Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v hostinci „Na Bojišti“ v místní části Chlum.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, MVDr. Michal Novák přítomen od 19:33 (od usnesení č. 85/2009).
Omluveni: Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický.
Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
Zahájeno: 19.02 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a řízením jednání pověřila Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápisy z předchozích jednání byly vyhotoveny, jsou předloženy k nahlédnutí.
Program  jednání  zastupitelstva obce:
1.      Zahájení
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Kontrola usnesení
7.      Připomínky a podněty občanů
8.      Různé
8.1.            Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Všestary, návrh na rozdělení hospodářského zisku školy
8.2.   Výtky a komentáře rodičů k současnému fungování MŠ
8.3.   Mandátní smlouva CEP: vysoutěžení dodavatele díla – odloženo z minulého ZO
8.4.    Valná hromada VaK – delegování zástupce na valnou hromadu VaK 3. 6. 2009.
8.5.    Schválení objednávky, úhrada faktur                                                                                                
8.6.    Návrh smlouvy o poradenství k DPH, smlouva o kontrolní činnosti
8.7.    Schválení záměru obce na pronájem bazénu
8.8.    Rychlostní komunikace R35
8.9.    Smlouva o pronájmu pozemků zemědělskému družstvu
8.10.        Cesta pod sušárnou v Rosnicích
8.11.        Žádosti o příspěvky
8.12.        Schválení zhotovitele dokumentace k územnímu řízení (DÚŘ) na ČOV a kanalizaci
8.13.        Humanitární sbírka
8.14.        Pořízení kontejnerů na papír
8.15.        Likvidace jarního bioodpadu
8.16.        Změna č. 3 Územního plánu obce (archeopark) – schválení zadání
8.17.        Změna č. 4 Územního plánu obce (suchý poldr) – schválení zadání
8.18.        Změna č. 5 Územního plánu obce (čistírny odpadních vod) – schválení zadání
8.19.        Pohřebné
9.      Závěr
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 26. 3. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 81/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Šandera a p. Josef Macháček.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 3. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a p. Josef Macháček.
Hlasování o usnesení č. 82/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

4) Námitky k minulému zápisu
p. Macháček: Na internetu není minulý zápis vyvěšen celý. Myslí si, že zasedání nebylo svoláno podle zákona, protože den vyvěšení a den sejmutí se doby ohlášení nepočítá.
předsedající: Úplnost zápisu na internetu bude zkontrolována. Myslí si, že dnešní zasedání bylo svoláno podle zákona.
p. Macháček: Pozdní vyvěšení mě osobně bylo v minulosti vytýkáno.
Ing. Skořepová: Myslím si, že je potřeba to prověřit, ale nyní by zasedání mělo pokračovat.
starostka: přečetla znění §93 odst. 1) zákona o obcích cit: „Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce  obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva“
Ing. Šandera: Navrhuje probrat věci, které se dnes měly probrat.
starostka: Ověříme to, ale dnes je na programu 19 bodů a už je potřeba se někam posunout.
 
předsedající: Má námitku k zápisu usnesení 40/2009:
V návrhu usnesení 40/2009: ZO schvaluje odměnu neuvolněné místostarostce za výkon funkce ve výši 23.340,- Kč počínaje dnem 20. 1. 2009. – v zápise došlo k evidentní chybě v označení funkce i v datu. Proto navrhuji, aby ZO přijalo usnesení o doložce k zápisu z 29. 1. 2009, kterou opravuje chybný zápis o usnesení č. 40/2009:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 83/2009: ZO schvaluje doložku k zápisu o opravě chyb v usnesení č. 40/2009, které zní: ZO schvaluje odměnu neuvolněné starostce za výkon funkce ve výši 23.340,- Kč počínaje dnem 29. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 83/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Štefanka a p. Josef Mareš.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 84/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 3. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Josefa Mareše.
Hlasování o usnesení č. 84/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

6) Kontrola usnesení
 
            č.138/2007      Odkoupení pozemků příjezdová cesta u čp. 54, 174
Byla podána informace o požadavku p. Víta na předání vodovodu, dešťové kanalizace, povrchu nové cesty ze zámkové dlažby obci za symbolickou cenu (např. 10Kč). Následně je ochoten prodat pozemek pod novou komunikací a pozemek pod starou cestou, obojí za cenu, za kterou pozemky nabyl.
 
Ing. Skořepová: Pokud se nepletu, tak na starou původní cestu byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí.
p. Martínek: Podle jeho názoru je zámková dlažba na nové cestě v této lokalitě nekvalitní a proto si myslí, že by ji Obec neměla kupovat.
p. Macháček: V minulosti bylo řečeno, že novou cestu se zámkovou dlažbou Obec jen převezme.
Ing. Šandera: Při stavbě domů bude silnice hodně zatížena nákladní dopravou a dojde k jejímu poničení.
 
 
7) Připomínky občanů
 
p. Osond: Neví, zda se bude projednávat záplavová oblast Rozběřice.
předsedající: Podíváme se spolu na místo, kde problémy nastávají, a zařadíme to do příštího zasedání.
 
p. Macháček: podal zprávu z mikroregionu 1866: Byl vypsán dotační program na nákup techniky na údržbu pozemků a zeleně. Mikroregion 1866 se tam hodlá přihlásit. Na bezpečnost (ukazatele okamžité rychlosti) byla dotace již přiznána.
 
 
8) Různé
 
Na účtu obce  je k 24. 3.2009 podle výpisu z banky 6.609.191,40 Kč.
 
p. Martínek: Do programu jednání chce přidat bod pohřebné.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č.85/2009: ZO souhlasí s doplněním bodu 8.19. Pohřebné do programu dnešního jednání.
Hlasování o usnesení č. 85/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.
 
 
8.1       Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Všestary, návrh na rozdělení hospodářského zisku školy
 
Důvodová zpráva č. 8.1.1  pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Projednání a schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Všestary na rok 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
Vedení  Základní školy a mateřské školy, Všestary vypracovalo návrh rozpočtu provozu školy na rok 2009. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a počítá s příspěvkem obce ve výši 2,300 mil Kč, tj. o 615 tis Kč méně, než byla skutečnost za rok 2008.
 
PaedDr. Fikejz: Rozpočet je přiškrcený, protože se jedná o přestavbě školy (podřezání, zateplení). Spotřeba materiálu byla ponížena. Největší úspory proti loňskému roku jsou cca 160 tis Kč v plánované spotřebě materiálu a cca 500 tis Kč v plánované údržbě. Ve spotřebě energií rozpočet počítá s mírným nárůstem. Např. se nám teď objevil problém s elektrickou instalací ve školce ne Chlumu (vyhořelo to) a je problém se zatékáním do tělocvičny.
Ing. Skořepová: Proč je DČ (doplňková činnost) pro letošní rok nula?
PaedDr. Fikejz: V současné době tam není možno něco napsat, když nevíme, jak velká částka to bude.
Ing. Šandera: Proč jsou tam otazníky v položkách příspěvku KÚ Královehradeckého kraje?
PaedDr. Fikejz: V době tvoření rozpočtu nebyly tyto částky známy.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 86/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje předložený návrh vyrovnaného rozpočtu Základní školy a mateřské školy, Všestary na rok 2009 s příjmy a výdaji ve výši 2.300.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 86/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Schválený rozpočet školy na rok 2009 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
 
 
Důvodová zpráva č. 8.1.2  pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy, Všestary za rok 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
Ředitel  Základní školy a mateřské školy, Všestary PaeDr. Petr Fikejz  předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008, který byl ve výši 125.555,98 Kč. Návrh na rozdělení 35.000 Kč do fondu odměn a 95.555,98 Kč do rezervního fondu projednala a odsouhlasila školská rada.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 87/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy, Všestary za rok 2008 výši 125.555,98 Kč, a to 35.000 Kč do fondu odměn a 95.555,98 Kč  do rezervního fondu.
Hlasování o usnesení č. 87/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.2 Výtky a komentáře rodičů k současnému fungování MŠ
 
Důvodová zpráva č. 8.2. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            Na Obecní úřad ve Všestarech byl doručen dopis s nadpisem Výtky a komentáře k současnému fungování MŠ (viz příloha č. 4)
Doporučuji, aby ZO uložilo úkol řediteli ZŠ prošetřit a vyřešit podněty uvedené v tomto dopise a o závěrech a řešeních informovat zastupitelstvo obce.
 
PhaeDr. Fikejz: Už nechal něco prošetřit. Od maminek dostal dopis v lednu a ten samý byl nyní předán na Obec.
starostka: Myslím si, že Obec je zřizovatelem a měla by vědět, co se v mateřské škole děje.
PaedDr. Fikejz: Od ledna se to řeší a 31. 3. 2009 bude na rodičovské schůzce informace předána. Chce říci, že problém nenechal ležet, ale usilovně to řeší. Je to ve vývoji a někam to směřuje.
předsedající: Je jasné, že problém se nemůže vyřešit ze dne na den.
R. Nová: Došlo tady k tomu, že ve školce se to bude řešit až příští týden. Zastupitelstvo bylo tedy pružnější. Uvidíme, co se dozvíme.
J. Doležal: Za velmi krátkou dobu se ve školce vyměnilo velké množství učitelek. Není si jistý, zda je pro děti dobré, aby se jim měnily učitelky tak často.
PaedDr. Fikejz: Je to dáno tím, že dostávají lepší nabídky jinde. V MŠ ve Všestarech je to místo jen na záskok.
Ing. Sobolíková: Proč si školka tedy nechává utéct schopné učitelky?
PaedDr. Fikejz: S učitelkami si vždy promluví a snaží se nalézt společné řešení, ale pokud na odchodu trvají, tak není možné je udržet.
starostka: Již v týdnu po jarních prázdninách nabídla zástupkyni ředitele Mgr. Frízlové, že se ráda zúčastní schůzky. Podivuje se, že p.ředitel nebyl o této nabídce informován.
p. Martínek: Určitě nejsou všichni jen nespokojeni a stálo by za to, aby si to obě skupiny nejprve vyříkaly na té schůzce.
Mgr. Beránková: Pokud jde o vedoucí učitelku školky, tak si myslí, že děti přicházejí do školy z předškolní výchovy rozhodně dobře připraveny.
 
 
8.3. Mandátní smlouva CEP: vysoutěžení dodavatele díla
 
Důvodová zpráva č. 8.3. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Mandátní smlouva CEP: vysoutěžení dodavatele díla
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Centrum evropského projektování, a.s. dosud nepředložila své vyjádření k připomínkám odeslaným obcí v měsíci únor 2009.
 
starostka: V tuto chvíli již víme, že žádost obce o dotaci na „Přístavbu a stavební úpravy základní školy ve Všestarech“ byla zamítnuta, proto není nadále důvod pro uzavírání smlouvy na zorganizování výběrového řízení na dodavatele stavby s CEPem. Domnívá se, že podřezání budovy je nutné provést. Jedná se o částku cca 2 mil. Kč.
p. Martínek: Myslí si, že už o tom rozhodli, ale pokud nějaké usnesení chybí, tak ho přijměme.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 88/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci části projektu označeného jako SO 02 – podřezání (nejstarší části budovy školy II. stupně) z vlastních prostředků Obce.
Hlasování o usnesení č. 88/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 89/2009: Zastupitelstvo obce ukládá investiční komisi zpracování zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací pro SO 02 - podřezání. 
Hlasování o usnesení č. 89/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

předsedající: Dvě firmy už prezentovaly zájem o účast ve výběrovém řízení
Dne 6. dubna od 19 hod. bude zasedání investiční komise, kde bude rozhodnuto, které firmy se osloví.
 
starostka: Ve smlouvě s CEP je uvedeno, že v případě vyřazení žádosti můžeme požádat o navrácení části peněz. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 90/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zaslání výzvy firmě Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576 v souladu s ustanovením smlouvy Článek 8. Bod 8.3 uzavřené dne 15. 09. 2008, kterou bude požadovat vrácení celé dosud uhrazené odměny a vyzve mandatáře k zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 90/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 91/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schválením zadávacích podmínek výzvy k účasti ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na SO 02 – podřezání nejstarší části školy, které navrhne investiční komise.
Hlasování o usnesení č. 91/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Rada se bude konat 14. dubna 2009.
 
 
8.4. Valná hromada VaK – delegování zástupce na valnou hromadu VaK 3. 6. 2009
 
Důvodová zpráva č. 8.4.  pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Na základě oznámení o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. musí zastupitelstvo svým usnesení delegovat svého zástupce na tuto řádnou valnou hromadu. Doporučuji delegovat uvolněného místostarostu Ing. Michala Dernera.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 92/2009: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č.128/2000 Sb. o obcích místostarostu Obce Všestary pana Ing. Michala Dernera k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se bude konat dne 3. 6. 2009.
Hlasování o usnesení č. 92/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
8.5.  Schválení objednávky, úhrada faktur
 
Důvodová zpráva č. 8.5. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Pan Roman Macháček předložil nabídku, která již byla zastupitelům odeslána místostarostou, KONCEPT EKOTECH s.r.o., IČ: 26428857  na dodávku materiálu pro opravu baterií. Nabídka je datována 10. 02. 2009 a zahrnuje materiál na opravu baterií v budově „bazén“. Místostarosta provedl fotodokumentaci a zjistil, že teplá voda protéká, oprava je nutná.
Poslední oprava baterií není účetní obce známa, situace se jeví se jako havarijní, nutná bez časového odkladu.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 93/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem materiálu dle nabídky předložené KONCEPT EKOTECH s.r.o., IČ: 26428857 v částce 28.667, 10 Kč (cena včetně DPH).
Hlasování o usnesení č. 93/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
     8.6. Návrh smlouvy o poradenství k DPH, smlouva o kontrolní činnosti
 
Důvodová zpráva č. 8.6. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Návrh smlouvy o poradenství k DPH, smlouva o kontrolní činnosti
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obec má uzavřenu smlouvu o kontrolní činnosti s firmou ON-OK Libina s.r.o., IČ: 25873440, se sídlem Libina 95, 788 05 Libina (firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava).  Předmětem smlouvy je kontrola
a)      Základní školy Všestary
b)       Odborná část kontroly nahrazující vnitřní audit
Cena za základní školu činila 11.900,- Kč, cena včetně DPH, za interní audit 21.420,- Kč, cena včetně DPH, částky podléhaly každoroční valorizaci formou dodatku. Dodatek nebyl patrně uzavřen. K tomu náleží účelně vynaložené náklady, tj. dopravné a nocležné.
Smlouva z 21.4.2005  je uzavřená na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je 1 rok, výpověď musí dát každá smluvní strana písemnou formou a doručit druhé straně do 31.1. roku předcházejícímu roku ukončení smlouvy. Objednatel může oprávněn smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši roční dohodnuté odměny za předchozí rok.
 
Firma ON-OK Libina s.r.o., IČ: 25873440 předložila návrh smlouvy o poradenství k DPH, plnění čtvrtletně. Odměna 9.520,- Kč čtvrtletně (ročně 38.080,- Kč) + účelně vynaložené náklady.
 
Ing. Skořepová: Raději by zkusila audit na krajském úřadě.
Ing. Šandera: Já bych tu smlouvu ukončil.
p. Macháček: Není si jistý, zda to krajský úřad dělá, ale jinak souhlasí s ukončením smlouvy.
předsedající: Daňového poradce by bylo lepší mít po ruce.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 94/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podání výpovědi ze smlouvy uzavřené dne 21.4.2005 s ON-OK Libina s.r.o., IČ: 25873440, Libina 95, 788 05 Libina.
Hlasování o usnesení č. 94/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem smlouvy o poradenství k DPH.
 
 
8.7.            Schválení záměru obce na pronájem bazénu
 
Důvodová zpráva č. 8.7. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Schválení záměru obce na pronájem bazénu
Předkládá: pan Josef Mareš - předseda investiční komise
 
Investiční komise v souladu s usnesením zastupitelstva č. 25/2009 připravila návrh záměru na pronájem objektu označeného jako “Budova bazénu“ formou Výzvy k podání nabídky na pronájem prostor budovy bazénu“ (příloha č. 5). Tento návrh byl projednán v Radě obce a je předložen zastupitelstvu ke schválení.
 
p. Martínek: Proč by tam neměly být hotelové služby?
předsedající: V textu to tedy změníme.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 95/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje text Výzvy k podání nabídky na pronájem prostor budovy bazénu“ a vyhlášení záměru obce na pronájem budovy bazénu touto výzvou.
Hlasování o usnesení č. 95/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.8.            Rychlostní komunikace R35
 
Důvodová zpráva č. 8.8. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Informace o postupu projektu
Překládá: Ing. Michal Derner
 
V návaznosti na pracovní zasedání rozšířené investiční komise se konala dne 17. 3. 2009 v kanceláři obecního úřadu schůzka s Ing. Jeníčkem (ŘSD, ředitel Správy Liberec – investor stavby) a Ing. Ladislavem  Šimkem (Valbek, spol. s r.o.- projektant stavby). Zástupce investora potvrdil v případě trvání zájmu zastupitelstva možnost účasti na informační schůzce s občany na 16. 4. 2009 od 19 hodin. Konstatoval, že ke geodetickému zaměření profilu terénu v koridoru budoucí stavby dojede s největší pravděpodobností v červnu t.r. a zakreslení variant trasy do této dokumentace bude k dispozici zřejmě o 3 měsíce později, tedy asi v září 2009. Do té doby nebudou k dispozici žádné nové relevantní informace. Navrhl proto, aby zastupitelstvem plánovaná veřejná diskuse ke stavbě proběhla až nad tímto materiálem, z něhož budou patrny konkrétní dopady na jednotlivé nemovitosti. Doporučuji tento návrh akceptovat.
 
Ing. Šandera: Přikláněl by se ke schůzce s občany, aby se vyjasnilo čím lze argumentovat.
p. Macháček: Počkal by na to, až silnice přijdou s nějakými návrhy.
p. Kulhánek: Pokud se má jednat, tak je potřeba vědět jaké jsou návrhy řešení.
předsedající: Odložme to na září, kdy bude zřejmé co plánují.
starostka: Setkání s občany by neodkládala. Je potřeba, aby věděli, že Obec je na jejich straně.
Ing. Šandera: Jak chceme jednat ve shodě, když se nesejdeme?
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 96/2009: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajistit konání informační schůzky občanů a investora ve věci výstavby rychlostní komunikace R35 na den 16.4.2009 a zajistit účast investora.
Hlasování o usnesení č. 96/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.9             Smlouva o pronájmu pozemků zemědělskému družstvu
 
Důvodová zpráva č. 8.9. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět:  Návrh smlouvy o pronájmu pozemků
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obec má uzavřenu smlouvu se Zemědělským družstvem Všestary o nájmu pozemků, smlouva je z 02.02.01, je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, výpověď je možné dát ze strany pronajímatele i nájemce, písemně, pokud se strany nedohodnou po podání výpovědi jinak. Dodatek č. 1 upřesňoval výměru pozemků a stanovil novou výši nájemného, která činí 38.727,- Kč za rok a nájemné je splatné k 31. 12. běžného roku. Nájemné činilo 1.599,- Kč na 1 ha. Tato smlouva neskončila uplynutím lhůty ani nebyla podána výpověď. Zemědělské družstvo předložilo nový návrh smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2018, upřesňuje výměru pozemků, navrhuje nájemné 4.700,- Kč za 1 ha, počínaje 1. lednem následného roku platnosti smlouvy se bude nájemné zvyšovat o 1,5%.
Návrh nové smlouvy je nepochybně výhodnější, neřeší však ukončení stávající smlouvy, a proto je možné zemědělskému družstvu předložit návrh dodatku č. 2, který umožní ukončit nájemní smlouvu dohodou, dále návrh dohody o ukončení smlouvy a následně akceptovat návrh smlouvy. Tento postup byl předběžně konzultován s místopředsedkyní představenstva, Ing. Nebeskou, předložené návrhy je družstvo ochotno ihned podepsat.
 
 
 
 
Ing. Skořepová: Co se myslí tím, že počínaje 1. lednem následného roku platnosti smlouvy se bude nájemné zvyšovat o 1,5%? Bude se to tedy každý rok zvyšovat?
Ing. Šandera: Dejme hlasovat, na tom nic nevykoumáme.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 97/2009:: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků ze dne 02. 02. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2005 se Zemědělským družstvem Všestary, IČ:  00124087. (dodatek č. 2 je přílohou tohoto zápisu – příloha č. 6).
Hlasování o usnesení č. 97/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 98/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu zemědělských pozemků ze dne 02. 02. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2005 se Zemědělským družstvem Všestary, IČ:  00124087.
Hlasování o usnesení č. 98/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 99/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s přijetím návrhu nájemní smlouvy č. 1105/2009 ve znění předloženém zastupitelstvu obce se Zemědělským družstvem Všestary, IČ: 00124087 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 99/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
8.10           Cesta pod sušárnou v Rosnicích
 
Důvodová zpráva č. 8.10. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Žádost stavebníků o zpevnění místní komunikace
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            Dne 12. 3. 2009 podali stavebníci z lokality „pod sušárnou“ v Rosnicích prostřednictvím paní Bc. Jany Vondrové Žádost o zpevnění místní komunikace (viz příloha č. 7 „Žádost o zpevnění“ ), ve které nabízejí finanční spoluúčast ve výši 90.000 Kč. Zpevněná komunikace je jednou z podmínek pro zkolaudování nově budovaných rodinných domů. Technické řešení nabízené pro tuto cestu spočívá v provedení „kufru“ z čisté stavební suti ve spodní části konstrukce a recyklátu (drcené suti) ve vrchní vrstvě. Doporučuji, aby stavebníci zajistili stanovisko stavebního úřadu k požadovanému druhu „minimálního zpevnění“ komunikace, který bude dostačující pro kolaudaci domů. 
            Cestu využívá také ZD Všestary pro příjezd zemědělské techniky na sousední pole. Konečnou úpravu zpevněné komunikace je tak třeba projednat se ZD vč. jejich případné spoluúčasti na budování komunikace.
            Dne 17. 3.2 009 podala Bc. Vondrová Žádost o souhlas se zpevněním místní komunikace (viz příloha č. 8 „Žádost o souhlas“) které provede pro přístup a zásobování stavby na vlastní náklady. Tuto žádost projednala rada obce se souhlasným stanoviskem.
 
Závěr doporučuji učinit po zajištění stanoviska stavebního úřadu ke „zpevněné komunikaci“ a projednání se ZD Všestary.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 100/2009: ZO souhlasí s provizorním zpevněním cesty podle Žádosti o souhlas se zpevněním místní komunikace, kterou podala Bc. Vondrová dne 17. 3. 2009 na vlastní náklady žadatele.
Hlasování o usnesení č. 100/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 102/2009: Obec bere na vědomí žádost o zpevnění místní komunikace „pod sušárnou v Rosnicích“ a bude souhlasit se zpevněním na jejich náklady.
Hlasování o usnesení č. 102/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
8.11.  Žádosti o příspěvky
 
Důvodová zpráva č. 8.11. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět:  Žádosti o příspěvky
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
1.    SDH Rosnice žádá 2.500,- Kč na maškarní karneval pro děti a dospělé, který se konal 28.2.2009. Částka byla použita na nákup cen pro soutěžící. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Rosnice.
2.    SDH Rosnice žádá 3.000,- Kč na Tradiční hasičský ples, který se bude konat 28. 3. 2009 v sále U Kudrnů ve Bříze. Částka bude použita na úhradu hudby. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Rosnice.
3.    SDH Rosnice žádá o 4 ks permanentek do bazénu jako cen do tomboly na Tradičním hasičském  plese. Jedná se o 4 ks x 5 vstupů do bazénu ve Všestarech.
4.    SDH Bříza žádá 4.000,- Kč na Tradiční hasičský ples, který se konal 7. 2. 2009. Částka byla použita na úhradu hudby. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Bříza.
5.    SDH Bříza žádá 1.000,- Kč na 1. Ročník turnaje v karetní hře prší o putovní pohár SDH Bříza, která se konala 21. 2. 2009. Částka byla použita na částečnou úhradu cen. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Bříza.
6.     Šachový klub Lípa žádá o 1.092,- Kč na turnaj Šachová liga mládeže, který se konal 31. ledna 2009. Částka byla použita na nákup cen. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro Šachový klub Lípa.
7.    SDH Všestary žádá 4.000,- Kč na hasičský ples, který se konal 21.2.2009 U Rybů ve Všestarech. Částka byla použita na hudbu. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Všestary.
8.    SDH Lípa žádá o 3.000,- Kč na pomlázkovou zábavu, která se bude konat dne 11.4.2009. Částka bude použita na hudbu a nájem sálu. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Lípa.
9.    SDH Lípa žádá o 4 ks permanentek do bazénu jako cen do tomboly na pomlázkové zábavě. Jedná se o 4 ks x 5 vstupů do bazénu ve Všestarech.
10.            SDH Lípa žádá o 15.479,- Kč. Částka je určena na pokládku dlažby a obklad hasičské zbrojnice na Lípě. SDH Předložila nabídku pana Romana Válka na výše uvedenou částku. Doporučuji zastupitelstvu obce schválit, neboť JSDHO se vzdává nákupu požadovaného vybavení jednotky ve prospěch zhodnocení majetku obce, hrazeno bude z § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 101/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2.500,- Kč na maškarní karneval pro SDH Rosnice, zastupitelstvo obce schvaluje 3.000,- Kč na tradiční hasičský ples pro SDH Rosnice,
zastupitelstvo obce schvaluje 4 ks permanentek 4x 5 vstupů pro SDH Rosnice,
zastupitelstvo obce schvaluje 4.000,- Kč na hasičský ples pro SDH Bříza, 
zastupitelstvo obce schvaluje 1.000, Kč na 1 ročník turnaje karetní hry „prší“ pro SDH Bříza,
zastupitelstvo obce schvaluje 1.092,- Kč na turnaj Šachová liga mládeže pro Šachový klub Lípa,
zastupitelstvo obce schvaluje 4.000,- Kč na hasičský ples pro SDH Všestary,
zastupitelstvo obce schvaluje 3.000,- Kč na pomlázkovou zábavu pro SDH Lípa,
zastupitelstvo obce schvaluje  4 ks permanentek 4x 5 vstupů pro SDH Lípa,
zastupitelstvo obce schvaluje 15.479,- Kč na pokládku dlažby a obkladu v hasičské zbrojnici pro SDH Lípa.
Hlasování o usnesení č. 101/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
 
8.12           Schválení zhotovitele dokumentace k územnímu řízení (DÚŘ) na ČOV a kanalizaci 
 
Důvodová zpráva č. 8.12. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá:  pan Josef Mareš - předseda investiční komise
                        (podkladem bude zápis ze zasedání 24.3.2006)
 
 
Komentáře k rozsahu studií pro Břízu. Lípu a Chlum:
 
Martin Kalmus:
Popis obsahu nabídky v části 3.2
Byla provedena prohlídka terénů v místech plánované ČOV pro Břízu , Lípu a Chlum. Na základě zjištěných skutečností se dá uvažovat o několika ( třech ) variantách odkanalizování obcí Lípa a Chlum.
Všechny tyto tři varianty budou zakresleny v měřítku 1:1000 - 1:5000 a bude provedeno geodetické zaměření pro účely studie. Dále budou vyneseny hlavní podélné profily, abychom dokázali stanovit množství čerpacích šachet na kanalizačním systému a jejich přibližné vystrojení ( pro stanovení přibližné ceny stavby ).
V nabídce na studii je uvažováno s posouzením těchto tří variant a to jak z hlediska ekonomického ( pořizovací náklady) tak z hlediska provozního.
V případě studie na tyto tři ČOV pro obce ( Bříza, Lípa, Chlum ) pouze pro účely změny územního plánu by vyšla cena cca 70 tis včetně DPH
 
MultiAqua
nabídka na studii byla zpracována pouze v rozsahu základní studie, která bude řešit umístění ČOV, kapacitu ČOV, odpad z ČOV do vodoteče a hlavní trasu kanalizačního řadu. 
Pokud má studie sloužit jako podklad pro územní plán, je nutné si vyjasnit rozsah se zpracovatelem územního plánu. Ze zkušeností víme, že požadavky na zpracování (technické i grafické) se dosti liší.
          
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 103/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje uchazeče Ing. Martina Kalmuse  IČ 3979953  jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele dokumentace k územnímu řízení na akci „Všestary – projektová  dokumentace výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace“ za cenu 874.650 Kč vč. DPH za podmínky, že ve smlouvě budou zkráceny nabízené lhůty plnění pro studii dle bodu 3.2 výzvy k podání nabídek do 20. 5. 2009 a pro projednání dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 3.1. výzvy na 30. 9. 2009.  Nedojde-li ke shodě na termínech, bude zhotovitelem druhý v pořadí, kterým je Projektis – Ing. Miloslav Pišta, IČ 11578076 za cenu 952.000 Kč vč. DPH v termínech dle jeho nabídky.
Hlasování o usnesení č. 103/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
8.13.          Humanitární sbírka
Důvodová zpráva č. 8.13. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předmět: Humanitární sbírka
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
            Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo humanitární sbírku. V minulosti byla opakovaně v našich obcích sbírka provedena, organizovala ji za pomoci obce paní Nepilá, která přislíbila, že se jí ujme i tentokrát, pokud Obec poskytne pomoc – zajistí skladovací prostor do okamžiku svozu. Termín je však nutné podle časových možností paní Nepilé vyhlásit po 1.5.2009, svoz bude Diakonií zajištěn od 18.5. do 29.5.2009.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 104/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje pomoc při pořádání vyhlášené sbírky Diakonií Broumov, stanoví se termín pro shromažďování věcí 6. a 7. 5. 2009.
Hlasování o usnesení č. 104/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
            8.14.    Pořízení kontejnerů na papír
 
Důvodová zpráva č. 8.14. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            Pokud Obec chce zajišťovat likvidaci starého papíru jako další komodity tříděného odpadu, musí doplnit sběrná místa o kontejnery na papír. Vedle nákupu nových v ceně cca 10 tis. Kč za kus je možno využít nabídku na repasované kontejnery společnosti AJAN.
Pro pravidelný úklid košů po obcích chybí pro uložení takového odpadu kontejner. Jeho umístění by bylo vhodné na dvoře za obecním úřadem.
Doporučuji využít nabídku repasovaných kontejnerů.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 105/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 12 ks repasovaných kontejnerů od společnosti Ajan, s.r.o, Střítež 7, 674 01 Třebíč, IČ: 255 726 10, z toho 11 ks na papír a 1 ks na komunální odpad.  
Hlasování o usnesení č. 105/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.15.          Likvidace jarního bioodpadu
 
Důvodová zpráva č. 8.15. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            Možnost vyvážení odpadu z prořezávání stromů byla se Sokolem Chlum stejně jako v minulosti dohodnuta od 15. 4. 2009 na tradiční místo „pálení čarodějnic“ na Chlumu.
Další možností je i spálení na vlastním pozemku. Ve všech případech je však vždy řeč pouze o čisté dřevní hmotě.
 
Informovat občany:
Obec zajistí místo pro uložení v termínu 15.4-30.4. každý rok a každý si dopraví odpad sám.
 
MVDr. Novák: Chce požádat SDH v jednotlivých obcích, aby provedly vyčistění příkopů.
p. Vecek: V loňském roce to čištění bylo na nic, protože tam odpad byl hned zpět. Letos to dělat nebudou.
starostka: V příštím týdnu hodlám jednat s úřadem práce, o zaměstnání občanů evidovaných u úřadu práce a je možné je zaměstnat pro údržbu zeleně. Je to patrně  nezbytné, pokud naše obce mají být čisté a vidím, že spolky se skutečně hodlají věnovat pouze své spolkové činnosti (byť je zcela v souladu s rámcem dotace spolkům k jejichž činnosti se obec zavázala) a členové nehodlají obci osobní prací přispět.
Požádat hasiče vyčistit příkopy, starostka požádala SÚS o zametení vesnic.
 
 
8.16.          Změna č. 3 Územního plánu obce (archeopark) – schválení zadání
 
Důvodová zpráva č. 8.16. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            ZO rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚPO usnesením č. 27/2009 z 29. 1. 2009. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO byl zveřejněn 6. 2. 2009. Po doplnění o připomínky a stanoviska dotčených orgánů statní správy je ve formě Zadání změny č. 3 ÚPO předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
K výběru jsou 2 varianty, Varianta „A“ je v původním rozsahu, varianta „B“ je zarovnaná na šíři hřbitova.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 106/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Zadání změny č. 3 Územního plánu obce Všestary ve variantě „A“.
Hlasování o usnesení č. 106/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.17.          Změna č. 4 Územního plánu obce (suchý poldr) – schválení zadání
 
Důvodová zpráva č. 8.17. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            ZO rozhodlo o pořízení Změny č. 4 ÚPO usnesením č. 28/2009 z  29. 1. 2009. Návrh zadání změny č. 4 ÚPO byl zveřejněn 11. 2. 2009. Po doplnění o připomínky a stanoviska dotčených orgánů statní správy je ve formě Zadání změny č. 4 ÚPO předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 107/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Zadání změny č. 4 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 107/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.18. Změna č. 5 Územního plánu obce (čistírny odpadních vod) – schválení zadání
 
Důvodová zpráva č. 8.18. pro jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
 
            ZO rozhodlo o pořízení Změny č. 5 ÚPO  usnesením č. 29/2009 z  29. 1. 2009. Návrh zadání změny č. 5 ÚPO byl zveřejněn 11. 2. 2009. Po doplnění o připomínky a stanoviska dotčených orgánů statní správy je ve formě Zadání změny č. 5 ÚPO předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 108/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Zadání změny č. 5 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 108/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.19   Pohřebné
 
Předkládá : p. Martínek
 
p. Martínek: Před rokem a půl tento návrh již předložil a vycházelo to na cca 30.000,- Kč ročně. Proto navrhuje za komisi pro životní prostředí vyplácet pohřebné ve výši 5.000,- Kč.
p. Dvořák: Příspěvky na činnost SDH se dávají, proč nepřispívat na pohřebné?
Ing. Skořepová: Stát něco dává, tak nevidí důvod ho suplovat. Pokud by se mělo něco dávat, tak jenom na žádost.
starostka: Jakou pro to tedy uděláme komisi? Já v ní být určitě nechci.
p. Štefanka: Buď všem, nebo nikomu. Dejme hlasovat.
Ing. Šandera: Obci postarej se o všechno. Nejde o 5.000,- Kč, ale o princip.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 109/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje vyplácení pohřebného ve výši 5.000 Kč každému vypraviteli pohřbu občana našich obcí.
Hlasování o usnesení č. 109/2009: pro 4, proti 5, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

Ing. Šandera: Přimlouvá se za to, aby jednání probíhalo v zasedací místnosti na Obecním úřadě. V takové zimě, jaká byla zde, se nedá jednat.
starostka: Specielně na to, zda bude teplo, se ptala a byla ujištěna, že ano. Bohužel se tak nestalo a zastupitelům se omlouvá.
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 23:45 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                    ...........................................
 
Ověřovatelé:  Josef Štefanka                              ..........................................                         
                      
 
                      Josef Mareš                                  ..........................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková    .......................................                          
                                            
                                                                                                                  
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                  
č. 2 – prezenční listina                                                                     
č. 3 – schválený rozpočet školy na rok 2009                       
č. 4 – výtky a komentáře k současnému fungování MŠ
č. 5 – výzva k podání nabídky na pronájem prostor budovy bazénu
č. 6 – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě zemědělských pozemků
č. 7 – žádost o zpevnění místní komunikace
č. 8 – žádost o souhlas se zpevněním místní komunikace

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018