Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.10.2015

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary  
Přítomni:  Čapková Dohnalová Marika DiS, Ing. Derner Michal, Došel Jaroslav, Dvořák Radovan, Ing. Fof Vladimír, MUDr. Kovalský Michal, Novák Stanislav, Ing. Pleschinger Petr, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.

Omluveni: Ing. Černý Pavel, Macháček Josef, MVDr. Novák Michal, Ing. Jásenský Radek

Osadní výbory:

 

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 7.10.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 10  zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů, i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi: Došel Jaroslav, Ing. Šandera Pavel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 133/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.10.2015 návrhovou komisi ve složení Došel Jaroslav, Ing. Šandera Pavel

Hlasování o usnesení č.  133/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 2   – bylo schváleno.
 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 134/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.10.2015  jako ověřovatele zápisu paní Rezková Ladislava, MUDr. Kovalský Michal

Hlasování o usnesení č.  134/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 2– bylo schváleno.
 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 17. 9. 2015.

Bez námitek k minulému zápisu.

 

2. Schválení programu            

Návrh programu

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Připomínky občanů

4. Základní škola - pořízení majetku, neinvestiční náklady

5. Nakládání s odpady – kompostéry, sběrný dvůr, svoz BRKO

6. Chodníky a místní komunikace, dotační tituly

7. Nebytové prostory obce

8. Smlouvy

9. Územní plánování – územní studie

10. Rozvojový plán obce

11. Vyhlášení záměrů obce

12. Výbory zastupitelstva

13. Informace z rady obce

14. Žádosti o příspěvky

15. Různé

16. Úhrada faktur

17. Závěr 

 

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla by poprosit, jestli by mohl být bod 6 projednán hned po schválení programu.

Ing. Derner – Ano, toto je možné.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 135/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015

Hlasování o usnesení č.  135/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

3. Připomínky občanů

pí Krejčová – předžalobní upomínka

v dané věci zastupitelstvo přijalo již 23.4.2015 toto usnesení :

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 68/2015: Obec neodpovídá za případnou škodu ve specifikované výši.  Zastupitelstvo obce nesouhlasí s úhradou škody za podmáčení RD Lípa čp. 6 pí. Krejčové.

Hlasování o usnesení č.  68/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

 

R. Dvořák – autobusová zastávka u hlavní silnice – vývěska na lepení plakátu.

- odložilo se to, protože nám Silnice měli pozemek darovat. Dotázal se, zda-li by bylo možné dát tam vývěsku.

 

J. Došel – Mostek

Ing. Derner – bude urgovat u pana Maurera.

 

J. Došel – byl se podívat na pramen, částečně se ztratil. V jakém je to stádiu.

Ing. Derner – Pramen je zadělaný, hned na začátku navrhoval, aby se to po vyhrabání zakrylo šachtou. Geometrické plány, a to jak na p. Malíře, tak na chodníček jsou zastaveny kvůli digitalizaci ve Všestarech. Hrozilo nebezpečí, že se to nestihne udělat.

JUDr. Zlatohlávková – digitalizace byla dokončena s tím, že od 29.10 do 11.11 je možné nahlížet.

 

4. Základní škola - pořízení majetku, neinvestiční náklady

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.10.2015

Předkladatel:  Ing. Michal Derner

 

a) ZŠ a MŠ, Všestary – pořízení konvektomatu

Základní škola a mateřská škola, Všestary informuje o průběžném vybavování školní kuchyně a na pořízení konvektomatu v ceně cca 170.000 Kč žádá o finanční příspěvek obce ve výši 80.000 Kč s odůvodněním, že v investičním fondu není dostatečný zdroj. Další variantní nabídka byla ve výši 198.930,00 Kč bez DPH (240.705,30 Kč s DPH).

 

info o dříve pořízeném vybavení

            2009 – myčka nádobí, 106.000,00 Kč

13. 11. 2012 – konvektomat, 200.000,00 Kč

12. 03. 2013 – elektrický kotel 130.000,00 Kč

10. 02. 2015 – čistící stroj do tělocvičny, 47.700,00 Kč

Všechny nákupy byly zastupitelstvem schváleny, o „spoluúčast“ ZŠ nežádala

V rozpočtu obce v § 3113 Základní školy k navýšení nedojde, kryto bude z nedočerpané položky na stavby.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 141/2015: ZO schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary o částku 80.000 Kč, která bude využita pro nákup vybavení kuchyně školní jídelny.

Hlasování o usnesení č.  141/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
 

b) První soukromá ZŠ v HK – neinvestiční výdaje

První soukromá základní škola v Hradci králové, s.r.o. žádá o finanční příspěvek (v částce obvyklé) na úhradu neinvestičních výdajů na 4 žáky, kteří mají trvalé bydliště v našich obcích.

 

Obec Všestary je zřizovatelem základní školy, žáci mají možnost navštěvovat tuto ZŠ v místě

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 142/2015: ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů První soukromé základní škole v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova 1334,500 02 Hradec Králové 2.

Hlasování o usnesení č.  142/2015: pro 10, proti  0, zdržel se  0– bylo schváleno.
 

c) provoz kotelny – podíl nákladů na el. energii v kotelně

 

Dne 12.10.2015 přišel p. Jaroslav Hekerle (zástupce Oblastního spolku ČČK Hradec Králové, který je nájemcem bazénu) informovat o následujících skutečnostech:

 

1) do vyúčtování energií mezi ČČK a ZŠ nebyly do současné doby zahrnuty náklady na odebranou el.energii spotřebičů, které se podílejí na výrobě tepla v kotelně a jeho distribuci  - ČČK požadoval narovnání ve výši cca 700-800 tKč.

 

2) že je reálné riziko odpojení plynu v kotelně z důvodů možné platební neschopnosti ČČK, pokud ZŠ (obec) nevyrovná svoje závazky za odebrané energie.

 

Pro ověření stavu věci v kotelně byl ze strany obce proveden

soupis instalovaných spotřebičů v kotelně vč. ověření jejich elektrických příkonů a odhad soudobosti provozu jednotlivých zařízení.

na základě soupisu výpočtem stanoven odborný odhad, ze kterého vychází, že roční náklady na el.energii v kotelně jsou v odhadované výši 59.353 Kč vč. DPH. Podíl školy může činit max ½.

Ředitel ZŠ následně potvrdil, že žádné  el. energie na kotelně dosud škola nehradila.

Nájemní smlouva trvá od 1.7.2009

 

Ing. Šandera – Zcela přesné číslo je odečtené ze štítku motoru, kolik odebírají. Další přesné číslo je, kolik se platí za kWatt/hod. elektrické energie. To jsou jediná dvě přesná čísla, která jsou nějakým způsobem doložitelná. Zbytek je odhad v tom smyslu, kolik že za rok, to které čerpadlo, jak dlouho běží, protože to je rozhodující kritérium pro to, abychom z kWatt přešli na kWatt/hodiny.

Ing. Derner – Snažili se udělat s panem Neumanem udělat reálný odhad, jak to asi může opravdu běžet.

Mgr. Aleš Porvis (právní zástupce ČČK Hradec Králové)– Jediná přesná čísla jsou ta, která zde byla uvedena. Pan starosta v návrhu, který byl předložen podle odborného odhadu, dospěl k částce 180.000,- Kč. Dospěli jsme k tomu, že toto je koncenzuální řešení, které by mělo narovnat vztahy, co do materiálních nároků, resp. finančních nároků obou dvou stran. Návrh je akceptován v tom stavu, v jakém bylo přednesen. To ovšem neznamená, že nás nečeká další práce. Ta práce spočívá v tom, že bude zapotřebí udělat opravdu podrobný znalecký posudek a tuto situaci nějakým způsobem napravit do budoucna. Což předpokládá i revokaci alespoň některých ustanovení uzavřené smlouvy, aby k něčemu podobnému nadále nedocházelo. Jak bylo hovořeno s PeadDr. Fikejzem, tak i on považuje výše uvedenou částku za adekvátní a nezpochybňuje ji.

Ing. Derner – Pan ředitel potvrdil, že o elektrické energii se nikdy nehovořilo a nikdy za ni nebylo placeno.

Mgr. Aleš Porvis – Má za to, že výstup z posledního jednání je akceptovatelný pro obě dvě smluvní strany a samozřejmě záleží na zastupitelstvu obce, zda návrh vůči příspěvkové organizaci schválí, či nikoli.

JUDr. Zlatohlávková – Bez ohledu na promlčení.

Ing. Derner – Promlčení je zde jedna právní věc, přesto se domnívá, že jestliže někomu někdo něco dluží, tak by to měl zaplatit.

Mgr. A. Porvis – ČČK jako takový nefunguje v korporátní sféře. Je ze zákona osvobozena od daní, poplatků a cel. Je na zvážení, jestli chceme postupovat ve vztahu k ČČK jako k výdělečnému subjektu nebo jestli budeme hovořit o vztazích. Nemůže konstatovat nic jiného, než co již řekl.

Ing. Derner – Uvádí, že rozhodně není tím, kdo kope za ČČK, možná se to dá vyčíst i z toho, že absolutně nereflektoval na jejich návrh, chtěl vědět, co to reálně dělá.

Mgr. A. Porvis – Odráží to reálnou skutečnost.

JUDr. Zlatohlávková – Hledá právní cestu, když část je promlčená. Hledá cestu, jak promlčený závazek, dostat do podoby akceptovatelné. Byli jsme rádi, že ČČK tu je.  Má za to, že vždy mezi obcí a ČČK  panovaly dobré vztahy.Trochu jí vylekalo, že tam je uvedeno, že by bez těch peněz mohli skončit v insolvenci.

Mgr. A. Porvis – Věta o insolvenci zazněla v jiném kontextu. Bylo zde hovořeno o tom, že v okamžiku, kdy ČČK v Hradci Králové nebude mít dostatek finančních prostředků na to, aby obstál, nebude moci existovat. To, že nebude existovat, automaticky neznamená, že bude v insolvenci.

Ing. Derner – Jestli se shodujeme na tom, že přijímáme tezi, že jsme odebrali něco, za co bychom měli zaplatit, tak by navrhl usnesení.

JUDr. Zlatohlávková – Obec bude hradit promlčený závazek, ČČK to nikdy nevyúčtoval, to je alfa a omega celého problému. Samozřejmě by se přiklonila k názoru Ing. Dernera, ale bojí se péče řádného hospodáře.

S. Novák – Není právník, ale od roku 2009 ČČK ani jednou nezažádal, až nyní. Řekne to otevřeně, připadá mu, že ČČK shání peníze.

Ing. Derner – Možná je to tak, ale na druhé straně je zřejmé, že při uzavírání smlouvy si nikdo, ani na jedné straně, nevzpomněl na to, že tam jsou nějaké elektrické spotřebiče, které berou tolik energie.

Mgr. A. Porvis – Mandát k zastupování dostal před 1,5 rokem. Celou dobu dává dohromady věci, které se udály mnohem dříve, ale je povinen ve vztahu ke svému klientovi je řešit. Ano v tuto chvílí hledá pro ČČK peníze, ale to není o okamžitém nedostatku, dlouhodobém nedostatku nebo budoucím nedostatku. Je to o tom, že tyto věci z jakéhosi důvodu, v tuto chvíli blíže nespecifikovatelného, nebyly řešeny nebo byly řešeny jiným způsobem.

Ing. Derner – Partnerem je škola a obec je zřizovatelem. Měl za to, že by mělo být usnesení, kterým zmocníme školu, aby k nějaké dohodě došlo.

JUDr. Zlatohlávková – Je to ze smlouvy, kterou má uzavřenu obec a  ČČK.

Ing. Derner – Ale energie platí škola.

JUDr. Zlatohlávková – To sice platí, ale je to závazek, který vychází z předmětné smlouvy.

Mgr. A. Porvis - Pokud se jedná o částku 180 tis., tak tato částka byla akceptovaná navrhovatelem jako konečná. Ale současně říká, že to není konec celé záležitosti, protože ta záležitost bude pokračovat, nikoli co do nároku finančního, ale co do nároku na spolupráci, kdy budeme hledat koncenzuální řešení, jakým způsobem rozdělit toky energií tak, aby bylo zřejmé, co bylo odebíráno.

Ing. Derner – V tomto smyslu máme před sebou zhruba školní rok, kdy příští léto chceme předělávat kotelnu s tím, že i elektrické energie v kotelně již budou rozděleny.

 Ing. Šandera- Jestliže se shodneme na číslech, která zde byla uvedena, tak by navrhoval, jestli by se podle těchto čísel nemohlo rozpočítávat po dobu, než dojde k rekonstrukci kotelny.

Mgr. A. Porvis – Vzhledem k tomu, že bylo akceptováno nejen konečné číslo, ale byl akceptován i celý propočet, ze kterého toto číslo vzešlo, pak je zcela jasné a logicky související prohlášení, že ano. Takto to bude.

Ing. Šandera – Metodika je daná, odsouhlasená a bude se používat po dobu rozdělení kotelen.

 

V 20:30 hodin. Se dostavil p. Ing. Pleschinger Petr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 143/2015: ZO akceptuje vznesený nárok ze strany Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové, IČ 750 60 183, který je nájemcem budovy bazénu ve Všestarech dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 1.7.2009, ve výši 180.000,- Kč ke dni 15.10.2015 na úhradu  el.energie spotřebičů, které se podílejí na výrobě tepla a jeho distribuci a které nebyly vyúčtovány.

Hlasování o usnesení č. 143/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
 

Ing. Šandera – Dotázal se, zda-li by zastupitelstvo mohlo být ubezpečeno, že když obec vůči Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Hradec Králové své závazky vyrovná, že nebude ohrožen chod a provoz bazénu?

Mgr. A. Porvis – Očekával tuto repliku. Bude muset zastupitelům stačit jeho slovo. Sdělil, že vyvíjí maximální činnost a udělá všechno pro to, aby veškeré závazky a veškeré smluvní vztahy  ČČK byly plněny v takové míře, aby byly akceptovatelné pro obě smluvní strany, čili ano bude.

 

Z důvodů velkého rozdílu mezi Červeným křížem navrhovanou částkou a naším odhadem může riziko odpojení plynu hrozit i v případě našeho zaplacení.

 

Jak postupovat v případě krizového vývoje?

 

 

5. Nakládání s odpady – kompostéry, sběrný dvůr, svoz BRKO

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

 Kompostovací nádoby a drtič dřeva pro obec Všestary

Rada obce schválila dne 6.10.2015 usnesením R71/2015 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, smlouva je podepsána a zaslána na SFŽP.

Kompostéry budou občanům po podepsání smlouvy předány do bezúplatné výpůjčky na dobu 5 let. Po uplynutí lhůty výpůjčky přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.

 

Drtič dřeva je v provozu u technické skupiny obce.

 

Sběrný dvůr Všestary

 

dotační program Královéhradeckého kraje „15ZPD03 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší“

Dotaci od KÚ KHK ve výši 197.000 Kč již obec obdržela.

 

Operační program Životní prostředí 2015

Pro žádost o dotaci z OPŽP je projektová dokumentace sběrného dvora dopracována dle podmínek výzvy 3.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, skladování a manipulace tj. jsou  doplněny požadované komodity tříděného odpadu, doplněny přípojky vody a elektro, zpevněné plochy jsou doprojektovány v celém rozsahu dvora. Sběrný dvůr bude od občanů přijímat mimo jiné i:

nebezpečný odpad

velkoobjemový odpad

elektro odpad

BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)

kovový šrot

stavební suť

Termín podání projektové žádosti o dotaci je do 13.11.2015, žádost zpracovává společnost RPA Dotace s.r.o. Brno

Žádost o územní rozhodnutí bude na stavební úřad podána po obdržení aktualizovaných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

 

JUDr. Zlatohlávková – jestli by nebylo možné udělat přehled, kdo nám zpracovává jakou žádost a kolik to stálo.

 

Systém svozu BRKO v obci Všestary

Rada obce schválila dne 6.10.2015 usnesením R70/2015 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení nákladního automobilu, smlouva je podepsána a zaslána na SFŽP. Dodání vozidla se předpokládá na přelomu měsíců říjen / listopad.

 

V souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 (o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování  složek komunálního odpadu) končí 31. říjnu povinnost obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu. Zelené pytle s trávou budou od občanů svezeny naposledy v pátek 6.11.2015.

Od jara 2016 svoz nebude obnoven, povinnost obce bude splněna prostřednictvím kompostérů, případně ve sběrném dvoře.

 

 

6. Chodníky a místní komunikace, dotační tituly

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Chodníky

 

Lípa, Bříza, Rozběřice - 11.6.2015 podána upravená PD na MMHK odbor dopravy. Tím byly splněny všechny požadavky na doplnění žádosti o stavební povolení – stavební řízení bylo vypsáno veřejnou vyhláškou dne 8.10.2015. Vyhláška bude 15 dní zveřejněna + 15 dní na námitky, následně stavební úřad vydá stavební povolení.

 

Chlum – PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby zpracovává Highway Design. Od projektanta byl doručen záborový elaborát s pozemky, po kterých chodník povede, nebo do nich zasahuje. Pozemky 344/18 (60 m2 - manž. Zadákovi, Hradec Králové), 344/2 (68 m2 - Ivan Buday ml.), 314/35 a 314/36 (47 + 9 m2 - ZD Všestary) nejsou ve vlastnictví obce. Pro účely územního a stavebního řízení schválila rada obce dne 6.10.2015 usneseními č. R74-6/2015 uzavření smluv o právu provést stavbu. Se všemi vlastníky jsou smlouvy podepsány.

 

Ing. Derner – touto cestou se šlo z důvodu, aby se mohlo pokračovat v územním a stavebním řízení. Manželé Zadákovi jsou připraveni prodat za 200 Kč/m2, stejně tak jako se kupovalo od p. Hájka a Geltnera.

 

Řešení vlastnictví:

manž. Zadákovi souhlasí s prodejem

p. Buday navrhuje směnu s pozemkem mezi cestou a jeho objektem

ZD Všestary - bude k dispozici pro jednání o vlastnictví počátkem listopadu

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 136/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 344/18 v k.ú. Chlum u Hradce Králové  o výměře 60 m2 za celkovou kupní cenu  12 000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  136/2015: pro 10, proti  0, zdržel se  0  – bylo schváleno.

 

 

Ing. Šandera -  Jakmile se bude žádat o dotace u SFDI, tak uznávají pouze a jen, když je to uděláno formou věcného břemene, že se může stavět chodník nebo musí být pozemek v majetku investora. Většinou tam stačívala smlouva o smlouvě budoucí kupní o prodeji pozemku mezi obcí a stávajícím vlastníkem.

 

Ing. Derner – Pan Buday by rád, pokud s tím zastupitelstvo bude souhlasit, směnil za pozemek, který je mezi jeho objektem a chodníkem, dělá to asi cca 40 m2, není to zatím zaměřené přesně. Má to dvě nevýhody. 1. je na pozemku lampa veřejného osvětlení a 2. je na pozemku vodovod a hydrant. Návrh pana Budaye předložil a rád by znal názor zastupitelů.

Stanislav Novák – Dotázal se, zda-li by nebyl problém, kdyby se tam dělala kanalizace? Abychom to nyní nesměnili a za 2 roky, aby se to opětovně neřešilo.

Ing. Derner – Toto neví, jelikož tam kanalizace naprojektována není, ale může to být pravda.

Ing. Šandera -  Z předložené mapy je těžko čitelné, jak je pozemek široký, ale myslí si, že více jak 3 metry mít nebude a jestliže je tam veřejné osvětlení a vodovod, tak tam jsou ochranná pásma. Myslí si, že na tuto stranu už by se zřejmě kanalizace dát nemohla. Vyslovil názor, že pokud by to nebylo na překážku uskutečnění transakce, tak by byl raději pro koupi pozemku. Jestli to ovšem bude striktní požadavek pana Budaye, a vezme to, že přes jeho budoucí pozemek vede vodovod a je tam veřejné osvětlení, tak s tím nic neuděláme, pokud chceme uskutečnit chodníky na Chlumu.

Ing. Derner – Bude s panem Budayem jednat dále s tím, že se zastupitelstvo kloní spíše ke koupi pozemku.

Ing. Šandera – Jak by zastupitelstvo koukalo na to, kdyby výslovně preferoval druhou variantu, že chce pozemky směnit. Možná by bylo dobře, aby zazněl nějaký názor, aby pan starosta měl nějaké mantinely a poté mohl pokračovat případně i ke smlouvě.

JUDr. Zlatohlávková – Pozemková parcela č. 344/2 má dohromady téměř 5 tis. m2. Zajímají jí, zda-li na pozemku je či není věcné břemeno z minulosti. Pro Chlum se sjednávalo, co je před plotem, to je obecní, co je za plotem, je soukromé. Tady do toho budeme vnášet výjimku. Kdyby pan Buday trval na směně, navrhla nabídnout mu pozemek o stejné výměře někde jinde, tím mu zůstane zachována pozemková výměra.

Ing. Šandera – Pozemek u domu chce zřejmě z nějakého důvodu.

Ing. Derner – V tuto chvíli nechť zastupitelstvo schválí koupi pozemku za 200,- Kč/m2. Pokud by nenastala dohoda v tomto směru, tak bude hledat dále pozemek někde jinde a na příštím zasedání zastupitelstva již připravenou věc můžeme schválit.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 137/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 344/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové o výměře 68 m2 za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 137/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 138/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 314/35 o výměře 47 m2 a p. č. 314/36 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Chlum u Hradce Králové za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 138/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno

 

Žádosti o dotace

Administrátor žádosti zahájil spolupráci s projektantem, 26.11.2015 je na SFDI v Praze zajištěna konzultace k projektům.

 

b) Místní komunikace

Na opravu místní komunikace v katastru Lípy od kamenné cesty u hříbárny k lesu schválila RO nabídku Kamila Hronovského, IČ 68459327  (10.000 Kč+ DPH) na zpracování PD a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace bude předána dokonce října 2015.

 

R. Dvořák – Jak je tam druhá cesta, kde se vyjíždí u dětského hřiště, tak jakmile je více vody, tak tam je plno kamení. Dotázal se, zda-li by bylo možné dát tam např. do zatáčky nějaký kanálek, bylo by zapotřebí tam udělat odvodnění.

Ing. Derner – Má za to, že tam nějaký příčný žlábek byl.

J. Došel – před pár lety se dělala oprava cest v tomto katastru na Cištěves. V návrhu byla i nějaká nabídka na opravdu této části cesty k hříbárně. Byla k tomu cenová nabídka na celkovou opravu.

 

c) Kanalizace + ČOV

Pro dokončení rozpočtu stavby je třeba doplnit smlouvy o uložení kanalizačního řadu v místní části Všestary do komunikací, které spravuje  Správa silnic Královéhradeckého kraje (SS KHK)

SS KHK předkládá návrh smlouvy SMLOUVY o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti za úplatu v celkové výši ve výši 1.622.610 Kč vč. DPH.

 

JUDr. Zlatohlávková – Dnes o půlnoci byla vypsána kanalizace. Chtěla se zeptat, jestli smlouva byla konzultována s Dr. Peterou, jelikož jí nedokáže identifikovat. Jestli je to smlouva podle stavebního zákona, jestli je to podle občanského zákoníku, předesílá, že každá je jiná.

Ing. Derner – S Dr. Peterou smlouvu neprobíral, vychází z toho, že takto ji uzavírají všichni. Smlouvy jsou podobné jako ty minulé, neví, proč by najednou neměly fungovat.

Ing. Šandera – Na základě zkušeností, mají na to standardní sazebník, který uplatňují, má na mysli KUSku. Bud s nimi smlouvu podepíšeme, nebo rozpoutáme právní bitvu, ale poté nestihneme nic udělat.

JUDr. Zlatohlávková – Jedná se o to, pokud by se jednalo o právo stavby, tak by to byla nemovitost, tam se musí vypisovat ještě záměr. Jedná se o to, abychom neměli v ruce neplatnou smlouvu. Zároveň poprosila starostu, když už narazil na smlouvy předchozí, aby zkontroloval, zda-li byly schváleny zastupitelstvem či nikoli, jedná se o ty, které již uzavřeny jsou.

Ing. Derner – Má za to, že některé byly schváleny pouze radou.

JUDr. Zlatohlávková – Podle jejího názoru, samozřejmě záleží, jaké ty smlouvy jsou, ale možná by to radou schváleno stačilo, ale je třeba zkontrolovat, abychom skutečně neměli neplatné smlouvy.

Ing. Šandera – To je rozumná připomínka, možná by bylo dobře, aby i z naší strany to zkontroloval nějaký právník.

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla, aby se tento bod projednal přednostně, abychom si řekli co dále, co nám schází a co, kdo pro to může udělat. Požádala starostu, jestli by si v pondělí neudělal čas, má dojednanou schůzku na Státním fondu životního prostředí v Hradci Králové a byla by ráda, kdyby jako představitel obce, tam šel především on a ona by ho ráda doprovodila.

Ing. Derner – Ve středu má schůzku s panem Sieglem na toto téma. V pondělí si čas udělá a zajde na dojednanou schůzku.

 

Ing. Derner – Navrhl přijmout usnesení, poté bude probráno s Dr. Peterou a kdyby nebyla smlouva v pořádku, tak se na příštím zasedání zrevokuje.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 139/2015: ZO schvaluje uzavření SMLOUVY o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/20/15/0291/Hr/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70 94 79  96 na uložení kanalizačního řadu v obci Všestary.

Hlasování o usnesení č.  139/2015: pro 10, proti 0, zdržel se  0  – bylo schváleno.

 

Dalším ověřením kompletnosti dokumentace bylo zjištěno, že chybí a nejsou uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu se SS KHK na části:

Rosnice – kanalizační řad DN 250 (944 m) a výtlak DN 80 (78 m)

Rozběřice – kanalizační řad DN 250 (1 058 m) a výtlak do Všestar DN 80 (270 m)

Požadavek na uzavření smluv byl odeslán na SS KHK.

 

JUDr. Zlatohlávková – Má za to, že by měl být starosta zaúkolován k dalšímu postupu, protože neví, co je k tomu všechno potřeba.

Ing. Derner – Příští týden ve středu má s panem inženýrem na toto téma schůzku, aby doladili věci, které jsou nutné. Samozřejmě s ním komunikuje a právě to co chybí, jsou tyto smlouvy. Alespoň tak mu to do telefonu říkal.

JUDr. Zlatohlávková – Z toho, co koukla do toho otevřeného programu, tak tam bude papírování více než bylo předtím.

Ing. Šandera – Jestliže se na schůzce potvrdí, že tam skutečně spadají ty přípojky a pakliže k tomu bude zapotřebí stavební povolení, tak se bojí, že už se to stejně nedohoní.

Ing. Derner – Přípojky by měly být na územní souhlas. Pan Siegel mu sdělil, že toto pravděpodobně by mohlo jít doplnit i po termínu podání žádosti.

JUDr. Zlatohlávková – V minulosti jsme také stavební povolení získali až když žádost byla podána, ale muselo to být dříve, než byl vydán registrační list. Myslí si, že by se měly starostovi rozvázat ruce, aby se daly dokončit věci, které bude potřeba.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 140/2015: ZO pověřuje starostu zajištěním příslušných povolení pro stavbu přípojek kanalizace.

Hlasování o usnesení č.  140/2015: pro 10, proti 0, zdržel se  0  – bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková –Chtěla poprosit, jestli by starosta mohl průběžně informovat zastupitele, aby bylo možné například s něčím pomoci, pokud to bude možné.

 

 

7. Nebytové prostory obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Změna zdroje tepla MŠ + ŠJ

odhad nákladů na realizaci a na provoz

odhadované náklady na realizaci a provoz kotelny tisících Kč vč. DPH

 

 

 

realizace

dotace 40%

vlastní podíl

provoz

 

 

tKč

tKč

tKč

tKč/rok

Var. A

Tepaná čerpadla vzduch - voda

4 353

1 741

2 612

330,6

Var. B

Tepaná čerpadla země - voda

5 079

2 032

3 047

330,6

Var. C

Plynová kotelna

3 590

1 436

2 154

416,1

 

Přímotopy

  569

 0

  569

670,6

 

Akumulační kamna - stávající

0

 

 

586,9

 

Odhadované náklady na vytápění přímotopy jsou v současných cenách o 254,5 tKč vyšší než při vytápění plynem, rozdíl v nákladech na realizaci 1 586 tKč. Návratnost plynové kotelny je cca 6,2 roku.

 

L. Rezková – rozdíl na vlastním podílu mezi plynovou kotelnou a tepelným čerpadlem vzduch – voda jí rozdíl nepřipadá zase tak velký.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 146/2015: ZO rozhodlo o rekonstrukci vytápění budov školní jídelny a mateřské školy ve Všestarech na teplovodní s plynovou kotelnou.

Hlasování o usnesení č.  146/2015: pro  11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

Výzva v OPŽP, prioritní osa 5 Energetické úspory se očekává v termínu 15.10.2015 – 5.1.2016

 dosavadní dotace byla 60%, očekává se snížení na 40% a zmírnění podmínek. Pokud se chceme pokusit získat dotaci z této výzvy a v létě 2016 rekonstrukci provést, navrhuji provést výběrové řízení na projektanta přímou výzvou více firem. Ve smyslu zákona o veřejných zakázkách se jedná o zakázku malého rozsahu. Prosím zastupitele o případné návrhy k oslovení projektantů k podání nabídky.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 147/2015: ZO pověřuje v rámci akce Změna zdroje tepla v objektech MŠ a ŠJ Všestary

starostu obce oslovením uchazečů a radu obce schválením vítězné nabídky.

Hlasování o usnesení č.  147/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

b) Rekonstrukce kotelny bazén + ZŠ

 

projektant p. Duchoň předal studii proveditelnosti:

Návrh řešení:

rozdělit zařízení kotelny na dva samostatné zdroje tepla (dvě na sobě nezávislé kotelny) pro

a) ZŠ s tělocvičnou  - Kotelna K1

b) bazén – Kotelna K2

vytápění plynem, závěsné kondenzační kotle zapojené v kaskádě s plynule regulovaným výkonem

pro ohřev TUV pro bazén

Var. 1) doplněny sluneční kolektory na střeše

Var.2) bez kolektorů

dosavadní komínový průduch nahradit dvěma komíny – vejdou se do stávajícího prostoru

 

                                odhadované náklady v tisících Kč vč. DPH

 Varianta 1) s kolektory                                                                                                                  

kotelna K1  - ZŠ s tělocvičnou

956

kotelna K2 - bazén vč. kolektorů

1 675

Instalace (plyn, elektro, ZTI)

157

celkem

2 788

 

Varianta 2) bez kolektorů                                                           

kotelna K1  - ZŠ s tělocvičnou

956

kotelna K2 - bazén bez kolektorů

1 094

Instalace (plyn, elektro, ZTI)

157

celkem

2 207

 

 

dotaci lze získat v tomto projektu pouze na výměnu za plynové tepelné čerpadlo

Náklady na výměnu stávajících kotlů za plynové tepelné čerpadlo jsou odhadovány:

kotelna K1 (ZŠ s tělocvičnou)     3 006 tKč

kotelna K2 (bazén)                         4 429 t Kč

Instalace                                                157 tKč

---------------------------------------------------------

celkem                                                                7 593 tKč

 

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla se zeptat, kolik má tedy počítat, že to bude stát.

Ing. Derner – vysvětlil tabulku uvedenou výše. Kotelna K1 (pro ZŠ) a K2 (pro bazén) je uvnitř stávající kotelny, rozděleno toliko pomyslnou čarou na dvě kotelny. Stavebně je to v jednom prostoru, ale kotelny to budou dvě.

 

JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat, jestli v tom tedy budou kolektory. Ve studii se dočetla, že žádost o dotaci by se mohla vztahovat pouze na částku 956 tis. Kč /K1/, jestli bylo uvažováno, jestli se touto cestou půjde nebo ne.

Ing. Derner – To bylo v dotační analýze na kotelnu K1, nikoli na částku 956 tis.Kč, ale na kotelnu K1 za předpokladu, že půjdeme do plynového tepelného čerpadla. Není to na 956 tis.Kč, ale je to na 3,006.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 144/2015 : ZO rozhodlo o rekonstrukci kotelny  ZŠ+bazén ve variantě s kolektory na bazénu v  odhadovaných nákladech cca 2,8 mil. Kč.

Hlasování o usnesení č. 144/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0  - bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 145/2015: ZO pověřuje v rámci akce Rekonstrukce kotelny ZŠ+bazén

investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na pořízení dokumentace k provedení díla a výběr zhotovitele vč. soupisů výkonů.

radu obce schválením vítězného uchazeče

starostu jmenováním hodnotící komise a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.

Hlasování o usnesení č.  145/2015: pro 11, proti 0 , zdržel se 0  – bylo schváleno.

 

 

8. Smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Vzorová smlouva o věcném břemeni s ČEZ

Poslední korektury k smlouvám o věcných břemenech byly Mgr. Karáskovou (zastupuje obec při vyjednávání o smlouvě) zaslány na ČEZ 6.10.2015 a ČEZem odsouhlaseny 12.10.2015.  

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (SoBS VB) i vlastní Smlouva o zřízení věcného břemene (SoVB), která je přílohou smlouvy o smlouvě budoucí, budou nadále užívány jako vzor pro uzavření dalších smluv.

 

příloha: 08 a_SoBS VB_revize AK 04_rev Tuček_rev AK_07-čistopis s doložkou_AK

příloha: 08 a_SoVB_r08v02_revize AK_S_rev Tuček_04-čistopis k 201_09_25_AK

 

JUDr. Zlatohlávková – Měla za to, že schválíme vzorovou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a jelikož ten typ už pak bude daný, takže vše ostatní již bude poté formalita. Smlouva o smlouvě budoucí je konkrétní, byla dělaná pro firmu JAN-PRO a smlouva, ta o zřízení věcného břemene je správně, nevyplněná, protože nikdo nevíme, jestli v té době ještě JAN-PRO bude dělat či nikoli. Podobně to bude také s MATEXem, tam se musí proškrtat ta druhá smlouva také. Za prvé by schválila vzorovou smlouvu. Má za to, že všichni bereme jako bernou minci, že bude nějak vypadat a k tomu jsme se již dobrali. Tím by začala. Poté tady je ta konkrétní smlouva s firmou JAN-PRO plus tato, kde to zůstane nevyplněné, ale tady již vidíme, že u smlouvy s JAN-PRO jsou pozemky stejné. To je připravené. Začala by nejprve schválením obou vzorových smluv a pak teprve konkrétních.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 148/2015: ZO schvaluje vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.

Hlasování o usnesení č. 148/2015: pro 11, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 149/2015: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-2003386/VB/01, Všestary, U podjezdu - kabel nn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, jejíž součástí je návrh budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Hlasování o usnesení č.  149/2015: pro 11, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

b) ČEZ Distribuce , a.s. v zastoupení společností MATEX HK, s.r.o předkládá ve znění vzorové smlouvy Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  pro elektropřípojku NN na p.p. č. na p.p.  71/2 ve Všestarech (vedle garáží u kostela). Její součástí je i vlastní Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, která je přílohou smlouvy o smlouvě budoucí IE-12-2013463/3 Všestary, p.č.71/3, Exnarová, rozš.knn

 

JUDr. Zlatohlávková – poprosila, aby ve smlouvě o služebnosti  byl vymazán zastupující a kromě toho v čl. 1 mají vyjmenované pozemky a aby byl vynechán druh, protože takto to v katastru zanesené není. A na konci je tam plná moc ze dne, ta by neměla být vyplněna, může tam být pouze jako příloha.

Ing. Šandera – Pouze na vysvětlení uvádí, že metodika ČEZu je taková, že zakázku zadávají od A-Z. To znamená, že firma která to dostane to musí vyprojektovat, oběhat všechna stavební povolení, následně to i zapsat do katastru jako věcná břemena.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 150/2015: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-2013463/3 Všestary, p.č.71/3, Exnarová, rozš.knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, jejíž součástí je návrh budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Hlasování o usnesení č.  150/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

 

9. Územní plánování

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Zpráva o uplatňování ÚP Všestary

 

MMHK, odbor hlavního architekta podal 7.10.2015 následující informaci:

 

Dobrý den pane starosto,

Příští týden začnu pracovat na Zprávě o uplatňování ÚP Všestary (požadavek vyplývá ze stavebního zákona – je moji povinností ji zpracovat a projednat nejpozději do 4 let od vydání územního plánu).

Je to zpráva o tom, jak se naplňuje územní plán, tj. co se podařilo zrealizovat – co se nedaří realizovat – co se jeví v návrhu územního plánu jako chybné a je zapotřebí opravit (upravit, nově přehodnotit … ) nebo co je zapotřebí doplnit.

Součástí zprávy může být rovněž i zadání na zpracování změny územního plánu, pokud vyvstane potřeba změny územního plánu (může vyplynout z vlastního rozhodnutí zastupitelstva nebo na základě změny podmínek v území … či může vyplynout až z výsledků projednávání zprávy).

Ráda bych od váz získala v daném duchu informace – prosím tedy, zvažte, jaké údaje a podněty - potřeby do uvedené zprávy zapracovat. Předpokládám, že se v dohledné době nad uvedenou problematikou sejdeme.

 

Ing. arch. Jana Marečková

referentka pro územní plány obcí, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování

 

Ing. Derner – dalším tématem je otázka schválení územní studie nad školkou. Nemáme ji schvalovat, doufá, že si vyjasnili, že námitky, poznámky a připomínky, které jsou podané, tak zapracoval nebo vysvětlil pan Doležal.

Ing. Šandera – Jak viděl konečný stav, tak z jeho strany všechny připomínky byly odstraněny.

JUDr. Zlatohlávková – Uvedla, že toto neviděla.

Ing. Derner – Pan Doležal přislíbil, že to pošle, zatím se tomu tak nestalo.

Ing. Šandera – Pan Doležal tady územní studii představil, Ing. Šandera k tomu vznesl společně s investičním výborem nějaké námitky, kde byly odsouhlaseny, projektant námitky akceptoval, doplnil je. Jeho poslední e-mail směrem na vedení obecního úřadu bylo, že je toto všechno v pořádku. Jelikož nikdo jiný ze zastupitelů ani občanů žádné jiné připomínky nepřednesl, tak předpokládá, že je to věc vyřízená.

Ing. Derner – Podle zákona to sice schvalovat nemáme, ale požádá Ing. Doležala, aby to předložil a na příštím zasedání zastupitelstva můžeme odsouhlasit, že bereme na vědomí.

JUDr. Zlatohlávková – Ráda by ji viděla, než-li se vnese do systému studií. Dotázala se, jak je tam například vyřešen provoz od zdravotního střediska nahoru.

Ing. Šandera – Byla to jedna z námitek a je to vyřešené tak, že by se celá silnice měla rozšířit, aby byla dvousměrná.

 

 

10. Rozvojový plán obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Dne 5.8.2015 byl zastupitelům rozeslán k připomínkování návrh Rozvojového plánu obce pro období 2015 - 2025. Dosud nepřišly žádné připomínky.

 

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla se zeptat, proč z toho zcela vypadlo, že hodně respondentů chtělo vybudování sportovního areálu a koupaliště a také dům s pečovatelskou službou. To vyplynulo z dotazníku a ve vyhodnocení tyto dva body nejsou.

Ing. Šandera – Má za to, že sportovní areál tam zmíněný je. Bylo tam napsáno, že přílohou tohoto dokumentu bude plán investic a tabulka, kterou tam začlení. Tam to sice není v tomto materiálu uvedeno, ale je tam uvedeno, že to bude přílohou tohoto materiálu.

JUDr. Zlatohlávková – To jí moc neuspokojuje, protože Domov pro seniory tam zmiňovaný není.

Ing. Šandera – To je pravda, je tam sportoviště, není tam Domov pro seniory, musí říci, že to jim uteklo. On sám minimálně na čtyřech zastupitelstvech, které byli před prázdninami, žádal všechny zastupitele, aby se k této tabulce vyjádřili a případně to tam doplnili. Kdyby to zaznělo, tak to tam mohlo být doplněné.

Ing. Derner – Má za to, že Domov pro seniory je pro obec naší velikosti takovou zátěží, kterou si naše obec nemůže dovolit. Jestliže ho vybudujeme, tak doufá, že již v této funkci nebude. Je to možná vhodné zařízení v rámci Mikroregionu nebo nějakého většího uskupení, ale rozhodně by ho neviděl jako jednu z prioritních akcí naší obce.

JUDr. Zlatohlávková – Ale vždyt je to rozvojový plán obce, co chceme někdy v budoucnu. Měla pocit, že se tomu vyhnuli celkem záměrně, proto se na to ptá. A není to nic osobního vůči Ing. Šanderovi. V době, kdy Ing. Šandera říkal, jestli někdo má námitky k uvedené tabulce, tak nevěděla, že bude brána jako základ rozvojového plánu obce. Je pravda, že poté Ing. Derner řekl, že to předal Ing. Mlejnkovi, ten že to ocenil a že z toho čerpal.

Ing. Derner – Forma přílohy mu vyhovuje a líbí se mu, protože umožňuje jednoduchou a snadnou změnu plánu v případě, že se tak dohodne zastupitelstvo. Zřejmě vedeme spor pouze v tom, zda tam bude Domov důchodců či  nikoli.

JUDr. Zlatohlávková – Nemusí to být zrovna Domov důchodců, může to být například školka pro důchodce.

Ing. Šandera – Když si představí, že by se mělo dát přednost nejdříve kanalizaci a poté dělat věci, které tam jsou zakřížkované, tak podle jeho skromného odhadu by nám musel někdo dát okolo cca 200 mil. Kč, což je asi tak 15 našich rozpočtů. Abychom v tuto chvíli dávali prioritu nějaké stavbě, která se musí jednak postavit, jednak do ní musíme dávat nějaké finance na provoz, tak by nejdříve dal prioritu tomu, aby se opravily, upravily budovy a věci, které máme a nikde nám už snad nepadají na hlavu s jednou výjimkou, ale pořád je do nich co dávat.

Ing. Derner – Požádal o ještě jeden možný pohled, zatím to pro nás nebylo mínusem, ale může se stát, že u některého dotačního titulu se nás zeptají, zda-li máme schválený rozvojový plán obce. Navrhl ho schválit a přílohou se zabývat kdykoli jindy.

JUDr. Zlatohlávková – Naopak si myslí, že toto nemusí být v příloze, ale může to být v textu. Toto je pouze podklad a Ing. Šandera má pravdu, že na většinu z toho nebude mít finanční prostředky, jestli se pustíme do stavby kanalizace.

Ing. Derner – úkolem pro Ing. Mlejnka bude, aby začlenil do textu přílohu, aby se stala nedílnou součástí, nikoli přílohou?

JUDr. Zlatohlávková – Naopak si myslí, že snad ani ne, protože pak tím budeme vázáni.

Ing. Šandera – Má za to, že příloha je nedílnou součástí toho dokumentu.

JUDr. Zlatohlávková – Jenom chce říci, že v textu to je, vadí jí, že to není v tom vyhodnocení. V textu to je, nicméně to zase není součástí té přílohy.

Ing. Šandera – Součástí rozvojového plánu je příloha, kde jsou vyjmenovány akce, takže když je na konci toho celého napsáno, že součástí je příloha, tak to je pro něj nedílnou součástí.

JUDr. Zlatohlávková – Jednak součástí rozvojového plánu, tam kde se hodnotí dotazník, tak tam není požadavek občanů na ten Dům s pečovatelskou službou, to je za prvé. Nicméně je tam uvedeno: Rozvojová oblast 3, služby, chybí zde například Dům s pečovatelskou službou, a zde není. Je to náš plán v průběhu tohoto volebního období, kdyby to všechno super šlo a na všechno jsme měli, tak bychom toto všechno rádi zrealizovali. To, že to nebude, to je jasné, a že bychom se tím měli vázat do rozvojového plánu, to si taky nemyslí, že by to bylo dobře.

Ing. Derner – Zase naopak si myslí, že je dobře, aby to tam bylo, protože když to tam nebude, tak se nám to ztratí a zase bude někdo další za 3 roky vymýšlet, co že bychom asi tak mohli dělat. Takto budeme mít alespoň nějakou ucelenou představu. Doplníme do přílohy Dům s pečovatelskou službou a můžeme jít od toho.

 

 

11. Vyhlášení záměrů obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Hospodaření v lese

Ke dni 31.12.2015 končí stávající smlouva o hospodaření v lesích z 22.9.2006 která je uzavřena s Liborem Sehnoutkem, která byla v souladu s usnesení ZO č. 127/2014 změněna dodatkem č. 1 k této smlouvě.

 

JUDr. Zlatohlávková – Smlouva byla rozdělena na tři části, protože hospodaření v lesích není čistý nájem. Pan Sehnoutka vykonává práci lesního hospodáře, pak je tam těžební činnost a pak je tam pěstební činnost. A to v tom záměru z jejího hlediska není. Ví o tom, že smlouva založila velkou pracnost pro obec, nicméně předmětný les považuje za značný majetek obce a je potřeba tomu nějakou péči věnovat. Na dobu neurčitou si to nedovede představit. Odvíjela by smlouvu od toho, aby dokončil cyklus. Toho by se pro začátek přidržela. Má za to, že to musí navázat. Nedokážeme určit čas, na který to uzavřít. Myslí si, že by to mělo jít spolu s hospodářskými osnovami. Má to nějaká pravidla, ale už si je nepamatuje. Chtěla by, aby tam byla také pěstební a těžební činnost. Za práci lesního hospodáře mu obec platí, za těžební činnost musí obci oznámit, že se bude těžit a pěstební činnost je tam také nějak naformulovaná.

 

 

12. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   předsedové výborů

 

předseda KV p. Macháček se omluvil z účasti na zasedání ZO 15.9.2015, kontrolu usnesení předloží na příštím zasedání

Ing. Šárka Mlezivová odstoupila k 30.9.2015 z funkce člena finančního výboru. Výbor je třeba doplnit o nového člena – návrh předloží předseda výboru Ing. Petr Pleschinger.

 

prosím předsedy o případné příspěvky, plány činnosti

 

Ing. Pleschinger Petr – zatím se mu nepodařilo nikoho sehnat. Co se týká kontroly hospodaření školy, tak je domluven s panem ředitelem, že bude provedena kontrola za rok 2013 na přelomu října/listopadu.

 

 

13. Informace z rady obce ze dne 6.10.2015

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

RO přijala rozpočtové opatření

usnesením č. R42/2015 rozpočtové opatření č.10/2015

zvýšení na straně příjmů o 5 809 145 Kč a zvýšení na straně výdajů o 3 870 036 Kč. Přebytek ve výši 1 939 109 Kč zvyšuje zůstatek rozdílu rozpočtových účtů.

 

změny na straně výdajů jsou způsobeny zejména

výdaje na pořízení kompostérů a drtiče (1.227.182 + 73.931) 1.301.113 Kč

příspěvek seniorům na obědy 126.000 Kč – nárůst počtu odebíraných obědů rozvážených seniorům (54 obědů v 09/2014, 73 obědů v 09/2015)

pozn.:  výdaje na pořízení nákl.automobilu 1,7 mil Kč byly již součástí schváleného rozpočtu 2015

 

příloha: 13_Rozpočtové opatření č.10

 

JUDr. Zlatohlávková – koho zaměstnáváme na vedlejší pracovní poměr?

Ing. Derner – Není to na vedlejší pracovní poměr, je to na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti,  je to pan Martínek na rozvážení obědů.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 151/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2015.

Hlasování o usnesení č. 151/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Další informace z činnosti rady jsou obsaženy v ostatních bodech jednání zastupitelstva

 

 

14. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

a) „Všestarské neziskovky“

FBŠ (florbalová škola) Všestary žádá o částku 12.320 Kč, jako příspěvek na pronájem sportovišť při pořádání ligových turnajů

Centrum pro rodinu BERÁNEK žádá o celkovou částku 10.399,- Kč, jako příspěvek na organizaci příměstského tábora (2 turnusy),

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 152/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

FBŠ (florbalová škola) Všestary částku 12.320 Kč, jako příspěvek na pronájem sportovišť při pořádání ligových turnajů,

Centrum pro rodinu BERÁNEK celkovou částku 10.399,- Kč, jako příspěvek na organizaci příměstského tábora (2 turnusy)

Hlasování o usnesení č. 152/2015: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Ostatní

SDH Chlum – oprava PS 12 (vývěva 4.000 Kč + motor ? )

JSDHO Chlum – pořízení nových zásahových hadic 2x 1.600 Kč

SDH Chlum – výměna svítidel v zasedací místnosti + jistič akumulaček v garáži 2.900 Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 153/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořízení dvou zásahových hadic typu C ve výši 3.200,- Kč pro JSDHO Chlum a výměnu světel v zasedací místnosti a výměnu jističe k akumulačním kamnům ve výši 2.900,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 153/2015: pro 11, proti  0, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno.

 

 

15. Různé

 

prosím zastupitele o případné příspěvky

 

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla se zeptat, jestli někdo viděl projekt na ty chodníky. V pondělí se na to jde podívat, protože chce vidět, jak to bude vypadat u nich před barákem. Jsou první barák, kterému to teče do dvora z celé vesnice od rybníka a jestliže tam bude snížený vjezd a vedle toho obrubník, tak z jedné strany to na ně šplouchne z chlumského kopce a  tady to bude z druhé strany. Úplně na začátku se hovořilo o tom, že niveleta bude v úrovni stávající cesty.

Ing. Šandera – K tomu tady těžko někdo něco řekne, protože na to existují pravidla a předpisy a předpokládá, že podle toho to ten projektant udělá. To si nikdo z nás nevymýšlí. Samozřejmě poté se musí trefit do toho, že každý vjezd je nějak a musí se tam vejít se sklony, které jsou příčné, podélné, ale to už bude na něm.

JUDr. Zlatohlávková – Aby se na ní potom neškaredili, až manžel bude podávat námitky, protože aby si dobrovolně nechala téct vodu do baráku, ke kterému měli tři schody a mají jeden, protože mezitím se zvedla cesta, jak byl původní terén, to je vidět vzadu na zahradě, kde je to zcela evidentní, že ten terén byl někde úplně jinde.

Ing. Šandera – On je tam nějaký předpis, že vjezd do baráku nemůže být vyšší oproti nivelitě komunikace, neví jestli 2-3 cm. Více to ta norma v zásadě neumožňuje.

JUDr. Zlatohlávková – Aby to pak nebylo to, co v okolních vesnicích vídá.

Ing. Šandera – V některých částech to bude muset být, protože tam musí být u silnice III. třídy oddělen chodník od vozovky. Ale přesné normy nezná.

JUDr. Zlatohlávková – Toto je totiž jediná chvíle, kdy je možné se proti tomu bránit a říká dopředu, že bude bránit vlastní kůži. Pak by jí ještě zajímalo, jestli ten projekt řeší prostranství kolem zvoničky. Proto se ptá, jestli ten projekt někdo již viděl.

Ing. Šandera – Na prostranství, na tu křižovatku nám nikdo nic nedá, to budeme dělat pouze za naše. Žádná dotace na to neexistuje. Když máme šanci o něco žádat a je tu šance něco dostat, tak to jsou pouze a jen ty chodníky. Když do jednoho balíku zaneseme tyto dvě akce, tak abychom to potom uskutečnili, tak na to si budeme muset připravit dalších pár milionu Kč.

JUDr. Zlatohlávková – On chodník v Rozběřicích má stát cca 10 mil. Kč.

Ing. Šandera – Na to třeba něco dostaneme, ale na tu křižovatku nedostaneme nic.

Ing. Derner – To se dozvíme na konzultaci koncem listopadu.

Ing. Šandera – v pondělí se na to JUDr. Zlatohlávková podívá a poté se to bude připomínkovat.

JUDr. Zlatohlávková – Pro ni je to zásadní, protože obec bude žádat o dotace a ona to bude blokovat.

Ing. Šandera – To je technická věc a ta se vyřeší, podívá se na to, vznese připomínku, oni to vysvětlí, že to jde, nebo že to nejde.

JUDr. Zlatohlávková – To je samozřejmě možné a potom podá žalobu.

Ing. Šandera – Dobrá, tak podá žalobu a skácí chodníky v Rozběřicích. Ale co zastupitelé ve 23 hod. v noci mají dělat. Je to její právo, ale zastupitelé to stejně nevyřeší.

JUDr. Zlatohlávková – Považovala za seriozní se zeptat, jestli to někdo viděl, aby nedělala zbytečné vlny a zároveň chtěla vysvětlit, proč to udělá.

 

 

16. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 154/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – výměna filtračního čerpadla bazénu, částka: 12.317,- Kč,

Královéhradecká provozní, a.s., IČ: 27461211, Víta Nejedlého 893 – vytyčení vodovodu Lípa (pro kabel VO do země), částka: 2.190,- Kč,

Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – mapový podklad sběrného dvora – zaměření skutečného stavu, částka: 8.470,- Kč,

Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán 403-103/2015 k.ú. Všestary pč.135/8, částka: 6.292,- Kč,

Daniel Šárovec, IČ: 75183196, Leknínová 2274, 288 02 Nymburk – posílení místního rozhlasu o nové hlásiče, částka: 42.210,- Kč,

WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (SDH Rosnice, Nohejbalový klub Bříza 21.9.), částka: 1.210,- Kč,

ARBOPlan s.r.o., IČ: 28761278, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice – ošetření dřevin – Všestary (lípy u kostela, dub u bytovky), částka: 31.516,- Kč,

Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88, 500 04 Hradec Králové – výroba Zpravodaje září/2015 (650ks), částka: 9.718,- Kč,

Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce (Rosnice zvonička), částka: 1.600,- Kč.

Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – odebrané obědy důchodců a OÚ za září, částka: 30.007,- Kč,

Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – kontrola ČOV Bříza, rozbor, zhodnocení výsledků rozborů z výustí, částka: 1.984,40 Kč,

Ing. Josef Fabián, IČ: 13564692, K Biřičce 1655/43, 500 08 Hradec Králové – technická pomoc na ověření tepelných ztrát v bytě p. Veselé – Bříza 54, částka: 605,- Kč,

Miroslav Morávek – PLUTO, IČ: 65675479, Dohalice 60, 503 13 Dohalice – oprava ÚT v bytě pí. Veselé – Bříza 54, částka: 14.388,80 Kč,

ARBOPlan s.r.o., IČ: 28761278, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice – ošetření dřeviny – Chlum (lípa u kostela), částka: 8.301,- Kč,

Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – štěpkovač GTS 1300LV4SR 16062SS, částka: 73.931,- Kč,

Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – kompostér Thermoking 900 - 461ks, částka: 1,227.182,- Kč,

RPA Tender, s.r.o., IČ: 29367107, Starobrněnská 20, 602 00 Brno – organizace výběrového řízení – kompostovací nádoby a štěpkovač, částka: 46.948,- Kč,

RPA Tender, s.r.o., IČ: 29367107, Starobrněnská 20, 602 00 Brno – organizace výběrového řízení – svoz BRKO, částka: 58.564,- Kč,

Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká 4154/13, 628 00 Brno - roční kontrola dětských hřišť 2015, částka: 8.000,- Kč,

Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – sběr, svoz a odstranění odpadu za období 9/2015, částka: 40.633,- Kč,

Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce (Rozběřice – čistění Melounky), částka: 10.400,- Kč.

Zemědělské družstvo Nechanice, IČ: 00123749, Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice – vyvezení čističky ŘD Bříza, částka: 3.071,- Kč,

Zemědělské družstvo Nechanice, IČ: 00123749, Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice – vyvezení čističky ZŠ + bazén Všestary, částka: 2.923,- Kč,

Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – doplatek pronájmu bazénu za školní plavání za měsíc září 2015, částka: 10.960,- Kč,

Hlasování o usnesení č.  154/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

17. Závěr 

 

 

jednání ukončeno v 22:45 hodin.

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019