Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

 

Místo konání:  zasedací místnost SDH v místní části Rosnice.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel přítomen do 22:00 (do bodu 8.2.), Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera přítomen od 20:00 (od usnesení č.136/2009), Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.
Za OV: Josef Václavík (Bříza).
Zahájeno: 19.05 hod

Bylo provedeno zapnutí nahrávacího zařízení.
 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a vedením pověřila Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápisy z předchozích jednání byly vyhotoveny, jsou předloženy k nahlédnutí.
Program jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Kontrola usnesení
7.      Připomínky a podněty občanů
8.      Různé
8.1.   Oprava základní školy - výběr zhotovitele
8.2.   Údržba obecního domu čp.54 ve Bříze
8.3.   Změny ÚPO a pořízení pozemku u hřbitova
8.4.   Žádosti o příspěvky organizacím
8.5.   Úhrada faktur
8.6.   Zateplení stropu hasičské zbrojnice Chlum + oplocení hřiště
8.7.   Úprava u hasičské zbrojnice SDH Bříza
8.8.   Základní škola a mateřská škola Všestary
8.8.1.      Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
8.8.2.      Neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ Všestary
8.9.   Školní jídelna – pořízení myčky
8.10.     MŠ Chlum – oprava kotelny
8.11.     ARBOR- smlouva o umístění zařízeni O2 na budově 1.stupně ZŠ
8.12.     ČOV a kanalizace – dokumentace ke stavebnímu povolení, PRVK
8.13.     Kácení stromů na obecních pozemcích
8.14.     Zajištění prostor pro archivaci dokumentů
8.15.     Datové schránky, výměna kancelářské techniky
8.16.     Plánovací smlouva 7 RD
8.17.     Areál Sokolovna – pořízení zábran proti vjezdu
8.18.     Rozpočtové opatření
8.19.     Žádost o pronájem pozemku
8.20.     Zadání EA na ZŠ
8.21.     RUND svoz papíru
8.22.     Informace
8.22.1.      cvičení IZS 25.5.2009 na přejezdu ve Všestarech
8.22.2.      Podání žádosti o dotaci na návrat k tradicím: „Ke kořenům Lípy“
8.22.3.      Dopravní značení u HZ Chlum
8.22.4.      Prodloužení vodovodního řadu ulicí „Hřbitovní“
8.22.5.      Vznik občanského sdružení Beránek
8.22.6.      Úprava obecní zeleně, příkopy
9.      Závěr
 
starostka: Žádá o doplnění programu o body: rozpočtové opatření, žádost o pronájem pozemku, zadání EA na ZŠ a RUND svoz kontejneru na papír.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 132/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 21. 5. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 132/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Macháček a Ing. Martin Lučický.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 133/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21. 5. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 133/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
4) Námitky k minulému zápisu
K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky – byl  schválen.
 
5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jan Martínek a p. Josef Mareš.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 134/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21. 5. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jana Martínka a p. Josefa Mareše.
Hlasování o usnesení č. 134/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

6) Kontrola usnesení
            č.20/2007        …o krizových řízeních
předsedající: Předevčírem přišel návrh od  p. Gaudia z HZS HK. Je potřeba ho doplnit. Na příštím zasedání bude předložen ke schválení.
            č.65/2007        Všesportovní areál „Sokolovna“
p. Gabriel: V minulosti se jednalo o pozemcích.
starostka: Měla by to být záležitost investiční komise.
p. Gabriel: Pokud pozemky nechtějí prodat, tak by mohla být nabídnuta směna.
p. Mareš: Není zřejmé jak to je s pozemky, aby komise něco nepřipravila, co stejně bude na nic. Ing. Skořepová: Pan Mareš má pravdu. Usnesení nechť trvá. Máme před sebou velké úkoly, jako je ČOV. Peněz je málo.
            č.138/2007      Odkoupení pozemků příjezdová cesta u čp. 54, 174
předsedající: Jednání s vlastníkem je nyní na dlouhé roky. Když to vyřešit šlo, tak se to neudělalo.
            č.174/2007      Oprava zdi na hřbitově – Chlum.
starostka: Oslovila druhého v pořadí a firma M – STAV by už nastoupila, ale vázne to na přívodu elektrické energie. Myslela jsem, že nám to dnes Ing. Novák vysvětlí, ale bohužel nepřišel a nebere mi telefony.
p. Došel: Pokud se jedná jen o sloupy, tak to nejde, protože když se s tím začne něco dělat, tak to spadne celé. Je potřeba s tím počítat, že se to bude muset udělat celé.
p. Martínek: Je to tak, bude se to muset udělat celé. Je to v havarijním stavu
Ing. Skořepová: Když to spadne, tak se to musí opravit. Mimochodem je to památková zóna. Není možné to udělat celé do konce června?
starostka: Takže mě a místostarostovi dáváte v podstatě volnou ruku?
Byl souhlas většiny zastupitelů.
p. Martínek: Potom by měla následovat oprava brány na hřbitově ve Všestarech.
starostka: Ještě se chce vrátit k Chlumu. Je p. Došelovi zřejmé, jak se bude dále řešit brána?
p. Došel: Musíme si říci, co s tou bránou potom chceme. Zda zinkovat, očernit a další úpravy.
            č.176/2007      … přívalové deště
předsedající: K tomu nám též měl říci něco Ing. Novák.
starostka: Vždy mi řekne, že do 14 dnů to bude mít vyřešeno. Bohužel tomu tak není a očekávala jsem, že tu dnes bude, aby nám to vysvětlil.
            č.187/2007      Doplnění veřejného osvětlení
předsedající: Pan Vaněk poslal dokumentaci ke schválení. Vyjádřit se k ní mají p. Srdínko a Ing. Šandera.
p. Šandera: Dokumentaci ale ještě p. Srdínko nedostal.
předsedající: Dobře, já mu to pošlu znovu.
            č.40/2008        Hasičská zbrojnice v Rozběřicích
starostka: Přezkoumání žádosti o dotaci bylo přeloženo krajským zastupitelstvem až na září.
            č.152/2008      Projekt „Všestarské chodníky“
starostka: Dnes budeme schvalovat fakturu za projekt. Dokumentace je tedy hotova.
            č.185/2008      … pasport obecních pozemků
předsedající: Něco už máme. Otázkou je zda stojí za to, byla pasportizace detailní. Potom by to stálo cca 30 – 50 tisíc Kč.
p. Štefanka: Stačí jen náčrt základních pozemků a vyvěsit to, aby bylo zřejmé co je Obce a co ne. p. Gabriel: Uzavřeme to s tím, že to bude vyvěšeno.
            č.186/2008      … odvodnění komunikace Lípa
p. Štefanka: Po jednání se SUS budeme moudřejší. Necháme to na příště.
            č.33/2009        zpracování změn UPO č.5 a č.6
předsedající: Změna č.5 je zpracována, tam už jsme vybrali. U změny č. 6 jde o využití pozemku p. Šubrta na Lípě. Žádosti a podměty pro další změny, které budou řešeny novým územním plánem, se mají podávat do konce května.
            č.50/2009        kontrola elektroměrů SDH
p. Osond: Nestačím se divit, co je v oficiálním lejstru. Kontrolu prováděli Ing. Lučický a p. Gabriel. Oba dva problematiku budovy v Rozběřicích znají. Hasiči v budově nebydlí ani nežerou koňská vejce, ale je to na ně napsané. Je tam knihovna a velká zasedačka ve které byla hospoda. Neříkejte, že za spotřebu energie můžou hasiči, hodně jste jim ublížili.
předsedající: Musím potvrdit slova p. Osonda, protože na spotřebě se v této budově skutečně podílí tři subjekty. Účetní obce mi předložila faktury za poslední 4 roky a nejvyšší spotřeba je právě z doby, když tam byla ta hospoda. Spotřeba samotných hasičů je tak zcela srovnatelná se spotřebou v Rosnicích i na Chlumu.
Ing. Lučický: Rozběřským hasičům nikdo ublížit nechtěl. Jen jsme provedli kontrolu o kterou jsme byli požádáni.
p. Macháček: S tím, že p. Osond je vztahovačný se nedá nic dělat. Budova je psána na SDH proto, že to hasiči užívají a tím se to identifikovalo.
Ing. Skořepová: Nechci to zdržovat, ale říct to musím. Pokud tam byla hospoda, tak se to mělo oddělit. Platit to samozřejmě měl nájemce a ne obec. Teď je to minulost a musíme zamezit tomu, aby se to opakovalo. Obec peníze nemá. Pokud si jednotlivé SDH chtějí dělat hospody, tak ať si to platí sami.
p. Štefanka: Na tomto případě se potvrzuje to, že se neměří všem stejně. Pod hasiči je schováno ledasco a pak tam jsou tyto šílené sumy.
starostka: Ing. Skořepová má pravdu, obec peníze na vyhazování nemá. Tím se budeme muset zabývat.
            č.69/2009        kontrola hospodaření na bazénu
Ing. Skořepová: Finanční výbor provedl kontrolu. Tabulky jste dostali včera e - mailem. Kontrola byla velmi podrobná a účetní nedostatky, které tam jsou si můžete přečíst v zápisu kontrolního výboru. Hlavně nám jde o to, aby v účetnictví Obce byly výnosy ve stejné výši jako máme zručně vedené evidence p. Neumannem na bazénu. O správném zaúčtování jsem již s paní účetní hovořila. V účetnictví na bazén se objevila chybně položka za dlažbu, která byla pro cukrárnu.
            č.105/2009      pořízení kontejnerů na papír a komunální odpad
předsedající: Toto již nastalo.
p. Gabriel: Kontejnery by měly být umístěny na panelovou dlažbu.
p. Pešek ml.: Tady v Rosnicích ty kontejnery obec už hyzdí. Zda by nestálo za úvahu to umístit jinam.
starostka: V jednotlivých obcích by mělo být řečeno (přes zastupitele), kde je jaký problém. Potom se to může řešit.
            č.113/2009      uveřejnění nabídky na pronájem bazénu v regionálním tisku
starostka: Možná jste to někdo četl, bylo to uveřejněno minulý pátek.
            č.114/2009      provedení kontroly hospodaření ZŠ
Ing. Skořepová: Kontrola ještě provedena nebyla. Do 30.6.2009 kontrola ve škole proběhne. Za celé volební období tam kontrola nebyla provedena žádná.
            č.116/2009      zjištěním stavu v obytném domě ve Bříze č.54
předsedající: Je to dnes na programu jednání.
            č.122/2009      pořízení nového územního plánu Obce Všestary
předsedající: To je dnes také na programu jednání.
            č.125/2009      zpracování oddělovacích geometrických plánů pro stavbu chodníků
starostka: Jedná se o mnoho geometrických plánů a je tam spousta problémů. Některé pozemky jsou Obce, ale je tam i spousta nevyřešených dědických řízení.
p. Gabriel: Tímto bych kontrolu usnesení bral za vyřízenou.
 
předsedající: Vzhledem k tomu, že jsme pozvali pana projektanta Kalmuse, tak bych požádal o přesun bodu jednání 8.12. na začátek různého.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 135/2009: ZO souhlasí s projednáním bodu jednání 8.12. – „ČOV a kanalizace – dokumentace ke stavebnímu povolení“ jako prvním v různém.
Hlasování o usnesení č. 135/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.12.   ČOV a kanalizace – dokumentace ke stavebnímu povolení, PRVK
 
Důvodová zpráva č. 8.12.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: ČOV a kanalizace – dokumentace ke stavebnímu povolení, PRVK      
Překládá: Ing. Michal Derner,
Martin Kalmus podal informace k variantách řešení odkanalizování místních částí Bříza, Chlum a Lípa (3 obecní ČOV vers. výtlak do Všestar). Zvolená varianta bude dopracována.
Ing. Skořepová: Kde to bude např. na Bříze, to ji nepřijde fér vůči lidem, kteří tam bydlí 30 roků. Bydlet by tam nechtěla.
předsedající: Nyní nejde o to, kde to bude umístěno, ale zda souhlasíme s jednotlivými čističkami, nebo jen jednou.
p. Došel: Z Lípy a Chlumu (v druhé z variant) by to tedy šlo všechno na Všestary? Melounka to tedy pojme? Někdy toho tam teče moc a někdy nic. Jak to mám vysvětlit chlapům na dílně?
p. Kalmus: Kapacitně je to samozřejmě spočítáno.
p. Václavík: Co když povodí Labe neschválí vypouštět do vodotečí?
p. Kalmus: Potom nezbývá nic jiného, než jedna velká čistička.
p. Štefanka: Když s tím máte zkušenosti, tak proč by to mohli neschválit?
p. Kalmus: Největším problémem je to, aby i v období sucha tam byla zajištěna vodnost.
p. Martínek: Sám za sebe je rozhodnut hlasovat pro jednotlivé čističky.
p. Štefanka: Nic netrvá věčně a co když se pak obce rozdělí? Je taky pro jednotlivé čističky v obcích.
Ing. Skořepová: Nemá cenu to probírat. Jestli tomu dobře rozumím, tak my musíme jít cestou, aby nás podpořil kraj. Dejme hlasovat.
p. Šandera: Pokud to povodí Labe nepovolí, tak stejně budete muset jít druhou variantou.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 136/2009: ZO schvaluje studii odkanalizování místních částí Bříza, Chlum a Lípa pomocí obecních ČOV v každé místní části.
Hlasování o usnesení č. 136/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

předsedající: Součástí tohoto bodu byla ještě dokumentace pro vydání stavebního povolení. Důvodová zpráva: S přihlédnutím k podrobnosti zapracování PD k územnímu rozhodnutí (ÚR) se nabízí možnost urychlit proces získání stavebního povolení. Již v současné době je reálné připravit zahájení prací na PD ke stavebnímu povolení (SP) a při příznivém vývoji by bylo možno požádat o dotaci na výstavbu již k 30. 9. 2009.
p. Mareš: Dnes se otevíraly obálky. Byly osloveny 4 firmy a vrátily se 3 nabídky. Po projednání na investiční komisi byla vybrána firma PROIS a.s., kterou doporučuje ke schválení 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 137/2009: ZO schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na kanalizaci a ČOV ve Všestarech, Rozběřicích a Rosnicích firmu PROIS a.s. Veverkova 1343 Hradec Králové, IČ 25943022 za nabídkovou cenu 1.844.500Kč a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 137/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

7) Připomínky a podněty občanů
p. Hradecký: Jde sice o každou korunu, ale cena byla u všech firem cca stejná.
starostka: Od prvopočátku jsme měli představu o ceně cca 2 mil. Hlavně nás ale mrzí, že dotace tu byly již dříve, ale nebyl připraven projekt. Proto teď musíme spěchat a termín vyhotovení byl důležitým kriteriem.
Ing. Skořepová: Protože chceme dotaci, tak to muselo jít přes výběrové řízení.
p. Macháček: Dříve fungoval rejstřík místních podnikatelů. Možná by chtělo ho obnovit.
starostka: Toto již navrhovala v minulosti a bylo jí to rozmlouváno. Dnes by to na program přidala, ale je tu jiných 22 bodů. Nechala by to na příště.
p. Václavík: Co to je za kačírek ve Bříze? To jsou balvany.
p. Martínek: Dnes se stavoval pro jiný kámen, ale ten byl zase příliš malý.
p. Šandera: Jediný výběr je v Kratonohách, ale to je zase daleko.
p. Došel: Jak to je s košem na psí exkrementy?
p. Martínek: nové nástavce i koše jsou připraveny. Bude se to instalovat.
Ing. Šandera: V naší ulici je problém s dírami v komunikaci před mostkem.
p. Martínek: Rozjetý kanál v Rosnicích pod sušárnou. Zábradlí u mostku ve Všestarech u Doležalů se kýve.
p. Štefanka: Mezi Chlumem a Lípou se na té komunikaci jezdí příliš rychle. Už jsme se o tom bavili.
p. Macháček: Je potřeba to projednat na dopravním inspektorátu, ale zřejmě s tím nebudou souhlasit. V minulosti tomu tak bylo.
p. Štefanka: Na Lípě je potřeba dát novou vývěsní skříňku a plakátovací plochu.
 
8) Různé
 
8.1.   Oprava základní školy - výběr zhotovitele
 
Důvodová zpráva č. 8.1.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Oprava základní školy - výběr zhotovitele    
Překládá: Josef Mareš – předseda investiční komise
Na zasedání IK dne 5.5.2009 provedla komise otevření a vyhodnocení doručených nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací označených v projektové dokumentaci jako SO02, spojených s podřezáním budovy ZŠ Všestary, č.p. 57. Vyzváno byl 7 uchazečů, doručeny byly 3 nabídky:
1.      M-Stav HK s.r.o    1.804.261 Kč vč. DPH
2.      Vodizol s.r.o         1.655.673 Kč vč. DPH
3.      Redomo a.s.          1.771.325 Kč vč. DPH
Podrobně viz zápis ze zasedání IK
Návrh smlouvy o dílo – viz příloha
IK doporučuje k realizaci společnost Vodizol s.r.o Kocbeře 180, IČ:  25929828 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 138/2009: ZO schvaluje společnost Vodizol s.r.o Kocbeře 180, IČ:  25929828 jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele díla „SO 02 Podřezání původní budovy základní školy, Oprava 1.NP původní části“ za cenu 1.655.673 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 138/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
předsedající: Vzhledem k tomu, že je tu Ing. Capoušek a arch. Červený, tak bych požádal o přesun bodu jednání 8.3. před bodu 8.2..
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 139/2009: ZO souhlasí s projednáním bodu jednání 8.3. – „Změny ÚPO a pořízení pozemku u hřbitova“ před bod 8.2..
Hlasování o usnesení č. 139/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.3.   Změny ÚPO a pořízení pozemku u hřbitova
 
Důvodová zpráva č. 8.3.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Změny ÚPO a pořízení pozemku u hřbitova
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Dne 7.5.2009 proběhlo za přítomnosti starostky a místostarosty jednání s Ing. Capouškem a arch. Červeným (ARCHITEP s.r.o., IČ: – pořizovatelem změny územního plánu č.2) jehož předmětem bylo vyjasnění postojů před dokončením změny územního plánu č. 2., když většina dohod byla toliko v ústní nikoliv písemné formě.
Ing. Capoušek rekapituloval celkový dosavadní průběh a konstatoval, že v minulosti jej oslovila Společnost experimentální archeologie s žádostí o prodej části pozemků v jeho vlastnictví (pozemky se nacházejí nad silnicí u školky), když navrhována byla kupní cena 100,- Kč za 1 m2, kde záměrem byla výstavba muzea. Tato cenová nabídka byla tehdy i nyní Ing. Capouškem zamítnuta.
V další fázi byl údajně obci předán návrh smlouvy o smlouvě budoucí, který měl řešit odkoupení části pozemků obcí od Ing. Capouška a jeho bratra, kde však nebyla určena výměra, cena byla navrhována jako tržní v době realizace kupní smlouvy, o její výši při jednání dne 7.5.2009 nechtěl Ing. Capoušek hovořit. Starostka navrhovala k jednání cenu 100,- až 200,- Kč, tj. cenu, za kterou obec pozemky jednak prodává, jednak kupuje. Ing. Capoušek přislíbil zaslat do jednání zastupitelstva, na které byl starostkou pozván, návrh kupní ceny.
Starostka seznámila Ing. Capouška se skutečností, že pozemky, které požadoval zanést do územního plánu, byly a budou do územního plánu obce nadřízenými orgány (zejména krajským úřadem – zemědělským půdním fondem) schváleny pouze v případě, že zároveň obec potvrdí, že je v jejím zájmu v této části obce získat pozemky. Zemědělské pozemky nebyly zamítnuty z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu pouze proto, že zároveň byl deklarován zájem obce, když žádosti ostatních žadatelů byly jednoznačně zamítnuty, s odkazem, že obec má ve svém územním plánu dostatečný prostor pro výstavbu (dostatek pozemků určených k zasdtavění).
Při jednání vyšlo rovněž najevo, že by mohlo být dále jednáno o jaké části pozemků se jedná, zda o pozemky, které byly v minulosti předmětem jednání, či o stejnou výměru, ale rovnoběžně s komunikací cestou – kdy však část pozemků je ve vlastnictví sestřenic Ing. Capouška. 
Dále vyšlo najevo, že se jedná o cca 2000 m2 pozemků, není však známa cena, a proto nezbývá než navrhovat, odložit ÚPO - změnu č. 2 po vyjasnění všech podmínek, neboť celou záležitost je nutné řešit v souvislostech a zároveň, neboť jinak se zhodnotí pozemky Ing. Capouška a následně by pro obec nemuselo být výhodné pozemky kupovat. 
 
arch. Červený: Mělo by to být v zájmu Obce i nás, aby se tam stavělo. Čtyři roky se něco řešilo a teď by se to mělo zahodit.
p. Macháček: Smlouva o smlouvě budoucí podepsána tenkrát nebyla, protože nebyl zhotoven geometrický plán.
starostka: Byl tam jasný záměr Obce pozemky odkoupit, ale pokud není dána cena, tak to jde těžko řešit.
Ing. Šandera: Je jasné, že tam nějaký záměr máte vy a nějaký Obec. Pokud se nepletu, tak Obec tam chtěla vyřešit parkování a teprve následně byl záměr p. Tichého o nějaký archeopark. Ten archeopark tam nyní nebude.
Ing. Skořepová: Je mi líto, že od roku 2005 se problém nedořešil, ale Obec peníze teď opravdu nemá. Investor, který chce po Obci, aby mu vyšla vstříc, by měl pozemky dát i zadarmo. To asi řeknete, že jsem blázen. Obecní rozpočet je jako rozpočet doma, když něco nemáme, tak to dát nemůžeme.
Ing. Capoušek: Ano, já jsem ochoten s Obcí jednat, ale náklady by se měly dělit (tzv. společné investice).
Ing. Skořepová: V územním plánu je teď v Obci prostor pro cca 200 domků a nepřidáváme korunu ani jednomu investorovi.
starostka: Přeložka kabelu vysokého napětí nebyla součástí žádné dohody s Obcí.
p. Gabriel: Proč nemáte dnes návrh smlouvy o smlouvě budoucí?
arch. Červený: Nejsme tak daleko. Přes vaše pozemky jít přeci nikdo bez vašeho souhlasu nemůže. Vždy máte právo veta.
p. Gabriel: Čekal jsem, že přijdete na jednání s konkrétní nabídkou ceny.
Ing. Skořepová: Dnes se tady nedohodneme, protože není dána cena.
arch. Červený: Opravdu dnes nemáme cenu.
starostka: Obec není developer. Nechtějte po mě, abych hlasovala o tom, že jste mě přesvědčil, že máte pravdu.
Ing. Skořepová: Dnes pro to hlasovat nemůže, protože ji přijde, že je potřeba to řádně rozmyslet.
předsedající: Je potřeba dát písemně co by mělo být společnou investicí, dosud nic konkrétního nevíme. Navíc Obec žádné zasíťované pozemky ani kupovat nikdy nechtěla.
p. Macháček: Je pro to, aby se ta změna posunula dál. Mimo jiné proto, že se naruší i ta oblast, kde jsou z pole záplavy.
Ing. Skořepová: Souhlasí se zástavbou, ale když neuděláte vyčíslení, tak 8 zastupitelů tady neseženete.
arch. Červený: Pokud se to někam neposune, tak nebude dále o čem jednat.
Ing. Šandera: Dejme si čas na to, abychom o tom rozhodli do příštího zastupitelstva.
Ing. Skořepová: Všechno souvisí se vším a není možno o tom jednat po nějakém usnesení.
arch. Červený: Teď není ta vhodná doba dávat nějaké neseriozní odhady ceny pozemku.
předsedající: Diskuze k tomuto bodu už nepřináší nic nového, proto ji ukončuji
Předmět: Nový územní plán
Překládá: Ing. Michal Derner
O pořízení nového ÚPO rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 122/2009 s tím, že využije návrhů fyzických i právnických osob působících na území Obce Všestary podávaných do konce května 2009. Kromě nich musí obec pro vypracování návrhu zadání především stanovit obecné požadavky na území (ekologické funkce, protierozní a protizáplavová opatření, rozvojová území obce…), proto vyzývám všechny zastupitele a občany obce, aby takovéto náměty podávali nejen ve vazbě na pozemky, které mají ve vlastnictví, ale aby mysleli na život v našich obcích v širších souvislostech. 
 
Ing. Skořepová: Čekala jsem, že to bude jinak, než za starých časů. Už dříve se mluvilo o tom, že se to zadá studentům architektury. 
p. Macháček: Co je myšleno tím, jako za starých časů?
starostka: Tak já k tomu tedy něco řeknu. Důležitá rozhodnutí se přijímala krátce před půlnocí a program nebyl dopředu znám.
p. Macháček: Jakou to má souvislost s územním plánem?
 
8.2.  Údržba obecního domu čp. 54 ve Bříze
Důvodová zpráva č. 8.2.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Údržba obecního domu čp. 54 ve Bříze
Překládá: Ing. Michal Derner
V souladu s usnesením č. 116/2009 provedli Ing. Šandera a Ing. Derner prohlídku v domě čp. 54 ve Bříze s následujícím zjištěním:
1.      plynové kotle jsou původní z doby plynofikace obce s nestabilním provozem, servis z titulu špatné dostupnosti náhradních dílů je neekonomický – viz zakázkové listy č. 33/09 a 34/09 vystavené Lubomírem Fidranským IČ: 444 16 113 – doporučení: výměna kotlů zejména v bytě pí Veselé
2.      el. instalace podle sdělení p. Srdínka vyžaduje generální opravu. Objektivně zjištěno nedostatečné jištění některých okruhů - při zapojení více spotřebičů (např. TV+vysavač) vypadávají pojistky – doporučení: nová el. instalace ve   3 bytech (bez Novotných – před 3 lety nová) + společné prostory a sklep
3.      Vlhkost v přízemí - objekt má novou fasádu a vyměněná okna, vodorovná izolace proti zemní vlhkosti provedena nebyla. V podsklepené části lze provést izolaci ve sklepě, v nepodsklepené je nutno vybourat podlahy
4.      Odpadní vody jsou svedeny do jímky na vyvážení, dlouhé ležaté potrubí způsobuje zřejmě ucpávání zejména odpadu z WC bytu pí Svobodové.
5.      Podlahy v 2NP jsou prkenné, mírně zvlněné, nelze označit za neobyvatelné, neodpovídají však již dnešním běžným standardům.
Kompletní oprava budovy se může podle výsledného standardu pohybovat cca od 2 do 5 mil Kč.
Nájemné v bytech je ve výši Kč 840,- /měs, tj. 40.320,- Kč /rok (návratnost 50 – 120 let). 
RO zjištěné skutečnosti projednala a dává zastupitelstvu ke zvážení tyto varianty řešení:
a)      nabídnout dům k odkoupení s přednostním právem pro nájemníky a utržené prostředky vložit do obecních sociálních bytů
b)      vyměnit plynové kotle a dále podle bodu b)
c)      dům neprodávat, zahájit jeho postupnou opravu
 
Ing. Šandera: Některé věci se udělat můžou a některé musí. Celková rekonstrukce by stála 2 až 5 mil. Kč. O takové rekonstrukci se nyní nemá cenu bavit. V tuto chvíli řešme havarijní stav.
starostka: Obce to řeší tak, že byty prodají do osobního vlastnictví. Dům si nevydělává ani na svoji rekonstrukci.
p. Martínek: Souhlasí s tím, ale nejprve by se s těmi lidmi mělo jednat. Co si o tom myslí oni. 
p. Štefanka: Musí se to hlavně zabezpečit a potom je potřeba se zeptat těch lidí, jakou mají představu o dalším řešení.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 140/2009: ZO schvaluje výměnu plynových kotlů v bytech čp. 54 Bříza a pověřuje místostarostu zajištěním nabídky.
Hlasování o usnesení č. 140/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Usnesení o definitivním rozhodnutí o budoucnosti bylo odloženo do příštího zastupitelstva.
 
8.4. Žádosti o příspěvky organizacím
 
Důvodová zpráva č. 8.4.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Žádosti o příspěvky organizacím
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
a)      SDH Všestary požádalo o příspěvek 1.562,- Kč na nákup lampiónů, lampiónový průvod se konal dne 30.4.2009 při příležitosti pálení čarodějnic.
b)      TJ SOKOL Všestary požádal o příspěvek 2.500,- Kč na nákup cen pro 13. Ročník jarního volejbalového turnaje mužů a žen konaný 9.5.2009.
c)      TJ SOKOL Všestary požádal o příspěvek 5.767,- Kč na nákup vybavení pro tenisové kurty (1x tenisová clona, 2x wimbledon, 2x zametací koště).
d)      TJ SOKOL Všestary požádal o příspěvek 1.700,- Kč na úhradu startovného za soutěže v aerobiku družstev, kterého se zúčastnilo družstvo ml. žákyň (5.4.2009 Kralupy, 18.4.2009 Poděbrady).
e)      TJ SOKOL Všestary požádal o příspěvek 2.500,- Kč na nákup cen do 3. Ročníku turnaje v malé kopané, který se bude konat 30.5.2009 na hřišti u sokolovny.
f)       Šachový klub Lípa požádal o poskytnutí příspěvku 6.000,- Kč na krajský přebor jednotlivců v šachu.
g)      SDH Lípa – žádá o zakoupení vývěvy ve výši 4.700,-Kč a baterie ve výši 1.055,- Kč na PS 12
Účel všech žádostí odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, rada obce projednala tyto žádosti a doporučila zastupitelstvu obce žádosti schválit. Žádost SDH Lípa o zakoupení vývěvy ve výši 4.700,- Kč a baterie ve výši 1.055,- Kč pro PS 12 projednána nebyla, jedná se však o nákup poškozených součástí hasičské stříkačky. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 141/2009:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.562,- Kč pro SDH Všestary na nákup lampionů,
příspěvek 2.500,- Kč pro TJ Sokol na nákup cen pro 13. Ročník jarního volejbalového turnaje,
příspěvek 5.767,- pro TJ Sokol na vybavení na nákup vybavení pro tenisové kurty (l x clona, 2 x wimbledon, 2 x zametací koště),
příspěvek 1.700,- Kč pro TJ Sokol na úhradu startovného za soutěže v aerobiku družstev pro družstvo ml. žákyň,
příspěvek 2.500,- Kč pro TJ Sokol na nákup cen do 3. Ročníku turnaje v malé kopané,
6.000,- Kč pro Šachový klub Lípa na krajský přebor jednotlivců v šachu, 
Příspěvek ve výši 4.700,- Kč a 1.055,- Kč pro SDH Lípa na opravu PS 12.
Hlasování o usnesení č. 141/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

h)      SDH Bříza požádalo o příspěvek ve výši 3.500 Kč na úhradu divadelního představení a o přípěvek na dětský den ve výši 60 Kč/ dítě do 15-ti let (k 20.5.2009 je ve Bříze 50 dětí do 15-ti let)
i)        Žádost manželů Vilímových o zakoupení 8 ks pětimetrových trubek. PVC trubky průměr 200mm z důvodu zatrubnění přes který protéká odpadní voda z horní části vesnice a hasičské zbrojnice. Děkuji za vyřízení manželé Vilímovi.
 
Bude zjištěno na místě a projednáno na příštím zastupitelstvu.
 
j)        Dne 20.5.2009 Deltax CZ s.r.o požádal o příspěvek na 10. ročník mezinárodní výstavy „TT-VÍKEND“ ve výši 40.000 Kč.
Žádosti nebyly projednány radou obce, ale přesto navrhuji žádosti projednat takto:
·                 Poskytnout příspěvek ve výši 3.500,- Kč pro SDH Bříza na úhradu divadelního představení a příspěvek ve výši 60,- Kč na dítě do 15 let věku na dětský den,
·                 Zaplacení 8 ks pětimetrových PVC trubek o průměru 200 mm na zatrubnění vody, která protéká z obecního majetku pozemkem manželů Vilímových.
 
Poskytnout či neposkytnout příspěvek na 10. Ročník mezinárodní výstavy TT víkend, který se bude konat 20. 6. – 21. 6. 2009 ponechávám na úvaze zastupitelstva.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 142/2009: ZO schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 3.500,- Kč pro SDH Bříza na úhradu divadelního představení a příspěvek ve výši 60,- Kč na dítě do 15 let věku na dětský den.
Hlasování o usnesení č. 142/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
p. Martínek: Jsou tady zástupci firmy Delta CZ s.r.o, tak by nás mohli seznámit s akcí. 
p. Rejl: Jedná se o tradiční setkání přátel železnice. Je to akce známá v celé Evropě. Příspěvek by byl použit na parní lokomotivu, která bude jezdit z Hradce Králové do Všestar a zpět. 
p. Martínek: Je to propagace Obce a on za sebe může říct, že to podpoří.
p. Pešek ml.: Podporovat SDH nechcete, protože se musí šetřit a soukromé společnosti příspěvek dát chcete? Co to přináší pro Obec?
p. Martínek: Přijedou sem tisíce lidí a je otevřen i bazén, tak by se toho dalo využít i pro další zviditelnění Obce.
Ing. Skořepová: Musím říci, že to vypadá jako kdyby někdo neposlouchal, jak jsme mluvili o penězích na Obci. Očekávala jsem, že zástupci po tom co dnes slyšeli žádost stáhnou sami.
starostka: Opravdu je to tak, že musíme šetřit.
p. Štefanka: Musíme oddělit soukromé akce od akcí Obce. Jsem zásadně proti příspěvku.
p. Martínek: Dobře, tak já teď budu šetřit na všem a budu hlasovat proti příspěvkům.
Ing. Skořepová: Rádi bychom přispěli, ale peníze opravdu nejsou.
p. Martínek: Dávám protinávrh na 20.000,-Kč.
Ing. Šandera: Za symbolický příspěvek by se přimlouval, protože tolik akcí, které by Obec přiblížily veřejnosti není. Hlasoval by odděleně o tom, zda příspěvek poskytnout a kolik.
Ing. Skořepová: Dávám protinávrh na 10.000,-Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 143/2009: ZO schvaluje poskytnout příspěvek nějaký finanční příspěvekna 10. ročník mezinárodní výstavy TT víkend.
Hlasování o usnesení č. 143/2009: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 144/2009: ZO schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč společnosti Deltax CZ s.r.o na 10. ročník mezinárodní výstavy TT víkend.
Hlasování o usnesení č. 144/2009: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
8.5.Úhrada faktur
Důvodová zpráva č. 8.5.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Úhrada faktur
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Dodavatel projektové dokumentace HIGHWAY DESIGN, s.r.o. IČ: 27513351. předložil fakturu za provedené dílo ve výši 226.100 Kč. Faktura je předložena v souladu se smlouvou o dílo.
Firma však zároveň předložila rozsah prací provedených nad rámec smlouvy, v hodnotě 20.230,- Kč. Jedná se o práce, které byly provedeny z podnětu Policie DI HK a MmHK OD – osvětlení přechodů. Požadavek na vícepráce činí včetně DPH 20.230,- Kč.
ON-OK Libina, s.r.o. předložila fakturu na částku 25.466 Kč za provedení interního auditu.
Petr Šandera, Všestary 102, IČ 43488935 předložil fakturu za opravu havárie kanalizace v Rosnicích ve výši 30.419 Kč vč. DPH. Rozsah viz foto:
Srdínko Ladislav, Všestary 129, IČ 43477194předložil fakturu na částku 10.046 Kč a to za montáž osvětlovacích těles v kancelářích obecního úřadu (4.271 Kč) a elektromontážní práce na hasičské zbrojnici Lípa (5.775 Kč)
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 145/2009: ZO schvaluje úhradu faktury společnostem
HIGHWAY DESIGN, s.r.o. IČ: 27513351ve výši 226.100 Kč, ON-OK Libina, s.r.o. ve výši 25.466 Kč, Srdínko Ladilav ve výši 10.046 Kč a  Petr Šandera ve výši 30.419 Kč
Hlasování o usnesení č. 145/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 146/2009: ZO schvaluje práce nad rámec SOD na osvětlení přechodů na akci „Všestarské chodníky“ společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o. IČ: 27513351ve výši 20.230,- Kč vč. DPH a souhlasí s jejich úhradou.
Hlasování o usnesení č. 146/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 147/2009: ZO schvaluje změnu ceny skladového kontejneru pro JSDHO Chlum z 35.700 Kč (viz usnesení č. 117/2009) na cenu 42.800,-Kč
Hlasování o usnesení č. 147/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8. 6. Zateplení stropu hasičské zbrojnice Chlum + oplocení hřiště
 
Důvodová zpráva č. 8.6.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Zateplení stropu hasičské zbrojnice
Překládá: Ing. Michal Derner
SDH Chlum předložilo žádost o zateplení stropu garáže hasičské zbrojnice s cílem dosažení energetických úspor při temperování garáže v zimních měsících. RO pověřila místostarostu zajištěním nabídky, kterou předložila Ing. Jitka Vaníčková, Kosičky 113, IČ: 65720709 v celkové výši 22.865 Kč vč. DPH (viz příloha).
p. Kaplan: To nejsou hasiči schopni si to udělat sami?
předsedající: Já osobně bych se do sádrokartonu sám nepustil. Není to totéž jako dělat podhled z palubek.
p. Kaplan: v rámci dosažení úspor nabídl pomoc při realizaci
Bude dořešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Předmět: Oplocení hřiště
Předkládá: Přemysl Vecek
předsedající: S tímto bodem měl zastupitelstvo seznámit p.Vecek, vzhledem k nepřítomnosti se odkládá
 
 
8.7. Úprava u hasičské zbrojnice SDH Bříza
 
Důvodová zpráva č. 8.7.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Úprava u hasičské zbrojnice SDH Bříza     
Překládá: p. Václavík
SDH Bříza žádá o povolení terénních úprav a dodání podkladového materiálu v okolí požární zbrojnice, jedná se o vyrovnání a zpevnění terénu po dříve provedených stavebních pracích přesně popsaných v žádosti. Jedná se o úpravu obecních pozemků.         
p. Martínek: Ptal se na umístění terénních úprav.
Ing. Skořepová: Tak to se tam připravuje nějaké občerstvení. Snad to není myšleno jako točení piva celoročně. Už jsem s toho blázen. Obec nic takového podporovat nemůže.
p. Václavík: Nevím o tom, že by se tam měla provozovat hospoda.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 148/2009: ZO souhlasí s provedením terénních úprav u požární zbrojnice ve Bříze a pověřuje starostu SDH Bříza zajištěním stanovisek správců dotčených sítí při případných výkopových pracích.
Hlasování o usnesení č. 148/2009: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
8.8. Základní škola a mateřská škola Všestary
 
8. 8. 1.Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
 
Důvodová zpráva č. 8.8.1.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět:  Úprava výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Ředitel školy PaedDr. Fikejz předložil návrh na úpravu výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ze současných 210 Kč/měs. (výš nebyla upravována několik minulých let) na 300 Kč/měs. Tento návrh současně koresponduje i se záměrem ředitele školy upustit od příštího školního roku od vybírání tzv. „dobrovolných“ sponzorských darů.
p. Macháček: Bývalo to procento z celkové částky. Je to tak myšleno? Částka je v kompetenci pana ředitele.
Není potřeba k tomu přijímat usnesení, zastupitelstvo to bere jako informaci.
 
8.8.2.      Neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ Všestary
Důvodová zpráva č. 8.8.2.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ Všestary
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Ředitel školy PaedDr. Fikejz předložil za rok 2008 ke schválení výpočet neinvestičních nákladů na žáka ZŠ ve výši 4.796 Kč, na žáka MŠ Chlum ve výši 4.982 Kč, na žáka MŠ Všestary ve výši 3.981 Kč a na strávníka ŠJ (školní jídelny) ve výši 4.513 Kč .
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 149/2009: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka ZŠ Všestary ve výši 4.796 Kč, na žáka MŠ Chlum ve výši 4.982 Kč, na žáka MŠ Všestary ve výši 3.981 Kč a na strávníka školní jídelny ve výši 4.513 Kč .
Hlasování o usnesení č. 149/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.9.      Školní jídelna – pořízení myčky
Důvodová zpráva č. 8.9.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Školní jídelna – pořízení myčky   
Překládá: Ing. Michal Derner
Ředitel ZŠ předložil požadavek na výměnu velkokapacitní kuchyňské myčky do školní jídelny. Stávající myčka je z r. 1975 a byla repasována při rekonstrukci kuchyně školní jídelny. V současné době je nutný častý servisní zásah, opakované opravy kontaktů, myčka střídavě nepracuje v automatickém režimu. Na výměnu byla ředitelem ZŠ předložena nabídka společnosti ZICH a spol., s.r.o, Černožice nad Labem, IČ: 252 67 027 v celkové výši 102.659 Kč vč. DPH 
 
RO pověřila místostarostu zajištěním dalších cenových nabídek. Poptány byly společnosti
Trefa s.r.o. HK, GASTROSERVIS - HOFMAN s.r.o. Lázně Bělohrad, Gama Fobos HK a
Gastpro
Ing. Skořepová:. Pokud si to přejí a dokáží to využít, tak není důvod tu nejlepší nepořídit.
p. Macháček: Nechápe, proč se při rekonstrukci nepořídila myčka nová.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 150/2009: ZO schvaluje nabídku společnosti Trefa s. r. o. HK. na myčku Elektrolux za cenu 105. 910,- Kč
Hlasování o usnesení č. 150/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.10. MŠ Chlum – oprava kotelny
 
Důvodová zpráva č. 8.10.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět:MŠ Chlum – oprava kotelny
Překládá: Ing. Michal Derner
Společnost EKO-EKVITERM spol. s r.o., Obránců míru 100,503 02 Předměřice nad Labem, IČO 421 96 906 předložila nabídku na zachování akumulační elektrokotelny s přezbrojením rozvaděčů silové části elektro, včetně doplnění o regulační systém SIEMENS a úpravu topného systému (viz. Cenová nabídka KB 51) ve výši 136.273 Kč + DPH. tj. 162.165 Kč
Náklady na výměnu zařízení nejsou plánovány v rozpočtu školy a bude jimi zatížen rozpočet obce.
Bylo přeloženo na příští zasedání.
 
8.11. ARBOR- smlouva o umístění zařízeni O2 na budově 1.stupně ZŠ
Důvodová zpráva č. 8.11.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: ARBOR- smlouva o umístění zařízeni O2 na budově 1.stupně ZŠ    
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v zastoupení společností ARBOR spol. s r.o. předložila návrh nájemní smlouvy na využití prostor na půdě a střeše budovy 1. stupně ZŠ za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě, tj. technologie, napájecí zdroje, anténní stožáry a konstrukce, antény, kabely a kabelové trasy, přípojka nízkého napětí (dále jen „ZS“).
Obdobnou smlouvu již v minulosti schválilo ZO usnesením č. 253/2008, která byla starostou podepsána 26.9.2008, ale účinnosti nikdy nenabyla, nebyla ani vypovězena. V novém návrhu jsou podmínky smlouvy stanoveny téměř shodné (zejména nájemné ve výši 80.000 Kč/rok), rozměry a konstrukce anténních zařízení jsou nyní subtilnější a méně výrazné, než byl návrh původní.
RO projednala návrh smlouvy a doporučila její schválení za předpokladu, že bude dohodou ukončena smlouva předchozí.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 151/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s na využití prostor na půdě a střeše budovy 1. stupně ZŠ za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě a pověřuje starostku jejím podpisem za předpokladu, že bude nejprve ukončena nájemní smlouva s týmž účastníkem z 20.9.2006. 
Hlasování o usnesení č. 151/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
8.13. Kácení stromů na obecních pozemcích
 
Důvodová zpráva č. 8.13.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět:  Kácení stromů na obecních pozemcích   
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
V roce 2009 vzrostl počet žádostí občanů na pokácení stromů na obecních pozemcích, obvykle s poukazem na jejich nebezpečnost, a to tak, že strom bude za dřevo pokácen. Vzhledem ke skutečnosti, že takovou žádost může podat pouze vlastník obec – je nutné přijmout rozhodnutí, jak v takových případech postupovat. Rada obce projednala tento bod a zaujala stanovisko. Jedná se o obecní majetek, a proto je nutné zajistit odborné pokácení. Dřevo z pokáceného stromu náleží obci, v minulosti bylo obvyklé, že dřevo za úpravu prostranství bylo přenecháno místnímu SDH, což se osvědčilo a proto rada navrhuje v této praxi pokračovat. V případě, že ZO nebude souhlasit, tak dřevo uskladnit na obecním pozemku a rozprodat, čímž by byly kryty náklady na pokácení.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 152/2009: ZO přiděluje dřevo z pokácených stromů na obecních pozemcích místním spolkům za předpokladu úklidu po kácení a splnění předepsané náhradní výsadby. Kácení provede vždy oprávněná osoba (vlastní tech. služby, hasiči Chlum, externí služba)
Hlasování o usnesení č. 152/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.14. Zajištění prostor pro archivaci dokumentů
 
Důvodová zpráva č. 8.14.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Zajištění prostor pro archivaci dokumentů      
Překládá: Ing. Michal Derner
Vzhledem k přibývajícímu množství dokumentů (zejména projektových dokumentací investičních akcí obce vždy v několika paré) se jeví stávající archivní prostory jako nedostatečné. Jako jedna z možností může být využití pronajatého prostoru vedle zasedací místnosti na obecním úřadě, vhodné by bylo nabídnout stávajícímu nájemci náhradní prostory….
Informativní bod.
 
8.15. Datové schránky, výměna kancelářské techniky
 
Důvodová zpráva č. 8.15.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Datové schránky, výměna kancelářské techniky    
Překládá: Ing. Michal Derner
Pro bezchybné fungování datových schránek a související agendy je nutná modernizace kancelářské techniky obecního úřadu. Jako nezbytné se jeví výměna dosluhující multifunkční kopírky. Podkladem pro výběr jsou tyto požadavky: digitální kopírovací stroje formátu A3 s možností připojení k PC využitím jako duplexní laserová síťová čb/ barevná tiskárna a scanner.
Z dosud zajištěných nabídek se nabízí KONICA MINOLTA bizhub C 200, pro kterou je v současnosti nabízena akční cena 49.900 Kč + DPH tj. celkem 59.488,10 Kč za nákup, případně pronájem na 3 roky (navýšení ceny o 20%) a následný odkup za 1.000 Kč za předpokladu uzavření servisní smlouvy.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 153/2009: ZO schvaluje pořízení kopírky do výše 60.000Kč a uzavření servisní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 153/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno
 
8.16. Plánovací smlouva 7 RD
Důvodová zpráva č. 8.16.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Plánovací smlouva 7 RD      
Překládá: Ing. Michal Derner
Pan Roman Hynek předložil návrh plánovací smlouvy pro II. etapu výstavby v lokalitě V2 dle platného územního plánu. (viz příloha). Cílem je vymezení vzájemných vztahů a stanovení postupu, aby výstavba proběhla efektivně, dle stanoveného harmonogramu. Obec touto smlouvou vyslovuje souhlas s napojením na svoji infrastrukturu tj. veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci. Nevkládá do akce žádné prostředky, pouze provede pro žadatele / investora službu ve věci deponování finančních prostředků účastníků výstavby pro společné části díla, kterými jsou: komunikace, dešťová kanalizace, vodovod, rozvody NN, veřejné osvětlení a plynovod.
Ing. Skořepová: Nepochopila jsem to, nerozumím tomu. Obec supluje činnost někoho jiného.
Kdo zaručí vklad při krachu banky? Není to dobrá cesta pro Obec.
starostka: Výplata není v bodě II/6 jasně definována.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 154/2009: ZO neschvaluje předložený návrh plánovací smlouvy pro výstavbu na pozemcích p.č. 363/2 KN a 363/71 KN v k.ú. Všestary a požaduje její dopracování v souladu se stavebním zákonem.
Hlasování o usnesení č. 154/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.17.Areál Sokolovna – pořízení zábran proti vjezdu
 
Důvodová zpráva č. 8.17.  pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2009
Předmět: Areál Sokolovna – pořízení zábran proti vjezdu    
Návrhy řešení představil p. Jaroslav Došel
Mezi jinými návrhy tam byl i jen řetěz se zámkem. Tento návrh byl myšlen jako vtip, bohužel někteří zastupitelé s ním chtěli souhlasit.
Řešení zůstalo na příští zasedání.
 
8.18. Rozpočtové opatření 90.600 Kč na volby
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 155/2009: ZO schvaluje rozpočtové opatření na volby do Evropského parlamentu ve výši 90.600 Kč.
Hlasování o usnesení č. 155/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.19. Pozemek 4x4 m2 pí. Neumannová – nutno vyhlásit záměr   
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 156/2009: ZO vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 58 v KÚ Všestary 16m2 v ceně 20Kč/m2 a rok.
Hlasování o usnesení č. 156/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno
 
8.20. Pověření RO zadáním energetického auditu na ZŠ.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 157/2009: ZO pověřuje RO zadáním energetického auditu na ZŠ.
Hlasování o usnesení č. 157/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.21. Smlouva na odvoz papíru
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 158/2009: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy na odvoz papíru firmou RUND.
Hlasování o usnesení č. 158/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
8.22. Informace
 
8.22.1.      cvičení IZS 25.5.2009 na přejezdu ve Všestarech 13,00
8.22.2.      Podání žádosti o dotaci na návrat k tradicím: „Ke kořenům Lípy“.- odesláno na MK
8.22.3.      Dopravní značení u HZ Chlum – Vecek – přeloženo na příští zasedání
8.22.4.      Prodloužení vodovodního řadu ulicí „Hřbitovní“
na den 28.5.2009 ohlásil p. Straka zahájení výkopových prací na prodloužení vodovodu v ulici „Hřbitovní“ ve Všestarech
8.22.5.      Vznik občanského sdružení Beránek
8.22.6.      Úprava obecní zeleně, příkopy
8.22.7.      Dne 18.5.2009 pí. Cudlínová přišla poděkovat zastupitelstvu za vyvinutou aktivitu ve věci stížnosti „Výtky a komentáře rodičů k současnému fungování MŠ“. Dohody a sliby učiněné ze strany MŠ na následné schůzce s rodiči jsou ke spokojenosti rodičů naplňovány, došlo k mnoha pozitivním změnám.
8.22.8.      Studna na hřbitově ve Všestarech:
P. Petr Šandera provedl ve studni měření její hloubky a zjistil, že dno studny je ještě 3 m pod úrovní čerpadla. Dojednal s p. Vondrusem a p. Srdínkem na pátek 22.5.2009 prodloužení instalace. Tím by měl být odstraněn domnělý nedostatek vody ve studni.
 
Nechat posekat trávu na hřišti v Rosnicích.
 
8.23.            Skořepová –je potřeba řešit lokalitu V4 – dáme si sraz 3.6.2009.
 
9.          Závěr
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 00:35 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
Ověřovatelé: Jan Martínek                              ..............................................                          
                      
                      Josef Mareš                                      ..............................................
                                 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                   
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  
č. 1 – prezenční listina
č. 2 – přijatá usnesení     
č. 3 – nabídka na sádrokarton – Ing. Jitka Vaníčková
č. 4 – nájemní smlouva se spol. Telefónica O2
č. 5 – přehled nabídek myček
č. 6 – nabídka Společnost EKO-EKVITERM na  elektrokotelnu a úpravu topného systému

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018