Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 10.04.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek (přítomen od 19:55), Ing. Radek Jásenský (přítomen do 19:30), Josef Macháček (přítomen do 21:00), Josef Pešek (od 19:45), Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík (přítomen do 20:20), JUDr. Zuzana Zlatohlávková
.

Omluveni: Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.

 

Zahájeno: 19:10 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 27.02.2014. Bez námitek - zápis byl schválen.

 

Návrh programu

1.     Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu

2.     Připomínky občanů

3.     Kontrola usnesení

4.     Hrací prvky u mateřské školy

5.     Výbor pro rozdělování výtěžku pro všestarské neziskovky

6.     Žádosti spolků

7.     Úhrada faktur

8.     Pozemky podél silnice R35, vyjádření k projektové dokumentaci

9.     Návrh směny pozemků

10.           Sociální bydlení

11.           Obnova strojového parku

12.           Smlouva č. 1315003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

13.           Vyhodnocení strategie mikroregionu

14.           Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění

15.           Zpráva z rady obce

16.           Pachtovní smlouvy

17.            Doplnění programu z 27.3.2014

a) Žádost o dotaci na kanalizaci

b) Podání k dálnici D11

18.           Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 54/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 10.04.2014

Hlasování o usnesení č. 54/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  • Jako zapisovatelku určuji Andreu Netušilovou

 

  • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Derner, Ing. Šandera

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 55/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 10.04.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Šandera

Hlasování o usnesení č. 55/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Jaroslav Došel, Marika Čapková Dohnalová

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 56/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 10.04.2014  jako ověřovatele zápisu Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel

Hlasování o usnesení č. 56/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

2. Připomínky občanů

Bříza – oprava výtluků v silnici

U Kudrnů je díra v silnici od podzimu, už se to nestihlo opravit, pokusíme se zjednat nápravu.

Bříza – umístění vývěsní skříňky na hřišti

Vývěsní skřínka je vyvěšena

Lípa – střecha na hasičárně

Víme, že tam zatýká, zatím se nepodařilo zajistit druhou nabídku.

Lípa – lepší dopravní obslužnost

Na Krajském úřadě v Hradci Králové je určen specielní pracovník, je zřízen vedoucí odboru dopravní obslužnosti, jméno jsme obdrželi e-mailem. JUDr. Zlatohlávková neví, jak autobusy jezdí, ale ví, že se lidé potřebují dostat k lékaři a na zpět. Poprosíme, jestli by sdělili, které to jsou spoje a určitě se s tím pokusíme něco udělat.

Lípa – jak to vypadá s chodníkem.

Územní rozhodnutí obec obdržela, problém je na dopravním specializovaném úřadu, kde přišlo, že stavební povolení nám v tuto chvíli nedají a 19 bodů, proč nám ho nedají. Důvody byly sděleny Ing. Fofem zastupitelům.

Rozběřice – chodník

Nemáme pod kontrolou tu část pozemku, kde bydlí pan Moc. Měl na svém pozemku hypotéku, JUDr. Zlatohlávková se to s ním pokusila vyřešit rychle. V tuto chvíli ví, že hypotéka je zaplacená, má k dispozici kvitanci, slíbil, že jí zanese na katastr a pak že jí přinese číslo záznamu, aby pak mohla pokračovat.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví u místně příslušného pracoviště ÚZSVM.

 

Ing. Svoboda: Příkopy byly posekány kvalitně, je to názor více občanů.

JUDr. Zlatohlávková: Byla na setkání hejtmana Královéhradeckého kraje se starosty, probírali se jednotlivé oblasti, které spadají do kompetence královéhradeckých radních. Udělala si poznámky, můžou zastupitelé nahlédnout. Od 15.4. do 17.4. bude v Královéhradeckým kraji prezident republiky.

 

 

3. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  Josef Macháček

Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru a členům kontrolního výboru o provedení kontroly.

 

p. Macháček: Soupis přijatých usnesení za rok 2012 a za loňský rok byly doplněny, oba soupisy byly vzorové, zčásti byly doplněny nějaké poznámky, byly to převážně usnesení, které se týkaly vyvěšení na úřední desce. Ostatní počká do příštího zasedání.

JUDr. Zlatohlávková: Poděkovala předsedovi kontrolního výboru. Pokud bude potřeba něco doplnit,  ráda to dohledá.

Ing. Jásenský: Rád by doplnil, co se týká činnosti kontrolní komise. Někteří ze zastupitelů byli informováni, že řeší soukromé projekty ve firmě, je extrémně vytížený a z toho důvodu se nemůže pořádně věnovat činnosti v kontrolní komisi. Po zralém uvážení sdělil, že odstupuje z kontrolní komise, kvůli extrémnímu vytížení a rozhodl se z tohoto důvodu odstoupit i ze zastupitelstva. Poděkoval všem zastupitelům, těm kteří tu dnes nejsou i jsou. Myslí si, že se udělal kus práce, ale přiznal se že v některých věcech se zcela neorientoval, v některých výběrových řízeních. Řešili se výběrová řízení za 1.500,- Kč a z ruky se přidělovali studie v rámci statisíců na některé projektové studie se nedostalo vůbec. Myslí si, že jeho rozhodnutí je v tuto chvíli konečné.

JUDr. Zlatohlávková: poprosila, aby to Ing. Jásenský dodal písemně. Rozhodnutí Ing. Jásenského je pro ni překvapující. Poděkovala a popřála mnoho úspěchů v podnikání. Ráda by věděla, které projekty za tisíce byli projednány a které za statisíce nebyly projednány.

 

V 19:30 hodin odešel Ing. Jásenský

 

Ing. Derner: Vybavila se mu kanalizace, že některé studie za statisíce nebyly projednány. Nedošlo na zadání různých studií řešení odkanalizování Chlumu, nebylo vypsáno, to je pravda. Měl se možnost seznámit s několika možnými variantami a s mnoha a mnoha kroky, které se v té věci udělaly ze strany investičního výboru. Ví, že kolega Ing. Šandera tomu věnoval nesmírného času a paní starostka a investiční výbor také. Žádný z nich ovšem nedokázal vyhovět požadavkům Ing. Jásenského.  Tady by neviděl hanu ani z části na investiční výbor.

JUDr. Zlatohlávková: Poprosila předsedu kontrolního výboru, jestli usnesení o kanalizaci na Chlumu by nešlo revokovat, jelikož si myslí, že toto usnesení je nesplnitelné. Doufá, že kontrolní výbor se na tom shodne. Na příštím zasedání zastupitelstva bude zapotřebí doplnit člena kontrolního výboru.

 

 

4. Hrací prvky u mateřské školy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: S ohledem na usnesení 125/2013 a s ohledem na přijatý rozpočet  nutné projednat. Rozpočet počítal s částkou 100.000,- Kč na venkovní hrací prvky u školek. MŠ Chlum žádala o dotaci – výsledek není zveřejněn, ale z ústního rozhovoru s paní vedoucí učitelkou vyplynulo, že pro rok 2014 se mohou vzdát svého podílu na dovybavení, lze tedy schválit pouze pro MŠ Všestary, paní vedoucí učitelka vyzvána nechť si hrací prvky v této hodnotě vybere. Objednávku a montáž zajistí obec, pokud možno obratem.  

  

JUDr. Zlatohlávková: Poprosila vedoucí učitelku MŠ ve Všestarech paní Rezkovou, jestli by nám řekla, co by si tam představovali.

pí. Rezková: Připravila si strašně moc věcí, pokud se řekne 100.000,- Kč je to velká částka, ale na zařízení hřiště pro mateřskou školku to znamená pouze jednu skluzavku a nic víc. Jelikož to, co bylo na zahrádce bylo to krásné, ale velmi brzo to uhnilo. Ač se jí dřevo líbí, je to přírodní materiál, je krásný, tak nevěří tomu, že když koupí něco dřevěné, že to vydrží. Nechce, aby to vydrželo opět 5-6 let a aby to poté uhnilo.  Našla firmu, která vyrábí z kovu a plastu a má celkem finančně dostupné hrací prvky. Byl zaslán katalog a ceny do metru. Když to spočítala, tak to vyšlo velmi draho. Potom hledala ve dřevu, má strach aby to neuhnilo, tak našla akátové dřevo, které má delší životnost. Prolézačka se skluzavkou vyšla na cca 90.000,- Kč, kdy obec by zajistila lidi na montáž a vedl by to odborný pracovník z předmětné firmy. Tím by se neztratil certifikát. Když už se něco investuje, tak by byla ráda, aby to nějakou dobu vydrželo. Dotázala se, jestli by bylo možné např. 10.000 - 20.000,- Kč přidat.

JUDr. Zlatohlávková: Vychází se z rozpočtu obce a ten se připravuje dlouho dopředu. Pokud by se začalo s kanalizací, tak se bude muset začít šetřit.

pí. Rezková: Vychází dobře s paní Ing. Nebeskou, nechávala nějaké peníze pro školku, jestli by bylo reálné například sponzorský dar?

JUDr. Zlatohlávková: Chápe, že družstvo se pokouší tímto způsobem postupovat a je na jednu stranu štědré, ale na druhou stranu máme s nimi drobné nepříjemnosti, tak principielně by obec k tomuto neměla přistupovat.  

Ing. Šandera: Jeden nápad by měl, neví však, jestli by byl realizovatelný. Pokud by se podařilo z družstva dostat nějaké peníze, víme, že škola a školka od nás mají schválený nějaký rozpočet pro tento rok a pan ředitel kdyby přistoupil na to, že se mu o tuto částku zmenší rozpočet, obec by tu částku ušetřila, tím pádem by nikdo o nic nepřišel a obec by to mohla uvolnit a zakoupit.

JUDr. Zlatohlávková: Kdyby mohla poprosit o názor zastupitelů, jestli jsou ochotni to prohlásit investicí roku.

 

19:45 hodin se dostavil pan Pešek

 

Ing. Svoboda: Darování musí jít přes darovací smlouvu.

pí. Rezková: jedná se o jeden prvek, na který nestačí 100.000,- Kč, tak to je celkem problém. Kdyby šlo koupit vícero prvků tak to nebude problém.

Ing. Derner: Domnívá se, že mluvit o 13.000,- Kč půl hodiny je zbytečnost, pokud se jedná o tuto částku, navrhuje to schválit i s úpravou rozpočtu.

JUDr. Zlatohlávková: Změnu rozpočtu přijímá rada a zastupitelstvo bere na vědomí. Pokud se na tom zastupitelstvo domluví, nevidí v tom problém.

 

V 19:55 hodin se dostavil pan Hájek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 57/2014: Zastupitelstvo obce prohlašuje pořízení hracích prvků na zahradu MŠ Všestary investicí roku 2014.

Hlasování o usnesení č. 57/2014: pro 11, proti 0, držel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Fof: V mezidobí došlo ke chválení dotace Nadace ČEZ pro MŠ Chlum v grantovém řízení Oranžová hřiště v částce 180.000,- Kč. Samozřejmě moc gratulujeme. Zároveň dorazila žádost (25.3.2014) o písemný souhlas k přijetí peněžitého daru od ZŠ a MŠ, Všestary. Dále ZŠ a MŠ, Všestary žádá o písemné vyjádření, zda získaný majetek půjde do vlastnictví organizace, nebo zřizovatele. Rada obce na svém zasedání 7.4.2014 písemný souhlas dala, s tím, že majetek přejde do vlastnictví zřizovatele.

 

 

5. Výbor pro rozdělování výtěžku pro všestarské neziskovky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  Ing. Pavel Šandera, Josef Macháček, Ing. Radek Jásenský, Josef Pešek  

 

Obsah:

Zdvořilá prosba výboru – zaslat přímo každému z členů zastupitelstva již před jeho konáním(pozn. Zl.)

1) Rozdělení peněz spolkům (stávajícím)

2) Pravidla pro výtěžek tělovýchovných spolků

 

 

Členská základna

Přepočet základny

Příspěvek na členy

Příspěvek na sdružení

Příspěvek organizaci

TJ Sokol Chlum

24

15,5

2.480

5.680

8.160

SDH Lípa

31

28

4.480

5.680

10.160

ŠK Lípa

3

2,5

400

5.680

6.080

TJ Sokol Všestary

222

195,5

31.280

5.680

36.960

Nohejbal klub Bříza

17

13,5

2.160

5.680

7.840

SDH Všestary

46

39

6.240

5.680

11.920

Centrum pro rodinu Beránek

91

76,5

12.240

5.680

17.920

SDH Bříza

32

28,5

4.560

5.680

10.240

SDH Rosnice

48

43,5

6.960

5.680

12.640

SDH Chlum

75

69

11.040

5.680

16.720

SDH Rozběřice

58

52,5

8.400

5.680

14.080

  Myslivecké sdr. Chlum

13

10

1.600

5.680

7.280

celkem

----

574

91.840

68.160

160.000

 

p. Macháček:  Komise, která byla sestavena, byla rozšířena o přísedící za sportovní spolky. Jednalo se o spolky Sokol Chlum, ŠK Lípa, Nohejbalový klub Bříza a Sokol Všestary. Došli jsme k nějakému rozdělení. Nebyl shledán žádný větší problém, kterým by bylo potřeba se zabývat. Byla vytvořena tabulka, seznámil zastupitele s jejím obsahem. Je tam přepočet na novou členskou základu, následuje příspěvek na sdružení a v posledním sloupci je cena celkově. Byl zachován klíč z loňského modelu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 58/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výtěžku podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách na sport a tělovýchovu v procentuelním dělením Sokol Chlum 18%, ŠK Lípa 18%, Nohejbalový klub Bříza 18% a Sokol Všestary 46%.

Hlasování o usnesení č. 58/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11  
Návrh usnesení č. 59/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální výpočet rozdělení příspěvku všestarským neziskovkám pro rok 2014.

Hlasování o usnesení č. 59/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2) Klíč k rozdělení příspěvku na sport (tělovýchovu)

Komise navrhuje po projednání využít příspěvek na nákup sportovních potřeb, vybavení sportovců, údržbu a vybavení sportovišť a sportovních zázemí a zabezpečení sportovních akcí. Vzhledem k tomu, že objem příspěvku není zatím znám, předpokládáme částku 100.000,- Kč a její následné rozdělení:

Sokol Chlum 18.000,- Kč – 18%, ŠK Lípa 18.000,- Kč – 18%, Nohejbal klub Bříza 18.000,- Kč – 18% a TJ Sokol Všestary 46.000,- Kč – 46%.

 

JUDr. Zlatohlávková: Poděkovala výboru za práci a chtěla se zeptat, jestli je výbor možné považovat za rozpuštěný nebo či zda výbor nadále trvá.

Ing. Šandera: Myslí si, že je to zbytečná otázka, protože v tomto složení jsme se sešli naposledy a v podstatě složení výboru by bylo na novém zastupitelstvu. Nic by se nestalo, kdyby zastupitelstvo výbor rozpustilo.

Ing. Derner: Je otázkou, jestli nedojde k nějakým neshodám a něčemu, co by bylo potřeba ještě řešit.

JUDr. Zlatohlávková: členům výboru by měla náležet odměna. Pak by bylo potřeba, aby výbor měl lichý počet členů.

Ing. Svoboda: Mělo by se to udělat formálně správně a měla by jim být vyplacena odměna.

JUDr. Zlatohlávková: Naprosto se s tímto ztotožňuje.

 

 

6. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

1) Dotace z programu Všestarské neziskovky.

·         SDH Chlum žádá o celkovou částku 13.000,- Kč, jako příspěvek 9.500,- Kč na pronájem sálu a hudbu při hasičském plese, který se konal 18.1.2014, příspěvek 3.500,- Kč  na karneval, který se konal 15.3.2014,

·         SDH Rozběřice žádá o celkovou částku 4.293,- Kč, jako příspěvek 3.500,- Kč na uspořádání hasičského plesu, která se konal 1.3.2014, příspěvek 793,- Kč na svoz komunálního odpadu po kulturních a společenských akcích SDH Rozběřice,

·         SDH Všestary žádá o částku 1.995,- Kč, jako příspěvek na dětský karneval – odměny a ceny pro děti,

·         SDH Rosnice žádá o částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na hudbu při hasičském plesu, který se konal 25.1.2014.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 60/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Chlum celkovou částku 13.000,- Kč, jako příspěvek 9.500,- Kč na pronájem sálu a hudbu při hasičském plese, který se konal 18.1.2014, příspěvek 3.500,- Kč  na karneval, který se konal 15.3.2014,

·         SDH Rozběřice celkovou částku 4.293,- Kč, jako příspěvek 3.500,- Kč na uspořádání hasičského plesu, která se konal 1.3.2014, příspěvek 793,- Kč na svoz komunálního odpadu po kulturních a společenských akcích SDH Rozběřice,

·         SDH Všestary částku 1.995,- Kč, jako příspěvek na dětský karneval – odměny a ceny pro děti,

·         SDH Rosnice částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na hudbu při hasičském plesu, který se konal 25.1.2014.

Hlasování o usnesení č. 60/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2) Žádosti mimo program „Všestarské neziskovky“

SDH Bříza – pořádání oslav 125. výročí založení dne 20.9.2014

- zapůjčení mobilního WC, pivních setů, party stanů a podia

- finanční příspěvek na celou akci cca 42.000,- Kč

Celá akce musí být zastřešena SDH.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 61/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 25.000,- Kč na oslavu 125. výročí založení SDH Bříza.

Hlasování o usnesení č. 61/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

V 20:20 hodin odešel pan Václavík.

 

SDH Bříza – zakoupení vzrostlého stromu pro pořádání rozsvěcení adventního stromu v obci Bříza

Ing. Derner: Nevztahoval by to vůbec k SDH Bříza, protože si myslí, že toto patří do obce a ne k SDH Bříza. Měla by to pořídit obec.

JUDr. Zlatohlávková: Místním by dala na zvážení, co tam vůbec chtějí a jak ten prostor tam chtějí koncipovat. Neměla by to být žádná zběsilá výsadba. Požádala zástupce Břízy, aby to v obci prodiskutovali. Cítí to tak, že by to mělo být do budoucna k řešení.

Ing. Šandera: Měl by takový nápad, neví, jestli dobrý. Když tu posledně seděla naposledy architektka Marečková ohledně územního plánu, byla tam ve hře skupina mladých architektů, studentů, kteří by potřebovali nějaké prostory k projektům. Napadlo ho, jestli by nebyli ochotni udělat nějaký návrh prostranství.

JUDr. Zlatohlávková: Dala by Ing. Šanderovi plně za pravdu, problém je v tom, že mladé architekty nikdo neviděl a nikdo neviděl žádný plod jejich práce. Jenom všichni víme, že existují.

pí. Čapková: Může oslovit školu, kde studovala a zeptat se tam.

p. Pešek: Proběhl tu dendrologický průzkum v lonském roce, co by mělo přijít vykácet nebo prořezat, to bude probíhat kdy?

JUDr. Zlatohlávková: Bude se muset podívat, jak to vypadá v Rosnicích.

p. Pešek: Ví o jaké stromy se jedná. Ptá se z toho důvodu, jestli by bylo možné, kdyby to udělali hasiči.

JUDr. Zlatohlávková: Ne to není možné. Jedná se o ryze specifickou práci.

p. Pešek: Nemyslel prořezání stromů, měl na mysli, kdyby tam byl nějaký strom na skácení.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že k asanaci tam stromy nejsou žádné.

 

 

7. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Aktuálně hrazeny pouze režijní faktury

JUDr. Zlatohlávková: Je zde první faktura, zálohová na nákup antuky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 62/2014: ZO schvaluje úhradu faktur:

CIVAS, s.r.o. IC 25281810 ve výši 26.136,- Kč /zálohová faktura/ na nákup antuky.

Tomáš Kocián, IC 60140704 ve výši 48.661,- Kč tepelná izolace stropu a sádrokartonu – zasedací místnost JSDHO Rozběřice

Irena Pištorová Bečková, IC 01303066, částka 4.500,- Kč polohopis a výškopis – hospoda Rosnice,

SOVIS, s.r.o, IC 25253697 11.681,- Kč – zametení silnic v obcích

Luboš Valášek, IC 64212939, 3.872,- Kč – rovnání terénu, práce s bagrem – obecní pozemky Lípa

Hlasování o usnesení č. 62/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Pozemky podél silnice R35, vyjádření k projektové dokumentaci

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Ing. Klazar připravil vyjádření, které bylo odesláno společnosti IBR Consulting s.r.o. zároveň bylo obci zasláno oznámení, které pozemky by měly být předmětem záboru, což se zdá být předčasné s ohledem na absenci zásad organizace výstavby a dopravně inženýrských opatření během výstavby. Řada dotčených pozemků je dlouhodobě pronajata a není tedy možné uzavřít na tyto pozemky navrhované nájemní smlouvy, otázkou dále zůstávají smlouvy kupní, neboť tímto postupem by se obec připravila o značnou část svého majetku. Lze konstatovat, že nejedná o umožnění vstupu na pozemky, ale o trvalé zcizení či dlouholeté znehodnocení obecního majetku.

Na podzim roku 2013 předložena řada smluv jednak na zřízení věcného břemene, práva stavby, jednak smlouva kupní s konstatováním, že je třeba pro budoucí stavbu kruhové křižovatky u Břízy vyřešit vztahy. S ohledem na nový občanský zákoník bude třeba smlouvy přepracovat.

(pozn.: V průběhu příštího týdne se pokusím proniknout do problematiky pozemků)

 

JUDr. Zlatohlávková: 16.4.2014 ve 12:00 hodin se zde sejdeme s Ředitelstvím silnic a dálnic, měl by tu být přítomen i starosta Střezetic. Pokud bude mít někdo zájem, může se schůzky zúčastnit. Když procházela předmětné pozemky, kterých se to týká, tak je tam několik pozemků, u kterých se musí vyptat na to, jak je to ošetřené v tom projektu, protože ten, který je v Rozběřicích a který je veden jako trvalý travní porost, tak to je prostor pod čekárnou na hlavní silnici a místní vědí, že je to hlavní odtok z celého chlumského kopce. Tam neví, co s tím mají v úmyslu. Vše ostatní v Rozběřicích je ostatní plocha a jsou to převážně polní cesty, které tam jsou. Je to cesta, která vede od Agroletiště směrem dolů, pak je to cesta, která pokračuje vedle potoka jako pole kolem Melounky. Neví, jak to tam mají vyřešené a protože v Rozběřicích bydlí, tak jí hodně zajímá, jak tam voda bude odtékat. Nemá s tím nejlepší zkušenosti. Dále chce vědět, co bude s vodní plochou po pravé straně, tam kde teče Melounka. Bude zapotřebí, aby se na to zastupitelé ještě podívali a dali vědět, na co je zapotřebí se zeptat. Ve Bříze je jí to zvláště záhadou, jak to tam myslí, jednak je to pravý příkop od státní k drážnímu domku, ale částečně je to samotná cesta do Břízy jako taková. A vlevo vedle cesty do Břízy je to orná půda, nevypsala si výměry, ale tam se chce také zeptat, co tam chtějí dělat. Jestli někdo ze zastupitelů chce přijít, bude jen ráda. Z ŘSD slíbili, že zašlou výkresy, ty nám ovšem dosud neposlali. Na to, aby chodila s holýma rukama proti projektové firmě, to nepůjde.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 63/2014: ZO pověřuje vedení obce jednáním se společností IBR Consulting, s.r.o. a RSD k jednání nad projektovou dokumentací k rychlostní silnici R 35 Sadová – Plotiště za předpokladu, že projektová dokumentace bude předložena s předstihem alespoň 7 pracovních dnů v papírové i elektronické podobě.

Hlasování o usnesení č. 63/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Návrh záměru směny pozemků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Ve smyslu usnesení č. 117/2013 z 31.10.2013 předložil pan Richard Lán geometrický plán na směnu pozemků podle přiloženého geometrického plánu pro rozdělení. V souladu se zákonem o obcích musí být záměr obce směnit pozemek zveřejněn.

 

JUDr. Zlatohlávková: Navrhuji hlasování podle jmen.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 64/2014: ZO schvaluje záměr na směnu pozemků podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil Bc. Jiří Helinger – TERAGIS, Žižkova 332, Hořice, číslo plánu 133-63/2013 pro obec Všestary, katastrální území Bříza u Všestar, geometrický plán byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové dne 29.01.2014 pod číslem 1671/2013.

Podle jednacího řádu bylo hlasováno jmenovitě, první hlasující vylosován: 

Ing. Svoboda – pro návrh,

Ing. Šandera – pro návrh,

JUDr. Zlatohlávková – zdržela se,

pí. Čapková Dohnalová – pro návrh,

Ing. Michal Derner – pro návrh,

p. J. Došel – zdržel se,

Ing. Fof – pro návrh,

p. Hájek – pro návrh,

p. Macháček – pro návrh,

p. Pešek – pro návrh

Hlasování o usnesení č. 64/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

přestávka 21:00-21:15

21:00 hodin odešel pan Macháček

 

 

10. Sociální bydlení – dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V příloze je zastupitelům zaslán  materiál, který stanoví rámec pro výstavbu sociálních bytů. Z této dotace by bylo možné financovat půdní vestavbu v budově obecního úřadu a případně byt v budově rosnické hospody. Stávající dotační titul „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu ve Všestarech“ tím nemůže být dotčen, za dodržení pravidel jako ohlášení změn, apod.. Rozjednáno zpracování a podání žádosti o dotaci, administrace, následný monitoring, vyhodnocení, zatím bez finančního vyčíslení. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Udržitelnost je 20 let, to je strašně dlouhá doba. Je otázka, jestli bude zkrácena, snad se uvažuje, že bude zkrácena na 10 let s tím, že se musí zachovat velikost, která nesmí překročit 80 m2 a musí tam být přiměřené nájemné, nesmí být komerční a každé 2 roky se musí překontrolovat, jestli dotyčný splňuje ten nárok na sociální bydlení, v případě, že by nesplňoval, je povinností obce dotyčného vystěhovat a byt znova pronajmout pro sociální potřeby.

Ing. Šandera: Dotázal se, zda bude povinností obce při vystěhování zajištění náhradního bytu.

JUDr. Zlatohlávková: Ne tato podmínka tam není, ale musí to být ve smlouvě. . 

p. Pešek: Radši by zde viděl solidního nájemníka, který tu bude řadu let.

Ing. Derner: Za sebe říká, že by se tomu nebránil.

Ing. Šandera: Pokud by něco takového viděl, tak aby to bylo ku prospěchu, tak dát dohromady tu část hospody v Rosnicích, která byla na bydlení. Částka 500.000,- Kč je tak na podříznutí. Nehledě na to, že do Rosnic nemáme nic vyprojektovaného ani nic schváleného.

 

Po rozpravě bez usnesení.

 

 

11. Obnova strojového parku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Operační program životní prostředí vyhlásil výzvu na zkvalitnění nakládání s bioodpadem. Z tohoto programu by bylo možné zakoupit např. novou multikáru. Dále navázán kontakt se zpracovatelem žádostí. Dotace činí až 90% je v režimu de minimis a její maximální výše je 200.000 Euro spoluúčast obce 10%, cena nové multikáry, vybavené tak, že se nechá dále „dovybavit“ činí okolo 2,000.000,- Kč (spoluúčast 10% = 200.000,- Kč), možné její následné vybavení pluhem, zametacím přístrojem, apod..  Radní pan Došel dával na zvážení pořízení malého nákladního vozidla, dosud není zřejmé, zda by bylo možné financovat prostřednictvím dotačního titulu.

(pozn.: chcete-li, podívejte se na stránky SAS Solnice, tam je jich celá řada)

 

Po rozpravě bez usnesení.

 

 

12. Smlouva č. 1315003 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 17.3.2014 byl obci doručen návrh smlouvy na „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“, téhož dne rada obce schválila návrh smlouvy. Budova úřadu je již zateplena, faktury jsou připraveny k profinancování (proplacení), ale dosud nebylo možné platbu žádat, neboť nebyla podepsána smlouva o dotaci.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 65/2014: ZO bere na vědomí doručený a akceptovaný návrh smlouvy č. 1315003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky na „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“.

Hlasování o usnesení č. 65/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Vyhodnocení realizace Strategie rozvoje Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 v období 2004-2013

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 7.3.2014 obci doručen elektronicky shora citovaný materiál (viz příloha). Vzhledem ke skutečnosti, že se na obci nenacházel materiál, který je předmětem vyhodnocení, požádalo několik obcí na valné hromadě mikroregionu 14.3.2014 o jeho zaslání. Naše obec přislíbila provést vyhodnocení do 27.3.2014, předsedkyně svazku přislíbila materiál ve formátu pdf na obec zaslat, v mezidobí Ing. Fof – místostarosta obce zjistil, že materiál je elektronicky přístupný na stránkách svazku.

 

JUDr. Zlatohlávková: Dodatečně byl zaslán z Hořiněvse podklad, který se zde vyhodnocuje.  

Ing. Šandera: Uvedl by pouze jeden údaj, který mu z té slavné schůze ve Světí, utkvěl v paměti. Náklady na provoz svazku obcí 80.000,- Kč, rozdělení peněz 160.000,- Kč. Když si vezmeme, že polovička peněz, která sem přišla, skončila v administrativě, v nákladech na cestování, schůzování a další věci, tak kdyby takto hospodařil soukromý podnik, tak to nemůže vydržet ani tři měsíce. Když si ještě představím, že z této hromady peněz jsme tam ještě zainvestovali asi největší příspěvek a zpátky se nám vrátil příspěvek na centrální rozhlas, možná ještě na něco, asi na sněhové zábrany, tak to moc není.

Ing. Svoboda: Posledně, jak tady bylo to zasedání, které nebylo platné, tak tady tvrdily, že příspěvek byl jednorázový a že není pravda, že každý rok se něco přispívá. Byli z toho s Ing. Fofem zmateni a nebylo jim to jasné. Vyplynulo z toho, že bychom na tom měli pouze vydělat.

JUDr. Zlatohlávková: Obec tam přispívá, o tom jsme se bavili na zasedání v Rosnicích, tam to Ing. Fof měl, kolik peněz tam dáváme, kolik je na zpravodaj atd. To jsou nepochybně peníze, které tam jdou. Oni tomu říkají profesionální vedení svazku. Schválila se tam managerská smlouva mezi Mikroregionem a obcemi, podepisuje jako místopředsedkyně svazku pracovní smlouvu paní starostce Kuthanové.

Petr Šandera: Moc ho mrzelo, že tu posledně nebyl nikdo, kdo by té paní starostce dokázal oponovat, protože o tom nikdo nic nevěděl. To byla pouze samá pozitiva, a když vystoupíme, tak nebude nikdo moci žádat o dotace a že ty dotace sem jdou. Docela z toho byl otrávený.

p. J. Došel: Jednou jak tady byla, tak vím, že řekla to, že je naše chyba, že o nic nežádáme. Že je míček na naší straně, kdybychom si požádali, tak potom bychom to dostali. A že vklad byl jednorázový a že po nás už nikdo nic nechce. Pokud mi z toho vystoupíme, tak zavřeme dveře podnikatelům, že se stává, že i podnikatel si může zažádat a že něco dostal.

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se zastupitelů, jestli se někdy zkoušeli podívat na stránky Hradeckého venkova. Přísahá, že měla dobrou vůli se jimi prokousat, ale nepodařilo se jí to. Hledala archiv projektů a jediné co Ing. Fof vyhledal, bylo to, co vyhledala před čtyřmi lety a to tam bylo i s personálním obsazením.

Ing. Šandera: Když už se jednou odvážíme něco podat, tak nám řeknou, že tam byl kvalitnější projekt, viz. p. Macháček tam s nějakým projektem usilovali, jestli ne dokonce dvakrát. Potom nám řeknou, že se nehlásíme a že nejsme aktivní, protože jsme asi nic nevyhráli. Když se k těm informacím nedostaneme v předstihu, abychom něco dělali, tak to je těžké.

Ing. Derner: Chtěli jsme se také hlásit s tím prostranstvím před kostelem. S tím jsme se snad nakonec nehlásili.

JUDr. Zlatohlávková: Hlásili jsme se do Programu obnovy venkova. Výsledek víme od včerejšího dne. Neuspěli jsme.

Ing. Derner: Ing. Svoboda mu sdělil, že to prostranství před kostelem máme jako investici letošního roku, dotázal se, jestli se do toho pustíme.

JUDr. Zlatohlávková: Osobně by se do toho pustila, ale najímala by řemesla, nezadávala by to jako celek. Myslí, že by se to mohlo dokázat, protože jsme schopni sehnat materiál – žulový štěp a víme, kdo to dokáže dobře položit. Jde o to udělat ten podklad pod to.

Ing. Šandera: Dotázal se, jestli se to bude zase zadávat z ruky.

JUDr. Zlatohlávková: Bud to zadáme jako celek, nebo budeme najímat řemesla. Je jí to jedno, ví, kdo to umí udělat dobře, když budou zastupitelé chtít vidět, jak to vypadá, ať se jedou podívat do Opočna, cesta k zámku. Přesně je udělán zlom a řekne co je udělané dobře a co špatně. Rozhodně to ovšem zastupitelům nenutí. Pokud se to zadá jako celek, tak se to vysoutěží. Tam už ovšem neovlivníme kvalitu.

Ing. Šandera: Při odhlasování seznamu akcí, které se mají realizovat v letošním roce, jsem přehlédl u akce "Oprava zdi na Chlumu" v závorce uvedený text o zadání této zakázky z ruky a hlasoval pro přijetí příslušného usnesení. Souhlasím se seznamem zakázek, ale nesouhlasím se zadáním opravy zdi na Chlumu z ruky. V případě, že bych nepřehlédl závorku, zdržel bych se hlasování stejně jako v minulém roce, kdy se zadávala z ruky oprava první části zdi na hřbitově na Chlumu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 66/2014: ZO bere na vědomí obcí Všestary provedené vyhodnocení realizace Strategie rozvoje Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 v období 2004 – 2013.

Hlasování o usnesení č. 66/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová

 

Obsah: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. bylo novelizováno tak, že s účinností od 1. ledna 2014 se vrací odměny členům zastupitelstev na úroveň roku 2010, dne 27.2.2014 přijalo zastupitelstvo usnesení, která však nemají dopad na odměňování členů výborů nebo komisí a na odměnu předsedy osadního výboru. S ohledem na tuto disproporci se zdá vhodné narovnat rozpor v odměňování, a to od 1.4.2014.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 67/2014: ZO ruší usnesení zastupitelstva číslo 71/2010 a 72/2010

Hlasování o usnesení č. 67/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 68/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje občanům za výkon člena komise nebo výboru, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 540,- Kč od 1.4.2014, případně od prvého dne měsíce, v němž došlo k jejich zvolení.  

Hlasování o usnesení č. 68/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 69/2014: Zastupitelstvo obce  schvaluje předsedovi osadního výboru Josefu Štefankovi měsíční odměnu 540,- Kč od 1.4.2014.

Hlasování o usnesení č. 69/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

15. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Rada obce se sešla 17.3.2014 a projednala:

·         Smlouvu se SFŽP č. 13150003

·         Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na žáka (ze všech oslovených obcí pouze Světí a Sovětice)

·         Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné

·         Smlouvu o provedení praxe (sl. Pršalová)

·         Rozpočtové opatření

·         Body jednání 27.3.2014

 

Rada obce se sešla 7.4.2014 a pojednala

-          souhlas s přijetím nadačního příspěvku /dotace/ od Nadace CEZ Oranžová hřiště ve výši 180.000,- Kč

-          podání žádosti o dotaci na kanalizaci v rámci OPZP

-          rozpočtová opatření č. 2

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 70/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí radou obce dne 17.3.2014 přijaté rozpočtové opatření č. 1 a ze dne 7.4.2014 přijaté rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování o usnesení č. 70/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 71/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z rady obce.

Hlasování o usnesení č. 71/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

16. Pachtovní smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Záměr pronajmout pozemky byl zveřejněn, dosud se nepřihlásil žádný uchazeč, lze však předpokládat, že subjekty obhospodařující pozemky budou chtít užívat je na základě smlouvy, lhůta pro přihlášení do záměru končí 26.3.2014.

 

JUDr. Zlatohlávková: Pachtovní smlouvu pro Statek Dlouhé Dvory je připravená.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 72/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pachtovní smlouvy se Statkem Dlouhé Dvory, s.r.o. IČ 27465951 na základě zveřejněných záměrů.

Hlasování o usnesení č. 72/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 73/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Všestary, IČ 00124087 na základě zveřejněného záměru.

Hlasování o usnesení č. 73/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

17. Doplnění programu z 27.3.2014

a) Žádost o dotaci na kanalizaci

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

JUDr. Zlatohlávková: jednala se třemi firmami, které dokážou sepsat žádost. Jedna by to udělala za cca 780 tis., druhá že to pošle, nicméně ředitel byl v nemocnici měl se tu zastavit tento týden, mělo by to být do 300 tis. a třetí firma přislíbila, že pošle ocenění a dosud nic neposlali. Dotázala se, jestli zastupitelé chtějí udělat výběrové řízení na zhotovitele.

 

Ing. Šandera: V tomto případě tomu rozumí, je v tom uloženo 7 let práce a neskutečné množství peněz.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  9
Návrh usnesení č.
74/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje radu výběrem zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci.

Hlasování o usnesení č. 74/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Podání k dálnici D11

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10.04.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na podzim roku 2013 předložena řada smluv jednak na zřízení věcného břemene, práva stavby, jednak smlouva kupní s konstatováním, že je třeba pro budoucí stavbu kruhové křižovatky u Břízy vyřešit vztahy. S ohledem na nový občanský zákoník bude třeba smlouvy přepracovat.

 

a) prodej pozemku pod dálnicí – polní cesta

ze zasedání ZO 16.4.2013

Pro úplnost se uvádí, že jednání se zástupcem projektanta Valbek s.r.o., a investora ŘSD Liberec dne 04.02.2013, které následovalo po ukončení zastupitelstva obce (zastupitelstvo bylo ukončeno po zjištění, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva) byla občany zejména místní části Bříza preferována varianta podjezdu pod dálničním tělesem, a to přes upozornění, že silnice z návsi okolo hasičské zbrojnice do polí bude trpět nepřiměřenou zátěží, zejména v období zemědělských prací. Občané se k dotazu zastupitelů přiklonili k variantě podjezdu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 44/2013: Zastupitelstvo obce preferuje variantu místní komunikace s podjezdem pod dálničním tělesem D11 u místní části Bříza obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 44/2013: pro 8 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

V listopadu 2013 dorazil na obec návrh na odkoupení části pozemku p. č. 306/45 (ostatní plocha) 710m2 vzniklý oddělením geometrickým plánem č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013 z pozemku p.č. 306/24 (ostatní plocha) o výměře 2.103m2 v k.ú. Bříza u Všestar zapsaný na LV č. 10001 pro obec Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Jedná se část polní cesty pod budoucím podjezdem D11. Vyobrazení je v příloze. Před případným vlastním prodejem se musí vyhlásit záměr.

 

JUDr. Zlatohlávková: Je otázka, jestli silniční komunikace přirůstá k pozemku. Byla by spíše pro směnu pozemků.

Ing. Svoboda: Také by byl spíše pro směnu pozemků.

p. Hájek: Jednou z cest by bylo nechat to dojít do vyvlastnění.

 

b) smlouvy

Přeložka komunikace SO 151 - p.p.č. 257/2 k.ú. Bříza u Všestar

SO 430 – „Přípojka NN pro napájecí bod dál. systému SOS“

SO 511 Přeložka VTL přípojky DN500

Původní smlouvy byly uzavřeny v roce 2004 a měly platnost do roku 2010. Smlouvy nejsou úplně totožné i proto, že se změnil tvar křižovatky silnic D11 R35.

 

18. Závěr

jednání ukončeno v 23:30 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019