Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 06.10.2011

 

Místo konání:  Místní část Bříza Hospoda U Kudrnů
Přítomni: Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák (přítomen od 20:20), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Vladimír Došel.

Zahájeno: 19:10 hod.

 

JUDr. Zlatohlávková: „Dnes bylo ukončeno dílčí přezkoumání hospodaření obce, když zvláštní důraz začíná být kladen na zákon o obcích, pochybení shledána v činnosti Rady obce.  Znamená to tedy tolik, že věci, které rozhodujeme v zastupitelstvu, nicméně zastupitelstvo si nevyhradilo pravomoc o těchto záležitostech rozhodovat, má rozhodovat rada, např. se jedná se o schválení nájemní smlouvy na byt.“

JUDr. Zlatohlávková: Dále chtěla zastupitelé informovat o tom, co jsme si odkonzultovali prostřednictvím e-mailů, a to stanovisko naší obce k rozpočtovému určení daní. V podstatě bez výhrady jste reagovali stejně, to znamená, že malé obce se musí ucházet o své místo a bojovat o změnu rozpočtového určení daní. Obec Všestary odeslala dopis premiérovi.

 

Námitky proti minulému zápisu:

Ing. Jásenský: „Minule jsem byl pověřen ověřovatelem zápisu a než přejdu k vlastní věci, kterou bych prosil opravit, chtěl bych si nejdříve ujasnit procedurální záležitost. U mého vyjádření se objevila mimo audiozáznam věc, která jej v podstatě neguje. Já jsem ověřoval zápis, tuto záležitost jsem e-mailem zaslal kolegovi Fofovi a chtěl jsem, aby byla vyškrtnuta a myslel jsem si, že to tak stačí. Nicméně když jsem přijel na OÚ, zápis byl podepsán, proto se tím zabýváme tady. Chtěl bych vědět, jaká je procedurální věc, když ověřovatel zápisu zjistí, že něco neodpovídá a zápis je již v té době podepsaný, jestli se to musí takto komplikovaně řešit připomínkou na dalším zastupitelstvu. Myslel jsem si, že to lze pouze vyškrtnout.“

Ing. Fof: „Já bych pouze doplnil, že zápis byl již podepsán jedním z ověřovatelů zápisu, paní starostkou a zapisovatelkou a já jsem považoval za nejlepší prostě větu škrtnout a napsat tam, kdo to udělal. Ale toto byla chybná interpretace, za kterou se tedy omlouvám.“

JUDr. Zlatohlávková zastupitelům vysvětluje danou situaci. Zápis byl vyhotoven, já jsem zápis podepsala, jak mi stanoví zákon s tím, že před  podepsáním jsem ho přečetla, nabyla jsem dojmu, že to bylo tak, jak jsem si to pamatovala a zároveň zápis  podepsal druhý z ověřovatelů zápisů. Posléze se dostavil pan Ing. Jásenský a říkal, že je tam věta (starostka čte větu ze zápisu),  jednalo se o kanalizaci, byla to pasáž, zda tam mají být obce jmenovány či nikoli. „Když poslouchám tuto diskusi, tak si myslím, že paní starostka dala do textu usnesení obecnou formulaci záměrně“ a nyní je tam ten sporný dovětek „a myslím, že je to tak dobře“.

Na tento text reagoval pan Ing. Derner, který sdělil, že předmětný dovětek vyslovil on sám. Tam si skutečně s panem ing. Jásenským odporovali a nebyla to věta pana ing.  Jásenského.

JUDr. Zlatohlávková: Ono to skutečně z toho záznamu nebylo příliš zřetelné, zaznělo to tam, ale špatně se určovalo, kdo to řekl. Ověřovatel zápisu ověřuje skutečnost – předmět jednání a přesná formulace se dělá formou námitek, je-li to třeba. Listovala mnoha zápisy nazpátek, jestli v některém z nich bylo škrtáno. Nikdy nikde. Proto se domnívala, že nejsprávnější bude, abychom dnes přisvědčili námitce, zvláště za té situace, kterou říká pan Ing. Derner. Ing. Jásenský říká, že dovětek neřekl. Námitka byla vznesena. Přijme se doložka k zápisu.

Ing. Jásenský sdělil, že s tímto problém nemá. Pro další ověřovatele, když přijde k ověřování zápisu, když už je podepsaný, tak v podstatě tam již nemůže vznést námitku.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že námitku může  vznést na dalším zasedání zastupitelstva, jako každý jiný.

Ing. Derner sdělil, že se mu poté ztrácí význam ověřovatelů. Domnívám se, že jde s tím, že je něco nějak jinak tak by stálo za to dopídit se toho, jak to bylo i za cenu, že by se to muselo podepsat ještě jednou.

Ing. Fof – v tom případě by se museli oba ověřovatelé dostavit společně a říct, který s čím nesouhlasí a poté by se to dalo řešit.

JUDr. Zlatohlávková si myslí, že tak jak to tu zaznělo, bylo plně dostačující pro vysvětlení všech souvislostí, a proto navrhuje, aby námitka pana Ing. Jásenského byla přijata. Tedy věta:“ a myslí, že je to tak dobře.“ se škrtá.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 163/2011: Doložka k zápisu byla přijata v tomto znění: Ing. Jásenský – když poslouchám tuto diskusi, tak si myslím, že paní starostka dala do textu usnesení obecnou formulaci záměrně.

Hlasování o usnesení č. 163/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Tím je zápis z jednání 1.9.2011 považován za schválený.

 

Zahájení, schválení programu

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

 1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení
 3. Připomínky občanů
 4. Příprava rozpočtu na rok 2012
 5. Rozpočtová opatření
 6. Inventarizace
 7. Návrh na využití předkupního práva v k.ú.Lípa
 8. Dům č.p. 54 Bříza
 9. Město Nechanice – neinvestiční náklady na žáka
 10. Obec Třesovice – neinvestiční náklady na žáka
 11. Mateřská škola Všestary – okapový chodníček
 12. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb – inflační doložka
 13. Nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Všestary
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene
 15. Územní plán
 16. Altán
 17. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Všestary
 18. Žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM
 19. Hospic Anežky České žádost o dar
 20. Žádosti spolků
 21. Schválení faktur
 22. Informace
 23. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – mikroregion
 24. Vyhlášení záměru na směnu pozemků
 25. Závěr

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 164/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary, a to včetně doplnění uvedeným nově v bodech 23 a 24 konaného dne 06.10.2011.

Hlasování o usnesení č. 164/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera, Ing. Derner

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.  165/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 06.10.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Šandera

Hlasování o usnesení č. 165/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Svoboda, pan Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 166 /2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 06.10.2011 jako ověřovatele zápisu Ing. Svobodu a p. Vecka. 

Hlasování o usnesení č. 166/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

 

2.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah:

Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení

 

p. Macháček - Předem se omluvil, že kontrola usnesení zatím provedena nebyla. Kontrolní výbor se sešel podruhé. Ujasnili jsme si způsob, jakých chceme pracovat a máme připravený způsob, jakým se budou usnesení kontrolovat. Omluvil se, na toto zasedání kontrola usnesení připravena není, bude připravena na další zasedání.

 

 

3.  Připomínky občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

 

p. Osond – Díky p. Došelovi se zprovoznil zvon, prodloužila se páka na zvonu, nyní již zvon do ničeho nenaráží a nyní jde zvonit již zlehka. Velmi ho mrzí, že takováto prkotina se řešila takto dlouho. Chtěl pouze, aby se Rozběřákům dalo zazvonit v případě potřeby. Chtěl by, aby se za všechno co se tu stalo, nebyl kritizován p. Macháček. Proč zvonička nešla opravit, když se dovedl opravit Šrámův kříž, zaplať pánbůh za to, ale stojí v poli. Uprostřed návsi stojí zvonička, která tři roky nefungovala a pomník, který stojí uprostřed návsi, opraven není. Kdyby to bylo na něm, nejprve opraví pomník uprostřed návse a poté pomník v poli.

JUDr. Zlatohlávková vysvětlila, že boží muka vedle zvoničky nebyla opravena proto, že se tam plánuje oprava návsi, která je součástí chodníku a na rozdíl od Šrámova kříže neměla poškozenou statiku. Proto byl vybrán Šrámův kříž, který vybralo zastupitelstvo.

 

JUDr. Zlatohlávková – informuje o vývoji v lokalitě FATO, tj. o možnosti vybudování objízdné komunikace, kdy však by bylo nutné obcí odkoupit pruh pozemků tak, aby komunikaci bylo možné zprůjezdnit, šířka 9 m, délka cca 60 m. Projekt komunikace bude přepracován tak, aby byl v souladu s normami, tj. zejména budou vytvořena parkovací místa pro veřejnost. S majitelem dotčených pozemků obec jednala.

 

p. Macháček se táže, zda je nějaká informace k odkoupení pozemku. Zda s tím FATO souhlasí. Odpovězeno JUDr. Zlatohlávkovou, že FATO  souhlasí.

p. Pešek se dotázal, zda by se obec tímto zavázala k tomu, že tam např. bude uklízet sníh atd., JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že obec bude  vlastnit část pozemků, na kterých bude možné  vybudovat cestu. Je otázkou, zda se cesta vybuduje již v první fázi či nikoli. V průběhu  územního rozhodování do vydání územního rozhodnutí byla vyměněna  projektová dokumentace.

Ing. Šandera – Když to nepostaví oni, tak jsme v tom samém problému, v jakém jsme byli na začátku, takže by to měla být podmínka k tomu, abychom souhlasili s tím, aby to tam FATO vytvářelo.

Ing. Derner se táže, zda územní řízení došlo až do konce. Sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že územní rozhodnutí je  v právní moci.

 

Ing. Svoboda – někteří občané se na něho obrací, co se bude dělat s listím, zda se bude odvážet, popřípadě, zda to mají pálit. Lidé byli spokojeni, když to pan Martínek odvážel a vyhovovalo jim to. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že každý je povinen si toto uklidit sám.

Ing. Šandera – Byla velká rozprava, zda to precizovat nějakou vyhláškou, dospělo se k závěru, že obec přivedeme do velkého neštěstí, protože nikdo nebude vědět, co s množstvím listí budeme dělat. Tehdy jsme se domluvili, že zahradní odpad, který je suchý a spalitelný budeme tiše tolerovat.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že je možnost pořídit si kontejner na tento zelený odpad, vyváží to Hradecké služby. Je to skutečně řešitelné. Není to odpad, který produkuje obec.

 

  

4. Příprava rozpočtu obce na rok 2012

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Starostka zdvořile žádá finanční výbor o spolupráci při přípravě rozpočtu na příští rok, neboť tato spolupráce se v minulých letech osvědčila a rozpočty byly sestaveny zodpovědně. Spolupůsobení účetní obce na tvorbě rozpočtu bude automatická.

 

 

5. Rozpočtová opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková - účetní obce, JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Rozpočtové opatření č. 6

Zvýšení na straně příjmů:

§               položka           o Kč               poznámka

                 4116                 32.000,-        dotace z ÚP

                 4121                 40.500,-        dotace od obcí za žáky

                 4122                   3.182,-        dotace od Kraje na SDH

3632         2111                   1.500,-        poplatek za hrobové místo

3722         2112                   2.000,-        prodej popelnice, pytle na odpad

6171         2321                 72.500,-        finanční dar – občané, spolky za stromy

Příjmy celkem                  151.682,-

 

Zvýšení na straně výdajů

2219         5169                  15.500,-        pozemní komun. ostatní služby - úprava PD

                                                                    k autobus. zastávkám Lípa, Všestary

2321         5171                253.500,-        odpadní vody – opr. kanaliz. před I.st.ZŠ

3326         6121                    7.000,-        obnova kulturních památek

3412         5139                    8.500,-        bazén – nákup materiálu barvy

3612         5153                    3.000,-        byty- zálohy na plyn č.129, Bříza

3612         5154                  15.000,-        byty-zálohy elektřina č.129, Bříza

3745         5156                  10.000,-        technické služby – PHM

3745         5164                    2.000,-        technické služby – za pronájem techniky

4359         5156                    5.000,-        důchodci – PHM

5512         5139                    3.000,-        SDH – nákup materiálu

5512         5151                    3.100,-        SDH – vodné

5512         5171                    2.000,-        SDH – opravy techniky

6171         5137                    2.600,-        správa OÚ – nákup párty stany

6171         5169                  35.000,-        správa OÚ – ostatní služby – aktualizace

                                                                     dat, servisní smlouvy

6171         5171                  15.000,-        správa OÚ – opravy a udržování

6171         5172                    1.500,-        správa OÚ – programové vybavení

Výdaje celkem                 381.700,-

 

Snížení na straně výdajů

6409          5901            -  230.018,-        nespecifikované rezervy

 

 

Příjmy celkem                   151.682,-

Výdaje celkem                  381.700,-   -   230.018,-   =    151.682,-   

 

 

Ing. Svoboda: „Odsouhlasili jsme to, co nám předložila účetní a tím se stalo, že výdaje proti příjmům vyrostli papírově o 3,000.000,-Kč. Paní účetní však neudělala správný přesun. Nyní se to přeúčtovává přes rezervy“.

Ing. Jásenský – na konci jsou výdaje 381.700,- Kč, aby byli výdaje a příjmy stejné, vznikly tam nespecifikované rezervy. To je účetní položka.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že nespecifikované rezervy máme v rozpočtu.

Ing. Svoboda sdělil, že výdaje dané do rezerv byl dán na podnět auditu z Královéhradeckého kraje.

Ing. Fof – navrhuje, zda toto mají skutečně schvalovat zastupitelé, když tomuto nerozumějí.

JUDr. Zlatohlávková - § 102 odst. 2 písm. a) – Radě obce bylo doporučeno auditem: Zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveného zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce nestanovilo rozsah, domnívám se, že když nepřijmeme usnesení, bude toto rozhodnutí na Radě obce a Rada obce začne plnit svoji funkci, uděláme první krok k nápravě závažného nedostatku.

p. Pešek – Myslím, že by u takovéhoto bodu měla být účetní paní Kolovratníková přítomna a účetnictví si obhájit, popřípadě to zastupitelům vysvětlit.

p. Macháček – Před pěti lety byly funkce Radě odebrány usnesením. To platí? JUDr. Zlatohlávková odpověděla, že usnesení stále platí, ale byly odebrány ty, týkající se finančních otázek. Pan Macháček navrhuje, že by bylo vhodné vrátit Radě obce pravomoce dle zákona. JUDr. Zlatohlávková si myslí, že finanční částky můžou zůstat na zastupitelstvu.

 

Schválení rozpočtového opatření náleží do pravomoci rady obce, bude jí předloženo na dalším jednání.

 

 

6. Inventarizace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Starostka vydává pokyn k inventarizaci majetku obce.

 

 

7. Návrh na využití předkupního práva v k.ú.Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obec vlastní ideální ½ pozemku číslo 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové o celkové výměře 1249 m2. Spoluvlastníkem je Ing. Vladimír Dědek, který obci nabídl v rámci předkupního práva k odkoupení svůj spoluvlastnický podíl a to za 300,- Kč/m2, tedy kupní cena by činila 187.350,- Kč. S ohledem na postupné narovnávání vlastnických vztahů se jeví výhodnější mít pod kontrolou celý pozemek než umožnit změnu spoluvlastníka pozemku, když obec nevyužije předkupní právo. Zbývá upozornit, že v centru místní části obec vlastní pouze pozemek 331/13 (hřišťátko + 330/3 cesta k hříbárně).

 

p. Šandera – dle katastru se jedná o pozemek, kde sousední pozemek vlastní také obec. Pozemek navrhuje koupit.

p. Pešek se dotazuje, zda je možnost se k pozemku dostat ještě jiným způsobem, bylo sděleno, že ano, ale pouze cestou po pěší. Ing. Dědek vlastnil i další pozemek, který obec prodala panu Mgr.Baladovi.

JUDr. Zlatohlávková:  Pokud obec nevyužije předkupní právo, nabídne vlastník dalším zájemcům.

p. Vecek – jak je to s rybníky na Lípě. Jeden je pana Vilíma a druhý nevím, čí je. Když jsem dělal před dvěma lety inventuru, tak se mi tam objevila vodní nádrž.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že z hlavy to neví, ví pouze o předmětných pozemcích.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 167/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím předkupního práva na odkoupení vlastnického  podílu na ideální  ½ pozemku č. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové o celkové výměře 1.249 m2 za cenu 300,- Kč za 1 m2.

Hlasování o usnesení č. 167/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

8. Dům č.p. 54 Bříza

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Zastupitelstvo obce v minulém volebním období přijalo několik usnesení, která směřovala k počátku privatizace domu č.p. 54 ve Bříze. Na konci volebního období panoval konsensus dále směrem k privatizaci nepokračovat. S ohledem na rozsah provedených oprav v letošním roce se nezdá vhodné o privatizaci dále uvažovat, a proto se zdá účelné přijatá usnesení zrušit. Jedná se zejména o tato usnesení: 181/2009,  233/2009.

 

V domě č.p. 54 je vypsán záměr na pronájem souboru místností sloužících k bydlení, místnosti jsou připraveny k nastěhování, ale je třeba zajistit ještě následující:

 

a) Projektová dokumentace na stavbu čistírny odpadních vod – již podána žádost o územní rozhodnutí. Následně budeme žádat o stavební povolení. Po osazení čistírny odpadních vod je možné navázat opravou soklu.

 

 b) V rámci stavebních prací na domě byla osekána omítka soklu, sokl je stále ještě od předchozího dlouholetého podmáčení vlhký doporučena odvětrávaná fasáda. Cena za odvětrávanou fasádu z materiálu cembolit je cca 2,5tis./m2. Omítkou již vzhledem k podřezání řešit nelze. Opravu soklu je možné odložit na příští rok, ale dojde ke změně DPH. Na sokl bude také navazovat okapový chodníček (kačírek, dlaždice).

 

c) Okapový chodníček je nutné instalovat zejména kvůli ochraně povrchu soklu kvůli srážkám.   

 

d) Nájemné po deregulaci v domě činí u tří bytů 1.336,- Kč měsíčně, další zvýšení nájmu je možné pouze dohodou.  Obvyklá částka, kterou platí vlastníci bytových jednotek do fondu oprav na opravu a údržbu společných prostor v privatizovaných domech = tj. ve svém je minimálně 2.500,- Kč. Zvýšení nájemného bez dohody s druhou smluvní stranou není v této chvíli možné bez zahájení soudního sporu. Celoroční výnos takového nájemného je 48.096,- Kč (3 x 1.336,- Kč), tj. nepostačuje na běžnou údržbu a o přiměřeném zisku nelze hovořit vůbec.  

 

e) Pro dům č.p. 54 je nutné stanovit správce. Správce by byl pověřen mimo jiné objednáváním opravářů v havarijních případech, bude sledovat spotřebu el. energie apod. Právě s ohledem na spotřebu el. energie za společné prostory se vyskytl problém, neboť za r. 2010 násobkem narostla spotřeba tj. z ročně účtovaných cca 3 tis. Kč (rozpočítává se na obyvatele a vyúčtovává se jim) narostla spotřeba a faktura byla na 29.248,- Kč. Obec i nájemníci se snažili zjistit, jak je možný tak enormní nárůst, když stávající spotřeba je opět minimální a ničím nevybočuje. Přeúčtování napadla pí Rybová, pí Svobodová, pí Veselá ústně a pí Novotná písemně. Úhrada od nájemníků proto provedena nebyla a do rozhodnutí zastupitelstva nebyla platba u nájemníků urgována.

 

f) Za domem č.p. 54 je rozsáhlá zahrada, která je na díly užívána nájemníky domu, avšak bez nájemních smluv. S ohledem na tuto skutečnost je třeba uvést do souladu i tento vztah, a proto se zdá vhodné vypsat záměr na pronájem dílů pozemku nejvyšší nabídce, když nejvyšší podání by mohlo poté být i 1,- Kč za rok.

 

Pan Macháček – o privatizaci byla řeč již několikrát, že na privatizaci není nyní vhodná doba.

JUDr. Zlatohlávková – je v domě vypsán záměr na pronájem souboru místností sloužících k bydlení. Doufala, že se to podaří převést na dům s byty, tomu zatím tak není. Ve stádiu územního rozhodnutí je připravena projektová dokumentace na stavbu čistírny odpadních vod s tím, že po osazení té čistírny by se nechal opravit sokl. Musíte se rozhodnout, co se soklem udělat, protože omítkou již opravit nelze, protože mezi první a druhou řádnou cihel je provedena izolace a to znamená, že tam by došlo k přemostění a došlo by ke zrušení izolace.

Ing. Derner – pokud jde o sokl, mělo by to být to poslední, co by nám mělo vadit. Podstatní je, že je zamezeno dalšímu vlhnutí směrem nahoru.

Ing. Fof ­-  konstatuje, že částka 1.336,- Kč nedá ani na základní údržbu domu, a je potřeba cenu zvednout.

Ing. Šandera – navrhuje pověřit paní starostku vyjednáváním s nájemníky.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že za osvětlení veřejných prostor se obvykle platilo okolo 3.000,- Kč, za rok 2010 tato částka vzrostla na 30.000,- Kč. Sdělila, že již nyní každý měsíc zapisují nájemníci stav elektroměru.

p. Macháček – dotazoval se, zda někdo prověřoval možnost, kudy to mohlo utíkat. JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že zpětně už to nyní nikdo nezjistí.

p. Šandera – navrhuje, aby se určitou částkou podíleli všichni nájemci, i když část zaplatí obec.

Zastupitelstvo pověřilo paní starostku vyjednáváním o zvýšení nájmu s nájemníky.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že navrhovala, aby zaplatili půlku a domluvili se na zvýšení nájmu.

 

V 20:20 dorazil MVDr. Novák.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 168/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem zahrad za čp. 54 ve Břízena na pozemcích  parc. č. 26/2, 28/1, 90/2 vše v k.ú. Bříza.

Hlasování o usnesení č. 168/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Město Nechanice – neinvestiční náklady na žáka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Město Nechanice vyúčtovalo neinvestiční náklady na 1 žáka za rok 2011 v částce 6.604,- Kč. Město Nechanice požaduje 2.641,60 Kč za období od 1.9 2011 do 31.12.2011.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 169/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí se zaplacením neinvestičních nákladů za 1 žáka ve výši 2.641,60 Kč za období od 1.9.2011 do 31.12.2011 Městu Nechanice.

Hlasování o usnesení č. 169/2011: pro 2, proti 4, zdržel se hlasování 5nebylo schváleno.

 

 

10. Obec Třesovice neinvestiční náklady na žáka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Obec Třesovice - neinvestiční náklady na žáka navštěvujícího mateřskou školu Třesovice. Neinvestiční náklady ve výši 5.912,- Kč.

 

p. Pešek – se táže, proč chodí do školky do Třesovic nikoli do Všestar. JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že nyní již chodí do Všestar do 1. třídy.

Ing. Derner sdělil, že máme-li našeho žáka popřípadě předškoláka, který chodí někam jinam jen proto, že nevyužil naši nabídku, nemáme důvod platit neinvestiční náklady.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 170/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí se zaplacením neinvestičních nákladů za 1 žáka ve výši 5.912,- Kč Obci Třesovice.

Hlasování o usnesení č. 170/2011: pro 1, proti 3, zdržel se hlasování 8nebylo schváleno.

 

 

11. Mateřská škola Všestary – okapový chodníček

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Po zateplení MŠ a ŠJ ve Všestarech, nebyl kolem celé budovy proveden okapový chodníček, protože to nebylo součástí dotace. Při dešti stříká voda s blátem na sokl, proto si myslím, že by to chtělo s tím něco udělat. U části budovy ŠJ byly dlaždice, které jsou složeny na kupě. U části budovy MŠ je zhotoven kačírek. Nejedná se o žádnou malou plochu, kterou je potřeba dodělat. Délka je přibližně 112 m. Navrhuji na zhotovení vybrat nějakou odbornou firmu.

 

Ing. Derner – navrhuje, aby byli vyzváni alespoň 3 dodavatelé.

Ing. Šandera – jestli tam chceme dávat kačírek, je potřeba to udělat pořádně.  Přikláněl bych se k dražší, avšak trvalejší verzi. Pan Ing. Fof se přiklání ke stejnému názoru.

Ing. Macháček – když už se má vybírat odborná firma na toto, v tom případě nechápu, proč se nevybrala firma na úsek od bazénu k jídelně.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 171/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením okapového chodníku kolem boku školní jídelny a propojovacího krčku v délce cca 112 m. Okapový chodník bude proveden pomocí zahradních obrubníků usazených v betonu a kačírku.

Hlasování o usnesení č. 171/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 172/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor a radu obce zajištěním a vybráním dodavatele prací specifikovaných v usnesení č. 171/2011 alespoň třem uchazečům.

Hlasování o usnesení č. 172/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

12. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb – inflační doložka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Společnost Telefónica Czech Republic, a.s., která má v nájmu část půdy a střechy budovy 1. stupně ZŠ, kde provozuje svoje služby, požádala o dodatek k nájemní smlouvě. Roční nájemné je stanoveno na 80.000,-Kč + DPH. V platné smlouvě v článku VII. odstavec 6. je ovšem klauzule o zvyšování nájmu k 1.1. daného roku o míru inflace. Dodatkem je požadováno, aby inflační doložka platila až od roku 2017. Rada obce doporučuje dodatek přijmout i proto, že před umístěním uvedeného zařízení na budovu školy byl problém se signálem a částka ročního nájemného není až tak malá.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 173/2011: ZO akceptuje předložený dodatek č. 1 nájemní smlouvy s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. (zařízení na budově 1. stupně ZŠ) a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 173/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

13. Nájemní smlouva na pozemky v k.ú. Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Ve smyslu nálezu ukončeného auditu – převedeno do kompetence rady obce

 

a) Obec vyhlásila záměr na pronájem části pozemku o výměře 16 m2 za 20 Kč/m2 a rok, tj. za 320,- Kč pozemku číslo 58 v k.ú. Všestary, přihlásila se paní Romana Neumannová, nájemní smlouva však následně nebyla uzavřena.

 

b) Obec vyhlásila záměr na pronájem (usnesení č. 6/2011 a doložka usnesení č. 33/2011) pozemku číslo 106 v k.ú. Všestary. Přihlásil se pan Ivo Mádle, nájemní smlouva však nebyla dosud zastupitelstvem schválena.

 

Schválení smluv náleží do pravomoci rady obce, bude jí předloženo na dalším jednání.

 

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Usnesením č. 101/2007 byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v délce 54 m k pozemkové parcele č. 302 v k.ú. Lípa, cena za zřízení věcného břemene byla dohodnuta na  2.000,- Kč. Usnesením č. 108/2011 byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene, která navazovala na smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Vše bylo podle dohodnutých podmínek.

Následně byl doručen 13.6.2011 nový návrh smlouvy, kde už byl uveden pro věcné břemeno nejen pozemek parcela č. 302 ale ještě pozemek 236/9, cena za zřízení věcného břemene zůstala stejná, ale namísto cesty je věcným břemenem zatížen i sousední obecní pozemek. Tato smlouva byla zařazena na jednání zastupitelstva 23.6.2011 s tím, že je třeba žádat o vysvětlení. Vysvětlení bylo po zmocněnci (pro ČEZ Distribuce a.s. zajišťuje GEOŠRAFO s.r.o.) telefonicky vyžádáno ovšem bez výsledku a Geošrafo o zvýšení ceny za zřízení věcného břemene, jako možnosti řešení odmítlo jednat. S ohledem na to, že tato smlouva měla být předložena znovu na příštím jednání zastupitelstva, je nutné konstatovat, že předložená smlouva o zřízení věcného břemene není v souladu se schválenou smlouvou budoucí a je třeba přijmout rozhodnutí, kterak naložit se znehodnocením pozemku 236/9 v k.ú. Lípa.    

 

JUDr. Zlatohlávková konzultovala s geodetem. Geodet doporučil znovu určit hranici tak, aby se změnila hranice cesty, tj. vytyčila se hranice pozemku  a bude to uloženo v pozemku č. 302 a druhý pozemek zůstane čistý, nezatížený věcným břemenem. Sdělila, že by zatím smlouvu neschvalovala, vydala by se radši cestou určení hranice, tím zůstane zatížen jeden pozemek.

 

Zastupitelé bez usnesení s navrženým  postupem souhlasí.

 

 

15. Územní plán

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Dne 22.9.2011 se na MM HK uskutečnila „pracovní schůzka“. Večer před tím se konalo zasedání RO, kam byli pozvání i ostatní zastupitelé. Na tomto zasedání bylo přijato následující prohlášení: Členové rady shodně prohlašují, že starostka a místostarosta mají  projednat dne 22.9.2011 na pracovní schůzce s pořizovatelem rozsah ochranného pásma k budoucí rychlostní komunikaci R35. Dále shodně prohlašují, že obec má v rámci vyjádření k projektové dokumentaci na stavby R35 i D11 vždy uvádět argument, že stavba prochází již zastavěným územím, narušuje jeho ráz, stavby jsou dány nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou je obec povinna respektovat, ale je třeba ochránit občany našich obcí požadavkem na to, že není možné aby stavbami byl zhoršen stávající stav, požadovat vyhodnocení vlivu dopravy na stávající zastavěná území, stavby naruší stávající zastavěná a přilehlá území v nezbytné míře a nebudou plánovanými stavbami zhoršeny vlastnické a užívací vztahy v již zastavených lokalitách. S tímto prohlášením souhlasili i přítomní zastupitelé.

Jaké bylo naše překvapení, když se na „pracovní schůzce“ objevily pracovnice ministerstva dopravy a Pražského ŘSD (ředitelství silnic a dálnic). Ochranné pásmo bylo namalováno na 300m od budoucí R35 na obě strany a tedy takřka přes celé Všestary. Jaký byl jejich údiv, že se nám to takhle vůbec nelíbí, když je to tak prospěšná věc. Při několikahodinovém jednání se povedlo domluvit alespoň nějaký kompromis a tzv. ochranné pásmo R35 přes zastavěné území zúžit, ale na to, aby se silnice zcela vyhnula obci Všestary, je už několik let pozdě. 

 

JUDr. Zlatohlávková – předložila k nahlédnutí zastupitelům nákres v územním plánu.

 Pan Macháček – se táže, zda si projektanti tento územní plán udělali sami. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že jsme u toho byli všichni a několikrát, jen si toho nikdo nevšiml.

 

 

16. Altán

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na minulém zasedání ZO se mluvilo o umístění altánu, který bude částečně hrazen z poskytnuté dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Umístění bylo předjednáno s panem Novákem na Chlumu pod rozhlednou, ale objevila se informace, že to chce zaplotit. J. Došel a já jsme informaci o plotu měli u p. Nováka ověřit. Děkuji i dalším zastupitelům, kteří se na totéž informovali. Žádný plot tam nebude, pouze v minulosti se o plotu uvažovalo. Pan Novák souhlasí i s tím, aby neexistence plotu byla případně dána do smlouvy o pronájmu.

 

Ing. Fof – pan Novák sdělil, že plot na Chlumu pod rozhlednou nebude budovat, pouze nad tím uvažoval a navrhl, aby neexistence plotu byla zanesena do nájemní smlouvy. Nic nebrání tomu, aby byla uzavřena nájemní smlouva a mohlo se postupovat dále.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že návrh usnesení není potřeba, jelikož musíme udělat nájemní smlouvu, sepsat vyjádření a mikroregion již dělá průzkum trhu a na altán bude doplatek cca 60.000,- Kč.

Pan Macháček – někdo vymyslí nějakou dotaci či program, a potom se musí vymyslet také nějaké využití.

 

 

17. Žádost o prodej pozemku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Ivana a Roman Zadrobílkovi žádají o prodej části pozemku pč. 146/1 v kú. Všestary, který je ve vlastnictví obce Všestary. Jedná se o část pozemku v šíři 3m (cca 45m2). Uvedenou část pozemku chtějí použít pro ochranu majetku před pravidelnými povodněmi. Na hranici pozemku chybí svodnice, nebo příkop, i když je tam svedena meliorace z pole. Jedná se o poslední dům ve Všestarech směrem na Střezetice po pravé straně.

 

p. Macháček – je tam mostek, který si tam vybudovali sami a který brání odtoku vody, nemá to kam odtéct.

JUDr. Zlatohlávková by se smířila s tím, aby tam ten příkop byl, ale pozemek by neprodávala.

Ing. Šandera – na své náklady vybudoval příkop, aby někam odvedl vodu ne z pozemku družstva, ale z pozemku majitelů, kterým to patří. Čili tito majitelé si nechali na jeho pozemek vyústit drenáž. Necháme ho vybudovat příkop na našem pozemku, ale je otázka na co nám taková část pozemku potom je.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že je součástí většího pozemku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 174/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 146/1 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 174/2011: pro 3, proti 8, zdržel se hlasování 1nebylo schváleno.

 

 

18. Žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Žádost o finanční příspěvek na zřizování a provoz schránek pro odložené děti, podpoře všech činností spojených s poskytováním pomoci odložených a opuštěných dětí.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 175/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Občanskému sdružení Bybybox pro odložené děti  STATIT ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 175/2011: pro12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

19. Hospic Anežky České

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Příspěvek v minulém roce činil 10.000,-Kč a stejná částka byla poskytována i v předchozích letech. Stejnou výši příspěvku rada obce doporučuje i nyní.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 176/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ: 48623814 pro středisko Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 176/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

20. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah:

SDH Rozběřice žádá o příspěvek ve výši 4.268,-Kč na akci Dětský den.

Nohejbal klub Bříza žádá o příspěvek ve výši 2.000,-Kč na uspořádání turnaje v nohejbalu.

ŠK Lípa žádá o příspěvek na pobyt při Krajském přeboru v šachu ve výši 6.400,-Kč.

SDH Chlum žádá o příspěvek na sousedské posezení ve výši 4.500,-Kč.

TJ Sokol Všestary žádá o příspěvek 4.505,-Kč na 17. ročník letního volejbalového turnaje a na tenisový turnaj ve čtyřhře.

 

Pan Macháček - Nesouhlasí s tím, aby čerpali ŠK Lípa jejich předpřipravené peníze. Peníze jsou připraveny na akce, které by se měli týkat života v obci. Pan Macháček toto vidí jako provozní náklad klubu.  Myslí si, že toto nesplňuje podmínky všestarských neziskovek. Je tam nadefinováno, na co se prostředky mohou čerpat. Pokud zůstanou peníze na území obce, tak s tím problém nemá.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 177/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti: SDH Rozběřice ve výši 4.268,-Kč na akci Dětský den, Nohejbalového klubu Bříza ve výši 2.000,-Kč na uspořádání turnaje v nohejbalu, SDH Chlum na sousedské posezení ve výši 4.500,-Kč a TJ Sokol Všestary ve výši 4.505,-Kč na 17. ročník letního volejbalového turnaje a na tenisový turnaj ve čtyřhře, z programu Všestarské neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 177/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Zastupitelé navrhují, aby ŠK Lípa doložila, na co byly konkrétně prostředky použity.

 

Ing. Svoboda navrhuje, aby byl udělán přehled, kolik zůstává prostředků k čerpání z programu Všestarské neziskovky.

 

JSDHO Chlum žádá o zakoupení vysavače na odchyt obtížného hmyzu s výbavou oděvu v předpokládané výši 10.000,-Kč.

p. Vecek – měli jsme 4 telefonáty, lidé byli odmítnuti s tím, že na toto nejsou chlumští hasiči vybaveni.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 178/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem vysavače na odchyt obtížného hmyzu a příslušného ochranného oděvu v předpokládané výši 10.000,- Kč pro JSDHO Chlum.

Hlasování o usnesení č. 178/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Žádost o příspěvek na profinancování oslav 666. výročí od první písemné zmínky o Rosnicích. Skutečné náklady na oslavy činily k dnešnímu dni 32.284,- Kč a SDH Rosnice tímto žádá o příspěvek ve výši 18.990,- Kč. V rozpočtu obce na letošní rok je na podobná výročí připraveno 40.000,- Kč.

 

p. Macháček – Skutečně náklady k dnešnímu dni činí 32.284,- Kč, ještě ve vzduchu lítá jedna faktura za vypůjčení tanečního parketu. Žádáme o příspěvek 18.990,- Kč. V rozdílu jsou převážně náklady za jídlo, pozvánky, papír, náplně do tiskárny, byl zasazen strom. Příprava spadla do období prázdnin, takže jsme se o tom začali bavit ke konci června.

Ing. Derner – pamatuji si přípravu rozpočtu na rok 2011, ten kdo měl mít kulaté výročí, byly Rozběřice, kde se nikdo k ničemu nerozhýbal. Peníze v rozpočtu máme, jediné co vidím jako problém je, že to nebylo zmíněno dopředu.

Ing. Šandera – souhlasím s přispěním, pravděpodobné další sousedské kulaté posezení by mělo být za cca 34 let.

Ing. Jásenský – tato akce byla naprosto výjimečná, strávil tam dost času a měla by se dělat častěji, nadchlo ho to.

JUDr. Zlatohlávková souhlasí s panem Dernerem s tím, že takováto akce by se dopředu měla dát vědět, nadále podporuje návrat k tradicím, kam posvícení rozhodně patří.

p. Vecek – před třemi měsíci jsem dával na obec program s tím, že příští rok má Chlum výročí a hasiči také. Předložili jsme tam program, jak bychom si to představovali. Dali jsme to s předstihem, aby se s tím v rozpočtu počítalo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 179/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na oslavu 666 od první písemné zmínky o obci Rosnice ve výši 18.990,- pro SDH Rosnice.

Hlasování o usnesení č. 179/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Šandera navrhuje, aby byl vymyšlen systém a pravidla, jakým se budou přerozdělovat peníze pro tyto akce, stejně jako to je pro Všestarské neziskovky.

 

 

21. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

obsah:

 • K REPRO s.r.o., IČ: 28775821, částka 300,- Kč, informační tabule – Šrámův kříž,   
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, částka 7.260,- Kč, rozšíření VO v Rozběřicích směrem na Neděliště,
 • Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677, částka 23.160,- Kč, prostor před kostelem ve Všestarech,
 • Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677, částka 15.960,- Kč, dopracování projektu Všestarské zastávky,
 • Petr Šandera, IČ 43488935, částka 251.538,- Kč, odstranění havárie dešťové kanalizace u 1. stupně ZŠ.
 • Zdeněk Kulhánek, voda-topení-plyn, IČ 86894196 částka 16.643,- Kč, montáž ohřívače vody a napojení na veřejný vodovod – Všestary 129.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 180/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:  

 • K REPRO s.r.o., IČ: 28775821, částka 300,- Kč, informační tabule – Šrámův kříž,  
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, částka 7.260,- Kč, rozšíření VO v Rozběřicích směrem na Neděliště,
 • Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677, částka 23.160,- Kč, prostor před kostelem ve Všestarech,
 • Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677, částka 15.960,- Kč, dopracování projektu Všestarské zastávky,
 • Petr Šandera, IČ 43488935, částka 251.538,- Kč, odstranění havárie dešťové kanalizace u 1. stupně ZŠ.
 • Zdeněk Kulhánek, voda-topení-plyn, IČ 86894196 částka 16.643,- Kč, montáž ohřívače vody a dopojení na veřejný vodovod – Všestary 129.

Hlasování o usnesení č. 180/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

22. Informace

obsah: Královéhradecký kraj zaslal výzvu k uplatnění podnětů k Zásadám územního rozvoje Královéhradeckého kraje, je třeba jim věnovat pozornost.

 

 

23. Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (svazek obcí) připravil smlouvu o bezúplatném převodu majetku, a to sběracího koše a žacího ústrojí tj. vybavení v pořizovací ceně 257.750,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 181/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh o bezúplatném převodu majetku předložený Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 181/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

24. Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dětské hřiště v Rozběřicích je situováno na pozemku družstva a na pozemku obce naopak jsou stavby družstva. Byl zadán geometrický plán jako podklad pro směnu pozemků. Má-li být přistoupeno ke směně, je třeba vyhlásit záměr obce směnit pozemek.

 

JUDr. Zlatohlávková – musíme myslet na to, že bude schválen nový občanský zákoník, který se vrátí k zásadě: vlastník pozemku je vlastníkem stavby. Zákoník bude mít  přechodná a závěrečná ustanovení, která nevíme, jak budou znít.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 182/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na směnu pozemků, a to pozemku evidovaného jako st. 83/3 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku číslo 311/1 – ostatní plocha vše v katastrálním území Rozběřice, a to za část pozemku evidovaného jako 24/1 v katastrálním území Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 182/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

25. Závěr

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 22,40 hod.

 

Zapsala: Andrea Netušilová                                   ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Milan Svoboda                         ..............................................                          

                      

 

                      Přemysl Vecek                                  ..............................................

                                 

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                                                                                                                                              

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018