Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v hospodě „Na Lípě“ v místní části Lípa.
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: Ing. Michal Derner, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, MVDr. Michal Novák, Ing. Božena Skořepová.
Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
Hosté: Ing.Ladislav Novák, RNDr. Radomír Tichý.
Zahájeno: 19.07 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Šandera a p. Josef Štefanka. Na ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr. Zuzana Zlatohlávková a p. Jaroslav Došel.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 25.9.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a p. Jaroslava Došela a návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a p. Josef Štefanka.
Hlasování o usnesení č. 174/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Proti zápisům z minulých zasedání ZO byly vzneseny následující námitky:
JUDr. Zlatohlávková: Seznámila přítomné s námitkami proti zápisům z jednání zastupitelstva obce ze dne 3.7.2008 a 21.8.2008. Námitky byly předány zapisovateli v písemné podobě a pro zpracování zápisu budou předány také elektronicky.
p. Martínek: Proč v zápisech nejsou uvedeny citace celých připomínek? Podle zápisu vypadá jeho projev, jako projev malého dítěte.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisům z minulých zasedání zastupitelstva obce v tomto znění:
- námitky do zápisu z jednání zastupitelstva obce konanému dne 3.7.2008: hlavička má znít „Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce“. Vzhledem ke skutečnosti, že zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení) ve svém ustanovení § 92 odst. 2 věta druhá jasně definuje, že zasedání zastupitelstva svolává starosta, nemohu souhlasit se zněním zápisu, tak, jak je uvedeno: “… že zasedání ZO nebylo svoláno v souladu se § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních)…” ale musí znít “… že zasedání ZO nesvolal …”.
- námitky do zápisu z jednání zastupitelstva obce konanému dne 21.8.2008: s ohledem na skutečnost, že moje námitky do zápisů zastupitelstva jsou podávány ve zkreslené podobě, tedy tak, že po jejich přečtení v zápise musí každý občan této obce dojít k závěru, že jsem chabého ducha, nezbývá mi než vznést námitky písemnou cestou. K zápisu 21.8.2008 uvádím, že jsem si zcela jista, že jsem nehovořila o zápisu z jednání zastupitelstva, který je zveřejňován na internetu a vytištěném originálu. Podala jsem výklad zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), tedy jeho ustanovení § 26 odst. 1, který upravuje úřední desku. V průběhu jednání jsem tak učinila 3x, lze tedy předpokládat, že takto zkreslený zápis není pouze omyl. Jsem si zcela jista, že jsem poskytla výklad takový, že zápis se zveřejňuje na úřední desce (vitrína) a dále o tom, že obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet). Neexistuje tedy žádný vytištěný originál. Vzhledem k tomu, že stejné pochybení se opakuje již čtvrtý měsíc po sobě, tj. něco jiného předkládá starosta obce při jednání (zápis, který byl podle jeho slov vyvěšen na úřední desce - vitrína) a něco jiného je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, jedná se vlastně o nesoulad listin, a já jsem vyjádřila znepokojení nad nastalou situací a následně jsem vyzvala starostu obce, aby zvážil své setrvání ve funkci.
Konkrétní pochybení: na jednání zastupitelstva, které se konalo dne 26.6.2008 byl přítomen zastupitel pan Jan Martínek, který však není uveden v zápise z jednání, a to mezi přítomnými, či mezi omluvenými, já jsem si navíc zcela jista, že přítomen byl. Pan Martínek také tuto námitku vznesl. Zastupitelů tedy bylo přítomno na jednání 11. (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění - zákon o obcích stanoví, co se vždy v zápise uvede, tj. i počet přítomných členů zastupitelstva). V této souvislosti je třeba apelovat i na ověřovatele zápisu.
Dne 26.6.2008 byl také schválen záměr prodeje pozemku p.p.č. 279/18 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové za cenu 200,- Kč (usnesení č. 135/2008). Pozemek měl však výměru 1224 m2, vyvěšený záměr zněl na 18 m2. Dne 21.8.2008 byl předložen zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.p.č. 279/27 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové. Lze tedy shrnout, že zastupitelstvo schválilo záměr jiného pozemku než toho, který měl schválen být. Pozemek, který je předmětem prodeje mohl vzniknou až 22.7.2008, takovou smlouvu stíhá zákon sankcí neplatnosti.
Dále jsem upozornila starostu obce, že zápis z jednání zastupitelstva ze dne 3.7.2008 nebyl zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě (§ 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění - zákona o obcích)
Ze zápisu pak zcela vypadlo v bodě různé moje poděkování, a to jako členky zastupitelstva a jako občana obce občanům části Chlum za osobní aktivitu při údržbě chodníků, když jsem se tuto skutečnost dozvěděla od zastupitele pana Přemysla Vecka.
Hlasování o usnesení č. 175/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.
JUDr. Zlatohlávková: navrhla doplnění v bodě č.3)-různé o projednání změny JŘ, vyhl. 3/2004 a o archivaci zápisů a usnesení.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Různé
4) Splašková kanalizace a změna ÚPO
5) CEA a Informační centrum Všestary
6) Plánovací smlouva
7) Úhrada faktur
8) Úprava rozpočtu Obce a ZŠ
9) Projekt OPZ
10) Vydržení pozemku
11) Všestarské zastávky
12) Kupní smlouva na pozemky pro hřbitovní komunikaci
13) Pomník Boží muka na Lípě
14) Smlouva o zřízení věcného břemene
15) Dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor
16) Žádost AFK Probluz o příspěvek
17) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 25.9.2008.
Hlasování o usnesení č. 176/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení:
č. 135/2008 a č. 161/2008: Usnesením č. 135/2008 schválilo zastupitelstvo obce záměr obce prodat pozemek p.p.č. 279/18 o výměře 18 m2 v k. ú. Lípa, usnesením č. 161/2008 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.p.č. 279/27 o výměře 18 m2 v k.ú. Lípa. Rozhodnutí zastupitelstva nebyla v souladu, neboť záměr byl vyhlášen na jiný pozemek, než který byl schválen k prodeji. S ohledem na tuto skutečnost je nutné záměr prodat pozemek znovu projednat.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ruší usnesení č. 135/2008 ze dne 26.6.2008 a č. 161/2008 ze dne 21.8.2008.
Hlasování o usnesení č. 177/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr na prodej pozemku p.p. č. 279/27 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa za cenu 200,- Kč za 1 m2.
Hlasování o usnesení č. 178/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

č. 147/2008: o úpravě odvodnění komunikace 2. třídy v místní části Chlum … splněno.
Usnesením č. 147/2008 bylo starostovi uloženo projednat 26.8.2008 s členy SDH Chlum možnost pomoci při úpravě odvodnění komunikace 2. třídy v místní části Chlum. Myšleno tím bylo řešení provizorní, nikoliv v rozsahu požadavku SUS.
Úprava v rozsahu tak jak ji požadovala SUS byla projednána s místními hasiči. Vzhledem k tomu, že se jedná o odborné práce (frézování a pokládka živice, provedení zářezu do sávajícího povrchu, …) není v silách sboru tuto úpravu zajistit. Následně provedli zaměstnanci technických služeb úpravu, která řeší odvodnění pouze částečně.

č. 150/2008: průběžná údržba znečistěných komunikací ZD … úkol trvá
Jednání proběhlo a bylo přislíbeno zjednání nápravy.

JUDr. Zlatohlávková: Nejsou kontrolována správná usnesení (např. plnění volebního plánu, areál sokolovna ve Všestarech, pojištění zaměstnanců obecního úřadu, problémy s bytovkou ve Všestarech, pronájem bazénu, neziskovky, …). Usnesení nejsou kontrolována systematicky. Jedná se minimálně o 30 usnesení.
Ing. Šandera: Navrhuje pověřit kontrolní výbor kontrolou plnění všech usnesení, přijatých od počátku volebního období.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby ve smyslu ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění provedl kontrolu usnesení od počátku volebního období, o provedené kontrole pořídil zápis a zápis předal zastupitelům v souladu se schváleným jednacím řádem zastupitelstva nejpozději 7 dnů před konáním říjnového zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 179/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

3) Různé:
- Oredo s.r.o. (IČ: 25981854) předložila ZO k projednání rozsah zajištění dopravní obslužnosti autobusovou linkou, která projíždí místní částí Rozběřice pro období od 14.12.2008 do 12.12.2009. Dále upozornila na navýšení nákladů na autobus. Mimo to lze do pátku 17.10.2008 připomínkovat autobusové jízdní řády, které začnou platit 14.12.2008.
p. Osond: Je zbytečné, aby spoje od Hradce Králové projížděly obcí.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje autobusovou dopravu s průjezdem obcí Rozběřice ve směru do Hradce Králové.
Hlasování o usnesení č. 180/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- vzhledem k nefunkčnosti názvů zastávek v autobusových jízdních řádech jsou navrženy následující úpravy:

Linka Stávající název Nový název Pozn.
610010 Všestary-Rosnice obec Všestary-Rosnice
Všestary-ÚNZ Všestary-vlak.nádr.
Všestary-ObÚ Všestary-zdrav.stř.
Všestary-Bříza odb. Všestary-Bříza st.silnice
Všestary-Rozběřice odb. Všestary-Rozběřice st.silnice
Všestary-Rozběřice obec Všestary-Rozběřice
610120 - Všestary-Rozběřice – byl dán požadavek na doplnění spoje
610160 Všestary-Bříza rozcestí Všestary-Bříza st.silnice
Všestary-Rosnice obec Všestary-Rosnice
Všestary-Rosnice odbočka Všestary-rosnická

- Telefonica O2 podala informaci o zrušení nevyužívaných veřejných telefonních aparátů v Rosnicích, ve Bříze a ve Všestarech u Piccola.

- Dopis pí. Marie Šanderové o studni na všestarském hřbitově.
starosta: Přečetl dopis i odpověď na něj.
p. Martínek: Dopis je určen zastupitelům, tak proč odpovídal starosta sám? Paní Šanderová má úplnou pravdu. Problém s údržbou je dán malým počtem zaměstnanců technické údržby obce.
JUDr. Zlatohlávková: Odpověď na dopis není napsána jasně a srozumitelně.
p. Martínek: Není dobře, že se starosta stará o všechno sám. Měl by práci a povinnosti rozdělit na ostatní členy ZO a zaměstnance obce.
JUDr. Zlatohlávková: Příště je třeba vážit slova, aby odpověď nemohla být chápána jako arogantní.

- ve věci elektrické přípojky na chlumský hřbitov oznámila ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 27232425), že stavbu bude provádět ČEZ Distribuční služby, s.r.o.. Jedná se pouze o přípojné místo pro přípojku.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce zajištěním firmy na přípojku elektrické energie pro chlumský hřbitov.
Hlasování o usnesení č. 181/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- sběr nebezpečného odpad provede spol. RUND a.s. v sobotu 22.11.2008. Pro nadměrný komunální odpad budou vany přistaveny od pondělka 24.11.2008 ve Bříze, v Rosnicích a ve Všestarech pod nadjezdem. Od středy 26.11.2008 pak ve Všestarech u kurtů, v Rozběřicích u zvoničky, na Chlumu u hasičské zbrojnice a na Lípě u sběrného místa.

- ve spolupráci s Diakonií Broumov bude provedena podzimní humanitární sbírka v termínu 5. a 6.11.2008. Přivezené věci se budou ukládat tak jako posledně do garáže za Obecním úřadem ve Všestarech.

- ve věci projektu na modernizace budovy II.stupně ZŠ Všestary byly podepsány smlouvy o vedené projektu s Centrem evropského projektování, dokončují se úpravy dokumentace dle potřeb jednotlivých dotačních programů.
JUDr. Zlatohlávková: Do konce září 2008 měla být Centru evropského projektování (CEP) předána upravená projektová dokumentace na projekt přístavby základní školy. V případě, že nebudou dodržovány termíny stanovené smlouvou, neručí CEP za přípravu projektu. Dále žádá starostu, aby v případě, že ve smlouvě s CEP zůstala formulace společně a nerozdílně u kontaktních osob, kterými byli určeni pan starosta, místostarosta – p. Mareš a pí Zlatohlávková, aby zajistil tok informací z CEP na všechny kontaktní osoby, nikoliv pouze starostovi obce.
starosta: projektová dokumentace má být dokončena příští týden. CEP vzhledem k dovoleným zahájí práce na projektech až další týden a všechny podklady, která CEP požadoval na Obci byly předány.

- SDH Chlum předložilo upřesnění nabídky Odsavačů kouře. Aktuální cena uvedeného zařízení je 27.000,- Kč.
p. Martínek: Proč tečou takové peníze z obecní pokladny pro SDH Chlum? Ostatní SDH v obcích jsou tím poškozovány.
JUDr. Zlatohlávková: Ocenila zásah SDH Chlum při požáru ve Všestarech, konstatovala, že souhlasila s nákupem odsavače již na předchozím jednání, pouze apelovala na žadatele, aby lépe zjišťovali cenu již ve chvíli, kdy žádají zastupitelstvo o pořízení nového vybavení.
p. Vecek: Odsavač je nutný pro lepší možnost zásahu. Pokud přijedou členové SDH k zásahu v tričkách, tak rozhodně nemohou provést jakýkoliv zásah. Částka 12.000,- Kč za odsavač nebyla podle cen z katalogu. Informace o ceně byla od profesionálních hasičů, kteří ho za uváděnou cenu před šesti lety kupovali.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ruší usnesení č. 165/2008 a schvaluje nákup odsávacího zařízení v ceně do 27.000,- Kč pro SDH Chlum.
Hlasování o usnesení č. 182/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Po instalaci rozvodů vody v hasičské zbrojnici ve Bříze by mělo být provedena betonáž podlahy. Odhad ceny za vybetonování podlahy bez podlahové krytiny (dlažba nebo PVC) je cca 10.000,- Kč.
JUDr. Zlatohlávková: Jaký je stav účtu obce, aby bylo zřejmé na co máme a na co ne? Dále navrhuje, aby zastupitelstvo bylo pravidelně na každém svém jednání informováno o aktuálním stavu finančních prostředků.
starosta: cca přes 4 miliony, je možné tuto informaci podávat prostřednictvím rady obce.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úpravami podlahy v hasičské zbrojnici ve Bříze v ceně do 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 183/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Školská rada na svém jednání mimo jiné požaduje řešení problému s chodníkem kolem školky ve Všestarech.
JUDr. Zlatohlávková: Není možné to projednávat, když to bylo zastupitelům předloženo až těsně před zasedáním zastupitelstva.
p. Šandera: Největší problém je parkování na chodníku u bazénu. Už se o tom na zastupitelstvu mnohokrát mluvilo, ale stále se nic neděje.
JUDr. Zlatohlávková: Obec nemá vizi svého rozvoje, a tam řadí i parkování. Problém s parkováním vzniká už i v našich obcích, je potřeba ho řešit.
p. Šandera: Pokud se mají dávat nějaké zákazy parkování, tak se musí nejprve vyřešit to, kde se parkovat může.

- p. Martínek: seznámil přítomné se zápisem z jednání komise životního prostředí na kterém bylo projednáno změna poplatku za užívání veřejného prostranství, problém s kácením stromů, úprava obecního pozemku pod nadjezdem ve Všestarech a místní šetření sousedských vztahů.
JUDr. Zlatohlávková: Stromy v obci mají být ošetřeny odbornou firmou. Vyhláška o platbách za pronájem veřejného prostranství je postavena špatně, protože výnos 2.000,-Kč za rok je kontraproduktivní, navrhuje, aby kontrolní výbor, do jehož činnosti patří i kontrola dodržování této vyhlášky provedl kontrolu výběru poplatku, a zároveň sděluje, že po provedení kontroly hodlá usilovat o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby ve smyslu ustanovení § 119 odst. 3 písm. b) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění provedl kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 včetně jejího výnosu, o provedené kontrole pořídil zápis a zápis předal zastupitelům v souladu se schváleným jednacím řádem zastupitelstva nejpozději 7 dnů před konáním říjnového zastupitelstva.
ZO ukládá kontrolnímu výboru prověřit funkčnost a zjistit výnos obecně závazné vyhlášky (o PVP) a předložit o tom písemnou zprávu zastupitelům.
Hlasování o usnesení č. 184/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Štefanka: Ve vývěskách je opravdu potřeba mít mapy obecních pozemků (které mají být obcí udržovány).
JUDr. Zlatohlávková: Je pravda, že se to řeší již alespoň po páté. Řešením by bylo, kdyby jednotliví zastupitelé či členové osadních výborů měli tyto mapy u sebe a ostatní spoluobčany o tom co obec bude svými zaměstnanci udržovat mohli informovat.

- p. Štefanka: Zajištění pojízdné prodejny do obce Lípa. Co by to stálo? Do příštího zasedání zjistit. Problém s vodou na komunikaci v Lípě.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi, místostarostovi a předsedovi Komise za životní prostředí, aby zpracovali pasport obecních pozemků.
Hlasování o usnesení č. 185/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostovu vyvolat jednání se SÚS ohledně odvodnění komunikace na Lípě v místě u čp. 6.
Hlasování o usnesení č. 186/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Dvořák: Informace o přípojce vody do hasičské zbrojnice Lípa.
starosta: bohužel se s přípojkou začalo od konce. Pro její realizaci je nutné zpracovat dokumentaci. Samotné připojení na vodovodní řád bude pravděpodobně v komunikaci.
Ing.Novák: přislíbil zpracovat potřebnou dokumentaci.

- p. Osond: Nedalo by se umístit zrcadlo v Rozběřicích směrem k Nedělišťům?.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje instalaci dvou zrcadel na křižovatce v Rozběřicích.
Hlasování o usnesení č. 187/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Osond: Kam bude zasahovat hladina suchého poldru do obce Rozběřice.
starosta: při jednání na Povodí Labe s.p. byla předložena dokumentace z které vyplývá , že od přepadové hrany hráze suchého poldru je další převýšení do Rozběřic cca 4 m.

- p. Šandera: Jak funguje to, že škola prodává majetek? Komu ho má nejdříve nabídnout? Jedná se o prodej stolů ze školní jídelny. Stoly byly zachovalé a pro Sokol Všestary by se hodily.
Ing. Šandera: Pro příště by asi bylo dobré ZŠ připomenout, že Obec je zřizovatelem školy.

- JUDr. Zlatohlávková: Navrhuje změnu jednacího řádu.V § 9 odst. 4 věta třetí je v rozporu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.. Ve schváleném jednacím řádu je uvedeno „ Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů obecního zastupitelstva“. Ustanovení § 87 zákona o obcích stanoví nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru připravit návrh jednacího řádu tak, aby odpovídal platným zákonům.
Hlasování o usnesení č. 188/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu archivace zápisů a usnesení v souladu se zákonem o archivnictví.
Hlasování o usnesení č. 189/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- JUDr. Zlatohlávková: bude ZO uvažovat o úpravě nájmů u bytů v majetku obce?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení regulovaného nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. za použití sdělení č. 214/2008 Sb..
Hlasování o usnesení č. 190/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) k navrhované změně koncepce odkanalizování Všestar zatím nebylo přijato potřebné usnesení.
Ing. Šandera: Odkanalizování již bylo v usnesení projednáno (asi červen 2008). Ing. Machůt nabízel provedení studie.
p. Šandera: Na uvedeném jednání ZO byl též a má pocit, že to tam bylo odhlasováno.
p. Štefanka: Trvá na odkanalizování všech obcí najednou, tj. i místních částí Lípa, Chlum.
Ing. Šandera: Se omluvil a opustil zasedání v 23:10.
Ing. Novák: Vysvětlil část problémů s odkanalizováním.
p. Martínek: Žádá vysvětlení jednotlivých variant, aby se mohl dobře rozhodnout.
p. Došel: Nebylo by lepší svolat na tento problém mimořádné zasedání zastupitelstva?
JUDr. Zlatohlávková: Navrhuje rozšířit investiční komisi na zasedání v příštím týdnu o všechny členy ZO a tam to projednat

5) RNDr. Tichý představil projekt Centra experimentální archeologie (CEA) a vyjádřil podporu vybudování Informačního centra ve Všestarech, které by bylo s CEA přímo provázáno.
p. Martínek: Jak je možné, že na zasedání obce se schází stále méně zastupitelů a někteří nechodí opakovaně? Potom není možno se na ničem dohodnout.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s geodetickým zaměřením pozemku pro centrum experimentalní archeologie.
Hlasování o usnesení č. 191/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s geodetickým zaměřením pozemku pro informační centrum.
Hlasování o usnesení č. 192/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

6) Ing. Novák vysvětlil ve věci Plánovací smlouvy o jaké pozemky se jedná a že Obec je pouze účastníkem smlouvy.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje znění plánovací smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 193/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

7) Úhrada faktur … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

8) Úprava rozpočtu Obce a ZŠ:
- navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů v položce 4111 o částku 180,- tis.Kč (zajištění konání voleb)
- navýšení kapitoly 511 10 – Údržba a opravy o 300,- tis.Kč (výše kapitoly ve schváleném rozpočtu je 460,- tis.Kč). Úpravu rozpočtu projednala školská rada a žádá zřizovatele o schválení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů v položce 4111 o částku 180,- tis. Kč (zajištění konání voleb).
Hlasování o usnesení č. 194/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení kapitoly 511 10 – Údržba a opravy o 300,- tis. Kč (výše kapitoly ve schváleném rozpočtu je 460,- tis. Kč).
Hlasování o usnesení č. 195/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

9) Projekt OPZ … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

10) Vydržení pozemku … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

11) Všestarské zastávky … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

12) pro stanovení ceny pozemků potřebných pro hřbitovní komunikaci ve Všestarech vypracoval Ing. Jiří Stránský (IČ: 13564960) Znalecký posudek, kterým je cena stanovena na 70,72 Kč/m2. Návrh kupní smlouvy byl ZO předložen na jednom z minulých zasedání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu mezi prodávajícími paní Annou Zajíčkovou, panem Liborem Pánkem, paní Milenou Zubatou a kupující Obcí Všestary, IČ: 00269760, jejím předmětem je převod pozemků v kupní smlouvě specifikovaných, na základě geometrického plánu zhotoveného GON Hradec Králové a.s. číslo plánu 282-1051/2008 na tzv. hřbitovní komunikaci.
Hlasování o usnesení č. 196/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

13) Před zahájením jednání o tomto bodě JUDr. Zlatohlávková ohlašuje konflikt zájmů, neboť manžel je jednatelem a společníkem firmy Kamenoprůmysl Hradec Králové, IČ: 47450207 s odkazem na ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích a žádá, aby zastupitelstvo rozhodlo o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání. Zastupitelstvo obce bere na vědomí její sdělení a bere na vědomí, že v daném bodě bude přítomna při jednání, nebude však hlasovat.

Ve věci realizace opravy pomníku Boží muka na Lípě, byly osloveny firmy, které byly předloženy na minulém zasedání ZO:
- Patrik Lachman výzva se vrátila z důvodu adresát neznámý a telefony neexistují
- Kamenoprůmysl Komárek s.r.o. požadované práce neprovádí
- Kámen engineering s.r.o. požadované zakázky postupuje spol. Kamenoprůmysl
Hradec Králové s.r.o.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci opravy pomníku Boží muka na Lípě dle nabídky spol. Kamenoprůmysl Hradec Králové s.r.o. (IČ: 47450207) ve výši 234,- tis. Kč.
Hlasování o usnesení č. 197/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

14) Smlouva o zřízení věcného břemene … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

15) Dodatek smlouvy o nebytových prostorách … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

16) Žádost AFK Probluz o příspěvek … bude projednáno na příštím zasedání ZO.

17) Zasedání bylo ukončeno v 00:15 hodin.

Zapsal: Ing.Vladimír Fof 
Ověřovatelé: JUDr. Zuzana Zlatohlávková a Jaroslav Došel 
Starosta Obce: Josef Macháček 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018