Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v sále hospody „Na Bojišti“ v místní části Chlum.
Přítomni: Ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Ing.Božena Skořepová, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: Petr Gabriel, Ing.Martin Lučický, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, Ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek.
Za OV: Josef Václavík (Bříza), Vojtěch Geltner (Chlum).
Hosté: Ing.Ladislav Novák, Roman Hynek.
Zahájeno: 19.10 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing.Michal Derner a Ing.Božena Skořepová. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jan Martínek a p. Jaroslav Došel.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21.8.2008 jako ověřovatele zápisu p. Jana Martínka a p. Jaroslava Došela a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 144/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 26.6.2008 byly vzneseny následující námitky:
p. Martínek: I když byl na minulém zasedání přítomen, tak není uveden v zápisu na internetu.
JUDr. Zlatohlávková: Již čtvrtý měsíc nesouhlasí zápis na internetu s vytištěnými originály.
JUDr. Zlatohlávková: Zápis z mimořádného zasedání konaného dne 3.7.2008 nebyl zveřejněn v zákonné lhůtě ani do dnešního dne (21.8.2008).
Ing. Derner: V návrhu usnesení 113/2008 není řečeno za co se má platit, komu a kolik. Usnesení je nutno o tyto informace doplnit.
Doplněné znění usnesení č.113/2008: ZO schvaluje dodatek k SOD s projekční kanceláří Stanislav Stejskal-Dopravní projekce (IČ: 15586677) na projekt „Všestary-rekonstrukce místní komunikace Hřbitovní“, který navyšuje cenu o 37.961,- Kč a dodatek k SOD na projekt „Všestary-úprava chodníku u kostela“, který navyšuje cenu o 9.877,- Kč.
Ing. Derner: Usnesení 100/2008 není splněno. Není vloženo v katastru nemovitostí.
JUDr. Zlatohlávková: K uvedenému bodu. Smlouva o smlouvě budoucí je sepsána nešťastně (neplatně).
JUDr. Zlatohlávková: Námitky, které jsou uvedeny v písemné podobě nejsou na internetu.
Ing. Skořepová: Nerozumí zápisu z minulého jednání 133/2008. Znamená to, že potrubí je obce a pozemek p. Střihavky?
Ing. Skořepová: Není jasný zápis usnesení 118/2008. Obec musí vždy vědět komu ty peníze dala a na co.
JUDr. Zlatohlávková: V usnesení 107/2008 jsou dva termíny (přerušení – zastaveny). Jak to opravdu je?
Ing. Derner: V usnesení 132/2008 uvedena cena. Musí tam být nějaký mantinel tak, jak bylo projednáno na ZO – tedy do výše cca 90.000,- Kč.
Doplněné znění usnesení č.132/2008: ZO souhlasí se zhotovení přístřešku pro kola a kočárky v ceně cca 90.000,- před vchodovými dveřmi do MŠ Všestary.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2008.
Hlasování o usnesení č. 145/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Různé
4) Plánovací smlouva
5) Z jednání IK
6) Úhrada faktur
7) Záměr o prodeji pozemku
8) Zaměření pozemků
9) Smlouva o smlouvě budoucí
10) Návrh na změnu ÚPO
11) Požadavky všestarských neziskovek
12) Rekonstrukce pomníku
13) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 21.8.2008.
Hlasování o usnesení č. 146/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení:
č. 115/2008: o kupní smlouvě na pozemky pro hřbitovní komunikaci … úkol trvá.
Pro nákup pozemků pro „hřbitovní“ komunikaci je předložen návrh kupní smlouvy, který byl projednán s majiteli dotčených pozemků.
Ing.Derner: upozornil na usnesení č. 68/2006, které bylo přijato ve věci projednání prodeje.
Ing. Skořepová: Je potřeba s tím paní pomoci.
JUDr. Zlatohlávková: Pokud obec nezná cenu, tak je dobré nechat udělat znalecký posudek.
Ing. Skořepová: Možná by bylo lepší zajít na finanční úřad a zeptat se kolik budou chtít na dani.

č. 140/2008: o smlouvě s Benefit Managment, s.r.o … úkol trvá.
Společnost předložila návrh smlouvy o zprostředkování, kterou se zavazuje nabízet služby krytého bazénu svým klientům za 10 % provizi z prodaných permanentek do bazénu a sauny.
Ing. Skořepová: Co to vlastně je? Není tomu vůbec rozumět.
Ing. Derner: V diskuzi k usnesení 140/2008 se píše o zaměstnaneckých výhodách, což je zcela jiné téma, než je nyní předloženo.
JUDr. Zlatohlávková: Ve smlouvě to není jasně popsáno
starosta: Bude předloženo na příštím zasedání.

3) Různé:
- Hřbitovní pumpa ve Všestarech. Čerpadlo, které vyhovuje podmínkám provozování na všestarském hřbitově bude k dodání koncem září. Do té doby bude připravena potřebná elektroinstalace.
p. Martínek: Kdy to tedy bude hotovo?

- Hřbitovní přípojka na Chlumu. ČEZ provede pouze úpravu přípojného místa. Ostatní (dokumentace, vyjádření, stavební povolení a vlastní realizace) je záležitostí Obce.

- V rámci volební kampaně do Senátu PČR požádal o schůzku MUDr.Leoš Heger, ředitel Fakultní nemocnice, který kandiduje za ODS.
Ing. Derner: To bychom pak museli udělat schůzky se všemi ostatními. Není úkolem zastupitelstva obce pořádat mítinky s kandidáty do senátních voleb, ale je jenom jejich záležitostí, jak povedou kampaň, kde se případně pronajmou prostory a koho pozvou a podobně.
starosta: Nikdo jiný o schůzku se zastupiteli nepožádal.

- V sobotu 6.9. přijede ke krytému bazénu do obce Všestary volební ambulance MUDr.Vladimíra Drymla, ředitele vrchlabské nemocnice, který kandiduje do Senátu PČR za ČSSD.

- Ve středu 13.8. byla zjištěna havárie vodovodu v budově I.st. ZŠ Všestary. Pojistná událost se řeší v rámci pojistné smlouvy, kterou má uzavřenou Obec.

- Obrubníky na Chlum. Po projednání se SÚS se jedná cca o 40 m obrubníků s 0,5 m úpravou živice, odvodnění a úpravu svahování. Přepokládané náklady na realizaci 150.000,- Kč.
p. Martínek: O zhotovení se jednalo již 24.4.2008 a stále tam nic není.
Ing. Skořepová: V zápis bylo uvedeno, že to bude uděláno firmou SOVIS s.r.o. v rámci zakázky Bříza.
starosta: Bylo to myšleno tak, že to budou moci udělat v rámci využití techniky, která bude ve Bříze.
Ing. Derner: Předložený návrh smlouvy, jak jej požaduje SÚS, mnohonásobně překračuje původní záměr nezbytného řešení. Aby nebyl nutný souhlas SÚS, nedělejme úpravu na jejich pozemcích, ale na obecních.
p. Buday: Stačil by vybetonovat kanál pro odvod vody do kanalizace.
Ing. Skořepová: Vypsat výběrové řízení, nebo použít řešení pana Budaye.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi projednat 26.8.2008 s členy SDH Chlum možnost pomoci při úpravě odvodnění komunikace 2. třídy v místní části Chlum.
Hlasování o usnesení č. 147/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Diakonie Broumov poděkovala za zprostředkování humanitární sbírky a zároveň požádala o příspěvek na svoz humanitárních sbírek v nespecifikované výši.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro Diakonii Broumov ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 148/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Osond: Propadá se kanál v Rozběřicích, co se s tím bude dělat? Trubky jsou zanešené, to se tak nechá?
starosta: stavební firma p.Šandery dokončuje opravu propadlé kanalizace. Před další opravou, pokud nedojde k havárii, by bylo potřeba nechat kanalizaci prohlédnout v jaké technickém stavu je v současné době a vyčíslit náklady na její celkovou rekonstrukci. Pokud bylo zjištěno zanesené kanalizační potrubí, nebo propustky řešily tyto záležitosti vždy místní hasiči pokud to bylo v jejich silách, jako technické zásahy.
p.Osond: Proč chce starosta po hasičích stále více práce?

- p. Osond: Jak to je se suchým poldrem? Jaké to bude mít parametry? Jak je to s klíči od klubovny SDH v Rozběřicích? Kde je možno je získat? Připravuje se dětský den.
starosta: Suchý poldr navrhla Obec svým územním plánem jako protipovodňové opatření. Poldr projektuje Povodí Labe s.p. jako správce vodního toku Melounka a obec poskytla potřebné podklady. Klíče od velké zasedací místnosti jsou k dispozici na OÚ.

- p. Martínek: Dále přeložil ZO návrh ceníku na zapůjčení strojů a nářadí obce. Je to potřeba, aby se alespoň zaplatily náklady na opravy a certifikáty zařízení. Poplatky za půjčení jsou navrženy: - 100,- Kč/1 kostku/měs. Lešení HAKI
- 200,- Kč/měs. za půjčení Stavební míchačky 1/5 m3
- 30,- Kč/den za výsuvný kolový žebřík
- 20,- Kč/den za kotoučovou pilu
- 100,- Kč/měs. za stavební vrátek
- 50,- Kč/den za nákladní přívěs plošinový
- 50,- Kč/den za ponorné kalové čerpadlo
p. Mareš: Mají se schválit navržené částky?
Ing. Skořepová: Není lepší si to nechat projít hlavou do příště?
Ing. Derner: Je potřeba to nastartovat hned a podle zkušeností je možno to potom změnit.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje půjčovné obecního majetku v navrženém ceníku od 1.9.2008 v částkách: - 100,- Kč/1 kostku/měs. Lešení HAKI
- 200,- Kč/měs. za půjčení Stavební míchačky 1/5 m3
- 30,- Kč/den za výsuvný kolový žebřík
- 20,- Kč/den za kotoučovou pilu
- 100,- Kč/měs. za stavební vrátek
- 50,- Kč/den za nákladní přívěs plošinový
- 50,- Kč/den za ponorné kalové čerpadlo
Hlasování o usnesení č. 149/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Dvořák: Upozornil na nepořádek v okolí trafostanice a písníku na Chlumu. Dále seznámil přítomné s posledním jednáním komise za životní prostředí kde byly projednány mimo jiné požadavky na zakoupení 1 ks kontejneru na plasty na Chlum, na instalaci provozních řádů na dětských hřištích, na vyvěšení obecně závazné vyhlášky o volném pohybu domácích zvířat. Dále komise upozorňuje ZO na znečišťování místních částí při sezónních pracích ZD Všestary a je znepokojena tím že bylo ve Všestarech skáceno 5 ks stromů aniž by to komise projednala.
starosta: Uvedl, že ke kácení stromů došlo vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a bylo projednáno s odborem památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Mimo to byly skáceny pouze 4 ks. Návštěvní řády dětských hřišť byly připraveny do programu dnešního jednání.
Ing. Skořepová: Jak to je s těmi pěti stromy ze zápisu komise za ŽP? O které se jedná?
starosta: Jedná se o 3 akáty v kostelní zahradě 1 lípa před kostelem.
JUDr. Zlatohlávková: V usnesení bylo napsáno, že lípy se kácet nebudou.
Ing. Derner: Pokud je strom nebezpečný, tak proč není možno ho skácet? Zmiňované usnesení o kácení stromů se vztahovalo k projektu na opravu chodníků a prostranství před kostelem.
Ing. Skořepová: Navrhuje kontrolovat parkování před kostelem u lip ve Všestarech. Je to minimálně neetické vůči stromům.
p. Martínek: Jak to bude s komunikacemi znečistěnými technikou ZD?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu dojednáním podmínek o průběžné údržbě znečistěných komunikací se ZD.
Hlasování o usnesení č. 150/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Návštěvní řády dětských hřišť

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jednotlivé návštěvní řády dětských hřišť.
Hlasování o usnesení č. 151/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p. Martínek: Předložil ZO návrh reklamních a naváděcích cedulí v obci Všestary, které by turisty upozorňovaly na bazén a saunu, obecní úřad a skanzen.
starosta: Navrhované cedule by měly mít standardizovaný rozměr, protože se jedná o dopravní značení, které podléhá určitým schvalovacím procesům. Dále uvedl, že výsledkem tohoto snažení by mělo být sjednocení všech naváděcích cedulí tak jak je to běžné v již instalovaných informačních systémech.
Ing. Skořepová: Jak to tedy bude s těmi cedulemi? Je to schváleno Policií (Ing. Lučický)?
Ing. Derner: Informační systém by měl být co nejjednodušší.
Ing. Skořepová: Souhlasí s tím, aby systém byl jednoduchý a není potřeba tam upozorňovat na firmy (podnikatele).
předsedající: Bude dále projednáno na příštím jednání zastupitelstva.

- p. Martínek: Jak to je s podlahou v čekárnách?
starosta: Dokončuje se projektová dokumentace.

- JUDr. Zlatohlávková: Požaduje vysvětlení od pana starosty co je Hradecký venkov, kde je on ve správní radě.
starosta: Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov byla založena jako další možnost čerpání dotací prostřednictvím programu LAEDER. Vyhlášení výzev, zpracování předložených projektů a návrhy na rozdělení finančních prostředků budou připravovat výbory územní pracoviště MAS (místní akční skupina).
Ing. Skořepová: Možná by nebylo od věci, aby se tohoto školení zúčastnila účetní obce.

- JUDr. Zlatohlávková: Je ještě k nahlédnutí dokumentace k silnici R 35? Nebylo by od věci svolat investiční komisi, aby se zjistilo co tam je.
starosta: K nahlédnutí je Dokumentace vlivů na životní prostředí (červen 2006), která byla projednávána v Hořicích, Posudek na uvedenou dokumentaci (březen 2007) a Stanovisko Ministerstva životního prostředí (červenec 2008).

4) Ing.Novák seznámil ZO s novým pojmem stavebního zákona, kterým je Plánovací smlouva, která by měla urychlit výstavbu rodinných domů bez existence inženýrských sítí. Návrh smlouvy dostanou zastupitelé k dispozici s dostatečným předstihem.
p.Hynek: Upozornil, že podepsáním plánovací smlouvy se obec zavazuje k dokončení inženýrských sítí, které mohou být uloženy v soukromých pozemcích.

Dále Ing.Novák ještě informoval ZO o tom, že v případě změny koncepce čištění odpadních vod je potřeba změna územního plánu a ve věci studie na přívalové deště probíhá jednání o dotčených pozemcích.

5) Místostarosta seznámil ZO s jednáním investiční komise:
- Na zpracování projektové dokumentace na projekt Všestarské chodníky se přihlásily dvě firmy: projekční kancelář Highway Design s.r.o. (IČ: 27513351) a projekční kancelář Stanislav Stejskal-dopravní projekce (IČ: 15586677).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje firmu Highway Design s.r.o. (IČ: 27513351) jako zpracovatele projektové dokumentace na projekt Všestarské chodníky za částku ve výši 499.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 152/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Ve věci solární systém bazénu dosud nepadlo zásadní rozhodnutí zda pokračovat v projektu a využít nabídnutou dotaci a nebo tento projekt definitivně zastavit.
Ing. Skořepová: Předem upozorňuje na to, že se zdrží hlasování.
JUDr. Zlatohlávková: Je zásadně proti.
p. Martínek: Hlasování při tomto počtu zastupitelů je zcela zbytečné.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o realizaci solárního systému pro TUV a bazén.
Hlasování o usnesení č. 153/2008: pro 3, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

- Modernizace ZŠ (viz.návrhy smluv na zpracování a vedení projektu pro čerpání dotace z ROP a OPŽP). PD bude upravena pro předání na CEP do 15.9.2008. Začátkem září bude svolána koordinační schůzka (projektant – investor – CEP) pro upřesnění stavu PD.
JUDr. Zlatohlávková: Ve smlouvě jsou celé řady povinností pro obec, ale zastupováním je tam pověřen jen starosta. Mělo by tam být uvedeno více lidí, nejen starosta.
Ing. Skořepová: Co vše se může stát, pokud starosta onemocní?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako kontaktní osoby pro jednání s CEP ve věci mandátních smluv podle programu ROP a OPŽP starostu obce, místostarostu a JUDr.Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 154/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

6) úhrada faktur:
- Za montáž dopravního značení (3x zrcadla, 2x začátek obce, 2x pozor děti a 2x dej přednost v jízdě) ve výši 54.390,- Kč od SÚS královéhradeckého kraje (IČ: 27502988).
- Za pomůcky k odchytu volně pobíhajících psů (odchytová smyčka, vrhací síť a rukavice) ve výši 13.863,50 Kč od Maria Vet s.r.o. (IČ: 25059700).
- Za odpadkové koše ve výši 12.700,- Kč od Elekrosun s.r.o. (IČ: 25688553).
- Za opravu PS 12 (čerpadlo) JSDHO Bříza ve výši 14.927,50 Kč od Kramář a syn (IČ: 65677480). Po zásahu v Rozběřicích byla provedena další oprava (motor) za 3.253,50 Kč u firmy Jaroslav Hrnčíř-servis (IČ: 73760943).
- Za dokumentaci BOZP a provedené školení ve výši 9.877,- Kč od BSP consulting s.r.o. (IČ: 277242221). V souvislosti s tím bylo zakoupeno dovybavení lékárny a alkohol tester celkem za 3.948,- Kč
- Za kácení lípy před všestarským kostelem ve výši 6.188,- Kč a za sekání dohodnutých travnatých ploch ve výši 23.810,- Kč od Smetiprach Jiří-Práce v lesnictví (IČ: 12975206).
- Za provedené vícepráce na akci „Všestary-Bříza, rekonstrukce návsi“ ve výši 586.816,- Kč od SOVIS s.r.o. (IČ: 25253697). Zatím bylo fakturováno dle dodatku č.2 SOD 4,661.017,- Kč.
Ing. Skořepová: Pochvala SDH Chlum za zásah v Rozběřicích.
Ing. Derner: Jak to je s nabídkami na sekání ploch od ZD Všestary a od p.Smetiprach?
starosta: Zásadní rozdíl je v technice, kterou se plochy upravují. Technika ZD nedokáže pracovat na protisvahu.
Ing. Skořepová: Kolik peněz jsme firmě SOVIS s.r.o. měli dát podle původních smluv?
JUDr. Zlatohlávková: Proč ta poslední částka nebyla uvedena na pozvánce k jednání? Částka je natolik vysoká, že je nutné rozklíčování.
předsedající: Usnesením č. 32/2008 byl schválen dodatek č.2 SOD s částkou za dílo ve výši 4.669.800,-Kč. Cena byla upravena z původních 4.749.072,- Kč. Vystavená faktura je složena z částky za úpravy vjezdů, prodloužení chodníku a položení obrubníku a za položení kanalizace.
Ing. Skořepová: Žádá po starostovi, aby jí poslal oskenované faktury.
starosta: Schvalování poslední faktury se nechá na mimořádné zasedání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za montáž dopravního značení (3x zrcadla, 2x začátek obce, 2x pozor děti a 2x dej přednost v jízdě) ve výši 54.390,- Kč od SÚS královéhradeckého kraje (IČ: 27502988).
Hlasování o usnesení č. 155/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za pomůcky k odchytu volně pobíhajících psů (odchytová smyčka, vrhací síť a rukavice) ve výši 13.863,50 Kč od Maria Vet s.r.o. (IČ: 25059700).
Hlasování o usnesení č. 156/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za odpadkové koše ve výši 12.700,- Kč od Elekrosun s.r.o. (IČ: 25688553).
Hlasování o usnesení č. 157/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktur za opravy PS 12 JSDHO Bříza ve výši 14.927,50 Kč (čerpadlo) od Kramář a syn (IČ: 65677480) a 3.253,50 Kč (motor) u firmy Jaroslav Hrnčíř-servis (IČ: 73760943).
Hlasování o usnesení č. 158/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za dokumentaci BOZP a provedené školení ve výši 9.877,- Kč od BSP consulting s.r.o. (IČ: 277242221) a zakoupení dovybavení lékárny a alkohol testeru celkem za 3.948,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 159/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktur za kácení lípy před všestarským kostelem ve výši 6.188,- Kč a za sekání dohodnutých travnatých ploch ve výši 23.810,- Kč od Smetiprach Jiří-Práce v lesnictví (IČ: 12975206).
Hlasování o usnesení č. 160/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

7) na základě vyhlášení záměru o prodeji pozemku p.č.279/18 v k.ú.Lípa (18 m2 á 200,- Kč/m2) podali žádost na odkoupení manželé Libor a Jana Rejmánkovi. Po vyhlášení záměru oznámil Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové provedení zápisu, kterým se parcelní číslo pozemku 279/18 mění na 279/27.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č.279/27 v k.ú.Lípa (18 m2 á 200,- Kč/m2).
Hlasování o usnesení č. 161/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8) zaměření pozemků:
- Pro převod pozemku p.č.299 dle PK v k.ú.Všestary (místní komunikace – Pečenka, Fof …) z majetku státu do majetku Obce je potřeba provést zaměření.
Ing. Skořepová: Kolik to zaměření bude stát?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zaměřením pozemku p.č.299 dle PK v k.ú.Všestary (slepá místní komunikace u MŠ ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 162/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- Ve věci informačního centra je potřeba provést zaměření pozemku. Na základě geometrického zaměření připraví p.Capoušek smlouvu o smlouvě budoucí tak aby mohlo být pokračováno v přípravě projektu.
předsedající: Necháme na příští zasedání.

9) Žádost o příslib uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci předání budoucí místní komunikace do vlastnictví obce. Jedná se o komunikaci (cca 46 m), která zpřístupní stavební parcelu na pozemku p.č.37 v k.ú.Rosnice.
předsedající: ZO požaduje předložení návrhu smlouvy k projednání.

10) Návrh na změnu ÚPO Všestary podal p.Špalek. Jedná se o změnu funkčního využití pozemku p.č.235/9 (dle geometrického plánu č.101-63/2008) v k.ú.Bříza z orné půdy na plochu určenou k zastavění.
Ing. Derner: V tuto chvíli se již projednává změna územního plánu obce na příslušných úřadech a hrozí nebezpečí, že přijetím nového požadavku ztratíme další půl až jeden rok, než dojde ke schválení změny ÚPO, v rámci které obec akutně řeší pozemky a jejich směnu kolem hřbitova.
Ing. Skořepová: Zda by nestálo za to zjistit, jestli by to nešlo ještě doplnit.
předsedající: Návrh změny se nechá na mimořádné zasedání.

11) požadavky neziskovek:
- Stávající velitel JSDHO Všestary p.Přemysl Ryba dává ZO na vědomí ukončení své činnosti ve funkci velitele JSDHO Všestary ke dni 30.9.2008. SDH Všestary předkládá ZO ke schválení návrh na nového velitele a to p.Martina Dubického, který by do uvedené funkce byl jmenován ke dni 1.10.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí odstoupení p.Přemysla Ryby a schvaluje návrh SDH Všestary na nového velitele a to p.Martina Dubického.
Hlasování o usnesení č. 163/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- SDH Lípa předložilo rozpočet ve výši 13.139,- Kč na stavební úpravy v hasičské zbrojnici na Lípě. Nejsou v něm zahrnuty náklady na provedení vodovodní přípojky. Dále předložily požadavek na doplnění dětského hřiště o další dvě betonové lavičky s opěradlem (cca 3.000,- Kč) a dovybavení hřiště pískovištěm (3x3 m cca 10.000,- Kč).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje 13.139,- Kč na úhradu materiálu pro stavební úpravy v hasičské zbrojnici na Lípě, cca 10.000,- Kč na provedení vodovodní přípojky, cca 3.000,- Kč na lavičky a cca 800,- Kč na ochranou folii.
Hlasování o usnesení č. 164/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- JSDHO Chlum předložila požadavek na zakoupení odsavače kouře cca 12.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje požadavek JSDHO Chlum na zakoupení odsavače kouře ve výši cca 12.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 165/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- TJ Sokol Všestary požádalo o příspěvek na zakoupení antuky. Celkem je objednáno 7 t za cca 20.000,- Kč. Asi polovinu antuky spotřebuje obec.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje požadavek TJ Sokol Všestary na zakoupení antuky ve výši cca 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 166/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- TJ Sokol Všestary předložila žádost o sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč na nákup cen na 14.ročník letního volejbalového turnaje který se bude konat 30.8.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek TJ Sokol Všestary ve výši 2.000,- Kč na nákup cen na 14.ročník letního volejbalového turnaje.
Hlasování o usnesení č. 167/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- SDH Rosnice požádalo o příspěvek ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Posvícenského sousedského posezení, které se bude konat v sobotu 6.9.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rosnice ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Posvícenského sousedského posezení.
Hlasování o usnesení č. 168/2008: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

12) Nabídku na rekonstrukci pomníku Boží muka na Lípě předložil p.Zlatohlávek v celkové výši 234.000,- Kč, která je platná do 31.12.2008.
starosta: rekonstrukci pomníku by bylo možné v roce 2009 částečně financovat z dotace Královéhradeckého kraje. V letošním roce byly do konce února podávány žádosti v dotačním programu Královéhradeckého kraje Podpora nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko-řemeslných děl, které nejsou kulturní památkou – 2008. Rozpětí možné podpory bylo 50.000,- až 250.000,- Kč a 50 % účastí žadatele.

Bude dána výzva pro možnost výběru z nabídek.

13) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 24:00 hodin.

Zapsal: Ing.Vladimír Fof 
Ověřovatelé: Jan Martínek a Jaroslav Došel
Starosta Obce: Josef Macháček 

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 25.9.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky k zápisu ze dne 21.8.2008:

JUDr. Zlatohlávková: Seznámila přítomné s námitkami proti zápisům z jednání zastupitelstva obce ze dne 3.7.2008 a 21.8.2008. Námitky byly předány zapisovateli v písemné podobě a pro zpracování zápisu budou předány také elektronicky.
p. Martínek: Proč v zápisech nejsou uvedeny citace celých připomínek? Podle zápisu vypadá jeho projev, jako projev malého dítěte.

Námitky JUDr.Zlatohlávkové: s ohledem na skutečnost, že moje námitky do zápisů zastupitelstva jsou podávány ve zkreslené podobě, tedy tak, že po jejich přečtení v zápise musí každý občan této obce dojít k závěru, že jsem chabého ducha, nezbývá mi než vznést námitky písemnou cestou. K zápisu 21.8.2008 uvádím, že jsem si zcela jista, že jsem nehovořila o zápisu z jednání zastupitelstva, který je zveřejňován na internetu a vytištěném originálu. Podala jsem výklad zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), tedy jeho ustanovení § 26 odst. 1, který upravuje úřední desku. V průběhu jednání jsem tak učinila 3x, lze tedy předpokládat, že takto zkreslený zápis není pouze omyl. Jsem si zcela jista, že jsem poskytla výklad takový, že zápis se zveřejňuje na úřední desce (vitrína) a dále o tom, že obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet). Neexistuje tedy žádný vytištěný originál. Vzhledem k tomu, že stejné pochybení se opakuje již čtvrtý měsíc po sobě, tj. něco jiného předkládá starosta obce při jednání (zápis, který byl podle jeho slov vyvěšen na úřední desce - vitrína) a něco jiného je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, jedná se vlastně o nesoulad listin, a já jsem vyjádřila znepokojení nad nastalou situací a následně jsem vyzvala starostu obce, aby zvážil své setrvání ve funkci.
Konkrétní pochybení: na jednání zastupitelstva, které se konalo dne 26.6.2008 byl přítomen zastupitel pan Jan Martínek, který však není uveden v zápise z jednání, a to mezi přítomnými, či mezi omluvenými, já jsem si navíc zcela jista, že přítomen byl. Pan Martínek také tuto námitku vznesl. Zastupitelů tedy bylo přítomno na jednání 11. (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění - zákon o obcích stanoví, co se vždy v zápise uvede, tj. i počet přítomných členů zastupitelstva). V této souvislosti je třeba apelovat i na ověřovatele zápisu.
Dne 26.6.2008 byl také schválen záměr prodeje pozemku p.p.č. 279/18 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové za cenu 200,- Kč (usnesení č. 135/2008). Pozemek měl však výměru 1224 m2, vyvěšený záměr zněl na 18 m2. Dne 21.8.2008 byl předložen zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.p.č. 279/27 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové. Lze tedy shrnout, že zastupitelstvo schválilo záměr jiného pozemku než toho, který měl schválen být. Pozemek, který je předmětem prodeje mohl vzniknou až 22.7.2008, takovou smlouvu stíhá zákon sankcí neplatnosti.
Dále jsem upozornila starostu obce, že zápis z jednání zastupitelstva ze dne 3.7.2008 nebyl zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě (§ 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění - zákona o obcích)
Ze zápisu pak zcela vypadlo v bodě různé moje poděkování, a to jako členky zastupitelstva a jako občana obce občanům části Chlum za osobní aktivitu při údržbě chodníků, když jsem se tuto skutečnost dozvěděla od zastupitele pana Přemysla Vecka.

Ve Všestarech 20.10.2008

Josef Macháček, starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018