Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 09.04.2015

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Ing. Pavel Černý, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský, Josef Macháček, Stanislav Novák.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová DiS., Ing. Petr Pleschinger, Ladislava Rezková, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Radovan Dvořák, MVDr. Michal Novák.

 

Zahájeno: 19:20 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 1. 4. 2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů i ostatní občany vítám a přeji nám všem ducha moudrosti při rozhodování.

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Pavel. Černý, pan Macháček

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  8

Návrh usnesení č. 49/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015 návrhovou komisi ve složení pan Josef Macháček a Ing. Pavel Černý

Hlasování o usnesení č.  49/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0  bylo schváleno.
 

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi:  Stanislav Novák, Jaroslav Došel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 50/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 9.4.2015 jako ověřovatele zápisu Jaroslav Došel a Stanislav Novák

 

Hlasování o usnesení č.  50/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 bylo schváleno.
 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 19. 3. 2015.

Žádné námitky proti minulému zápisu.

 

2. Schválení programu            

Návrh programu

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Územní plánování - Územní studie – zadání
 4. Závěr 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  8

Návrh usnesení č. 51/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 9.4.2015

Hlasování o usnesení č.  51/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0  bylo schváleno.
 

3. Územní plánování – územní studie

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, ing. arch. Jana Marečková - MMHK

 

Obsah:

Platný Územní plán Všestary (ÚP) vydaný usnesením ZO dne 15.12.2011 mj. vymezuje plochy, na kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie. Na rozvojové plochy V-Z7 a V-Z8 je územní studie připravena a byla prezentována na lednovém zasedání ZO.

 

ZO rozhodlo 13.2.2014 usnesením 25/2014 o pořízení územních studií pro zbývající lokality předepsané v ÚP (pro přehled ponechávám všechny požadované lokality):

 • C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské
 • O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační
 • R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

a dále usneseními č. 26 a 27/2014 z vlastní iniciativy pro lokality

 • V-Z5 Všestary v návaznosti na stávající sportovní areál
 • 1. etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové

 

V programu zasedání 13.2.2014 byla i rozvojová plcha R-Z1 Rosnice, která z návrhu usnesení zjevným nedopatřením vypadla.  Usnesením zastupitelstva je třeba rozhodnout o jejím pořízení a o pořizovateli.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 52/2015: ZO rozhodlo o pořízení územní studie pro lokalitu R-Z1 Rosnice - plochy smíšené obytné venkovské a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č.  52/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

Seznámení s připravenými návrhy zadání územních studií provede za pořizovatele ing. arch. Jana Marečková z MMHK odbor hlavního architekta

 

Ing. Marečková – Obsah zadání územní studie je daný ve stavebním zákoně, resp. v jeho vyhlášce. V první části jsou dány důvody pořízení územní studie, buď je to uloženo územním plánem, nebo zastupitelé sami rozhodli bez vazby na územní plán, poté vymezení rozsahu, rozsah je daný územním plánem, protože v územním plánu je lokalita podmíněna zpracováním územní studie. Je tam stanovena v souladu se stavebním zákonem lhůta pro pořízení územní studie. Stavební úřad, pokud lhůta marně uplynula, tak se musí řídit tím, co vyčte ze stavebního zákona. V územním plánu jsou dané podmínky pro toho, kdo by stavěl i bez územní studie.

Pokud představa obce bude daná v územní studii, tak stavební úřad se územní studií musí řídit a zohlednit ji. Je pravda, že je to územně-plánovací podklad, tzn., že územní studie není stoprocentně závazná, ale stavební úřad studii bere jako neopominutelný podklad a pokud by měl rozhodnout v rozporu s územní studií, tak musí patřičně zdůvodnit, jestli to řešení, které povoluje, je srovnatelné s tím řešením, které je v té územní studii. Je důležité, aby bylo řečeno na začátku, co zastupitelé očekávají o té územní studie. V předmětném manuálu je to bod 5), jestli zastupitelé chtějí, aby to území bylo maximálně průchodné, jestli chtějí, aby veřejné prostranství mělo nějakou minimální šíři, to je to, co se dokáže do té územní studie dostat. Nebo například, kde bude hlavní přístup, nebo, že to má vazbu na krajinu. Tyto podmínky, když si dají zastupitelé do zadání územní studie, tak projektant je musí v rámci návrhu územní studie zohlednit, problematikou se zabývá.

 

Většina bodů a zadání je daná zákonem, stanovení účelů a cílů, to vychází ze stavebního zákona, požadavky vyplývající z územního plánu, to jsou věci, které nezměníme. Nejdůležitější pro zastupitele je bod 5), a to jsou představy o území.

 

 

projednávaná zadání:

 

 • R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské  (od sušárny k žel. přejezdu)

Ing. Marečková – respektovat ochranné pásmo dráhy.  Dotázala se, jestli bude součástí i hluková studie.

Ing. Derner -  Když se udělá hluková studie, co to na konci bude znamenat? Bude to znamenat, že se budou muset vybudovat nějaká protihluková opatření a na čí náklad? Když řekneme, jste v území, které je zatíženo hlukem, tak si tu postavte, ale postavte si protihlukovou stěnu, udělejte si protihlukové opatření?

Ing. Marečková – Ano, takto to je.

Ing. Derner –  V tom případě je pro, aby se udělala hluková studie a aby byla součástí studie.

Ing. Marečková – Hygiena chrání ze zákona venkovní prostor stavebníka, nikoli vnitřní prostor.

Ing. Jásenský – jestliže by tam nebyla postavena protihluková stěna, tak nemůžou stavět?

Ing. Marečková – Jestliže by tam protihlukové opatření nebylo, tak stavební úřad stavbu nepovolí, protože ta stavba je tam podmíněně přípustná. Za podmínky prokázání toho, že splňuje ty limity a on by to touto studií prokázal.

MUDr. Kovalský – Jak se to týká staveb, které tam již stojí.

Ing. Marečková – Ty už tam stojí, těch se to již netýká.

Stanislav Novák – Navrhuje, aby tam byla rozhledová podmínka, aby si třeba někdo nevysadil tůje.

Ing. Derner – Od sušárny k přejezdu je plánován chodník

 

J. Macháček – je tam průjezd do protilehlé oblasti a vede tam vysoké napětí, tak neví, jestli bude vhodné tam udělat parcely.

Ing. Marečková – dáme projektantovi k projednání s CEZem.

 

 

Ing. Marečková - je tam stanovena etapovost územním plánem. V návrhu řešení bude zdůrazněna provázanost na návazné zastavěné území a to při zohlednění etapizace stanovené územním plánem. Budou přehledně vymezeny plochy k zastavění, včetně zpevněných ploch, plochy nezastavitelné a nezpevněné. Nebude umožněno umístění objektů rodinných domů tzv. v druhé řadě. Požadavek na zajištění dostatečného množství parkovacích stání na vlastním pozemku. Vzhledem k problematice daného území, zejména z pohledu obtížné základní dopravní obslužnosti se předpokládá vymezení ploch pouze pro krátkodobé parkování, kdy parkování bydlících nebude přípustné na veřejném prostranství. Budou blíže specifikovány regulativy zástavby. Bude v maximální možné míře zohledněna stávající významná krajinná zeleň. Je tam remízek.

p. Macháček – To je svodnice. Jsou to průchody veškeré vody, která teče ze Žižkovce, stýká do svodnice a protýká to mezi domy do kanalizace. To je jedna svodnice a druhá svodnice je horní cesta a ta je napojena k Rosnicům a to je druhé rameno. Na druhém rameni je výškový rozdíl cca jeden metr, na tuto severní část je také studie, tam se počítalo s vjezdem v pravém rohu a výjezd naproti.

Ing. Marečková – Mělo by smysl řešit studii odtokových poměrů?

Zastupitelé se shodli, že zřejmě by to bylo vhodné.

Ing. Marečková – Ve studii tedy bude zahrnuta studie odtokových poměrů a v rámci toho bude specifikované opatření záchytu vod z přilehlých polí a minimální velikost pozemků bude 800 m2.

 

Ing. Marečková - budou přehledně vymezeny plochy k zastavění, včetně zpevněných ploch, plochy nezastavitelné a nezpevněné. Nebude umožněno umístění objektů rodinných domů tzv. v druhé řadě. Požadavek na zajištění dostatečného množství parkovacích stání na vlastním pozemku. Vzhledem k problematice daného území, zejména z pohledu obtížné základní dopravní obslužnosti se předpokládá vymezení ploch pouze pro krátkodobé parkování, kdy parkování bydlících nebude přípustné na veřejném prostranství. Budou blíže specifikovány regulativy zástavby platného územního plánu a navíc tam je, že v maximální možné míře budou zohledněna stávající zavlažovací zařízení.

Pan Macháček – Je to opět část, kde ta voda dělá paseku.

Ing. Marečková – Takže opět studii odtokových poměrů? Nebo v územní studii specifikovat opatření záchytu vod z přilehlých polí? Jestli je to pozemek zemědělského družstva, tak jestli pozemek ze studie nevypustit?

Ing. Derner – Spojíme se se zemědělským družstvem a dáme vědět.

 

 

 • V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské (vedle sportovního areálu)

 

Ing. Derner – viděl by vhodné spojit s V-Z5, aby to bylo řešeno jednou územní studií.

Ing. Marečková – Provázanost řešení s koncepcí navazující plochy V-Z5 a obráceně to má jako podmínku. Pakliže se domluvíme, je možné ty dvě plochy V-Z4 a V-Z5 dát pod jednu územní studii.

Ing. Derner – Podle jeho názoru by to bylo rozumné, ovšem podmínky pro každou tu plochu jsou trochu jiné a budou se muset probrat zvlášť.

Ing. Marečková – Poté to pouze sloučí do jednoho zadání, aby se územní studie udělala celá, bude vidět provázanost těch dvou ploch. V-Z4 je bydlení, v územním plánu plocha pro bydlení a v územní studii je tam přidaná i obslužná komunikace, protože potřebujeme obsloužit plochu V-Z4. Požadavky, které nevyplývají z územního plánu, budou zase přehledně vymezovat plochy k zastavění, včetně zpevněných ploch, vymezit plochy nezastavitelné a nezpevněné. Nebude umožněno umístění objektů rodinných domů tzv. v druhé řadě. Požadavek na zajištění dostatečného množství parkovacích stání na vlastním pozemku. Budou blíže specifikovány regulativy zástavby platného územního plánu. Bude zohledněna provázanost na návazné zastavěné území, jak stávající, tak i plochy občanského vybavení a bude kladen důraz na provázanost řešení s koncepcí navazující plochy V-Z5.

P. Šandera  - Plocha V-Z4 se mu krajně nelíbí pro budoucí zástavbu z pohledu sportoviště. Občas se na sportovišti něco dělá, je tam hluk. Pokud se tam postaví domy, tak je mu jasné, že každých 14 dní se budou řešit stížnosti, že tam někdo hlučel. V minulosti tato plocha byla vyčleněna pro sportovní území, při volbách před šesti lety se to převedlo na obytnou zónu. Podle jeho názoru, pokud by tam měla být nějaká zástavba, tak maximálně podél silnice.

Ing. Derner – Navrhuje vymezit minimální vzdálenost zastavitelného území od ploch V-Z5 a OS. Nebezpečí stížností hrozí, s tím souhlasí.

Ing. Marečková – územní studie může prověřit to, že se tam bydlení nehodí a je to jen na zastupitelích, co si řeknou, co se tam předpokládá. Jestli se tam předpokládá v celé ploše bydlení, nebo jen v části a to se může dát do zadání.

Ing. Derner – předpokládá se, že na ploše sportoviště se bude sportovat, že se tam budou lidé scházet, že se tam budou bavit. Jde o to, aby bylo jasně řečeno, že je vedle hřiště a když bude hluk, že si nesmí nikdo stěžovat. Jde o to, jak toto zakomponovat.

Ing. Marečková – můžeme říci, že územní studií bude prověřena vhodnost ploch pro bydlení. Ať projektant prověří, která část území je vhodná pro bydlení a která není v provázanosti na sousední sportovní areál.

 

 

 • V-Z5 Všestary – Občanské vybavení  - tělovýchovná a sportovní zařízení (v návaznosti na stávající sportovní areál)

Jedna studie pro V-Z4 + V-Z5

Ing. Marečková – nabízí se tam společenské plochy a sportovní plochy, oddychové plochy, případně parkoviště. Odtokové poměry – vypustit.

 

 

V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské + V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační (tzv.  lokalita FATO)

 

Ing. Marečková – podmínky stejné jako u předchozích lokalit, zde jsou ale povoleny dvojdomy nebo řadové domy v ojedinělých a odůvodněných případech. Bude respektováno platné územní rozhodnutí, provázanost na koridor KRO, vodoteč.

 

 

 • V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské (směr Střezetice)

Ing. Derner – bude řešen přístup

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 53/2015: ZO rozhodlo o pořízení druhé etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“  a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č. 53/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

 

p. Došel – Musíme počítat to, aby měli lidé kam chodit, chtěl by, aby tu byla nějaká zelen. Navrhuje obnovit pramen, neví, jestli voda je závadná či nikoli, zřejmě na to je nějaká studie. Mohlo by se to zalesnit, nějaká lavička atd.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 54/2015: ZO rozhodlo o pořízení územní studie pro lokalitu V-Z9  „Veřejné prostranství, veřejná zeleň“ a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č.  54/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 55/2015: ZO bere na vědomí návrhy zadání územních studií projednaných při dnešním zasedání.

Hlasování o usnesení č.  55/2015: pro 8, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

4. Závěr

jednání ukončeno v 20:50 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019