Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v zasedací místnosti SDH v Rosnicích.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, ing.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, MVDr.Michal Novák Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: ing.Pavel Šandera
Přítomní za OV: Josef Václavík (Bříza), Vojtěch Geltner (Chlum).
Hosté: PaedDr.Petr Fikej (ZŠ Všestary), Tomáš Rejl (Deltax CZ Všestary), Roman Hynek (ART Reality)
Zahájeno: 19.10 hodin     ……………………………………………………………………………………………….......
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Jako zapisovatelku určil předsedající pí Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p.Josef Pešek a p.Josef Štefanka. Do návrhové komise byli navrženi MVDr.Michal Novák a Ing.Božena Skořepová.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24.4.2008 p. Josefa Peška a p. Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení MVDr. Michal Novák a Ing.Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 74/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.3.2008 byly vzneseny následující námitky:
Ing.Skořepová: v usnesení č. 61/2008 (příloha zápisu č.1) je uveden chybně slovní výsledek hlasování. Dle výsledku hlasování má být „bylo zamítnuto“. Dále požaduje upřesnění v odstavci 2 bodu č.9 o tom, že nelze, aby plavčík obsluhoval bufet v sauně.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.3.2008 v tomto znění:
- v usnesení č.61/2008 je podle výsledku hlasování chybně uvedeno „bylo schváleno“, správně má být „ nebylo schváleno“.
- bodě č.9 – v textu „ nelze, aby plavčík obsluhoval saunu „ uvést text „ nelze, aby plavčík obsluhoval bufet v sauně“.
Hlasování o usnesení č. 75/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále seznámil přítomné s programem zasedání. Návrhy na doplnění do bodu č.7-různé programu jednání: pumpy na obou hřbitovech, modernizace školy, informační tabule, zapůjčování techniky.

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Z minulého zasedání ZO
4) Z jednání rady
5) Z jednání IK
6) ZŠ
7) Různé
8) Úhrada neinvestičních nákladů jiným zřizovatelům
9) Racionalizační opatření v autobusové dopravě
10) Úhrada faktur
11) Stavební úpravy ve Bříze
12) Garáže u čp.4 ve Všestarech
13) Všestarské neziskovky – žádosti o dotace
14) Koordinační situace zástavby v Rosnicích
15) závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program pro zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2008.
Hlasování o usnesení č. 76/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) kontrola usnesení:
- č. 68/2006 o odkoupení pozemků pro hřbitovní komunikací …. úkol trvá.
Bylo provedeno předání hranic, ale zatím nebyl poskytnut geometrický plán. Předání hranic se zúčastnili všichni oslovení. Odkoupení pozemku pí.Zajíčkové se jedná o 687 m2 a Pánkových o 417 m2. Další zábory pozemků jsou minimální.
- č. 244/2007 o předběžném opatření …. úkol splněn.
Byla zahájena jednání, která dále pokračují.
- č. 249/2007 o tom, jak dostat provoz bufetu pod svoji správu …. úkol trvá.
Bufetová komise ve složení p.Šandera, p.Martínek, p.Došel, p.Štefanka, p.Pešek, starosta a místostarosta se sejde ve středu 7.5.2008 v sauně.
- č. 6/2008 o ověření výsledku interního auditu …. úkol trvá.
Bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Všem zastupitelům bude zpráva o výsledku přezkumu včetně závěrečného účtu předložena pro projednání na příštím ZO. Zpráva je k nahlédnutí na OÚ. Po dohodě s auditory si ověření zařazení do platových tříd zaměstnanců obce provede pí.Kolovratníková přímo na Krajském úřadu.
Ing. Skořepová: požádala o předložení zprávy o výsledku interního auditu za rok 2007 zastupitelstvu obce, případně zaslání zprávy e-mailem.
- č. 40/2008 o směrnici o hmotných zodpovědnostech …. úkol trvá.
- č. 41/2008: o zadávacích podmínkách na „Všestarské chodníky“ …. úkol splněn.
Viz bod č.5 jednání.

- JUDr. Zlatohlávková: upozornila na spoustu nesplněných úkolů a usnesení od začátku volebního období a konstatovala, že tuto činnost má v náplni kontrolní výbor.

3) z minulého zasedání:
- zahájení prací na opravě zdi na chlumském hřbitově, která byla dohodnuta s firmou Tomášek by měla být reálná cca do dvou měsíců. Termín zatím nebyl potvrzen.
p.Martínek: upozorňuje na nebezpečnost viklajícího se vratového pilíře u vrat chlumského hřbitova. Je nutno oslovit další stavební firmy, jako např. firmu Lakurt.
MVDr. Novák: navrhuje oslovit stavební firmu bratři Oláhové z Máslojed.
starosta: osloví uvedené firmy a po předložení rozpočtu na uvedenou akci zadá práci firmě, která se neodchýlí od původní částky více jak o 10 %.

- ZO schválilo úhradu neinvestičních nákladů jiným zřizovatelům
- ZO projednalo a schválilo návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Všestary a projednalo a schválilo výši neinvestičních nákladů na žáka.

- na základě záměru ZO schválilo pronájem masérské místnosti v areálu krytého bazénu. Činnost jako taková nebyla doposud zahájena a dodatečně bylo zjištěno, že se nejedná o masáže těla, ale pouze rukou.

- ZO projednalo a zamítlo možné navýšení odměn zastupitelů.

- ve věci Kanalizace Všestary zpracovala spol.Multiaqua s.r.o. srovnávací studii variant čištění odpadních vod, která byla předložena ZO.
p.Gabriel: uvedl, že ze srovnávací studie je zřejmé, že při použití běžných čistírenských technologií nelze dosáhnout v toku pod vyústí ČOV požadovanou hodnotu kvality vody.
Tato skutečnost prakticky znemožňuje realizaci běžné čistírny odpadních vod. Situaci by bylo možno řešit realizací třetího stupně čištění v dané lokalitě, ale znamenalo by to další zvýšení nákladů.
p. Osond: navrhuje zastupitelům možnost kontaktovat odborníka na čističky odpadních vod.
starosta: studie bude projednána na pracovním zasedání za účasti odborníka, který posoudí předloženou studii.

- ZO bylo seznámeno se změnou statutu spol. RUND a s termíny pro nebezpečný odpad 17.5.2008 a nadměrný komunální odpad dne 19.5. a 20.5. 2008 v obcích Všestary (nadjezd), Rosnice, Bříza a 21.5. a 22.5. 2008 v obcích Všestary (kurty), Chlum, Lípa a Rozběřice. Pro zajištění sběru nebezpečného odpadu je nutné pověřit pracovníky, kteří v místních částech budou přítomni při jeho nakládání. Pověření pracovníci jsou určeni následovně:
- místní část Bříza …………. p.Václavík
- místní část Rosnice ………. MVDr.Novák
- místní část Všestary ……… p.Mareš
- místní část Rozběřice …...... p.Osond
- místní část Chlum ………… p.Geltner
- místní část Lípa …………… p.Štefanka

- ZO schválilo zadání projektové dokumentace na projekt „Všestarské zastávky“.

- Všestary-Fest 2008. Společnost železniční výtopna Jaroměř (IČO: 48621919) předložila návrh smlouvy na vypravení parní lokomotivy, soupravy osobních vozů s bufetovým vozem na trati HK-Všestary ve dnech 8. – 11.5.2008. Celkem se jedná o 9- párů vlaku. Vlak bude odstaven na všestarském nádraží a cena je sjednána ve výši 105.000,- (+ 9 % DPH), od které se odečte jízdné vybrané dopravcem. Příspěvek na konání přislíbilo ZD Všestary ve výši 5.000,- Kč. Podaná žádost o podporu kulturních aktivit nebyla příslušnou komisí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučena ke schválení.
p. Rejl: přestože akce nebyla podpořena Královéhradeckým krajem požádal ZO o podporu výše uvedené kulturní akce, tím, že obec zajistí vypravení parní lokomotivy. Akce jako taková se délkou svého konání stala nadregionální. Nájemné za parní lokomotivu lze po předchozích ročnících předpokládat ve výši 30,- tis. až 40,- tis.Kč.
p.Martínek: upozornil, že v loňském roce jezdila parní lokomotiva pouze dva dny.
Ing.Skořepová: upozornila, že ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů na podporu projektu „ Všestary – Fest 2008 “ s rozpočtem na 150.000,- Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje na podporu kulturních aktivit. Jiný způsob dotace nebyl odsouhlasen. Navrhuje dát hlasovat o příspěvku 10.000,- Kč.
MVDr. Novák: navrhuje příspěvek 20.000,- Kč
p.Martínek: navrhuje zaplatit schodek za vypravení parní lokomotivy.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ na vypravení parní lokomotivy ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 77/2008: pro 5, proti 3, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ na vypravení parní lokomotivy ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č.78/2008: pro 7, proti 1, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ ve výši schodku za vypravení parní lokomotivy.
Hlasování o usnesení č.79/2008: pro 2, proti 5, zdržel se hlasování 7 – nebylo schváleno

starosta: vzhledem k tomu, že nedošlo k rozhodnutí navrhuje aby hlasování o usnesení č.77-79 byla považována za dílčí a dále se hlasovalo o návrzích na příspěvek ve výši 10.000,- a 20.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO navrhuje považovat předcházející usnesení za dílčí.
Hlasování o usnesení č. 80/2008: pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ na vypravení parní lokomotivy ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 81/2008: pro 8, proti 4, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

- ZO bylo seznámeno s připravovanou akcí Místní akční skupiny „Dny podnikatelů“ a s jednáním v rámci mikroregionu o společném postupu při likvidaci odpadů.

- ZO bylo seznámeno s projektem na doznačení cyklotrasy 4270, která prochází místními částmi Lípa, Chlum, Rozběřice a Všestary, kde značení opět začíná. Rozpočet nebyl dosud předložen.

- na valnou hromadu VAK HK a.s. ZO delegovalo starostu obce.

- ZO projednalo žádost Centra experimentální archeologie o možné rozšíření venkovní expozice skanzenu.

- ZO schválilo nákup motorové rozbrušovací pily pro JSDHO Chlum. Ta byla zakoupena včetně dvou náhradních kotoučů celkem za 28.834,- Kč

- rozpočet na odpad a rozvod vody v hasičské zbrojnici ve Bříze je 4.000,- Kč. V rozpočtu není započítáno sanitární zařízení a kohoutky.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úhradou investičních nákladů na rozvod vody a odpadu v hasičské zbrojnici ve Bříze ve výši 4.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 82/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- JUDr.Zlatohlávková seznámila ZO s návrhem podmínek pro čerpání finančních prostředků z projektu „Všestarské neziskovky“. V bodě č.13 jsou předloženy požadavky neziskovek na čerpání finanční podpory.

- bylo požadováno vyčištění šachty a příkopu na Chlumu.
starosta: vzhledem k opravě kanalizační šachty v Rosnicích nebylo zatím provedeno.

- oprava kanalizace u tělocvičny ve Všestarech byla provedena. Viz. bod č. 10 jednání

- zábradlí a schody ke kostelu na Chlumu
p.Martínek: požaduje pro chlumské občany vybudování zábradlí ve stoupání od čp. 72 ke kostelu.
ZO souhlasí s instalací zábradlí ve stoupání od čp. 72 k chlumskému kostelu, které zhotoví firma Zámečnictví Došel (IČO: 10468510), Všestary.

- veřejné osvětlení u p.Zadrobílka ve Všestarech – úkol trvá
starosta: sloup veřejného osvětlení bude zprovozněn po dodání výložníku. Dodatečně bylo zjištěno že firma ve které byl výložník objednán vyskladnila jiný typ a tak musel být objednán jinde.

4) z jednání RO:
- RO vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na kosmetiku a vyhlásila záměr o dalším
pronájmu za stávajících podmínek na dobu určitou do 31.12.2008.
- RO projednala návrh na smlouvu o budoucím převodu majetku, předložil Valbek spol. s r.o.
- ve stavební agendě byla seznámena s odvoláním spol.Vesna o zamítnutí stavby bilbordu a o zahájení stavebního řízení ve věci přístavby Muzea na Chlumu a odsouhlasila instalaci informační tabule naučné stezky bitvy 1866 na Chlumu.
- základní škola (inspekční zprávy a protokol z provedené inspekce).
- krizový plán a aktualizace povodňového plánu.
starosta: krizový plán bude po aktualizaci předložen ZO ke schválení.
- RO schválila Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti s jednorázovou úhradou ve výši 7.435,- Kč.
Ing.Skořepová: upozorňuje, že musí být všechny podmínky uvedeny již ve smlouvě o smlouvě budoucí.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje nejdříve projednat podmínky a potom uzavírat smlouvu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu upřesněním podmínek zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti, které bude smlouva obsahovat.
Hlasování o usnesení č. 83/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- RO projednala přijetí sezónního pracovníka technických služeb a přijala usnesení o tom, že přijetí sezónního pracovníka nedoporučuje.
p.Martínek: vzhledem k neustálému nárůstu sekaných ploch požaduje přijetí sezónního zaměstnance a nesouhlasí s doporučením RO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO doporučuje přijetí sezónního pracovníka technických služeb.
Hlasování o usnesení č.84/2008: pro 3, proti 7, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

- v různém bylo projednáno doplnění dopravního značení na Chlumu a vyhlášení záměru o prodeji vyřazených PC v hodnotě 1.600,- a 1.800,- Kč.

5) místostarosta seznámil přítomné s návrhem zadání pro nabídku na zpracování projektové dokumentace na „Všestarské chodníky“ a na realizaci projektu na solární ohřev teplé vody v krytém bazénu.
Ing.Skořepová: ceny kolektorů klesly a proto cena za realizaci tohoto projektu by mohla být nižší. Navrhuje možnost oslovit další projektanty a firmy.
starosta: do středy mají zastupitelé možnost podat návrhy na dodavatele pro obě zadání. Stanovení počtu oslovených a jejich výběr provede investiční komise.

6) ředitel organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary, předložil k projednání a ke schválení rozpočet organizace na rok 2008.
Ing.Skořepová: rozpočet je zpracován nejasně a opět chybí bližší popis položek rozpočtu.
PaeDr.Fikejz: uvedl, že rozpočet několikrát konzultoval s panem starostou a že dotace od obce je již po 3 roky stejná (2,800.000,-Kč) a bližší popis položek je možné předložit.
p.Slavíková: upozornila pana ředitele na vyhlášení grantů v oblasti podpory rozvíjet infrastrukturu školství a vzdělávání .Uvedla, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje informoval školy o tomto programu. Uzávěrky grantů budou 5. 6.2008.
Ing.Skořepová: vznesla dotaz, zda školská rada má za povinnost schvalovat rozpočet školy?
p.Gabriel: rozpočet školy bude schválen 30.4.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2008 své příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary ve výši 3.015,- tis.Kč.
Hlasování o usnesení č. 85/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

p.Slavíková: upozornila, že Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního Operačního programu NUTS II Severovýchod. Globální cíl oblasti podpory – zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel např. – koupaliště a podpora v oblasti rozvoje venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech..
Ing. Derner: upozornil, že v minulosti poskytl podnět škole pro podání žádostí o granty, ale nebyly využity. Dále upozornil na špatnou kvalitu výuky anglického jazyka a na časté dovolené pana ředitele během školního roku.
PaeDr.Fikejz: uvedl, že výuka cizích jazyků a nedostatek kvalitních učitelů je celorepublikový problém. Nezáleží na vedení školy. Učitelé raději učí na středních školách a ve městech, než na vesnici. Dále uvedl, že ředitel školy má 40 dní řádné dovolené a 12 dnů studijního volna. Vzhledem k fungování školy o prázdninách (uzávěrky, výplaty, různé opravy) nelze vybrat dovolenou pouze v letních měsících. Ředitel školy má zástupkyni ředitele, která funguje v době jeho nepřítomnosti a mrzí ho, že se musí zpovídat ze své soukromé dovolené a cítí se být jako ředitel diskriminován. Dle inspekční zprávy je škola hodnocena nadprůměrně a je i kladně hodnocena ve vybavení technikou.
p.Martínek: uvedl, že si připadá jako u soudního přelíčení a kladené osobní otázky na pana ředitele jsou jeho soukromá věc.
Ing.Skořepová: na závěr uvedla, že jako zřizovatel školy má právo na zde všechny dříve položené dotazy a odpovědí na ně.

7) různé:
- v současné době je pod dohledem Obecního úřadu vykonáván trest výkonu obecně prospěšných prací v rozsahu 200 hodin.
- pro Diakonii Broumov bude provedena humanitární sbírka ve dnech 26. a 27.6.2008 stejným způsobem jako v loňském roce.
- v souvislosti se zdaněním nemovitostí lze vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanový výše koeficientu pro výpočet příslušné daně.
Ing.Skořepová: daň z nemovitostí je příjem obce, jaká je to finanční částka za rok? Vysvětlila ZO o co se jedná v novele daně, tj. že namísto koeficientu 0,6 pro výpočet daně z rodinného domku byl výchozí koeficient stanoven 1. Obec může tento koeficient zvýšit 2-5x na základě svého uvážení vydáním Obecně závazné vyhlášky. Sama navrhla ponechat koeficient ve výši tak jak byl stanoven.
starosta: navrhuje ponechat koeficient pro výpočet daně z nemovitosti 1 a pouze doplnil, že koeficient 0,6 byl stanoven pro Všestary a všechny další místní části měly 0,3.
- p.Geltner: oprava kanálu u autobusové zastávky před čp.18 na Chlumu.
- p. Vecek: urgoval opět nefunkční pumpu na chlumském hřbitově.
Ing.Skořepová: konstatovala stejný stav na hřbitově ve V?estarech.
p.Martínek: uvedl, že pumpy na obou hřbitovech jsou již staré a starší občané nezvládnou napumpování vody ze studní. Navrhuje co nejrychleji zakoupení nových pump.
p.Pešek: navrhuje řešení hřbitovních pump čerpadlem na elektriku.
p.Macháček st.: upozornil na nedostatek vody ve studni při používání čerpadla.
p.Štefanka: navrhuje zakoupení nových pump s novou technologií, které bude více vyhovovat starším spoluobčanům.
p.Šandera: navrhuje zavedení přípojky vody na hřbitovy.
p.Vecek: navrhuje na hřbitov Chlum zavedení elektrické přípojky a čerpadlo.
Ing.Skořepová: doporučuje urychlit řešení se studnami na obou hřbitovech.
- Ing.Skořepová: připravovali jsme projekt na všesportovní areál „Sokolovna“ a nic se sním neděje.
starosta: na úterý 27.4. je dohodnuta se zpracovatelem studie pracovní schůzka. Na předcházejících se scházela investiční komise, zástupce TJ Sokol Všestary a zástupce základní školy.
- p.Černý: znovu se objevila díra u kanálu před zasedací místností.
- p.Pešek: urguje instalování dopravního zrcadla na Žižkovci.
starosta: dopravní zrcadla budou instalována po vydání rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové.
- p.Osond: není vyřešeno odvedení srážkových vod z chlumského kopce, které ohrožují novostavby, které jsou vybudovány v souladu s Územním plánem.
p.Martínek, p. Vecek: upozornili, že v této lokalitě nemělo dojít k výstavbě RD, a že souhlas se zařazením uvedených pozemků do Územního plánu si majitelé zajistili mimo projednávání zpracovatele.
- p.Martínek: navrhuje stanovit podmínky pro půjčování nářadí, které je v majetku obce. Dále informoval ZO o tom, že v současné době neví kde se nachází štěpkovač a motorová kosa.
Ing.Skořepová: navrhuje, aby p.Martínek připravil soupis nářadí, které je možné půjčovat a sepsal podmínky pro půjčování nářadí. Po odsouhlasení starostou bude svolána investiční komise, které připraví návrh cen půjčovného. Dále vznesla dotaz zda se již vrátilo lešení, které bylo k 31.12.2006 zapůjčeno ve Střezeticích? Poukázala na to, že pravděpodobně není vedena evidence o půjčování nářadí a tím že se stává, že někteří občané za půjčení platí a někteří ne.
starosta: pokud dojde k zapůjčení nářadí prostřednictvím starosty je evidence včetně půjčovného evidována. Motorová kosa je v opravě v ZD Všestary a štěpkovač po dohodě s p.Martínkem osobně upravuje pro další využití a to na vysávání listí.
p.Martínek: dále připomněl zpracování směrnic o hmotných zodpovědnostech, které doposud nebyly zpracovány.
- p.Gabriel: v současné době je pronajímána velká zasedačka na základě nájemní smlouvy. Po vyúčtování el.energie bude návrh na dodatek, který ji bude aktualizovat. Dále přednesl požadavek na úhradu pojistného, kterým SDH Rozběřice pojistilo movitý majetek nejen sdružení, ale i majetek Obce Všestary. Výše pojistného činní 1.350,- Kč.
starosta: vzhledem k tomu, že byly podepsány nové pojistné smlouvy, je nutné zjistit jejich rozsah.

8) neinvestiční náklady jiným zřizovatelům:
- Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. (IČO: 64810321), HK, podala žádost o úhradu neinvestičních nákladů na žáka na rok 2008 ve výši 3.500,- Kč na dva žáky.
- Město Nechanice (IČO: 269191) podalo žádost o úhradu neinvestičních nákladů na žáka na rok 2008 ve výši 6.500,- Kč na jednoho žáka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 86/2008: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka na rok 2008 Základní škole a mateřské škole Jana Pavla II.(IČO:64810321), Hradec Králové ve výši 3.500,- Kč na dva žáky.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka na rok 2008 Městu Nechanice ( IČO: 269191) ve výši 6.500,- Kč na jednoho žáka.
Hlasování o usnesení č. 87/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

9) společnost OREDO s.r.o. (IČO: 25981854), HK, realizovala k 7.4. následující racionalizační opatření v úseku HK-Hořice-Jičín. V rámci tohoto byl připomenut požadavek na průjezd autobusové linky 610010 (HK-Velký Vřešťov-Boháňka) obcí Rozběřice. Při nákladové ceně za 1 km ve výši 34,20 Kč a 1.266 spojů v II.pol.2008 (od 15.6. do 31.12.2008) jsou celkové náklady stanoveny ve výši 38.286,- Kč.
Ing.Derner: připomněl požadavek na aktualizaci názvů autobusových zastávek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí racionalizační opatření na autobusových linkách v úseku Hradec Králové-Hořice-Jičín.
Hlasování o usnesení č. 88/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celkové náklady na průjezd autobusové linky 610010(HK-Velký Vřešťov-Boháňka) obcí Rozběřice ve výši 38.286,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 89/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) úhrada a návrh faktur:
- za provedení pěstebních opatření v místní části obce Lípa fakturuje spol. BOBR HK, s.r.o. (IČO: 27513751), Sendražice částku ve výši 11.186,-Kč. V návaznosti byla dohodnuta opatření týkající ošetření stromů u hasičské zbrojnice v místní části obce Bříza.
Ing.Skořepová: je nutné provést revizi provedené výsadby, učinit případné reklamace a pro ošetření stromů by bylo vhodné předložit nabídku. Dále upozornila, práce zahájila firma Jan Lipenský-Bobr (IČO: 65672810), Sendražice, a poslední fakturu vystavila firma výše uvedená.
p.Štefanka: vzhledem k tomu, že faktura je vystavena za práce které byly provedeny tak ji navrhuje uhradit a úhradu nespojovat s pracemi, které byly provedeny již dříve.

- projekční kancelář Stanislav Stejskal-Dopravní projekce dodala zpracované projekty ve stupni pro podání žádosti o stavební povolení s předpokládanými celkovými náklady na akce:
- Všestary – rekonstrukce místní komunikace-hřbitovní (3.310,- tis.Kč)
- Všestary – úprava chodníku u kostela (2.000,- tis.Kč)
- Všestary – chodník ke Střezeticům (1.334,- tis.Kč)
Za zpracování projektové dokumentace předložila projekční kancelář k úhradě faktury:
- PD „Všestary-chodník ke Střezeticům“ za 36.533,- Kč
- PD „Všestary-rekonstrukce místní komunikace Hřbitovní“ za 79.968,- Kč
- PD „Všestary-úprava chodníku u kostela za 58.667,- Kč
JUDr.Zlatohlávková: je nutné provést kontrolu usnesení přijatých ve věci výše uvedené projektové dokumentace a faktury uhradit po předložení dodatků ke smlouvám.

- Hana Šanderová, přípravné práce pro stavby (IČO: 72888369) předložila podklady pro vyfakturování za opravu kanalizace a uliční vpusti ve výši 23.018,20 Kč a za zrušení septiku se zásypem u čp.53 ve Všestarech ve výši 19.230,40 Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktur za opravu kanalizace a uliční vpusti ve výši 23.018,20 Kč a za zrušení septiku se zásypem u čp. 53 ve Všestarech ve výši 19.230,40 Kč.
Hlasování o usnesení č.90/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Jaroslav Došel, zámečnictví (IČO: 10468510) předložil fakturu za výrobu a montáž 3 ks informačních dvouvitrín ve výši 26.312,- Kč.
starosta: informační tabule budou umístěny v obcích Rozběřice, Bříza, Rosnice.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za výrobu a montáž 3 ks informačních dvouvitrín ve výši 26.312,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 91/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

11) úprava návsi ve Bříze:
- kontrolní dny za účasti dodavatele, stavebního dozoru s asistentem a zástupcem investora se uskutečňují 1x týdně.
- dále vydala Správa a údržba silnic souhlas k položení silničních obrub mezi parkem a komunikací III.tř.
- Sovis s.r.o. předložil rozpis víceprací (celkem 266.438,92 Kč bez DPH):
- prodloužení chodníku za 65.440,80 Kč
- dodatečné úpravy vjezdů 68.949,- Kč
- ostatní práce (zemní práce, úpravy stávajících šachet, usazení obrubníků, odvodnění
vjezdů) za 132.049,12 Kč.
- na základě kontrolních dnů předložil Sovis s.r.o. cenovou nabídku na položení povrchové kanalizace (70 m) na konci trasy „A“ před čp.55 ve dvou variantách provedení. Cenová nabídka je zpracovaná pro použití plastových trub ve výši 304.922,61 Kč.
- za práce provedené v měsíci březnu byla uhrazena po odsouhlasení st.dozorem faktura ve výši 988.429,- Kč.
Ing.Derner: navrhuje vyjádřit nesouhlas s cenou za uložení povrchové kanalizace z plastových trub ve výši 304.922,61 Kč.

12) cca 2 roky se řeší úprava hranic pozemků pod garážemi u čp.4 ve Všestarech. Právní zástupce ZD Všestary JUDr.Šlenc navrhuje řešení, kdy budou všechny díly majetkově vyrovnány vzájemným prodejem. V případě obce by se jednalo o 71 m2.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje ověřit na Katastrálním úřadě, zda je nutné pro nápravu pořizovat kupní smlouvy. Podle jejího názoru by měly stačit směnné smlouvy.

13) Všestarské neziskovky:
- TJ Sokol Všestary podal žádost o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na zakoupení cen na volejbalový turnaj, který se koná dne 10.5.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje TJ Sokolu Všestary finanční příspěvek na zakoupení cen na volejbalový turnaj ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č.92/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- TJ Sokol Všestary podal žádost o zakoupení sítí za branky na Sokolovnu za 3.256,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje TJ Sokolu Všestary finanční příspěvek na zakoupení sítí za branky na Sokolovnu ve výši 3.256,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 93/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- SDH Rozběřice podal žádost o čerpání finančních prostředků „Všestarských neziskovek“ na zakoupení 9 ks homologovaných sportovních přileb za 7.569,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje SDH Rozběřice finanční příspěvek na zakoupení 9 ks homologovaných sportovních přileb za 7.569,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 94/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

14) p.Hynek předložil ZO k projednání a schválení:
- koordinační situaci zástavby u železničního přejezdu u Rosnic.
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby pro lokalitu Rosnice-pod sušárnou.
Smlouva o smlouvě budoucí slouží jako podklad k řízení před stavebním odborem Magistrátu města Hradce Králové, k vydání stavebního souhlasu pro uvedenou stavbu . Obec se zřízením plynárenského zařízení na uvedeném pozemku musí souhlasit.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2,- Kč za každý započatý běžný metr plynárenské zařízení včetně ochranného pásma. Obci bude tato náhrada poukázána investorem - p.Hynkem. Předpokládaná délka průchodu plynárenského zařízení přes pozemek činí 260 m. Náklady spojené s běžným udržováním pozemku ponese obec a obec se též touto smlouvou zavazuje pozemky zařadit do soupisu obcí udržovaných komunikací.
starosta: první krok, který by se mělo ZO udělat je připravit pasport místních komunikací.
místostarosta: navrhuje řešit na pracovním zasedání během 14 dnů.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s projektem koordinační situace zástavby u železničního přejezdu u Rosnic pro Územní rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové.
Hlasování o usnesení č. 95/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby pro lokalitu Rosnice pod sušárnou.
Hlasování o usnesení č. 96/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

15) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti v Rosnicích bylo ukončeno v 00.15 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Josef Pešek a Josef Štefanka
Starosta: Josef Macháček

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 29.5.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 24.4.2008:

Ing.Skořepová: v usnesení č. 85/2008 je uveden chybně slovní spojení. Ing.Skořepová: na závěr uvedla, že jako zřizovatel školy má právo na zde všechny dříve položené dotazy a odpovědí na ně. Ona sama samozřejmě není zřizovatel ale byla tím míněna Obec. Ing.Derner: vznesl námitku k pozdnímu zveřejňování zápisu na internetu a dále k nejasnostem v usnesení č. 83/2008 a č. 96/2008 – ze zápisu není zřejmé o čem se hlasovalo. Usnesení č. 83/2008 navrhuje upravit na „ZO pověřuje starostu upřesněním podmínek smlouvy o zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti mezi Obcí Všestary a Královéhradeckým krajem (IČ: 70889546) zastoupeným Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje (IČ: 27502988), které bude smlouva obsahovat”. Usnesení č. 96/2008 navrhuje upravit na „ZO souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Všestary a VČP Net s.r.o. (IČ: 27495949) za jednorázovou úhradu ve výši 2,- Kč za každý započatý metr plynárenského zařízení a vydává souhlas se zřízením stavby pro lokalitu Rosnice pod sušárnou. JUDr. Zlatohlávková: oprava ve výsledku hlasování v usnesení č. 82/2008 (pro je 12 a má být 13) a usnesení č 86/2008 není uvedeno na e-desce.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2008.
Hlasování o usnesení č. 98/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Ve Všestarech 12.6.2008

Josef Macháček, starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018