Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, MVDr. Michal Novák přítomen od 19:30 (od kontroly usnesení č. 152/2008).
Omluveni: Jaroslav Došel, Ing. Pavel Šandera.
Zahájeno: 19.07 hod

Ing. Derner: Provedl zapnutí nahrávacího zařízení.
 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a řízením zasedání pověřila Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, je předložen k nahlédnutí.
Program  jednání  zastupitelstva obce:
1.      Zahájení
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Kontrola usnesení
7.      Připomínky občanů
8.      Různé
8.1.    Rozpočet obce na rok 2009
8.2.    Rozpočtový výhled na rok 2010 – 2012
8.3.    Úhrada faktur             a) CEP – v souladu se smlouvou
                       b) Geodézie Východní Čechy, spol. s.r.o.
                       c) ASKO, s.r.o.
8.4.    Mandátní smlouva CEP – vysoutěžení dodavatele díla
8.5.    Všestarské zastávky
8.6.    Pověření investiční komise k zpracování podmínek na vyhlášení záměru na pronájem bazénu
8.7.    Žádost Muzea Východních Čech v Hradci Králové – výměna tabulí
8.8.    Katalog měst a obcí - propagace obce
8.9.    Zpráva hlavní inventarizační komise
8.10.Zadání geodetického zaměření pro ČOV
8.11.ZŠ a MŠ PROINTEPO – žádost o sponzorský dar
8.12.Návrh na zpracovatele Změny č. 5 a 6  ÚPO
8.13.Pekařství Bohemia s.r.o. žádost o dar
8.14.Spolky – žádosti
8.15.Finanční výbor - doplnění člena
8.16.Univerzita Hradec Králové
8.17.Žádost o zřízení věcného břemene – plynovod
8.18.Svaz neslyšících a nedoslýchavých - žádost o příspěvek
8.19.Základní škola – sběr papíru
8.20.Hřbitovní zeď Chlum
8.21.Královéhradecký kraj, Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
8.22.Římskokatolická farnost Všestary – Kostel Chlum vyúčtování
8.23.Datové schránky od 1.7.2009 – SW vybavení
9.      Závěr
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 47/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 26. 2. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 47/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Božena Skořepová a p. Josef Mareš.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 48/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 2. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Božena Skořepová a p. Josef Mareš.
Hlasování o usnesení č. 48/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) Námitky k minulému zápisu
p. Jiří Macháček: Minule jsem se ptal, jestli částka 1, 5 milionu je opravdu ztráta na bazénu za minulý rok. Bylo mi řečeno, že ano. Ze zápisu jsem se dočetl, že to bylo 980 tisíc. Rozhodnutí o pronájmu bazénu by mělo být anulováno, protože v době hlasování byla předložena chybná částka.
Ing. Derner: 1, 5 milionu byla plánovaná ztráta pro rok 2009, během přestávky v jednání byla ztráta 1.305 tisíc Kč zjištěná v účetnictví za r.2008 účetní paní Kolovratníkovou korigována.
Ing. Skořepová: Nerozhodovali jsme podle toho, jestli byla ztráta 1 milion, nebo 1,5 milonu za rok 2008.  O ztrátě na bazénu hovoříme již dva roky, a FV byly zkoumány ztráty za r.2005 a 2006, již tehdy  byly kolem 600-700 tis.a stále narůstají. Jak řekl ing.Šandera na minulém ZO, jde o to zkusit to jinak, aby ta ztráta nebyla i s ohledem např.na případnou možnost záměru školy převzít hospodaření bazénu jak na min.ZO navrhoval zastupitel Macháček.
p. Martínek: Částky předkládané na zastupitelstvu by měly být jasné.
Ing. Skořepová: Každý se může zmýlit a je určitě dobře, že chybu pí. Kolovratníková odhalila a na tom samém zasedání uvedla na pravou míru.
 
5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Martin Lučický a p. Petr Gabriel.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 49/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 2. 2009 jako ověřovatele zápisu Ing. Martina Lučického a p. Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 49/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

6) Kontrola usnesení
p. Gabriel: Omluvil se, že to neposlal zastupitelům písemně. Od příště to tak bude.
 
            č.23/2006         …měsíční konzultace v oblasti účetnictví
starostka: Paní účetní má domluvenu konzultaci s bývalou paní účetní na tuto sobotu (28.2.2009). Kontrolu okruhů už konzultovaly.
 
            č.20/2007         …o krizových řízeních
p.Jos.  Macháček: Plán je nyní na odsouhlasení HZS v odboru krizového řízení.
starostka: Podíváme se po tom, proč to ještě není odsouhlaseno.
 
            č.65/2007         Všesportovní areál „Sokolovna“
předsedající: Toto je kostlivec ve skříni. Zatím jsme se k tomu nedostali, řešili jsme školu.
starostka: V první řadě to je úkol pro investiční komisy. Poprosím tedy pana předsedu, aby zjistil které úkoly z toho pro ně vyplívají.
 
            č.66/2007         Zpracování projektové dokumentace na akci „Obecní úřad“
p. Gabriel: Tam byl problém s délkou stavebního povolení.
p. Jos. Macháček: Stavební povolení tam běží teprve rok.
 
            č.75/2007         Změna územního plánu č.2
předsedající: Včera byl předán na Magistrát města Hradec Králové, odbor územního plánování obcí čistopis změny č. 2  a také již byly vyvěšeny návrhy na změny č.3, č.4 a č.5.
 
            č.138/2007        Odkoupení pozemků příjezdová cesta u čp. 54, 174
p.Jos. Macháček: Je sepsána smlouva o smlouvě budoucí. Je možno to rozdělit na dva pozemky. Nyní to je na straně pana Víta. 
předsedající: Vstoupíme tedy do jednání.
 
            č.174/2007        Oprava zdi na hřbitově – Chlum.
p. Gabriel: Toto je na programu dnešního jednání.
 
            č.176/2007        … přívalové deště
p. Macháček: Ing. Novák to má na stole. Návrh na řešení je uzavřený, ale ještě to není v „deskách“.
předsedající: Toto je další kostlivec ve skříni.
 
            č.187/2007        Doplnění veřejného osvětlení
předsedající: Pan Vaněk vydá dokumentaci. Poslal to ještě k posouzení p. Srdínkovi, který má doplnit některé technické detaily
 
            č.244/2007        …pozemek u bytovky ve Všestarech
starostka: Je to na programu jednání. Jde o geometrické zaměření.
 
            č.40/2008         Hasičská zbrojnice v Rozběřicích
předsedající: Žádáme o grant a jde o to zjistit v jaké je teď fázi.
 
            č.107/2008        … přerušení prací na projektu dálkového přivaděče
starostka: Jednání na ukončení proběhla a na vyrovnání se společností Multiaqua jsme domluveni. Doklady pošlou a nebrání se další spolupráci.
 
            č.152/2008        Projekt „Všestarské chodníky“
předsedající: Byli jsme na odboru dopravy s p. Marešem a do konce března nám mají projektanti dát vědět..
 
            č.181/2008        Přípojka el. Energie (hřbitov Chlum)
p.Jos.  Macháček: Řeší to Ing. Novák.
předsedající: Toho tedy zaurgujeme.
 
            č.186/2008        … odvodnění komunikace Lípa
starostka: V dokumentaci se píše jen o údržbě po zimě.
p. Štefanka: Je potřeba na SUS přitlačit a neustále se připomínat.
 
            č.185/2008        … paspart obecních pozemků
předsedající: Do tří týdnů by mělo být hotovo. Tato informace je z včerejšího jednání od pana Šolce. Pasport je dokument, který popisuje stav věcí, tedy abychom věděli co kde je a jak komunikace vypadá.
 
            č.18/2009         Výběrové řízení na podřezání ZŠ
předsedající: Je to dnes na programu jednání v bodě 8.4.
 
            č.25/2009         Pronájem objektu náležícího k bazénu
předsedající: Je to dnes také na programu jednání v bodě 8.6.
 
            č.42/2009         „Všestarské zastávky“
předsedající: Je to dnes také na programu jednání v bodě 8.5.
 
starostka: Ráda by doplnila, že včera proběhlo jednání o silnici R35. Bude potřeba se na to sejít zvlášť. Je to potřeba ještě před změnou územního plánu č.6.
Ing. Skořepová: Je to závažné pro všechny občany, mělo by se k tomu svolat jednání.
starostka: Jednání s občany ano, ale až po seznámení zastupitelů s problémem.
 
 
7) Připomínky občanů
p. Hynek: Informace o umístění skladu s prodejnou autodoplňků. Zda zastupitelé požadují předložit vizualizaci. Velikost odpovídá zhruba velikosti stávající sokolovny.
Ing. Skořepová: Vizualizace je podle ní zbytečná.
p. Martínek: Není to žádný velký sklad, ale ta budova je dost nevzhledná.
starostka: Já osobně nechci, aby děti chodily ze školy místy, kde bude zvýšený provoz.
 
p. Martínek: Osvětlení v Obci je problém. Hlavně tam, kde už to nefunguje tři měsíce a více.
předsedající: O závadách osvětlení vedeme evidenci, kterou dostává p.Srdínko. Opravy tento týden zahájil. Dále je potřeba řešit to průběžně.
 
 
8) Různé
 
            8.1       Rozpočet obce na rok 2009
 
Důvodová zpráva č. 8.1. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Projednání a schválení rozpočtu Obce Všestary na rok 2009
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
Vedení obce ve spolupráci s finančním výborem a účetní obce pí Kolovratníkovou vypracovalo návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2009, který byl fyzicky vyvěšen na úředních deskách dne 6.2.2009, v elektronické verzi 10.2.2009. Předepsaný minimální časový limit 15 dní pro zveřejnění před jeho projednáváním byl dodržen
            Rozpočet obce je navržen jako schodkový s předpokládanými příjmy ve výši 17.149.000 Kč a výdaji ve výši 22.580.843 Kč. Schodek ve výši 5.431.843 Kč je v plné míře kryt rezervou na účtu vytvořenou v roce 2008. Příjmová část byla sestavena s ohledem na stávající hospodářskou situaci. Očekávaný příjem je tak proti plnění roku 2008 o cca 1,23 mil nižší. Ve výdajové části jsou na rozdíl od r. 2008 nově navrženy zejména výdaje na spolufinancování modernizace základní školy (cca 4,1mil), navýšeny výdaje na komunální odpad (nově svoz bioodpadu a papíru), odděleny zájmové činnosti spolků od údržby obecních objektů a povinného vybavení SDH.
 
p. Vecek: 250.000,- Kč na straně spotřeby elektrické energie pro jednotlivá SDH mu připadá hodně. Co to skutečně obsahuje?
p. Osond: Např. v Rozběřicích je jen jeden elektroměr pro knihovnu, zasedačku i klubovnu.
p. Vecek: Dále mu není jasné co to má být zásahové helmy? Jedná se o příklad?
předsedající: Ano je to tam jako příklad.
Ing. Skořepová: Možná by stálo za to jednotlivé odběry zkontrolovat, aby bylo zřejmé za co se kde platilo.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 50/2009: ZO ukládá kontrolnímu výboru, aby na základě skutečné spotřeby elektrické energie v roce 2008 v položce 5154 a paragrafu 5512 provedl za součinnosti velitelů SDH v jednotlivých částech kontrolu spotřeby dle jednotlivých elektroměrů.
Hlasování o usnesení č. 50/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Ing. Svatoň: Je potřeba to propočítat na vytápěnou plochu, kolik vyjde kubický metr.
p. Petr Šandera: Je potřeba určit co se do toho počítá, protože SDH Všestary nemá vlastní budovu, ale je v Obecním úřadě.
starostka: Samozřejmě je pro rozklíčování celé částky.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 51/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový s příjmy ve výši 17.149.000 Kč a výdaji ve výši 22.580.843 Kč. Schodek ve výši 5.431.843 Kč je kryt rezervou na účtu vytvořenou v roce 2008.
Hlasování o usnesení č. 51/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Schválený rozpočet na rok 2009 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
 
8.2                   Rozpočtový výhled na roky 2010 – 2012
 
Důvodová zpráva č. 8.2. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Projednání a schválení rozpočtového výhledu Obce Všestary na roky 2010-2012
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
            V souladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna projednat a přijmout Rozpočtový výhled Obce Všestary na období 2010 – 2012. Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje modernizaci ZŠ, výstavbu „Všestarských chodníků“ a budování obecní splaškové kanalizace a ČOV, je z něj vyřazena investice do solárních kolektorů.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 52/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Rozpočtový výhled Obce Všestary na období 2010 – 2012.  viz příloha č. 4  „Rozpočtový výhled obce 2010-2012“.
Hlasování o usnesení č. 52/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.3.                        Úhrada faktur
 
Důvodová zpráva č. 8.3. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Zaplacení faktur
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
  1. Centrum evropského projektování a.s.
V souladu s mandátní smlouvou ze dne 15.9.2008 uzavřenou s Centrem evropského projektování a.s. (CEP), jejím článkem 4, bod 4.2. vystavil CEP fakturu, na: 70.000,- Kč + 19% DPH 13.300,- Kč = 83.300,- Kč. Faktura je splatná dne 2.3.2009. Fakturována je částka za podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu, Přístavba a nástavba základní školy ve Všestarech.  Fakturovaná částka odpovídá smlouvě, a proto ji doporučuji ZO k úhradě.
  1. GEODÉZIE Východní Čechy, spol. s r.o.
Na základě objednávky ze 29.9.2009 byl vyhotoven geometrický plán č. 292-346/2008 na oddělení pozemku v majetku paní Strakové. Jedná se o část pozemku, který má řešit stížnost obyvatel domu (bytovka ve Všestarech) čp. 4.
Geometrický plán byl objednán, vyhotoven, za vyhotovení je účtována částka 5.000,- Kč + 19% DPH 950,- Kč = 5.950,- Kč. Fakturovaná částka odpovídá smlouvě, a proto ji doporučuji ZO k úhradě.
  1. ASKO - nábytek, s.r.o.
Na základě pokynu starostky byl zakoupen 1 kancelářský stůl, kontejner, regal, v celkové ceně 9.031,- + 19% DPH 1.715,- Kč = 10.747,- Kč. Jednalo se o kancelářské vybavení pro místostarostu, když stávající vybavení neumožňovalo kancelářskou práci. Fakturovaná částka nebyla schválena ZO, přesto ji doporučuji ZO k úhradě.
  1. Vybavení kanceláří novými osvětlovacími tělesy
Starostka vznáší žádost k zastupitelstvu, aby kanceláře obecního úřadu byly vybaveny novými osvětlovacími tělesy, když stávající zářivky jsou hlučné, světlo od nich není kvalitní.  Podle nabídky v katalogu je možné zajistit 4 ks těles v ceně cca 1.300,- Kč za jedno, tj. 5.200,- Kč + 19% DPH 988,- Kč = 6.188,- Kč.   (tento návrh přinesl p. Srdínko a byl v jednotrubicových zářivkách)
 
Po konzultaci s Ing. Šanderou byla k posouzení a navržení vhodného osvětlení oslovena firma OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a.s.(Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové , IČ: 26018039). jejichž zástupce p. Dušan Voňka přehodnotil potřebná osvětlovací tělesa z hlediska normou předepsané intenzity osvětlení a dalších parametrů (hlučnost a stabilita světelného zdroje). Výsledkem je návrh 5 ks dvoutrubicových svítidel na závěsech (2 ks kancelář starosty, 2 ks pro matriku s účetní, 1 ks kancelář místostarosty). Celková cena nabízeného zboží je 13.5096 Kč vč. DPH   
Cena montáže se může pohybovat cca 300-500 Kč/svítidlo -  vyúčtuje p. Srdínko dle skutečnosti.
 
Doporučuji zastupitelstvu obce zakoupení a montáž nových osvětlovacích těles.
 
Rada obce projednala úhradu faktur. Člen rady pan Mareš navrhuje, aby zastupitelstvo přeneslo na radu obce právo schvalovat úhradu faktur, které jsou v souladu se smlouvou schválenou zastupitelstvem obce.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 53/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur podle důvodové zprávy v bodech 1 – 3.
Hlasování o usnesení č. 53/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 54/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem 5 ks osvětlovacích těles do kanceláří obecního úřadu od společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a.s.(Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové , IČ: 26018039) podle cenové nabídky č. 9501612 v ceně 13.506,50 Kč. Jejich montáž zajistí starostka u p. Ladislava Srdínka. 
Hlasování o usnesení č. 54/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 55/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke schvalování úhrad faktur, částek, které jsou účtovány na základě uzavřených smluv a jsou účtovány v souladu s uzavřenými smlouvami.
Hlasování o usnesení č. 55/2009: pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

8.4.            Mandátní smlouva s Centrem evropského projektování – vysoutěžení dodavatele díla
 
Důvodová zpráva č. 8.4. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Mandátní smlouva s Centrem evropského projektování – vysoutěžení dodavatele díla
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
V příloze předložen připomínkovaný návrh mandátní smlouvy. Připomínky k návrhu smlouvy byly vzneseny, zatím však nejsou přijaty CEP. Zdůrazňuji článek IV. a zejména bod 4. Článek VII SANKCE je předmětem připomínek.
            Tento stav může mít 3 řešení:
A) Odložit schválení mandátní smlouvy po projednání protinávrhu s CEP  na příští ZO
            (v ½ dubna t.r. je mezní čas pro zahájení procesu veřejné soutěže)
B) Takto připomínkovaný protinávrh mandátní smlouvy doporučit ZO ke schválení.
C) Schválení mandátní smlouvy po projednání připomínek s CEP svěřit radě obce.
 
Bylo odloženo schválení mandátní smlouvy (ad A).
p.Petr  Šandera: Pochybil CEP, když se může stát, že se žádost o dotaci nemusí dostat ani z předkola?
Ing. Skořepová: Nedá se říci, že oni v něčem pochybili.
 
8.5.            Všestarské zastávky
 
Důvodová zpráva č. 8.5. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Všestarské zastávky – schválení smlouvy o dílo
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
V souladu s usnesením zastupitelstva č. 42/2009 byla starostka pověřena jednat se společností AVANT KOMUNIKACE Hradec Králové, s.r.o. IČ:  60935430 tak, že společnost písemně prohlásí, že cena díla bude konečná a maximální, a bude zahrnovat plně funkční dílo.
Podáním ze dne 16.1.2009 dodala společnost toto prohlášení, následně rada obce dne 17.2.2009 rozhodla o povinnosti starostky zajistit zapracování této klauzule do smlouvy o dílo. AVANT však zatím smlouvu doplněnou o tento odstavec nepředložil.
předsedající: Doporučuji zastupitelstvu obce návrh smlouvy o dílo schválit a pověřit starostku jejím podpisem za předpokladu doplnění prohlášení o kompletnosti a funkčnosti díla.
p. Martínek: V projektu je spousta nesrovnalostí. Např. přechod u hospody ve Všestarech u Rybů.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 56/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený společností AVANT KOMUNIKACE Hradec Králové, s.r.o. IČ:  60935430 s předmětem smlouvy: Provedení prací s dokončením podlah a nástupních ploch níže uvedených autobusových zastávek v Obci Všestary (zastávka u ZS, zastávka u ŽS, zastávka směr Rosnice)  za cenu 264.439 Kč s doplněním prohlášení o kompletnosti a funkčnosti díla.
Hlasování o usnesení č. 56/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
8.6      Pověření investiční komise k zpracování podmínek na vyhlášení záměru na pronájem bazénu
 
Důvodová zpráva č. 8.6. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Překládá: Ing. Michal Derner
 
            ZO přijalo 29.1.2009 usnesení č. č: 25/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru obce pronajmout objekt označený jako „Dostavba areálu základní školy a integračního rehabilitačního centra“ (objekty náležející k bazénu) za podmínek, které připraví rozšířená investiční komise a schválí zastupitelstvo obce. 
Pro naplnění tohoto usnesení je třeba uložit investiční komisi úkol vypracovat zadávací podmínky výzvy k předložení nabídek na pronájem, která by byla v rozsahu budoucí nájemní smlouvy. Současně by bylo vhodné vytýčit základní obrysy záměru, které by budoucí nájemní smlouva měla obsahovat, a to zejména v oblastech nájemného, přípustných účelů využití, případných stavebních úprav a údržby a záruky za nedodržení smluvních podmínek ze strany budoucího nájemce.
Pokud se podaří získat dlouhodobého spolehlivého partnera, měly by být výsledkem každoroční významné úspory (tedy čím déle, tím lépe). Cílem by měla být zřejmě dlouhodobá oboustranně výhodná smlouva. 
 
p. Jiří Macháček: Možná by nebylo od věci, aby jednání byl přítomen alespoň vedoucí bazénu.
p. Mareš: Bylo by dobré se na termínu dohodnou zároveň s řešením R35. Termín je dohodnut na 10. 3. 2009 od 17:00 hod.
p. Gabriel: Není potřeba k tomu už přijímat další usnesení, to již bylo přijato usnesením č.25/2009.
předsedající: Ano je to pravda. Hlavně se k tomu musíme sejít.
 
8.7.            Žádost Muzea Východních Čech v Hradci Králové – výměna tabulí
 
Důvodová zpráva č. 8.7. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Žádost Muzea Východních Čech v Hradci Králové – výměna informačních tabulí
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Podáním ze dne 4.2.2009 požádalo Muzeum Východních Čech v Hradci Králové o písemný souhlas s výměnou informačních tabulí, které se nacházejí na pozemcích obce. Nahlédnutím do listů vlastnictví se jedná skutečně o pozemky obce, kde již jsou stávající informační tabule umístěny a kde má být provedena jejich výměna.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 57/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnnou informačních tabulí Muzea Východních Čech v Hradci Králové na parcelách Obce Všestary a to v KÚ Chlum u HK p.č. 314/26, 109, 314/21 a  348/1, v KÚ Rozběřice p.č. 259/3,  30 a 339 a v KÚ Lípa p.č. 329/34.
Hlasování o usnesení č. 57/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
8.8.            Katalog měst a obcí – propagace obce
 
Důvodová zpráva č. 8.8. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Katalog měst a obcí – propagace obce
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Firma PIP s.r.o., IČ: 27544729 ve svém katalogu Města a obce Královéhradecka prezentovala v r. 2008 obec Všestary. Do uzávěrky 28.2.2009 požaduje sdělit, zda pro rok 2009 má počítat opakovaně s prezentací obce. Cena inzertní strany 6.000,- Kč + 19% DPH 1.140,- Kč = 7.140,- Kč. Rada obce projednala na zasedání 17.2.2009 tento dotaz a navrhuje zastupitelstvu obce schválit prezentaci obce v katalogu měst a obcí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 58/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s prezentací Obce Všestary v informačním katalogu „Města  a obce Královéhradecka“ ve stejném rozsahu  a podobě jako v r. 2008 za cenu včetně DPH 7.140,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 58/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
8.9             Zpráva hlavní inventarizační komise
            Překládá: Petr Gabriel
 
Obsah zprávy:  viz příloha č.6 ZPRÁVA  O INVENTARIZACI majetku a závazků provedené v Obci Všestary ke dni 31.12.2008
 
p. Gabriel: Byly tam jen nesrovnalosti v pozemcích.
Ing. Skořepová: Na účtu nemůžou být rozměry v metrech, ale částky v Kč.
předsedající: Žádný z předmětů inventury na středisku bazén nebyl opatřen identifikačním údajem.
p. Vecek: Jak dopadla v inventurách nádrž na Lípě?
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 59/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary bere na vědomí ZPRÁVU  O INVENTARIZACI majetku a závazků provedené v Obci Všestary ke dni 31.12.2008, kterou předložila hlavní inventarizační komise a ukládá účetní obce realizaci opatření navržených v závěru této zprávy tj.
1)      aby v evidenci pozemků byla výměra opravena dle LV z KÚ v Hradci Králové.
2)      vyřadit nebo převést majetek z inventurních seznamů na základě jednotlivých zápisů dílčích inventarizačních komisí.
3)      vedoucímu střediska bazén v součinnosti s účetní obce zajistit fyzické označení všech předmětů drobného hmotného majetku evidenčním číslem. .
Hlasování o usnesení č. 59/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.10           Zadání geodetického zaměření pro ČOV
 
Důvodová zpráva č. 8.10. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět::          Zadání geodetického zaměření pro ČOV- zajištění podkladů k závaznému stanovisku Povodí Labe
Překládá: Ing. Michal Derner
 
            Z průběhu projednávání pro umístění obecní ČOV pod novou halou v areálu ZD ve Všestarech vyplynulo, že jedním z nutných dokladů je mj. závazné stanovisko Povodí Labe.  Pro vydání tohoto stanoviska tlumočil Ing. Machút jejich požadavek na geodetické zaměření prostoru uvažovaného umístění ČOV za účelem porovnání se záplavovou studií na Melounce. Pro urychlení postupu nabídl Ing. Machút zajištění této služby s tím, že cena bude do 10.000 Kč. O schválení takové objednávky byli požádáni zastupitelé e-mailovou zprávou rozeslanou v pátek 13.2.2009 v 9:35. Do pondělí 16.2.2009 vyslovilo jednoznačný souhlas 10 zastupitelů (Štefanka, Gabriel, Mareš, Lučický, Došel, Martínek, Šandera, Macháček, Zlatohlávková a Derner). Všem kolegům, kteří měli možnost zapojit se do této ankety, děkuji za jejich reakce a s jejich souhlasem jsem objednávku telefonicky potvrdil.
Cena za geodetické služby byla dne 20.2.2009 upřesněna na částku 5.355 Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 60/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje objednání geodetického zaměření prostoru pro umístění obecní ČOV za částku 5.355 Kč vč.DPH. Tato služba bude uhrazena v souladu s hl. 4, mandátní smlouvy s Ing. Machútem (IČ: 129 500 92) schválené ZO dne 29.1.2009 v usnesení č. 32/2009.
Hlasování o usnesení č. 60/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

8.11. ZŠ a MŠ PROINTEPO – žádost o sponzorský dar
 
Důvodová zpráva č. 8.11. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: ZŠ a MŠ PROINTEPO – žádost o sponzorský dar
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
            ZŠ a MŠ PROINTEPO žádá o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka za Jana a Karla Antošovi, Všestary 180. Výše příspěvku není vyčíslena – žádost je formulována jako sponzorský dar. Jedná se o žáky, kteří vyžadují mimořádnou péči a individuální přístup.
Usnesením č. 22/2007 bylo ve stejné věci rozhodnuto poskytnout příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Doporučuji tuto žádost zastupitelstvu obce ke schválení.
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 61/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč pro obdarovanou Základní a Mateřskou školu PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 a pověřuje starostku akceptovat návrh zastupitelstvu předložené smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
Hlasování o usnesení č. 61/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
8.12           Návrh na zpracovatele Změny č. 5 a  6 ÚPO  
 
Důvodová zpráva č. 8.12. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 62/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje doložku k zápisu o vzájemné záměně obsahu změn č. 5 a č.6. ÚPO
Hlasování o usnesení č. 62/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

            ZO rozhodlo usnesením č. 29/2009 a 30/2009 o pořízení změn č. 5 a 6 územního plánu obce. Rada obce rozhodla, že pořizovatelem změn ÚPO bude Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, který tuto službu pro obce vykonává zdarma. Návrh zadání Změny č. 5 ÚPO řešící umístění ČOV pro obce Chlum s Lípou a Břízu byl vydán a zveřejněn 13.2.2009. Pro vypracování Zadání změny ÚPO č.5 (projektové dokumentace) musí obec vybrat zpracovatele. Podle současných referencí z hlediska pružnosti a rychlosti dostala obec doporučení využít služeb následujících zpracovatelů: 
  • Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk
  • Ing. arch. Robert Chládek, Jižní 870, Hradec Králové
  • Ing. arch. Pavel Kramář, Pod Zahrady 1305, Třebechovice p.O.
Výše uvedené, nebo i další zájemce o zpracování změny č. 6 má význam oslovit až v době ukončení sběru podnětů od občanů.
 
Doporučení zpracovatelé byli osloveni s tímto výsledkem:
 Ing. arch. Chládek se omluvil (pro nemoc není v současné době schopen předložit nabídku),
 Ing. arch. Kramář se pro momentální vytížení z podání nabídky omluvil.
 Ing. Eduard Žaluda podal nabídku na zpracování změny ÚPO v ceně 23.800 Kč vč. DPH.
            Při jednáních se zpracovatelem dokončované Změny č.2 ÚPO se ARCHITEP rozhodl nabídku na tuto změnu nepodávat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 63/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Ing. Eduarda Žaludu, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk IČ: 735 80 872 jako zpracovatele Změny ÚPO č. 5 za cenu 23.800 Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 63/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

            V souvislosti se Změnou č. 6 ÚPO, která bude řešit návrhy občanů a firem, předal MMHK odbor hl. architekta doporučení vydat výzvu k podání návrhů. Proto předkládám tento
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 64/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje výzvu tohoto znění:
Výzva fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary.
            Obec Všestary se obrací na všechny občany obce a na podnikatelské a jiné subjekty působící na území obce (katastrální území Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice a Všestary) s žádostí o aktivní účast na přípravě potřebných změn stávajícího územního plánu (Změny č. 6 ÚPO)  formou podávání podnětů, žádostí a připomínek na nové využití stávajících ploch a na využití ploch, které se nacházejí mimo zastavěné území obce, a které jsou v současné době bez využití. Podněty, žádosti a připomínky podávejte v termínu do 31.5.2009 na zdejší Obecní úřad Všestary.
Hlasování o usnesení č. 64/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.13.          Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665
 
Důvodová zpráva č. 8.13. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665 – žádost o sponzorský dar
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
            Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665, které zajišťuje pojízdnou prodejnu pečiva v částech Lípa, Chlum, Rosnice v pondělí, středu a pátek požádalo o poskytnutí finančního příspěvku ve formě peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s provozem podnikatelské činnosti obdarovaného, když obdarovaný označuje jako nejvyšší náklady na dopravu. Tato částka je požadována na jeden kalendářní rok, pak se jedná o částku 500,- Kč na kalendářní měsíc.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 65/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 6.000,- Kč pro společnost -  Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665, která zajišťuje prodej zboží formou pojízdné prodejny pro občany našich obcí a pověřuje starostku akceptovat návrh na uzavření příslušné smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 65/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

            8.14.    Spolky - žádosti
 
Důvodová zpráva č. 8.14. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Spolky – žádosti
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
1.                  SDH Chlum žádá 3.000,- Kč na dětský maškarní karneval, který chtějí zorganizovat nejen pro děti z místní části. Částka je určena zčásti na pronájem sálu a zčásti na zajištění cen. Karneval se uskuteční dne 28.3.2009 v hostinci „Na Bojišti“. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Chlum.
2.                  SDH Bříza a osadní výbor žádají o zajištění finančních prostředků na dostavbu kulturní místnosti v hasičské zbrojnici ve Bříze. Požadovanou částku vyčíslují na zakoupení dlažby (položena bude svépomocí členů) ve výši 6.000,- Kč a vybavení akumulačními kamny buď repasovanými v hodnotě 9.900,- Kč či novými v hodnotě 13.490,- Kč. Celkové náklady by činily v případě nových kamen 19.490,- Kč. Instalace kamen není zmiňována. V žádosti není zmiňováno, zda je možné vytápět i jinak, např. plynem. Jedná se o návrh za peníze obce opravit obecní majetek, proto doporučuji zastupitelstvu obce schválit nákup dlažby a nových akumulačních kamen za dodržení bezpečnostních předpisů.     Hrazeno bude z položky 6212 Hasičské zbrojnice
3.                  TJ SOKOL žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč na nákup cen do 1. ročníku volejbalového turnaje, který se bude konat 22.2.2009 v hale ZŠ ve Všestarech a příspěvku 2.500,- Kč na nákup cen do II. ročníku florbalového turnaje, který se bude konat 21.3.2009 v hale ZŠ Všestary. Záměr odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro TJ SOKOL.
4.                  SDH Rosnice žádá o výměnu bojleru a zakoupení průtokového bojleru na WC v prostorách pronajatých panem Macháčkem. Uzavřená nájemní smlouva neřeší, čí majetek bojler představuje, lze jej proto považovat za majetek obce.  Předpokládané náklady za instalaci nového bojleru, průtokového ohřívače činí cca 15.000,- Kč. Jedná se o návrh za peníze obce opravit obecní majetek, proto doporučuji zastupitelstvu obce schválit nákup průtokového ohřívače na WC a nového bojleru za dodržení bezpečnostních předpisů.  Hrazeno bude z položky 6212 Hasičské zbrojnice
5.                  JSDH Rozběřice požaduje dovybavení hasičskou specifikovanou výzbrojí tj. 2x hadice B75 (20 m), 1x hadice C52 (20 m), 2x pracovní stejnokroj PSII, která byla zničena při hašení požáru seníku v Rozběřicích dne 22. a 23. června 2008, předpokládané výdaje nebyly specifikovány, doporučuji zastupitelstvu obce schválit nákup požadovaného vybavení jednotky.  Hrazeno bude z § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6.                  JSDH Lípa požaduje dovybavení hasičskou specifikovanou výzbrojí tj. 3x pracovní oblek, 10x pracovní obuv, předpokládané výdaje nebyly specifikovány. JSDH dále požaduje nespecifikovaný automobil. Doporučuji zastupitelstvu obce schválit nákup požadovaného vybavení jednotky, Hrazeno bude z § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část,  rozhodnutí o nákupu automobilu posoudit znovu v průběhu roku 2009.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 66/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Chlum o 3.000,- Kč na dětský maškarní karneval, žádost SDH Bříza o19.490,- Kč na akumulační kamna a dlažbu do hasičské zbrojnice, žádost SDH Rosnice o 15.000,- Kč nákup průtokového ohřívače na WC a nového bojleru, žádost TJ SOKOL Všestary o 4.500,- Kč na nákup cen na volejbalový a florbalový turnaj.
Hlasování o usnesení č. 66/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Zákonné vybavení SDH Rozběřice a SDH Lípa bude po vyúčtování uhrazeno.
 
8.15.          Finanční výbor
 
Důvodová zpráva č. 8.15. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Finanční výbor
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
  1. Na základě jednání zastupitelstva dne 29.1.2009, kdy rezignoval na členství ve finančním výboru Ing. Michal Derner, neprojevil nikdo ze stávajících členů zastupitelstva vůli pracovat ve finančním výboru (kromě 2 již stávajících členů), proto je jednáno s občany obce, kteří nejsou členy zastupitelstva, jména kandidátů však budou navržena až na jednání zastupitelstva, neboť si vyžádali lhůtu na rozmyšlenou
  2. Obec je zřizovatelem školy, proto by se měla blíže seznámit s hospodařením školy a proto navrhuji, aby zastupitelstvo pověřilo finanční výbor kontrolou účetnictví školy a následnou zprávou, aby bylo informováno zastupitelstvo.
  3. Obec dále provozuje bazén, kde byla v roce 2008 zahájena kontrola, která dosud nebyla ukončena proto navrhuji, aby finanční výbor dokončil tuto kontrolu.   
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 67/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena finančního výboru paní Ivonu Součkovou.
Hlasování o usnesení č. 67/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 68/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní a mateřské školy ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 68/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 69/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor dokončením kontroly hospodaření střediska bazén za rok 2008.
Hlasování o usnesení č. 69/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.16.          Univerzita Hradec Králové
 
Důvodová zpráva č. 8.16. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Univerzita Hradec Králové
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
            Univerzita Hradec Králové podala návrh na ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.2.2009 dohodou. Nájemní smlouva však nemá ustanovení o ukončení smlouvy dohodou. Nájemní smlouvu ve stejném rozsahu navrhuje si přeje uzavřít Společnost experimentální archeologie, a to na dobu  do konce února 2009, případně déle. Zastupitelstvo obce musí zvážit, zda se na danou nájemní smlouvu vztahují ustanovení o vyhlášení záměru obce pronajmout majetek, či zda se jedná o provoz „ubytovacího typu“, kde se zveřejnění záměru  nevyžaduje.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 70/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s se změnou nájemní smlouvy s Univerzitou Hradec Králové ze dne 25.8.2008 tak, že smlouva připouští ukončení smlouvy dohodou.
Hlasování o usnesení č. 70/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 71/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek nájemní smlouvy o pronájmu prostor pro výuku v ubytovacím zařízení uzavřenou s Univerzitou Hradec Králové ze dne 28.5.2008, kterým se smlouva ukončuje dohodou  k 28.2.2009.
Hlasování o usnesení č. 71/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 72/2009: Zastupitelstvo obce doplňuje program o žádost o permanentku na bazén.
Hlasování o usnesení č. 72/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 73/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy podle ustanovení § 754 občanského zákoníku tj. smlouvy o ubytování se Společností experimentální archeologie (IČ 49334743) na pokoj č. 138 s platností od 1.3.2009 za úhradu 2.400 Kč / měsíc do 31.8.2009.
Hlasování o usnesení č. 73/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.17           Žádost o zřízení věcného břemene – plynovod
 
Důvodová zpráva č. 8.17. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
            Paní Radka Hamad společně s dalšími účastníky (jako investor) předložila žádost o schválení SMLOUVY o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby – Prodloužení STL plynovodu – Všestary – Rosnice. a to mezi Obcí Všestary jako budoucím povinným, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové (IČ274 95 949) jako budoucím oprávněným a stavebníky Petrou Obršálovou (nar. ************), Pavlem Obršálem (nar. *************) oba bytem ***************, Miroslavem Zavadilem (nar. *********) bytem *******************, Rakou Hamad (nar. *************) bytem ******************* a Ismailem Hamad (nar. *****************) bytem ************************** jako investory
 Jedná se o přechod plynovodu pod cestou a věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu, která je navržena ve výši 2 Kč/mb. Náklady se zřízením věcného břemene jdou k tíži investora.
Návrh smlouvy je přiložen č.7  (viz sobor Plynovod - Radka Hamad Rosnice.doc), umístění je patrno z mapového podkladu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 74/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje návrh SMLOUVY (viz příloha zápisu č. 5)..o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby – Prodloužení STL plynovodu – Všestary – Rosnice. a to mezi Obcí Všestary jako budoucím povinným, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové (IČ274 95 949) jako budoucím oprávněným a stavebníky Petrou Obršálovou (nar. *************), Pavlem Obršálem (nar. **************) oba bytem ***************, Miroslavem Zavadilem (nar. ***********) bytem ****************, Rakou Hamad (nar. ************) bytem *************** a Ismailem Hamad (nar. ************) bytem ********************** jako investory a současně pověřuje starostku obce jejím uzavřením za předpokladu, že do smlouvy bude doplněno ustanovení, které investorovi ukládá uvést pozemky povinného dotčené stavebními pracemi do bezvadného stavu a pro překonání komunikace Všestary – Rosnice bude použito technologie bez destrukce vozovky.
Hlasování o usnesení č. 74/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.18.          Svaz neslyšících a nedoslýchavých
 
Důvodová zpráva č. 8.18. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Svaz neslyšících a nedoslýchavých – žádost o úhradu rekondičního pobytu
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých podal žádost o zaplacení rekondičního pobytu pro naše občany paní Margity Mowaldové a paní Ireny Vackové obě trvale bytem ****.  Cena rekondičního pobytu činila 2.310,- Kč za jednu osobu a uskutečnil se 6.-.13.9.2008.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 75/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou rekondičního pobytu paní Margitě Mowaldové Bytem ******* a  paní Ireně Vackové bytem ******* každé ve výši 2.310,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 75/2009: pro 0, proti 6, zdržel se hlasování 7 – nebylo schváleno.

 
8.19           Základní škola – sběr papíru
 
Důvodová zpráva č. 8.19. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Přemět. Sběr papíru – zachování třídění odpadu
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
            Sběr papíru v našich obcích zajišťovala v minulých letech ZŠ ve Všestarech. Náklady spojené s odvozem stejně jako odměny pro nejúspěšnější sběratele byly hrazeny z výkupních cen této druhotné suroviny. Ing. Derner předložil do RO návrh, aby byla ZŠ požádána o pokračování v této tradici a i nadále se podílela na výchově žáků v otázce třídění odpadu a tím i vztahu k životnímu prostředí. Náklady s tím spojené by škole obec uhradila. RO s návrhem souhlasila. Se stejný návrh přinesl na ObÚ i ředitel školy jen s doplněním o prosbu uhrazení odměn pro vítěze, aby byla zachována motivace žáků. Zvýšené náklady na svoz odpadu jsou navrženy v rozpočtu obce na rok 2009.
 
p. Martínek: Kontejnery jsou stejně potřeba, protože jinak se papír bude stejně házet do popelnic.
Ing. Skořepová: Možná by nebylo od věci, aby se kombinovali oba způsoby (kontejnery a sběr ve škole).
p.Jos.  Macháček: Výchovnější je, když budou děti třídit průběžně do kontejnerů vedle plastů a skla.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 76/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje, aby náklady, které prokazatelně vynaloží Základní škola a mateřská škola Všestary na sběr papíru, včetně nákladů na odměny žáků, byly hrazeny z rozpočtu obce a to za sběr provedený 2x ročně.
Hlasování o usnesení č. 76/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Cena kontejnerů se bude zjišťovat do příštího zasedání.
 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018