Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.11.2008
Místo konání: v zasedací místnosti v místní části Rosnice.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek , JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
MVDr. Michal Novák přítomen od 19.35 (od usnesení č. 222/2008)
Nepřítomni: Jaroslav Došel.
Za OV: Josef Václavík (Bříza)
Zahájeno: 19.05 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera. Na ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr. Zuzana Zlatohlávková a Ing. Božena Skořepová.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 20.11.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a Ing. Boženu Skořepovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 219/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Proti zápisu z minulého zasedání ZO byla vznesena námitka Ing. Lučického. Žádá o doplnění jeho dotazu a reakce p.Osonda v tomto znění:
„Ing. Lučický: Pokud se nebude předělávat hasičská zbrojnice, tak kde bude parkovat požadované vozidlo? p. Osond: To tě nemusí zajímat.“

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesenou námitku Ing. Lučického proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2008.
Hlasování o usnesení č. 220/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.

Návrh programu jednání:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Různé
4) Úhrada faktur
5) Neprojednané body z minulého ZO
6) ÚPO a kanalizace
7) Příkaz k provedení inventur
8) Rozpočtové provizorium
9) Doplnění školské rady
10) Závěr

p . Gabriel: Navrhuje doplnit program o kontrolu všech kontrolním výborem připravených usnesení z tohoto volebního období a projednání úprav jednacího řádu, nebo svolat další mimořádné zasedání.
Ing. Skořepová: Souhlasí s doplněním programu.
Ing. Derner: Lepší bude zřejmě svolat mimořádné zasedání, kde by se to mělo probrat podrobněji.
JUDr. Zlatohlávková: Některé věci by bylo potřeba probrat již nyní.
starosta: Mimořádné zasedání bude svoláno na 3.12.2008 ve Všestarech od 19.00 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2008.
Hlasování o usnesení č. 221/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) kontrola usnesení: vzhledem k tomu, že bude svoláno další mimořádné zasedání ZO bude zpráva Kontrolního výboru ve věci revize usnesení projednána na něm. Součástí projednání budou záležitosti spojené s ÚPO Všestary.
Ing. Šandera: Nemělo by se zapomenout na možnost parkování u hřbitova ve Všestarech.
Ing. Derner (za Finanční výbor): Úkol k připravovanému rozpočtu 2009 trvá. Nebyly předány podklady.
Ing. Skořepová: Jsou potřeba i podklady pro hospodaření bazénu k 31.12.2008.
p. Kolovratníková: V současné době má mnoho práce např. s občanskými průkazy.
Ing. Skořepová: To není argument k tomu, aby nebyly podklady předány, zvláště, když byly 2x požadovány.
Ing. Derner: Usnesení 100/2008 není správně interpretováno. Na mimořádném zasedání je potřeba se k němu vrátit.

3) různé:
- předsedající: Královéhradecký klub bechtěreviků předložil žádost o snížení poplatku za pronájem bazénu. Výše snížení nebyla uvedena.
p. Martínek: Nejprve by mělo být známo kolik jich tam chodí. Z žádosti to není zřejmé.
JUDr. Zlatohlávková: V letošním roce měli sníženou hodinovou sazbu na 700,- Kč a ne 800,- Kč jako ostatní.
Ing. Šandera: Nechal bych 800,- Kč a případně poskytnout příspěvek na občany našich obcí, kteří jsou členy klubu.
p. Martínek: Navrhuje, aby to zůstalo tak, jak to bylo.
JUDr. Zlatohlávková: Je známo, kolikrát v roce chodí?
Ing. Derner: Navrhuje příspěvek ve výši cca 3.000,-Kč.
Ing. Šandera: Souhlasí s Ing. Dernerem, částka je v podstatě vypočtena dle počtu obyvatel oce v klubu a je potřeba informovat klub o jiném znění žádosti.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Královéhradeckého klubu bechtěreviků na snížení sazby za pronájem bazénu.
Hlasování o usnesení č. 222/2008: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

- předsedající předložil žádost JSDHO Rozběřice o zakoupení dopravního automobilu.
JUDr. Zlatohlávková: Nechme situaci v Rozběřicích zkonsolidovat a vraťme se k tomu příští rok, po provedení rozboru – rozklíčování peněz vydaných obcí na SDH, jak uváděla již 23.10.2008, které jsou v rozpočtu obce na r. 2008 uvedeny v položkách: Zájmová a tělovýchovná činnost, PO dobrovolná část.
p. Martínek: Z rozpočtu Obec do SDH dává velký příspěvek. Pokud by se jednalo o to, že by SDH Rozběřice pomáhal s úpravou pozemků – sekání trávy, tak by doporučil výdaj na auto.
starosta: To se ovšem problém dostává do jiných dimenzí. Vraťme se zpět k požadavku.
Ing. Derner: Schvalování vozidla by nechal na příští rok.
Ing. Šandera: Letos by to již nechal a na příští rok by požádal velitele SDH o nějaké částky a požadavky na techniku.
p. Martínek: Je potřeba v tom udělat pořádek.
Ing. Skořepová: Opravy budov hasičských zbrojnic, které jsou v majetku Obce by neměly být součástí příspěvků pro činnost SDH, je to dotaz na starostu a účetní, do kterých položek takovéto náklady vlastně patří.
p. Vecek: Při opravě hasičské zbrojnice by se mohlo požádat o dotaci.
starosta: O dotaci z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje se může do konce roku požádat.
JUDr. Zlatohlávková: No, tak je snad potřeba o to požádat?
Ing. Šandera: Je potřeba rozdělit povinné náklady a příspěvky.
p. Štefanka: Nebyla schválena pravidla pro přidělování příspěvků pro neziskovky a neustále se nám to vrací.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zpracovat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje-Dotační titul 1 na přístavbu a stavební úpravy požární zbrojnice v Rozběřicích do 3.12.2008 a před podáním předložit zastupitelstvu.
Hlasování o usnesení č. 223/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Gabriel: Minimálně je potřeba koupit vlek za osobní auto pro potřeby hasičů.
starosta: V jedné z předcházejících žádostí je typ přívěsu uveden a stojí cca 47.000,- Kč.
p. Martínek: Proč na zastupitelstvu SDH Rozběřice neustále mění požadavky (auto, vlek, budova, …)?
Ing. Skořepová: Žádá o rozklíčování částky příspěvků pro SDH danou pro celý rok 2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo, že se otázkou příspěvku do vozového parku pro SDH Rozběřice se bude zabývat na řádném prosincovém zasedání, na základě skutečného čerpání této položky k 30.11.2008.
Hlasování o usnesení č. 224/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- předsedající: ve věci projektu modernizace ZŠ proběhlo jednání přímo ve škole. Byly stanoveny úkoly potřebné pro přípravu žádosti a byl navrhnut harmonogram prací, který zpracovává projektant. Předpokládá se zahájení prací na přístavbě, nástavbě a podřezaní v polovině června 2009 a v roce 2010 provedení výměny oken a zateplení. Pro úhradu faktur se předpokládá příprava úvěru. Na organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací předložil CEP nabídku ve výši 119.000,- Kč.
JUDr. Zlatohlávková: Zahájení prací se předpokládá snad jen v případě poskytnutí dotací a zase nám spí kanalizace a areál Sokolovna.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi zpracováním zadávacích podmínek na projektovou dokumentaci pro ČOV Všestary.
Hlasování o usnesení č. 225/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- předsedající: k 31.12.2008 končí nájemní smlouvy na nebytové prostory v areálu krytého bazénu, sauny a ubytovny.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu, sauny a ubytovny ve Všestarech za účelem poskytování služeb kadeřnických, masáží, modeláže nehtů a poskytování občerstvení na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009 maximální nabídce. Jako minimální je požadována cena roku 2008 zvýšena o 10%.
Hlasování o usnesení č. 226/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Dvořák: SDH Lípa má možnost koupit funkční požární stříkačku PPS12 (přívěsná přenosná motorová stříkačka s výkonem 1200 l/min) včetně přívěsu za 40.000,- Kč. Stávající výzbroj jednotky je nefunkční stříkačka Stratílek a již zastaralá PPS8 (přívěsná přenosná motorová stříkačka s výkonem 800 l/min).
p. Martínek: Než kupovat starou je lepší koupit novou.
p. Vecek: Jel by se na to s nimi podívat. Je potřeba to vyzkoušet v provozu. Nová stojí cca 112.000,- Kč (odpověď p. Martínkovi).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí po ověření provozuschopnosti s nákupem hasičské stříkačky PPS12 pro SDH Lípa.
Hlasování o usnesení č. 227/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

p. Vecek: Proč ještě není značení na Chlumu o omezení rychlosti (cedule o obytné zóně).
starosta: ve věci doplnění dopravního značení bylo jednáno s Policií ČR-DI. Požadované značení by mělo být po provedené obhlídce nejenom na Chlumu, ale i ve Všestarech ještě doplněno a další včetně stavebních příčných prahů.
Ing. Derner: Na to vše je potřeba mít povolení.
p. Martínek: Je potřeba jednat o důležitých věcech pro všechny občany.
p. Vecek: Pokud se tam něco stane, tak potom to bude zřejmě důležitá věc pro všechny.

p. Martínek: Technická otázka. Lze řádné zastupitelstvo od nového roku udělat po dvou měsících? Jedno jako diskuze o bodech, které se budou schvalovat a další měsíc běžné.
JUDr. Zlatohlávková: Je dáno zákonem a byl schválen jednací řád a podle něho se má postupovat. Potom by ke zdržování během projednávání nedocházelo.

JUDr. Zlatohlávková: Dne 11.11.2008 představil projektant návrh řešení tzv. všestarských chodníků (tj. chybějících chodníků ve všech místních částech), kterého se mimo starosty obce pana Dvořáka, Ing. Skořepové a JUDr. Zlatohlávkové nikdo ze zastupitelů nezúčastnil, přitom dobudování chodníků zásadním způsobem změní vzhled našich obcí.
starosta: Dokumenty budou rozeslány po předání zpracovatelem.

p.Vecek: Vznesl požadavek na provedení terénních úprav pro hřiště na ploše za hasičskou zbrojnicí na Chlum. Provedení prací bylo předběžně projednáno s fa. Hana Šanderová, přípravné práce pro stavby (IČ: 72888369)

Ing. Skořepová: Navrhuje, aby si zastupitelstvo nechalo projít hlavou, kde bude poslední zasedání ZO v roce 2008, v žádném případě není pro jednání ZO v hospodě.

4) úhrada faktur
- za osekání příkopů a travnatých ploch ve výši 52.687,25 Kč. Fakturu vystavil Smetiprach Jiří-Práce v lesnictví (IČ: 12975206). Celkem bylo osekáno 40.250 m2 za jednotkovou cenu 1,10 Kč (bez DPH)
p. Martínek: Je potřeba udělat sekací plán. Proč se sekají pozemky, které nejsou Obce? Částka mu připadá příliš vysoká. Pokud by byl třetí zaměstnanec na práce pro Obec, tak by se to dalo pořídit za poloviční cenu
p. Pešek: Pan Smetiprach to má od m2 a ZD bylo placeno od hodin sekání a potom to bylo levnější.
- za provedení asanačních omítek v budově ZŠ I.st. (poj.událost) ve výši 37.491,- Kč. Fakturu vystavil Macháček Jaroslav-zednické práce (IČ 11582251).
- za příspěvek na opravu památek z prusko-rakouské války (3 pomníky v Rosnicích a 2 v Rozběřicích) ve výši 50.000,- Kč. Fakturu vystavil Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČ 00486345).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí úhradu následujících faktur: za osekání příkopů a travnatých ploch ve výši 52.687,25 Kč. Fakturu vystavil Smetiprach Jiří-Práce v lesnictví (IČ: 12975206), za provedení asanačních omítek v budově ZŠ I.st. (poj.událost) ve výši 37.491,- Kč. Fakturu vystavil Macháček Jaroslav-zednické práce (IČ 11582251) a za příspěvek na opravu památek z prusko-rakouské války (3 pomníky v Rosnicích a 2 v Rozběřicích) ve výši 50.000,- Kč. Fakturu vystavil Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČ 00486345).
Hlasování o usnesení č. 228/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

5) neprojednané body na minulém zasedání ZO:
- připomínka nájemníků čp.4 ve Všestarech k územnímu řízení.
JUDr. Zlatohlávková: proč byly připomínky vzneseny?
Ing.Skořepová: v jednání je obec zprostředkovatelem, když SBD přislíbilo odkup části pozemku souvisejícího s byty v domě č.p. 4 ve Všestarech (podle geometrického plánu), který dala obec zpracovat, a to od současné majitelky.

- SDH Lípa žádá o příspěvek na konání Posvícenské zábavy ve výši 3.000,-

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s příspěvkem pro SDH Lípa na konání Posvícenské zábavy ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 229/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

- TJ Sokol Všestary žádá o příspěvek na ceny do I.ročníku soutěže žactva v aerobiku ve výši 2.000,- Kč

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s příspěvkem pro TJ Sokol Všestary na ceny do I.ročníku soutěže žactva v aerobiku ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 230/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- po jednáních se spol OREDO byly provedeny aktualizace názvů autobusových zastávek dle jejich umístění. Dále byla provedena úprava v počtu spojů, které projížděly místná částí Rozběřice a to tak, že u zastávky v centru obce budou zastavovat pouze spoje ve směru do Hradce Králové. Spoje z Hradce Králové budou opět zastavovat jenom na zastávce u st.silnice.

- žádost o zpevnění komunikace na pozemcích p.p.č. 546 a 544 v k.ú.Rosnice v lokalitě Rosnice-sušárna, která je majetkem obce a lokalita je ÚPO určena k zástavbě rodinnými domy podali majitelé stavebních parcel p.p.č. 134/2, 135/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151/1 a 151/3 v k.ú.Rosnice. jedná se cca o 200 m.
Ing. Skořepová: Na zasedání v minulosti bylo řečeno, že Obec tam nebude muset nic investovat.
p. Pešek: Občané nežádají o žádnou novou komunikaci, ale jen o zpevnění stávající komunikace, kterou by odhadoval na pár tisíc Kč.
Ing. Derner: Nevidí důvod k zhodnocování soukromého pozemku.
p. Pešek: Peníze se vyhazují na různé plesy, ale úprava komunikace není možná.
p. Martínek: K zasedání se věci musí předjednat a teprve potom o tom jednat. Potom dochází k nejasnostem a zdržování.
Ing. Šandera: Lidi tam pozemky kupovali a věděli co je součástí pozemku. Pokud tam infrastruktura nebyla, tak není možno to dodatečně žádat po Obci.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zpevnění komunikace na pozemcích p.p.č. 546 a 544 v k.ú.Rosnice v délce cca 200 m.
Hlasování o usnesení č. 231/2008: pro 3, proti 7, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

- ukončení projektu na solární ohřev vody: k bazénu je nutno přijmout usnesení o odmítnutí nabídnuté dotace.
p. Martínek: O uvedeném se již minimálně 3x hlasovalo.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odmítnutí Rozhodnutí č. 16910791 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v rozsahu dotace ve výši 873,- tis.Kč a půjčky s úrokem 0,5% ve
výši 523,- tis.Kč.
Hlasování o usnesení č. 232/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- firma Jiří Vik-tepelná technika (IČO: 11016019), předložila návrh na doúčtování prací spojených s podáním žádosti o dotaci na SFŽP v celkové výši 26.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu částky ve výši 26.000,- Kč firmě Jiří Vik-tepelná technika (IČO: 11016019), za provedené práce na dokončení přípravy projektu „Solární ohřev teplé vody bazénu Všestary“ pro podání žádosti o finanční podporu ze SFŽP.
Hlasování o usnesení č. 233/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- žádost o předběžné projednání prodeje části pozemku p.p.č. 239/3 v k.ú.Všestary. Požadovaná část pozemku je pás široký 2,8 m v celé dálce hranice, mezi uvedeným pozemkem a pozemkem p.p.č.239/5, který sousedí pozemku - podal p.Hnízdo. Jedná se o část pozemku u sokolovny ve Všestarech.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 239/5 v k.ú.Všestary o šíři 2,8 m, který by přímo sousedil s pozemkem p.p.č. 239/3 v k.ú.Všestary.
Hlasování o usnesení č. 234/2008: pro 0, proti 14, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

- spol. ARBOR, spol.s r.o. (IČ: 44699158) v zastoupení spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ: 60193336) předložila návrh dodatku smlouvy o změně technologie a prodloužení termínu.
Ing.Šandera: Navrhuje nejprve zvážit zda uváděné zařízení chceme a následně pak jednat o nové smlouvě.
Ing.Skořepová: Vyhovuje zařízení hygienickým předpisům? Dosud ujednaná smlouva nebyla plněna (zařízení neinstalováno, finanční částky – nájemné neplaceno). Je otázkou, zda dodatkem k takové smlouvě lze vůbec platně řešit.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje umístění zařízení spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ: 60193336) na budově školy 1. stupně ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 235/2008: pro 10, proti 2, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO navrhuje ukončit a vypořádat dříve podepsané smlouvy se spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ: 60193336) a připravit návrh nové smlouvy k umístění zařízení na budově školy 1. stupně ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 236/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

6) požadavky do nového zadání změny ÚPO a kanalizace:
- p.Špalka (viz usnesení č. 203/2008)
- pí.Matěnová pozemky p.p.č 127/1 a 126 v k.ú.Všestary zařadit do ÚPO jako pozemky s funkčním využitím pro bydlení v rodinných domcích.
JUDr. Zlatohlávková: Pozemky nejsou citovány v souladu ze zápisem v katastru nemovitostí, pozemek 126 (původ parcely PK) vlastnicky náleží paní Drahotské.

- Společnost experimentální archeologie (IČ: 49334743) podala žádost o rozšíření plochy a zanesení Archeoparku do ÚPO a dále podala návrh na přesun uvažovaného projektu na IC a krytou expozici muzea do takto vzniklého prostoru, který je na pozemcích v majetku Obce.
- ing.John na pozemcích p.p.č. 369/1 v k.ú.Všestary (8.919 m2) změnit ornou půdu na území pro zástavbu RD.

Spol.Voda CZ s.r.o. předložila návrh projektu „Splašková kanalizace a ČOV Všestary.
- ve změně by mělo být zapracováno i umístění ČOV.
p. Šandera: Uvedená věc se objevuje znovu. Minimálně před půl rokem bylo starostovi uloženo, aby o pozemcích jednal, ale nic se stále neděje.
starosta: Prvotní ohledání pozemků bylo provedeno po projednání v investiční komisi v říjnu a definitivní rozhodnutí o změně koncepce odkanalizování padlo na zasedání ZO 23.10.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu Obce a MVDr. Nováka ve věci jednání s vlastníky pozemků o umístění kanalizace a ČOV Všestary.
Hlasování o usnesení č. 237/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

7) starosta obce vydává příkaz k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci. Fyzické inventury provedou DIK do 17.12.2008 dle inventurních soupisů vydaných k 30.11.2008. Zápisy o jejich provedení budou předány do 20.12.2008 na OÚ Všestary. Dokladovou inventuru k 31.12.2008 a ukončení inventarizace majetku Obce Všestary provede HIK do 25.1.2009.
p. Martínek: Komise by neměly být takové, aby si konkrétní lidé kontrolovali majetek na svém pracovišti.
starosta: po připomínce p.Martínka budou komise pro inventarizaci staveny takto:
- hlavní inventarizační komise: p.Gabriel, ing.Lučický, p.Došel
- dílčí inventarizační komise pro OÚ: Josef Štefanka, Monika Kutálková,
Jitka Kolovratníková
- dílčí inventarizační komise pro Břízu: Josef Pešek, František Otčenáš, Martin Dufek
- dílčí inventarizační komise pro Chlum: Jan Martínek, Michal Hendrych, Milan Kalaš
- dílčí inventarizační komise pro Lípu: Přemysl Vecek, Libor Bydžovský, Petr Vondrus
- dílčí inventarizační komise pro Rosnice: Josef Václavík, Jan Macháček, Josef Pešek ml.
- dílčí inventarizační komise pro Rozběřice: Radovan Dvořák, Pavel Černý, Rudolf Šotola
- dílčí inventarizační komise pro Všestary: Josef Mareš, Jaroslav Krušina, Martin Dubický
- dílčí inventarizační komise pro krytý bazén, saunu a ubytovnu: ing.Michal Derner, Jaroslav
Neuman a Miroslava Pešková

8) vzhledem k tomu, že rozpočet obce bude projednáván začátkem příštího roku, je nutné přijmout na období do jeho schválení rozpočtové provizorium na rok 2009, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2008.
Hlasování o usnesení č. 238/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

9) k 31.12.2008 končí tříleté funkční období členů školské rady. V současné době zastupuje zřizovatele p. Matějovský, kterému funkční období končí a p. Gabriel, který byl jmenován za odstoupivšího Ing. Dernera usnesením č.229/2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO navrhuje jako zástupce zřizovatele ve školské radě na funkční období od 1.1.2009 do 31.12.2010 p.Gabriela a Ing. Fofa.
Hlasování o usnesení č. 239/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

10) Zasedání bylo ukončeno v 23.50 hodin.

Zapsal: Ing. Vladimír Fof
Ověřovatelé: JUDr. Zuzana Zlatohlávková a Ing. Božena Skořepová
Starosta Obce: Josef Macháček

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č.1 – přijatá usnesení
č.2 – prezenční listina

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018