Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

místo konání:  zasedací místnosti v Rozběřicích.
zahájeno: 19.10 hod
přítomni: Ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Ing.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Josef Pešek, Ing.Pavel Šandera,
Ing.Božena Skořepová, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Josef Štefanka přítomen od 19.20 hod (od usnesení č. 98/2008)
nepřítomni: Radovan Dvořák, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, Přemysl Vecek,
Ing.Michal Derner nepřítomen od 23.40 hod (od usnesení č. 116/2008)
přítomni za OV: Josef Václavík (Bříza)

…………………………………………………………………………………………...............
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p.Josef Pešek a p.Jaroslav Došel. Do návrhové komise byli navrženi Ing.Michal Derner a Ing.Božena Skořepová.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 29.5.2008 p. Josefa Peška a p. Jaroslava Došla jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení Ing.Michal Derner a Ing.Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 97/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 24.4.2008 byly vzneseny následující námitky:
Ing.Skořepová: v usnesení č. 85/2008 je uveden chybně slovní spojení. Ing.Skořepová: na závěr uvedla, že jako zřizovatel školy má právo na zde všechny dříve položené dotazy a odpovědí na ně. Ona sama samozřejmě není zřizovatel ale byla tím míněna Obec. Ing.Derner: vznesl námitku k pozdnímu zveřejňování zápisu na internetu a dále k nejasnostem v usnesení č. 83/2008 a č. 96/2008 – ze zápisu není zřejmé o čem se hlasovalo. Usnesení č. 83/2008 navrhuje upravit na „ZO pověřuje starostu upřesněním podmínek smlouvy o zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti v rámci akce “Oprava návsi ve Bříze”, mezi Obcí Všestary a Královéhradeckým krajem (IČ: 70889546) zastoupeným Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje (IČ: 27502988), které bude smlouva obsahovat”.
Usnesení č. 96/2008 navrhuje upravit na „ZO souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Všestary a VČP Net s.r.o. (IČ: 27495949)za jednorázovou úhradu ve výši 2,- Kč za každý započatý metr plynárenského zařízení a vydává souhlas se zřízením stavby pro lokalitu Rosnice pod sušárnou. JUDr. Zlatohlávková: oprava ve výsledku hlasování v usnesení č. 82/2008 (pro je 12 a má být 13) a usnesení č 86/2008 není uvedeno na e-desce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2008.
Hlasování o usnesení č. 98/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání. Doplnění programu jednání navrhli: (modernizace školy) a posun v programu (JUDr. Zlatohlávková, Ing. Derner). JUDr. Zlatohlávková: navrhuje do bodu různé doplnit bod o projektu na modernizaci budovy II.stupně ZŠ. Ing.Derner: navrhuje body z jednání rady a z minulého zasedání ZO přesunout až na závěr jednání.

Program (návrh pro usnesení):
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Různé
4) Změna ÚPO č.2
5) Stavební práce ve Bříze
6) Zpráva o přezkumu hospodaření obce a závěrečný účet obce
7) Z jednání školské rady
8) Úhrada faktur
9) Nabídka na opravu a montáž hromosvodů
10) Žádost o poskytnutí příspěvku
11) Z minulého zasedání ZO
12) Z jednání rady
13) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program pro zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2008 včetně návrhu na jeho doplnění a změnu pořadí projednávání bodů jednání..
Hlasování o usnesení č. 99/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) kontrolní výbor provedl kontrolu všech usnesení přijatých za funkční období stávajícího ZO a usnesení:
- č. 20/2007 o krizových řízeních viz. bod č. 12 jednání …. úkol trvá.
Vypracovat podmínky pro přidělení dotací.
- č. 65/2007 o všesportovním areálu „Sokolovna“ …. úkol trvá. Od ing.arch., Ing. Doležala bude zajištěn návrh studie tak aby mohl být rozeslán elektronicky. - č. 122/2007 dotace neziskovky …. úkol trvá.
Ing.Šanddera: vzhledem k tomu, že předložený návrh nebyl akceptován vzdává se účasti na další přípravě podmínek.
- č. 138/2007 odkoupení pozemků pod komunikací k čp 54 a 174 …. úkol trvá.
Je podepsána smlouva o smlouvě budoucí.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu požádat příslušný stavební úřad o vydání rozhodnutí o povolení k rozdělení pozemku a oddělení parcel č. 363/63 a 363/64 v k.ú.Všestary podle geometrického plánu č.268-1851/2007 vypracovaného firmou Geoles 12.2.2007.
Hlasování o usnesení č. 100/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 140/2007 o pozemcích pod hřbitovní komunikací viz bod č. 8 jednání …. úkol trvá.
- č. 174/2007 o opravě hřbitovní zdi …. úkol trvá.                                                                        starosta: firmy které byly navrženy na minulém zasedání nemají v současné době volné kapacity na provádění stavebních prací. - č. 176/2007 o přívalových deštích …. úkol trvá.
- č. 187/2007 o rozšíření veřejného osvětlení …. úkol trvá.                                                      starosta: projektant, který jako první z požadovaných čstí dokumentace zpracoval potřebné podklady pro instalaci ukazatelů okamžité rychlosti, předložil nabídku na zpracování dokumentace v požadovaném rozsahu za částku ve výši 68.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nabídkou J. Vaňka na rozšíření veřejného osvětlení za předpokládanou cenu 68.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 101/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 215/2007: o projektové dokumentaci na prodloužení vodovodního řadu u řadového domu čp. 72-81 ve Bříze …. úkol trvá.
- č. 235/2007: o propagaci v měsíčníku …. úkol splněn. Distribuce měsíčníku je plánována na konec měsíce června.
- č. 35/2008: o úpravách v cukrárně …. úkol trvá.
starosta: na základě dvou provedených prohlídek byl stanoven rozsah potřebných prací a jejich rozdělení na venkovní a vnitřní. V rámci venkovních úprav byla odstraněna jímka mezi budovou a garáží a dále by měla být provedena oblázková drenáž u severovýchodní stěny s drenáží svedenou do kanalizace. V rozsahu vnitřních prací je navrženo v části výrobna nalepení nových obkladů a položení nové dlažby a části prodejna instalace omyvatelného obložení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi, aby zajistil firmy pro dodělání potřebných úprav na cukrárně ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 102/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- č. 42/2008: o hmotné zodpovědnosti …. úkol trvá.
starosta: při kontrole usnesení nebyl jasný cíl formulovaného usnesení. Bude zpracována pouze obecná směrnice. - č. 44/2008: o dopravním značení - zrcadla …. úkol trvá.
starosta: mělo by být se SÚS Královéhradeckého kraje dořešeno v příštím týdnu.
- č. 51/2008: o předání vodovodu a kanalizace …. úkol trvá. starosta: k tomuto bodu byl dále doručen návrh smlouvy na převzetí nového veřejného osvětlení.
Ing.Derner: bylo by možné převzít dešťovou kanalizaci, která ústí do melounky. Ing.Skořepová: trvat na podmínce před převzetím vodovodu od firmy VIT a spol. o vydání příslibu od spol.VAK a.s., že to od obce převezme. Jednat jen o vodovodu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO žádá Valnou hromadu společnosti VaK HK a.s. (IČ:48172898) o vydání souhlasu o převzetí vodovodního řadu od obce, pokud tento bude obcí převzat o stavební společnosti VÍT a Spol, spol. s r.o. (IČ: 005207297).
Hlasování o usnesení č. 103/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 66/2008:o způsobu provozu bufetu …. úkol trvá.
Ing. Skořepová: navrhuje nový provozní řád v prostorách bazénu. Zákaz provozu bazénu ve večerních hodinách (úterý a pátek), kde se platí jen za saunu a „nudisti“ chodí plavat zdarma. Dále navrhuje zákaz prodeje alkoholických nápojů, zákaz kouření a zákaz požívání omamných látek v prostorách bazénu. Jedná se o sportovní a relaxační zařízení provozované obcí. Všechny své podněty odevzdala písemně předsedajícímu a požadovala jejich přiložení k zápisu.

3) různé:
- předsedající: odbor ŽP MmHK vydal rozhodnutí o souhlasu s odlovem živočichů, kteří nejsou zvěří, jmenovitě: mýval severní, psík mývalovitý, norek americký a nutrie říční.

- předsedající: Vladimír Voltr-METAXA (IČO: 11158336) předložil návrh smlouvy na opravu rozběřské zvoničky v částce 125.000,-Kč (viz usnesení č.23/2008).

- předsedající: byla podána žádost o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008.

- předsedající: valná hromada OPZ (obcí památkové zóny) proběhla dne 27.5.2008.

Přítomno před hlasováním: 10                                                                                                                 Návrh usnesení: ZO bere na vědomí účast místostarosty a p.Štefanky za Valné hromadě Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 pořádané 27.5.2008.
Hlasování o usnesení č. 104/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- předsedající: Ministerstvo vnitra ČR uvolnilo prostředky na nákup ochranných kompletů pro 5 členů určených Jednotek požární ochrany s místním určením (JPO V). Rosnická jednotka nebyla mezi určené zařazena.

- předsedající: na posledním zasedání bylo ZO seznámeno s výší koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, který byl jako výchozí stanoven ve výši 1 a týká se katastrálních území Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice a Rozběřice. Pro Všestary je koeficient stanoven na 1,4.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s ponecháním původního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.                                                                                                                                     Hlasování o usnesení č. 105/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- předsedající: v loňském roce byla projednávána oprava venkovního nátěru na budově bazénu. JUDr.Zlatohlávková: lépe zjistit, kolik by stála výměna za umělou hmotu. Úkol pro starostu, zjistit kolik by to stálo.

- p.Štefanka: bylo projednáváno zpracování plánů s vyznačením obecních pozemků a jejich vyvěšení do vývěsek. Proč se nezkusí pronájem komplexu bazénu nějakému subjektu? starosta: návrh na pronájem bazénu byl na ZO již několikrát zmíněn ale vždy bez návrhu podmínek nebo způsobu pronájmu.

- p.Došel: vzhledem k provozu v ulici za kurty navrhuje umístit zpomalovací retardéry. Někteří lidé si to tam pletou se závodní dráhou. starosta: průběžně jsou evidovány požadavky na doplnění dopravního značení, které by řešilo zvýšení bezpečnosti v obcích. Asi nejjednodušším řešením je umístění dopravního značení „obytná zóna“na místních komunikacích. Ing.Lučický: musíme si ale uvědomit, že uvedené dopravní značení zakazuje parkování mimo plochy k tomu vymezené.

- JUDr. Zlatohlávková: v jakém stavu je projekt na modernizaci ZŠ? Co je potřeba dodat CEP (centrum evropského plánování), aby se něco nezmeškalo.                                                   starosta: tak jak již bylo ZO informováno byl zpracován energetický audit, který byl předán projekční kanceláři Ing.Zimy, který podle něj upravuje stávající dokumentaci. S pracovníky CEPu jsme v kontaktu a ověřujeme si potřebné informace.

- Ing. Šandera: Při zadávání zakázek brát ohled na velikost prací. Pro malé práce je výběrové řízení jen důvodem ke zdržení vlastního provedení. Jak to je s účetnictvím obce? Obcí běží informace, že je to hodně špatné.                                                                                           Ing.Skořepová: se byla na KÚ zeptat, co znamená stupeň „C“, který je ve zprávě uveden. Tento stupeň je nejhorší a může mít vliv na přijetí dotace, ale je to jeden z deseti bodů.             starosta: vzhledem k informacím, které běží obcí, požádal starosta o schůzku s vedoucím ekonomického odboru a auditory Krajského úřadu na které byl ubezpečen, že vzhledem k výsledku provedeného přezkumu hospodaření nemusí mít obec obavy z toho, že by byla vyloučena z možnosti čerpání dotací. Dále bylo kladně hodnoceno i to, že při vedení účetnictví jsou i nadále využívány konzultace s pracovníky krajského úřadu.

4) spol.Architep spol.s r.o. předložila k projednání návrh Změna ÚPO č.2. Pokud by při projednání nebyly shledány žádné rozpory následovalo by veřejné projednání dotčenými orgány, vyjádření Krajského úřadu, veřejné projednání v obci a nakonec schválení ZO.            Ing. Šandera: Minulý čtvrtek na pracovním jednání zastupitelů se projednávalo pozastavení prací návrhu přečerpávaní splaškových vod do Hradce Králové. Jednání se zúčastnil Ing.Machút, který se nabídl projednáním změny koncepce likvidace splaškových vod s dotčenými orgány.                                                                                                                           starosta: v návaznosti na srovnávací studii kanalizačního přivaděče a ČOV zahájil ing. Machůt jednání s Povodím Labe s.p. 
Ing. Skořepová: Jaký názor na odpadní vody má starosta a zda se byl na nějakou ČOV podívat? starosta: v rámci dokončování ÚPO (2004) kde bylo navrženo i řešení obecní ČOV navštívil ČOV v Nepolisech a ve Smiřicích. Osobně si myslí, že řešení likvidace splaškových vod odvedením na ČOV v Hradci Králové je lepší a pro budoucnost z hlediska obce výhodnější.            p.Štefanka: je pro vlastní ČOV obce, protože náklady na připojení do Hradce stále stoupají. p.Gabriel: souhlasí s Ing. Šanderou, aby se pozastavila varianta připojení do Hradce.     p.Mareš: navrhuje přijmout usnesení o přerušení prací na projektové dokumentaci na přivaděč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Ing.Miloše Machúta jednáním ve věci změny koncepce likvidace splaškových vod.                                                                                                                             Hlasování o usnesení č. 106/2008: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi, aby jednal o přerušení prací na připojení odpadních vod do Hradce Králové.                                                                                                                               Hlasování o usnesení č. 107/2008: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Ing.Šandera: vzhledem k tomu, že starosta má na řešení likvidace splaškových vod jiný názor, než zbytek ZO, navrhuje pro zaručení objektivnosti vedení jednání se zpracovatelem návrhu Změny územního plánu z důvodu možného zrušení přivaděče odpadních vod do Hradce Králové, aby se ho zúčastnili i zastupitelé zastávající většinový názor.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu, místostarostu, Ing. Šanderu a Ing.Skořepovou jednáním se zpracovatelem územního plánu o případné změně koncepce v odkanalizování obce. Hlasování o usnesení č. 108/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno


5) Stavební práce ve Bříze:                                                                                                                       Ing. Šandera: vzhledem k možnému střetu zájmů se předem vzdává možnosti hlasování ve věcech spojených se stavebními pracemi na úpravě návsi ve Bříze.                                                   - předsedající: Sovis s.r.o. předložil upravenou cenovou nabídku na položení dešťové kanalizace (70 m) na kanci trasy „A“ před čp.55 ve výši 287.787,- Kč včetně DPH (původní nabídka 304.922,61 Kč).
Ing.Derner: požádal starostu o vysvětlení obsahu nabídky.                                                     starosta: starosta přečetl názvy jednotlivých kapitol z projednávané nabídky.
Ing. Derner: starosta evidentně nemá představu, co všechno je předmětem nabídky. Nad projektem a na základě podkladů, které si vyžádal od spol.Sovis s.r.o., předložil ZO rozklíčování celkové částky za dešťovou kanalizaci. V uvedené částce není jen kanalizace, ale i další práce (obrubníky, dešťové vpusti, žlabové tvárnice v příkopě …), jejichž provedení schválilo ZO na minulém zasedání. Po jejich oddělení, je cena kanalizace cca 177,- tis.Kč (bez DPH) a jednotková cena za 1 m běžný vychází přibližně 2.500,- Kč bez DPH. Nabídnutou cenu lze tedy považovat za velmi příznivou, neboť ceny za obdobná díla bývají na úrovni 3,- až 3,5 tis.Kč/m běžný bez DPH.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet na částku 287.787,- Kč na položení dešťové kanalizace a vícepráce (obrubníky, svody,…).
Hlasování o usnesení č. 109/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1– bylo schváleno

Ing. Derner: vyslovil politování nad skutečností, že starosta předkládá ZO ke schválení dokumenty, jejichž obsahu sám nerozumí. Zastupitelstvo pak rozhoduje na základě mylných vstupních informací.
starosta: vzhledem k tomu, že nemá vzdělání stavebního směru pracuje s nabídkami tak jak jsou předloženy. Díky mylným informacím se však podařilo snížit částku za vybudování kanalizace.

- předsedající: za provedené práce byla uhrazena po odsouhlasení st.dozorem faktura ve výši 2,164.870,- Kč. V pondělí 26.5. byla povedena pokládka živičného povrchu na trase „A“ (Elán-prodejna potravin – Autoservis Hrnčíř) a předpokládaný termín kolaudace díla je stanoven na 8.7.2008. Průběžně budou předávány úseky, které byly zajišťovány subdodavateli.

6) předsedající: k projednání a schválení Závěrečný účet obce Všestary na rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.
Ing. Skořepová: V závěrečném účtu obce nejsou správně sečteny položky. Závěrečný účet je nutno vzhledem k uvedenému nedostatku předložit ke schválení na příštím zasedání.

7) předsedající: ZO byly předloženy závěry, které na svém posledním zasedání přijala školská rada. Jednalo se o vybudování chodníku před školní jídelnou a okolo mateřské školy a zabezpečení zákazu parkování před vjezdem do areálu krytého bazénu. V rámci projednání se došlo k následujícímu:
- realizace chodníku od školky k cukrárně není jednoduše možná, protože je tam sloup elektrického vedení a na přeložení je potřeba stavební povolení.
- částečným řešením bezpečnosti bude umístění značky o obytné zóně, která mimo jiné řeší I způsob parkování.

8) úhrada faktur
- za provedení podzimního posekání příkopů (½ Chlum-Čistěves, ½ Chlum-Neděliště, Chlum/rozhledna-I./35, cyklostezka Lípa, Hejcmanka-Rozběřice a Rozběřice-Chlum) vystavil fakturu ve výši 39.368,20 Kč Jiří Smetiprach-práce v lesnictví a zemědělství (IČO: 12975206), HK. Celkem posekáno 7,95 km běžných příkopů. p.Pešek: ZD Všestary v současné době již disponuje novou mechanikou na údržbu příkopů a určitě sekání provádí za výhodnějších podmínek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uhlazení faktury ve výši 39.368,20 Kč za posekání příkopů a cyklistické stezky.
Hlasování o usnesení č. 110/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi ověřit porovnání nabídky ZD na posekání ploch a vybrat lepší nabídku.
Hlasování o usnesení č. 111/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- na minulém zasedání byla schválena úhrada částky ve výši 26.312,- Kč za výrobu a montáž 3 ks informačních dvouvitrín, kterou vyfakturoval Jaroslav Došel, zámečnictví (IČO: 10468510). Uvedená částka byla chybně uvedena v podkladech pro jednání ZO. Skutečná výše faktury je 56.312,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplatek faktury ve výši 30.000,- Kč za 3 ks informačních dvouvitrín.
Hlasování o usnesení č. 112/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- projekční kancelář Stanislav Stejskal-Dopravní projekce (IČ: 15586677), HK, předložila dodatky k SOD o rozšíření zakázky na zpracování projektové dokumentace a navýšení ceny díla. V případě projektu „Všestary-rekonstrukce místní komunikace Hřbitovní“ se dokumentace rozšířila o prostranství mezi č.p. 4 a 5 a o chodník až po I.stupeň ZŠ a navýšení ceny díla činí 37.961,- Kč. U projektu „Všestary-úprava chodníku u kostela“ byla doplněna úprava původního parkoviště naproti cukrárně a umístění autobusové zastávky a navýšení ceny díla činí 9.877,- Kč. V obou případech se jednalo o rozšíření zadání ze strany Obce jako zadavatele. JUDr. Zlatohlávková: jednou byla dána pevná cena, tak proč se má platit 2x tolik?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatky k ceně za zpracování projektové dokumentace.
Hlasování o usnesení č. 113/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- za vypracování geometrického plánu na dělení a vytýčení části hranic pro „hřbitovní“ komunikaci, vystavil GON HK a.s. (IČO: 25275666) fakturu ve výši 32.249,- Kč.
Pí.Zajíčková (Jeřice) nabízí dotčené pozemky o celkové výměře 853 m2 k prodeji za 100 Kč/m2. Dále bude vedeno jednání o zbývajícím pozemku, který je pro uvedenou komunikaci potřebný.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 32.249,-Kč firmě GON HK a.s. (IČO: 25275666) za vyhotovení geometrického plánu pro pozemky pro „hřbitovní“ komunikaci.
Hlasování o usnesení č. 114/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi jednat o odkoupení pozemku pí. Zajíčkové (Jeřice) za 100,-Kč/m2. Sepsáním smlouvy je pověřena JUDr. Zlatohlávková
Hlasování o usnesení č. 115/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- za opravu a vyčištění studní na hřbitovech ve Všestarech a na Chlumu a na chlumském cvičišti vystavila firma Zdeněk Petřík-studnařství (IČO: 10427279), HK, fakturu ve výši 29.000,- Kč. Mimo opravu pumpy, vyčištění, vydezinfikování studny a zacementování bylo provedeno její proměření včetně čerpací zkoušky.
p.Štefanka: studny, tak jak se dalo očekávat i nadále nefungují. Starší lidé mají problém vodu napumpovat. Má zjištěno, že existují pumpy, které fungují lehčeji ale s nutností delšího pumpování.
starosta: na uvedené práce je dvouletá záruka takže na základě stížnosti p.Štefanky bude podána reklamace. Popřípadě bude lepší systém doplacen.

- v rámci revizí hromosvodů předložila firma Čapek&Bohuslav (IČO: 16745892), Libáň, nabídku na montáž a opravu hromosvodů v celkové výši 45-47.000,- Kč. Oprava hromosvodů se týká budovy hasičské zbrojnice na Chlumu, prodejny potravin v Rozběřicích a hospody v Rosnicích a montáž na budovu hasičské zbrojnice na Lípě, v Rozběřicích a ve Bříze kde nejsou vůbec instalovány. JUDr.Zlatohlávková: jak je možné zadat práci bez výběrového řízení. Je nutné zajistit konkurenční nabídky.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zabezpečením uvedených objektů pomocí hromosvodů.
Hlasování o usnesení č. 116/2008: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

10) žádosti o příspěvek:
- předsedající: v minulých letech byl poskytován místním organizacím příspěvek na uspořádání dětských dnů a mikulášských nadílek ve výši 50,- Kč na dítě vedené v evidenci obyvatel do 15 let a akci. p.Gabriel: navrhuje zvýšit příspěvek na 60,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na konání dětských dnů a mikulášských nadílek v místních částech Obce Všestary na jedno dítě vedené v evidenci obyvatel do 15 let ve výši 60,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 117/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- p.Gabriel: obec každoročně podporovala konaní tradičního letního tábora, který se až do loňského roku pořádal pod záštitou SDH Rozběřice. V letošním roce sbor odmítl tuto akci organizovat tak požádal v zastoupení organizátorů tábora o příspěvek ve výši 1.000,- na dítě do 15 let vedené v evidenci obyvatel Obce.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na děti na tradiční letní tábor ve výši 1.000,- Kč na jedno dítě vedené v evidenci obyvatel Obce Všestary do 15 let.                                               Hlasování o usnesení č. 118/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- předsedající: TJ Sokol Všestary podala žádost o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na pořádání turnaje v malé kopané, který se bude konat 7.6.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Všestary na pořádání turnaje v malé kopané ve výši 2.000,- Kč. Turnaj se bude konat 7.6.2008.                                                    Hlasování o usnesení č. 119/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- předsedající: TJ Sokol Všestary podala žádost o příspěvek ve výši 3000,- Kč na pořádání taneční zábavy, která se bude konat 28.6.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 3000,- Kč na taneční zábavu, která se bude konat 28.6.2008.                                                                                    Hlasování o usnesení č. 120/2008: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

11) vzhledem k pokročilé době nebylo projednáno.

12) vzhledem k pokročilé době nebylo projednáno.

13) předsedající: zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti SDH v Rozběřicích bylo ukončeno v pátek 30.5.2008 v 00.05 hod.

Zapsal: Ing.Vladimír Fof
Ověřovatelé: Josef Pešek a Jaroslav Došel
Starosta: Josef Macháček

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 26.6.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky k zápisu ze dne 29.5.2008:

JUDr. Zlatohlávková: v usnesení 101/2008 má být uvedeno: …za požadovanou cenu…
JUDr. Zlatohlávková: v zápise doplnit za usnesením 105/2008 … Úkol pro starostu, zjistit kolik by to stálo. Již v průběhu roku 2007 uvažovalo zastupitelstvo o náhradě venkovního obložení bazénu za umělohmotné.
JUDr. Zlatohlávková: Co je potřeba dodat CEP (centrum evropského plánování), aby se něco nezmeškalo. Má být …, aby nebyla zmeškána další výzva.
JUDr. Zlatohlávková: V zápise zveřejněném na internetu je v usnesení 112/2008 uveden chybný doplatek částky na 20 000,- Kč.
Předsedající: V listinném zápise je částka doplatku uvedena správně 30 000,- Kč. Nesouhlasí text v internetové a listinné podobě.
JUDr. Zlatohlávková: před usnesením 113/2008 má být uvedeno: jednou byla dána pevná cena, tak proč se má platit 2x.

Ve Všestarech 12.6.2008

Josef Macháček , starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018