Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek , JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
MVDr. Michal Novák přítomen od 19:16 (od usnesení č. 248/2008)
Nepřítomni: Ing. Martin Lučický, Josef Pešek.
Přemysl Vecek nepřítomen od 23.50 hod (od usnesení č. 262/2008),
Ing. Božena Skořepová nepřítomna od 00.50 hod (od usnesení č. 268/2008).
Přítomni za OV: Vojtěch Geltner (Chlum), Josef Václavík (Bříza)
Zahájeno: 19.10 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Štefanka a p. Jaroslav Došel.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.12.2008 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Jaroslava Došela a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 248/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

starosta: Jak jste si jistě všimli, tak je zde instalováno nahrávací zařízení.
JUDr. Zlatohlávková: Do kdy bude záznam uchován?
p. Martínek: Kolik to zařízení stojí?
starosta: Je to tu na odzkoušení a cena není ještě stanovena. O uchovávání záznamu se budeme bavit až po odzkoušení. Mělo by to hlavně usnadnit zápis z jednání.

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.
Ing. Derner: Žádá doplnit do programu za kontrolu usnesení bod programu „Řešení krizové situace v řízení obce“.

Upravený návrh programu jednání:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Řešení krizové situace v řízení obce
4) Různé
5) Úhrada faktur
6) Zpráva FV (finanční výbor)
7) DSO a MAS
8) Kanalizace Všestary
9) Modernizace ZŠ
10) Žádost o prodej pozemku
11) Žádost o pořízení změny č.3 ÚPO
12) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 249/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Námitky proti zápisu z mimořádného zasedání ZO:
Ing. Skořepová: Námitka k usnesení č. 246/2008. Jednací řád má být schválen od 3.12.2008 a ne k 1.12.2008.
JUDr. Zlatohlávková: Ta samá chyba je i v usnesení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č. 250/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení
č.23/2006 … o měsíčních konzultacích v oblasti účetnictví … úkol plněn průběžně.
č.20/2007 … o krizových řízeních … úkol trvá.
č.65/2007 … o Všesportovní areál „Sokolovna“ … úkol trvá.
č.66/2007 … o projektové dokumentaci na akci „Zateplení budovy OÚ“ … úkol trvá.
č.75/2007 … o změně č.2 ÚPO … úkol trvá.
č.138/2007 … o odkoupení pozemků příjezdové cesty u čp. 54, 174 … úkol trvá.
č.174/2007 … o opravě zdi na hřbitově na Chlumu … úkol trvá.
č.176/2007 … o přívalových deštích … úkol trvá.
č.187/2007 … o doplnění veřejného osvětlení … úkol trvá.
č.244/2007 … o pozemku u bytovky ve Všestarech … úkol trvá.
č.40/2008 … o Hasičské zbrojnici v Rozběřicích … úkol trvá.
č.83/2008 … o zřízení stavby a provozování sjezdu … úkol trvá.
č.150/2008 … o údržbě znečistěných komunikací ZD … úkol plněn průběžně.
č.181/2008 … o přípojce el. energie (hřbitov Chlum) … úkol trvá.
č.186/2008 … o odvodnění komunikace Lípa … úkol trvá.
č.185/2008 … o paspartu obecních pozemků - sekacích ploch … úkol trvá.
č. 223/2008 … o dotaci z POV … úkol trvá.
Žádost byla konzultována na základě doporučení ing.Skořepové s ing.Rejlovou. Byla doplněna o rozpočet ve výši 499.800,- Kč (včetně DPH)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování o usnesení č. 251/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

č. 224/2008 … o rozklíčování skutečného čerpání rozpočtu JSDHO … úkol trvá.
p. Gabriel: Podle uvedených částek by řekl, že tam je ještě rezerva na pořízení vozu pro SDH Rozběřice.
Ing. Skořepová: Znovu se ptá, zda je tam dobře rozděleno to, co je na povinnou údržbu.
Ing. Derner: Možná by nebylo od věci to rozdělit, tak jak je nyní potřeba a do budoucna by to mohlo plně vyhovovat.
Ing. Skořepová: Stále ji není jasné, do které položky se mají účtovat opravy a údržba budov, respektive technické zhodnocení a rekonstrukce Obce, které používají SDH.

č. 225/2008 … o zadávacích podmínkách na ČOV Všestary
Do 8.1.2009 mohou zastupitelé navrhovat firmy k poptávce na projektovou dokumentaci na čističku odpadních vod.

č. 226/2008 … o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu, sauny a ubytovny ve Všestarech.
Pro pronájem v kadeřnictví bude potřeba připravit novou smlouvu podle náležitostí.
Na OÚ byla doručena jedna přihláška do záměru na občerstvení a jedna na masérnu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na pronájem masérny a nabídku na pronájem občerstvení na bazénu dle záměru v usnesení č. 226/2008.
Hlasování o usnesení č. 252/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Ing. Skořepová: Opět připomíná možnost pronájmu celého areálu za 1Kč. Po novém roce je potřeba se k tomu vrátit.
starosta: Přečetl dopis s popsaným záměrem pí. Kracíkové na využití nebytových prostor na bazénu.
pí. Kracíková: Má zájem o pronájem bývalé kosmetiky, pro účely plavání dětí (herna). Jednalo by se o oddechové místo po plaveckém kurzu, které by případně mohla používat za dohodnutých podmínek i školka.
p. Gabriel: Záměr se mu líbí. Prostory je dobré využít, když se to nikdo nepřihlásil.
p. Štefanka: Rozhodnutí o pronájmu by nechal na leden.
Ing. Šandera: Souhlasí s lednem, aby bylo možno zjistit, zda by to případně využívala i školka.

Oprava fasády kostelu na Chlumu.
p. Martínek: Přiklání se k tomu, aby se příspěvek na to dal. Je to dominanta obce.
JUDr. Zlatohlávková: Našla usnesení z roku 2007, kterým byla odsouhlasena částka 100.000,- Kč na opravu střechy. Jednalo se o usnesení č. 32/2007.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 100.000,- Kč na opravu vnějších omítek – fasády kostela na Chlumu (farnost Všestary).
Hlasování o usnesení č. 253/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

č. 231/2008 … o zpevnění komunikace v lokalitě Rosnice-sušárna
p.Hynek podal návrh řešení situace.
Ing. Skořepová: Nezná názor Obce, ale názor svůj. Na zastupitelstvu v minulosti bylo řečeno, že Obec tam nebude muset v tuto chvíli investovat. Zejména ne v průběhu stavby rodinných domů.
Ing. Šandera: Nepřipadá mu jako seriozní, aby se přednostně zhotovovala uvedená komunikace.
p. Hynek: Problém je v tom, že majitel pozemku (Obec) se o cestu musí postarat. V tuto chvíli by se tam nemohlo kolaudovat.
JUDr. Zlatohlávková: Rozhodně by měla být ZO dána dopředu důvodová zpráva.
p. Šandera: Bylo řečeno, že Obec to k ničemu nezavazuje, když se přihlásí k majetku v podobě cesty. Nyní se najednou k tomu musí postavit tak, že je potřeba tu cestu opravit.
Ing. Šandera: Opravdu je potřeba to připravit na další zasedání ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá IK a starostovi připravit řešení situace ve věci zpevnění komunikace v lokalitě Rosnice – sušárna po technické a právní stránce do 10.2.2009.
Hlasování o usnesení č. 254/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

č. 236/2008 … o anténím systému na budově ZŠ I.st.
starosta: Návrh smlouvy má a do příštího zasedání předloží ZO zastupitelům obce..
p. Martínek: Na projektu viděl tři antény a to se mu zcela nelíbí.
starosta: To se jednalo o původní návrh. Nyní je anténa jen jedna.

č. 237/2008 … o jednání s vlastníky pozemků o umístění kanalizace a ČOV… úkol trvá.
MVDr. Novák: Nemá cenu jednat o pozemcích, když není známa velikost potřebné plochy pro čističku.
Ing. Šandera: Seznámil zastupitele s tím, co zjistil na ARCHITEP s.r.o.. Je možné, že nebude ani potřeba změna ÚPO č.2.

č. 244/2008 … o svázání zápisů a usnesení ZO … úkol plněn průběžně.
JUDr. Zlatohlávková: Navrhovala na mimořádném zasedání, aby to bylo již od roku 2002. V minulém zápisu to chybí.

č. 246/2008 … o výzvách na Všestarské zastávky a na ČOV Všestary
Výzva na Všestarské zastávky byla rozeslána firmám - Oldřich Pecha, Smržov; M-STAV HK s.r.o.,Lochenice; REKOM Nový Bydžov a.s.; STAVO & SACHS Kukleny s.r.o.; AVANT-komunikace, s.r.o., Hradec Králové-Kukleny; SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové-Kukleny; Mucha Vladimír, Choceň a Petr Šandera, Všestary. I přes předběžné projednání na stavebním odboru muselo být zahájeno stavební řízení. Pro ČOV Všestary je nutno navrhnout zpracovatele PD.

3) Řešení krizové situace v řízení obce
Ing. Derner: Přečetl materiál, který připravil (viz. příloha). Předal všem zastupitelům důvodovou zprávu, kterou také přednesl v tomto znění:
starosta: Zahajuji rozpravu k přečtené zprávě.
Ing. Skořepová: Se zprávou souhlasím a připojuji vlastní připomínky (viz. příloha). A přednáším je v tomto znění:
JUDr. Zlatohlávková: K oběma předneseným zprávám se musím přidat. Nějakou chvíli ji trvalo, než pochopila, že Obec bez dotací nemůže nic podnikat. Většina příspěvků Obci unikla. Proto tvrdí, že starosta svou povinnost nekoná. Nějakou chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že peníze z rozpočtu obce jsou dostatečné pro provoz obce, nikoliv však pro její rozvoj, přesto jsem již v roce 2006 spolu s dalšími zastupiteli, (Ing. Skořepovou, Ing. Šanderou, panem Marešem) začala hledat další zdroje financování, nyní na úkor svého pracovního času se snažím být nápomocna tomu, aby Obec předložila veškeré materiály zpracovateli žádosti, jimž se obec uchází o peníze na opravu základní školy v již vyhlášené výzvě. Dosud se Obec nevydávala cestou dotací (kromě několika výjimek, prostřednictvím dobrovolného svazku obcí), neboť jenom pomocí nich je nožné zajistit např. opravu školy, či výstavbu kanalizace, proto tvrdím, že starosta svoji povinnost nekoná.
p. Martínek: Za současnou situaci má velký díl odpovědnosti i místostarosta.
p. Došel: Pro mě je to silné kafe. Byl bych pro veřejné hlasování.
p. Gabriel: Proč to nebylo předáno dopředu, abychom se o tom mohli rozhodnout?
Ing. Derner: K sepsání důvodové zprávy jsem se rozhodl po mimořádném ZO před 14-ti dny. Cílem bylo, aby obsahovala konkrétní a ověřitelná fakta, protože jsem nechtěl, aby to vyznělo jako osobní averze vůčí Josefu Macháčkovi. Tu rozhodně nemám. Zprávu jsem dokončil až dnes o půl šesté.
p. Martínek: Každý své rozhodnutí může zvážit sám.
starosta: Možná by nebylo od věci mi dát šanci se k uvedeným bodům vyjádřit.
Ing. Skořepová: Byla přednesena důvodová zpráva a návrh usnesení, o kterém je zastupitelstvo povinno hlasovat v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem.
p. Mareš: V současné době nejsou přítomni všichni zastupitelé. O takto závažném bodě by se mělo hlasovat při plném počtu zastupitelů.
p. Martínek: Hlasovalo se i v menším počtu zastupitelů. Byly tam též důležité věci k projednání.
Ing. Skořepová: Znovu opakuji, nic jiného nezbývá, než o věci hlasovat.
starosta: K uvedeným bodům nemá možnost se v rychlosti vyjádřit.
Ing. Šandera: Již na prvním zasedání tohoto zastupitelstva řekl, že je potřeba zapomenout na volební půtky a je nutno začít společně pracovat.
Ing. Skořepová: Od začátku chtěla pracovat pro Obec, ale často nebyly zastupitelům poskytnuty úplné podklady před hlasováním a ona odmítá hlasovat v záležitostech, kde proto přesně nevěděla, oč se jedná.
p. Štefanka: Dal bych hlasovat, pokud to neodporuje žádnému právnímu předpisu.
starosta: Hlasování o průběhu volby se neúčastní, protože jde o jeho osobu.
Ing. Skořepová: Apeluje na starostu, že se v daném případě nejedná o konflikt zájmů a nechť se hlasování zůčastní.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje způsob hlasování o odvolání starosty J. Macháčka jako hlasování tajné.
Hlasování o usnesení č. 255/2008: pro 10, proti 2, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková: Bude potřeba připravit místo pro hlasování, opatřit hlasovací lístky razítkem obce a určit sčítací komisi.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje p. Mareše jako předsedu sčítací komise.
Hlasování o usnesení č. 256/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje p. Gabriela jako člena sčítací komise.
Hlasování o usnesení č. 257/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje JUDr. Zlatohlávkovou jako člena sčítací komise.
Hlasování o usnesení č. 258/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Probíhalo tajné hlasování.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje odvolání pana Josefa Macháčka z funkce starosty Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 259/2008: pro 8, proti 4, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Na místo předsedajícího zasedání nastoupil místostarosta p. Mareš.
p. Gabriel: Nemělo by se řešit to, že byl starosta odvolán?
Ing. Skořepová: Obec neztratila vedení, řízení převzal místostarosta. Měl by se změnit podpisový vzor v bance a jiné věci, ale místostarosta schůzi může vést dál.

4) Různé
Ing.Derner předložil žádost o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním tradiční Tříkrálového koncertu, který se koná v neděli 4.1.2009 odpoledne ve Všestarech v kostele.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč na pořádání Koncertu tříkrálového, který se bude konat 4.1.2009 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 260/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.


p. Osond: Chtěl by rozepsat položku spotřeby elektrické energie na jednotlivé SDH. Částka 186.597,39 Kč mu přijde astronomická.

p. Macháček: Je možnost podat žádost o dotaci na HW a SW pro dovybavení knihoven.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Ing. B. Skořepovou zpracováním žádosti o dotaci na veřejné služby knihoven tak, aby mohla být Obcí doručena na adresu vyzyvatele do 9.1.2009.
Hlasování o usnesení č. 261/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Macháček: Přečetl dopis SDH Rozběřice objasňující jejich postoj ke koupi vozu.
p. Osond: Je potřeba zvážit za kolik se auto koupí a co se bude muset dál investovat.
p. Gabriel: SDH Rozběřice je ochoten si část peněz sehnat sám.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přidělení příspěvku pro SDH Rozběřice ve výši 170.000,- Kč na pořízení vozidla.
Hlasování o usnesení č. 262/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Výzva na Všestarské zastávky byla rozeslána firmám - Oldřich Pecha, Smržov; M-STAV HK s.r.o.,Lochenice; REKOM Nový Bydžov a.s.; STAVO & SACHS Kukleny s.r.o.; AVANT-komunikace, s.r.o., Hradec Králové-Kukleny; SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové-Kukleny; Mucha Vladimír, Choceň a Petr Šandera, Všestary.
I přes předběžné projednání na stavebním odboru muselo být zahájeno stavební řízení. Podle původní informace mělo postačovat ohlášení, ale následně muselo být zahájeno stavební řízení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO pověřuje radu Obce zajistit obstaravatele ve věci provedení inženýrské činnosti na vydání stavebního povolení pro Všestarské zastávky.
Hlasování o usnesení č. 263/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO ukládá odvolanému starostovi J. Macháčkovi protokolárně předat funkci dne 19.12.2008 v 15 hodin v budově č. 35 místostarostovi J. Marešovi. Přítomni budou předseda kontrolního výboru P. Gabriel a zastupitelka JUDr. Z. Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení č. 264/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO ruší směrnici 4/2006 o podpisových vzorech a schvaluje novou 1/2008, která je přílohou usnesení. Příkazce pro bankovní operace jsou: místostarosta J. Mareš, předseda finančního výboru Ing. M. Derner a účetní J. Kolovratníková.
Hlasování o usnesení č. 265/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) Úhrada faktur

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu následujících faktur:
- Vladimír Voltr-Metax (IČ 11158336) za rozběřskou zvoničku 148.750,- Kč (včetně DPH).
- setkání seniorů celkem 18.029,- Kč.
- Srdínko Ladislav-montáž elektro (IČ 43477194) za opravu sloupu VO na Chlumu 5.787,- Kč (pojistná událost).
- Srdínko Ladislav-montáž elektro (IČ 43477194) za elektromontážní práce (opravy VO ve všech místních částech, přechod a hasičská zbrojnice na Lípě, hřbitov a bazén ve Všestarech) 14.042,- Kč.
- Grimika s.r.o. (IČ 25270281) za rozbité sklo ve výši 3.582,- Kč. Jedná se o škodu, která bude uplatněna po osobě, která ji způsobila.
- Highway design, s.r.o. (IČ 27513351) za návrh stavby dle SOD 273.700,- Kč (chodníky).
- Konekt CZ s.r.o. (IČ 62064720) za požární materiál pro JSDHO Lípa 19.012,- Kč.
- Gienger Centron, s.r.o. (IČ 17048109) za dodávku vodoinstalačního materiálu pro hasičskou zbrojnici ve Bříze 8.548,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 266/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

6) Zpráva FV (finančního výboru) … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

7) DSO a MAS … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

8) Kanalizace Všestary … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

9) Modernizace ZŠ
- celkové výdaje projektu (ROP) jsou 16,369.712,59 Kč
- z toho způsobilé (uznatelné) náklady jsou 13,521.382,23 Kč
- nezpůsobilé náklady jsou pak 2,978.456,71 Kč (podřezání za 2,113.317,57 Kč, a úpravy dvora za 865.139,14 Kč).
Co patří do způsobilých a nezpůsobilých nákladů bylo konzultováno s Úřadem Regionální rady regionu severovýchod.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje financování nezpůsobilých výdajů tzn. podřezání nejstarší části budovy a provedení venkovních úprav projektu „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“ ve výši 2,978.456,71 Kč dle podkladu CEP známého ke dni 18.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 267/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO pověřuje radu schválením případné změny částky uznatelných nákladů CEPu po dni 18.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 268/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy CEP zajištěním výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací za částku 60.000,- Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 269/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

10) Žádost o prodej pozemku
žádost o prodej části pozemku p.p.č.71/2 v k.ú.Všestary (pozemek za budovou I.st. ZŠ) podal p.Landr majitel pozemku p.p.č. 70/3 z důvodu možného rozšíření vjezdu na uvedený pozemek. Jednalo by se o pruh v šíři 1,5 m po celé délce pozemku (cca 14 m) … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

11) Žádost o pořízení změny č.3 ÚPO … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

12) Zasedání bylo ukončeno v 00.55 hodin. Při kontrole pořízeného záznamu bylo zjištěno, že byl vypnutý mikrofon.

Zapsal: Ing. Vladimír Fof
Ověřovatelé: Jaroslav Došel  a Josef Štefanka

Místostarosta Obce: Josef Mareš 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č.1 – přijatá usnesení
č.2 – prezenční listina
č.3 – důvodová zpráva ing.Dernera
č.4 – připomínky ing.Skořepové
č.5 – protokol o průběhu a výsledku hlasování ZO o usnesení
č.255/2008

příloha č. 3

Určeno pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2008
Název materiálu: Řešení krizové situace v řízení obce
Zprávu předkládá: Ing. Michal Derner – zastupitel obce
Zprávu zpracoval: předkladatel

Vážené kolegyně, kolegové,
toto zastupitelstvo Obce Všestary se od svého zvolení na podzim roku 2006 snaží posunout poněkud stagnující rozvoj našich obcí kupředu. Prioritními úkoly tohoto zastupitelstva se tak postupně staly především záměry:
• oprava a vestavba budovy II.stupně ZŠ Všestary
• odkanalizování obcí a likvidace splaškových vod ve vlastní ČOV
• změna územního plánu obce s vazbou na změnu koncepce odkanalizování
• úpravy vzhledu obcí, zejména opravy a dobudování chybějících chodníků
• mnoho drobných akcí má každý z Vás v povědomí sám, některé další naopak zapadly pod stůl

Při snaze zastupitelstva o co největší progresi mnozí z Vás (z nás) vynakládají po své pracovní době, v čase, který by mohli věnovat svým rodinám, nemalé úsilí, které mnohdy dalece překračuje jejich dlouhodobé možnosti. Vynaložený čas, vědomosti i profesní zkušenosti a vazby však často přicházejí vniveč. I vy sami si pamatujete mimořádné zasedání ZO před 15-ti dny, jehož zásadním bodem byla kontrola dlouho neplněných usnesení (v zápise ze zasedání jich je 32 počínaje rokem 2006, kořeny některých jsou až do roku 2004). Protože tento stav je nadále neudržitelný, považuji za svoji povinnost v zájmu obce předložit zastupitelům rekapitulaci současné situace a jejích příčin a nabídnout řešení směřující k nápravě.

Jsem přesvědčen, že za kritickou situaci a neutěšený stav je v plné míře odpovědný starosta Josef Macháček ml. V čem shledávám příčiny?

1. Starosta porušuje zákony i obecní normy (zák.o obcích, správní řád, jednací řád ZO)
2. Starosta necítí svoji odpovědnost vůči zastupitelstvu, podává zkreslené či neúplné informace
3. Zastupitelstvo nemá důvěru v jednání starosty
4. Starosta poškozuje zájmy obce i občanů
5. Starosta vykonává pouze úkoly uložené usnesením zastupitelstva obce (ZO) a to ještě liknavě, některé zcela ignoruje

Jednotlivé body odůvodňuji takto:
1. Starosta porušuje zákony i obecní normy (o obcích, správní řád, jednací řád zastupitelstva obce)
Starosta je ve funkci druhé volební období, tzn. nyní již šestý rok. Nelze tedy předpokládat, že se dosud neseznámil se základním zákonem, kterým je povinen se řídit – zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (o obcích), přesto tento zákon jím není dodržován. Viz některé příklady:

1.1 Starosta sám sestavuje program jednání zastupitelstva, a to zcela svévolně, ačkoliv jej v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona o obcích má připravovat rada obce. Starosta je pouze oprávněn v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 schváleného jednacího řádu organizovat přípravu jednání. Starosta porušuje zákon o obcích (obecních zřízeních)
1.2 Podle ustanovení § 4 odst. 6 schváleného jednacího řádu, musí být předkládané materiály zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku. Materiály však nejsou předkládány v souladu se zákonem a schváleným jednacím řádem buď vůbec, nebo jsou předkládány neúplně, chybně, či zkresleně, jako např.: kolektory, plánovací smlouva, smlouva s Centrem evropského projektování a.s.. Za všechny uvádím jeden čerstvý příklad z listopadového zasedání ZO (20.11.2008). Pozvánka na něj je vzorovou ukázkou jakosti starostou předkládaných materiálů pro jednání zastupitelstva. Bylo v ní „pouze“ 5 chyb, u nichž nelze určit, zda záměrných, či z neznalosti. A) Nebyl identifikován pozemek určený k prodeji, ani kupující, B) pozemky u paní Matěnové byly uvedeny chybně, C) u změny územního plánu bylo chybně uvedeno usnesení navržené ke zrušení, D) pozvánka obsahovala návrh na schválení blíže neurčených lokalit do změny územního plánu, aniž vůbec řečeno kterých a k čemu, E) chybně uveden člen školské rady. Lze shrnout, že materiály, které jsou předmětem rozhodování zastupitelstva, nejsou mnohdy předkládány zastupitelům k prostudování vůbec, prezentovány jsou pak jen slovně a často zmatečně. Starosta porušuje schválený jednací řád.
1.3 Jednání zastupitelstva nebyla svolávána v souladu se zákonem o obcích, usnesení přijatá na takovém zasedání stíhá zákon sankcí neplatnosti. U finančního plnění potom může vzniknout škoda na majetku obce s odpovědností zastupitelů (nás všech!) za způsobenou škodu. Jako vyvrcholení takového jednání máte všichni v paměti v rozporu se zákonem svolané zastupitelstvo na 3.7.2008 (mělo být rozhodováno o dotaci na sluneční kolektory), které bylo z toho důvodu rozpuštěno. Teprve po četných protestech, na nátlak zastupitelů a pod jejich dohledem (tady děkuji p.Gabrielovi) nastala ve věci svolávání zasedání ZO náprava. Starosta porušuje zákon o obcích
1.4 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva uveřejněné na úřední desce obecního úřadu nejsou v některých případech shodné se zněním obsahu umožňujícím dálkový přístup (např.: V zápise z 24.4.2008 chybí jeden bod a k němu schválené usnesení. Zápis ze dne 29. 5. 2008 – v zápise umožňujícím dálkový přístup chybí usnesení č. 86, v usnesení č. 112/2008 z 29.5.2008 je uvedena částka 20.000,- Kč namísto 30.000,- Kč. Starosta porušuje zákon č. 500/2006 Sb. – správní řád

2. Starosta necítí svoji odpovědnost vůči zastupitelstvu, podává zkreslené informace

2.1 Starosta zastupitelstvu zkresluje obraz o stavu věcí tím, že informuje o projednávaných bodech až na základě zcela konkrétních dotazů (prodej pozemku – zápis z 21.11.2008),
2.2 Starosta nejedná v souladu s pokyny zastupitelstva (např. kanalizace, oprava schválených / neschválených lokalit v zadání Změny č.2 Územního plánu obce).
2.3 Pokusil se vyhnout se jakékoliv následné kontrole v projektech na čerpání dotací v otázce smluv uzavíraných s Centrem evropského projektování a.s. (dále jen CEP). Do doby přijetí usnesení č. 154/2008 si starosta u pracovníků CEP výslovně vymínil, že veškeré informace mohou být podávány pouze jemu. Ptám se PROČ asi?
2.4 V zápise z jednání Finančního výboru konaného ve dnech 24.11. a 8.12. 2007 se uvádí cituji: „Finanční výbor s politováním konstatuje, že i přes předchozí požadavek na bezodkladné informování o proběhnuvších kontrolách a předání zápisů z těchto kontrol finančnímu výboru nejpozději vždy na nejbližším zasedání ZO, se tak opakovaně a vícenásobně nestalo!“ konec citátu. To bylo v roce 2007. Zápis z dílčí kontroly provedený krajským úřadem a sepsaný s datem 12.9.2008 byl starostou předložen teprve na vyžádání finančního výboru a to až 5.11.2008, tedy po dvou následujících (zářijovém i říjnovém) zasedání ZO.
Jak se zdá, starosta se necítí odpovědný vůbec nikomu.

3. Zastupitelstvo nemá důvěru v jednání starosty

3.1 Důvěra v jednání starosty v souladu s vůlí zastupitelstva byla prolomena již dne 29.5.2008 a to usnesením č.108/2008. Tímto usnesením byli určeni další členové zastupitelstva, aby jednali spolu se starostou u zpracovatele změny č.2 ÚPO o změně koncepce odkanalizování.
3.2 Stejně tak byli zastupitelstvem určeni další zastupitelé k jednání o odkoupení pozemků pro čističku odpadních vod a Areálu Sokolovna.
3.3 Pro jednání s CEPem v projektech na čerpání dotací byli usnesením č. 154/2008 určeni další zastupitelé, kteří budou jednak schopni vyjednávat o smlouvě a kteří budou zárukou dodržení našich závazků ze smlouvy vyplývajících
O skutečnosti, že obavy ze starostova počínání nemají jen ojedinělí jednotlivci, svědčí ve všech citovaných případech jednomyslná hlasování, kterými si zastupitelstvo dohled nad jeho konáním vynutilo.

4. Starosta poškozuje a ohrožuje zájmy obce i samotné občany

4.1 Starosta ohrozil zájem obce svým osobním názorem publikovaným ve Zpravodaji Mikroregionu č. 4/2008 na str. 31 (vodovodní přípojka hasičárny na Lípě), neboť již takové publikované vyjádření by mohlo vést k uložení sankce obci. (Nedělali náhodou černou stavbu?) Předvším však snaha poškodit pověst občanů obce, kteří na díle vlastníma rukama pracovali, je těžko přehlédnutelná.
4.2 Při pracovním úrazu p. Martínka dne 7.7.2008 odmítal starosta (jako zástupce zaměstnavatele) vyplnit a podepsat záznam o pracovním úrazu. Byl jsem jako předseda FV osloven s žádostí o radu, po které p. Martínek sám se svědkem události dne 21.7.2008 záznam vyplnil a dal starostovi k podpisu. Bez této intervence by následkem zpožděného vyřízení došlo i k opoždění výplaty nemocenských dávek o 1 měsíc.
4.3 Do doby pracovního úrazu p. Martínka nebylo provedeno žádné školení bezpečnosti práce (BOZP) zaměstnanců ObÚ. - Starosta porušuje zákoník práce
4.4 Na nátěr palubek na fasádě u vchodu do bazénu poslal letos v létě 2 žáky základní školy, z nichž jeden byl mladší 15-ti let! Práce navíc probíhaly z lešení bez patřičného zabezpečení (chybějící zábradlí a pod) - Starosta porušuje zákoník práce Otázku, jakou formou hodlal odměnit mladšího z nich, ponechávám raději stranou...

5. Starosta vykonává pouze úkoly uložené usnesením ZO a to ještě liknavě, některé zcela ignoruje

5.1 Na opravu hřbitovní zdi na Chlumu byla usnesením ZO č. 174/2007 ze dne 30.8.2007 vybrána fa Tomášek, z kapacitních důvodů však nebyly již v r.2007 práce zahájeny. 21.2.2008 doporučil starosta ponechat zakázku firmě Tomášek (bod 12 zápisu ze ZO), 20.3.2008 starosta sdělil, že s firmou zatím nejednal. 24.4.2008 (bod 3 zápisu ze ZO) starosta informuje, že k zahájení prací by mělo dojít do 2 měsíců a 29.5.2008 starosta konstatuje (bod 2 zápisu ZO), že žádná z firem nemá pro provedení prací již kapacitu. Ačkoliv dva zastupitelé (p. Vecek, pí Zlatohlávková) předali starostovi kontakt na další stavební firmy přicházející v úvahu na opravu hřbitovní zdi na Chlumu, nebyl schopen s nimi včas navázat jednání.
5.2 Zprovoznění pump na hřbitovech je řešeno od 17.5.2007 (na zasedání ZO upozornil p. Dvořák). Ve Všestarech bylo na hřbitově zprovozněno čerpadlo až na konci října 2008 Přitom dne 23.10.08 na ZO p. Pešek konstatoval: „Už před 2 měsíci jsem nabízel řešení“
5.3 Nezajištění dostatečně včasného předání položkového rozpočtu pro CEP, bez kterého nemohlo ani dojít k zahájení prací na připravovaném projektu, ohrožovalo přímo projekt na opravu školy
5.4 Neoznámil zpracovateli Změny č. 2 Územního plánu obce vůli zastupitelstva – usnesení č. 107/2008 – jednat o přerušení prací na připojení odpadních vod do Hradce Králové. Nespolupracoval ve smyslu usnesení č. 106/2008 s Ing. Machútem ve věci změny koncepce likvidace splaškových vod. Skutečnost, že nevykonával v těchto bodech vůli zastupitelstva, má za následek, že obec nepokračovala ve zpracování projektové dokumentace, která musí být zákonným podkladem pro přípravu projektu, kterým se obec chce ucházet o získání dotace na výstavbu kanalizace. Jestliže tedy podal ve Zpravodaji Mikroregionu č. 4/2008 na str. 30 informace občanům, že přivaděč splaškových vod na Hradec by měl být nahrazen Obecní čistírnou odpadních vod, pak jeho činy tento záměr přímo bourají.
5.5 Není schopen zajistit dodání projektové dokumentace (ZO 29.5.2008) na doplnění veřejného osvětlení
5.6 Úkol z usnesení ZO ze dne 18.11.2004 a opakovaně z 25.8.2005 o odkoupení pozemku pod komunikací a znovu uloženo usnesením č.137/2007 z 21.6.2007 není dořešen dosud. Liknavost při plnění úkolu vedla pouze ke zkomplikování a zřejmě i prodražení celé transakce.
5.7 Poslední lampa VO na Střezetice byla ze strany občanů požadována již v r. 2006

5.8 U usnesení č. 18/2008, které zcela jasně definovalo, že usnesením 154/2007 nebyl pozemek (p. p. č. 363/1 v k.ú. Všestary) zařazen do územního plánu, neprovedl opravu v zadání Změny č. 2 územního plánu obce. Pozemek byl tedy proti vůli zastupitelstva stále součástí zadání této změny. Vyřazen byl až díky „řehtání úředního šimla“, tedy na základě nesouhlasu odboru životního prostředí.

Ve svém výčtu jsem se soustředil především na témata, která jsou ještě dnes živá a čerstvá, mohu však doložit i řadu obdobných pochybení již od nástupu Josefa Macháčka ml. do funkce starosty v roce 2002. Jak je patrno z odkazů na konkrétní usnesení, dokumenty či události, můžete si velmi snadno ve všech případech ověřit jejich až tíživou pravdivost.

Po této rekapitulaci si pokládám následující otázky:
• Nemůžeme-li se na starostu spolehnout ani ve věcech zdánlivě malých viz pumpy a hřbitovní zeď, jak se na něj můžeme s důvěrou obracet ve věcech velkých, jako jsou projekty ZŠ, nebo kanalizace a ČOV?
• Je správné, aby hlavním úkolem zastupitele bylo svého starostu kontrolovat a hlídat, zda plní úkoly vyplývající z usnesení, či obchodních smluv, zda nevystupuje proti zájmům obce a rozhodnutím zastupitelstva?

S ohledem na shora uvedené konstatuji, že situaci v řízení obce, tedy práci námi všemi zvoleného starosty, považuji za obec poškozující. Nezbývá mi, než vyzvat zastupitelstvo, aby zvážilo, zda chceme přistoupit k profesionalizaci naší obce, zda chceme žádat o dotace a tudíž pracovat na projektech, které bez nich nikdy z vlastních zdrojů nevybudujeme, nebo zda budeme i nadále na rozvoji okolních obcích sledovat, jak nám nenávratně ujíždí vlak.

Proto vyzývám starostu, jako řídícího jednání zastupitelstva, aby zahájil rozpravu k tomuto bodu, a po jejím průběhu a ukončení, aby bylo hlasováno o tomto návrhu

U s n e s e n í č.: ............

Zastupitelstvo Obce Všestary odvolává pana Josefa Macháčka z funkce starosty Obce Všestary.
O tomto usnesení navrhuji hlasovat veřejně.

Ing. Michal D e r n e r


Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018