Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 01.09.2011

 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek (přítomen do 22:05), Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda (přítomen od 20:30), Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: MVDr. Michal Novák, Josef Václavík, Přemysl Vecek.  

Za OV Lípa: Josef Štefanka

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Dodatek k zápisu z minulého jednání

 

Ing. Derner: K bodu 10) dům čp. 54 ve Bříze, tam se říká, že „….zjištění starostky s nezávislým konzultantem…., je tam popsán ten stav“, na to glosoval v tu chvíli a je mu líto, že se tam neobjevilo, že tuto větu s p. Šanderou konstatoval již před dvěma lety.

K tomuto JUDr. Zlatohlávková sdělila, že je potřeba toto udělat jako dodatek k zápisu.

 

p. Macháček: Měl by krátkou poznámku ohledně Rozběřičské zvoničky. „Vypadá to jako průser po mně, ale opravu Rozběřičské zvoničky prováděla firma, kterou doporučil pan Zlatohlávek, jediná firma, která v okolí na to byla fundovaná a při přebírání se zúčastnili zastupitelé Rozběřic, i paní doktorka. Všichni konstatovali, že práce byla provedena perfektně, v pořádku a na základě toho se práce převzala. Akorát toto bych k tomu chtěl dodat.

Pan Osond se táže, zda v dnešním programu bude bod „Dotazy občanů“. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že tento bod dnes na programu není, protože dnes by měli být v řešení pouze věci, které byli plánované pouze na schválení a zastupitelstvo, které bude na konci měsíce, by mělo mít již normální rytmus.

Pan Osond reaguje na poznámku pana Macháčka: Má informace o tom, že schůzka k problému tohohle byla, byla tam paní starostka, její manžel a člověk z firmy, která opravu zvoničky dělala a pan Josef Hejcman st. a vyznělo to tak, že pan Hejcman st. je starej a že na tu zvoničku neumí zazvonit. Toto bylo panu Osondovi sděleno panem J. Hejcmanem, takže ta schůzka tam byla, měl připomínku, že to tam naráží a že zvon jde těžko. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že k tomuto již nebude zaujímat žádné stanovisko a požaduje doslovný přepis řeči pana Osonda. P. Osond: Neví, kdy to bylo přesně, ale na podzim to bude tři roky, neví, kdo by si toto dovolil a neví, jakou mu dá paní starostka odpověď, když řekne, že zvonička byla vybudována v roce 1934 a nefungovala za svoji existenci dvakrát. Poprvé to bylo za války, když se zvon rekvíroval, po válce ho Rozběřáci za své prostředky vykoupili, je to zvon starousedlíků Rozběřic. A podruhé zvon nefunguje za paní doktorky. Je to smutné, že lidi, kteří pro vesnici dělali celý život, jako byl Láďa Netušilu, a když odcházel, odkud není návratu, tak se mu ani zazvonit nemohlo. Pan Osond sdělil, že je to hodně smutné.

 

Ing. Derner – navrhuje přeskočit bod zvoničky v Rozběřicích. JUDr. Zlatohlávková navrhla body nekonfliktní a tento bod očividně potřebuje širší rozpravu. Navrhuje, zda by příští zastupitelstvo mohlo být začátkem října namísto navrhovaného termínu 29.9.2011.

Ing. Šandera by se přikláněl též k datu 6.10.2011.

 

Zahájení, schválení programu

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.       Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.       Územní plán Všestary

a) podání žádosti o proplacení dotace, ukončení projektu

b) stanoviska dotčených orgánů – až pro zastupitelstvo

3.   Cesta Rosnice – výběrové řízení

4.   Rozpočtové opatření

5.   Smlouva o bezúplatném převodu pozemku 316/9 v k.ú. Všestary

6.   Pronájem domu čp. 129 Všestary

7.   Smlouva o bezúplatném převodu majetku – mikroregion, informace z mikroregionu

8.   Smlouva o zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci a podání žádosti

9.   Oprava domu čp. 53 Všestary – cukrárna

10.  Smlouvy (se SÚS) o výpůjčce pro chodník Lípa a Rozběřice

11.  Pronájem čp. 2 Rozběřice – prodejna

12.  Schválení faktur

13.  Závěr

 

p. J. Došel: Návrh na doplnění programu – bod 13 – rozmístění kamer ve Všestarech, bod 13 Závěr se označuje jako bod 14.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 148/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary (včetně navrženého doplnění) konaného dne 01.09.2011.

Hlasování o usnesení č. 148/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Derner

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 149/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 01.09.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 149/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Pešek a Ing. Jásenský

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 150/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 01.09.2011 jako ověřovatele zápisu p.Peška a Ing. Jásenského.

Hlasování o usnesení č. 150/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

2.  Územní plán Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

a) podání žádosti o proplacení dotace, ukončení projektu

Dne 18.8.2011 bylo úřadu CRR NUTS II Severovýchod oznámeno ukončení projektu (projekt = územní plán, byl ukončen předáním 1 ks vyhotovení v listinné podobě a 1x na nosiči dat – datum ukončení bylo oficielně 22.7.2011). Zároveň byla vyhotovena monitorovací zpráva, žádost o platbu, doloženy požadované dokumenty. Následně obec provedla i závěrečné vyhodnocení projektu. Následné změny projektu jsou již posuzovány jako neuznatelné výdaje a budou hrazeny z prostředků obce. Královéhradecký kraj upustil od studie SEA (její cena byla cca 44.000,- Kč), a proto Ing. arch. Žaludou byla účtována částka – v souladu se smlouvou o dílo – podle přiložené faktury tj. 794.400,- Kč.

 

b) stanoviska dotčených orgánů

Dne 2.8.2011 začalo projednávání územního plánu s dotčenými orgány, s ohledem na probíhající dovolené očekává pořizovatel – Magistrát města Hradec Králové jejich vyjádření těsně před ukončením lhůty tj. 2.9.2011, informace o připomínkách dotčených orgánů bude sdělena na jednání zastupitelstva.

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila stanoviska dotčených orgánů, které jí byla doručena dnešního dne kolem 16:00 hodin.  Magistrát města Hradce Králové říká, že nemá žádné připomínky, Správa železniční dopravní cesty, která se vyjadřuje i za Ministerstvo dopravy ČR říká, že z hlediska výhledových záměrů je sledován projekt rychlého spojení Hradec Králové – Liberec, který je návrhem územního plánu respektován vymezením rezervy R1, Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá žádné připomínky k lokalitě, Ministerstvo zemědělství nemá připomínky k dané lokalitě, protože tu neprobíhají pozemkové úpravy, Krajská hygienická stanice souhlasí s územním plánem, Magistrát města – památkáři říkají, že se vyjadřuje Krajský úřad, tedy oni, že se vyjadřovat nebudou, Obvodní báňský úřad v Trutnově říká, že nemá připomínek k návrhu územního plánu, koordinované stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR je souhlasné, ČR – Státní energetická inspekce říká, že územní plán není v rozporu s ochranou našich zájmů, Ministerstvo obrany říká, že se stavby nepohybují v takových výškách, aby to vadilo leteckým koridorům, Odbor životního prostředí Magistrátu města HK říká respektovat ochranné pásmo lesa, zvolit nejvhodnější řešení v rámci zachování ochrany životního prostředí, stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství připojilo tabulku, která zatím nebyla prostudována.

 

Ing. Derner sdělil, že vyčíst stanoviska by měli umět projektanti, popř. Ing. Marečková z Magistrátu města HK.

 

Ing. Šandera se táže, zda tento bod spěchá, paní starostka sdělila, že do 30 dnů se měly vyjádřit dotčené orgány,  v každém případě by se obec  měla seznámit se stanovisky dotčených orgánů, nakonec ona je ta, které ten dotčený územní plán bude sloužit, ale jak je to s lhůtami starostka neví. Ing. Šandera se táže, zda by bylo možné rozklíčovat alespoň základní věci jako je lokalita R-Z2. Ing. Fof na nákresu ukazuje právě tuto lokalitu zastupitelům.

 

Ing. Fof sdělil zastupitelům, že většina nesouhlasných stanovisek je právě od Královéhradeckého kraje.

 

Ing. Derner: U lokality R-Z2 se říká, vypuštění lokality, když se člověk podívá na tu plochu, tak je to více než logické. U té lokality ve Všestarech, je to kraj, který když se nyní nebude řešit, tak zůstane status, který tam je, tedy pole. Že by tím nastala nějaká výraznější škoda, tak to asi ne.

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se musí domluvit postup, jak se bude jednat dál.  Ing. Derner: je otázkou, jestli k tomu má zaujmout stanovisko obec, pak je to jedině zastupitelstvo.

Ing. Šandera: dnes určitě nic nevymyslíme, a když paní starostka se dozví nějaký termín, který by spěchal, nezbude nic jiného, než narychlo svolat zastupitelstvo, aby bylo usnášeníschopné, nebo by musela být pravomoc nějakým způsobem delegovaná na Radu. JUDr. Zlatohlávková navrhuje delegovat pravomoc na radu, výstup rady můžete dostat v podstatě okamžitě, nebo Rada na své jednání může pozvat hosty. Jedná se především o to, že obec by se měla vyjádřit k výše uvedeným stanoviskům.

Ing. Šandera: jelikož nevíme, jaké jsou lhůty, budeme předpokládat, že máme 30 dní, svolat zastupitelstvo, a když by se viděla nepotřeba, tak zastupitelstvo zrušit.

Ing. Jásenský: technická poznámka, když se díval na poslední verzi územního plánu, tak tato verze mu přišla nejnešťastnější.

JUDr. Zlatohlávková uvedla,  že pokaždé, když projektant přivezl územní plán, tak se nejednalo o změnu nebo doplněk, ale byl to z gruntu nový územní plán. Bylo to tam ve všech lokalitách a bylo obtížné se v tom orientovat. Zastává zcela konzistentní a stále trvající názor, že tak, jak to vidí před sebou, tak že to bylo zastupitelstvem  na Chlumu dohodnuté již v březnu. Nyní již územní plán ani ovlivňovat nejde.

Ing. Derner: Bude-li záměr a zájem v nějaké budoucnosti s jiným zastupitelstvem změnit, ten prostor rozhodně bude, a má dojem jestli by nestálo za to, dát veřejně najevo, že přijde-li kdo s nějakou další změnou, že jí zastupitelstvo v tomto územním plánu nehodlá řešit. Doposud se neustále upravovalo na základě změn, návrhů, námětů. Nyní už udělat změnu znamená návrat zpět na stromy téměř, už je to jiná fáze než na začátku. Je otázkou, zda v tomto směru nepřijmout deklaratorní usnesení, kterým se řekne, že další požadavky na změnu zastupitelstvo není připraveno řešit.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že toto již není ani možné, jelikož projekt je již dokončen a obec čerpá dotaci.

Ing. Šandera se táže, co znamenají zkratky Z1 – Z5, Ing. Fof sděluje, že se jedná o pás od Sokolovny k Mecerodovým a téměř až ke křižovatce. Jedná se o hlukové studie a toto se bude muset projednat, aby se něco nepropáslo.

Paní Zlatohlávková: Je pravda, že na celém úseku Úlibice – Hradec Králové v jediném místě, a to ve Všestarech, je  cesta - budoucí R 35 vedená nad vesnicí, tedy estakádě, a to není na celém úseku od hranic až do Olomouce a považuje to za nešťastné. U Hejcmanky bude obratiště vozidel údržby se závorou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10  
Návrh usnesení č. 151/2011: ZO bere na vědomí skutečnost, že byly zaslány připomínky dotčených orgánů státní správy k návrhu územního plánu Všestary, které nebylo možné k dnešnímu jednání nastudovat, budou zastupitelům obratem zaslány. Pro nedostatek času k analýze pověřuje paní starostku zajištěním dopadu zaslaných vyjádření.

Hlasování o usnesení č. 151/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3.  Cesta Rosnice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Investiční výbor zpracoval zadávací podmínky pro zakázku malého rozsahu na opravu cesty v Rosnicích, na povinné prohlídce místa se sešli všichni oslovení uchazeči, podané nabídky vyhodnotila starostkou jmenovaná výběrová komise dne 8.8.2011 a výsledek vyhodnocení tvoří tabulku uvedenou v příloze. Předpokládaný rozsah investice byl na zastupitelstvu  odhadován na cca 280 tis. Kč, nejvýhodnější nabídka činí 349.110,- Kč. S ohledem na blížící se termín podání žádosti o dotaci na kanalizaci (říjen 2011), při jejímž budování by se cesta opět poničila, jsou zastupitelé žádáni o zodpovědné rozhodování a opakovaně je dána možnost ke zvážení, odsunout realizaci opravy cesty (ne její zazáplatování) na rok 2012.  

 

Pan Pešek – bylo sděleno, že když pan Pešek řekl, že kanalizace v obci nebude do pěti let, tak bylo těmito firmami sděleno, že z cesty do pěti let nezbude vůbec nic.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že Rosnice leží v hlavě  pouze z toho důvodu, že se tam několik let neudělalo vůbec nic.

Ing. Derner – přiklání se k zazáplatování cesty v Rosnicích, jelikož se kanalizace v Rosnicích určitě oddálí.  Ing. Jásenský se přiklání k názoru Ing. Dernera.

p. Ing. Šandera sdělil, že si nemyslí, že by paní starostka měla něco proti Rosnicím, ale že je to dané tím, že paní starostka sedí na penězích a nejedná se pouze o Rosnice, ale o všechny vesnice.

p. Fof sdělil, že má informace od firmy S a M Silnice a mosty, a.s. a mohou nastoupit až začátkem října.

p. Pešek – na ústním jednání, které proběhlo na místě, bylo firmám sděleno, že je potřeba nastoupit hned. Nejen touto firmou bylo sděleno, že v termínu, který je stanoven k dokončení, je toto reálné udělat.

Zprávu, kdo je vítězem dostali všechny oslovené firmy.

Paní starostka pověřila Ing. Fofa k jednání s předmětnou firmou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 152/2011: ZO schvaluje vítěze soutěže S a M silnice a mosty, a.s. IČ 25018094 za nabídkovou cenu 349.110,- Kč na opravu komunikace v místní části Rosnice a pověřuje paní starostku uzavřením smlouvy o dílo. Nedojde-li k uzavření smlouvy s prvním v pořadí, bude jednáno s dalšími uchazeči.

Hlasování o usnesení č. 152/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková

 

Rozpočtové opatření č. 5

§          položka          Kč v tis.         Popis

6399    5362                211,47          V-z daňového přiznání za obec – daň z příjmu

            1122                211,47          P -z daňového přiznání za obec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            4116                  86,00          P –dotace z ÚP

            4216             2.862,00          P –INV dotace z FS-EU na MŠ Všestary

            4216                  94,54          P –INV dotace z FS-EU na ZŠ Všestary

            4213                168,35          P –INV dotace z SFŽP na MŠ Všestary

            4213                    5,56          P –INV dotace z SFŽP na ZŠ Všestary

            4222                500,00          P –dotace od Kraje na projekt kanalizace Lípa,Bříza

                                                                                                          2x 250.000,-- Kč

            1341                    4,50          P –poplatek ze psů                                                                        

6171    2112                    1,00          P –příjmy z prodeje zboží – pytle,popelnice

6171    2119                    3,50          P –příjmy z vlastní činnosti -vybráno za zájezd – Polsko

6171    2322                  93,10          P – přijaté pojistné náhrady – přechod Lípa

 

Celkem  navýšení příjmů o    3.818,55 tis. Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2212    5171                350,00          V – silnice + komunální komunik.– oprava cesta Rosnice

2219    5169                    2,00          V –ostatní komunikace – výkopové práce Lípa

2219    5171                  70,10          V -          -„-               opravy – přechod Lípa

3319    5169                  10,00          V –ostatní zálež.kultury- náš Zpravodaj,doprava zájezdy

3326    6121                112,00          V – místní památky – rekonstrukce Šrámův kříž

3330    5223                  20,00          V –transfer – příspěvek na opravu kostela Všestary

3412    5139                    2,00          V –sportoviště – materiál

3412    5169                  20,00          V -    -„-           - služby revize EPS bazén

3612    5139                    2,00          V –byty – materiál

3612    5153                  15,00          V –byty – plyn

3612    5154                  25,00          V –byty – elektrika

3612    5171                 120,00         V –byty – opravy – Bříza koupelna

3631    5171                   50,00         V –veřejné osvětlení – opravy

3632    5154                     1,00         V –pohřebnictví – elektrika hřbitovy

3635    5169                   12,00         V –územní plánování –služby doplatek změny ÚP č.2

3635    6119                 646,20         V –        -„-                 - ÚP  Ing. Žaluda

3745    5164                     2,00         V –zeleň – nájem movitých věcí – válec

5512    5139                   22,00         V –SDH – materiál

5512    5156                     2,00         V –SDH – PHM

5512    5171                     5,00         V –SDH – opravy

6112    5173                     0,50         V –zastupitelé – parkovné

6171    5021                 100,00         V –OÚ mzdy – DPP, DPČ

6171    5137                   51,00         V –OÚ DDHM – parkové lavičky lesopark

6171    5164                     8,00         V –OÚ nájem movitých věcí – WC

6171    5361                     1,50         V –OÚ – nákup kolků

6171    5363                     6,00         V –OÚ – sankce za porušení rozpočt. opatření

 

Celkem navýšení výdajů o    1.655,30 tis. Kč

 

Protože příjmy převyšují výdaje o 2.163,25 tis. Kč, zvýšíme o tuto částku rezervu na výdajích.

6409    5901                                     V- ostatní neinvestiční výdaje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V 20:30 dorazil na zastupitelstvo Ing. Svoboda.

 

p. Pešek: k dotazu ohledně ostrůvku na Lípě, kolik proplatila pojišťovna a kolik doplácela obec. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že rozpočtová opatření mají svá pravidla, jak se přijímala. Pojišťovna neuhradila celkovou částku.

p. Macháček – se dotazuje, zda revizi 20 tis. požárních hlásičů na bazénu hradí obec, bylo sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že radši uhradí několik tis. než posléze 1,200.000,- Kč za bazén.

Ing. Šandera – neměla by se schválit faktura dříve, než přijme zastupitelstvo rozpočtové opatření, takže z toho vyplývá jedna věc, předposlední bod každého zastupitelstva bude přijmutí rozpočtového opatření, aby posledním bodem bylo schválení faktur.

Ing. Svoboda – když kontrolní výbor dělal kontrolu, v krajním bodě, když je to do uzavřeného čtvrtletí, tak je to v pořádku. Správně by to mělo být v pořadí, v jakém to uvedl Ing. Šandera.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č.153/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – zvýšení na straně příjmů o 3.818,55 tis. Kč, zvýšení na straně výdajů o 1.655,30 tis. Kč a o částku 2.163,25 tis. Kč zvýšení rezervy na výdajích.

Hlasování o usnesení č. 153/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Smlouva o bezplatném převodu pozemku 316/9 v k.ú. Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Česká Republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložila návrh smlouvy  o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek na pozemkovou parcelu 316/9 v k.ú. Všestary (cesta u MŠ vlevo). S ohledem na předcházející značnou aktivitu obce – více než 2 roky úsilí, aby byl tento pozemek převeden do vlastnictví obce, navrhuji smlouvu bez dalšího schválit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 154/2011: ZO akceptuje předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. UZSVM/H/17325/2011-HMSU a pověřuje starostku jejím podpisem.  

Hlasování o usnesení č. 154 /2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Pronájem domu č.p. 129 Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na základě vypsaného a zveřejněného záměru obce byly doručeny 3 žádosti, rada obce otevřela na svém jednání 22.8.2011 obálky a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí.   

 

JUDr. Zlatohlávková: Rada obce otevřela obálky a předkládá je zastupitelstvu obce k rozhodnutí. Nyní se omluvím a předávám slovo Ing. Fofovi.

Ing. Fof: 22.8.2011 byly otevřeny obálky. Přednesl zastupitelům žádosti.

 

-          Paní Hofmanová by ráda uvedla důvod, proč tu jsou. Vysvětlila, že nejsou zadlužení, nemají finanční problémy, jak bylo zastupitelům sděleno, a očekávají narození dítěte. Pan Hofman uvedl, že sdělení o dluzích uvedla osoba jemu blízká, jeho matka. Toto tvrzení vyvracel.

 

Ing. Derner se přiklání k názoru, že by se měla přijmout nejvyšší nabídka.

Ing. Šandera:  Jestli rada brala do úvahy sdělení někoho, že někdo jiný není solventní, byť je to někdo z rodiny, předpokládám, že jsou to dospělí lidé a zvážili své možnosti a je pravda, že ta smlouva je postavena tak, že když nebudou platit, je to na výpověď.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 155/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dům čp. 129 Všestary s manželi Ivetou a Janem Hofmanovými s výší měsíčního nájmu 7.555,- Kč a pověřuje paní starostku uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 155/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

a) Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (svazek obcí) připravil smlouvu o bezúplatném převodu majetku, a to KUBOTY, hydrauliky, kabiny, tj. traktoru včetně přídavného vybavení v pořizovací ceně 622.847,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 156/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku předložený Mikroregionem obcí památkové zóny 1866 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 156/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Dne 24.6.2011 se konala valná hromada svazku obcí, následně dne 18.7.2011 se sešla správní rada.   

Správní rada přijala rozhodnutí, týkající se svazku poskytnuté dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Dotace činí 110 tis. na svazek, z těchto prostředků vybudují obce Hoříněves, Sendražice a Všestary altán a ostatní obce pouze doplní stávající mobiliář např. o vitriny. Všestary uvažují o stavbě altánu na pozemku pana Nováka u rozhledny v místech bývalé stavby, p.p.č. 51 v k.ú. Lípa.

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že zástupci Chlumu umístění altánu projednávali s panem Novákem. Když s panem Novákem hovořila naposledy, bylo jí sděleno, že své pozemky oplotí a domnívá se, že stavět na cizím pozemku a ještě oploceném by nebylo  šťastné.  Bylo sděleno, že by vznikly kolem hospody živé ploty a že altán by se postavil za domkem, kde se prodávají lístky na rozhlednu. Místo JUDr. Zlatohlávkové nepřijde jako optimální. Pozemek, kde původně stála promenáda,  by nebyl problém pronajmout, pan Novák však sdělil, že s místem má v budoucnu jiné úmysly.

 Ing. Svoboda: se táže, zda by nebylo možné dát altán naproti, jak se skáče parkúr, sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že nikoli, pozemek je České obce sokolské. JUDr. Zlatohlávková by se ráda přidržela obecních pozemků.

p. Mácháček se táže, o jak velký altán se jedná, sděleno, že se jedná o altán 25 m2.

Ing. Šandera: nenapadá mě, kam altán umístit, ale měl by se dát někam, kde se schází lidi. Napadá mě v Rosnicích kolem hospody je místa dost. Pan Pešek odpověděl, že když se lidi sejdou, tak se tam nevejdou. Když bude hezky tak se sedí venku na lavičkách a když je ošklivé počasí, tak si jdou lidé sednout dovnitř.  

pí. Čapková – altán by viděla radši ve školce než u hospody, kde je zastřešená terasa.

Ing. Fof: Za p. Novákem jsem byl tento týden a ukazoval jsem mu návrh budoucího altánu. Domlouvali jsme se na případném umístění, ale o žádném oplocení jsme nemluvili.

p. Došel s Ing. Fofem se domluvili, že za panem Novákem na Chlum zajedou a domluví se, zda a jak mínil oplocení pozemku.

JUDr. Zlatohlávková – hřišťátko u krámu ve Všestarech by bylo lepší přesunout za obecní úřad a postavit altán tam.

 

 

8. Smlouva o zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci a podání žádosti

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V rámci programu rozvoje venkova bude možné podat žádost o dotaci na kanalizaci, žádost by pro obec zpracovala MAS Společná Cidlina – paní Jana Bitnerová, a to za částku 20 tis. Kč. Následně by obec žádost podala.

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že obec musí být zaregistrovaná a poté může, nebo nemusí žádost o dotaci podat.  Obce byly  záměrně rozdělny nad 2000 a pod 2000, to že kraj vypisoval projekty na něco jiného, to je jiná píseň, soustředil se na to, že dal peníze na spoluúčast. Jak to bude vypadat na kraji, JUDr. Zlatohlávková netuší, něco by mělo být vypsáno od ministerstva zemědělství.

 

Ing. Šandera: První etapa dotačních titulů již skončila. Neví, jestli není předčasné nechávat zpracovávat žádost, když nevíme, jestli se do podmínek, které budou vypsané, vejdeme. Zda nebude lepší počkat s objednáním žádosti o dotaci. Pokud by byl vypsán vhodný titul pro obec, aby paní starostka měla volné ruce. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že obec musí být zaregistrovaná na portálu Farmáře, bez ohledu na to, zda žádost bude podána či nikoli. Konstatuje, že obec může podat žádostí více do různých programů, nesmí pouze podepsat více smluv o dotaci.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 157/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy č. 4/2011 předloženou Společná Cidlina o.s., IČ: 26662779 a pověřuje starostku jejím podpisem.  

Hlasování o usnesení č. 157/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

p. Macháček se táže, zda se žádost o dotaci týká pouze Všestar – sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že neví, jaké dotace budou vypsány.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že si myslí, že zastupitelům dává dostatek informací, nyní z toho má pocit, že to takhle dělá špatně.

Ing. Derner cítil, že je spíše dobře, že tam obce nejsou vypsané, protože může dojít k tomu, že to, do čeho bychom se vešli, by mohlo být jenom Všestary nebo Všestary, Rozběřice nebo Všestary, Rozběřice i Rosnice. Ve chvíli, kdy tam budou napsány všechny tři, tak to musíme podat na všechny tři. Třeba se dostaneme přes nějaký limit, přes který neuspějeme.

Ing. Jásenský – když poslouchám tuto diskusi, tak si myslím, že paní starostka dala do textu usnesení obecnou formulaci záměrně a myslím, že je to tak dobře.

Ing. Šandera – sdělil návrh usnesení /viz. níže/, děsí se toho, že tam něco široce zastupitelé naformulují a najednou nás někdo chytí za nos, protože řekne, že na to máme vymezené nějaké prostředky, víc na to nemůžete dostat, tak si to za to postavte, když to máte takhle naformulované. Čím méně je to konkrétní tím více se v tomto dá manévrovat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 158/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace a pověřuje starostku k úkonům souvisejícím s podáním žádosti. 

Hlasování o usnesení č. 158/2011: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

9. Oprava domu č.p. 53 Všestary - cukrárna

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Paní Vaisová má v nájmu část domu č.p. 53 ve Všestarech, vedeného jako  objekt k bydlení. Dům má dvě části, v době psaní není zřejmé, zda je stavebně rozdělen. Paní Vaisová má nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v tomto domě, viz smlouva. Paní Vaisová žádá o schválení výměny oken, výloh a vchodových dveří, a to na své náklady, bližší informace ani rozpočet nedoložila. Dům tvoří jeden celek, a proto s ohledem na tuto skutečnost by bylo patrně nutné přistoupit k výměně všech oken na domě a bylo by nutné zajistit, aby výplně měly požadovanou kvalitu. Ze strany paní Vaisové by se jednalo o investici do obecního majetku a zároveň by i obec opravovala svůj majetek. Dále bude nutné změnit zápis v katastru nemovitostí.

 

Ing. Fof: na stavebním úřadě bylo vysvětleno panem Svobodou, že tím, že tam není nebytový prostor, je problém.

Ing. Derner: podobný problém se vyřešil prohlášením vlastníka, vložením do katastru nemovitostí.

JUDr. Zlatohlávková neví, jak  určit prostory, když nebudou určeny stavebně. Předpokládá, neboť se jedná o obecní majetek, že to musí být v souladu s kolaudací.

Ing. Šandera sdělil, že záleží na tom, zda se dohledá kolaudační rozhodnutí.

Ing. Derner: ve chvíli, kdy neexistuje kolaudační rozhodnutí, postačí pouze prohlášení vlastníka.

JUDr. Zlatohlávková bude kontaktovat katastrální úřad a Ing. Fof  bude kontaktovat pana Svobodu na stavebním úřadě

 

 

10. Smlouvy (se SÚS) o výpůjčce pro chodník Lípa a Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996 předložila obci návrh dvou smluv o výpůjčce, a to na pozemky, na nichž má obec vyprojektované chodníky. Smlouvy je třeba uzavřít za účelem získání stavebního povolení.  

 

Ing. Fof: smlouvy pro další obce budou následovat, toto jsou první vlaštovky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 159/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o výpůjčce čís. Smlouvy: 6/HK/Ky/VYP/11/N předložený Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 159/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 160/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o výpůjčce čís. smlouvy: 7/HK/Ky/VYP/11/N předložený Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 160/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11. Pronájem č.p. 2 Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obec vyhlásila 19.05.2011 záměr na pronájem objektu prodejny č.p. 2 v Rozběřicích, na jednání zastupitelstva dne 23.6.2011 nebylo rozhodnuto o podaných nabídkách, starostka nebyla červnovým zastupitelstvem zmocněna podat návrh na vyklizení (tj. zahájit soudní spor) proto nastávají účinky předpokládané občanským zákoníkem a nájemní vztah se obnovuje za týchž podmínek, za jakých byla nájemní smlouva sjednána původně. Jedná se o obecné ustanovení, které není vyloučeno zák. č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na shora uvedené je nájemní vztah obnoven a rozhodování je nadbytečné.                                                                                                

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 161/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor o jeden rok tj. do 1.5.2012 v č.p.2 v Rozběřicích stávajícímu nájemci panu Martinu Rakovi.

Hlasování o usnesení č. 161/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

12. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 • Ing. Jaroslav Štěchovský, IČ: 71225897, částka 60.000,- Kč, energetický audit na MŠ a OÚ,   
 • CIVAS s.r.o., IČ: 25281810, částka 18.576,- Kč, antuka,
 • Ing. Viktor Netušil, IČ: 60140186, částka 7.420,-  Kč, geometrický plán Rozběřice,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové s.r.o., IČ: 47450207, částka 204.000,- Kč oprava „Šrámova kříže“,
 • Jiří Smetiprach, IČ:12975206, částka 50.696,39 Kč, sekání trávy,
 • Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, částka 794.400,- Kč, územní plán
 • M-STAV s.r.o., IČ: 26003589, částka 95.670,- dům čp. 54 Bříza,
 • Jan Strnad, IČ: 72879904, částka 154.707,- Kč, dům čp. 54 Bříza,
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 20.625,- Kč, dům čp. 54 Bříza,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, částka 70.188,- Kč, dovybavení parku,
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 9.876,- Kč, oprava veř.osvětl.,
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 79.476,- Kč, oprava veř.osvětl. Chlum,
 • Jiří Bažant, IČ:60141433, částka 39.909,60 Kč, dveře a zárubně zasedací místnost OÚ,
 • Ing. Luděk Simonides, IČ:63377686, částka 8.000,- Kč, kontrola dětských hřišť,
 • Ing. Karel Žáček, IČ: 43474438, částka 115.498,90 Kč podřezání čp.54 Bříza,
 • Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, částka 1.200,- Kč jednorázová náhrada chodník Lípa,
 • Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, částka 1.200,- Kč jednorázová náhrada chodník Rozběřice.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 162/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:  

 • Ing. Jaroslav Štěchovský, IČ: 71225897, částka 60.000,- Kč, energetický audit na MŠ Chlum a OÚ,  
 • CIVAS s.r.o., IČ: 25281810, částka 18.576,- Kč, antuka,
 • Ing. Viktor Netušil, IČ: 60140186, částka 7.420,-  Kč, geometrický plán Rozběřice,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové s.r.o., IČ: 47450207, částka 204.000,- Kč oprava „Šrámova kříže“,
 • Jiří Smetiprach, IČ:12975206, částka 50.696,39 Kč, sekání trávy,
 • Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, částka 794.400,- Kč,
 • M-STAV s.r.o., IČ: 26003589, částka 95.670,- dům čp. 54 Bříza,
 • Jan Strnad, IČ: 72879904, částka 154.707,- Kč, dům čp. 54 Bříza,
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 20.625,- Kč, dům čp. 54 Bříza,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, částka 70.188,- Kč, dovybavení parku,
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 9.876,- Kč, oprava veř.osvětl.,
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 79.476,- Kč, oprava veř.osvětl. Chlum,
 • Jiří Bažant, IČ:60141433, částka 39.909,60 Kč, dveře a zárubně zasedací místnost OÚ,
 • Ing. Luděk Simonides, IČ:63377686, částka 8.000,- Kč, kontrola dětských hřišť,
 • Ing. Karel Žáček, IČ: 43474438, částka 115.498,90 Kč podřezání čp.54 Bříza,
 • Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, částka 1.200,- Kč jednorázová náhrada chodník Lípa,
 • Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, částka 1.200,- Kč jednorázová náhrada chodník Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 162/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Kamery ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 01.09.2011

Předkladatel: Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: S ohledem na majetkovou trestnou činnost, zejména ve Všestarech byl proveden průzkum cen za nákup a instalaci kamer, případně za napojení kamer, shromažďování dat a jejich poskytnutí Policii ČR.

 

p. Došel: předběžně bylo jednáno s panem Baladou, kolik by stál kamerový systém v lesoparku. Obec si bude muset vyjednat kamery s Policíí ČR ve Smiřicích. Pokud by se tam něco dělo, mohla by zasáhnout Policie ČR

p. Pešek: jednalo se o kamerovém systému před obchodem, panem Fofem předběžně předjednáno.

JUDr. Zlatohlávková: jedná se o zásah do soukromých práv lidí. Panem Došlem sděleno, že pan Balada nebude mít vůbec přístup k obrazovým záznamům, tento přístup by měla pouze Policie ČR. Pan Balada by byl pouze vlastníkem kamerového systému.

 

 

14. Závěr

 • Zastupitelé jsou informováni o skutečnosti, že projektové práce na budoucí rychlostní komunikace R35 se budou chýlit ke konci a řízení bude směřovat k vydání územního rozhodnutí, a proto je třeba naplánovat na měsíc září či říjen představení projektu veřejnosti.

 

- Vybudování nadjezdu na místní komunikaci mazi Dlouhými Dvory a Lípou Jestliže by byla cesta na náspu, nebyl by problém, kdyby to bylo pod terénem. P. Ing. Šandera: Jestli je to ze zákona, budeme muset toto přijmout, pokud to ze zákona není, ať si to spravuje, kdo chce.

- p. Macháček: ať to půjde vrchem nebo dolem, pořád to bude biokoridor a o ten by měla pečovat Správa silnic.

 

 • Zastupitelé jsou rovněž informováni o skutečnosti, že starostka podepsala souhlasné prohlášení s Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky, na základě kterého přejdou do majetku obce pozemky v k.ú. Chlum. 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 22,45 hodin.

 

Zapsala: Andrea Netušilová                                   ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Radek Jásenský                        ..............................................                           

                      

 

                      Josef Pešek                                       ..............................................

                                 

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                                                                                                                                             

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení      

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018