Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v sále hospůdky U Kabiho ve Všestarech.
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, ing.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Josef Pešek, Josef Štefanka, Přemysl Vecek,
JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Přemysl Vecek, přítomen od 19.50 hod (od usnesení č. 127/2008).
Nepřítomni: Ing. Michal Derner, MVDr. Michal Novák, Ing.Pavel Šandera,
Ing. Božena Skořepová.
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
Zahájeno: 19.20 hodin.
…………………………………………………………………………………………................................. 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Pešek a p. Josef Štefanka. Do návrhové komise byli navrženi p. Jaroslav Došel a p. Jan Martínek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26.6.2008 p.Josefa Peška a p.Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení p.Jaroslav Došel a p.Jan Martínek.
Hlasování o usnesení č. 121/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 24.4.2008 byly vzneseny následující námitky:
JUDr. Zlatohlávková: v usnesení 101/2008 má být uvedeno: …za požadovanou cenu…
JUDr. Zlatohlávková: v zápise doplnit za usnesením 105/2008 … Úkol pro starostu, zjistit kolik by to stálo. Již v průběhu roku 2007 uvažovalo zastupitelstvo o náhradě venkovního obložení bazénu za umělohmotné.
JUDr. Zlatohlávková: Co je potřeba dodat CEP (centrum evropského plánování), aby se něco nezmeškalo. Má být (, aby nebyla zmeškána další výzva).
JUDr. Zlatohlávková: V zápise zveřejněném na internetu je v usnesení 112/2008 uveden chybný doplatek částky na 20 000,- Kč.
Předsedající: V listinném zápise je částka doplatku uvedena správně 30 000,- Kč. Nesouhlasí text v internetové a listinné podobě.
JUDr. Zlatohlávková: před usnesením 113/2008 má být uvedeno: jednou byla dána pevná cena, tak proč se má platit 2x.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2008.
Hlasování o usnesení č. 122/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Různé
4) Žádost o příspěvek
5) Žádost ZŠ
6) Požadavek na prodloužení kanalizace
7) Žádost o zakoupení pozemku
8) Závěrečný účet obce
9) Nabídka na značení cyklostezky
10) Z jednání IK (chodníky a solár)
11) Venkovní nátěr krytého bazénu
12) Smlouva o převodu účelové komunikace
13) Paspart místních komunikací
14) Nabídka na zpracování dokumentace
15) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2008.
Hlasování o usnesení č. 123/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) kontrola usnesení:
- č. 66/2008 o způsobu provozu bufetu … úkol splněn.
Bufetová komise navrhuje po projednání (7.5. a 4.6.) stanovit nájemné za nebytové prostoty v areálu krytého bazénu ve výši 2.200,- Kč/měs. (1.000,- Kč nájemné a 1.200,- Kč služby). Jako náhradu za provozování bufetu v pracovní době dále navrhuje bezúplatné provádění údržby venkovních prostor areálu ZŠ, které přiléhají k budově krytého bazénu a dalších určených venkovních ploch (svah před MŠ …).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemné za nebytové prostory v areálu krytého bazénu ve výši 2.200,- Kč/měs. (1.000,- Kč nájemné a 1.200,- Kč služby) za účelem vystavení a prodeje občerstvení. Jako náhradu za provozování uvedené doplňkové činnosti v pracovní době bude prováděna bezúplatná údržby venkovních prostor areálu ZŠ, které přiléhají k budově krytého bazénu a dalších určených venkovních ploch.
Hlasování o usnesení č. 124/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

- č. 51/2008 o předání vodovodu a kanalizaci a 103/2008 o vydání souhlasu Valné hromady VAK HK a.s. … úkol splněn.
Po projednání s právníkem společnosti byla poskytnuta Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucím nepeněžitém vkladu do společnosti. Vydání souhlasu nemá VH v kompetenci.
JUDr. Zlatohlávková: Proč se toho pan Vít chce tak rychle zbavit?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO odmítá převzít uložené sítě na pozemcích p.č. 363/4, 363/6, 363/7, 363/8 a 363/63 v k.ú.Všestary.
Hlasování o usnesení č. 125/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 100/2008: o dělení pozemků … úkol splněn.
Stavební odbor Magistrátu města Hradec Králové vydal souhlas s dělením uvedených pozemků.

- č. 102/2008: o nabídkách na rekonstrukci cukrárny … úkol splněn.
Nabídku na provedení úprav v prostorách cukrárny dle požadavku ČZPI (výrobna: nová dlažba a obklady do výše 150 cm; příruční místnost: vyrovnání podlahy pro lino; prodejna: dlažba a obklady do výše 150 cm) podal:
- FA Milan Roušal-zednické práce (IČ: 69886318) ve výši 73.704,50 Kč. Cena je
uvedena bez obkladů a podlahových krytin.

p. Martínek: Obec již něco platila. Za co to bylo?
předsedající: v rámci rekonstrukce nebytových prostor byla zpracována studie. Nyní se jedná o vlastní provedení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nabídkou FA Milan Roušal-zednické práce (IČ: 69886318) ve výši 73.704,50 Kč na provedení úprav v prostorách cukrárny.
Hlasování o usnesení č. 126/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 106/2008: o pověření Ing.Machůta … úkol splněn.
JUDr. Zlatohlávková: dle vyjádření ing.Machůta nic nebrání realizaci variantě zakončení splaškové kanalizace obecní ČOV za dodržení všech platných limitů.
předsedající: potvrdil informaci JUDr. Zlatohlávkové.

- č. 107/2008: o zastavení prací na PD kanalizace Všestary-přivaděč … úkol splněn.
Práce nepokračují.

- č. 108/2008: o změně změny č.2 ÚPO … úkol splněn.
Jednání proběhlo za účasti všech pověřených.

- č. 111/2008: o sekání příkopů … úkol splněn.
Vzhledem k rozdílu nabízené techniky bylo část sekání projednáno se ZD Všestary a část s p.Smetiprachem.

p. Martínek: požaduje aby se zadávání ploch k sekání konzultování s ním.
p. Štefanka: Jaký je poměr ploch sekaných ZD a p. Smetiprachem?

- č. 115/2008: o kupní smlouvě … úkol trvá.
Je potřeba připravit kupní smlouvu i na zbývající část komunikace.

- č. 116/2008 o hromosvodech … úkol splněn.
V rámci zajištění transparentního výběru dodavatelů byly osloveni další tři dodavatelé díla (Valmont HK, Nechanice; BW Filip Hromosvody, HK; Hromosvody-Hornych Zdeněk, Nechanice). Nabídky k volbě dodavatele:
- Čapek&Bohuslav (IČO: 16745892), Libáň, nabídka na montáž a opravu hromosvodů
v celkové výši 45-47.000,- Kč.
- Valmont HK, s.r.o., (IČ: 27510743), Nechanice, nabídka na montáž a opravu
hromosvodů v celkové výši 132.605,30 Kč.

p. Štefanka: jak je možné, že v nabídkách je tak velký rozdíl v ceně? Měly obě firmy stejné podklady?
předsedající: podklady pro zpracování nabídky byly poskytnuty všem osloveným stejné.
p. Došel: laciná cena je nějaká podezřelá.
p. Martínek: pokud je stejná práce za rozdílnou cenu, tak navrhuje vybrat levnější nabídku.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy Čapek&Bohuslav (IČO: 16745892), Libáň, na montáž a opravu hromosvodů v celkové výši 45-47.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 127/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

3) různé:
- 26.6.2008 byla provedena kontrola nahrazující interní audit v souladu s platnými zákony u subjektu Obec Všestary a veřejnoprávní kontrola ve smyslu platných zákonů u subjektu Základní škola a mateřská škola, Všestary.

- bylo sebráno 14,7 t nadměrného komunálního odpadu a za odvoz, roztřídění a likvidaci vyfakturováno 21.523,- Kč. Nebezpečného odpadu bylo sebráno 2,5 t a za stejné úkony fakturováno také 21.523,- Kč.

- dotaz z www.obcehk.cz : „Vážení zastupitelé, ráda bych věděla, jaký je rozpočet a termín dokončení na úpravu parčíku ve Bříze. Kromě zápisu ze zasedání v březnu, si myslím,že není žádná zmínka. Kdy bude upraven parčík,o který tu šlo a na který do dneška nedošlo? Jak bude řešen poplatek za vjezdy a parkoviště k domům? Děkuji za info Marta Chládková.“
V rámci prací v parku odstranili hasiči stávající plot. Co s ním? Jedná se o 30 polí v různém stádiu poškození.
předsedající: ZO na svých jednáních schválilo smlouvu o dílo jejíž součástí je i cena. Více práce byly projednávány na zasedání ZO, které se uskutečnilo přímo ve Bříze. Samotná úprava parčíku nebyla součástí projektu a bude provedena dodatečně. Provedení prací je projednáno s místními hasiči. V rámci stavebních úprav, které byly provedeny mimo Břízu už na Lípě a na Chlumu se za veřejně přístupné vjezdy související přímo se stavbou nepožadovala žádná úhrada.
p. Šandera: To se má budovat za veřejné peníze soukromý vjezd?
předsedající: Nejedná se o soukromý pozemek, ale o pozemek v majetku obce, který je pí.Chládkovou využíván jako vjezd. Nachází se však na opačném konci obce kde dostala místní komunikace nový povrch asi v roce 2001 kdy se úpravy veřejných prostranství tímto způsobem neřešily.

- na frézování pařezů v Rozběřicích (příjezdová cesta k cvičáku SDH) byla předložena nabídka ve výši 11.781,- Kč.
p. Osond: Pokud si někdo vytěží dřevo, tak proč má obec likvidovat pařezy?
předsedající: nabídka na odstranění pařezů byla předložena na základě požadavku rozběřských hasičů a samotná obhlídka byly provedena přímo s p.Osondem. V projednávané lokalitě by měla vzniknout přístupová cesta k jejich cvičné ploše. V současné době je pozemek s pařezy nově oset a byla provedena výsadba nových dřevin. Platí ještě původní záměr?
p. Šandera: V katastru je uvedený pozemek soukromý. Alespoň to tak vypadá. Před samotným provedením by bylo vhodné provést zaměření, kterým se zjistí i vlastnická práva.
p. Dvořák: Kdo to frézování bude provádět?
předsedající: samotné práce pravděpodobně provádějí pro uvedenou firmu Ludvovi z Čistěvsi.

- všesportovní areál „Sokolovna“. K předloženému návrhu studie nebyly předloženy žádné doplňující požadavky.

- p. Štefanka: Vyřešit zametání komunikací

- p. Dvořák: Před rozhlednou na Chlumu dát omezení rychlosti. Je to tam nebezpečné.

- p. Osond: Příkopy v Rozběřicích na nových pozemcích.
Předsedající: Nejprve je potřeba zatrubnit příkopy. Jedná se o komunikaci III. třídy a je potřeba povolení SUS.

- p. Šandera: opakovaně vznesl připomínku k parkováním u bazénu. Ulice je zacpaná parkujícími auty. Minulý týden byl zablokován i vjezd do jídelny.

- p. Vecek: Jak to vypadá se značkami na Chlumu?
předsedající: značky nebyla zatím objednány.

- p. Osond: protože funkčnost studní na hřbitovech je stále neuspokojivá předložil prospekty zařízení, které by mělo dodávku vody zjednodušit.
p. Štefanka: přece se říkalo, že to provede firma, která už to dostala zaplaceno.
předsedající: byla uplatněna reklamace.
JUDr. Zlatohlávková: řešení je potřeba hned. Nejen uplatňovat reklamaci a hledat důvody proč to nejde.
předsedající: bude se pokračovat na přechodu čerpání vody pomocí el.energie.

- p. Dvořák: předložil ústní požadavek na doplnění výzbroje JSDHO Lípa v rozsahu 4 ks hadic „C“, 1ks kulového rozvaděče, 2ks proudnic a 1ks hydrantového nástavce. Dále předložil požadavek na zprovoznění budovy hasičské zbrojnice zavedením vody a odpadů.
předsedající: výzbroj JSDHO bude dokoupena a na příštím zasedání bude předložen rozpočet na provedení přípojek.

- p. Vecek: podal informaci o průběhu požáru v Rozběřicích. Jednotlivé jednotky SDH se nehlásily u velitele zásahu takže nebylo jasné kolik lidí se na zásahu podílí. VaK zavřel vodu a jednu chvíli nešlo hasit. Prý se jim strh řad.
p. Černý: Jak je možné, že byly pouze dvě vysílačky? Problém s viditelností při zásahu a likvidaci požáru SDH.
p. Vecek: po nákupů došlo k úpravám použitelných vysílacích pásem a proto nebyly vysílačky předány do všech sborů. Spolu se starostou sjednáme nápravu.
předsedající: při likvidaci požáru měli mimo chlumskou jednotku k dispozici vysílačky hasiči z Rozběřic. V rámci předávání vysílaček do sborů bude provedeno školení o jejich obsluze.

- p. Martínek: neustále přetrvává špatná informovanost o existenci bazénu, skanzenu (vesničky) a ostatních věcech v obci.
předsedající: zřízení obecního informačního systému nelze provést bez projednání s patřičnými orgány.
p.Martínek: stačí umístit jenom jednoduché cedule
Ing. Lučický: instalace dopravního značení musí být povoleno i od Policie.
JUDr. Zlatohlávková: Kdo zpracuje návrh a do kdy?
předsedající: p.Martínek připraví do příští rady návrh na umístění informačních tabulí.

4) žádosti příspěvek:
- SDH Chlum požádalo o zakoupení 7 ks ochranných požárních přileb za cca 45.000,- Kč. V současné době používají ochranné přilby, které mají prošlou životnost.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje SDH Chlum zakoupení 7 ks ochranných požárních přileb za cca 45.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 128/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Farnost Všestary podala žádost o příspěvek na opravu fasády kostelní věže na chlumském kostele ve výši 100.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na opravu fasády kostelní věže na chlumském kostele ve výši 100.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 129/2008: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

- SDH Bříza podalo žádost o příspěvek na uspořádání Posvícenské taneční zábavy, která se bude konat 13.9. ve výši 3.000,-Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Bříza na uspořádání Posvícenské taneční zábavy, která se bude konat 13.9.2008, ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 130/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- SDH Bříza podalo žádost o úhradu nákladů na zakoupení 10 párů pracovní obuvi pro JSDHO Bříza ve výši 7.200,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Bříza na úhradu nákladů na zakoupení 10 párů pracovní obuvi pro JSDHO Bříza ve výši 7.200,- Kč
Hlasování o usnesení č. 131/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

5) na základě požadavku rodičů ZŠ předložila žádost o zhotovení přístřešku před vchodovými dveřmi do MŠ Všestary. Zhotovení přístřešku bylo nezávazně projednáno s firmou Zámečnictví Došel a cena přístřešku by se pohybovala cca do 90.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zhotovení přístřešku před vchodovými dveřmi do MŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 132/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

6) vzhledem k plánované výstavbě RD u rosnické sušárny vznesl p.Hynek požadavek na zatrubnění stávajícího příkopu do kterého vyúsťuje kanalizační potrubí. Bližší informace o variantním řešení a postupu při zpracování dokumentace a potřebných povolení podá p.Hynek osobně. Dále je nutné vyřešit i věcné břemeno týkající se stávajícího potrubí, které je uloženo v pozemku p.Sřihavky.
předsedající: vzhledem k tomu, že je požadováno zatrubnění příkopu do kterého ústí obecní kanalizace měla by se postarat obec.
JUDr. Zlatohlávková: jedná se o tzv. Rosnickou svodnici? Není lepší to řešit až při odkanalizování obcí?
p. Štefanka: problém s kanalizací máme všichni.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s věcným břemenem týkající se stávajícího potrubí, které je uloženo v pozemku p.Sřihavky.
Hlasování o usnesení č. 133/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s prodloužením a zatrubněním kanalizace u rosnické sušárny.
Hlasování o usnesení č. 134/2008: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

7) žádost o odkoupení pozemku p.č.279/18 v k.ú.Lípa (18 m2) podali Libor a Jana Rejmánkovi. Pozemek zarovná tvar stavební parcelu.
JUDr. Zlatohlávková: musíme si uvědomit, že hospodaříme s obecním majetkem. Prodejme to, ale za slušnou cenu.
p. Došel: dává protinávrh za 150,- Kč/m2.
JUDr. Zlatohlávková: Navrhuje stanovit tržní cenu.
p. Štefanka: dává protinávrh za 200,- Kč/m2.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vyhlášením záměru o prodeji pozemku p.č.279/18 v k.ú.Lípa o výměře 18 m2 za cenu 200,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 135/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno


8) ZO byl předložen k projednání a schválení opravený Závěrečný účet obce Všestary za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Chyba v celkových příjmech upraveného rozpočtu, na kterou upozornila Ing.Skořepova při prvním projednávání, vznikla připsáním položky Třída 3-Kapitálové příjmy.
JUDr. Zlatohlávková: musí se o tom jednat jako o celku?
předsedající: schvaluje se Závěrečný účet obce jako celek. Výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 je jeho přílohou.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:
- přírůstky a úbytky za měsíc listopad a prosinec doložit protokoly s podpisy HIK - srovnat konečné zůstatky účtů 018,022 a 028 z dílčích inventur na rozvahu - z účtu 022 převést majetek pod 40.000,- Kč na účet 028 - zařadit chybějící pozemky 1/5 p.č. 342 k.ú. Rozběřice, p.č. 280/6 k.ú. Bříza a p.č. 239/1 k.ú. Všestary
Za odstranění nedostatků do 30.6.2008 zodpovídá účetní obce..
Hlasování o usnesení č. 136/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

9) nabídku na doznačení cyklotrasy 4270 předložil Ing. Reich ve výši 12.112,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nabídkou na doznačení cyklotrasy 4270 za cenu ve výši 12.112,- Kč, kterou předložil Ing. Karel Reich.
Hlasování o usnesení č. 137/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) investiční komise projednala nabídky na realizaci projektu „Solární systém pro TUV a bazénu“. Nabídky předložil:
- Votop-HK s.r.o. (IČ: 25291459)
cena 2,674.648,76 Kč
termín realizace do 10.9.2008
- Stavofinal HK s.r.o. (IČ: 25296507)
cena 2,489.774,- Kč
termín realizace 1.8.-31.8.2008
- Jiří Vik-tepelná technika HK (IČ: 11016019)
cena 2,233.825,16 Kč
termín realizace do 31.8.2008
- VERMOS s.r.o. (IČ: 2550294), Kroměříž
cena 1,942.646,56 Kč
termín realizace 4.8.-30.9.2008

p. Štefanka: nechal bych to až budeme všichni (celé zastupitelstvo).
předsedající: vzhledem k tomu, že ještě zbývá připravit a schválit smlouvu o poskytnutí dotace a zahájení prací se předpokládá v srpnu nelze odložit na příště.
p. Mareš: podle informace od Ing. Šandery je VERMOS s.r.o. specialistou na uvedená zařízení.
p. Martínek: proč se propaguje jedna z firem?
Předsedající: nejedná se o propagaci. Uvedené skutečnosti jsou součástí nabídek a jsou přímo požadovány.
JUDr. Zlatohlávková: mě nejde o výběr firmy, která to bude dělat, ale o to, proč se má investovat do něčeho co je v současné době ztrátové?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele projektu „Solární systém pro TUV a bazénu“ společnost VERMOS s.r.o. (IČ: 2550294), Kroměříž za cenu 1,942.646,56 Kč.
Hlasování o usnesení č. 138/2008: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

p. Šandera: jak to, že se zadával projekt, když pro něj není v zastupitelstvu podpora?
předsedající: zadání projektu schválilo předcházející ZO. Stávající ZO schvalovalo však dílčí kroky projektu.
p. Došel: Chtěl bych se vrátit ještě ke kolektorům. Proč se nedala šance i ostatním nabídkám?
JUDr. Zlatohlávková: Souhlasí s možností hlasovat i o ostatních nabídkách.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele projektu „Solární systém pro TUV a bazénu“ společnost Jiří Vik-tepelná technika HK (IČ: 11016019) za cenu 2,233.825,16 Kč.
Hlasování o usnesení č. 139/2008: pro 1, proti 6, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno

Dále byla předložena od spol. Benefit Managment, s.r.o. (IČ: 27069770), Praha, nabídka spolupráce ve věci zaměstnaneckých výhod poskytovaných formou Benefit Plus.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO žádá o předložení návrhu smlouvy o spolupráci s Benefit Managment, s.r.o. (IČ: 27069770), Praha.
Hlasování o usnesení č. 140/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

11) mimo nabídek na provedené nátěrů byla podána i nabídka výměnu dřevěného obložení za plastové palubky. Rekapitulace nabídek:
- Truhlářství Martin Obermajer , plastové palubky baudekor (olše), celková cena
včetně montáže, stavby lešení a dopravy ve výši 487.200,- Kč
- Techcolor s.r.o. (IČ:60112166), HK, za provedení nátěru s obecnou životností 10 let
320.796,- Kč
- BASF Stavební hmoty (IČ: 49286242), Chrudim, za provedení nátěru cca 93.000,- Kč
předsedající: bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva.

12) pro převzetí byla stanovena podmínka vybudování propojovací komunikace mezi místní komunikací v obci a účelovou komunikací dálnice. V tomto případě nemůže ŘSD budovat jiné komunikace než nové dálnice ale musí opravovat komunikace, které poškodí stavba. Dále se připravuje plán dopravní obslužnosti při výstavbě dálnice, který bude konzultován se všemi dotčenými orgány.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
ZO požaduje doplnění smlouvy o převzetí účelové komunikace dálnice D11 o bod o náhradě škod o opravách komunikací poškozených stavbou
Hlasování o usnesení č. 141/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) Do paspartu místních komunikací jsou navrženy následující komunikace:
- k.ú. Bříza: místní komunikace „k lesu“ na p.p.č.264/1 od čp.64 po čp.83 včetně komunikace k čp.37 a čp.44; místní komunikace na p.p.č.274 od čp.43 po čp. 22; místní komunikace na p.p.č. 281/2 od čp.3 po čp. 5 včetně komunikace k čp.2 a čp. 52; místní komunikace na p.p.č.281 a p.č.64/13 od čp.4 po čp.90 včetně komunikace k řadovému domu čp.72-81
- k.ú. Chlum: místní komunikace (cca 100 m) na p.p.č.336 od čp.84 po čp.82; místní komunikace (cca 35 m) na p.p.č.314/26 a 332; místní komunikace „k muzeu“ (cca 520 m) na p.p.č.338/1 od čp.46 po čp.66; místní komunikace (cca 730 m) na p.p.č.339 od čp.80 směr Čistěves; místní komunikace (cca 100 m) na p.p.č.314/29 a p.č. 26/9 od čp.22 po příjezd k čp.17, po čp.43, po čp.79 a po p.p.č.st.3; účelová komunikace „panelka“ (cca 400 m) na p.p.č.340/1 a p.č.351 od p.p.č.st.3 směrem na Rozběřice a na ní napojená „cyklotrasa“ (cca 400 m) na p.p.č 350/1 směrem na Neděliště.
- k.ú. Lípa: místní komunikace(cca 200 m) na p.p.č.302 od čp.16 po čp.11; místní komunikace (cca 810 m) na p.p.č.336/4, 328/2 a 321 od čp.23 po čp.33; místní komunikace (cca 230 m) na p.p.č.328/1 od komunikace I.tř.35 po čp.1; účelová komunikace „cyklotrasa“ (cca 43 m) na p.p.č. st.48/1 a chodník (cca 460 m) na p.p.č.330/10 a 329 od čp.2 po čp.45.
- k.ú. Rosnice: místní komunikace na p.p.č.567/1 a 540 od čp.28 po hranici zastavěného území u čp.39, od čp.7 před čp.17 a před čp.19, od čp.4 do dvora čp.7; místní komunikace na p.p.č.562 od čp.13 po vjezd do areálu ZD, místní komunikace na p.č.577/2 ulice k čp.23 a čp.74; místní komunikace na p.p.č.546 v lokalitě R3.
- k.ú. Rozběřice: místní komunikace (cca 115 m) na p.p.č.309/1 a 311/1 od čp.2 po vjezd do areálu ZD; místní komunikace (cca 60 m) na p.p.č. od čp.5 po čp.46; místní komunikace (cca 120 m) na p.p.č.318/1; účelová komunikace „panelka“ (cca 730 m) na p.p.č.344/1 a p.č.345; chodník (cca 190 m) na p.p.č.323/2 souběžný s komunikací I.tř.35.
- k.ú. Všestary: místní komunikace „za kurty“(cca 350 m) na p.p.č.416 od čp.56 po čp.165; místní komunikace „hřbitovní“(cca 430 m) na p.p.č.427 kolem čp.4 a 5 s objezdem kolem veřejného pohřebiště a napojením na komunikaci „školní“; místní komunikace (cca 150 m) na p.p.č.294/5; místní komunikace (cca 130 m) na p.p.č.419/1 a p.č.296/9; místní komunikace „školní“(cca 500 m) na p.p.č.422/1 a p.č.422/2 včetně ulice na p.p.č.316/9; místní komunikace (cca 130 m) na p.p.č.418/2 od čp.85 po čp.89; místní komunikace (cca 260 m) na p.p.č.396/1 od čp.73 po čp.33; místní komunikace (cca 150 m) na p.p.č.370/13 od čp.59 po čp.114; účelová komunikace „kostelní“(cca 90 m) na p.p.č.394 s napojením na „hřbitovní“; místní komunikace „nádražní“ (cca 100 m) na p.p.č.441/2; místní komunikace (cca 90 m) na p.p.č.371/1; účelová komunikace (cca 50 m) na p.p.č.371/22; chodník (cca 90 m) na p.p.č.396/1 od čp.33 po čp.39; chodník (cca 970 m) na p.p.č.432/1, p.č.432/2 a p.č.432/3.

Vzhledem k tomu, že software Komunikace byl součástí Digitalizace ÚPO byla o nabídku na tvorbu paspartu požádána ZPK spol. s r.o., Stará Paka, která by instalaci dat včetně zaškolení provedla za 2.380,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
ZO schvaluje zařazení komunikací dle katastrálních území do paspartu místních komunikací:
- k.ú. Bříza: místní komunikace „k lesu“ na p.p.č.264/1 od čp.64 po čp.83 včetně komunikace k čp.37 a čp.44; místní komunikace na p.p.č.274 od čp.43 po čp. 22; místní komunikace na p.p.č. 281/2 od čp.3 po čp. 5 včetně komunikace k čp.2 a čp. 52; místní komunikace na p.p.č.281 a p.č.64/13 od čp.4 po čp.90 včetně komunikace k řadovému domu čp.72-81
- k.ú. Chlum: místní komunikace (cca 100 m) na p.p.č.336 od čp.84 po čp.82; místní komunikace (cca 35 m) na p.p.č.314/26 a 332; místní komunikace „k muzeu“ (cca 520 m) na p.p.č.338/1 od čp.46 po čp.66; místní komunikace (cca 730 m) na p.p.č.339 od čp.80 směr Čistěves; místní komunikace (cca 100 m) na p.p.č.314/29 a p.č. 26/9 od čp.22 po příjezd k čp.17, po čp.43, po čp.79 a po p.p.č.st.3; účelová komunikace „panelka“ (cca 400 m) na p.p.č.340/1 a p.č.351 od p.p.č.st.3 směrem na Rozběřice a na ní napojená „cyklotrasa“ (cca 400 m) na p.p.č 350/1 směrem na Neděliště.
- k.ú. Lípa: místní komunikace(cca 200 m) na p.p.č.302 od čp.16 po čp.11; místní komunikace (cca 810 m) na p.p.č.336/4, 328/2 a 321 od čp.23 po čp.33; místní komunikace (cca 230 m) na p.p.č.328/1 od komunikace I.tř.35 po čp.1; účelová komunikace „cyklotrasa“ (cca 43 m) na p.p.č. st.48/1 a chodník (cca 460 m) na p.p.č.330/10 a 329 od čp.2 po čp.45.
- k.ú. Rosnice: místní komunikace na p.p.č.567/1 a 540 od čp.28 po hranici zastavěného území u čp.39, od čp.7 před čp.17 a před čp.19, od čp.4 do dvora čp.7; místní komunikace na p.p.č.562 od čp.13 po vjezd do areálu ZD, místní komunikace na p.č.577/2 ulice k čp.23 a čp.74; místní komunikace na p.p.č.546 v lokalitě R3.
- k.ú. Rozběřice: místní komunikace (cca 115 m) na p.p.č.309/1 a 311/1 od čp.2 po vjezd do areálu ZD; místní komunikace (cca 60 m) na p.p.č. od čp.5 po čp.46; místní komunikace (cca 120 m) na p.p.č.318/1; účelová komunikace „panelka“ (cca 730 m) na p.p.č.344/1 a p.č.345; chodník (cca 190 m) na p.p.č.323/2 souběžný s komunikací I.tř.35.
- k.ú. Všestary: místní komunikace „za kurty“(cca 350 m) na p.p.č.416 od čp.56 po čp.165; místní komunikace „hřbitovní“(cca 430 m) na p.p.č.427 kolem čp.4 a 5 s objezdem kolem veřejného pohřebiště a napojením na komunikaci „školní“; místní komunikace (cca 150 m) na p.p.č.294/5; místní komunikace (cca 130 m) na p.p.č.419/1 a p.č.296/9; místní komunikace „školní“(cca 500 m) na p.p.č.422/1 a p.č.422/2 včetně ulice na p.p.č.316/9; místní komunikace (cca 130 m) na p.p.č.418/2 od čp.85 po čp.89; místní komunikace (cca 260 m) na p.p.č.396/1 od čp.73 po čp.33; místní komunikace (cca 150 m) na p.p.č.370/13 od čp.59 po čp.114; účelová komunikace „kostelní“(cca 90 m) na p.p.č.394 s napojením na „hřbitovní“; místní komunikace „nádražní“ (cca 100 m) na p.p.č.441/2; místní komunikace (cca 90 m) na p.p.č.371/1; účelová komunikace (cca 50 m) na p.p.č.371/22; chodník (cca 90 m) na p.p.č.396/1 od čp.33 po čp.39; chodník (cca 970 m) na p.p.č.432/1, p.č.432/2 a p.č.432/3.
Hlasování o usnesení č. 142/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

14) nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na prodloužení vodovodního řádu ve Bříze u řadovky předložily Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., HK, v celkové výši 11.900,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na prodloužení vodovodního řádu ve Bříze u řadovky předložily Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., HK, v celkové výši 11.900,- Kč..
Hlasování o usnesení č. 143/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

16) předsedající: zasedání ZO, které proběhlo v sále hospůdky U Kabiho bylo ukončeno ve 22.20 hod.

zapsal: ing.Vladimír Fof
ověřovatelé: Josef Pešek a Josef Štefanka
starosta: Josef Macháček

Doložka zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 21.8.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky k zápisu ze dne 26.6.2008:

p. Martínek: I když byl na minulém zasedání přítomen, tak není uveden v zápisu na internetu.
JUDr. Zlatohlávková: Již čtvrtý měsíc nesouhlasí zápis na internetu s vytištěnými originály.
JUDr. Zlatohlávková: Zápis z mimořádného zasedání konaného dne 3.7.2008 nebyl zveřejněn v zákonné lhůtě ani do dnešního dne (21.8.2008).
Ing. Derner: V návrhu usnesení 113/2008 není řečeno za co se má platit, komu a kolik. Usnesení je nutno o tyto informace doplnit.
Doplněné znění usnesení č.113/2008: ZO schvaluje dodatek k SOD s projekční kanceláří Stanislav Stejskal-Dopravní projekce (IČ: 15586677) na projekt „Všestary-rekonstrukce místní komunikace Hřbitovní“, který navyšuje cenu o 37.961,- Kč a dodatek k SOD na projekt „Všestary-úprava chodníku u kostela“, který navyšuje cenu o 9.877,- Kč.
Ing. Derner: Usnesení 100/2008 není splněno. Není vloženo v katastru nemovitostí.
JUDr. Zlatohlávková: K uvedenému bodu. Smlouva o smlouvě budoucí je sepsána nešťastně (neplatně).
JUDr. Zlatohlávková: Námitky, které jsou uvedeny v písemné podobě nejsou na internetu.
Ing. Skořepová: Nerozumí zápisu z minulého jednání 133/2008. Znamená to, že potrubí je obce a pozemek p. Střihavky?
Ing. Skořepová: Není jasný zápis usnesení 118/2008. Obec musí vždy vědět komu ty peníze dala a na co.
JUDr. Zlatohlávková: V usnesení 107/2008 jsou dva termíny (přerušení – zastaveny). Jak to opravdu je?
Ing. Derner: V usnesení 132/2008 uvedena cena. Musí tam být nějaký mantinel tak, jak bylo projednáno na ZO – tedy do výše cca 90.000,- Kč.
Doplněné znění usnesení č.132/2008: ZO souhlasí se zhotovení přístřešku pro kola a kočárky v ceně cca 90.000,- před vchodovými dveřmi do MŠ Všestary.

Ve Všestarech 5.9.2008

Josef Macháček, starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018