Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Vloženo dne 21. 1.2009

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

ze dne 8. 1. 2009
Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, MVDr. Michal Novák přítomen od 19:10 (od usnesení č. 3/2009).
Nepřítomni: Josef Pešek.
Za OV: Josef Václavík (Bříza)
Zahájeno: 19.05 hod

1) Mimořádné zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Mareš (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že mimořádné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Poděkoval odvolanému starostovi p. J. Macháčkovi za práci, kterou ve funkci vykonal.
 
p. Macháček: Provedl zapnutí nahrávacího zařízení.
 
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.
 
Návrh programu:
1)      Zahájení
2)      Volba návrhové komise
3)      Volba ověřovatelů zápisu
4)      Volba starosty obce
5)      Volba místostarosty obce
6)      Různé
-  CEP informace o schůzce k dotacím na stavební úpravy ZŠ
-  fa. RUND – oznámení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2009
-  MěÚ Hořice – úhrada neinvestičních nákladů na žáka
-  Univerzita Hradec Králové – žádost o zaměření pozemků pro vybudování archeoparku pro změnu č.3 UPO  
-  Informace z jednání na Magistrátu města HK odboru ÚP 
-  Muzeum Východních Čech v HK – žádost o souhlasné stanovisko ke kácení 3 ks listnatých stromů
-  pí. Kracíková: pronájem bývalé kosmetiky pro účely plavání dětí (herna)
7)      Závěr
 
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jaroslav Došel a p. Josef Štefanka.
 
2) Volba návrhové komise
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 8. 1. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 1/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

3) Volba ověřovatelů zápisu
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 8. 1. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Josefa Štefanku.
Hlasování o usnesení č. 2/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) Volba starosty obce
 
p. Martínek: Jsem členem strany, která vyhrála volby, ale jediné na čem jsme se dokázali dohodnout, byla volba starosty. Nyní je ale potřeba začít pracovat pro Obec a volby hodit za hlavu.
Ing. Derner: Asi je čas navrhnout kandidáta. Nejideálnějším kandidátem je, dle mého názoru, JUDr. Zlatohlávková. 
Ing. Skořepová: Již 18. 12. 2008 jsem navrhovala Ing. Šanderu a JUDr. Zlatohlávkovou. S Pavlem jsem mluvila a on mi vysvětlil, že to dělat nemůže. Souhlasím s Ing. Dernerem.
p. Martínek: Teď je vidět, jak jsme silná strana, když nikdo nemá návrh kandidáta. Já bych tedy navrhl J. Došela.
p. Mareš: Má někdo další návrh? Nikdo nic k rozpravě? 
JUDr. Zlatohlávková: Zřejmě by bylo vhodné teď uvést své programy, jak si kdo představuje vedení Obce.
p. Došel: Já se vzdávám kandidatury. 
JUDr. Zlatohlávková: To jsem nečekala, takový vývoj. Po té přečetla své představy o vedení Obce (viz. příloha č.3).
p. Vecek: Navrhuji, aby volba starosty byla tajná, stejně jako při odvolání starosty.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje tajnou volbu starosty.
Hlasování o usnesení č. 3/2009: pro 2, proti 10, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

p. Mareš: Starosta se tedy bude volit veřejně. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje do funkce neuvolněné starostky JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 4/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno.

p. Mareš: Žádá o uvolnění z funkce místostarosty. Odstupuje z pracovních důvodů. 
Ing. Skořepová: Chce, aby se v zápisu objevilo, že ZO Všestary bere rezignaci p. Mareše na vědomí.
JUDr. Zlatohlávková: Ráda by poděkovala p. Marešovi za vykonanou práci ve funkci místostarosty a chce ho poprosit, aby dnešní zasedání vedl do konce, když pro volbu místostarosty bude jednání řídit sama, žádá aby poté se řízení ujal opět pan Mareš.
 
5) Volba místostarosty obce
 
p. Gabriel: Chtěl by vědět, zda už JUDr. Zlatohlávková má představu o někom, kdo by to mohl vykonávat.
JUDr. Zlatohlávková: Nemá pocit, že by bylo vhodné, aby to navrhovala ona.
Ing. Skořepová: Podle jejího názoru by to měl být Ing. Derner.
p. Štefanka: Požaduje, zda by se k tomu Ing. Derner mohl vyjádřit.
Ing. Derner: Zvažování bylo těžké vzhledem k tomu, že by musel opustit práci, která ho baví. Na druhou stranu má pocit, že by pro Obec mohl být užitečný např. i jako stavební dozor. Dále se vyzná v investicích, rozumí rozpočtům a to jsou věci které v současné době Obec zadává externím organizacím. Tím by mohl Obci šetřit peníze. Proč mě nevolit: je o mě všeobecně známo, že jsem velký šťoura a nedám pokoj, dokud věci přijdu na kloub. To jsou místa třenic, ale pokud mě zvolíte, tak budu šťourat ve prospěch Obce.   
JUDr. Zlatohlávková: Pokud k tomu už nikdo nic nemá, tak nechám hlasovat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO volí do funkce uvolněného místostarosty Ing. Michala Dernera.
Hlasování o usnesení č. 5/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková: Chce též poděkovat bývalému starostovi J. Macháčkovi za vykonanou práci.
p. Mareš: Gratuluje ke zvolení nové starostce a novému místostarostovi. Přeje hodně úspěchů v práci pro Obec.
 
6) Různé
-  CEP informace o schůzce k dotacím na stavební úpravy ZŠ
Dne 9. 1. 2009 od 9:00 hod. se uskuteční na OÚ ve Všestarech schůzka k dotacím na stavební úpravy ZŠ.
Účastníci jednání: pracovnice CEPu Ing. H. Žižková
                              projektant Ing. arch. J. Zima
                              ředitel ZŠ PaedDr. P. Fikejz a účetní ZŠ
                              JUDr. Z. Zlatohlávková, J. Mareš a účetní OÚ
 
JUDr. Zlatohlávková: Seznámila s tím, co bude předmětem zítřejšího jednání. Jednat se bude o neuznatelných nákladech např. na úpravu dvora.
Ing. Skořepová: Možná by se o tom mělo hlasovat až na řádném zasedání ZO. Potom o tom po zítřejším jednání budeme vědět víc.
p. Macháček: V tuto chvíli by to nechal tak, jak to bylo již připraveno.
Ing. Skořepová: Všichni víme, že žádné dotace ještě nemáme a ještě bude spousta práce, abychom něco získali.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje vyjednávací tým (JUDr. Zlatohlávková, p. Mareš), aby na zítřejším jednání (9. 1. 2008) se zpracovatelem projektu CEP, po seznámení se všemi rozhodujícími skutečnostmi, rozhodl o vyřazení SO 04 – úprava dvora ze žádosti o dotaci.
Hlasování o usnesení č. 6/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

-  fa. RUND – oznámení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2009
Zdražuje o 10% poplatky za komunální odpad.
 
Ing. Skořepová: Vypadá to, že teď s tím nic nenaděláme, ale možná by nebylo od věci vstoupit s firmou RUND v jednání o cenách.
p. Macháček: V tuto chvíli je spíš potřeba řešit kontejnery na třídění papíru, protože škola to již zřejmě dělat nebude.
 
-  MěÚ Hořice – úhrada neinvestičních nákladů na žáka
p. Mareš: Pokud to není nějaká speciální škola, tak by doporučoval odepsat, že se nic hradit nebude. Obec je zřizovatelem vlastní školy.
Ing. Derner: Pokud se jedná o deváťačku, tak by doporučoval poplatek uhradit. Přemístění v deváté třídě není vhodné.
Ing. Šandera: Já bych souhlasil s J. Marešem. Ve stejných případech jsme vždy odepisovali, tak že jsme sami zřizovatelem a tuto barieru bych nedoporučoval prorážet.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje případnou úhradu neinvestičních nákladů na žačku v ZŠ Hořice.
Hlasování o usnesení č. 7/2009: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

- Společnost experimentální archeologie a Univerzita Hradec Králové – žádost o zaměření pozemků pro vybudování archeoparku pro změnu č. 3 UPO
p. Mareš: Seznámil s podmínkami, které o tom zjistil. Jde o změnu UPO č. 3 a přitom se nepozastavuje změna UPO č. 2, která v současné době běží.
Ing. Skořepová: Nevím, zda vůbec chceme tak obrovský archeopark mít na místě u hřbitova, kde je místo klidu, když nám stále chybí kanalizace. Proč v žádosti vystupují dvě osoby: jednou je Univerzita Hradec Králové a druhou společnost experimentální archeologie. Nevím, s kým vlastně jednám. Navíc chtějí po Obci „jen“ odkoupit pozemek.
JUDr. Zlatohlávková: Souhlasím s Ing. Skořepovou. Je otázka, zda takovou betonovou stavbu na místě u hřbitova chceme. Současné stavby tam jsou hliněné.
p. Gabriel: Problém je v tom, že dotaci na to mohou dostat, jen když ten příslib dostanou do konce ledna. Potom již ten pozemek potřebovat nebudou.
Ing. Lučický: S panem Tichým o tom mluvil. Pokud to nebude odsouhlaseno, tak si to udělají jinde.
Mgr. D. Frízlová: Archeologické centrum má už v tuto chvíli celorepublikový význam a proslavuje Všestary, jako v minulosti minerální voda. Toto zařízení je vhodné i pro výuku ve škole. To se týká i dalších škol v republice. Bylo by dobré tento projekt podpořit.
Ing. Šandera: S panem Tichým i Univerzitou HK se jednalo již v minulém volebním období. Již tenkrát by uvítali, aby se na tom Obec podílela. Bylo to tehdy malinko jinak koncipováno. Já nemám problém s tím souhlasit. Budoucí parkoviště je potřeba mít na pozemku Obce, aby ho bylo možno využívat i pro bazén,
p. Matějovský: Za žádost se připojuje. Pokud ví, tak tam mají být nějaké mohyly. Mohyly ve smyslu pohřebiště.
MVDr. Novák: Myslím si, že můžeme být rádi, že to v obci máme. Jedná se o ojedinělou věc.
p. Vecek: Všichni podklady měli doma, a zase se o tom jedná už půl hodiny. Doma si to měli všichni pročíst a nyní se už mělo jen hlasovat.
p. Štefanka: Sami žádáme o dotace, a proto nechce bránit někomu v možnosti je dostat. Dejme hlasovat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení pozemků p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 422/1 v kat. území Všestary, jako plochu určenou pro rozšíření archeoparku a objízdné komunikace kolem hřbitova do změny UP č.3 Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 8/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

-  Muzeum Východních Čech v HK – žádost o souhlasné stanovisko ke kácení 3 ks listnatých stromů (Chlum - muzeum)
p. Martínek: Vegetační období je až do konce března. Stromy jsou opravdu suché a ohrožují občany. Nevidí důvod proč to neskácet.
Ing. Derner: Možná by nebylo od věci požádat je, aby vysadili nové stromy.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Muzea Východních Čech v HK z 5. 1. 2009 na skácení požadovaných 3 ks listnatých stromů a doporučuje provést náhradní výsadbu.
Hlasování o usnesení č. 9/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

-  pí. Kracíková: pronájem bývalé kosmetiky pro účely plavání dětí (herna)
p. Mareš: Ptal se ředitele školy, zda by o to měla školka zájem. Prý ne.
p. Jiří Macháček: Obec tam investovala do toho, aby tam byla pedikůra, a doufá, že by tam nemělo být prováděno nějaké bourání.
p. Martínek: Je nesmysl, aby místnost zůstala prázdná. Nic se bourat nebude. Jenom tam budou mít koberec.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pronájmem prostoru bývalé pedikúry za účelem oddychové místnosti pro děti, v souladu s žádostí, pí. Kracíkové bez stavebních úprav, za cenu a na dobu uvedenou v záměru.
Hlasování o usnesení č. 10/2009: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Došel: Mluvilo se o bazénu. V minulosti bylo řečeno, že se má bazén pronajmout jako celek. Je potřeba si říct za jakou cenu a za jakých podmínek.
p. Štefanka: Zatím nejsou všechny podklady ke kontrole pro finanční výbor.
Ing. Skořepová: Je potřeba o tom jednat, protože záměr by měl obsahovat všechny podklady. Jedná se o příliš velký majetek. Podmínky jsou důležité.
JUDr. Zlatohlávková: Čas sice hraje proti nám, ale nejprve je potřeba pro tento účel rozšířit investiční komisi a tam připravit podklady.
Mgr. D. Frízlová: Pokud chcete pronájem bazénu jako celku, tak je potřeba si uvědomit, že tam plavou vaše děti, či děti vašich dětí. Ubytovací prostory by se možná mohly být využity na jednu třídu mateřské školy.
Ing. Skořepová: Pro školku by se mohl využít domek, kde bydlí Srdínkovi.
Mgr. D. Frízlová: Uvedený domek by se měl využít jako ubytování pro učitelský pár.
Ing. Šandera: Opět jsme se dostali někam jinam. Od bodu jedna až někam k bodu padesát.
 
p. Macháček: Všestarské chodníky – přihlásil se projektant s jednáním s policisty.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje p. Josefa Mareše za člena rady Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 11/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Jednání s projektantem a policisty se zúčastní všichni členové rady Obce.
 
Mgr. D. Frízlová: Za školu chce poděkovat odvolanému starostovi J. Macháčkovi za spolupráci. Podle jejího osobního názoru, odvolání starosty etické rozhodně nebylo.
 
7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 21:45 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ……………………………..
 
 
Ověřovatelé:  Jaroslav Došel                                   ..............................................                           
                      
 
                      Josef Štefanka                                 ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):       
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                    
č. 2 – prezenční listina
č. 3 – program starostky Obce                                                                      
 
 
 
Příloha č. 3
Vážení kolegové, vážení občané,
 
slyšela jsem ledacos, abych zastupitelům doporučila, aby mě nevolili.
 
Ÿ         Slyšela jsem, že chceme zrušit školu,
Ÿ         slyšela jsem, že chceme přestat podporovat spolky,
Ÿ         slyšela jsem, že chceme přestat financovat hasiče - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
 
Opakuji, nevolte mě, protože:
Ÿ         chci pokračovat ve shánění dotací pro rozvoj našich místních částí,
Ÿ         chci pokračovat ve smyslu schválených zásad podpory spolkům  v podpoře spolků, ale podle jasných a daných pravidel, na kterých jsem se i podílela,
Ÿ         chci pokračovat ve spolupráci s hasiči a zajistit jim to, co jim po právu náleží a co podle mého názoru měli již dávno mít,
Ÿ         chci pokračovat ve spolupráci se školou, která zatím byla omezena pouze na pokus s přípravou projektu, který měl a má zajistit rozsáhlou opravu školy prostřednictvím dotace ve výši cca 16 mil. Kč. Na tom ostatně pracuje celá větší skupina nejen já od samého začátku volebního období, tedy 2 roky a nyní jsme ve stadiu podání žádosti o jednu z dotací, když další žádost by měla následovat v březnu.
Ÿ         chci pokračovat ve spolupráci s firmami působícími na územích našich obcí,
Ÿ         chci docílit toho, aby občané se více zajímali o věci obecní a aktivně se zúčastnili práce pro obec, když věci obecní musí být v maximální možné míře průhledné,
 
Nevolte mě, protože budu připravovat:
Ÿ         ve spolupráci s finančním výborem rozpočet na rok 2009,
Ÿ         po kontrolním výboru budu požadovat pravidelnou a důslednou kontrolu všech usnesení, která dosud nebyla splněna,
Ÿ         po komisích, které odpovídají radě obce budu požadovat, aby svá stanoviska a nálezy sdělovaly radě obce,
Ÿ         po radě obce budu požadovat, aby v souladu se zákonem připravovala program zastupitelstva obce, a to tak, že co nebude projednáno radou obce nebude předmětem jednání zastupitelstva, nebo pouze ve věcech zvlášť naléhavých, které nesnesou odkladu,
Ÿ         po zastupitelích budu požadovat , aby materiály pro jednání zastupitelstva včas nastudovali a jednání zastupitelstva byla věcná,
Ÿ         je nutné dokončit inventarizaci,
 
za to hodlám:
rozlišovat věci na podstatné a nepodstatné, mezi podstatné zařazuji
Ÿ         shánění peněz na rozvoj naších částí, když mojí prioritou se stane pokračování v projektech již nastartovaných a příprava projektu na kanalizaci, vše však v rámci zmocnění, které starostovi uděluje zastupitelstvo obce
Ÿ         vnést do demokratických zásad, kterými je obecní zřízení ovládáno etiku a morálku,
Ÿ         rozdělit řízení obce směrem navenek a směrem dovnitř,
Ÿ         jsem však připravena ke službě obci, a to tak, jak sama tuto službu chápu, můžu tak však učinit pouze jako neuvolněná starostka, tj. za zhruba jednu polovinu odměny, která náleží uvolněnému starostovi, ovšem za předpokladu, že mi zastupitelstvo obce takto odměnu schválí,
Ÿ         znamená to, že budu obci a občanům k dispozici stále, pouze s drobnými výhradami, kdy se musím zúčastnit jednání za své klienty, z nichž některé zastupuji již dlouho,
Ÿ         obec se tak stane mým jediným paušálním klientem s právem absolutní přednosti, a občané nepoznají rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným starostou,
Ÿ         tímto postupem docílí obec finanční úspory a aby to takto mohlo fungovat, bude možné uvažovat o funkci místostarosty jako o funkci uvolněné, lze tedy shrnout, že za téměř stejných finančních podmínek budou pro obec a občany pracovat 2 lidé,
Ÿ         dojde k dělbě práce, a to za úzké spolupráce mezi starostou a místostarostou, kdy jako starostka budu mít rovněž čas na uzavírané smlouvy a pokud obec dosáhne na dotace bude tato dělba zcela nezbytná, neboť dotace jsou pod drobnohledem kontrolních úřadů,
Ÿ         nebýt zanedbaných projektů na kanalizaci, areál sokolovna, toho, že naše místní části - tedy všechny - stagnují, nebylo by možná nutné takto kombinovat obě funkce. Evropské dotace však budou jen do roku 2013, není možné čekat, ale aktivně jednat.
 
Odpovědnost zastupitelstvu:
Ÿ         v souladu se zákonem je starosta odpovědný zastupitelstvu, zastupitelstvo tedy ode mě každý měsíc dostane zprávu - výkaz práce. Totéž však bude nutné požadovat po zaměstnancích obce, neboť bude nutné, co nejrychleji získat přehled o jejich rozsahu a náplni práce, když toto se netýká úředníků v přenesené působnosti obce,
 
Můžete si vybrat, a to říkám s plným vědomím toho, že do konce volebního období zbývá o něco více než rok a půl, kdy se toho mnoho dokázat nedá.
 
Chcete-li pot a slzy, volte mě, chcete-li stagnaci nevolte mě, máte každý jeden hlas a jen dostanu-li jich 8 stanu se starostkou, vy všichni pak však budete muset přiložit ruku k dílu.
 
Demokracie má své kouzlo, využijme jej, ptejme se občanů na jejich názory, přenášejme je do zastupitelstva, protože tak chápu službu obci a občanům já.
 
 
 
 
 
 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018