Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
ze dne 29.1.2009
Místo konání: v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček (přítomen do usnesení č. 42/2009), Josef Mareš, Josef Pešek (přítomen do usnesení č. 42/2009), Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Přemysl Vecek, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Jan Martínek, MVDr. Michal Novák
Zahájeno: 19.05 hod
Ing. Derner: Provedl zapnutí nahrávacího zařízení.
1) Zahájení
zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“): Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Zápisy z předchozích lednových jednání byly vyhotoveny, ověřeny a zveřejněny. Má někdo z přítomných námitky proti těmto zápisům? Námitky nebyly vzneseny.
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Michal Derner
Program:
Předsedající: Navržený program je shodný s programem v pozvánce na zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“). Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť s výjimkou bodů týkajících se změn územního plánu obce, kde se problematika prolíná a bude sloučena. Má někdo návrh na doplnění?
p.Macháček: Od hasičů ze Břízy přišla žádost, bude se projednávat?
Předsedající: Ta žádost přišla dnes. Nadále bychom měli ctít zásadu, že co projedná rada, bude na programu ZO, co neprojedná, bude navrženo do programu zastupitelstva příštího. K samotné žádosti hasičů dodám, že ani nebyl čas se s ní seznámit, protože jsme dnes kompletovali a odevzdávali žádost o dotaci na základní školu.
Je však třeba doplnit rozpočtového opatření, které se vztahuje k roku 2008 a to k přijatým platbám za žáky ZŠ a neinvestiční dotaci z rozpočtu Hasičského záchranného sboru (HZS)

Program jednání ZO: 
  
1)      Zahájení
2)      Určení zapisovatele                 
3)      Volba návrhové komise.
4)      Volba ověřovatelů zápisu.
5)       Různé:
5.1       - Záznamník schůzí DVR-100
5.2       - Objekt „Dostavba areálu základní školy a integračního rehabilitačního centra“
5.3       - Změna č. 2 ÚPO,  žádost Povodí Labe státní podnik zařadit poldr jako veřejně prospěšnou stavbu
5.4       - Změna č. 3 ÚPO – žádost Společnosti experimentální archeologie o pořízení změny územního plánu
5.5       - Změna  č. 4 ÚPO – obecní ČOV a požadavky občanů
5.6       - Návrh nájemních  smluv v areálu bazénu
5.7       - Návrh mandátní smlouvy – Ing. Machút
5.8       - Žádost o prodej pozemku p.p. č. 71/2 v k.ú. Všestary
5.9       - Žádost o prodej pozemku p.p. č. 281/5 v k.ú. Bříza dle geometrického plánu č. 103-4827/2008    
5.10     - Rezignace předsedy finančního výboru
5.11     - Rezignace členky investiční komise
5.12     - Návrh odměny neuvolněné starostce
5.13     - Návrh smlouvy o výpůjčce (půjčitel: EKO KOM a.s.)
5.14     - Zápis z jednání finančního výboru z 5.11.2008
5.15     - Všestarské zastávky, zpráva investiční komise
5.16     - Rozpočtové opatření
5.17     - Schválení úhrady faktury                  
 
6) Informace
 - Finanční výbor  -  příprava rozpočtu obce na r. 2009
 - Reklamace ze smlouvy o dílo Bříza
 - Nabídka opravy hřbitovní zdi
 - Program obnovy venkova – žádost mikroregionu – dopravní značení
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č 21/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 29. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 21/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno                                           
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byl navržen: .p Radovan Dvořák a Ing. Šandera
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č.22/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 29. 1. 2009 návrhovou komisi ve složení p Radovan Dvořák a Ing. Šandera.
Hlasování o usnesení č. 22/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno                                                     
 
4) Volba ověřovatelů zápisu
 Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Božena Skořepová a p. Josef Macháček
p.Macháček: pokud bude zasedání ZO ukončeno do 22.00 hod může zápis ověřovat. Tímto se z účasti na zasedání ZO po 22.00 hod omluvil.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č 23/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 29 1. 2009 jako ověřovatele zápisu Ing. Boženu Skořepovou a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 23/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
5) Různé:
 
5.1. Záznamník schůzí DVR-100
Předsedající: Obec má zapůjčeno nahrávací zařízení, Záznamník DVDR-100 /kupní cena činí 31.178,- Kč – cena včetně DPH/. Mimo tento existuje ještě Záznamník DZZ 09 /kupní cena činí 26.894,- Kč – cena včetně DPH/. Rada obce projednala záměr obce odkoupit zapůjčené zařízení a přijala usnesení: Rada obce doporučuje zastupitelstvu uzavřít kupní smlouvu na Záznamník schůzí DVR-100 od firmy EMPEMONT srov.o. IČ: 277772179, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí.
Ing. Derner: Podle vyjádření Ing. Fofa, který obvykle provádí zápisy ze zasedání ZO, je zvukový záznam vynikajícím pomocníkem.
p. Mareš: Doporučuje pořízení záznamníku, protože záznam ze schůze prováděný pouze ručně nikdy nemůže být kompletní, diskuse probíhá poměrně rychle.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č 24/2009:  Zastupitelstvo obce nákup zařízení Záznamník schůzí DVR-100 v částce 31.178,- Kč – (cena včetně DPH).
Hlasování o usnesení č. 24/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
5.2 Objekt „Dostavba areálu základní školy a integračního rehabilitačního centra“ – areál bazénu
Předsedající: Podle závěru Finančního výboru činí plánovaná ztráta cca 1,500.000,- Kč. Ztráta rok od roku narůstá, je třeba uvažovat o pronájmu areálu bazénu. Cílem dnešního rozhodování je pouze zjistit vůli zastupitelů k pronájmu, podmínky by byly určeny až následně, ale v zásadě např. v těchto intencích:
a)      zachování zaměstnanosti
b)      zachování provozu bazénu a sauny pro veřejnost, zejména pro občany našich místních částí
c)      pronájem bazénu pro činnost související s jeho stavebně technickým určením
d)      předložení referencí apod.
e)      doba nájmu, způsob kontroly obce
 
ROZPRAVA k tomuto bodu:
 
p.Došel: Nyní se tedy má zastupitelstvo pouze rozhodnout, zda má vůbec zájem o případném pronájmu rozhodnout.
Ing. Skořepová: ZO se již za uplynulé 2 roky bavilo nesčetněkrát o situaci na bazénu (tj. na celém objektu bazénu, sauny a ubytovny), zatím nepřistoupilo k žádnému řešení. Za sebe navrhuji záměr o pronájmu odsouhlasit, připravit podmínky pro výběrové řízení na případného nájemce. Zda vůbec k pronájmu dojde je otázkou dalších kroků, které musí teprve následovat. Cílem tohoto kroku by mělo být to, abychom se pokusili 1,5 milionovou ztrátu, kterou máme v rozpočtu plánovanou pro rok 2009, eliminovat. Proto já budu hlasovat pro záměr pronajmout bazén. Nyní není obsazena ubytovací část, kde případná úprava pro nějaké např. zdravotní zařízení z oboru rehabilitace, stomatologie či protetiky by musela být smluvně ošetřena a musela by jít k tíži budoucího nájemce. Ani na okamžik tam však nesmíme připustit žádné „červené lucerničky“ apodobně.
p.Štefanka: podrobnosti řešme až v dalších krocích. Nejdřív se musíme vyjádřit, zda nám vadí či nevadí taková obrovská ztráta.
p. Macháček: Navrhuje svěřit celé zařízení Základní a mateřské škole a sloučit ho se školou. Prostory ubytovny by mohly být využity např. jako učebny pro mateřskou školu, kterých je už nyní nedostatek.
Ing. Derner: Řešení minimalizace ztráty ze zařízení je nutno řešit jako otázku dlouhodobou, pořízení zvýšení kapacity mateřské školy je však jednorázovým řešením a také případně jednorázovým nákladem.
Ing. Skořepová:  Zásadně nesouhlasí s převedením tohoto zařízení škole do jeho správy. Pokud jde o kapacitu školky, uvažovala bych spíš o nájemním domku, kde nyní bydlí Srdínkovi. Jak se zdá, nastala situace, že ho brzo opustí, a navíc je blízko školky.  Je tu i další okolnost, že domek je asi 2x starší, než bazén a ubytovna. Při přestavbě na MŠ by se mohl i poopravit, což budeme muset zřejmě v nedaleké budoucnosti udělat stejně. Takové náklady do obecního majetku by byly rozhodně přijatelnější.
p. Neumann: Nešlo by pronajmout jen ubytovací část? Vstupné na plavání pro naši ZŠ je nižší a vybrali jsme od ní za rok 53.400,- Kč,  běžné nájemné by bylo 368.000,- Kč.  Jen na naší škole to tak dělá rozdíl 300 tisíc korun.
p.Štefanka: pokud by se to mělo pronajmout, tak jedině jako celek. Zatím k žádnému zlepšení v hospodaření bazénu nedošlo a ta ztráta je tam průšvihová.
p.Došel: pronájem pro ZŠ za tržní ceny by znamenal velký dopad do rozpočtu školy.
Ing. Skořepová:  Dotace pro ZŠ na vstupné musí být zahrnuta do rozpočtu obce. Již dlouho žádám o informaci o vstupném naší školy a teprve nyní ji od p Neumanna známe. Dotace naší školy ve výši 300 tisíc, nebo i jen 200 tisíc (pokud by spoluúčast žáků na vstupném byla jen o málo vyšší),  by byla stále daleko menším nákladem, než prodělek 1,5 milionu. I po započtení této dotace na vstupné škole je to pořád ztráta přes 1 milion korun.
Ing. Šandera: Znovu připomínám můj dřívější návrh, aby všichni platili stejně. Je pak věcí rozhodnutí zastupitelstva, komu a jakou dotaci na vstup přidělí. Dokud ale realizaci záměru pronájmu vůbec nezkusíme, nebudeme ani vědět, jestli je o to vůbec zájem.  Pokud se chce o nájem bazénu ucházet i škola, samozřejmě, že se může do záměru přihlásit. Navrhuji tento postup:
  1. hlasováním zjistit, zda je vůle zastupitelstva zařízení pronajmout.
  2. bude-li vůle k pronájmu, odsouhlasit podmínky, za kterých obec vyhlásí záměr
  3. vyhlásit záměr o pronájmu
  4. vybrat některého ze zájemců, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva. Nebude-li ze zájemců vyhovovat našim podmínkám, nemusí být vybrán nikdo.
  5. Nebude-li možné realizovat pronájem, rozhodne ZO, zda bude nadále provozovat bazén se ztrátou, nebo zařízení uzavře.
Ing. Skořepová:  Uzavřít bazén by v žádném případě nebylo dobré. nemůže být ani řeč.
p. Neumann: V nákladech na bazén je zřejmě i vytápění třídy na MŠ.
Ing. Šandera: Ztráta 1,5 miliónu za rok zřejmě není očištěna o snížené vstupné od ZŠ (cca 300 tKč) a zřejmě i o el. energii na 2 třídy mateřské školy.
Ing. Skořepová:  Při sestavování rozpočtu nás pí Kolovratníková informovala o nákladech za loňský rok ve výš 3,144 mil Kč a příjmy 1,839 miliónu. Není to očištěno o zvýhodněné vstupné pro naši školu. Podle informace pí Kolovratníkové už je srovnaná el. enrgie a je to kompletně srovnáno. Takže to je účetní ztráta 1.305 tisíc Kč. Je to plnění roku 2008.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 25/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru obce pronajmout objekt označený jako „Dostavba areálu základní školy a integračního rehabilitačního centra“ (objekty náležející k bazénu) za podmínek, které připraví rozšířená investiční komise a schválí zastupitelstvo obce.
Hlasování o usnesení č. 25/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
 
Během přestávky, která se konala po projednání bodů o změnách územního plánu obce, přinesla pí Kolovratníková další korekturu výsledku hospodaření střediska bazén, ze které vychází jako výsledek účetní ztráta ve výši 986 tisíc Kč.
 
5.3 – 5.5 Změny územního plánu obce
Předsedající: Projednávání dalších bodů programu, které se týkají změn Územního plánu obce (dále jen „ÚPO“), doporučuji sloučit. Jejich pořizování může běžet paralelně a např. změna č. 5 může být projednána a přijata dříve, než např. změna č. 2. V tomto bodě patří velký dík p. Marešovi, který nám excelentním způsobem prošlápl cestu na Magistrát města Hradce Králové (MMHK), a nacházíme tam plné pochopení, že nám chtějí být nápomocni nejen radou. Je tedy škoda, že se tomu dostáváme s tak velkým odkladem.
Proto nyní doporučuji dokončit Změnu č. 2. ÚPO, která zahrnuje pouze jednu lokalitu u hřbitova ve Všestarech a jednu lokalitu v Boru bez přivaděče do HK, a současně zahájit další samostatné změny ÚPO pro
·        „Rozšíření archeoparku + hřbitovní cesta“,
·        umístění obecních ČOV pro Břízu, a Lípu s Chlumem.
·        řešení požadavků občanů na změny funkčního využití ploch
Pokud jde o požadavek Povodí Labe na suchý poldr, ten je zahrnut v ve změně č. 1 ÚPO.
Ing. Šandera: Po přednesených informacích se přiklání k navrženému dělení změn ÚPO.
Předsedající: Ve vztahu se společností MULTIAQUA jsme při dnešní návštěvě zjistili, že předmět smlouvy byl naplněn, tedy vypracovanou projektovou dokumentaci jsme zaplatili a převzali. Dokumentace je však pouze v papírové podobě. Bude muset proběhnout i revize vlastnických vztahů u pozemků dotčených navrženou trasou kanalizace.
Ing. Šandera: Bude nutné geodetické zaměření pro digitální zpracování. Bude to samozřejmě také něco stát.
p. Macháček: Poldr není ve změně č. 1 ÚPO řešen jako veřejně prospěšná stavba.
Ing. Derner: Doporučuji vyřešit změnu na veřejně prospěšnou stavbu samostatnou změnou
Předsedající: Pro dokončení změny č. 2 ÚPO je nutno přijmou usnesení k odstavci g) této změny tak, že v něm nebude řešen kanalizační přivaděč do HK jako veřejně prospěšná stavba.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 26/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v bodě  g) změny č. 2 ÚPO nebude řešena veřejně prospěšná stavba kanalizačního přivaděče do Hradce Králové.
Hlasování o usnesení č. 26/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Předsedající: Společnost experimentální archeologie, IČ: 49334743 podala návrh na pořízení změny územního plánu, s tím, že součástí této změny by mohlo  být pouze rozšíření ploch Centra experimentální archeologie ve Všestarech a tzv. hřbitovní komunikace. Společnost přiložila k žádosti i situační výkres.
Ing. Šandera: Bude nutné vložit vlastnictví obecního pozemku do projektu rozšíření centra?
Ing. Skořepová: Pokud by měla obec darovat či prodat obecní pozemek, pak s rozprodáváním obecního majetku nesouhlasím.
Doc. Tichý (Společnost experimentální archeiologie): Vkladem do projektu by měl být pozemek. Nemusí ho ani prodat, ani darovat, vkladem pozemku rozumím jeho pronájem např. za 1 Kč na 100 let, nejde o změnu vlastnických vztahů. 
Ing. Skořepová: S takovým vysvětlením jsem srozuměna a nemám s tím dál problém.
Doc. Tichý: Pokud obec nebude na svém území takový projekt chtít, nemá cenu ho obci vnucovat. Financování projektu připravujeme z evropských fondů a obci přinese jen zvýšení prestiže a povědomí o Všestarech. O celém projektu se snažím diskutovat již od doby minulého zastupitelstva.
Ing. Skořepová: Za dobu mého působení v ZO tj. více než 2 roky se o rozšíření archeoparku téměř nehovořilo. Bohužel se Vaše informace o Vás k nám zastupitelům od bývalého starosty  v podstatě nedostávaly.
p. Macháček: O zaměření a oplocení pozemku se v ZO jednalo.
Ing. Skořepová: Určitě nebyla ale řeč o schvalování nějakých velkých budov. Jaké tedy máte představy o nové stavbě?
Doc. Tichý:  měla by být rozměrů cca 20 x 8 m o výšce zhruba 1,5 patra a umístěna by byla na místě bývalého úvozu. Cílem není její vnější vzhled, ale především její vnitřní provoz. Určitě musí být zděná a budou v ní vystavovány exponáty. Její vnější podoba se může přizpůsobit domku márnice na hřbitově i stávajícímu přístřešku v archeoparku. Odstupová vzdálenost od hřbitova je určitě věcí dohody.
Ing. Šandera: Umístění do terénu i vzhled budovy budou jistě předmětem připomínek a podmínek památkářů, kteří budou určitě proti jakékoli výstřednosti.
Předsedající: S budováním nových staveb nad hřbitovem nesouhlasím, protože obce nemá zatím žádnou vizi rozvoje. Jsem ale jen jedním z hlasujících v zastupitelstvu.
Ing. Skořepová: Také nepovažuji nějaké budování v klidové zóně za hřbitovem za vhodné.
Ing. Derner: Domnívám se, že projekt rozšíření archeoparku za hřbitovem odpovídá i zvolenému prostoru k jeho realizaci a vůbec mi tam nevadí. Zakomponování do krajiny i s vazbou na sousední hřbitov určitě výrazně ovlivní i zahradní architektura. Svým hlasem se připojuji k podpoře projektu.  Navíc vybudování obchvatu hřbitova, které je v předloženém návrhu změny ÚPO současně navrženo, zlepší i otázky dopravní průjezdnosti i pro budoucí zástavbu nad školkou.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 27/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo na návrh Společnosti experimentální archeologie (IČ: 49334743) o pořízení změny č. 3 ÚPO, která zahrnuje rozšíření Centra experimentální archeologie a hřbitovní komunikaci. Změna bude pořízena na náklady navrhovatele.
Hlasování o usnesení č. 27/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 28/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo na návrh Povodí Labe o pořízení změny č. 4 ÚPO, která řeší suchý poldr  jako veřejně prospěšnou stavbu. Změna bude pořízena na náklady navrhovatele.
Hlasování o usnesení č. 28/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Předsedající: V změně č. 5 ÚPO navrhuji řešit požadavky občanů na změny využití pozemků. Již nyní jsou na úřadě některé požadavky, které by byly touto změnou řešeny a vyhlášením rozhodnutí o pořízení změny by se mohli přihlásit další.
p. Macháček: Dříve podané žádosti vzalo již v minulosti ZO na vědomí s tím, že je zařadí do příští pořizované změny.
Ing. Derner: protože některé žádosti občanů zde leží již delší dobu, třeba i 2 roky, doporučuji je znovu oslovit dopisem, zda si svůj záměr nerozmysleli.
Předsedající: V rámci této změny by měla proběhnout i revize u lokalit, které jsou určeny pro bytovou výstavbu, ale k žádné aktivitě evidentně nedochází. Nevyužití těchto lokalit pro výstavbu znamená, že odbor životního prostředí neschválí zařazení dalších ploch orné půdy do kategorie stavebních pozemků. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 29/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 5 ÚPO, která bude zahrnovat požadavky občanů na změny využití pozemků.
Hlasování o usnesení č. 29/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
p. Hynek : do kdy lze návrhy podávat?
p. Macháček: mělo by to být 15 dní od vyvěšení a dalších 15 dní na doručení žádosti. Dohromady tedy 30 dní od zveřejnění na úřední desce.

Předsedající: Dostáváme se tedy ke změně č. 6 ÚPO, kterým bychom měli řešit potřebu umístění obecních ČOV pro naše místní části Chlum s Lípou a Břízu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 30/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 6 ÚPO, která bude řešit umístění ČOV pro obce Chlum s Lípou a Břízu
Hlasování o usnesení č. 30/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Předsedající: Nyní je třeba určit zastupitele, který bude spolupracovat s úřady při pořizování změn ÚPO. Navrhuji, aby jím byl místostarosta Ing. Derner.
p. Macháček: nebudu mít nadále čas se věnovat změně č. 2, proto žádám, aby nově určený zastupitel byl určen i pro tuto změnu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 31/2009: ZO ruší usnesení č. 93/2007 z 19.4.2007 a usnesení č. 94/2007 z 19.4.2007, kterými byl p. Macháček zastupitelstvem určen a pověřen k jednáním ve věci pořízení zněny č.2 ÚPO.
Hlasování o usnesení č. 31/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 32/2009: ZO schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera, místostarostu obce , jako určeného zastupitele ve věci pořízení Změn č. 2 až č.6 ÚPO a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci pořízení těchto změn.
Hlasování o usnesení č. 32/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 33/2009: ZO ukládá investiční komisi zpracováním podmínek pro výběrové řízení na zpracovatele změn č.5 a č.6 ÚPO.
Hlasování o usnesení č. 33/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5.6 Návrh nájemních smluv v areálu bazénu
Předsedající: Byly zpracovány nájemní smlouvy podle vyhlášených záměrů na pronájem nebytových prostor v areálu bazénu. Dodatkem byla řešena smlouva u paní Lucie Kvasničkové, která jediná měla uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou a nájemné i cena za služby byly upraveny podle inflační doložky, kdy míra inflace za r. 2008 činila podle ČNB 6,3%.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 34/2009: ZO schvaluje předložené nájemní smlouvy obce s panem Romanem Macháčkem, paní Evou Podubeckou, a dodatek č. 2 nájemní smlouvy obce s paní Lucií Kvasničkovou.
Hlasování o usnesení č. 34/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5.7 Návrh mandátní smlouvy – Ing. Miloš Machút 
Předsedající: Ing. Machút předložil návrh mandátní smlouvy, kde požaduje hodinovou odměnu 450,- Kč, náhradu za čas strávený na cestě 150,- Kč a náhradu cestovních výdajů. Obojí mandátní smlouva umožňuje. Rada obce projednala mandátní smlouvu, s podmínkami souhlasí a doporučuje ZO návrh mandátní smlouvy Ing. Miloše Machúta schválit.
Ing. Skořepová: V předloženém návrhu smlouvy je uvedeno, že k cenám bude připočteno DPH, konečné ceny tedy budou o tuto daň vyšší.
p. Štefanka : Službu Ing. Machúta potřebujeme a cena se mi zdá přijatelná.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 35/2009: ZO schvaluje návrh mandátní smlouvy, který byl předložen Ing. Milošem Machútem ve znění, které je přílohou č.3 tohoto zápisu.
Hlasování o usnesení č. 35/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5.8  Žádost o prodej pozemku p.p. č. 71/2 v k.ú. Všestary
Předsedající:  Podle pozvánky z 18.12.2008 podal pan Landr majitel pozemku p.p. č. 70/3 žádost o prodej části pozemku p.p. č. 71/2 vše v k.ú.Všestary Pozemek je umístěn za budovou I.st. ZŠ, jednalo by se o pruh v šíři 1,5 m2.  Jedná se o pozemek v sousedství garáží a pro p.Landra by řešil možné rozšíření vjezdu na pozemek nad jeho rodinným domem. Rada obce projednala tuto žádost a navrhuje zastupitelstvu žádosti nevyhovět.
p. Macháček: doporučuji pozemek neprodávat, zmenšil by se i tak dost malý pozemek za I.stupněm základní školy. Vzhledem ke špatné přístupnosti pozemku navrhuji zahájit jednání s p.Landrem o jeho odkoupení za účelem rozšíření dvora ZŠ.
Ing. Skořepová: Znovu apeluji, aby se obecní majetek zbytečně nerozprodával.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 36/2009: ZO schvaluje žádost p. Landra o koupi části pozemku, který není dosud geometricky zaměřen, tj. části  p.p.č. 71/2  v k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č. 36/2009: pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

5.9   Žádost o prodej pozemku p.p. č. 281/5 v k.ú. Bříza dle geometrického plánu č. 103-4827/2008
Předsedající:  Manželé pan Ing. Jaroslav Nečas a  paní Mgr. Radka Nečasová, trvale bytem Bříza podali dne 21.1.2009 žádost o odprodej pozemku označeného jako p.p. č. 281/5 ostatní plocha, jiná plocha,  který je podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zhotoveného firmou GEOŠRAFO s.r.o. Hradec Králové číslo plánu 103-4827/2008 vydělen z pozemku  281/2 vše v k.ú. Bříza o výměře 84 m2. Katastrální úřad, katastrální pracoviště pod číslem 1683/2008 vyjádřilo souhlas dne 15.12.2008 s očíslováním parcel. Jedná se o pozemek, který byl projednáván již na ZO v Rozběřicích dne 23.10.2008, kde žádající manželé namítali vydržení pozemku. ZO rozhodlo usnesením č. 214/2008, že je starosta vyzve k podání žádosti na odkoupení.
Rada obce projednala tuto žádost a navrhuje, aby ZO vyhlásilo záměr obce prodat předmětný pozemek. V minulosti byly takto užívané zaplocené pozemky prodávány na základě zhotoveného geometrického plánu za částku 200,- Kč za 1 m2, což by činilo  při výměře 84 m2 částku 16.800,- Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 37/2009: ZO vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů záměr prodat pozemek označený jako p.p. č. 281/5 ostatní plocha, jiná plocha,  který je podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zhotoveného firmou GEOŠRAFO s.r.o. Hradec Králové, číslo plánu 103-4827/2008, vydělen z pozemku p.p. č. 281/2 vše v k.ú. Bříza o výměře 84 m2 za cenu 200 Kč /m2. Katastrální úřad, katastrální pracoviště pod číslem 1683/2008 vyjádřilo souhlas dne 15.12.2008 s očíslováním parcel.
Hlasování o usnesení č. 37/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5.10  Rezignace předsedy finančního výboru
Členem finančního výboru (dále jen FV) nesmí být místostarosta. Proto Ing. Michal Derner rezignuje na členství ve FV. Výbor musí být však v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 zákona o obcích nejméně tříčlenný, je tedy třeba zvolit dalšího člena FV.
Ing. Skořepová: Ráda bych viděla ve FV pana Macháčka, protože financím by po šesti letech ve funkci starosty měl rozumět.
p. Macháček: Ne, do finančního výboru určitě nechci.
Ing. Skořepová: Táži se tedy, zda je tu mezi zastupiteli někdo, kdo by měl o práci ve FV zájem, nebo se mám ptát mezi laickou veřejností?
p. Štefanka: Na předsedu výboru navrhuji Ing. Skořepovou a předseda ať si někoho sežene.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 38/2009: ZO bere na vědomí rezignaci pana Ing. Michala Dernera na členství ve finančním výboru a schvaluje do funkce předsedy finančního výboru Ing. Boženu Skořepovou.
Hlasování o usnesení č. 38/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

5.11  Rezignace členky investiční komise
Předsedající: Členství starosty v IK není v přímém rozporu se zákonem o obcích, přesto považuji za správné na členství v IK rezignovat.
Ing. Skořepová: Počet členů každé komise by měl být lichý. Proto navrhuji jeho doplnění o p. Macháčka.
p.Macháček: s členstvím v IK souhlasím
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 39/2009: ZO bere na vědomí rezignaci JUDr. Zuzany Zlatohlávkové na členství v IK schvaluje za člena IK p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 39/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

5.12  Návrh odměny neuvolněné starostce
Paní starostka předala pro tento bod řízení schůze místostarostovi Ing. Dernerovi
Ing. Derner:  Systém odměn zastupitelů je řešen tak, že uvolněný zastupitel má odměnu stanovenu ze zákona a o odměně neuvolněného zastupitele rozhoduje ZO. V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona o obcích to tedy znamená, že odměna neuvolněné starostce náleží dnem, který stanoví zastupitelstvo. Zastupitelstvo dosud takto nestanovilo, proto starostka funkci dosud vykonávala za odměnu, která jí dosud jako člence rady náležela, tedy za cca 1400 Kč hrubého za měsíc. V souladu s výše uvedeným zákonem může zastupitelstvo přiznat neuvolněné starostce JUDr. Zuzaně Zlatohlávkové odměnu až 23.340,- Kč, a to podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů.
            Schválení odměny neuvolněné starostce v uvedené výši znamená, že v součtu s odměnou uvolněného místostarosty budou náklady na odměny za výkon těchto dvou funkcí o cca 5.000,- Kč vyšší, než byla dosud odměna uvolněného starosty Macháčka a neuvolněného místostarosty. Obec ale získá minimálně polovinu pracovní síly navíc.
Ing. Šandera: V případě JUDr. Zlatohlávkové se navíc výrazně šetří na právních službách
p. Štefanka: Navrženou výši odměny doporučuji schválit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 40/2009: ZO schvaluje odměnu neuvolněné místostarostce za výkon funkce ve výši 23.340,- Kč měsíčně počínaje dnem 20.1.2009.
Hlasování o usnesení č. 40/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
 
5.13   Návrh smlouvy o výpůjčce (půjčitel EKO KOM a.s.)
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 41/2009: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce č. OS 200820001104 mezi společností EKOKOM a Obcí Všestary.
Hlasování o usnesení č. 41/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Vzhledem k předem ohlášenému odchodu p. Macháčka ze zasedání zastupitelstva před jeho ukončením požádala Ing. Skořepová, aby bylo změněno pořadí projednávání bodů, tedy aby bod 5.15 byl přesunut před bod 5.14
 
5.15   Zpráva investiční komise – „Všestarské zastávky“
 
p. Mareš: Dne 27.Ledna zasedala investiční komice (IK), která provedla otevření doručených obálek s nabídkami na „Všestarské zastávky“.  Z pěti doručených nabídek 2 nesplnily podmínky zadání soutěže. Po zhodnocení zbývajících nabídek doporučuje IK zastupitelstvu k rozhodnutí o přidělení zakázky mezi společnostmi AVANT KOMUNIKACE, Hradec Králové (IČ: 60935430), která nabízí cenu 264.439,- Kč a STAVO & SACHS Hradec Králové (IČ: 25918681) s nabídkovou cenou 313.167,- Kč.
Ing. Derner: Pokusil jsem se najít, kde je v rozpočtech rozdíl, a zjistil jsem, že dražší  STAVO & SACHS má rozpočet zpracovaný do větších podrobností, zatímco levnější AVANT KOMUNIKACE se podržel pouze výkazu výměr v projektové dokumentaci a nejsou v jejich ceně uvedeny například náklady na uložení vybouraných materiálů a může nastat situace, že je budou chtít dopočíst s odůvodněním, že tyto práce nebyly v zadávacím výkazu výměr. Mohlo by se tedy stát, že na první pohled levnější nabídka bude nakonec dražší.
p. Mareš: V zadávacích podmínkách mj. bylo, že se uchazeč musí seznámit s místními podmínkami a že staveniště musí po dokončení také řádně vyklidit.
Ing. Derner: Pokud AVANT potvrdí, že cena je konečná a úplná, můžeme uzavřít smlouvu s ním.
Ing. Šandera: Musíme si ale být vědomi, že v tuto chvíli neznáme stav podloží ani případné podzemní sítě, které by mohly kolidovat se zemními pracemi. Tady může nastat oprávněný požadavek na úhradu víceprací, nebo může i dojít ke změně objemu prací, které obec objedná. Tedy rozšířit, případně i zmenšit rozsah díla.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 42/2009: ZO ukládá starostce vyjednávat o uzavření smlouvy o dílo na „Všestarské zastávky“ se společností AVANT KOMUNIKACE Hradec Králové (IČ: 60935430) za cenu 264.439,- Kč, která bude konečná a maximální a bude zahrnovat úplné a funkční dílo. Nedojde-li ke shodě, je oprávněna jednat stejným způsobem se společností STAVO & SACHS Hradec Králové (IČ: 25918681) s nabídkovou cenou 313.167,- Kč
Hlasování o usnesení č. 42/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Po tomto usnesení se z dalšího jednání ZO ve 22,35 hod omluvili p. Josef Macháček a p. Josef Pešek. Zastupitelstvo dále zasedalo v počtu 8 zastupitelů a bylo i nadále usnášení se schopné. 
  
5.14  Zápis z jednání finančního výboru z 5.11. a 12.11.2008
 
Ing. Skořepová: Kopii zápisu jste měli k dispozici a jeho projednání bylo v programu již na zasedání  18.12. 2008, na pořad jednání se však zatím nedostal.  Má někdo z přítomných nějaké dotazy? Pokud nejsou, navrhuji zastupitelstvu, aby vzalo zprávu na vědomí
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 43/2009: ZO bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru dne 5.11. a 12.11 2008.
Hlasování o usnesení č. 43/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5.16   Rozpočtové opatření
Předsedající: Vzhledem k přijatým platbám od obcí za neinvestiční náklady na žáky a účelové dotaci od HZS HK je k rozpočtu za rok 2008 nutné schválit rozpočtové opatření.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 44/2009: ZO přijímá rozpočtové opatření na straně příjmů
1)      v částce 812.090,- Kč na neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáky
2)      v částce 39.840,- Kč na účelovou neinvestiční dotaci r rozpočtu Hasičského záchranného sboru
Hlasování o usnesení č. 44/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5.17   Úhrada faktur
Předsedající: Ing. arch. Zima předložil fakturu na částku 17.850,- Kč, a to v souladu s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo, který byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 19/2009. V případě, že bude faktura zítra uhrazena, jednalo by se o tzv. uznatelný výdaj v případě, že dotace bude poskytnuta.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 45/2009: ZO souhlasí s úhradou faktury č. 01/2009 z 23.1.2009 ve výši 17.850,- Kč Ing. Arch. Janu Zímovi.
Hlasování o usnesení č. 45/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Předsedající: Protože jeden z ověřovatelů zápisu p. Macháček se omluvil z účasti na jednání před jeho ukončením, navrhuji doplnit ověřovatele o další osobu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 46/2009: ZO schvaluje doplnění ověřovatelů zápisu o p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č. 46/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
6)  Informace
 
6.1        Předsedající : stav na bankovním účtu k dnešnímu dni je 6.221.761,21 Kč.
 
6.2       Ing. Šandera předložil tištěný dokument „Pravidla pro poskytování dotací na Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“, který vydal Královéhradecký kraj.
 
6.3       p. Štefanka předložil návrh programu připravovaných oslav 670 let výročí založení obce Lípa. K této akci bude potřeba vydat tištěný program. Poptá jeho vyhotovení.
 
6.4.      Finanční výbor připravil ve spolupráci s účetní obce návrh rozpočtu obce narok 2009. Všichni zastupitelé ho na dnešním zasedání obdrželi, bude vyvěšen na úřední desce a na příštím zasedání ZO jej budeme projednávat a schvalovat jeho konečnou podobu.
 
7) Závěr
 
Zasedání bylo ukončeno ve 23:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Michal Derner                                          ……………………………..
 
Ověřovatelé:    Ing. Božena Skořepová                     ..............................................        
 
                        Josef Macháček                                  .............................................. ¨
                        (do usnesení č.42/2009)
  
                        Jaroslav Došel                                     .............................................
                                 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková             ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):       
č. 1 – přijatá usnesení                                     
č. 2 – prezenční listina  
č. 3 – návrh mandátní smlouvy s Ing. Milošem Machútem                                                                     
--------------------------- 
Doložka k zápisu ze zasedání ZO Všestary ze dne 29.1.2009, kterou přijalo zastupitelstvo na svém zasedání dne 26.2.2009
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vzájemné záměně obsahu Změny č. 5 a Změny č. 6 Územního plánu obce a upravuje znění těchto
 
usnesení č: 29/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 5 ÚPO, která bude řešit umístění ČOV pro obce Chlum s Lípou a Břízu
usnesení č: 30/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 6 ÚPO, která bude zahrnovat požadavky občanů na změny využití pozemků.
 
Ověřovatelé:    Ing. Martin Lučický                              ..............................................                                   
                           Petr Gabriel                                         ..............................................
                                                        
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková             ..............................................                           
                                           
Doložka k zápisu ze zasedání ZO Všestary ze dne 29.1.2009, kterou přijalo zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 3. 2009
Zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 83/2009 o opravě v zápisu o usnesení č. 40/2009, které zní:
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněné starostce za výkon funkce ve výši 23.340,- Kč počínaje dnem 29. 1. 2009.
 
Ověřovatelé:  Josef Štefanka                             ..............................................                                
                      Josef Mareš                                     ..............................................
                                                        
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková         ..............................................                            

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018