Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v sále pohostinství “U Kudrnů“ v místní části obce Bříza.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, ing.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka,
Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: MVDr.Michal Novák
od bodu č.10 jednání se ze zasedání ZO omluvila JUDr.Zlatohlávková
Přítomní za OV: Josef Václavík, František Otčenáš, Martin Dufek (Bříza).
Zahájeno: 19.15 hodin ……………………………………………………………………………………………….......

1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“) a přivítal mimo ZO i občany, kteří se na zasedání dostavili. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Jako zapisovatelku určil předsedající pí Moniku Kutálkovou. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi p.Josef Štefanka a p.Přemysl Vecek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 20.3.2008 p.Josefa Štefanku a p.Přemysla Vecka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 46/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 21.2.2008 nebyly vzneseny žádné námitky. Tím se považuje zápis za schválený.
Ing.Skořepová: pouze upozornila na to, že body v zápisu z jednání neodpovídají programu uvedenému v záhlaví zápisu.
p.Martínek: porovnal jednání všestarského zastupitelstva např. s jednáním nechanických zastupitelů, kterým na projednání přibližně stejného počtu bodů programu jednání stačí 2 hodiny a je z něj pořízen zápis na 2 strany. Navrhuje zpracovávat zápisy jednodušeji a nezapisovat všechny vznesené připomínky k projednávaným bodům.

Dále seznámil předsedající přítomné s návrhem programu jednání ZO.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje doplnění do programu jednání bod o „Všestarských neziskovkách“.
Ing.Derner: navrhuje zařadit do programu jednání návrh na odkoupení inženýrských sítí, o kterých bylo jednáno na minulém zasedání ZO.
p.Vecek: do bodu č.6 jednání navrhuje zařadit připomínky z Chlumu.
p.Martínek: v programu jednání není zařazen bod kontejneru a pohřebné.
starosta: „Všestarské neziskovky“ a připomínky z Chlumu budou zařazeny do bodu č.6-různé. Inženýrské sítě, kontejner a pohřebné jsou připraveny k projednání v bodě č.3-z minulého zasedání ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program pro zasedání zastupitelstva dne 20.3.2008.
Hlasování o usnesení č. 47/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Schválený program zasedání ZO pro zasedání dne 20.3.2008:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Z minulého zasedání ZO
4) Z jednání rady
5) Stavební práce ve Bříze
6) Různé
7) Úhrada neinvestičních nákladů jiným zřizovatelům
8) ZŠ Všestary
9) Krytý bazén
10) Odměny zastupitelů
11) Kanalizace Všestary
12) RUND
13) Všestarské zastávky
14) MAS, OPZ
15) Cyklotrasa 4270
16) Valná hromada VAK HK a.s.
17) Žádost CEA
18) Závěr

2) kontrola usnesení:
- č. 68/2006 o odkoupení pozemků pro hřbitovní komunikaci …. úkol trvá.
starosta: v současné době jsou již pozemky vykolíkovány a čekáme na poskytnutí geometrického plánu.
- č. 119/2007 smlouva o smlouvě budoucí u lokality „Vít“ …. splněno.
- č. 235/2007 o propagaci …. splněno.
- č. 241/2007 o zákazu čerpání vody z rozběřského rybníka …. splněno.
- č. 244/2007 o předběžném opatření …. úkol trvá.
starosta: uskutečnilo se první jednání mezi Stavebním bytovým družstvem Hradec Králové a bytovou samosprávou Všestary čp.4 na straně jedné a sl.Novákovou, majitelkou stavební parcely, která přímo sousedí s budovou čp.4. na straně druhé. Bytové družstvo na jednání předložilo návrh pro řešení vzniklé situace a pro vyjádření byla poskytnuta jednoměsíční lhůta.
- č. 249/2007: o tom, jak dostat provoz bufetu pod svoji správu v bodě č.9 jednání
- č. 254/2007 o výpovědi z nájemní smlouvy …. splněno.
- č. 27/2008 o opakovaném hlasování o novém nájemci v bodě č.3 jednání
- č. 40/2008 o směrnici o hmotných zodpovědnostech …. úkol trvá.
- č. 41/2008: o zadávacích podmínkách na „Všestarské chodníky“ …. úkol trvá.

3) z minulého zasedání ZO:
- požadované vyvěšení zápisu z provedené finanční kontroly zatím nebylo provedeno.
- ve věci schválení nového nájemce obecního bytu seznámil starosta přítomné se žádostmi, které měla rozšířená investiční komise k dispozici a připomněl kritéria, podle kterých komise doporučila ZO kandidáta na novou nájemní smlouvu sl.Rehovičovou a p. Špatenku.
pí.Neumannová: připomněla zastupitelům, že p.Navrátil již jednou podával žádost o pronájem projednávaného bytu, který byl i přes zjevný nárok na něj přidělen někomu jinému, a že by zastupitelé měli přemýšlet o tom, jak pomáhat občanům, kteří to potřebují. Dále zdůraznila, že nelze srovnávat finanční možnosti sl.Rehovičové a p.Navrátila, jako samoživitele.
Ing.Derner: i přes stanovená kritéria je nutné zvážit důvody podání žádostí o přidělení bytu. Sociální potřebnost a výši nájmu, to vše je nutné zvážit lidským rozumem.
p.Martínek: před hlasováním by bylo dobré si připomenout projednávané žádosti a podle jeho názoru by mělo sociální kritérium být tím rozhodujícím pro přidělení bytu.
Ing.Skořepová: stanovená kritéria byla daná a souhlasí s doporučením komise. Dále uvedla, že byt musí být přidělen na dobu určitou a tím i co nejvíce k dispozici pro občany.
starosta: před hlasováním znovu přečetl doručené žádosti a záměr o pronájmu bytu, ve kterém byla stanovena kritéria pro přidělení bytu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO na základě doporučení investiční komise o opakovaném projednání schvaluje přidělení bytu situovaného v II. nadzemním podlaží domu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp.č. 33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové žadateli č. 2 sl. Michaele Rehovičové, bytem Všestary čp.86 a p. Romanu Špatenkovi, Máslojedy 53.
Hlasování o usnesení č. 48/2008: pro 8, proti 3, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

- záměr o pronájmu masérny bude projednáván v bodě č. 9 jednání.
- návrh komise životního prostředí na vyplácení pohřebného ve výši 5.000,- Kč.
Ing.Šandera: pokud začneme příspěvkem na pohřebné, jaké budou následovat další příspěvky na děti, na pobyt v nemocnici …? Někdo by se vždycky cítil ukřivděn. Navrhuje hlasovat.
Ing.Skořepová: v případě schválení je nutné stanovit kritéria a příspěvek vyplácet pouze na základě žádosti pozůstalých. Jinak si myslí, že vyplácení příspěvku není úkol zastupitelstva.
starosta: jestliže tato dávka byla státem vyplácena plošně, neměla by obec tuto záležitost suplovat. Do jaké pozice se dostanou okolní obce v případě, že příspěvek schválíme? Mimo to má obec v těchto otázkách zákonem stanovené povinnosti.
p.Martínek: vzhledem k tomu, že obec neposkytuje nic ze sociálních výhod odebraných státem, je potřeba příspěvek poskytnout našim občanům.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyplácení příspěvku ve výši 5.000,- Kč na úhradu pohřebného na základě žádosti zařizovatele pohřbu za podmínky, že zesnulý občan byl veden v evidenci obyvatel Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 49/2008: pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

- závady zjištěné kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce v provozovně cukrárny.
místostarosta: řešení odstranění vlhkosti ve zdech budovy by se mělo řešit více způsoby najednou. Obhlídkou, ke které se dostavil z pozvaných pouze starosta a místostarosta bylo zjištěno např. že okolní terén je výše nežli podlaha, a že největší vlhkost je v místě bývalé žumpy, ve které je cca 1m vody.
p.Martínek: jediným možným řešením vlhkosti v objektu je jeho podřezání, základy jsou z pískovce, který natahuje vlhkost.
Ing.Skořepová: vyjádřila obavy nad tím, že byl stanoven termín pro provedení opravy. Na prohlídku objektu by se měli sejít stavaři a pozvat odborníky.
starosta: další termín schůzky za účasti ing.Dernera, ing.Šandery, místostarosty a starosty byl stanoven na neděli 30.3.2008 ve 14.00 hod.

- stav popelnic ve všestarských domácnostech, 8,5 % domácností není zapojeno do svozového systému spol. RUND.
Ing.Šandera: navrhuje písemně upozornit domácnosti, které nejsou zapojeny do svozového systému, a které nebudou schopny doložit svůj způsob likvidace komunálního odpadu. V případě, že nezjednají nápravu bude jejich seznam zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu a ve vývěskách v místních částech.
p.Martínek: pokud domácnosti likvidují odpady jiným způsobem je nutné se omluvit za zaslaný dopis.
starosta: ve Zpravodaji Mikroregionu č.2/08 je uveřejněn výsledek průzkumu o popelnicích včetně upozornění, že by mohlo dojít k přechodu na paušální poplatek za likvidaci odpadů.

- požadované vyvěšení vyhlášek o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat na území obce a o místních poplatcích za využívání veřejného prostranství nebylo provedeno.
p.Martínek: MVDr.Novák slíbil připravit nové znění vyhlášky o psech.
Ing.Skořepová: vyhlášky by měly být vyvěšeny nastálo.
starosta: představa stálého vyvěšení obecně závazných vyhlášek na fyzické úřední desce je naprosto nereálná. Vyhlášky jsou v současné době volně dostupné na webu obce. Existence vyhlášek bude občanům připomenuta ve Zpravodaji Mikroregionu č.2/08.

- požadavek komise životního prostředí na zřízení sběrného dvora.
p.Martínek: uvedl, že se nejedná o již dříve požadovaný sběrný dvůr, ale pouze o kontejner na velkoobjemový odpad (linolea, umývadla, WC mísy, koberce …), který by měl být celoročně přístupný. Kontejner na tento odpad je nutný.
Ing.Skořepová: kdo bude vozit uvedený odpad z ostatních částí obcí do kontejneru?
p.Dufek: na odpady existují různé kontejnery, je ovšem nutné si uvědomit, jak se mají různé odpady likvidovat.
starosta: vzhledem k tomu, že kolem provozování kontejneru, který požaduje p.Martínek není jasný způsob jakým by měl být provozován, navrhl, aby p.Martínek připravil návrh provozních podmínek uvedeného zařízení.

- k rozpočtu Obce na rok 2008 – rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.000,- tis.Kč vznikl chybou při zpracovávání tabulky přepisu položek do ní. O uvedenou částku byla navýšena na straně výdajů položka nespecifikované výdaje.

- oprava hřbitovní zdi s p.Tomáškem zatím nebyla projednána.

- p.Vít (jednatel VÍT a SPOL, spol.s.r.o., IČO: 00527297) opakovaně žádá ZO o projednání možného odkoupení s následným převodem majetku do majetku spol. VAK HK, a.s. inženýrských sítí (voda a kanalizace) v lokalitě V1 ve Všestarech za symbolickou cenu 100,- Kč. Toto je jediný způsob, jakým je možno předat sítě do jejich majetku. Aktuální by bylo předání vodovodu.
Ing.Derner: souhlasí s odkoupením sítí pouze za předpokladu okamžitého převodu majetku do majetku spol. VAK.
Ing.Šandera: co se bude dělat s kanalizací? Navrhuje převedení pouze vodovodu a ostatní sítě nyní nepřevádět.
Ing.Skořepová: navrhuje dokud nebudou stát všechny rodinné domy, žádné sítě nepřebírat.
p.Martínek: upozornil na nedávný únik vody z hlavního řádu v této lokalitě. Až bude obec majitelem, bude opravy a úniky hradit ona?
starosta: navrhl zahájit jednání o odkoupení sítí včetně projednání o převodu vodovodu do majetku VAKU HK a.s.
Ing.Skořepová: navrhuje nechat usnesení napříště a řádně připravit všechny smlouvy.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s převzetím vodovodního řádu na pozemcích, které jsou v majetku spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové s tím, že součástí převzetí bude i příslib spol. VAK HK a.s. (IČO: 00527297), Hradec Králové o převzetí majetku do 1 měsíce po schválení převodu valnou hromadou akcionářů společnosti.
Hlasování o usnesení č. 50/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu jednáním se spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové o podmínkách předání vodovodu Obci.
Hlasování o usnesení č. 51/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

4) z jednání RO:
- RO schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s jednorázovou úhradou za jeho uložení ve výši 131,- Kč
- RO schválila směrnici o řídící kontrole, Organizační řád, směrnici o ostraze a ochraně majetku a směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad.
Ing.Skořepová: kde budou schválené směrnice k nahlédnutí ?
starosta: směrnice jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Ing.Derner: vzhledem k tomu, že měl možnost prostudovat směrnice před jejich schválením uvedl, že je použita nesprávná terminologie a doporučil jejich aktualizaci.
Ing.Skořepová: je nutné, aby směrnice byly v souladu se zákonem o kontrole a navrhuje dát do souladu směrnice pro obec se 1600 obyvateli. To lze provést úpravou časem.

5) 10.3.2008 byly zahájeny stavební práce bez stanoveného stavebního dozoru. V průběhu prací byly vzneseny následující požadavky nebo zjištěny nedostatky:
- úprava (rozšíření) ploch před vraty u čp.11 (vrátkový záliv). Toto řešení má dalších 7 vjezdů.
- chybějící plocha před autoopravnou cca 39 m2
- úpravy plochy před prodejnou potravin
- uložení obrubníku kolem parku u komunikace III.tř
- stavební dozor
ing.Šandera: v případě hlasování, která souvisejí s realizací projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ se vždy zdrží hlasování.
p.Hrnčíř: upozornil na nutné předělání vrátkového zálivu u čp.11, na úpravu plochy před prodejnou potravin a dále požadoval prodloužení chodníku až po poslední vjezd na novou místní komunikaci. Proč by se měl dělat chodník pouze pro obyvatele řadového domu? Chodník má ochránit občany před blátem, které je na komunikaci při provádění polních prací.
Ing.Skořepová: projekt se týkal pouze úpravy návsi a ne výstavby chodníků.
Ing.Šandera: souhlasí s vybudováním chodníků, ale znečištění komunikace musí odstranit původce, tedy ZD Všestary a ne obec.
JUDr.Zlatohlávková: opět upozornila na to, že investiční komise projednávala projekt na opravu návsi ve Bříze a ne na výstavbu chodníků. V Rozběřicích nejsou chodníky dodnes, přestože byly stanoveny jako priorita. Doporučuje další připomínky týkající se chodníků ve Bříze mimo dnes řešených neakceptovat.
p.Mareš: souhlasí s prioritou chodníku v Rozběřicích, ale pokud byly zahájeny stavební práce na jakémkoli projektu, je nutné vždy zvážit návrhy na další vylepšení projektu.
p.Štefanka: navrhuje přednesené požadavky schválit a o dalších již nejednat.
p.Martínek: vyjádřil obavu, že chodníky s vjezdy u rodinných domů, které nejsou trvale obydleny nebudou využívány.
p.Pešek: navrhuje nedělat vjezd k rodinnému domu, který je na prodej.
p.Novotný: připomínkoval ostrou zatáčku u parku a požádal o její úpravu.
starosta: vzhledem k tomu, že uvedená zatáčka navazuje na komunikaci s místy pro stání, nelze upravit její zakřivení.
Ing.Skořepová: jako stavební dozor navrhoval kdysi p.Pešek p.Hrnčíře.
p.Martínek: stavební dozor by měl být odborníkem, který se vyzná ve stavebních záležitostech tak, aby mohl být rovnocenným protivníkem, který bude hájit zájmy Obce před stavební firmou.
JUDr.Zlatohlávková: stavební dozor musí hájit zájmy Obce a je nutné stanovit kontrolní dny.
p.Martínek: navrhuje p. Petra Šanderu.
p.Petr Šandera: stavební dozor je založen na denní kontrole a na kontrole dodržování technologií.
Ing.Derner: navrhuje jako stavební dozor ing.Zdeňka Aura
JUDr.Zlatohlávková: nejlepším řešením je místní člověk, v tomto případě p.Hrnčíř.
Ing.Derner: navrhuje spojit odbornou znalost a člověka z místa.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s úpravou vrátkových zálivů u vjezdů k čp.10, 11, 20, 21 a 26.
Hlasování o usnesení č. 52/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s doplněním vjezdu u čp. 84 autodílna.
Hlasování o usnesení č. 53/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s prodloužením chodníku po poslední vjezd u čp. 55.
Hlasování o usnesení č. 54/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 6 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s doplněním obrubníků kolem parku.
Hlasování o usnesení č. 55/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s úpravami před prodejnou potravin.
Hlasování o usnesení č. 56/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení stavebního dozoru při realizaci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ ustavením odborného stavebního dozoru Ing.Zdeňka Aura a jeho pomocníka p. Jaroslava Hrnčíře.
Hlasování o usnesení č. 57/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje RO schválením mandátní smlouvy na provedení stavebního dozoru při realizaci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“.
Hlasování o usnesení č. 58/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

6) různé:
- SDH Chlum předložilo žádost na doplnění výzbroje hasičského vozu a motorovou rozbrušovací pilu. Husqvarna s kotoučem 300 mm (cca 25.000,- Kč).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup motorové rozbrušovací pily pro doplnění výzbroje JSDHO Chlum.
Hlasování o usnesení č. 59/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- SDH Bříza podala žádost o zakoupení materiálu na provedení rozvodu vody a odpadů v březské hasičské zbrojnici. Veškeré práce budou provedeny svépomocí.
Ing.Derner: navrhuje přesunout tento bod jednání napříště a požaduje předložení rozpočtu na uvedené práce.

- návrh Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím bude veřejně projednáván v úterý 29.4.2008 v 09.00 hod v zasedací místnosti č.94 v levém traktu budovy Magistrátu města Hradec Králové. Od 1.4.2008 je k nahlédnutí na OÚ Dolní Přím a na Magistrátu města Hradec Králové odboru hlavního architekta.

- JUDr.Zlatohlávková: seznámila přítomné s návrhem podmínek pro čerpání dotací z rozpočtu Obce v rámci akce „Všestarské neziskovky“. Dotace by měla být poskytována formou dvou složek, a to v závislosti na velikosti členské základny a v závislosti na předloženém rozpočtu na činnost v daném roce a samozřejmě na základě zprávy o činnosti v minulém roce. Finanční výbor by měl dohled na účelnost čerpání těchto prostředků, zastupitelstvo je schválí a budou poskytnuty. Farnost by měla být zohledněna v těchto spolcích. Není představa o počtu členů ve spolcích.
p.Šandera: v případě hasičů je nutné stanovit, co je zájmová činnost. Navrhuje nárokovou částku podle velikosti spolku, čím víc občanů s trvalým pobytem u nás, tím více peněz.
p.Vecek: zájmová činnost končí tam, kde začíná povinnost obce o zajištění požární ochrany dle zákona.
p.Martínek: ze 6 hasičských sborů povolaných k výjezdu, mají 4 sbory nevyhovující podmínky a nejsou schopny vyjet k zásahu.
Ing.Skořepová: navrhla poskytnou připravený návrh všem zastupitelům a bod projednat na dalším ZO.
p.Mareš: rozhodnout co pro hasiče a co pro zájmovou činnost.
- p.Vecek: na Chlumu je nutné provést vyčištění příkopu u čp. 36 a opravu kanálu u čp. 26, který má v havarijním stavu šachtu.
p.Mareš: vzhledem k tomu, že byly zahájeny stavební práce ve Bříze připomněl slíbenou instalaci obrubníků na Chlumu.
p.Došel: nešlo by stavební firmu požádat o odstranění asfaltového prahu před mostkem v ulici za kurty ve Všestarech?

- p.Šandera: upozornil hrozící havárii pod odbočkou ke krytému bazénu ve Všestarech, kde je uprostřed komunikace díra, pod kterou se dá předpokládat dutý prostor s poškozenou kanalizací.
p.Došel: je nutné řešit okamžitě! Navrhuje zadat opravu místní firmě Hana Šanderová (IČO:72888369), Všestary. Dále upozornil na část kanalizace, kde by bylo vhodné vybudovat kanalizační šachtu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zadat opravu poškozené kanalizace firmě Hana Šanderová (IČO:72888369).
Hlasování o usnesení č. 60/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- p.Martínek: při jednáních, která vedou po místních částech obcí mu byl přednesen požadavek na vybudování alespoň zábradlí ve stoupání od čp. 72 k chlumskému kostelu.
Dále navrhuje na parkovišti za zdravotním střediskem posunout dopravní značku „zákaz vjezdu“ na konec parkoviště.
starosta: cca před půl rokem byla požádána firma zabývající se dopravním značením o návrh informační cedule o parkovacích místech v okolí areálu krytého bazénu a zdravotního střediska. Bude urgováno.

- Ing.Derner: v jakém stavu se nachází dokončení osvětlení ve Všesterech směrem na Střezetice? Dále upozornil na havarijní stav sloupu veřejného osvětlení u čp. 9 také ve Všestarech.
starosta: požadavek byl projednán a do 14 dnů dojde pravděpodobně k úpravě stávajícího sloupu. Oprava sukně již byla zadána.

7) První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. (IČO: 25262092), Hradec Králové podala žádost na úhradu neinvestičních nákladů na dvě žákyně v částce obvyklé a dle možností OÚ.
Ing.Skořepová: o jakou školu se jedná, jaké má zaměření?
starosta: vzhledem k tomu, že v žádosti nebylo specifikováno zda se jedná o běžnou základní školu a protože jsme zřizovateli vlastního školského zařízení nemáme povinnost na neinvestiční náklady jiných zařízení přispívat.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáka pro První soukromou základní školu v Hradci Králové, s.r.o. (IČO: 25262092).
Hlasování o usnesení č. 61/2008: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – bylo zamítnuto.

8) příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary, předložila ZO k projednání a ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007:
- ředitel ZŠ informuje ZO o studijní cestě od 7. do 25.3.2008
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007, který organizace docílila ve výši
124.491,95 Kč, předložil její ředitel s tímto rozdělením:
- fond odměn …………. 60.000,- Kč
- fond rezervní ………... 64.491,95 Kč
- návrh na výši neinvestičních nákladů na žáka v roce 2008:
- neinvestiční náklady na žáka ZŠ 6.399,- Kč
- neinvestiční náklady na žáka MŠ Všestary 4.383,- Kč
- neinvestiční náklady na žáka MŠ Chlum 3.853,- Kč
- neinvestiční náklady na žáka ZŠ ve ŠJ 1.791,- Kč
Uvedené částky se ponižují o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1.386,- Kč na žáka (týká se
ZŠ a MŠ).
Ing.Skořepová: kde je p.ředitel na studijní cestě?
p.Martínek: údajně na Cejlonu (Srí Lanka).
Ing.Derner: škola doposud nepředložila návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2008. Ten by měl být samozřejmě projednán nejprve školskou radou.
starosta: návrh rozpočtu je připraven a bude předložen osobně ředitelem na příštím zasedání ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary v celkové výši 124.491,95 Kč tak, jak bylo navrženo ředitelem organizace, a to do fondu odměn částku 60.000,- Kč a do fondu rezerv částku 64.491,95 Kč.
Hlasování o usnesení č. 62/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, Všestary“ na rok 2008 v těchto částkách: na žáka ZŠ ve výši 6.399,- Kč; na žáka MŠ Všestary ve výši 4.383,- Kč; na žáka MŠ Chlum ve výši 3.853,- Kč a příspěvek na žáka ZŠ ve ŠJ ve výši 1.791,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 63/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

9) krytý bazén:
- k vyhlášenému záměru o pronájmu masérny podala dodatečně žádost o pronájem p.Eva Porubecká (Sovětice 11, 503 15 Nechanice – tel.731 465 496), která by měla zájem v prostorách dle vyhlášeného záměru provozovat mimo masáže i modeláž nehtů, manikůru a parafínové zábaly.
Ing.Skořepová: nebude vznesen požadavek na stavební úpravy vzhledem k uvedeným činnostem?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provozování masáží i modeláže nehtů, provádění manikúry a parafínových zábalů pí.Evě Porubecké, Sovětice čp.11.
Hlasování o usnesení č. 64/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- vzhledem k tomu, že nejsou připraveny podklady pro zásah do způsobu provozu bufetu je nutno schválit dodatek nájemní smlouvy s p.Romanem Macháčkem o prodloužení nájemní doby.
Ing.Skořepová: příprava podkladů a zajištění podmínek pronájmu je věc zaměstnanců obce včele se starostou. Konstatuje, že sauna je zisková a bazén prodělečný. Uvedla, že nelze, aby plavčík obsluhoval saunu.
Ing.Derner: v každém případě je nutné zachovat chod bufetu.
p.Vecek: tlumočil názor chlumských občanů o tom, jak je možné provozovat bufet zaměstnancem na živnostenský list v jeho pracovní době.
p.Petr Šandera: souhlasí s názorem z Chlumu. V případě provozování živnosti v pracovní době by měly být uplatněny kompenzace např. v hodinovém úvazku.
p.Martínek: Provoz bazénu a sauny nelze v žádném případě bez občerstvení. Bufet v sauně je nezbytný.
Ing.Šandera: zvýšený nájem by měl být pokrýt zvýšením cen za občerstvení. Člověk co obsluhuje saunu a vybírá vstupné nemůže být zároveň plavčík.
p.Macháček (provozovatel bufetu): zvýšení cen za občerstvení bylo provedeno, aby kompenzovalo výši nájemného 1.000,- Kč. Další zvýšení nájemného by bylo na úkor zvýšení cen za občerstvení, což není ochoten udělat. Ke zvýšení bezpečnosti funkce plavčíka by bylo nutno přijmout dalšího zaměstnance.
p.Došel: tento postoj k cenám nelze akceptovat, úpravy jsou nutné dle podmínek jako v jiných oborech.
starosta: bufet doplňuje činnost sauny i bazénu. Jak ukázal vyhlášený záměr obce o jeho pronájmu není jeho provozování v daných podmínkách jednoduchou záležitostí. Navrhuje pověřit 3 až 5 člennou komisi na přípravu podmínek provozu bufetu a požádal o návrh na její složení.
p.Petr Šandera: přihlásil se do navrhnuté komise.
pí.Zavřelová: v komisi by měly být i obě zastupitelky, protože vzhledem k jejich vyjadřování nevědí o provozu bazénu a sauny nic.
Ing.Skořepová: v souladu s usnesením č.249/2007 o způsobu řešení provozu bazénu navrhla ukončit činnost bufetu k 31.3.2008 až do schválení způsobu provozu bufetu.
místostarosta: navrhl prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor s p.Romanem Macháčkem (IČO: 72882395) o provozu bufetu na prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2008.
Hlasování o usnesení č. 65/2008: pro 11, proti 2, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje komisi ve složení p.Petr Šandera, p.Jan Martínek, p.Josef Štefanka, p.Jaroslav Došel, p.Josef Pešek, starosta a místostarosta, přípravou návrhu dalšího provozování bufetu v areálu krytého bazénu.
Hlasování o usnesení č. 66/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- rozhodnutím ministerstva životního prostředí ČR nám byla poskytnuta dotace za splnění základních podmínek na akci „Solární ohřev teplé vody“ s realizací v roce 2008 v těchto výškách: - dotace 873,- tis.Kč
- půjčka s úrokem 0,5 % 523,- tis.Kč
- základ pro stanovení podpory 1.746,- tis.Kč
Další postup při zpracování potřebných podkladů:
- výběrové řízení podle zákona v platném znění
Ing.Derner: upozornil, že návratnost tohoto projektu je 17,5 let. Jakou mají solární kolektory
životnost?
starosta: kdyby byl projekt špatný, nedostali bychom dotaci. Navrhuje pověřit investiční komisi přípravou zadávacích podmínek a oslovit 3 až 5 dodavatelů. Výběrové řízení je otázka 1 měsíce.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi přípravou výběrového řízení tak, aby mohlo být při dubnovém zasedání ZO schváleno zadání včetně firem, které budou osloveny a při květnovém zasedání pak schválení dodavatele solárního systému pro projekt „Solární ohřev teplé vody“.
Hlasování o usnesení č. 67/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) na základě nařízení vlády č.79/2008 je možné navýšení odměn neuvolněných zastupitelů s platností od 1.2.2008.
- Ing.Derner: navrhuje ponechat odměny ve stávající výši.
- Ing.Skořepová: přestože věnuje zasedání a přípravě na ně asi 20 hodin měsíčně, souhlasí s návrhem Ing.Dernera.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí nařízení vlády č.79/2008. Odměny neuvolněných zastupitelů ponechává ve výši schválené usneseními č.24, 25, 26, 27 a 28/2006.
Hlasování o usnesení č. 68/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

11) s pozvánkami na toto zasedání ZO byly zastupitelům postoupeny návrhy smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene s následným podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, kde byli na budoucí straně povinné uvedeni:
- Magistrát města Hradec Králové
- ing. Josef Hrnčíř, Marie Vágnerová a Jaroslav Hrnčíř
- starosta: po dlouhém tel. rozhovoru definitivně ukončil ing.Hrnčíř jednání o možném zřízení věcného břemene. V písemném vyjádření pak uvedl, že vzhledem k tomu, že obec není schopna zajistit splnění jeho podmínek o umístění přivaděče v závislosti na umístění dalších sítí (ČEZ a VČP-RWE), které mají být uloženy v pozemcích, kterých je spolumajitel a jejichž přeložka je vyvolána stavbou mimoúrovňového křížení D11 (dálnice Praha-Náchod) a R35 (rychlostní komunikace Hradec Králové-Liberec) nemá smysl nadále jednat. Před dalším jednáním ve věci výstavby obecní čistírny odpadních vod navrhuje ještě oslovit, tak jak písemně doporučil ing.Hrnčíř majitele sousedních pozemků.
- Ing.Šandera: před zahájením prací na obecní čistírny odpadních vod bude nutno tuto záležitost projednat s dotčenými úřady. V našem případě se bude pravděpodobně jednat o Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Magistrát města Hradec Králové a jejich příslušné odbory.

12) fyzická osoba Ladislav Rund (IČO: 14544806), Jaroměř přechází na nově vzniklou právnickou osobu Ladislav Rund a.s.(IČO: 27529983), Jaroměř. V souvislosti s tím předložila k odsouhlasení „souhlas s převzetím povinností a práv ze závazného vztahu“. Sběr nebezpečného odpadu bude proveden 17.5. a vany na velkoobjemový odpad budou přistaveny od 19.5. do 23.5.
- Ing.Skořepová: vyjádřila obavu z možného navýšení cen způsobených přechodem firmy na akciovou společnost.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary souhlasí s převzetím povinností a práv ze závazkového vztahu firmy Ladislav Rund, IČO: 14544806, vyplývajících z mandátní smlouvy ze dne 20.května 1998 nově vzniklou firmou Ladislav Rund a.s., IČO: 27529983, a to sice ke dni 1.dubna 2008.
Hlasování o usnesení č. 69/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) na zpracování projektové dokumentace na dokončení „Všestarských zastávek“ v rozsahu dokumentace ke stavebnímu povolení s výškopisným a polohopisným zaměřením a s termínem realizace do 30.6.2008 předložil Stanislav Stejskal-Dopravní projekce (IČO:15586677), Hradec Králové, nabídku v těchto částkách (včetně DPH):
- zastávka „Všestary-Rosnická“ 14.875,- Kč
- zastávka „Všestary-zdravotní středisko“ 13.685,- Kč
- zastávka „Všestary-vlakové nádraží“ 14.875,- Kč
- zastávka „Lípa-Čistěveská“ 16.065,- Kč

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předloženou nabídku v celkové výši 59.500,- Kč na zpracování projektové dokumentace na dokončení „Všestarských zastávek“.
Hlasování o usnesení č. 70/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

14) informace z jednání Místní akční skupiny a Mikroregionu:
- územní pracoviště Místní akční skupina spol. Hradecký venkov o.p.s (. IČO: 27517730), Nechanice, připravila akci „Dny podnikatelů v regionu Hradecký venkov“. Součástí toho budou prezentace prostřednictvím roll-upů. Zpracování prezentace bazénu, která by se nechala využít i při jiných příležitostech včetně grafiky za cca 5.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednávku 1 ks reklamního zařízení roll-up pro prezentování zařízení obce.
Hlasování o usnesení č. 71/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- poslední zasedání správní rady svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (IČO: 70955280), Všestary bylo zaměřeno na sjednocení hospodaření s odpady. Jednání se zúčastnil p.Rund (Ladislav RUND a.s., IČO: 27529983), p.Tomáš Pešek (Eko-kom a.s., IČO: 25134701) a ing. Lenka Bacovská (CEP a.s., IČO: 27529576 ). Výsledkem je změna v systému sběru skla, kdy by mělo být po vyhlášení zahájeno třídění bílého a barevného skla, pytle na tetrapaky budou fakturovány až po odvezení a bylo doporučeno rozšíření sběrných míst o kontejnery na sběr papíru. V rámci akce na třídění skla dostaneme 6 kontejnerů do výpůjčky za předpokladu, že si 3 pořídíme sami. Z uvedeného počtu bude 7 ks použito na dovybavení sběrných míst pro potřeby třídění skla a zbývající dva budou na plasty.

15) ing.Karel Raich, předseda krajské komise cykloznačení Klubu českých turistů Dvůr Králové nad Labem (IČO: 70857202) zpracoval podklady na dokončení značení na cyklotrase 4270, která prochází naším územím. V současné době k propojení chybí doznačit úsek z Máslojed přes Čistěves na Chlum a z Chlumu přes Rozběřice do Všestar. Rozpočet akce by měl být cca 15.000,- Kč a na příštím zasedání ZO bude předložen ke schválení.
- p.Štefanka: upozornil na nutnost opravy komunikace, která vede od chlumské rozhledny k dobudované cyklostezce na Lípu. Jako nejvhodnější řešení by uvítal položení živičného koberce.
- Ing.Šandera: nové technologie dovolují provést pouze vysprávku.
- p.Gabriel: jak bude provedeno značení cyklostezky do Nedělišť?
starosta: v rámci opravy cyklostezky bude projednána vysprávka výtluků. Značení cyklostezky Neděliště-Chlum není součástí projektu Klubu českých turistů, ale je využita jako naučná stezka Muzea východních Čech, která je věnována válce 1866.

16) 11.6.2008 se koná v sále Kongresového centra Aldis, a.s. řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (IČO: 48172898). Delegovaný zástupce obce se mimo jiné proukazuje usnesením ZO, jímž je pověřen obec zastupovat.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO deleguje Josefa Macháčka, starostu obce zastupováním Obce Všestary na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (IČO: 48172898), která se koná 11.6.2008 v sále Kongresového centra Aldis, a.s.
Hlasování o usnesení č. 72/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

17) Společnost experimentální archeologie Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové, filozofická fakulta, katedra praktické a experimentální archeologie, IČO: 62690094) podala žádost o rozšíření areálu Centra experimentální archeologie ve Všestarech.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s přípravou na rozšíření areálu Centra experimentální archeologie ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 73/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

18) zasedání ZO, které proběhlo v pohostinství „U Kudrnů“ ve Bříze bylo ukončeno ve 23.40 hod.
Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Přemysl Vecek a Josef Štefanka
Starosta: Josef Macháček

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 24.4.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky proti zápisu za zasedání ZO ze dne 20.3.2008:

Ing.Skořepová: v usnesení č. 61/2008 je uveden chybně slovní výsledek hlasování. Dle výsledku hlasování má být „bylo zamítnuto“. Dále požaduje upřesnění v odstavci 2 bodu č.9 o tom, že nelze, aby plavčík obsluhoval bufet v sauně.

Ve Všestarech 8.5.2008

Josef Macháček, starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018