Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2008
Místo konání: v zasedací místnosti v místní části Rozběřice.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel,
Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, MVDr. Michal Novák,
Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Přemysl Vecek přítomen do 23:45 (do usnesení č. 215/2008)
Nepřítomni: Ing. Pavel Šandera.
Za OV: Josef Václavík (Bříza), Vojtěch Geltner (Chlum).
Zahájeno: 19.07 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Michal Derner a Ing. Martin Lučický. Na ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr. Zuzana Zlatohlávková a Ing. Božena Skořepová.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23.10.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a Ing. Boženu Skořepovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 198/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Proti zápisům z minulých zasedání ZO nebyly vzneseny žádné námitky. Tím se zápis považuje za schválený.
Ing. Skořepová: nevznesla námitku, pouze upozornila na to, že nebyla dosud vyvěšena usnesení ze dne 25.9.2008 na elektronické úřední desce.
Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.

Návrh programu jednání:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Různé
4) Neprojednané body na minulém zasedání ZO
5) Z jednání investiční komise (dále jen „IK“)
6) Připomínka obyvatel čp. 4 ve Všestarech
7) Všestarské neziskovky a jiné
8) Úhrada faktur
9) Dopravní obslužnost
10) Projekt na modernizaci budovy II. st. ZŠ
11) Žádost o zpevnění komunikace
12) Kolektory na bazénu
13) Žádost o prodej pozemku
14) Závěr

JUDr.Zlatohlávková: Navrhuje posunout body 5 a 10 za bod 2.
Ing.Skořepová: Navrhuje vložit do bodu č.4-Neprojednané body na minulém zasedání ZO zprávu finančního výboru (dále jen „FV“) o úhradách faktur.
Ing.Derner: Navrhuje sloučit body č.4 a 8 programu jednání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 23.10.2008 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Z jednání IK
4) Projekt na modernizaci budovy II. st. ZŠ
5) Různé
6) Neprojednané body na minulém zasedání ZO a zpráva FV o úhradách faktur
7) Připomínka obyvatel čp. 4 ve Všestarech
8) Všestarské neziskovky a jiné
9) Dopravní obslužnost
10) Žádost, o zpevnění komunikace
11) Kolektory na bazénu
12) Žádost o prodej pozemku
13) Závěr
Hlasování o usnesení č. 199/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) kontrola usnesení:
- č. 122/2007 o všestarských neziskovkách.
Byl předložen návrh rámce pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ … bude projednáno na příštím zasedání ZO.
- č. 178/2007 o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 279/27 o výměře 18 m2 v k.ú. Lípa.
Na základě vyhlášeného záměru se jako zájemci o výše uvedený pozemek přihlásili pouze manželé Rejmánkovi.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 279/27 v k.ú. Lípa u Hradce Králové o výměře 18 m2 manželům Libor a Jana Rejmánkovi za 200,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 200/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Gabriel: Počet usnesení, která je třeba zkontrolovat je příliš velký. Proto navrhuje projednat to na mimořádném zastupitelstvu.
Ing. Skořepová:.Vzhledem k tomu, že o svolání mimořádného zasedání požádalo 6 zastupitelů, navrhuje ho svolat na 6.11.2008
starosta: Mimořádné zasedání bude 6.11.2008 ve Všestarech od 19.00 hodin.

3) z jednání rozšířené IK.
p. Mareš: seznámil ZO s průběhem jednáním na zasedání rozšířené IK a s návrhy přijatými na jednání:
- ve věci dalšího postupu prací na projektu všesportovního areálu „Sokolovna“ navrhuje vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektu výstavby sportoviště pro stavební řízení a navrhuje udělit souhlas k jednání o výkupu potřebných pozemků v dané lokalitě.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje k jednání s majiteli pozemků pro všesportovní areál „Sokolovna“ p. Macháčka a MVDr. Nováka.
Hlasování o usnesení č. 201/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- ve věci změny koncepce odkanalizování Všestar navrhuje schválit novou koncepci odkanalizování tzn. náhradou za přivaděč do ČOV Hradec Králové vybudovat pro Všestary, Rosnice a Rozběřice ČOV Všestary a pro odkanalizování Břízy ČOV Bříza. Odkanalizování Chlumu a Lípy ponechat do ČOV Čistěves. Dále požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o schválení nové koncepce, zařadit změnu koncepce odkanalizování části území do ÚPO a udělit souhlas k jednání o odkupu pozemků.
JUDr. Zlatohlávková: Problém je v tom, že dosud nevíme, kdo je vlastníkem dotčených pozemků, jak o tom bylo hovořeno na rozšířené IK
starosta: V současné době můžeme jenom předpokládat lokalitu, kde by měla být ČOV Všestary postavena. V této lokalitě bylo dohledáno pouze několik majitelů pozemků. Pro další postup by měla být zadána alespoň studie, která navrhne umístění a velikost ČOV včetně potřebných pozemků a odhadu investičních nákladů na stavbu.
JUDr. Zlatohlávková: Nejdříve by mělo být jasné, čí jsou pozemky.
Ing. Skořepová: V usnesení by měla být zmínka o všech obcích (tedy i Lípa a Chlum).
JUDr. Zlatohlávková: Usnesení by mělo být na odkanalizování minimálně ve dvou krocích. Není možno dále ztrácet čas a musí se začít jednat.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o změně koncepce odkanalizování Obce Všestary z přivaděče splaškových vod do Hradce Králové na odkanalizování pomocí vlastních čistíren odpadních vod. Hlasování o usnesení č. 202/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Ing. Skořepová: Pokud se bude žádat o změnu územního plánu, tak by se mělo jednat i o změně dle žádosti p.Špalka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost p. Špalka o změnu funkčního využití pozemku p.č.235/9 (dle geometrického plánu č.101-63/2008) v k.ú.Bříza z orné půdy na plochu určenou k zastavění do změny územního plánu č. 2 za podmínky, že tato změna nebude mít negativní vliv na lhůty pro její schválení.
Hlasování o usnesení č. 203/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zajistit zapracování změny koncepce odkanalizování Obce Všestary do vlastních ČOV do změny územního plánu č.2.
Hlasování o usnesení č. 204/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Na příští čtvrtek tj. 30.10.2008 se sejde skupina (Ing. Šandera, p. Šandera, Ing. Machůt,
Ing. Derner, p. Macháček, p. Mareš) nad projednáním odkanalizování obcí.

4) ve věci projektu došlo k jednání na CEPu, kde byla projednána projektová dokumentace po úpravě tak, aby odpovídala podmínkám operačních programů. Požadované úpravy budou v dokumentaci provedeny do konce měsíce. Předpokládané termíny obou výzev jsou až leden, únor 2009. Po podání žádosti do OP je nutné:
- připravit výzvy na provádění autorského dozoru
- připravit výzvu na výkon koordinátora bezpečnosti práce sloučený s technickým dozorem
- připravit výzvu na realizaci projektu
Pro podání žádosti musí mít žadatel připravenu částku na spolufinancování projektu ve výši 10 % pro OPŽP a 7,5 % pro ROP. Celkem by se mělo jednat o částku ve výši 2,- mil.Kč. JUDr. Zlatohlávková: Z projektu do projektu se přemísťovalo zateplení střechy školy.
p. Gabriel: Určitě by bylo dobré zadat žádost CEPu, aby to za Obec vysoutěžil.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO projednalo přípravu projektů „Energetické úspory ZŠ Všestary“ a „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary č. p. 57 – budovy II. stupně“ k předložení do Operačního programu Životní prostředí a Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Hlasování o usnesení č. 205/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční závazky Obce Všestary na spolufinancování projektů „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“ ve výši 7,5 % z celkových uznatelných (způsobilých) výdajů projektu (ROP) a „Energetické úspory ZŠ Všestary“ ve výši 10 % z celkových uznatelných (způsobilých) výdajů projektu (OPŽP).
Hlasování o usnesení č. 206/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi Obce, zapracovat finanční závazky do rozpočtu a rozpočtového výhledu Obce Všestary na rok 2009.
Hlasování o usnesení č. 207/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) různé:
- bylo ohlášeno zahájení terénních průzkumných prací na trase projektované komunikace R35.
JUDr. Zlatohlávková: Navrhuje zrušit usnesení 165/2007.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení usnesení 165/2007, které je nic neříkající.
Hlasování o usnesení č. 208/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi informovat bez zbytečného odkladu členy zastupitelstva o všech skutečnostech týkajících se rychlostní komunikace (jejího rozšíření) R35.
Hlasování o usnesení č. 209/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Povodí Labe s.p. (IČ: 70890005) projednalo se ZD Všestary projektovou dokumentaci na suchý poldr, který by měl zadržet vody z chlumského návrší a regulovat průtok vod, které končí v Labi. Suchý poldr je navržen tak, aby neohrozil svým naplněním okolní obce. Dále předložilo PD k projednání ZO.
JUDr. Zlatohlávková: Jak to ochrání Rozběřice?

- 8.9.2008 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2008. Zpráva o výsledku hospodaření Obce bude vypracována po kontrole, která se uskuteční 15.4.2009.

- vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu (bufet, kadeřnictví, masérna a kosmetika) a o nájemních smlouvách následně rozhodne RO.
JUDr. Zlatohlávková: Navrhuje vyhlásit záměr na pronájem celého areálu. Na příště je potřeba připravit podklady.

- pojízdná prodejna na Lípu by přijížděla v úterý a ve čtvrtek v cca 14.00 hod. Vzhledem k tomu, že Lípa je zařazena na konec rozvozové trasy nelze změnit čas příjezdu. Pojízdná prodejna je provozována bez požadavku na dotování této služby.
p. Štefanka: Čas je sice nevyhovující, ale stejně by se to mělo zkusit a uvidí se. Proč není možno dotovat pojízdnou prodejnu pro Lípu ve vhodnější době, když se dotuje ztrátový provoz bazénu?
p.Martínek: Pojízdná prodejna zajíždí na Lípu v nevhodnou dobu, ale stejný problém bude následovat v Rozběřicích, kde pí. Srdínková dle jeho informací bude prodejnu zavírat.

- nabídku na provedení karosářských oprav a úprav včetně vnějšího olakování dle platné vyhlášky vozidla Mitsubishi L300, které je druhým vozidlem JSDHO Chlum, ve výši 130.426,- Kč předložila Požární technika Komet s.r.o. (IČO: 18623255).
p. Martínek: Navrhuje, aby auto bylo dáno k dispozici všem sborům, nebo přímo SDH Rozběřice, který auto potřebuje nejvíce.
Ing. Derner: Není možno ho používat všemi sbory, když by ho SDH Chlum potřebovalo pro zásah.
Ing. Skořepová: Obec má omezené prostředky a není možno je dát jen na SDH
p. Gabriel: Je potřeba rozlišovat, zda jde o vozidlo pro zájmovou činnost nebo pro rychlé zásahy.
p. Vecek: Jednotka typu III. (SDH Chlum) potřebuje mít dva vozy. V současné době mají jen jeden. Bez úprav je to auto na nic.
p. Martínek: Na Chlum bylo od roku 2006 dáno cca 2.300,- tis.Kč. Přitom, nebyly sehnány žádné peníze od sponzorů.
p. Vecek: na vozidlo LIAZ dostala Obec 1.200,- tis.Kč od kraje formou dotace. Na úpravu druhého vozu sehnal příspěvek 30,- tis.Kč.
Ing. Skořepová: S penězi se musí šetřit s ohledem na povinnost finanční spoluúčasti realizace akcí pomocí dotací, za sehnání daru chválí p.Vecka.
p. Martínek: Auto bylo na technické kontrole a stálo to už 15,- tis.Kč. ZO to při tom nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková: Žádá FV (finanční výbor) o rozklíčování peněz vydaných Obcí na SDH.
p. Štefanka: V jednotlivých SDH je potřeba provést kontrolu jednotlivých příspěvků a na co byly využity.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 80.000 Kč na úhradu úprav vozu MITSUBISHI L300, 2,5 4WD, RZ 3H9 3561 pro JSDHO Chlum. Částka bude zařazena do rozpočtu Obce na rok 2009 jako účelová.
Hlasování o usnesení č. 210/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Martínek: Je potřeba opravit zvoničku na Chlumu.
starosta: Pro opravu chlumské zvoničky připraví podklady po dohodě před dnešním jednáním p.Geltner a seznámí s nimi ZO na příštím jednání.

p. Martínek: Kam se poděly prolézačky z dětského hřiště na Chlumu? Proč nebyl upraven terén po odstranění?
starosta: Na základě požadavku vedoucí učitelky MŠ na Chlumu provedli odstranění prolézaček členové SDH Chlum s tím, že budou zlikvidovány při sběru starého železa. Odstraněné prolézačky nevyhovují stávajícím předpisům.

JUDr. Zlatohlávková: Stále vázne oprava hřbitovní zdi na Chlumu. Kontakt na firmu p. Krajčovic je 605 896 410, který opravil nádherně hřbitovní zeď v Dohalicích
p. Vecek: O nabídku na opravu zdi byla požádána také stavební firma, která v současné době pracuje v ZD Všestary.

Ing. Skořepová: Jak je to s Všestarským hřbitovem? Kdy to čerpadlo konečně bude? A bude napumpování vody snazší, hlavně pro starší občany?
starosta: Čerpadlo je od dnešního dne skladem. Jeho montáž bude provedena během příštího týdne a voda by měla být načerpána pouhým stiskem tlačítka.

p. Došel: Navrhuje změnu zasedání ZO na pátek. Ze čtvrtka na pátek je problém ráno chodit do práce.
Ing. Derner: Problém je v připravenosti podkladů pro zasedání.
starosta: Na příště bude připraven návrh na změnu termínu schůzí ZO.

p. Šandera: Jak se kontrolují brigádnické hodiny prováděné zaměstnanci na bazénu?
starosta: Kontrola nebyla zatím provedena.

6) neprojednané body na minulé zasedání ZO a úhrada faktur.
Ing. Skořepová: seznámila ZO se zprávou FV ve věci úhrad následujících faktur. Po prověření doporučuje schválit a následně uhradit:
- za zapůjčení mobilních WC na oslavy na Chlumu 8.000,- Kč. Fakturu vystavila Garda města Hradec Králové (IČ: 52194903).
- za zpracování PD na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích 33.950,- Kč. PD zpracoval N-Projekt s.r.o. (IČ: 64255522). Předpokládané investiční náklady na stavbu jsou s DPH 458,15 tis.Kč. V případě provedení bouracích prací svépomocí klesnou náklady na cca 297,5 tis.Kč. V ohlášení stavby je uveden jako osoba vykonávající stavební dozor ing.Michal Derner.
- za stavební úpravy v cukrárně, které pováděla firma Fa Milan Roušal-zednické práce (IČO 69886318) bylo uhrazeno celkem 98.204,- Kč. Navýšení částky o 24.499,50 Kč se týká pokládky dlažby ještě i ve zbývající místnosti kde se původně uvažovalo pouze s pokládkou PVC. V souvislosti s tím bylo uhrazeno za instalatérské práce firmě František Skořepa-vodoinstalace (IČO: 65724445) 9.420,- Kč; za opravu elektroinstalace firmou Ladislav Srdínko (IČO: 43477194) bylo uhrazeno 24.301,- Kč a za nákup dlažby, obkladů a sanitární techniky bylo uhrazeno 26.089,- Kč. Celkem za stavební úpravy v cukrárně bylo uhrazeno 158.014,- Kč.
- za vedení projektu „Energetické úspory ZŠ Všestary“ dle mandátní smlouvy s Centrem evropského projektování a.s. (IČ: 27529576) ve výši 17 850,- Kč.
- za vedení projektu „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“ dle mandátní smlouvy s Centrem evropského projektování a.s. (IČ: 27529576) ve výši 17 850,- Kč.
FV: Fakturace je provedena ve smyslu mandátní smlouvy,doporučení schválit úhradu
- za prováděcí dokumentaci projektů „Energetické úspory ZŠ Všestary“ a „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“ dle dodatku č.1 SOD s Projekční kanceláří-Ing.arch.Jan Zima (IČ: 15589854) ve výši 333.200,- Kč.
FV: Byla zkontrolována smlouva z května 2007 včetně dodatku z listopadu 2007 o rozšíření díla a zvýšení ceny (usnesení č.224/2007). Fakturace je ve smyslu smlouvy, touto fakturou je vše podle smlouvy zaplaceno, a to jak DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení ) tak DPS (dokumentace k provedení stavby), DPS je předmětem plnění této faktury.
- za provedení zemních prací s pojených s revitalizací koryta Olšovky v části od Chlumu společnosti ATM-zemní práce s.r.o. (IČ: 25966073) ve výši 14 756 Kč.
FV: Bylo vysvětleno starostou a p.Veckem o jaký problém se jednalo.
- za provedení servisních prací na zařízení veřejného rozhlasu spol. Vegacom a.s. (IČO: 25788680) ve výši 15.910,- Kč.
FV: Nepřesná identifikace elektronických součástek použitých k výměně za 4 780 Kč na faktuře, v budoucnu pohlídat.
- za inzerci krytého bazénu, sauny a ubytovny v kulturním měsíčníku Patriot vydavatelství Ladislav Suchánek, C.K.Haló (IČ: 10472517) na období říjen-listopad-prosinec-leden ve výši 3 000,-Kč.
FV: Jedná se o propagaci budovy bazénu včetně ubytování, nutnost účtování na středisko bazén.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úhradou faktur od: Garda města Hradec Králové (IČ: 52194903) ve výši 8.000,- Kč za zapůjčení mobilních WC; N-Projekt s.r.o. (IČ: 64255522) ve výši 33.950,- Kč za projektovou dokumentaci na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích; Fa Milan Roušal-zednické práce (IČO 69886318) ve výši 98.204,- Kč provedené stavební práce v nebytových prostorách v čp.53 ve Všestarech; František Skořepa-vodoinstalace (IČO: 65724445) ve výši 9.420,- Kč za úpravy vodoistalace a odpadů spojené se stavebními pracemi v nebytových prostorách v čp.53 ve Všestarech; Ladislav Srdínko (IČO: 43477194) ve výši 24.301,- Kč za úpravy elektroistalace spojené se stavebními pracemi v nebytových prostorách v čp.53 ve Všestarech; Centrum evropského projektování a.s. (IČ: 27529576) ve výši 17 850,- Kč za vedení projektu „Energetické úspory ZŠ Všestary“ a ve výši 17 850,- Kč za vedení projektu „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“; Projekční kancelář-Ing.arch.Jan Zima (IČ: 15589854) ve výši 333.200,- Kč za zpracování projektové dokumentace pro provedené stavby; ATM-zemní práce s.r.o. (IČ: 25966073) ve výši 14 756 Kč za revitalizaci koryta vodního toku Olšovka; Vegacom a.s. (IČO: 25788680) ve výši 15.910,- Kč za servis veřejného rozhlasu; Ladislav Suchánek, C.K.Haló (IČ: 10472517) ve výši 3 000,-Kč za inzerci v Kulturním měsíčníku.
Hlasování o usnesení č. 211/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- firma Hana Šanderová, přípravné práce pro stavby (IČ: 72888369) předložila cenový návrh vyúčtování za provedené zemních prací spojených s opravou zborcené kanalizace v Rozběřicích ve výši 54.468,80 Kč

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené vyúčtování za opravu kanalizace v Rozběřicích ve výši 54.468.80 Kč.
Hlasování o usnesení č. 212/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá finančnímu výboru provést kontrolu banky a pokladny za rok 2008, hospodaření střediska bazén, projednat návrh rozpočtu Obce na rok 2009 a projednat dílčí přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2008 Krajským úřadem Královehradeckého kraje.
Hlasování o usnesení č. 213/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

RO schválila smlouvu o výpůjčce, která se týká prvků, kterými byla dovybavena dětská hřiště (všechny místní části a obě MŠ) a sportoviště (hřiště TJ Sokol Všestary a tělocvična). Při spoluúčasti Obce ve výši 71.698,- Kč byly pořízeny prvky v celkové hodnotě 180.525,- Kč. Rozdíl ve výši 108.826,- Kč pokryla část dotace Královéhradeckého kraje, která byla poskytnuta v rámci projektu Dovybavení dětských hřišť a sportovišť Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866. Celkové náklady na uvedený projekt byly 548.945,33 Kč a Královéhradecký kraj ho dotoval částkou ve výši 278,- tis.Kč.
Ing. Skořepová: Jak se rozdělují dotované částky, že obec Všestary má největší podíl? starosta: V případě tohoto projektu byla výše dotace stanovena dle počtu obyvatel.

- manželé Nečasovi podali žádost o převod pozemku, když uvádějí, že jej užívají společně se zakoupenou nemovitostí, na základě vydržení.
starosta: RO návrh na vydržení projednala a doporučila postupovat tak jako v jiných obdobných případech tj. po zaměření zabraného pozemku, které si uhradí uživatel, jeho odprodání. Tento postup byl projednán s manželi Nečasovými, kteří jej neakceptují a trvají na převodu vlastnictví pozemku na základě vydržení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo ve věci „Návrh řešení“ podaného dopisem ze dne 28.8.2008 manžely Nečasovými nesouhlasit s návrhem vydržení pozemku a řešit narovnání hranic pozemku odprodejem.
Hlasování o usnesení č. 214/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- projekční kancelář Stanislav Stejskal-Dopravní projekce zpracovala projektovou dokumentaci na projekt „Všestarské zastávky“ včetně dílčích rozpočtů. Náklady na podlahy jednotlivých zastávek včetně dalších nutných ploch jsou pro zastávku na Lípě u zvoničky ve výši 54.645,- Kč; na zastávku Všestary žel.st. ve výši 35.557,- Kč; na zastávku Všestary-Rosnice ve výši 65.438,- Kč a na zastávku Všestary-zdr.stř. ve výši 136.201,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá investiční komisi provést zadávací podmínky na zhotovení všestarských zastávek.
Hlasování o usnesení č. 215/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Hynek předložil ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí, VČP Net s.r.o. a p.Hynkem na pozemek p.č.302 v k.ú.Lípa u Hradce Králové dle KN.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s zřízením věcného břemene mezi Obcí Všestary, VČP Net s.r.o. (IČ: 27495949) a p.Romanem Hynkem na pozemek p.č.302 v k.ú.Lípa u Hradce Králové dle KN za jednorázovou úhradu ve výši 108,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 216/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- spol. ARBOR, spol.s r.o. (IČ: 44699158) v zastoupení spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ: 60193336) předložila návrh dodatku smlouvy o změně technologie a prodloužení termínu … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

- AFK Probluz podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění činnosti družstva mládeže. Celkem je 27 členů z evidence našich obyvatel a příspěvek byl dříve poskytován ve výši 500,- Kč na žáka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro AFK Probluz (IČ: 62695525) ve výši 500,- Kč na žáka z evidence našich obyvatel.
Hlasování o usnesení č. 217/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

7) připomínka nájemníků čp.4 ve Všestarech k územnímu řízení na stavbu rodinného domu pí.Strakové (sl.Novákové). Na poslední schůzce, která byla svolána 9.10. do zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech a které se zúčastnil p.Šoula (SBD), MVDr. Čapková (samospráva SBD), ing.Čapek (samospráva SBD a zástupce pí.Strakové), p.Straka a starosta obce bylo dohodnuto, že pro další jednání ve věci odkoupení části pozemku kolem bytovky čp.4 objedná Obec zpracování geometrického plánu v rozsahu jak jej navrhuje bytová samospráva. Ve věci stavby rodinného domu pí.Strakové bylo zahájeno územní řízení a 16.10. proběhlo veřejné projednání … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

8) všestarské neziskovky:
- ŠK Lípa žádá o sponzorský dar na rok 2008 ve výši 15.000,- Kč

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek 15.000,- Kč pro Šachový klub Lípa (IČ: 49334662) na činnost klubu v roce 2008.
Hlasování o usnesení č. 218/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- SDH Rozběřice podalo z důvodu zajištění mobilnosti JSDHO a soutěžního družstva žádost o pořízení dopravního auta a přívěsného vozíku. K žádosti přiložily možné varianty dopravního auta v provedení 8-9místného minibus v ceně do 200,- tis.Kč a přívěsu na převážení požární stříkačky včetně výzbroje za 33.443,- Kč.
p. Osond: Vzhledem k nákladům na provedení přístavby hasičské zbrojnice zrušil požadavek na její výstavbu a za ušetřené peníze požadoval pořídit mikrobus do kterého se požární stříkačka vejde a ještě se ušetří za přívěs. Předpokládaná cena vozidla je pak 350,- tis.Kč.
p. Martínek: Podle čeho se vycházelo a odkud jsou brány ceny?
p. Osond: Hledalo se na internetu. Lepší je možná auto dovést z Německa. Na hasičský sport si peníze seženeme sami. Na vůz s přívěsem potřebují částku cca 350.000,- Kč.
p. Martínek: Navrhuje nižší částku ne 350.000,- Kč, ale tak max. 200.000,- Kč.
p. Dvořák: Problém s autem mají i na Lípě. Pokud by s nimi nejezdil jeden z nich, tak se nikam na soutěže nedostanou.
p. Gabriel: Proč teď nechcete pokračovat v rekonstrukci hasičské zbrojnice, pro kterou už byla zpracována projektová dokumentace, a žádáte o peníze na auto?
p. Osond: Auto je pro nás důležitější.
p. Gabriel: S vydáváním peněz na auto pro zájmový sport nesouhlasím, to by za chvíli mohli přijít další a Obec má omezené prostředky.

Po vzájemné hádce mezi p. Osondem a p. Gabrielem předsedající zasedání ukončil.

- SDH Lípa žádá o příspěvek na konání Posvícenské zábavy ve výši 3.000,- Kč … bude projednáno na příštím zasedání ZO..
- TJ Sokol Všestary žádá o příspěvek na ceny do I.ročníku soutěže žactva v aerobiku ve výši 2.000,- Kč … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

9) názvy autobusových zastávek a obslužnost … bude projednáno na příštím zasedání ZO.:

10) žádost o zpevnění komunikace … bude projednáno na příštím zasedání ZO. ,

11) ukončení projektu na solární ohřev vody … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

12) žádost o prodej pozemku … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

13) Zasedání bylo ukončeno v 00:35 hodin.

Zapsal: Ing.Vladimír Fof 
Ověřovatelé: JUDr. Zuzana Zlatohlávková a Ing. Božena Skořepová
Starosta Obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018