Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.09.2015

Místo konání: Hostinec Na bojišti, místní část Chlum  
Přítomni:  Ing. Derner Michal, Dvořák Radovan, Ing. Černý Pavel, Ing. Fof Vladimír, Ing. Jásenský Radek, Macháček Josef, Ing. Pleschinger Petr, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.

Omluveni:  Novák Stanislav, Došel Jaroslav, Čapková Dohnalová Marika DiS, MUDr. Kovalský Michal, MVDr. Novák Michal

Osadní výbory: Štefanka Josef, Pešek Josef, Novák Jiří

 

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 9.9.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

1.Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi:  Ing. Jásenský Radek, Ing. Šandera Pavel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10

Návrh usnesení č. 122/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015 návrhovou komisi ve složení  Ing. Jásenský Radek, Ing. Šandera Pavel

Hlasování o usnesení č.  122/2015: pro  10 , proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi:  Paní Rezková Ladislava, Ing. černý Pavel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č.  123/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015 jako ověřovatele zápisu Paní Rezková Ladislava, Ing. Černý Pavel

Hlasování o usnesení č.  123/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 18. 6. 2015  nebyly vzneseny

2. Schválení programu          

Návrh programu

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Připomínky občanů
 4. Kontrola usnesení
 5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
 6. Dotační tituly, investiční akce, výběrová řízení
 7. Nebytové prostory obce
 8. Smlouvy (kupní smlouvy, věcná břemena)
 9. Výbory zastupitelstva
 10. Informace z rady obce
 11. Žádosti o příspěvky
 12. Různé
 13. Úhrada faktur
 14. Závěr 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 124/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015

Hlasování o usnesení č.  124/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.
 

3. Připomínky občanů

 • p. Jaroslav Staněk podává námitku k předkupnímu právu k jeho parcelám 162/5 a 162/7 v kat.území Rosnice u Všestary ve prospěch obce, které bylo zřízeno přijetím územního plánu v r. 2011.

 

JUDr. Zlatohlávková - zazněl názor – ne tam je ještě průchod mezi domy a to bude druhá cesta. Podle jejího názoru se s tím nedá již nic dělat. Pokud pan Staněk bude chtít pozemky prodat, nabídne je obci a pokud by chtěl zrušit předkupní právo, má možnost tvrdit, že je dotčen na svých právech a domáhat se žalobou zrušení části opatření obecní povahy.

Ing. Derner – do parcely za plot to kousek zabíhá, šíře pro nutný průjezd je 8 metrů. Nebyly domyšleny všechny detaily, pan Staněk argumentuje tím, že byl dotčen na svých právech.

Ing. Šandera – třeba by bylo možné rozdělení parcel a odkoupení části pozemku

Ing. Derner – zde si myslí, že tu vede cesta pouze změnou územního plánu.

JUDr. Zlatohlávková – změna územního plánu znamená vypracování celého územního plánu.

Ing. Šandera – musíme myslet na to, že tam budou také ochranná pásma a budou tam také sítě- voda, plyn, kanalizace, elektro.

JUDr. Zlatohlávková – pan Staněk bude muset podat žalobu na zrušení části územního plánu. Postup je daný ve stavebním zákoně a ten byl  roce 2012 rozsáhle novelizován.

 

 • lokalita ke Světí  - uvedení veřejného osvětlení do provozu – investor byl vyzván k předání projektové dokumentace a geodetického zaměření kabelu.

 

 

Jiří Novák – U Divišových v Rosnicích nesvítí pouliční světlo

 

JUDr. Zlatohlávková – U Šrámova kříže prosí o doplnění oranžových patníků

 

R. Dvořák – u bytovky na Lípě je kousek stráně, která by byla potřeba posekat.

Ing. Derner – to je další pozemek, kde si dříve někdo sekal trávu a dnes už ne. Přidáme ho do sekání obecních ploch.

 

p. Štefanka - Chodníky na Lípě – je šance, že se příští rok začne s výstavbou?

Ing. Derner – na stavebním úřadě je všechno od června, je zde šance, že se začne příští rok s chodníky.

 

p. Štefanka - Cesta  k hříbárně, jestli by nestálo za to, udělat cestu ještě do konce roku. Je to cca 400 metrů, šířka cca 3 metry.

Nešlo by uvolnit část peněz do spolků?  Půjčují se sety, stany, lavice, jestli by nebylo možné dokoupit tyto věci do spolků.

Pan Pešek – myslí, že není potřeba mít všude všechno, v Rosnicích to nemají kde uskladnit.

Ing. Derner – pokud máme naspořené peníze na účtech, šetříme je především na spoluúčast na kanalizaci. Z vlastního budeme muset do výstavby dát asi 50 miliónů.

Ing. Černý Pavel – strouha v Rozběřicích za státní silnicí – bylo by potřeba to prohrábnout

 

Ing. Jásenský – Královéhradecký kraj údajně získal finanční prostředky na opravy cest II a III. tříd, jestli by nešlo se přimluvit na cestu na Chlum, za rok bude bitva a příjezd na Chlum je hrozný.

Josef Pešek – chtěl by poděkovat za pomoc při akci, která se pořádala v Rosnicích

 

4. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:   Josef Macháček – předseda kontrolního výboru

 

Prosím pana předsedu o podání zprávy

Josef Macháček – krátce zrekapituloval usnesení,  která byla přijata v roce 2015.

Ing. Derner – potřeboval by se sejít s kontrolním výborem, aby se udělala rekapitulace starších usnesení.

 

JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat, jestli se neozval Ing. Maurer s projektem na kanál u Došlu.

Ing. Derner – ozval se mu sám, bylo mu řečeno, že se na tom již pracuje.

 

JUDr. Zlatohlávková – usnesení 103/2013 – zastávka ve Bříze na druhé straně.

JUDr. Zlatohlávková – usnesení 113/2014 – když se zateplovala tělocvična, tak do toho zateklo a pojišťovna nám zaplatila pouze část. Vznikla tam škoda. Předpokládala, že podá žalobu, ale již k tomu nedošlo.

 

JUDr. Zlatohlávková - Schází jí informace nazpět, domlouvali jsme se, že se pokusí obec zajistit, aby na Chlumě nejezdila auta nad 7,5 t., dále ji zajímají komplexní pozemkové úpravy

Ing. Derner – v pondělí Státní pozemkový úřad zaslal seznamy vlastníků a doporučili nám, abychom se zabývali Chlumem, který není dotčen R 35

 

JUDr. Zlatohlávková – technologie pro bazén

Ing. Derner – technologie byla vyřešena již v červnu, více bude sděleno v dalším bodě jednání

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Renáta Lexová

 

Ve dnech 8.-10.9.2015 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Přezkoumání provedl KÚ KHK svými pracovníky ekonomického odboru, oddělení metodiky a kontroly. V zápisu z kontroly se uvádí:

 • A.  Přezkoumané písemnosti

Kontrolováno mj.: rozpočet obce (návrh, schválení, rozpočtová opatření), závěrečný účet,  rozpočtová opatření,   pokladní kniha, účetní deník, výkazy zisku a ztrát, dokumentace k veřejným zakázkám,

 • B. Zjištění z dílčího přezkoumání hospodaření :

Při dílčím přezkoumání  hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby nedostatky

 • C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předchozí roky:

Nedostatky napraveny s výjimkou těch, které nebyly zkontrolovány.  Kontrolní orgán tak učiní až po inventurách – bude předmětem kontroly při závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Příloha: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2015

 

JUDr. Zlatohlávková – Je třeba být opatrný, stejný byl i dílčí audit za rok 2014, ale závěrečný dopadl špatně.  Kontrolu jsme objednali u krajského úřadu?

Ing. Derner – Ano, kontrolu provádí pracovníci krajského úřadu, žádný externista.

 

6. Dotační tituly, investiční akce, výběrová řízení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

 1. Kanalizace + ČOV

 

Změna ČOV (z 1200 na 1700 obyvatel) – stavební a vodoprávní řízení

 • Změna stavby před dokončením
 • Změna povolení k nakládání s vodami           vydáno 22.6.2015

 

DPS (dokumentace k provedení stavby)

 • změna ČOV – od MK Profi dokončeno a předáno i na IGP pro kompletaci projektu

Správci sítí - smlouvy

 • nebyla uzavřena smlouva o uložení kanalizace do silnice 03535 se SS KHK (Správa silnic královéhradeckého kraje) – odhad ceny je cca 1,5 mil Kč + nutný pronájem při realizaci také odhad cca 1,5 mil Kč.

 

Ing. Derner – Je otázkou, jestli komunikaci převzít po opravě či nikoli. Údržbu takovéto komunikace by raději nechal na nich. Ponechal na zvážení zastupitelům, zda převzít komunikaci či nikoli.

 

žádost o dotaci:

 • předpokládaný termín výzvy OPŽP 1.1 (snížení znečištění vypouštěných vod) je 15. 10. 2015 až 5. 1. 2016
 • určení výše podpory: z uznatelných nákladů se odpočítá 25% jako příjem z provozu projektu a teprve z něj 85% podpory = 63,75% z uznatelných nákladů (137,844 mil Kč) tj  asi 49,9 mil vlastní spoluúčasti na uznatelných (způsobilých) nákladech
 •  

 

 1. Zkvalitnění nakládání s odpady - OPŽP

 

Výběrová řízení k projektům pro obec prováděl administrátor (RPA Brno). Celý průběh zadávacích a výběrových řízení je k dispozici na Portálu zadavatele. S vítězi jsou uzavřeny smlouvy o dílo.

Přehled výběrových řízení po jednotlivých částech a podíl dotací

Svoz BRKO

nabídková cena

položka

vč. DPH

Nákladní automobil

1 651 650

Kontejnery 2,8-9m3 (7ks)

247 687

Administrace projektu, výběrová řízení

232 597

náklady celkem

2 131 934

uznatelné náklady

1 988 877

dotace OPŽP (90% z uznatelných)

1 789 989

náklady obce celkem

341 945

 

 

Kompostéty a drtič

nabídková cena

položka

vč. DPH

Kompostéry

1 227 182

Drtič

73 931

Administrace projektu, výběrová řízení

183 919

náklady celkem

1 485 033

uznatelné náklady celkem

1 366 168

dotace OPŽP (90% z uznatelných)

1 229 552

náklady obce celkem

255 481

 

 

Rekapitulace za oba projekty společně

 

náklady projektu

dotace

vlastní podíl obce

1

Nákladní automobil

2 131 934

1 789 989

341 945

2

Kompostéry a drtič

1 485 033

1 229 552

255 481

 

Celkem

3 616 967

3 019 541

597 426

 

 

S občany bude sepsána smlouva o bezplatné výpůjčce na kompostéry

 

Ing. Derner – kompostéry jsou prozatím uloženy v budově sokolovny.

JUDr. Zlatohlávková – Má za to, že bychom Sokolu měli něco zaplatit za pronájem prostorů.

Petr Šandera  – budova sokolovny je pojištěná proti požáru a podobným věcem, není však pojištěná proti krádeži, nemyslí si, že by to ovšem bylo něco, co by chtěl někdo ukrást.

 

Ing. Derner – mělo by se uvažovat o výměně plechové boudy za úřadem.

JUDr. Zlatohlávková – to bude chtít pořádně promyslet, protože je to prostor uprostřed vesnice. Navrhuje tomu věnovat náležitou péči.

 

 

 

 

 1. Nakládání s odpady a ochrana ovzduší - Sběrný dvůr  Všestary

ukončeno VŘ – rozesláno 5 výzev k podání nabídky, doručena 1 nabídka (1.134.886,70 Kč vč. DPH)

 

dotační program Královéhradeckého kraje „15ZPD03 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší“

 • na výstavbu byla obci přidělena dotace od KHK ve výši 197.000 Kč.
 • podepsána smlouva o dotaci

 

Operační program Životní prostředí 2015

 • vyhlášena výzva na sběrné dvory 3.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, skladování a manipulace (podíl dotace 85%!) s termínem podání do 13.11.2015 – nutno v projektu doplnit některé komodity tříděného odpadu
 • dotační prostředky z OPŽP lze spojit s dotací od KHK, pokud bude projekt prodloužen do roku 2016 (RO schválila usnesením R51/2015 prodloužení projektu do roku 2016).
 • PD dopracuje Ing. Hrouda – zpevněné plochy v celé výměře dvora, přípojky elektro a vody, doplnění  technického vybavení …

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  125/2015: ZO Všestary schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt „Systém nakládání s odpady v obci Všestary – sběrný dvůr Všestary“.

Hlasování o usnesení č.  125/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

 1. Chodníky

 

Lípa, Chlum, Rozběřice - 11.6.2015 podána upravená PD na MMHK odbor dopravy. Tím byly splněny všechny požadavky na doplnění žádosti o stavební povolení – stavební řízení bude vypsáno veřejnou vyhláškou. Po opakovaných urgencích přišla ze stavebního úřadu odpověď:

 

Vážený pane starosto,

vzhledem k omezené pracovní kapacitě se k Vaší žádosti - Chodníky v místní části Bříza, Lípa, Rozběřice – procesně dostanu nejdříve v příštím týdnu, tj. od 21.9.2015. V tuto chvíli mám vše potřebné k výše uvedené žádosti.

Děkuji za Vaši trpělivost

 

Vlachá Kateřina,Ing.

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací

odbor dopravy – OD1

 

 

Chlum – PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby zpracovává Highway Design

 

VŘ na DPS pro části Lípa, Bříza, Rozběřice

V souladu s usnesením ZO 107/2015 vypracoval investiční výbor zadávací podmínky na výběr projektanta na dokumentaci pro provedení stavby (DSP) a výběr zhotovitele na části Lípa, Bříza, Rozběřice.

Výzva byla zveřejněna 14.8 se lhůtou podání nabídek do 3.9.2015 na „Profilu zadavatele“ a na „e-poptávka“. Výzva byla potencionálními zájemci stažena 9x, doručena byla 1 nabídka od společnosti Highway Design s nabídkovou cenou 174.450 vč. DPH.

RO schválila uzavření smlouvy usnesením R62/2015.

 

Žádost o dotaci

Pro zajištění zpracovatele žádosti o dotaci a administrátora projektu byly předloženy nabídky 2 společností, Profesionálové, a.s., Hradec Králové a ENERGIAPROJEKT cz, s.r.o., Hradec Králové. Jako výhodnější byla RO vyhodnocena a k uzavření smlouvy usnesením R63/2015 vybrána spol. ENERGIAPROJEKT cz, s.r.o., za nabídkovou cenu 236.600+DPH.

 

pozn.: Nabídka fy  ENERGIAPROJEKT cz je konečná, nabídka fy Profesionálové je pružná - v případě prodlužování a opakování činností se bude cena zvyšovat.

 

 

 

 

 1. Hospoda v Rosnicích – „odvodnění suterénu"

 

rekapitulace prací  (bez DPH)

smluvní

Méněpráce

Vícepráce

Změny celkem

celkem

Úpravy bývalé hospody

244 589,28

18 109,70

46 349,26

28 239,56

274 269,82

změny proti PD:

 • dopojení dešťových svodů za hospodou (nebylo v PD)
 • změna okapního chodníčku z kačírku na dlažbu 50 x 50 cm

 

V Rosnicích mimo opravu hospody provedeno:

Oprava obecní dešťové kanalizace DN200

 • výměna potrubí DN 200 na návsi před hospodou
 • osazení obrub - obnova travnatého pásu
 • oprava živice

 

Terénní úpravy za zastávkou  

 • vytrhání pařezů
 • vybourání základů po oplocení
 • urovnání terénu
 • odvoz a uložení vybouraných a vytěžených hmot

 

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, jestli se na to udělal dodatek ke smlouvě o dílo. Chtěla se dále zeptat, jestli na faktuře jsou vypsány položky.

Ing. Derner – Ano na faktuře je to vypsáno v položkách, bylo probráno s Ing. Hroudou. Dodatek ke smlouvě vypracován nebyl, bude dopracován.

 

 

 1. Zastávka Rosnice

návrh arch Doležala na úpravu plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad v okolí zastávky v Rosnicích – nutno požádat o změnu využití území

 

viz příloha 06_f- zastávka Rosnice

 

Ing. Derner – je tam naznačený chodníček před zastávkou, je to na stavebním řízení na odboru dopravy.

Před zastávkou zůstávají kaluže bahna.  Po konzultaci s osadním výborem Rosnic přistoupíme k řešení zvýšení i se zastávkou.

J. Pešek – po konzultaci s lidmi z obce bylo řečeno, že obyvatelé Rosnic by raději viděli kontejnery před hospodou nežli dole.

 

 

 1. Park v lokalitě V-Z9

Lokalita V-Z9 ve Všestarech je územním plánem vymezena jako „Veřejné prostranství – veřejná zeleň“ s podmínkou využití plocha veřejné zeleně (částečně s izolační funkcí) vyplňující prostor mezi zastavěným územím a silnicí I/35. Území je tak vhodné pro vybudování parku s obnovou vyústění pramene Všestarky.

Území je složeno z několika parcel různých vlastníků.

dosud s vlastníky bylo dohodnuto

 • koupě pozemku od Ing. Malíře:  vyznačil část pozemku, který je ochoten prodat
 • ulička od kostela Ing. Hejcman + Ing. Novák: s oběma je dohoda o prodeji  šíře 2,5m

v obou případech je geodeticky zaměřeno, očekáváme vyhotovení GP na oddělení pozemku, následně  bude zadáno zpracování znaleckého posudku

 • PK 37 o výměře 6 374 m2 je zapsán na LV Státního pozemkového úřadu. Obec žádá o jeho bezúplatný převod do majetku – dosud bez rozhodnutí
 • PK 39 o výměře 3 610 m2 je jako historický majetek v procesu navrácení Římskokatolické farnosti Všestary,

 

 

 1. Vodovod Bříza

Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079/10 Hradec Králové předložila nabídku na PD k provedení stavby a získání potřebných povolení ke stavbě na akci  „Vodovodní řad vč. přípojek k čp. 72 – 81 Bříza“ s nabídkovou cenou 45.000 Kč + DPH. Rada obce usnesením R66/2015 nabídku schválila, objednávka byla odeslána.

předpokládané termíny :

 • vyhotovení PD do 15.11.2015
 • projednání + stavební řízení cca 3-4 měsíce

 

Ing. Derner – na jaře by to snad bylo možné realizovat.

 

 

 

 1. Zvonička Rozběřice

Na dokončení obkladu soklu zvoničky jsou podány 2 nabídky v celkem 4 variantách řešení.

 • Kamenoprůmyls: šedá žula opracovaná - obklad rovný svislý,
 • obklad šikmý kónický           42.000 Kč vč. DPH
 •  
 • Leoš Valerach :    pískovec opracované desky    27.363 Kč vč. DPH

                                 žula opracovaná + leštěná        58.482 Kč vč. DPH         

 

JUDr. Zlatohlávková – ohlásila konflikt zájmů a opustila jednací místnost.

Pí Rezková – také by byla pro žulu, ale není si jistá, jestli kónicky nebo rovně svisle.

J. Macháček – byl by pro rovný obklad.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 126/2015: ZO schvaluje k realizaci obkladu soklu zvoničky v Rozběřicích nabídku firmy Kamenoprůmysl,  ve variantě šedá žula opracovaná  za nabídkovou cenu  42.000,-  Kč vč. DPH

Hlasování o usnesení č.  126/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

 

 1. Hřbitovní zeď Všestary

oprava spárování podle nabídky z r. 2013 na celkový objem 382.264 Kč. Zhotovitel  Roman Půr, Libčany.

Oprava probíhá po etapách :  

 • v r. 2013                                75.264 Kč – strana ke škole
 • v r. 2014                              220.320 Kč – vstupní strana, strana do parku a část kamenických prací
 • zbývá v r. 2015                   86.680 Kč – zadní strana (k archeoparku) + zbytek kamenických prvků

Rada obce schválila dokončení opravy 25.8.2015 usnesením R58/2015

 

JUDr. Zlatohlávková – je tam na to stanovisko krajského úřadu s tím, že se odkloní voda.

Ing. Derner – Ještě neviděl téci vodu do kopce. Terén je skloněný od hřbitovní zdi k cestě.

 

7. Nebytové prostory obce – údržba

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Bazén Všestary

 

 • Bazén - izolace stavebních konstrukcí
 • 27.7.2015 proběhlo otvírání obálek a hodnocení nabídek
 • členem komise byl i ředitel oblastního spolku ČČK p. Hekerle
 • poptávka rozdělena do 2 etap - podány byly 2 nabídky
 • nabídkové ceny
  • 1. etapa – přízemí (bazén)         2.373.540 Kč … realizace do 5.10.2015!
  • 2. etapa – suterén (suna)           1.426.548 Kč
  • celkem                                                               3.800.080 Kč

Vzhledem významnému překročení zastupitelstvem očekávané ceny, termínu dokončení během sezóny a po konzultaci s ředitelem ČČK (nájemce bazénu) doporučila hodnotící komise zadávací řízení zrušit a nové vyhlásit počátkem roku 2016, aby práce mohly být připraveny s dostatečným předstihem a zahájeny cca v ½ měsíce června 2016.

 

Výsledky VŘ projednal investiční výbor a taktéž doporučil odložení realizace na léto roku 2016 – viz Zápis č.3  z jednání investičního výboru ze dne 27.7.2015.

 

RO rozhodla usnesením č. 52/2015 z 29.7.2015 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Bazén Všestary- rekonstrukce sociálního zařízení, Všestary 57, Všestary.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č.  127/2015: ZO bere na vědomí rozhodnutí o odložení realizace rekonstrukce sociálních zařízení v objektu bazénu Všestary.

Hlasování o usnesení č.  127/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

b) Rekonstrukce kotelny bazén + ZŠ

·projektant p. Duchoň předal studii proveditelnosti:

Návrh řešení:

1.rozdělit zařízení kotelny na dva samostatné zdroje tepla (dvě na sobě nezávislé kotelny) pro

a) ZŠ s tělocvičnou  - Kotelna K1

b) bazén – Kotelna K2

2.vytápění plynem, závěsné kondenzační kotle zapojené v kaskádě s plynule regulovaným výkonem

3.pro ohřev TUV pro bazén

Var. 1) doplněny sluneční kolektory na střeše

Var.2) bez kolektorů

4.dosavadní komínový průduch nahradit dvěma komíny – vejdou se do stávajícího prostoru

                               odhadované náklady v tisících Kč vč. DPH

 Varianta 1) s kolektory                                                                Varianta 2) bez kolektorů    

kotelna K1  - ZŠ s tělocvičnou

956

kotelna K2 - bazén vč. kolektorů

1 675

Instalace (plyn, elektro, ZTI)

157

celkem

2 788

kotelna K1  - ZŠ s tělocvičnou

956

kotelna K2 - bazén bez kolektorů

1 094

Instalace (plyn, elektro, ZTI)

157

celkem

2 207

 

 

 

c) Změna způsobu vytápění MŠ+ŠJ Všestary

Stávající vytápění akumulačními kamny je ekonomicky nevýhodné, nereaguje pružně na změny teploty, blíží se konci životnosti

·projektant p. Duchoň předal 15. 9. studii proveditelnosti:

Návrh řešení:

1.stávající akumulační vytápění v obou objektech nahradit teplovodním systémem s deskovými tělesy

2.společný centrální zdroj tepla pro oba objekty ve variantách

A) tepelná čerpadla vzduch – voda zapojená v kaskádě

B) tepelná čerpadla země země – voda (nutno ověřit umístění dostatečného počtu vrtů)

C) teplovodní kotelna se dvěma kondenzačními plynovými kotli v kaskádě

 

3.kotelna a strojovna budou umístěny na střeše spojovacího krčku. Vstup do strojovny bude vybudován z 2.NP objektu školní jídelny vedle schodiště

 

odhadované náklady v tisících Kč vč. DPH                                         

Var. A

Tepelná čerpadla vzduch - voda

4 353

Var. B

Tepelná čerpadla země - voda

5 079

Var. C

Plynová kotelna

3 590

   

Na základě studie proveditelnosti byla zpracována dotační analýza:

Výzva v OPŽP, prioritní osa 5 Energetické úspory se očekává v termínu 15.10.2015 – 5.1.2016

 dosavadní dotace byla 60%, očekává se snížení na 40% a zmírnění podmínek

·Pro kotelnu K1 (ZŠ) je šance na dotaci jen při výměně starých plynových kotlů (10 a více let) za plynové tepelné čerpadlo – náklady a proveditelnost bude obratem ověřeno

·Pro kotelnu K2 (bazén) je dotace zřejmě nedostupná

·Pro kotelnu K3 (MŠ+ŠJ) je reálné získat dotaci ve všech variantách (tepelná čerpadla i plynové kotle), uznatelné jsou i náklady na teplovodní otopnou soustavu při náhradě stávajících akumulaček

 

Petr Šandera  – Dotázal se někdo, jaká bude úspora?

Ing. Šandera – musíme si uvědomit, že na to bude potřeba stavební řízení a výběrové řízení na zhotovitele projektu, takže poté ten čas prchá. Bude zapotřebí, aby se na tom začalo do listopadu dělat.

Pan Pešek – něco by s tím topením chtělo udělat určitě. Chtělo by to propočítat kolik energie seberou přímotopy a jaké další varianty přichází v úvahu.

Ing. Derner –  podá doplňující dotazy na projektanta, zjistí, jaké budou úspory, a celé pošle zastupitelům

 

 

d) Dokončení opravy ÚT v MŠ Chlum

 

Podány byly 4 nabídky, RO schválila usnesením R45/2015 k realizaci nabídku Petra Vondruse jako nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou 63.948 Kč, zrealizováno a předáno před koncem prázdnin.

 

 

Přestávka 20:50 – 21:00 hodin.

 

 

8. Smlouvy

a) Smlouvy o smlouvě budoucí

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Při výstavbě D11 je u křižovatky s budoucí R35 u Břízy součástí stavby několik přeložek. Při projednání a připomínkování návrhů smluv zastupovala obec advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petra.  Ke schválení je zastupitelstvu předkládána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneRWE GasNet, s.r.o. na objekt :

 • SO 511 Přeložka VTL přípojky DN 500 Praskačka – Všestary v km 92,700-95,300 (obec + RWE)

(smlouva byla odeslána zastupitelům po odsouhlasení posledních drobných korekcí15.9.2015)

 

JUDr. Zlatohlávková –  bude zapotřebí domluvit se s paní Lexovou, jestli návrh na vklad budou dávat oni.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 128/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 880007389/ 33 /BVB/P s RWE GasNet, s.r.o. , Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567

na stavbu SO 511 Přeložka VTL přípojky DN 500 Praskačka – Všestary v km 92,700 – 95,300 jako přeložku vyvolanou stavbou dálnice D11 stavba 1106 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  128/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.

 

 

b) Smlouva kupní – budoucí zokruhování komunikace v lokalitě FATO

 

dohodnuta kupní cena 200 Kč/m2 * 422 m2 = 84.400 Kč =>  zokruhování komunikace v lokalitě FATO. Dále namísto věcného břemene (143,96 m2, odhadní cena břemene 43.188 Kč) je vyjednána koupě pozemku pro budoucí přístup z lokality k cestě k nádraží ČD (214 m2), celkově tedy 636 m2 za kupní cenu 127.200Kč – viz GP č. 403/103-2015 vyhotovený Alešem Turkem

Rada obce doporučuje tuto dohodu ke schválení.

 

pozn.: v příloze je GP zatím bez odsouhlasení katastrálním úřadem, do zasedání ZO bude k dispozici schválený GP.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č. 129/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 135/8 v k.ú. Všestary o výměře 636 m2 oddělený geometrickým plánem č. 403-103/2015 za celkovou kupní cenu  127 200,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  129/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 1   – bylo/nebylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková – nejedná se o cenu obvyklou. Hrozí, že se obec dostane do problémů. Až se bude domlouvat prodej s Ing. Malířem a panem Hejcmanem, tak by jim měla být nabídnuta stejná cena.  Bude tam zapotřebí nový souhlas s dělením. Součástí smlouvy s FATem bylo, že zajistí změnu územního rozhodnutí.

 

 

c) Státní pozemkový úřad – prodej pozemku

 

SPÚ informoval o úmyslu prodat pozemek v k.ú. Chlum pozemek č. 131/11 (trvalý travní porost) o výměře 715 m2 Obci Všestary jako nepotřebný majetek. Uvnitř pozemku se nachází pozemek st. 98., který je v majetku obce.

 

9. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel: předsedové výborů

 

Prosím předsedy výborů o případné přednesení zprávy z činnosti.

 

Zprávy z výborů nebyly podány.

 

10. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

 • RO přijala rozpočtová opatření
  • usnesením č. R43/2015 (30.6.2015) rozpočtové opatření č.6/2015

zvýšení na straně příjmů o 506.435 Kč a zvýšení na straně výdajů o 653.104 Kč. Schodek ve výši 146.669 Kč je kryt zůstatkem rozdílu rozpočtových účtů

 

 • usnesením č. R48/2015 (29.7.2015)  rozpočtové opatření č.7/2015

pouze převody mezi účty

 

 • usnesením č. R56/2015 (25.8.2015) rozpočtové opatření č.8/2015

převody mezi účty (příjem a výdej 500 tKč) a průtokovým transferem dotace pro ZŠ a MŠ (příjem a výdej 604.368 Kč)

 

 • usnesením č. R60/2015 (8.9.2015) rozpočtové opatření č.9/2015

převody mezi účty (příjem a výdej 1 mil Kč) a příjem a výdej na mzdu pracovníka z ÚP (13 tKč)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 130/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 až 9/2015.

Hlasování o usnesení č.  130/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.

 

 • Nájemní smlouvy – dlužné nájemné

·manž.             .

usn. R65/2015 - RO schválila schválila podání návrhu na nařízení exekuce na dlužníky manžele                   . pro dlužnou částku 50.400 Kč + příslušenství 14.842 Kč. (povinnost zaplatit vznikla 30.5.2015)

·               . – dohoda o splácení dlužného nájemného

dlužníci navrhli při soudním stání 22.7.2015 měsíční splátky a úvodní jednorázovou splátku 10.000 Kč do 5.8.2015. Svůj návrh však nerealizovali. Dlužníci svůj dluh uznali a soud rozhodl o povinnosti dlužníků zaplatit do tří dnů po doručení písemného vyhotovení rozsudku – dosud nejsou nové informace.

 

Další informace z činnosti rady jsou obsaženy v ostatních bodech jednání

 

 

11. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

a) Dotace z programu Všestarské neziskovky

 

 • NOHEJBAL klub Bříza žádá o částku 7.026,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, 2ks nových míčů, 1x sada dresů), který se konal 12.9.2015,
 • SDH Bříza žádá o částku 1.292,- Kč, jako příspěvek na dětský den, který proběhl 6.6.2015,
 • SDH Rosnice žádá o částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci při akci „Oslavy 670. Výročí od první písemné zmínky o obci Rosnice“, která se konala 5. září 2015,
 • TJ Sokol Všestary žádá o částku 4.488,- Kč, jako příspěvky na nákup cen na nohejbalový turnaj, který se konal 11.7.2015, na volejbalový turnaj, který se konal 29.8.2015 a na tenisový turnaj, který se konal 5.9.2015,
 • SDH Všestary žádá o částku 1.690,- Kč, jako příspěvek na zakoupení hrnce-automatu na teplé nápoje pro pořádání kulturních, dětských a sportovních akcí,
 • SDH Lípa žádá o částku 9.773,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturní akce – sousedské posezení, která se konala 20.6.2015,
 • SDH Chlum žádá o částku 7.806,- Kč, jako příspěvek na dětský den konaný dne 29.8.2015.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 131/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • NOHEJBAL klub Bříza částku 7.026,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, 2ks nových míčů, 1x sada dresů), který se konal 12.9.2015,
 • SDH Bříza částku 1.292,- Kč, jako příspěvek na dětský den, který proběhl 6.6.2015,
 • SDH Rosnice částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci při akci „Oslavy 670. Výročí od první písemné zmínky o obci Rosnice“, která se konala 5. září 2015,
 • TJ Sokol Všestary  částku 4.488,- Kč, jako příspěvky na nákup cen na nohejbalový turnaj, který se konal 11.7.2015, na volejbalový turnaj, který se konal 29.8.2015 a na tenisový turnaj, který se konal 5.9.2015,
 • SDH Všestary částku 1.690,- Kč, jako příspěvek na zakoupení hrnce-automatu na teplé nápoje pro pořádání kulturních, dětských a sportovních akcí,
 • SDH Lípa částku 9.773,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturní akce – sousedské posezení, která se konala 20.6.2015,
 • SDH Chlum částku 7.806,- Kč, jako příspěvek na dětský den konaný dne 29.8.2015.

Hlasování o usnesení č.  131/2015: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

12. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel: 

·fotbal v tělocvičně Všestary vers. obložení za brankami?

 

Ing. Derner – Ing. Hrouda uvedl, že je to dimenzováno na tuto zátěž.

JUDr. Zlatohlávková – kolik za to škola inkasuje? Přišlo by jí logické, aby to pak měl na starosti někdo z obce a kdyby bylo obložení rozbité, aby se to opravilo.  Musela by se ale změnit zřizovací listina.

Ing. Šandera – čistý fotbal do haly nepatří. Neví v HK o tělocvičně, kde by to bylo možné.

Paní Rezková – Z obložení odpadává smůla a paní uklizečka má problém, aby to poté vyčistila.

Ing. Derner – zrušil by víkendové fotbaly.

JUDr. Zlatohlávková – jestliže to pouští smůlu, tak je to na odpovědnost za vady.

 

 

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, zda Lestav provedla opravy, které uváděla.

Ing. Fof – po dohodě s Ing. Hroudou víme, že nejsou opraveny všechny vady, které tam byly.

 

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, zda-li v budově bývalé cukrárny byl statik.

Ing. Derner – statik v budově nebyl.

 

13. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17.9.2015

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od minulého zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

 

Nejprve suma nákladů uhrazených obcí na 149. výročí bitvy u HK 1866.

dopravní značení:                             5.571,- Kč

zapůjčení WC:                                  25.410,- Kč

osekání travnatých ploch:             4.356,- Kč

celkem:                                              35.337,- Kč   (bez prací technické skupiny obce)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 132/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Energia Projekt Servis s.r.o., IČ: 25950754, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové – technická pomoc – výměna otopných těles 2NP. MŠ Chlum, částka: 2.420,- Kč,
 • MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ: 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové – „Projektová dokumentace úpravy ČOV Všestary z 1200 EO na 1700 EO“ dokumentace pro stavební povolení včetně projednání, částka: 60.500,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – opravy kovo (traktůrek, Multikára, vrata, …, částka: 6.407,- Kč,
 • Aliňák Jiří, IČ: 12348741, Rozběřice 28, 503 12 Všestary – oprava na voze VW Transporter – SDH Rozběřice, částka: 7.896,- Kč,
 • Jaromír Pořízek ASANACE, IČ: 12955434, Černilov 15, 503 43 Černilov – deratizace na určených místech obce Všestary, částka: 5.445,- Kč,
 • Miroslav Šolc – ANTELSAT, IČ: 70181357, Sovětice 6, 503 15 Nechanice – servisní práce na místním bezdrátovém rozhlasu, částka: 1.452,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (SDH Lípa sousedské posezení), částka: 1.210,- Kč,
 • OXFORD group, s.r.o., IČ: 25275828, Třebechovická 821, 500 03 Hradec Králové – roční revize a zkouška činnosti systému EPS – bazén Všestary, částka: 18.500,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní značky 2x zákaz vjezdu (ZŠ 1. stupeň), částka: 2.355,- Kč,
 • Petr Mácha Agentura Nordproduction, IČ: 66637643, Jiráskova 2318, 430 03 Chomutov – vystoupení P. Filipovské na setkání seniorů 21.11.2015, částka: 19.000,- Kč,
 • IDEALNI VRATA s.r.o., IČ: 25327470, Úvoz 88, 602 00 Brno – parkovací sloupky sklopné, částka: 11.814,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (Amfiteátr 2.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (bitva 1866 – mezi 4.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – meziservis a zapůjčení toaletních kabin (bitva 1866 –  4.7.), částka: 22.990,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (bitva 1866 – po 5.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (Amfiteátr 13.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • EXITERIA a.s., IČ: 28649419, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – policový regál – knihovna Všestary, částka: 3.750,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch – bitva 1866, částka: 4.356,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní opatření bitva 1866, částka: 5.571,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – opravy VO Rozběřice - oprava poškozených stožárů, částka: 20.691,- Kč,
 • Ing. František FROLA, IČ: 42266921, Štefánikova 314/13, 500 11 Hradec Králové 11 – projekt na úpravu prostranství u bývalé hospody Rosnice, částka: 5.000,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – sloupky ke značkám, částka: 3.146,- Kč,
 • AJAN, s.r.o., IČ: 25572610, Střítež 7, 674 01 Třebíč – kontejnery na plasty, částka: 27.104,- Kč,
 • Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby (smlouvy s ŘSD), částka: 10.587,- Kč,
 • ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus na výlet Miletín, Zvičina, částka: 4.846,05 Kč,
 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – program MISYS-OBEC aktualizace dat, částka: 1.200,- Kč,
 • Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – díly pro podružné měření elekro - Sokolovna, částka: 4.748,44 Kč,
 • Miroslav Novák-Truhlářství, IČ: 13539736, Hvozdnice 38, 503 27 Lhota pod Libčany – zhotovení zvoničky – Rosnice, částka: 24.200,- Kč,
 • KONEKT-HADICE s.r.o., IČ: 62064720, Markovická 670, 500 03 Hradec Králové – požární hadice pro JSDHO Rosnice, částka: 1.252,- Kč,
 • ARBOPlan s.r.o., IČ: 28761278, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice – odborný posudek na stromy, částka: 2.467,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (Amfiteátr 28.8.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (SDH Lípa rozloučení s prázdninami), částka: 1.210,- Kč,
 • STAVOKA Hradec Králové, a.s., IČ: 25272276, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – „Stavební úpravy bývalé hospody v Rosnicích“, částka: 331.866,50 Kč,
 • STAVOKA Hradec Králové, a.s., IČ: 25272276, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – terénní úpravy za zastávkou v Rosnicích, částka: 26.323,- Kč,
 • STAVOKA Hradec Králové, a.s., IČ: 25272276, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – oprava dešťové kanalizace v Rosnicích, částka: 54.493,10 Kč,
 • Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modlenice – pronájem vysokozdvižné plošiny, částka: 5.662,- Kč,
 • FORPLAST SKUTEČ s.r.o., IČ: 64826147, V. Nováka 622, 539 73 Skuteč – plastové dveře – klubovna Rosnice, částka: 12.357,- Kč,
 • Ing. Břetislav Jirman, IČ: 11591960, Václavická 1716, 547 01 Náchod – znalecký posudek č. 1219/45/2015 k pozemku v kú Všestary, částka 1.500,- Kč,
 • Stanislav SLEZÁK, IČ: 10471553, Libníkovice 1, 503 46 Třebechovice pod Orebem – oprava plastových sedaček bazén Všestary, částka: 4.356,- Kč,
 • MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ: 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové – projektová dokumentace „ČOV Všestary – zvýšení kapacity z 1200 na 1700 EO – dokumentace k provedení stavby a pro výběr zhotovitele“, částka: 202.070,- Kč,
 • Duchoň Radoslav, IČ: 15589897, M. Horákové 419, 500 06 Hradec Králové 6 – technická pomoc při vypracování studie zdrojů tepla pro ZŠ, bazén, MŠ a ŠJ ve Všestarech, částka: 16.000,- Kč,
 • SPORTSERVIS Ponocný Martin, IČ: 76033236, Bašnice 6, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – vývěva, trubka vývěvy k hasičské stříkačce SDH Všestary, částka: 4.000,- Kč,
 • ROMAN VALENA, IČ: 49340743, Radíkovice 11, 503 27 Lhota pod Libčany – kovářské práce na nové zvoničce v Rosnicích, částka: 33.154,- Kč,
 • KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – mobilní filtrace u požární nádrže Všestary, částka: 165.585,- Kč,
 • KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – výměna technologie CHÚV bazén Všestary, částka: 266.200,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  132/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0– bylo schváleno.

15. Závěr

Jednání ukončeno v 21:30 hodin.

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019