Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 06.09.2012

 

Místo konání: Hostinec U Kudrnů, místní část Bříza, obec Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová (přítomna do 21:40), Ing. Michal Derner, Vladimír Došel (přítomen do 23:20), Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský (přítomen do 21:40), Josef Macháček, MVDr. Michal Novák (přítomen od 20:00), Ing. Milan Svoboda, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Jaroslav Došel

Za OV Lípa: Josef Štefanka.

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

p. Macháček: Nemá snad ani námitku, akorát ho zarazila posloupnost minulého zápisu, že to nebylo napsáno tak, jak probíhalo jednání, ale na přeskáčku. Myslí si, že zápis působil zmateně a měl by být napsaný tak, jak jednání probíhalo a ne tak, jak bylo napsáno.

JUDr. Zlatohlávková: Protože se prohazovaly body, tak máte pravdu, že poté byl zkreslující ten odchod z jednání. Poděkovala za připomínku s tím, že příště se na to bude muset dát pozor.

JUDr. Zlatohlávková: Seznámila zastupitele a občany se stavem financí obce.

p. Macháček: Myslí si, že by bylo vhodné uvádět nějaký poměr peněz, které jsou připraveny k proinvestování a které jsou připraveny k provozu, k tomu slouží FINka.

JUDr. Zlatohlávková: Není nejmenších problémů, aby byly tyto informace vyžádány dopředu. FINka, jak všichni nepochybně vědí, poté, co bylo v minulosti, se velmi důkladně hlídá. Na příště poprosí slečnu Posejpalovou a bod o stavu financí mohou zastupitelé dostat rozpracovaný.

JUDr. Zlatohlávková: Informace o stavu finančních prostředků obce je poskytována zastupitelům na každém zasedání. Je to představa o tom, jak si na tom obec stojí, kolik má peněz k dispozici, jak může investovat.

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, zda pan Macháček navrhuje námitku k minulému zápisu. Ten odpověděl, že nikoli. Zápis tedy možné považovat za schválený.

JUDr. Zlatohlávková: Návrh programů zastupitelé obdrželi, nic na něm nebylo změněno a byl zveřejněn. Dotázala se, zda má někdo nějaký bod k doplnění.

p. Macháček: Navrhoval by bod 5), tak jak je předložen pokus o důvodovou zprávu, tak by se toho celkem bál, protože ohledně tohoto bodu bude zajisté rozsáhlá diskuse a navrhoval by tento bod z dnešního programu vyřadit. Dále si myslí, že když jsou k různým bodům předloženy důvodové zprávy, tak by také měla být důvodová zpráva ukončena usnesením, což nám ukládá jednací řád.

JUDr. Zlatohlávková: Co se týká návrhu územní studie, tak návrh pouze vítá, protože na tento návrh čekala po dobu 2 měsíců, 28.6.2012 bylo poslední zastupitelstvo před prázdninami 29.6.2012 byla nám zastupitelům rozeslána a před cca 14 dny se ptala zastupitelů, jestli někdo něco má a upozorňovala na to, že se to poté bude lepit na koleně. Je pravda, že jediný pan Macháček se ozval, upozorňoval, že již něco podobného proběhlo a že bychom se toho zřejmě měli přidržet, nicméně se k tomuto pokoušela nalézt usnesení, byť bezvýsledně. Poprosila všechny zastupitele o spolupráci. Nemá nic proti tomu, aby důvodové zprávy končily návrhem usnesení, u svých zpráv je nedávala záměrně, protože měla pocit, že zastupitelé by mohli mít dojem, že jimi manipuluje. Proto návrhová komise má zcela volné pole k rozhodování.

M. Hájek: Ohledně bodu 5) vypracování studie ve Všestarech za školkou navrhl svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, kde by se řešil pouze tento jeden bod, protože má za to, že kolem tohoto bodu bude obšírnější diskuse.

Ing. Fof: Naprosto s tímto návrhem souhlasí, protože je to velmi rozsáhlý bod.

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o velmi rozsáhlou lokalitu, jsou to takřka jednou překlopené Všestary, takže skutečně je nezbytné se tomuto věnovat. Překvapilo ji, že od zastupitelů nedostala žádné dotazy, kterými by se měla zabývat. Nic nás nenutí rozhodovat rychle a ukvapeně na vypracování je 72 měsíců.

Ing. Derner: Myslí si, že by zde mohla zaznít alespoň letmá informace, když už tedy si to většina ze zastupitelů, jak se zdá, nestihla přečíst. Řekněme hrubé, letmé seznámení s tím, co již existuje, aniž bychom k tomu museli vést diskusi. Diskusi můžeme vést, až když o tom bude mít každý z nás nějaké povědomí, budeme mít čas si to znovu v klidu přečíst.

M. Hájek: Navrhl zařadit bod 5) na konec programu.  

 

Návrh programu

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení

3. Připomínky občanů

4. Zpráva z rady obce

5. Přehled investic v místních částech

6. MŠ Chlum – (informace o postupu díla)

7. Zajištění voleb do zastupitelstev krajů (informace)

8. Inventury

9. Rozpočtové určení daní (informace)

10. Smlouvy o nájmu nemovitostí

11. Kupní smlouva

12. Oprava střech na budovách v majetku obce

13. Rozpočtové opatření

14. Zpráva investičního výboru

15. Pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obce

16. Žádosti spolků

17. Izolace proti vlhkosti budovy obecního úřadu

18. Schválení faktur

19. Oprava dešťové kanalizace

20. Informace

21. Návrh na vypracování studie ve Všestarech nad školkou VZ7, VZ8

22. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 06.09.2012

Hlasování o usnesení č. 84/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Derner, Ing. Svoboda.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. V. Došel, p. Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.85/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 06.09.2012 návrhovou komisi ve složení  Ing. Derner, Ing. Svoboda.

a jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Došla, p. Přemysla Vecka.

Hlasování o usnesení č. 85/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

2. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

Předseda kontrolního výboru J. Macháček:

Z roku 2010 zůstalo nevyřešeno usnesení, které se týkalo osadního výboru v Rozběřicích. Neví, zda je v Rozběřicích vůle zřídit osadní výbor, pokud nikoli, navrhl zrušení usnesení č. 42/2010.

Ing. Derner: Pokud za dva roky nenastalo naplnění, navrhl zrušení tohoto usnesení.

Usnesení č. 53/2010 – ZO schvaluje předání předmětu nepeněžitého vkladu….

JUDr. Zlatohlávková: Neví, o co konkrétně se jedná, vidí to po dlouhé době poprvé. Neví z hlavy, o jakou lokalitu se jedná. Pokud to bude zasláno předem, poté na to bude odpovězeno.

 

Usnesení 7/2011 – ZO pověřuje radu obce výběrovým řízením kanalizace……

Ing. Fof: V současné době není žádný titul vypsaný.

Usnesení 15/2011 – ZO pověřuje starostku obce zajištěním projektu na opravu památek místního významu a podáním žádosti na opravu.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud by byla otevřena výzva, jsme schopni toto podat.

Usnesení 16/2011JUDr. Zlatohlávková:Je udělán písník na Lípě a vše ostatní je zpracováno ve formě skic.

Ing. Derner: Bylo by dobré toto spojit s tím, až se bude projednávat územní studie Všestary. Určitě to k sobě patří.

Usnesení 47/2011 -  převzetí komunikací…. JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o lokalitu FATO, byla tam rozsáhlá diskuse o tom, zda tam bude vznikat slepá ulice, nebo tam bude možnost, aby se ta lokalita stala průjezdnou, posléze FATO odsouhlasilo smlouvu ve smyslu, že lokalita bude průjezdnou. Je to typ smlouvy, kterou si zastupitelstvo nevymínilo k rozhodování, a proto o tom rozhodovala rada někdy v průběhu března. Smlouva je podepsána.

Usnesení 52/2011- ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele návrhu na technicko-ekonomické studie na zpracování odpadních vod v místní lokalitě Chlum. p. Macháček: Pokud je mu známo, tak tři firmy byly navrženy.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud ona ví, tak nikoli. Běžely vedle sebe dvě věci. Jednak bylo řádně vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a tu vyhrála firma PROIS. Poté přišel, a to už v době, kdy ten projekt se v podstatě dokončoval, Ing. Jásenský s tímto návrhem. Zastupitelstvo to kvitovalo tak, že by to bylo určitě dobře. Poté v Rozběřicích v únoru letošního roku sdělila zastupitelům, že čeká na to, až zastupitelé řeknou tři firmy, které má poptat. Vůbec netušila, co z toho vzejde. Poté se sešel investiční výbor, který jako hosta pozval Ing. Jásenského a výsledkem bylo vypracování zadávacích podmínek, které zpracovala do značné míry sama, druhé zadávací podmínky zpracoval z převážné míry Ing. Šandera a třetích zadávacích podmínek, které zpracovával Ing. Jásenský, a které byly téměř totožné s tím, co zastupitelé obdrželi jako podklad. A tak to také zůstalo. Zčásti se to chová jako soutěž o návrh a zčásti se to chová jako na projektovou dokumentaci. Nebyli jsme schopni na investičním výboru najít formulaci, která by tomu odpovídala. Dotázala se zastupitelů, co s tím chtějí udělat a může se na tom pracovat dále.

Ing. Jásenský: Tam bylo všechno jasné, pouze tam nebyla vůle ze strany investičního výboru dotáhnout celou záležitost do konce.

JUDr. Zlatohlávková: Naopak si myslí, že tam nebylo jasného vůbec nic. Nemá problém s tím, zastupitelům podklady přeposlat.

Ing. Derner: Má za to, že to zastupitelé viděli, když si to přečetl, tak usoudil, že by byl blázen, kdo by takovou nabídku podal, protože v podstatě v nabídce, alespoň podle návrhu, který předložil Ing. Jásenský bylo v těch zadávacích podmínkách, že má předložit ekonomické vyhodnocení, spousta práce a spousta činností, která je zadarmo, a která nakonec skončí v koši. Já osobně bych za takovýchto podmínek do toho nešel, ale to pořád neznamená, že to nemůže vyhlásit jako veřejnou soutěž, vyvěsit to na stránkách, popřípadě to vyvěsit dokonce na krajských stránkách, aby byla jistota, že to zveřejníme všude, ale osobně si myslí, že se nepřihlásí nikdo, ale připouští, že se může mýlit. Navrhl, nechť se takové výběrové řízení vyhlásí, za podmínek, které předeslal Ing. Jásenský a dejme dva měsíce na to, aby se firmy mohly přihlásit.

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, koho chce zastupitelstvo jmenovat do komise pro otevírání obálek a koho obeslat.

Ing. Derner: Jde o to, jestli obeslat konkrétní firmy, které nám například již něco zpracovávali.

Pan Macháček: Jestli to dobře pochopil, tak zadávací podmínky jsou nejasné a nechal by toto do příštího zastupitelstva s tím, že se bude jasně specifikovat, čeho by se to mělo týkat a pak si můžeme říct, kdo bude osloven atd.

JUDr. Zlatohlávková: Nemůže s tímto souhlasit, protože ona sama již na tomto ani pracovat nebude a v podstatě jeden po druhém toto sdělili členové investičního výboru, oni to považují také za ztrátu času. Přiklonila by se k názoru Ing. Dernera s tím, že tak, jak to navrhl Ing. Jásenský by se to mělo zveřejnit.

Ing. Derner: Tak jak to předložil Ing. Jásenský je to jasné, ale natolik přísné a nepříjemné pro případného uchazeče, že si osobně myslí, že se nikdo nepřihlásí. Ale zadání jasné je.

Ing. Jásenský: Přislíbil, že poslední verzi zašle, bude zřejmě potřeba jí ještě jednou projít do příštího zastupitelstva.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že tam není co procházet a nesežene na to ani lidi. Dohodlo se tu, že je tu vůle je zveřejnit a není už procházet co. Poděkovala za nabídku Ing. Jásenskému, že podmínky ještě jednou projde a jakmile to Ing. Jásenský zašle, zveřejní se to.

Usnesení 67/2011 – ZO pověřuje starostku výběrem advokáta na revizi vyhlášek…… JUDr. Zlatohlávková: Zdálo se jí, že předkládat je na dnešní zasedání zastupitelstva, když bylo v plánu projednat územní studii, že by toho bylo již mnoho. Je to poměrně rozsáhlá materie a zastupitelé je dostanou na příště.

Usnesení 78/2011 – Jednání s firmou Hradecké služby – stávající smlouva je výhodná.

Usnesení 108/2011 – Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozem. parcelu na Lípě – JUDr. Zlatohlávková: Je to cesta dolů k Mudrochom a podle smlouvy o smlouvě budoucí měla být zatížena pouze tato parcela a poslali smlouvu a zatěžují sousední velmi rozsáhlou obecní parcelu a vede s nimi dlouhou diskusi.

Usnesení 119/2011 – převod do majetku VAKu v Rozběřicích – JUDr. Zlatohlávková: Zatím nebylo provedeno.

Usnesení 132/2011JUDr. Zlatohlávková: Smlouva byla uzavřena těsně před prázdninami. Na školce se pracuje, potkávají se nám tam dva projekty. Potkává se tam projekt na zateplení, který jsme předkládali na Státní fond životního prostředí a na základě kterého nám byla schválena dotace, kterou obec obdrží příští rok, a vedle toho jsme se rozhodlibudovu izolovat proti vlhkosti, protože toto bylo označeno jako neuznatelný výdaj dotačního projektu. Poté byl projekt na izolaci proti vlhkosti připravený tak, že se zateplí i podlaha. V původním projektu nebyla izolace proti vlhkosti v podlaze pouze u obvodových zdí. Největší čas se ztrácí kvůli technologickým lhůtám.

Usnesení 133, 134 a 135/2011 – p. Macháček poprosil o doplnění datumů, považuje tato usnesení za splněná.

Usnesení 136/2011 – pověřuje starostku zajištěním firmy, která zpracuje žádost o dotaci na zateplení OU – JUDr. Zlatohlávková: Vyhlášení výzvy se neustále odkládá, ale na podzim by měla být vyhlášena.

Usnesení 171/2011 – chodníček kolem jídelny – toto usnesení je splněno

Usnesení 181/2011 – usnesení je splněné – je zapotřebí doplnit datum

Usnesení 186/2011 -  prostranství před kostelem – p. Macháček navrhl zrušení usnesení. JUDr. Zlatohlávková: Kdyby se to vyhlašovalo příští rok, tak se pokusíme upravit projekt, aby byl průchodný a pokusila by se to podat opětovně.

Usnesení 193/2011 – usnesení splněno – je zapotřebí doplnit datum – JUDr. Zlatohlávková: Ukázala zastupitelům plán, jak jsou nyní pozemky zapsány a tvoří logický celek.

Usnesení 210/2011 – ZO pověřuje starostku dokončením projektu na úpravu prostranství před kostelem – p. Macháček uvedl, že se jedná zřejmě o dvě totožná usnesení. Navrhl zrušení usnesení 186/2011, jelikož se jedná o totožná usnesení.

Usnesení 226/2011 – smlouva byla podepsaná – je zapotřebí doplnit datum podpisu smlouvy

 

Usnesení 5/2012 – investiční výbor měl provést prohlídku čp. 129 ve Všestarech – prohlídka byla provedena – JUDr. Zlatohlávková: prohlídka proběhla, v domě proběhly opravy a dům je pronajatý.

Usnesení 7/2012 – podání žádosti o dotaci na Lípě – JUDr. Zlatohlávková: Skončili jsme první nebo druzí pod čarou v Královéhradeckém kraji. Obvykle to bývá tak, že se rozděluje určitá částka na dotace a podle toho jak se jim zaplní rozpočet, tak potom vykrývající žádosti další. Předpokládala, že díky postavení, který vyplývalo z prvopočátku, tak by se to mohlo zrealizovat ještě letos, nyní již tak optimistická není. Napsala proti tomu rozhodnutí, zdokladovala havarijní stav.

Usnesení 21/2012 – vypracování aktualizace všestarských chodníků – JUDr. Zlatohlávková: na předminulém zasedání zastupitelstva byly rozděleny smlouvy s tím, že zastupitelé si každý své vesnice zajistí.

Ing. Fof: Na minulém zasedání bylo řečeno, že smlouvy musí obsahovat, za jakou částku se to bude směňovat. Problém je v tom, že v předmětném usnesení je, že se bude 1 m2 vykupovat za 100,- Kč, přitom v minulosti se to vykupovalo za 200,-Kč za 1 m2. Bude zapotřebí usnesení zrušit a přijmout nové.

Usnesení 28/2012 – žádost byla podána – usnesení je splněno

Usnesení 34/2012 – pozemky kolem hasičské zbrojnice na Lípě – JUDr. Zlatohlávková: Před měsícem došlo k projednání dědictví. Vlastníci jsou 4, dohromady je to asi 356 m2, dva vlastníci by prodali, další dva pozemek prodat nechtějí. Poprosila notářku, aby s dědici  vyjednávala o možnosti odkoupení. Jednala s jedním z vlastníků Ing. Borůvkou, který by pozemek prodat chtěl.

Usnesení 45/2012 – Opravy střech na hasičských zbrojnicích na Lípě a v Rozběřicích. JUDr. Zlatohlávková: Pokud je mi známo, tak v Rozběřicích je to hotové, hasiči provedli ještě natření oplechování, alespoň to tak bylo domluveno, takže předpokládá, že to i nastalo, na Lípě to opravené není.

Ing. Pavel Černý: Dotázal se, s kým byl nátěr oplechování domluven.

JUDr. Zlatohlávková: Sdělil jí to pan Pražák, že se na tom domlouval s hasiči, když tam dělal střechu.

Ing. P. Černý: Pan Pražák mu pouze sdělil, že paní starostka požadovala, aby to bylo natřené, ale nikdo mu neřekl, že to má udělat.

JUDr. Zlatohlávková: To chápe, ale téměř celé prázdniny byla v pracovní neschopnosti. Myslela si, že je to udělané. Zajistí tedy, aby to bylo natřené.

Usnesení 46/2012 – pozemek pana Zíba – JUDr. Zlatohlávková: Pan Zíb pozemek darovat nechce, chce ho dlouhodobě pronajmout. S tímto by se spokojila, akorát se dotázala zastupitelů, na jak dlouho. Jedná se o morový sloup na panelce.

p. Macháček: Dotázal se, zda je ten pronájem kvůli dotacím.

JUDr. Zlatohlávková: Jestliže obec do toho dá peníze, tak určitě kvůli dotacím ano, jednou za rok vyhlašuje nadace VIA dotační program někdy v průběhu říjnu.

 

20:00 hodin se dostavil MVDr. Michal Novák

 

Usnesení 48/2012 – usnesení bylo splněno – bylo provedeno, není hotová pouze část směrem ke hřbitovu

Usnesení 53/2012 – usnesení bylo splněno /dnes se schvaluje faktura/

Usnesení 56/2012 – podlaha v tělocvičně – žádost byla podána nebyla ovšem schválená.

Usnesení 57/2012 – uzavření nájemní smlouvy s panem Rakem – smlouva byla podepsána, je třeba doplnit datum

Usnesení 58/2012 – vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve Všestarech – záměr byl vyhlášen

Usnesení 66/2012 – Ing. Fof: Je vyňato z půdního fondu, souhlas památkářů již je také, příští týden je jednání na stavebním úřadě

Usnesení 72/2012 – Usnesení je splněno

Usnesení 73/2012JUDr. Zlatohlávková: Ve chvíli, kdy se vyhlásí záměr, musí se změnit ceny pozemků.

Usnesení 75/2012 – Usnesení je splněno

Usnesení 79/2012 – výběrové řízení na opravu střechy čp. 54 – JUDr. Zlatohlávková: Ing. Hrouda slíbil, že to bude do dnešního dne, bohužel to zřejmě nestihl. Na MŠ Chlum nám dělá stavební dozor.

Usnesení 83/2012Ing. Fof navrhuje zrušit usnesení a přijmout nové.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 86/2012: ZO schvaluje zrušení usnesení č. 42/2010, 182/2011, 186/2011 a 83/2012.

Hlasování o usnesení č. 86/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2012: ZO schvaluje odkup pozemků pro výstavbu chodníků v projektu „Všestarské chodníky“ za cenu 200,- Kč a za m2.

Hlasování o usnesení č. 87/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Pan Macháček: Kontrola usnesení bude probíhat jako doposud s tím, že zpráva byla připravena nezávisle na výboru. Ohledně „Všestarských neziskovek“ byla ustanovena komise ve složení p. Macháček, Ing. Jásenský a Ing. Šandera. Názorově bylo probráno, co si kdo myslí. Výstupy budou zastupitelstvu předloženy. Nechali si předložit dokumentaci, která se týká MŠ na Chlumu.

 

 

3. Připomínky a žádosti občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

 

obsah:

Stížnost paní Marie Veselé, Bříza č.p.54 - tlumočena starostkou – poškozenou střechou jí zatéká do bytu, má nově vymalováno a po obci hodlá uplatňovat náhradu škody v případě, že dojde k opětovnému zatečení.  Viz bod 12 tohoto jednání

 

JUDr. Zlatohlávková: Doufala, že se podaří do dneška zajistit podklady, aby bylo možné vypsat výběrové řízení na opravu střechy, a doufá, že se to podaří co nejdříve. Zřejmě by bylo dobře v dané věci přijmout nějaké usnesení, aby se potom neztrácel čas s čekáním, jak to bude dál.

p. Macháček: Jestli se to týká pouze střechy, jestli se nebrzdíme nějakým projektem, protože střecha je jednou daná, dispozice střechy jsou dané a záleží pouze na nabídkách.

JUDr. Zlatohlávková: Na posledním zasedání předložila zastupitelům nabídku na cca 370.000,- Kč a na tom to zůstalo viset s tím, že nabídka se zastupitelům zdála vysoká. Nabídka byla dělaná na materiál Dakora s tím, že by bylo dobře, aby střecha byla odvětraná, proto se řeklo, že se osloví projektant, aby  navrhl, z čeho by ta střecha taky měla být.

Ing. Derner: Myslí si, že je třeba projekt na střechu vypracovat, střecha bez projektu se může dělat doma, ale myslí si, že na obecních nemovitostech by se mělo postupovat jinak.

p. Macháček: Jestliže je střecha v havarijním stavu, tak by se to mělo udělat a ne čekat např. rok nebo dva.

p. Václavík: Osobně si myslí, že do zimy je potřeba ta střecha udělat.

p. Macháček: Dotázal se, zda bude obec hradit náklady na výmalbu, starostka odpověděla, že prozatím nikoli.

 

 

 p. Osond – Rozběřští hasiči

Dotázal se, zda rozběřští hasiči jsou hasiči, nebo nejsou hasiči. Zda dostanou příspěvky, nebo příspěvky nedostanou.

p. Macháček: Do tohoto tématu by skočil, protože otázka přidělování peněz z „Všestarských neziskovek“ se řeší v rámci ustanovené komise.

p. Osond: Zastupitelstvo si tu něco odsouhlasilo, rozběřští hasiči nic neporušili a dotázal se, kdo o tom tedy rozhoduje a zač je zastupitelstvo trestá. Prokazatelně je u hasičů 51 let, stanovy sboru dovolují přechod z jedné organizace ke druhé. Dotázal se, proč staří chlapi, kteří celý život dělali u hasičů v Rozběřicích zadarmo, v podstatě celý produktivní věk, proč nyní zastupitelstvo rozhodlo, že nejsou hasiči, jakým právem.

JUDr. Zlatohlávková: Upozornila pana Osonda, že se mu dostalo dostatečného prostoru v průběhu několika měsíců na to, aby se k výše uvedené problematice vyjádřil s tím, že se toto posunulo někam dál, a to tak, že je vytvořen výbor, který to zřejmě od nového roku stanoví jinak.

p. Osond: Celou dobu mluví o tomto roku, nikoli o tom, jak to bude příští rok.

JUDr. Zlatohlávková: Účastníci veřejného zasedání zastupitelstva mají právo před ukončením rozpravy ke každému bodu programu vyjádřit své názory a připomínky k projednávané problematice.

p. Osond: Mluví o tom, že zastupitelstvo chce zřejmě vytvořit něco jiného, ale toto je podle starého rozhodnutí, tak chce vědět, v čem mají rozběřští hasiči problém. Proč to platí jinde a ne u hasičů v Rozběřicích.

Ing. Derner: Chápe, že se pan Osond domáhá odpovědi, ale poprosil, aby ještě chvilku vydržel. Je přesvědčen o tom, že komise, která byla ustanovena, sdělí stanoviska k tomu, co se dělo a mělo dít. Dnes mu nikdo odpověď nedá.

p. Štefanka: Navrhuje, až se budou dělat nová pravidla pro „Všestarské neziskovky“, aby k tomuto byl přibrán p. Osond.

JUDr. Zlatohlávková: Panu Osondovi se dostalo dostatečného prostoru a v tomto případě mu odnímá slovo a podle jednacího řádu je oprávněna, v případě, že se nepodřídí pokynu, jej vyzvat, aby opustil jednací sál, protože po třech měsících jsou zastupitelé dostatečně seznámeni s názorem pana Osonda a je potřeba, aby se zastupitelé věnovali tomu, co je na dnešním programu jednání zastupitelstva předestřeno. Tímto odnímá slovo p. Osondovi a požádala o pokračování v jednání.

 

Ing. Fof – svícení v lokalitě Vít ve Všestarech

Bylo nám doporučeno si zajistit od pana Víta revizi stavu el. vedení, a teprve potom připojit na veřejný proud. Jedná se o lokalitu směrem ze Všestar na Světí.

Ing. Derner: Jsou na pozemcích pana Víta mimo silnici. Všechno je to zatím v majetku pana Víta.

JUDr. Zlatohlávková: Ve své podstatě je tam rozhodující slovo pana Víta. Obec se bude muset vypořádat s tím, že se tam nesvítí a tlak bude sílit. Bude potřeba zjistit, jakým směrem se má obec ubírat.

Ing. Derner: Veřejné osvětlení by zřejmě měla provozovat obec. Znamenalo by to převzít veřejné osvětlení, udělat revizi za podmínek, že je geometricky zaměřené vedení kabelů. Musí se stanovit nějaké podmínky, za kterých se to bude přebírat.

JUDr. Zlatohlávková: Navrhla zastupitelům nechat si toto projít do příště hlavou a zkusit navrhnout nějaké řešení. Navrhla, aby se Ing. Fof poptal, jak toto řeší v jiných obcích.

 

Mgr. Šotolová – požádala o opravu lampy v Rozběřicích dole u státní silnice.

JUDr. Zlatohlávková: Samozřejmě, že lampa se opraví. Mechanismus je nastavený tak, že se zavolá na obecní úřad, zapíše se to do notesu a pan Srdínko to posléze opraví. Není třeba čekat příliš dlouho. Stejný princip je i u rozhlasu.

 

p. Petr Šandera – kanalizace u zámečnictví Došel ve Všestarech

Prochází tam stoka, která odvádí veškeré vody ze tří směrů. Vedle silnice je díra, kde se sbíhají kanalizace. Po domluvě s paní starostkou to nafotil. Fotky byly předestřeny zastupitelům. Problém je obsáhlejší, protože pod silnicí není vyřešen průchod. Na druhé straně je šachta, která je vyzděná, ale bohužel není dokončená. V šachtě na druhé straně tím, jak tam jde hodně vody, jsou vyvalené kameny a mostek pod cestou je celý rozpadlý. Je na zvážení zastupitelstva, aby se to nějak řešilo. Zřejmě se na toto bude muset udělat projekt, protože je to na překopání celé silnice.  

Ing. Derner: Propustek pod takovouto silnicí by měl být téměř průlezný.

JUDr. Zlatohlávková: Je důležité, že na to pan Petr Šandera upozornil, a neví, jestli si ostatní myslí, že je třeba se tímto směrem vydat a začít připravovat nějaký projekt.

MVDr. Novák: Navrhuje toto udělat, protože z vlastní zkušenosti ví, co to je, když se cesta propadne.

Ing. Fof: Souhlasí s tím udělat projekt, aby se zjistilo, kolik to bude stát.

 

p. Štefanka – poprosil o zakoupení hasičského znaku a pověšení na hasičskou zbrojnici.

JUDr. Zlatohlávková: poprosila všechny, bude se připravovat rozpočet na příští rok a poprosila, aby vznesly požadavky, co bude požadováno.

 

 

4. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada na svém jednání dne 27.8.2012 probrala body, které obratem i z důvodu informování občanů předkládá zastupitelstvu v dnešním programu.

 

 

5. Přehled investic v místních částech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

S ohledem na průběh jednání  zastupitelstva 28.06.2012 je předkládán přehled investic v jednotlivých místních částech. Předkladatel zprávy jako vždy spoléhá na zdravý rozum občanů.

 

rok

2008

2009

2010

2011

2012

celkem

Bříza

  94.026

  54.962

   190.612

  58.616

140.736

  538.952

Chlum

133.269

374.104

   335.828

172.671

  14.914

1,030.786

Lípa

258.078

355.873

   211.403

161.196

  49.363

1,035.913

Rosnice

 

  51.485

    59.602

442.092

  18.815

   571.994

Rozběřice

272.312

519.952

  196.287

251.035

  52.583

1,292.169

Všestary

699.795

385.923

1,010.121

366.486

  45.600

2,480.925

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účelem sjednocení vlastnictví především pozemků a stavby nakoupeny pozemky v těchto místních částech:

Bříza:              -

Chlum:            -

Rosnice:                 6.200

Rozběřice:          228.600

Všestary:         1,107.300

 

Pro JSDHO v roce 2012 vynaloženo:

Bříza:              64.059

Chlum:            20.156

Lípa:                 3.616

Rosnice:            6.116

Rozběřice:       53.857

Všestary:         20.902

 

JUDr. Zlatohlávková: p. Osond posledně říkal, že z nějakého neznámého důvodu nepřeje Rozběřicím. Starostka mu na toto sdělila, že je starostkou 6 obcí a že všechny obce si musí být rovny. Nějakým způsobem se s tím potřebovala vypořádat, nechala připravit tabulku, kde jsou jednotlivé částky, které se v jednotlivých obcích utratily v jednotlivých letech. Například na Lípě v roce 2011 bylo proinvestováno 161.196,- Kč. Předesílá, že cca 100.000,- Kč stála oprava přechodu na státní silnici, ten je obecní, pak něco zaplatila pojišťovna, tak se ve své podstatě proinvestovalo cca 61.000,- Kč. Je to trošku zkreslující. V letech předchozích 2010 pro Břízu vzniká investice ve výši 190.612,- Kč, pro Chlum 335.828,- Kč pro Lípu 211.403,- Kč, ale je v tom započítána i projektová dokumentace, která byla ve výši 170.000,- Kč na každou z vesnic. Z toho vidíme, že tam nebylo proinvestováno téměř nic. Projektová dokumentace se nedělala v Rozběřicích. Ve Všestarech se nakupovalo hodně pozemků pro event. čističku, pozemky vždycky obci zůstanou, ale také se musely vypořádat 30 let nevyřešené pozemky majetkové, a to obec stálo cca 500.000,-Kč. V Rozběřicích to byl například pozemek pod obchodem, kde se sjednocovalo vlastnictví budovy a pozemku. O všem jsou zastupitelé informováni, ve výše uvedené tabulce je to pouze uvedeno pod sebou. Pod tabulkou je uvedeno, kolik se utratilo v každé jednotce.

Ing. Martin Štus: Dotázal se, co vše bylo do tabulky zahrnuto.

JUDr. Zlatohlávková: Zapůjčila podklady k nahlédnutí, uvedla, že je to řazené po letech. Samozřejmě je v tom zahrnuta také investice do obecních budov.

Ing. Pavel Černý: Dotázal se, zda do částek, které jsou uvedeny u jednotek, je zahrnuta také elektřina. JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že nikoli.

 

 

6. MŠ Chlum – (informace o postupu díla)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

obsah: V budově byla provedena izolace zaražením plechů ve spáře mezi pískovcovými bloky u obvodových zdí, izolace příček, příčky v přístavbě kuchyně popraskaly zásadním způsobem, bylo rozhodnuto o změně projektu, vyzděny nové příčky. Tyto nepředpokládané výdaje budou tvořit vyvolanou změnu projektu (se stavebním povolením) v maximální ceně 370 tis. Kč. Dále byly dokončeny izolace vnitřních příček a podlah, vybudována sprcha pro děti (dříve nebyla k dispozici). Podlahy následně byly izolovány proti úniku tepla, provedeny betony, které před zakrytím musí dosahovat pouze určité vlhkosti. Termín ukončení díla 22.10.2012. Škola informovala rodiče o provozu školky prostřednictvím rozhlasu a vyvěšením informace u vstupu do zahrady školky v týdnu od 20.08.2012. 

 

 

p. Macháček: Přednesl závěrečnou část zprávy z kontrolního výboru, která se týká MŠ Chlum. Kontrolní výbor si nechal předložit všechny podklady, které jsou spojeny s pracemi, které jsou tam prováděny. Byla předložena dokumentace pro stavební povolení, rozpočet projektanta, dále cenové nabídky oslovených firem a smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení. Dále měl kontrolní výbor k dispozici zápisy ze zastupitelstev. Zastupitelstvo přijalo usnesení, kdy souhlasilo s podřezáním MŠ a pověřilo starostku oslovením minimálně tří firem a na základě předložených nabídek pak dále byla pověřena rada výběrem vítězné firmy a starostka byla pověřena uzavřením smlouvy o dílo. To bylo jediné usnesení, kterým je zastupitelstvo s činnostmi na Chlumu spojené. Bylo zjištěno následující: Usnesení, o kterém se zmiňoval, bylo přijato 23.6.2011 a následně až v květnu 2012 se dělalo výběrové řízení. Předpokládaný časový rámec v rámci vyhlášení veřejné zakázky byl stanovený od 1.7.2012 do 24.8.2012 a tento termín byl druhým kritériem pro hodnocení předložených nabídek. Následně bylo zjištěno, že po výběru firmy bylo kritérium pro dokončení stavby u vítězné firmy upraveno, což nebylo zřejmě úplně v pořádku, jestliže se jedná o druhou položku zadávacích podmínek, tak by podle jeho názoru mělo být skrečováno celé výběrové řízení. Bylo zjištěno, že nebyl stanoven stavební dozor, což v tomto případě považoval kontrolní výbor za závažný nedostatek. Dále bylo zjištěno, že na dokumentaci pro stavební povolení, kterou zpracovával Ing. Hrouda, nenašel kontrolní výbor z pozice zastupitelů žádné usnesení. Kontrolní výbor nalezl pouze fakturu. K výše uvedeným závěrům došel po kontrole kontrolní výbor.

JUDr. Zlatohlávková: Je přesvědčena o tom, že nepochybně někde v zápise je minimálně napsáno, že se má oslovit Ing. Hrouda. To, že je tam rok prodlení je pravda. Podřezání budovy je jako neuznatelný výdaj součástí projektu na zateplení školky. To že jsme se rozhodli, že se to rozloží do dvou let, u toho téměř všichni seděli na příslušných zastupitelstvech a nakonec v červnu zazněla otázka, zda podřezat školku či nikoli. Bylo rozhodnuto, že se školka podřízne. Stavební dozor samozřejmě funguje, a dělá ho Ing. Hrouda, on je projektantem s tím, že se zdálo rozumné, aby tam byl někdo, kdo té práci rozumí. Pokud se někomu zdá, že se to podřezávat nemělo, tak to měl říct dříve. V případě, že se do toho obec pustila, byla jediná možnost, udělat to přes prázdniny. Na červnovém zastupitelstvu bylo 9 zastupitelů a bylo řečeno, že se to podřízne. Když se probíralo výběrové řízení, nepochybně si kontrolní výbor všiml toho, že vítězná firma uvedla, že z hlediska technologického to není možné stihnout v průběhu prázdnin. Právě z toho důvodu, že tam probíhají dvě doby, kdy schne beton. Druhá firma (v pořadí) uváděla, že termín by dodržela, cena byla o cca 300.000,- Kč vyšší s tím, že tam měli uvedeno, že by potom žádali o prodloužení termínu. Přišlo nám serióznější, když dokáže někdo počítat datum ukončení díla a je lepší cena než jít to nejistoty.

Ing. Derner: Když zazněla informace, že ani jedna z firem to v průběhu prázdnin regulérně neudělá, že to nejde, připomenul si, když se podřezávala budova II. stupně základní školy. Bylo na to tři měsíce s tím, že již měsíc předem byla budova vyklizená. Na podřezání školy byla dokonce dokumentace o stupeň vyšší. Byla tam dokumentace k provedení stavby, která podrobněji řeší daleko více otázek.

Ing. Jásenský: Co se týká termínu, když jsme na tom na posledním zasedání zastupitelstva mluvili, tak si jistě vzpomenete, že chtěl, aby byl stanoven termín. Podle jeho názoru měl být stanoven termín a od toho se mohlo postupovat dál, jestli byl překročen či nikoli.

JUDr. Zlatohlávková: Součástí zadávacích podmínek byl návrh smlouvy s tím, že návrh smlouvy, tak jak byl předložen, tak nepřipouštěl změny. Jestliže k tomu napsala nějaká firma, že to není možné udělat, tak všem členům hodnotící komise přišlo seriózní, že když je to tak, tak nabídne datum. Zatímco u druhé společnosti (v pořadí)se datum nedokázal odhadnout. Jestliže se datum nedokáže odhadnout, musel by se dohodnout. Jestliže by se dohadoval, tak smluvní pokutu (vzhledem k tomu, že jsme to chtěli udělat přes prázdniny), tam nebylo možné určit. Jestliže si to přijde prohlídnout pět firem a pět firem nezávisle na sobě řeknou, že to není technologicky možné stihnout, tak ano potom se mohlo zrušit výběrové řízení, ale z jednání zastupitelstva nabyla dojmu, že tak by to být nemělo.

Ing. Derner: Tento postup považuje za správný. Přizná se, že by očekával termín o cca 14 dni kratší, ale zaplať Pán Bůh alespoň za nějaký termín.

Ing. Jásenský: Správný postup by měl být takový, že když máme vyhlášeno veřejné výběrové řízení, které má nějaké podmínky a pokud nějaké firmy odstoupí od svých nabídek z důvodu nereálnosti termínu, tak by se měl vyhlásit nový termín a všechny firmy by se měly zúčastnit za nových podmínek.

Ing. Fof: Byl tam problém s časem. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo se třikrát za sebou nesešlo a celé se to posunulo až do června. Vyhlásit výběrové řízení, rozhodnout o firmě. Ve finále zůstaly pouze dvě firmy. První firma napsala, že se to nedá stihnout a dala jasný termín(22.10.2012). Bylo to jedno z kritérií výběru a mělo 5% rozhodovací váhu. Druhá firma napsala, ano uděláme to do konce prázdnin, ale zároveň v návrhu smlouvy vypustili to, že za to je nějaká penalizace, když se to nestihne.

Ing. Jásenský: Dotázal se, zda všechny firmy, když se dozvěděli, že existuje možnost prodloužení termínu, přesto odstoupili?

JUDr. Zlatohlávková: Další firmy nepodaly ani nabídku. V případě, že by se jednalo o takovou nabídku, že bychom na to čerpali dotaci, tak toto by byl okamžik zrušení výběrového řízení. V tom má Ing. Jásenský nepochybně pravdu. Mezitím byla školka vystěhovaná. Udělali jsme to, co jsme si mysleli, že je nejlepší. Protože posledně zaznělo, že za 8 týdnů by se to nestihlo ani loni, ani letos, ani příští rok.

Ing. Derner: Jestliže Ing. Jásenský namítá, že nebyly dodrženy do posledního puntíku podmínky výzvy, v tom bodě má pravdu, ale co by se stalo. Zrušili bychom výběrové řízení, vyhlásili bychom nové, dva měsíce by se ztratily a škola by musela chlumskou školku ubytovat na další 2 měsíce někde jinde. Neví, jestli by to bylo pro školu přijatelné. Proto se domnívá, že ten postup byl správný a výhodný pro obec a pro školu.

Ing. Jásenský: Jsou tu dvě věci, že se zadávalo výběrové řízení za dva měsíce a myslí si, že investiční výbor věděl, jaký je objem prací. Ing. Hrouda, když připravoval projekt, tak věděl naprosto reálně, jak dlouho takováto akce a postup bude trvat. V tu chvíli, když bylo jasné, že není reálné dodržet dva měsíce, ale musí to být čtyři měsíce, tak se o tom mělo diskutovat ve vztahu ke škole, protože ta škola musela udělat na rychlo veškerá opatření.

JUDr. Zlatohlávková: Ale věděli jsme to už na tom jednání zastupitelstva v červnu, že se to nestihne. A to na jednání zaznělo.

p. Petr Šandera: Neví, proč se v tom Ing. Jásenský pořád rýpe. Buď to zastupitelé chtěli, nebo nechtěli. Má pocit, že se na zastupitelstvu říkalo, že příští rok by se na to zateplení mohla čerpat dotace, tak neví, kdy by to chtěli dělat. Taky bude dobře, že z té budovy vyleze ta vlhkost. Omluvil se, že se do toho zastupitelům takto opřel. Podle pana Šandery se v tom Ing. Jásenský rýpe úplně nesmyslně. Jestli oslovili nějakou firmu a má tam nějakého známého, který to nevyhrál, tak příště musí mít ostřejší lokty, nebo jinak neví.

JUDr. Zlatohlávková: Bylo tam součástí zadávacích podmínek, že subdodavatel nesmí podat vlastní nabídku, tak jak to bylo u předchozích akcí. Bylo to stejné.

Ing. Jásenský: Poprosil, aby bylo zaznamenáno, že pan Petr Šandera ho osočil, že měl někoho údajně ve výběrovém řízení.

p. Jar. Špráchal: Chce se zeptat na dvě věci. Když je řešen termín školky, proč se o tom nerozhodlo dřív na zastupitelstvu. A druhá otázka, když byl za JUDr. Zlatohlávkovou před čtrnácti dny, tak mu řekla, že na zastupitelstvu bylo jasně rozhodnuto, že se to do konce prázdnin nestihne a škola Všestary měla dát rodičům vědět dřív, než dala vědět, že nebude možné pro děti nastoupit do školky a ve škole ve Všestarech nevěděli nic o tom, že by měli obeslat rodiče už před prázdninami. Vzhledem k tomu, že jsou přítomny obě strany, tak by rád věděl, kde je pravda.

Ing. Derner: V posledním hlášení bylo uvedeno, že na stránkách školy bude vyvěšena informace 30.8.

Mgr. Frízlová: Na posledním zastupitelstvu 28.6. se řeklo, že se to s největší pravděpodobností nestihne, jestli škola bude mít opatření, kam děti umístit. Škola řekla, že se pokusí, že má připravenu variantu a že případně osloví Beránek. Řešilo se, jestli zatěžovat někoho cizího nebo jestli se s tím škola vypořádá sama. Rodiče na Chlumu od paní učitelky Větrovcové věděli, že budou informováni včas, kam s dětmi, že se pravděpodobně půjde do Všestar, a že pokud rodiče budou mít nějakou nejasnost, si mohou zatelefonovat na její mobilní telefon a že v závěru prázdnin se dozví, kam konkrétně ty děti přijdou. Bylo dohodnuto také předběžně s některými rodiči ze strany paní Větrovcové, kteří rodiče si mohou děti nechat doma a kteří tady nemůžou a které děti do Všestar pošlou. S panem ředitelem v průběhu prázdnin řešili, jestli budou zatěžovat Beránek, nebo jestli na bazén, tam to nešlo, takže se domluvili i ve škole, potažmo s vedením školky zhruba tedy, protože probíhali dovolené, 14 dní před koncem prázdnin o tom, že bude varianta, že velké děti půjdou do školy, že se sesunou dvě třídy a malé děti se svými učitelkami půjdou na školku. Protože pan ředitel čerpal řádnou dovolenou, a protože tedy bylo 14 dní do konce, tak se řešilo, že se to dá do rozhlasu a v tom týdnu, že se obvolají rodiče s tím, že v pondělí, kdy začala běžet škola, že se dořeší nějaké podrobnosti. Možná udělala chybu v tom, že podcenila těch 14 dní, že možná měla začít pracovat na telefonování třeba tři týdny dopředu, že rodiče znervózněli, měla ovšem dojem, že 10 dní před koncem, když předběžně vědí, že půjdou do Všestar, že ta informace byla dostatečná. Do rozhlasu dala informaci proto, že bohužel neměla přístupová oprávnění na internet. Všichni rodiče chlumští byli obtelefonováni, všichni rodiče to přijali s klidem, všichni, kteří mohli, si nechali děti doma a myslí si, že celá akce proběhla v daných možnostech a ke spokojenosti dětí a potažmo i rodičů. Všestarští to vzali s pochopením. S maminkami včera na schůzce v mateřské škole jsme to probrali, akceptovali to a shodli jsme se, že to bude nejlepší řešení, že děti, které šly poprvé do školky, budou umístěny v Mateřské škole ve Všestarech. Jestli se může ještě vyjádřit, tak jediné co jí na školce na Chlumu mrzí je to, že bohužel lidé, kteří tam pracovali, nedělali alespoň částečně v dvojsměnném režimu, protože v 15:00 hodin bylo padla a mnohdy, když jela v 7 hodin ráno kolem se tam nepracovalo.

JUDr. Zlatohlávková: Po deseti dnech od zahájení práce se vylívaly první betony. Domnívá se, že pokud všichni projeví dostatek vstřícnosti, pak doufá, že děti budou v lepších prostorách. Možná by nebylo od věci, aby Ing. Fof ukázal zastupitelům, jak to vypadalo po sundání dřevěného obložení. Popraskaly tam příčky, budou tam vznikat vícepráce. Příčky budou nyní jinde, na což si musíme vyžádat stavební povolení, protože tam vznikla havárie v rámci stavby a to je to, k čemu jsme se ještě v rámci důvodové zprávy nedostali.

p. Jar. Špráchal: Když říkáte, že tam vznikla havárie, proč tedy stavební dozor nezajistil, aby ta zeď nespadla nebo se nepropadla.

JUDr. Zlatohlávková: Stavební dozor by tam musel být 24 hodin. Možná by bylo dobré zeptat se stavařů, jak často byl stavební dozor, když se dělala náves ve Bříze. Stavební dozor to zřejmě podpírat nebude.

p. Jar. Špráchal: Stavební dozor samozřejmě ne, ale firma, která stavbu provádí, měla zabezpečit nosné zdi a příčky, když to podřezávají.

JUDr. Zlatohlávková: Paradoxně tady s tím se budeme dostávat na cenu, kterou nabízel druhý v pořadí. Ve školce se vyřeší lepším způsobem prostory, které tam nyní jsou.

p. Jar. Špráchal: Za ty vícepráce, které obec zaplatí, se mohlo koupit něco jiného např. do školy, nebo do školek.

Ing. Derner: To, že jsme neměli projekt k provedení stavby, ten by vyžadoval nějaké průzkumy, tam jsou třeba peníze, které kdybychom vynaložili dopředu, tak bychom se dostali pořád na stejnou cenu. Nevěděli jsme, jak vypadají základy, jak jsou založené příčky, na čem sedí atd.

p. Jar. Špráchal: Obec na to měla třičtvrtě roku. Mluvilo se o tom, že se o tom uvažovalo již v loňském roce. Pak je docela smutné, že se dvakrát nesejde zastupitelstvo, aby rozhodlo o výběrovém řízení.

JUDr. Zlatohlávková: Obvodové zdi se měly podřezávat až příští rok. Když se zastupitelstvo sešlo v květnu, tak řeklo, že ty práce rozdělí a že krom toho, že se podřežou obvodové zdi, tak že se zaizoluje i podlaha. Takže oproti předchozímu se projekt rozšířil a rozšířil se právě o dobu toho schnutí. Protože do podlah se lil beton a o tom se původně neuvažovalo, že se budou bourat. Ale to skutečně vzniklo až v květnu. Toto je daň za to, že jsme se to pokusili udělat co nejlépe.

Ing. Derner: Po každé akci se samozřejmě ví, jak se to mělo udělat co nejlépe a jak se to naopak dělat nemělo.

p. Václavík: Pokud jde o stavební dozor ve Bříze, tak pan Hrnčíř byl na té stavbě každý den.

JUDr. Zlatohlávková: Pan Hrnčíř ovšem nedělal stavební dozor. Byl požádán zastupitelstvem, aby na to dohlédnul, ale nedělal stavební dozor.

Když tam nebyl zajištěn stavební dozor po celou dobu nebo tam pan Ing. Hrouda nemohl být celý den, proč nebyl pověřen někdo např. z vesnice, aby dal na obec avízo, že tam jsou např. pouze od 8:00 do 14:00 hodin a pak skončí. Proč nedělají, když je světlo do večera.

JUDr. Zlatohlávková: Neví, jestli může odsouhlasit vícepráce, protože ty proplatíme pouze v případě, že bude moci uzavřít dodatek ke smlouvě a teprve na základě písemného odsouhlasení.

Ing. Derner: Obecně stavby tohoto charakteru nezná, že by skončily tak, jak se myslelo na začátku. Je otázka, jestli to spadlo proto, že to někdo nepodepřel, nezajistil, nebo jestli to spadlo proto, že to nemělo žádný základ.

p. Jar. Špráchal: Chtěl se zeptat, jestli konec října je na dodělání té školky konečný termín. Od listopadu by se tedy děti z provizoria ve Všestarech měly vrátit na Chlum do školky.

JUDr. Zlatohlávková: Je o tom přesvědčena a ta firma to moc dobře ví. Neví sice, co se tam může ještě objevit, ale pevně doufá, že by to tak mělo být.

p. Jar. Špráchal: Na konci října by tedy měla firma předat kompletní školku, vymalovanou a připravenou k nastěhování?

JUDr. Zlatohlávková: Není si jistá, jestli v tom projektu je také malování. To si přesně nepamatuje, myslí si, že malování by mělo být poslední říjnový týden. Pokud to bude dřív, bude to dobře.

PeadDr. Fikejz: Myslí si, že termín 22.10. je termín, kdy předají stavbu, bude muset nastoupit uklízecí četa, to se ovšem nestihne za jeden den, myslí si, že tam bude muset být ještě prostor pro takovéto práce. Počítejme spíše s tím, že se bude jednat o listopad, to je reálné, co se týče nástupu dětí do čisté, nové školky.

Ing. Derner: Pokud může říct za sebe, tak aby v tuto chvíli řekl, ano odsouhlasme vícepráce za 350.000,- Kč, tak nemá nejmenší tušení, nic podpůrného, aby řekl ano. Ať nám Ing. Hrouda řekne, co byly nutné, nezbytné vícepráce.

MVDr. Novák: Jestli to dobře chápe, tak vícepráce, to se jedná o ty příčky. Při rekonstrukci by za to nikomu hlavu tedy netrhal.

 

 

7. Zajištění voleb do zastupitelstev krajů (informace)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Volby do zastupitelstev krajů proběhnou ve dnech 12.10.2012 – 13.10.2012. Volební komise budou zajištěny jako obvykle, volební místnosti budou na obvyklých místech, kromě Chlumu, kde bude volební místnost v budově hasičské zbrojnice, zastupitelé nepochybně pomohou občany informovat, oznámení je již takto vyvěšeno.

 

 

8. Inventury

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: Kristýna Posejpalová, JUDr. Zuzana Zlatohlávková,

 

obsah: S ohledem na změnu účetní budou inventury majetku obce provedeny v souladu se zákonem dříve, než bývalo obvyklé, obratem budou jmenovány inventarizační komise a v nejbližším zákonném termínu budou předány informace a inventarizační seznamy.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zejména s ohledem na změnu v osobě účetní se pokusíme tentokrát inventury udělat v nejbližším možném termínu, jakmile nám zákon umožní, tak se udělají inventurní soupisy. Představovala si, že inventurní komise budou přibližně stejné jako v loňském roce.

Kanalizace ve Bříze – inventura se dělá rok co rok a vždycky to předtím každý podepsal. Je ráda, že v loňském roce se tu sešla taková inventarizační komise, která si tím začala lámat hlavu, že hřiště, které se tváří jako v majetku obce, obecní není. Tak velké ambice nemá, aby rozšifrovala jednotlivé části kanalizace.

 

 

9. Rozpočtové určení daní (informace)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Nové rozpočtové určení daní prošlo schvalovacím procesem, na internetu kolují tabulky, o kolik se zvýší rozpočet obcí i naší velikosti. Optimismu není třeba podléhat, neboť výběr daní (zejména nepřímých) není zajištěn, a proto je nadále třeba značné opatrnosti, zejména při sestavování rozpočtu na rok 2013. K opatrnosti nabádá i Ministerstvo financí ČR. Pravděpodobné se zdá, že vyšší výnos si ponechá stát na pokrytí schodku rozpočtu. 

 

 

10. Smlouvy o nájmu nemovitostí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

·         Zveřejněn záměr na  pronájem pozemku parcela číslo 32/1 v k.ú. Všestary, přihlásil se pan Jan Feistel a paní Šárka Meisnerová, roční nájemné 180,- Kč.

·         Zveřejněn záměr na pronájem pozemku parcela číslo 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové, přihlásil se pan Josef Štefanka, roční nájemné 150,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 88/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pozem. par. 32/1 v k.ú. Všestary pro nájemce pana Jana Faistla a Šárku Maisnerovou za roční nájemné 180,- Kč.  

Hlasování o usnesení č. 88/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

p. Macháček: Nechápe mechanismu pronájmu. Pan Štefanka si chce pronajmout pozemek, aby ho zachránil pro hasiče?

JUDr. Zlatohlávková: Ne, aby ho zachránil pro hasiče, ale aby ho mohli legálně užívat. Dotázala se, jestli někomu vadí, když bude obecní pozemek zpoplatněný.

p. Štefanka: To není pozemek pro hasiče, bude tam třeba pást kozy nebo ovce.

Ing. Derner: Přece jen jednu matematickou otázku by vznesl, ve Všestarech 271 m2 za 180,- Kč a na Lípě 1200 m2 za 150,- Kč, jestli to není přeci jenom trochu málo.

p. Václavík: Hasiči jsou obce. JUDr. Zlatohlávková odpověděla, že jak kteří hasiči. Jsou to dvě zcela rozdílné věci. JSDHO je zřízeno zřizovací listinou obce, v jejich čele stojí velitel a tvoří družstvo. Vedle toho je spolek, který je registrovaný Ministerstvem vnitra, má právní subjektivitu a v čele stojí starosta.

p. Václavík: Stejně to, co dělají hasiči, tak financuje z 90% obec. Nechápe, proč obec bude svůj pozemek pronajímat někomu jinému.

p. Macháček: Není mu úplně jasné, když to společenské organizace využívají pro obecně prospěšné akce, tak prostě nechápe mechanismus toho pronájmu.

p. Štefanka: To není mechanismus. Prostě byl vyhlášen záměr, tak se do něho přihlásil. Hasičům to řekl, že se do záměru přihlásil a nechápe, o co tu nyní jde.

Ing. Derner: Není mu jasné, jestli jde o to, pokud chtějí hasiči a je mu jedno jestli JSDHO nebo SDH chtějí využívat obecní pozemek, proč by ho nemohli využívat jako obecní. V tom nevidí problém. Připadá mu, že tento záměr byl vyhlášen zbytečně.

Ing. Derner: Hasiči ten pozemek využití jednou maximálně dvakrát do roka. Pojďme to zkusit pronajmout na těch pět let, to není zase tak moc dlouhá doba a uvidíme, jestli to bude fungovat nebo nikoli.

Ing. Svoboda: Osobně by to pronajal, obec bude mít postaráno o úklid.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 89/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pozem. par. 64  v k.ú. Lípa pro nájemce pana Josefa Štefanku za roční nájemné 150,- Kč na dobu 5 let. 

Hlasování o usnesení č. 89/2012: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2 nebylo schváleno

 

 

11. Kupní smlouva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Usnesením 95/2011 byla starostka pověřena uzavřením smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo 95 (původ parcely pozemkový katastr) od paní Jitky Klingerové za 200,- Kč/m2. Právním nástupcem paní Klingerové se stal pan Günter Klinger, a proto je zastupitelstvu předložen návrh kupní smlouvy na předmětný pozemek, když kupní cena činí: 200,- Kč za m2, tj. celkem 286.200,- Kč.

  

JUDr. Zlatohlávková: Pozemek č. 95 zaznamená pravděpodobně ještě změnu výměry, protože podle geometrického plánu ještě existuje pozemek o výměře 2 m2, který je také pana Klingera, nyní se zapisuje cosi podle tohoto geometrického plánu, co není zapsané. Proto tam dala cílovou částku a nedala tam metry.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č.  90/2012: ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 95 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela  původ Pozemkový katastr (PK)  od pana Güntera Klingera za kupní cenu 200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 90/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

12. Oprava střech na budovách v majetku obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Střechy obecních budov jsou celkově všechny ve špatném stavu. Pokud se údržba neprovádí průběžně, tak je to vždy problém. V současné době zatéká do obecního domu ve Bříze, dále zatéká do tělocvičny ZŠ a MŠ Všestary. Havarijní stavy je potřeba řešit co nejdříve. Je otázka zda se to má jen nějak zalepit, nebo už udělat pořádně a mít na desítky let pokoj.

Zastupitelům je předkládána nabídka na izolaci plochých střech u školy (tělocvična a spojovací krček). Jedná se o nástřik PUR pěnou. Další možností je sundání stávající krytiny, opětovné vyspádování a položení nové krytiny (předpokládaná cena jenom pro tělocvičnu je cca 800 tisíc bez DPH). Oprava (zalepení) nejhorších míst by odhadem vyšla na 60 tisíc).

O opravě střechy ve Bříze se mluvilo na minulém zasedání a stav je tam opravdu havarijní. Zastupiteli bylo řečeno, že tam má být nejprve projekt, aby se nabídky daly porovnat. Ing. Hrouda projekt slíbil do zasedání dodat.

Určitě není od věci zvážit, zda nepřipravit projekty pro ostatní budovy a hlavně určit pořadí realizace. Je nutné se domluvit na dalším postupu. Návrhy zastupitelů jsou očekávány.

 

Ing. Fof: Jemu osobně přišel nástřik PUR pěny daleko lepší, když už s tím má někdo zkušenosti a nemá s tím 10let problém. Otázkou je, pokud by to dnes odsouhlasilo, jestli se to stihne ještě do zimy, protože tam je podmínka, že musí být teplota 15° C, nízká vlhkost a nesmí foukat vítr. Navíc s touto částkou nebylo počítáno ani v rozpočtu. Nebo jestli se to jenom zalepí a cena by byla cca 60.000,- Kč. Pak tam je ta střecha ve Bříze, o které se již dnes mluvilo. Minule bylo řečeno, že se musí udělat projekt, aby se daly zadat stejné podmínky pro všechny případné zájemce a vybrat nejvhodnější. Obec má střech, které potřebují opravu daleko více. Dal na zvážení, když už se podřezává školka na Chlumu, příští rok se budou vyměňovat okna a zateplovat, jestli by nebylo vhodné udělat při té příležitosti výměnu střešní krytiny. Téměř všude na obecních budovách je eternit, který už je po životnosti.

Ing. Derner: Navrhl udělat střechu na tělocvičně, pokud by se to stihlo ještě v letošním roce. Z těch 332.000,- Kč nám dělá necelých 200.000,- Kč nástřik PUR pěnou o šířce 30 – 35 mm. Z hlediska úspor a tepelných izolací by bylo vhodné udělat vrstvu 5 – 5,5 cm. Zároveň s tím navrhuje udělat opravu a revizi hromosvodu.

p. Vecek: Když mluvil s Jar. Došlem, tak ten mu říkal, že po tepelné stránce je velká úspora. Neví, jakou tam má vrstvu.

JUDr. Zlatohlávková: Pravděpodobně bude vyhlášena poslední výzva na zateplení budov. Zateplovat bude obec stejně většinou ze svého, určitě by se zlepšily poměry čímkoliv.

MVDr. Novák: Jsme schopni na to dát letos ještě peníze?

JUDr. Zlatohlávková: V první řadě potřebujeme, aby vyšlo počasí. Peníze máme.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 91/2012: ZO schvaluje nabídku č. 2012/373 ze dne 30.7.2012 na opravu izolace střechy tělocvičny a pavilonu učeben v provedení nástřik PUR + silikonová UV vrstva se zásypem drcené břidlice a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s výhradou, že PUR izolace bude provedena v tloušťce 50 – 55 mm.

Hlasování o usnesení č. 91/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: Jitka Kolovratníková

 

obsah: Rozpočtové opatření č. 4

Zvýšení na straně PŘÍJMŮ

§             pol.

               1112          DPFO OSVČ                              500.000,--

               1122          DPPO obec                                 220.970,--

               1341          místní poplatky – psi                      6.000,--

3399                         kultura- vybráno do pokl.               4.000,--

3632                         pohřebnictví – za pronáj.hrobu     10.000,--

6310                         bankovní služby – úroky z účtu    12.000,--

                                                                             --------------------------------

Celkem                                                                         752.970,--

 

Zvýšení na straně VÝDAJŮ

§          pol.

3111                         předškolní zařízení- MŠ Chlum  960.000,--

3319                        Místní zpravodaj                            10.000,--

3612                        bytové hospodářství – Bříza č.54 340.000,--

3631                        VO – nové + opravy                     114.500,--

3639                         územní rozvoj – nákup pozemky 630.000,--

5512                         SDH- drobný hmotný majetek       30.000,--

6171                         OÚ - podřezání                          1,090.000,--

6399                         DPPO – obec                                220.970,--

                                                                              ------------------------------

Celkem                                                                        3.395.470,--

 

Rozdíl 2,642,500,-- je kryt financováním z pol. 8115.

 

JUDr. Zlatohlávková: Je tam připravena částka na nákup pozemků na Lípě pod hasičskou zbrojnicí. Kdyby to dopadlo, abychom mohli začít okamžitě jednat a aby pro to byly vyčleněny prostředky.

Ing. Derner: Chtěl se zeptat, na straně výdajů 6171 si obec vyčlenila prostředky podle odhadu projektanta.  JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že se jedná o dopočet ceny. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 92/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – navýšení na straně příjmů o 752.970,- Kč, navýšení na straně výdajů o 3,395.470,- Kč, rozdíl 2,642,500,- Kč tvoří změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, tj. financování pol. 8115.

Hlasování o usnesení č. 92/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Zpráva investičního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Investiční výbor se na své schůzi 22.08.2012 přiklonil zejména k tomu, aby byly připraveny s předstihem následující projekty:

Členové výboru se shodují na přípravě těchto projektů:

 • Zateplení spojovacího krčku od školy 2. stupně k tělocvičně, včetně vyřešení dvou vstupů do budovy školy a tělocvičny 
 • Zateplení a oprava střechy hasičské zbrojnice v místní části Lípa (stavba na cizím pozemku)
 • Zateplení a oprava střechy hasičské zbrojnice v místní části Bříza
 • Podřezání školy 1. stupně u kostela ve Všestarech (příprava projektu)
 • Zateplení tělocvičny, včetně zateplení a opravy střechy
 • Projekty na kompletní opravy střech obecních budov se stanovením pořadí naléhavosti a požadavkem na zařazení minimálně opravy jedné střechy do rozpočtu obce každý rok
 • Zintenzivnit práce na stavebním povolení pro chodníky

Rada obce se s přípravou projektů neztotožnila, je proto na zastupitelstvu, aby přijalo rozhodnutí.

 

JUDr. Zlatohlávková: Bude na zastupitelstvu, aby rozhodlo, co dál. Proč to investiční výbor takto navrhoval? V průběhu letošního roku to bylo vždy tak, že přišla za Ing. Hroudou a řekla mu co je potřeba udělat nejdříve. Rada se na to dívala tak, že to jsou trošku vyhozené peníze a že pořád jdou dopředu technologie, a že je otázkou, jestli bychom tolik peněz měli utratit. Bude potřeba se domluvit, co bychom chtěli udělat, aby se to připravilo do rozpočtu na příští rok. Rada navrhovala, aby se udělala střecha na školce na Chlumu, aby ta budova byla kompletně hotová. Myslí si, že je to dobrá myšlenka.  Střecha na budově II. stupně školy je tedy také v hanebném stavu. Sdělila zastupitelům, aby si to nechali projít hlavou.

Ing. Derner: Stanovit priority, co je potřeba udělat nejdříve, to nic nestojí.

 

Dále projednal zadávací podmínky pro izolaci proti vlhkosti Obecního úřadu ve Všestarech (zveřejněno i na stránkách obce, uchazeči poptáni, lhůta podání nabídek 7.9.2012).

 

Projednal žádost pana Hrušky ke stavbě domku v tzv. lokalitě Vít.

 

Projednal poničenou dešťovou kanalizaci.

 

 

15. Pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Zastupitelstvo by mělo být seznámeno nezávislým orgánem, finančním výborem o způsobu hospodaření obce. Výbor odpovídá zastupitelstvu obce.

 

JUDr. Zlatohlávková: Finanční výbor nám nepochybně, po mé prosbě,  pomůže sestavit rozpočet na příští rok. Je lepší, když u toho sedí více lidí a myslí se na více souvislostí. Nejobtížnější je dopočítat příjmy do konce roku, a jakmile bude sestaven a schválen státní rozpočet tak v nejkratší době by se mělo pracovat na rozpočtu obce. Měl by být také požádán finanční výbor, aby provedl kontrolu hospodaření obce, myslí si, že by se na to měli podívat cizí oči.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 93/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření obce.

Hlasování o usnesení č. 93/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

16. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • SDH Lípa žádá o částku 10.043,- Kč, jako příspěvek na občerstvení k oslavě výročí písemné zmínky o obci, konané 16.6.2012,
 • SDH Rozběřice žádá o částku 4.964,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského dne, konaného 18.8.2012 (plus částku 1.920,- Kč (32 x 60Kč) – příspěvek na dítě na dětský den),
 • ŠK Lípa žádá o částku 5.820,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do šesti letních turnajů pro příchozí,
 • Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.094,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sportovního odpoledne pro děti a turnaj v nohejbalu.

 

p. Macháček – má pouze výhradu k příspěvku na občerstvení. Myslí si, že „neziskovky“ nejsou od toho, aby se projedli.

Zastupitelé se shodli, ať si SDH Lípa podá žádost znovu s tím, že tam nebude uvedeno, že se jedná o příspěvek na občerstvení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 94/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“

 • SDH Rozběřice žádá o částku 4.964,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského dne, konaného 18.8.2012 (plus částku 1.920,- Kč (32 x 60Kč) – příspěvek na dítě na dětský den),
 • ŠK Lípa žádá o částku 5.820,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do šesti letních turnajů pro příchozí,
 • Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.094,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sportovního odpoledne pro děti a turnaj v nohejbalu.

Hlasování o usnesení č. 94/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/ nebylo/schváleno

 

 

17. Izolace proti vlhkosti budovy obecního úřadu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Investiční výbor připravil text zadávacího řízení, stanovil termíny, rada obce vzala na vědomí, výběrové řízení je vypsáno, lhůty běží, odevzdání nabídek 7.9.2012 viz bod 14. tohoto jednání.    

 

 

18. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce na MŠ Chlum, částka 956.287,20 Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 7.920,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – oprava multikáry, výroba a montáž vývěskové skříňky, výměna kanalizační vpusti u školy, oprava vchodových dveří na OÚ, částka 19.248,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n. Labem – dopravní značení Bitva na Chlumu, částka 5.507,- Kč,
 • Bc. Lenka Moravcová – BLANKET SERVIS, IČ: 75543761, Komenského 595, 463 42 Hodkovice – Insignie, částka 7.026,- Kč,
 • AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ: 49285220, Tolarova 317, 533 51 Pardubice – veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Všestary, částka 39.360,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci OÚ Všestary proti vlhkosti, částka 14.400,- Kč
 • Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká čp. 13, 628 00 Brno- roční kontrola dětských hřišť 2012, částka 8.000,- Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 95/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury

 • M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce na MŠ Chlum, částka 956.287,20 Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 7.920,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – oprava multikáry, výroba a montáž vývěskové skříňky, výměna kanalizační vpusti u školy, oprava vchodových dveří na OÚ, částka 19.248,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n. Labem – dopravní značení Bitva na Chlumu, částka 5.507,- Kč,
 • Bc. Lenka Moravcová – BLANKET SERVIS, IČ: 75543761, Komenského 595, 463 42 Hodkovice – Insignie, částka 7.026,- Kč,
 • AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ: 49285220, Tolarova 317, 533 51 Pardubice – veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Všestary, částka 39.360,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci OÚ Všestary proti vlhkosti, částka 14.400,- Kč
 • Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká čp. 13, 628 00 Brno- roční kontrola dětských hřišť 2012, částka 8.000,- Kč

Hlasování o usnesení č. 95/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

19. Oprava dešťové kanalizace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Poničení dešťové kanalizace při letních bleskových povodních, které jsou známé: na Chlumě, v Rozběřicích, ve Všestarech. S ohledem na skutečnost, že je možné, že bude vypsán na opravu dotační titul, je třeba škodu ohlásit na KHK a následně by bylo možné žádat o dotaci na opravu. Nezbytné je, vybrat alespoň část, která bude opravena. Pro pracovní neschopnost starostky pro úraz proto hlášení KHK bude provedeno s časovou prodlevou. Členové investičního výboru souhlasí s opravou Všestary.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zatím se hlásila pouze částka 1,500.000,- Kč jako způsobená škoda. Nevíme ani, jestli se dotační titul vyhlásí, podmínkou bylo, aby existovalo nahlášení škody v určité částce.

 

 

20. Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 • Diakonie Broumov provede humanitární sbírku.
 • Charita Červený Kostelec zaslala výroční zprávu (hospic).
 • Červený Kříž nabízí stacionář pro občany tak, aby si pečovatelé mohli zařídit své věci.
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub „RADOST“ o.s. žádá o blíže nespecifikovaný příspěvek.
 • Nákup energií přímo na burze – Mikroregion OPZ 1866

 

Ing. Fof: Na Mikroregionu se domluvilo, že se spojí všechny obce mikroregionu a budou mít větší vyjednávací sílu a energie by se nakupovala přímo na burze. Obec dostala podklady, které vyplnil. Zatím nevíme, kolik by nás ten nákup stál. Dotázal se zastupitelů, jestli v tomto má pokračovat dále.

JUDr. Zlatohlávková: Z doslechu ví, že ten, kdo nakupoval energii na burze, tak že se ušetřilo. Z toho důvodu se zprostředkovává prostřednictvím Mikroregionu. Myslí si, že je to krok správným směrem.

MVDr. Novák: Neumí si představit, jakým způsobem to funguje.  

 

25.9.2012 bude slavnostní prezentace Archeoparku pravěku ve Všestarech. Když JUDr. Zlatohlávková zjistila ze seznamu pozvaných členů, že je tam uvedena pouze ona a Ing. Fof, tak jim napsala, že by se jí zdálo vhodné, kdyby byli pozváni všichni členové zastupitelstva, tak doufá, že všem pozvánka byla doručena.

 

 

21. Návrh na vypracování studie ve Všestarech nad školkou VZ7, VZ8

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 06.09.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Místostarosta zaslal zastupitelům k jejich požadavku dne 29.06.2012 návrh zadání studie takřka nejrozsáhlejší plánované lokality určené převážně pro výstavbu – Všestary pole nad školkou, a to až téměř k Rozběřicím. Zastupitelé písemně nepodali žádné připomínky, bude třeba dopracovat zadání při jednání zastupitelstva, ve studii je třeba stanovit výškové regulativy, druh výstavby. Zadání bude upřesněno a následně bude vybrán zpracovatel studie = projektant. Bude třeba připravit zadávací řízení. Na vypracování studie má obec 72 měsíců (viz text studie), není třeba o textu zadání studie rozhodovat okamžitě, obec tak musí učinit v následujících 6 letech, poté by bylo možné zahájit jakoukoliv výstavbu. Postup výše uvedený není v rozporu se smlouvou uzavřenou v r. 2009 (viz příloha). 

 

JUDr. Zlatohlávková: Ukázala zastupitelům území, o které se jedná. Na první stránce je upozornění, že na to máme 72 měsíců, pak je tam nějaká citace dopisu se špatným datem, na to už mezitím přišli. Říká se tam, že se tímto zabírá přes šest hektarů půdy, říká se tam, že tam má být nějaká plocha zeleně. Toto jsou cíle. Cíle ovšem nejsou zadání. Všechno to, co je jako cíl, musíme dostat do úkolů, upozornila, aby zastupitelé byli opatrní a do těch úkolů si to promítli. Tam se říká např. požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, vypracování prostorových staveb, jaká bude výška zástavby, procento zastavění, co se myslí veřejnou infrastrukturou /tzn. technickou, dopravní, umístění veřejné zeleně, veřejných prostranství/. Veřejná zeleň už pak dál není napsaná, kromě VZ28. Zastupitelstvo to bude muset dostat z  cílů do požadavků.

V bodě 4 na straně 4 je to požadováno v přímé návaznosti na rozvoj dalších funkcí. Neví, co jsou další funkce a co si pod tím má představit. Zohledňuje urbanistickou vazbu na centrum v regionu město Hradce Králové. Neví, proč je to svazováno s Hradcem Králové. Je to přesná citace z územního plánu. Říká se tam, že to může být hlavní využití bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která podstatně neruší bydlení, ale je tam přípustné obchodní zařízení, veřejné stravování, ubytování, administrativa a veřejná správa, zařízení na zpracování a vývoj zemědělské produkce, pozemky veřejné a dopravní infrastruktury. Někde se tam píše, že silnice mohou být obousměrné nebo také jednosměrné. Jednosměrná je 6 metrů, obousměrná je 8 metrů. Jednosměrka může za určitých fázích klesnout až na 4,5 metru. To si myslí, že u tak velkého území, jaké to představuje je hazard.

Dále se dočetla, že by tam mohli být také maloobchodní prodejny a služby do 1.000 m2. Ptala se, jak je to velké, bylo jí řečeno, že je to polovina LIDLu. Nepočítají se tam parkovací plochy, ty tam jsou k tomu a nejsou v těch 1.000 metrech.

Stačí, když řekneme, nepředpokládá se a vyjmenujeme. To bude potřeba každý bod zvlášť probrat. Jakmile něco nebudeme chtít, musí se to vyjmenovat.

Potom jsou tam veřejná prostranství a veřejná zeleň. Hlavní využití na každé 2 ha 1.000 m2, ale dočetla se drobné vodní plochy, vodní plochy a toky, dětská hřiště a hřiště pro míčové hry. Není si jistá, jestli tam budeme chtít zřídit další sokolovnu. Dále plochy pro konání kulturních a společenských akcí a koncertů, divadelní představení a drobné zpevněné plochy.

Ing. Derner: Proti zřízení dětských hřišť by zřejmě nebyl. Sportovní plochy by nám mohly stačit u školy a u sokolovny.

p. Macháček: Navrhl, jestli by nebylo lepší vybrat nějakou firmu, která by nám vypracovala studii.

JUDr. Zlatohlávková: Tato studie je požadovaná územním plánem. Tato studie musí jít cestou, že stejně jako územní plán se vybere pořizovatel, vybrali jsme magistrát města. Magistrát nám něco řekne, to si ale můžeme upravit a teprve na základě toho se vybírá projektant na základě výběrového řízení a ten teprve vypracuje studii.

p. Macháček: Kolik tady z nás ale rozumí projektování, urbanistickým studiím atd. Myslí si, že je to naprosto opačně udělané. Můžeme jedině říct, že se nám tam něco nelíbí, že bychom tam chtěli něco jiného.

JUDr. Zlatohlávková: On to zadání už bude mít a bude se muset řídit zadáním. Jestliže to nebude v zadání, tak pak už to nemůžeme měnit jako úkoly. Na konci je napsáno, že to co nakreslí, tak podléhá našemu schválení, ale zadání můžou chápat každý jinak a rozdílně. Za daného stavu věci by viděla, že někdo udělá obchoďák nad školkou a někdo ho udělá na konci Všestar, ale přípustný je. Ten kdo bude kreslit tu studii.

V roce 2006 byl přijatý stavební zákon a takhle to je ve stavebním zákoně, takhle to máme v územním plánu.

Dále tam jsou stánky technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud se jich alternativní trasování mimo plochy zeleně prokáže jako neúměrně finančně náročné.

Plocha zasahující do vzdálenosti 50 metrů od kraje lesa pro stavby umisťování nejblíže ve vzdálenosti 30 metrů od hranice lesních pozemků.

Není stanovena etapizace výstavby pro zastavitelnou plochu. To by si myslela, že na tak velkém území by být měla.

Říká se tam, že se prověří odtokové poměry, vzhledem k tomu, že je to kopci, tak je zvědavá jak.

Na straně 7 je uvedeno, že dopravní řešení bude řešeno v navazujícím stupni projektových prací. Plochy pro parkování jsou součástí ploch dopravní infrastruktury, pro parkování a odstavování vozidel budou prověřeny kapacity.

Pak se tam říká, že jako podklad zohledněné studie daného území zpracovaného podle platnosti územního plánu, zejména pak urbanistická studie zpracovaná Ing. arch. Doležalem a územní studie zpracované jako studentské práce, ty nikdo z nás neviděl. Studie Ing. arch. Doležala je založena na obci a je k nahlédnutí, studentské práce nikoli.

Dále se tam uvádí, že je třeba určit hranice a limity navržených pozemků, hranice zástavby, zastavěnost pozemků, výška zástavby, v odůvodněných případech návrh etapizace realizace.

Zastupitelé se tímto budou muset prokousat a číst pečlivě.

 

 

22. Závěr

Jednání skončeno v 23:45 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018