoprávních podnikatelských subjektů, kteří  používají stejné zákony. Auditoři z krajského úřadu byli tu a jednali, tak jediné co řekli, že nám doporučují, abychom si vzali účetní, kterou doporučí pro konzultaci. Nezaznělo, že by účetnictví bylo za pět. Auditoři našli věci, které byly z minulých let. Nejedná se o žádné neprůkazné hospodaření. Připadá jí, že někdo nechce spíše něčemu rozumět. Snažila se pouze tu věc vysvětlit, považuje to za jedinou možnou cestu. Byl u toho i Ing. Fof.

Ing. Šandera – Nebyl u žádného jednání zastupitelstva nebo si toho není vědom, kde by bylo požádáno o nějakou konzultaci či auditora. Neviděl nikdy, že by nějaký zastupitel nepomohl. Není to o tom, že zastupitelstvo škrtí, u toho nebyl.

Ing. Skořepová – Bylo vytýkáno že byla zaměněna čísla účtu a čísla položek..

Ing. Šandera – není mu jasný výsledek tohoto působní s tím, že mu někdo říká, že je vše v pořádku.

Ing. Svoboda – neříkáme, že je vše v pořádku, ale není to katastrofické.

JUDr. Zlatohlávková – bude se jednat o externích auditorech a budou muset předložit plnou moc na základě příkazní smlouvy a zároveň pověření k vykonání kontroly.

Pan Martínek – co povídá paní Skořepová jsou bludy a není to pravda. Obec se neustále vymlouvá na paní Kolovrátníkovou, ale ta s paní Novákovou dala vše do kupy.  

 

 

17. Zpráva z rady obce období červenec srpen, září 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Rada obce od posledního jednání zastupitelstva 26.6.2014 zasedala 4x (23.7.2014, 1.8.2014, 11.8.2014 a 2.9.2014).

 

23.7.2014

Smlouvy – škola u kostela, zadávací dokumentace, administrace

Revize nájemních smluv

Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s.

Revize vyhlášek obce

Výroční zpráva Charity

Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. a § 2, § 3 odst. 3, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Rozpočtové opatření č. 6

Příspěvek na aktualizaci plánu ÚSES – Statutární město Hradec Králové

HEWER – občanské sdružení

Žádost Oblastní charity Červený Kostelec

Zpráva o uplatňování Územního plánu Máslojedy za období 2010 – 2014

Tělocvična Všestary

Zpravodaj mikroregionu a volební propagace 

Dotační žádosti (kanalizace, škola u kostela ve Všestarech)

Královéhradecká provozní – návrh smlouvy

Strategie mikroregionu a obce

Stromy v ochranném pásmu

Mimořádné inventury

Církevní restituce

 

1.8.2014

Výběr zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p.2“

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Chlum č.p. 73 – výběr zhotovitele díla

 

Ing. Šandera: Dotázal se, jaké firmy byly obeslány. Má v tom chaos.

Pan Vecek: Do rady se strefuje dost často a když rada přikývne něco pro sokolovnu tak nic nenamítá. Vadí mu, že rada o něčem rozhoduje.

Ing. Šandera: Fasáda na Chlumu nebyla v seznamu, který doporučil investiční výbor. Trochu se bojí, že se po 6 letech vracíme zpět.

JUDr. Zlatohlávková: Bylo léto, čerpaly se tam dovolené, investiční výbor by se stejně nesešel.

Ing. Šandera: Podívejte se na systém veřejných zakázek, kdo vyhrává, jsou to ty samé firmy.

 

11.8.2014

Smlouvy

Rozpočtové opatření č. 7

Ing. Machút – překročení limitů vypouštění odpadních vod

Zajíždění autobusu do místní části Lípa

 

2.9.2014

Žádost školy o souhlas zřizovatele s podpisem Smlouvy o partnerství

Nabídka Státního pozemkového úřadu - pronájem

Kvízomaty – zákon o loteriích

Provozování vodovodu v Rosnicích

Vlhkost v budově č.p. 35 Všestary – řešení

Neznámí vlastníci pozemků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Plnění opatření z auditu za r. 2013

Smlouva o výkonu umělecké činnosti – vystoupení Josefa Zímy

Informace o dotačních titulech a realizovaných investičních akcích – ZO

Zadávací řízení - ZO

Smlouvy s ŘSD – ZO

Dodatek smlouvy na správu obecního lesa – ZO

Směnná smlouva - ZO

Hranice pozemků pro budoucí chodníky na Chlumu, aktuální informace o průběhu stavebních povolení – ZO

Funkční světla z tělocvičny ZŠ – ZO

Rozdělení příspěvku pro sport – sdělení čísla účtů - ZO

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Chlum – ZO

Petice na podporu veřejného pořádku – ZO

Byt v č.p. 35 Všestary – ZO

Žádost obce o odkoupení pozemku v k.ú. Všestary – ZO (p. Bauer, Rufferovi,CPI Projekty)-ZO

Kontrola usnesení – ZO

Zpráva kontrolního, finančního, kulturního, investičního výboru a výborů pro zeleň, sport a neziskovky - ZO

Program jednání zastupitelstva obce 11.9.2014

 

JUDr. Zlatohlávková

11.9.2014 Před jednáním zastupitelstva se sešla rada obce, aby přijala rozpočtové opatření č. 8.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním10
Návrh usnesení č. 135/2014: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7. a  8.

Hlasování o usnesení č. 135/2014: pro 10 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

  

18. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 26.620,- Kč,
 • N – PROJEKT s.r.o., IČ: 64255522, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – za projekt stavby„Doplnění veřejného osvětlení CHLUM“ vč. inženýrské činnosti, částka: 16.301,- Kč,
 • MPSTAV HK s.r.o, IČ: 27470288, Hořická 976, 500 02 Hradec Králové – dodávka a montáž oken v hasičské zbrojnici Bříza, částka: 98.866,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava zadní části hřbitovní zdi na Chlumu“, částka: 237.113,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – za výrobu a montáž (designovaný odpadkový koš, nerezové zábrany, plechové poklopy), částka 20.067,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 10.164,- Kč,
 • FLORA SERVIS s.r.o., IČ: 28341627, Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno-Cernovice – výroba, dodávka a instalace prvku dětského hřiště – MŠ Všestary, částka: 115.797,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování PD pro výběr zhotovitele pro akci „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 786.500,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava střechy hasičské stanice Lípa“, částka: 414.759,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ a projektová dokumentace pro provádění stavby výměny ÚT pavilonu šaten, částka: 111.320,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování žádosti o poskytnutí podpory dle výzvy č. LXI OPŽP „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 145.200,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – Zajištění výběrového řízení pro dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 96.800,- Kč,

·         WEPROTech s.r.o., IČ: 28800885, Beckovského 3657, 580 01 Havlíčkův Brod – dodávka 18ks světel POSCO LED BL175 pro tělocvičnu ZŠ „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, částka: 225.653,- Kč.

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – demontáž svítidel a montáž nových svítidel v tělocvičně ZŠ, částka 11.979,- Kč,

·         Roman Půr, IČ: 13535307, Libčany 197, 503 22 Libčany – oprava hřbitovní zdi ve Všestarech – strana od parku a vstupní strana, částka 220.320,- Kč,

·         ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v budově č.p. 2 ZŠ Všestary – dílčí faktura č.1., částka: 504.850,70 Kč.

 

Ing. Šandera – částka 400 tis. na střechu na hasičárně se mu zdá hodně, ale neví o tom nic. Z toho důvodu pro toto ruku nezvedne.

JUDr. Zlatohlávková – V Rozběřicích u Šrámova kříže seká prostor Ing. Hájková dobrovolně a žádala několikrát o to, aby tam byl dán koš, protože neustále odtamtud odnáší odpadky.

 

Zastupitelům byly uhrazené faktury dány na vědomí.

 

V souladu s § 7 odst. 2 starostka obce ukončila jednání zastupitelstva.

  

19. Příspěvky spolkům - neprojednáváno

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 11.09.2014

 

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 

·         NOHEJBAL klub Bříza žádá o částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, nový míč), který se bude konat 13.9.2014,

- zbývá jim tam jenom 4.340,- Kč

·         TJ Sokol Všestary žádá o částku 9.856,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na turnaje v nohejbalu (19.7.2014) a volejbalu (30.8.2014),

·         SDH Rosnice žádá o částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu mikrofonů, které jsou určeny pro použití při akcích spolku pro veřejnost.

  

20. Závěr

 

jednání ukončeno v 00:45 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019