Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: pohostinství na Lípě v místní části obce Lípa.
Přítomni: ing.Michal Derner, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Josef Macháček, Josef Mareš, ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
MVDr.Michal Novák přítomen od 19.20 hod (od usnesení č. 18/2008)
Jan Martínek přítomen od 19.20 hod (od usnesení č. 18/2008)
Nepřítomni: Jaroslav Došel, ing.Martin Lučický, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová.
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Z minulého zasedání ZO
4) Z jednání rady
5) Různé
6) Z jednání komise pro ŽP
7) Dodatek zřizovací listiny knihovny Rozběřice
8) Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu
9) Zbožná přání SDH
10) Kontrola v cukrárně
11) Projekt na „Všestarské chodníky“
12) Oprava chlumského hřbitova
13) Dopravní značení
14) Kupní smlouva – pozemek Rozběřice
15) Kupní smlouva – sítě Všestary
16) Závěr
……………………………………………………………………………………………….......
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Přemysl Vecek a Josef Štefanka. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21.2.2008 p.Josefa Štefanku a p.Přemysla Vecka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 17/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 24.1.2008 byly vzneseny tyto námitky:
JUDr.Zlatohlávková: odmítá formulaci prohlášení o dílčím hlasování a požaduje uvést následující vyjádření, které bylo na zastupitelstvu řečeno: „Je třeba postavit najisto dílčí hlasování ze zastupitelstva obce ze dne 21.6.2007. Jedná se o usnesení č.154/2007, kde je nesprávně uvedeno pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1. U tohoto bodu Klinger Günter a Jitka, Palackého 1969,531 02 Pardubice – změna funkční plochy na parcele č.363/1 v k.ú.Všestary mám poznamenáno pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1. Na chybu v zápise a tedy i v usnesení jsem přišla dodatečně, byla jsem však rovněž na tuto skutečnost upozorněna občany, kteří se zasedání zúčastnili. Podle mého názoru není jiná možnost, než o tomto bodu znovu hlasovat, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti. Písemně tuto skutečnost sdělil přímo starostovi obce také pan Hynek.“
- starosta: p.Hynek byl prvním, který vznesl oficiálně námitku. Ta byla zařazena do programu jednání ZO dne 20.12.2007.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesenou námitku proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2008 kdy se stávající text nahrazuje: „Je třeba postavit najisto“ dílčí hlasování ze zastupitelstva obce ze dne 21.6.2007.Jedná se o usnesení č.154/2007, kde je nesprávně uvedeno pro 13,proti 0,zdržel se hlasování 1.U tohoto bodu Klinger Günter a Jitka,Palackého 1969,531 02 Pardubice – změna funkční plochy na parcele č.363/1 v k.ú.Všestary mám poznamenáno pro 0,proti 13,zdržel se hlasování 1. Na chybu v zápise a tedy i v usnesení jsem přišla dodatečně,byla jsem však rovněž na tuto skutečnost upozorněna občany,kteří se zasedání zúčastnili.Podle mého názoru není jiná možnost, než o tomto bodu znovu hlasovat, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti. Písemně tuto skutečnost sdělil přímo starostovi obce také pan Hynek.“
Hlasování o usnesení č. 18/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Ing.Derner: vznesl námitku k usnesení č. 6 /2008 doplnit do textu „…. výsledky z interního auditu a kapitola dodržování pracovně právních vztahů…..“ a do textu „ …ověřeny nejbližší kontrolou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové“.
- Ing. Šandera: doporučuje námitky řešit doložkami

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesenou námitku proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2008 v tomto znění: v usnesení č. 6/2008 doplnit do textu“….výsledky z interního auditu a kapitoly dodržování pracovně právních vztahů …..“ a do textu „ …..ověřeny nejbližší kontrolou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.“
Hlasování o usnesení č. 19/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem přesunutí bodu č.10-Kontrola v cukrárně do bodu č. 5-Různé.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva včetně přesunutí bodu č.10-Kontrola v cukrárně do bodu č. 5-Různé.
Hlasování o usnesení č. 20/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) kontrola usnesení:
- č. 68/2006 o odkoupení pozemků pro hřbitovní komunikaci …. úkol trvá.
Ve věci „hřbitovní“ komunikace ve Všestarech byla oslovena spol. GON Hradec Králové a.s. (IČO: 25275666) s požadavkem na provedení zaměření pozemků, které budou nutné vykoupit pro realizaci stavby.
- č. 119/2007 o smlouvě o smlouvě budoucí u lokality „Vít“ …. úkol trvá.
Na pátek 22.2.2008 má starosta sjednanou schůzku s jednatelem spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o., (IČO: 00527297), Hradec Králové, na které by měla být podepsána zmiňovaná smlouva..
- č. 235/2007 o propagaci …. úkol trvá.
Podklady byly firmě postoupeny a jejich zpracování zatím nebylo předloženo. Po předložení budou neprodleně postoupeny zastupitelům k jejich posouzení běžným způsobem.
- č. 240/2007 o nabídce na zpracování projektové dokumentace na obecní ČOV …. splněno.
Spol. Multiaqua, spol.s r.o.( IČO: 60113111), předložila nabídku na zpracování srovnávací studie ve výši 44.600,- Kč + DPH. Srovnávací studie by po stránce technické (problémy výstavby a provozu) i ekonomické (pořizovací a provozní náklady) porovnala možné varianty čištění odpadních vod z obce Všestary ( samostatná obecní čistírna pro Všestary, napojení odpadních vod z obce na kanalizaci a ČOV Hradec Králové) a dala tak obecnímu zastupitelstvu souhrnný podklad, jak v otázce čištění odpadních vod z obce dále postupovat.
JUDr.Zlatohlávková: spol. Multiaqua, spol.s.r.o. je neprůhlednou společností, která není uvedena v Obchodních rejstříku firem na internetu.
Ing.Derner: neprůhledná, ale fungující společnost, nevidí problém.
MVDr. Novák: společnost zpracovala projektovou dokumentaci a neprůhlednost nevadila.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace na Obecní ČOV Všestary dle poptávky obce spol. Multiaqua, spol.s.r.o.(IČO: 60113111) ve výši 44.600,- Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 21/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 241/2007 o zákazu čerpání vody z rozběřského rybníka. Návrh komise pro životní prostředí viz. bod č.6 jednání …. úkol trvá.
- č. 244/2007 o předběžném opatření …. úkol trvá.
O splnění úkolu zatím nepodala Samospráva bytového družstva zprávu. V uvedené věci je připraveno smírčí jednání, které je svoláno na 11.3.2008 v 15,00 hod. na Obecním úřadě Všestary.
- č. 254/2007 o výpovědi z nájemní smlouvy se ruší. Návrh nového usnesení je: ZO bere na vědomí návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu, který podal p.Vladimír Došel z nájemní smlouvy na byt v čp.35 ve Všestarech za splnění podmínek Občanského zákoníku.
JUDr.Zlatohlávková: špatná formulace v textu usnesení – ZO bere na vědomí návrh na dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu …., nelze formulovat výpověď z nájemní smlouvy. Navrhuje řešit pouze doložkou k usnesení č. 254/2007.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu textu v usnesení : ZO bere na vědomí návrh na dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu, který podal p. Vladimír Došel z nájemní smlouvy na byt čp. 35 ve Všestarech za splnění podmínek Občanského zákoníku.
Hlasování o usnesení č. 22/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

3) z minulého zasedání ZO:
- na opravu rozběřské zvoničky byly předloženy dvě nabídky, a to od Zámečnictví Došel (IČO: 10468510), Všestary ve výši 107.000,- Kč a od METAX-Vladimír Voltr (IČO: 11158336), Rasošky, s odhadovanou cenou v rozsahu 115.000,- až 125.000,- Kč.
p.Martínek: doporučuje zadat místní firmě.
JUDr.Zlatohlávková: doporučuje zadat opravu p.Voltrovi. Jeho firma se specializuje na výše uvedené zakázky.
Ing.Derner: tato oprava si vyžaduje maximální péči a proto může být i o trochu dražší.
p.Osond: je vůbec firma schopna předložit doklady o kvalifikaci?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předloženou nabídku na opravu rozběřské zvoničky firmy METAX – Vladimír Voltr (IČO: 11158336), Rasošky s odhadem ceny v rozsahu 115.000,- až 125.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 23/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- vzhledem k tomu, že spol. Bohemia energy entity s.r.o. (IČO: 27386732), Praha, i přes osobní jednání nepředložila konkrétní nabídku nebude se ZO touto záležitostí dále zabývat.

- ukazatele okamžité rychlosti – je vydané rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení povolení k činnostem v ochranném pásmu silnice pro umístění zařízení. Následují jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o podmínkách zřízení stavby.

- Všestary-fest 2008 – starosta zdůraznil podporu kulturních aktivit v obci. Akce by se letos konala 4 dny v termínu od 8. – 11.5.2008. Pokud pořadatelem akce bude Obec je možno požádat o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje ve výši 70% celkových uznatelných nákladů. Předpokládaný rozpočet na tuto akci je 150.000,- Kč.
p.Martínek: navrhuje i pro letošní rok se podílet peněžitou podporou
Ing.Šandera: na jakou částku přijde provoz parní mašiny?
Ing.Derner: navrhuje, aby Obec byla pořadatelem této akce a hlavním organizátorem firma Deltax-CZ.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů na podporu projektu „Všestary fest 2008“ s rozpočtem na 150.000,- Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje vyhlášeného na podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.
Hlasování o usnesení č. 24/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- Ing Derner: navrhuje vyvěšení zápisu z Finanční kontroly.
Ing.Šandera: navrhuje začernění jmen na ochranu údajů.

- p.Mareš: seznámil ZO s výsledkem jednání rozšířené investiční komise konané dne 19.2.2008 a přečetl zápis. Na jednání byli přítomni 3 členové investiční komise a 5 členů zastupitelstva obce. Program Investiční komise:
1. Otevření obálek se žádostmi o přidělení bytu čp.35.
2. Vyhodnocení žádostí.
3. Doporučení konkrétního žadatele ke schválení ZO
Na Obecní úřad byly doručeny tyto žádosti v tomto pořadí
1. p. Navrátil Martin, Všestary 156
2. sl. Rehovičová Michaela, Všestary 86 a p.Roman Špatenka, Máslojedy 53
3. pí.Pavla Skalická, Kejzlarova 1324, Hradec Králové
Investiční komise projednala 2 žádosti splňující kritéria:
1. p. Navrátil Martin – navrhl výši nájemného 2.545,-Kč a délku trvání
nájemní smlouvy na dobu 5 let
2. sl. Rehovičová Michaela a p.Roman Špatenka – navrhl výši nájemného
3.500,- Kč a délku trvání nájemní smlouvy na dobu 3 roky.
Investiční komise navrhuje s ohledem na stanovená kritéria ke schválení žádost sl. Rehovičové Michaely a p.Romana Špatenky.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO na základě doporučení investiční komise schvaluje přidělení bytu situovaného v II. nadzemním podlaží domu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp.č. 33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové žadateli č. 2 sl. Rehovičové Michaele a p. Romanu Špatenkovi, bytem Všestary čp.86.
Hlasování o usnesení č. 25/2008: pro 7, proti 3, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu situovaného v II. nadzemním podlaží domu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp.č.33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové žadateli č. 1 p. Martinu Navrátilovi, bytem Všestary čp. 156.
Hlasování o usnesení č. 26/2008: pro 4, proti 6, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno

Ing.Šandera: vyhlášení nového záměru by nebylo fér k podaným žádostem a navrhuje nechat do příštího zasedání ZO.
p.Štefanka: připomněl, že kritéria byla stanovena a proto mu není jasné, proč ostatní zastupitelé neodsouhlasili návrh investiční komise.
p.Martínek: navrhuje projednat na dalším jednání ZO při větším počtu zastupitelů. .

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo s opakováním hlasování o přidělení bytu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp. č. 33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové na příštím zasedání zastupitelstva obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 27/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- na výsadbu zeleně předložila firma Školka Kukleny (IČO: 49812238), HK, nabídku s výsadbou určenou pro osázení svahu kolem hasičské zbrojnice a dětského hřiště na Lípě – 29.512,- Kč a regenerace hřbitovní aleje ve Všestarech – 19.399,40 Kč.
MVDr. Novák: provedl místní šetření těchto lokalit a doporučuje skácení těchto javorů a realizování této nabídky.
p.Gabriel: navrhuje vysázet stromy až po výstavbě cesty a osazení obrubníků.
p.Martínek: vznesl dotaz, zda tato firma poskytuje záruku a navrhuje vysázení stromů ihned.
Ing.Šandera: firma, která způsobí škodu, musí na své náklady tuto škodu nahradit.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku Školky Kukleny (IČO: 49812238), Hradec Králové na dodávku zeleně s návrhem na nahrazení stávajících kulových javorů sakurou s určením osázení svahu kolem hasičské zbrojnice a dětského hřiště na Lípě a regenerace hřbitovní aleje ve Všestarech v rozsahu dle uvedené nabídky.
Hlasování o usnesení č. 28/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- na pronájem masérny na základě výzvy o záměru nebyla podána žádná žádost. V daném období dorazila pouze jedna žádost, a to žádost o pronájem nebytových prostor za účelem zřízení kanceláře daňového poradce.
Ing.Derner: vzhledem k vybavení místnosti ( dlažba, obklady, sprcha) není vhodné pro kancelářské prostory. Navrhuje přijmout nabídku pí. Petrové za měsíční nájemné 1.500,- Kč.
JUDr.Zlatohlávková: v žádném případě nesmíme jít pod cenu už s ohledem na další nájemní smlouvy.
p.Štefanka: navrhuje pronajmout pro kancelářské prostory a vyhlásit nový záměr. Mimo to plně souhlasí s JUDr.Zlatohlávkovou.
Ing.Derner: nejdříve si musíme říct, že nechceme masérnu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje a akceptuje nabídku na pronájem nebytových prostor – masérny v areálu krytého bazénu pí. Petrové za měsíční nájemné ve výši 1.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 29/2008: pro 5, proti 2, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení nového záměru na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu bez účelu nájmu.
Hlasování o usnesení č. 30/2008: pro 6, proti 3, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

Ing. Šandera: navrhuje nechat projednání o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu do příštího zastupitelstva obce.

- spol. CITYPLAN s.r.o. (IČO: 47307218), Praha, předložila nabídku na zpracování energetického auditu budovy ZŠ II.st. ve výši 44.506,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy CITYPLAN s.r.o. (IČO: 47307218), Praha na zpracování energetického auditu budovy ZŠ II.st.ve Všestarech ve výši 44.506,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 31/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

4) z jednání RO:
- spol.Elektrotrans a.s. (IČO: 25655558), Praha, předložila k projednání podklady pro územně-technické zpracování studie vedení 400 kV na trase Opatovice-Všestary-Neznášov. Trasa je vedena souběžně na odvrácené straně stávajícího vedení 110 kV od zastavěného území místních částí Všestary a Bříza.
- MmHK odbor stavební svolal na 15.2. místní šetření ve věci umístění reklamního poutače v místní části Lípa. Veřejná vyhláška v této věci byla vyvěšena na úřední desce (fyzické i elektronické) od 15.1. do 6.2.2008 bez odezvy.
- RO byla seznámena se stavem přípravných prací pro realizaci hřbitovní komunikace (viz. bod č. 2-Kontrola usnesení) i se zjištěným rozporem projektu vůči ÚPO, kdy obchvat hřbitova je mimo uvedený dokument.

5) různé:
- spol.SOVIS s.r.o. (IČO: 25253697), HK, předložila dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.07574 (viz. usnesení č. 145/2007), který upravuje cenu díla z původních 4.749.072,- Kč na 4.669.800,- Kč. Dodatkem č.1 byla vzhledem k průtahům s vydáním stavebního povolení upravena doba ukončení na 30.6.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.07574 spol. SOVIS s.r.o. (IČO: 25253697), Hradec Králové, který upravuje cenu díla z původních 4.749.072,- Kč na 4.669.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 32/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- MmHK, odbor hlavního architekta vede řízení o Návrhu územního plánu Obce Střezetice.
Ten bude veřejně projednáván 1.4. v 16.00 v zasedací místnosti pohostinství ve Střezeticích a od 4.3. do 3.4. bude k seznámení na Obecním úřadě Střezetice nebo na MmHK, odbor hlavního architekta v úředních hodinách.

- TJ Sokol Všestary podal žádost o sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč na uspořádání turnaje ve florbalu.
starosta: připomněl, že doposud nejsou stanovena kritéria pro poskytování příspěvků neziskovým organizacím a navrhuje, aby kritéria platila od 1.1.2008 a schválené příspěvky byly od stanovené částky odečteny.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje sponzorský příspěvek TJ Sokolu Všestary ve výši 2.000,- Kč na uspořádání turnaje ve florbalu s tím, že schválený příspěvek bude od stanovené částky pro neziskové organizace odečten.
Hlasování o usnesení č. 33/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- SDH Bříza podal žádost o zakoupení 10 ks kompletů pracovních oděvů PS II a sady požárních tlakových hadic (3x hadice „B“ a 4x hadice „C“).
Ing.Šandera: vznesl dotaz, zda pracovní oděvy pro hasiče se liší podle vyšší nebo nižší skupiny a jakou mají životnost?
p.Vecek: družstva jsou vybavena stejnokroji pro všechny sbory stejnými, jejich životnost je neomezená a používají se pouze pro hasičskou činnost.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje SDH ve Bříze zakoupení 10 ks kompletů pracovních oděvů PS II a sady požárních tlakových hadic (3x B a 4 x C) v celkové hodnotě 31.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 34/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- p.Martínek , p.Pešek a p. Dvořák( členové komise ŽP) předložili ZO návrh na vyplácení pohřebného vypravovateli pohřbu pro naše občany v hodnotě 5.000,- Kč, které bylo díky reformě vládou zrušeno.
JUDr.Zlatohlávková: souhlasí s návrhem p. Martínka, ale doporučuje toto projednat v příštím zastupitelstvu.
p.Vecek: souhlasí, ale navrhuje vyplácení pohřebného sociálně slabším rodinám.
Ing.Šandera: doporučuje specifikovat, komu by se pohřebné vyplácelo.
MVDr.Novák: dobré gesto obce.
p.Mareš: navrhuje nechat do příštího zastupitelstva obce, při větším počtu zastupitelů.
p.Štefanka: dobrý návrh, nechat na příště.

- žádost o rekonstrukci provozovny “ Sladký ráj „ ve Všestarech podala na základě kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce pí. Zuzana Vaisová.
Ing.Derner: nutno vidět revizní zprávu z kontroly provozovny.
p.Vaisová: dle nařízení kontroly bylo nutné odstranit do 29.2.2008 silně poškozenou omítku vstupních dveří a poškozenou omítku na obou WC, což bylo splněno.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakončila kontrolu s tím, že nejpozději do 29.2.2008 musí být známo stanovisko majitele objektu a dán přesný termín provedení dalších úprav provozovny ( nové podlahy, obklady, vlhkost objektu, nevyhovující umístění hlavního uzávěru vody, rozvody el.energie).V případě, že se opravy neuskuteční, dojde k uzavření provozovny s okamžitou platností.
p.Mareš: navrhuje sejít se k jednání v užším výběru - investiční komise a starosta a na místě rozhodnout.
p.Martínek: domnívá se, že rekonstrukce a stavební úpravy provozovny, již byly projednávány.
starosta: navrhuje místní šetření přímo na místě v neděli 24.02.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení úprav provozovny cukrárny „Sladký ráj“ ve Všestarech na základě připomínek Státní zemědělské a potravinářské inspekce, a to nejpozději do 31.8.2008.
Hlasování o usnesení č. 35/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- p.Martínek: vyslovil poděkování za finanční dar Obci od p.Vlastimila Malého ve výši 30.000,- Kč, který je určen na podporu veřejné zeleně.

- p.Dvořák: žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč na pomlázkovou zábavu, kterou pořádá SDH Lípa v hostinci Na Bojišti na Chlumu.
JUDr. Zlatohlávková: nutno dokončit kritéria pro neziskové organizace.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Lípa na pomlázkovou zábavu ve výši 2.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 36/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- p.Vecek: upozornil na zarostlé pozemky soukromých osob směrem na Rosnice a Světí a dotazuje se na možnost Obecního úřadu donutit majitele k nápravě.
Ing.Šandera: doporučuje napsat dopis a upozornit majitele na posekání pozemku.

- MVDr. Novák: vzhledem k častým finančním požadavkům hasičů, navrhuje místním sborům pořádání brigád např. posekání příkopů.

- p.Martínek: upozornil, že ze 6 dětských hřišť v našich obcích jsou pouze 2 dokončena, a to za přispění zaměstnanců obce. Je to námět pro SDH k dalším brigádám.
Ing Šandera: vznesl dotaz, ve kterých obcích jsou dětská hřiště k dokončení.
starosta: dětská hřiště jsou dokončena ve Bříze, na Lípě a ve Všestarech. Na Chlumu nebyly práce na dopadové ploše zatím zahájeny, v Rosnicích zbývá dokončit rozšíření dopadové plochy a úprava terénu okolo a v Rozběřicích uložení dopadové vrstvy s terénními úpravami okolí. Všechny tyto dokončovací práce jsou projednány s místními hasiči.

6) předseda komise za životní prostředí, p.Martínek seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání komise pro životní prostředí:
- komise ŽP splnila žádost zastupitelstva zpracovat přehled o stavu popelnic ve všech místních částech Obce.
Ing.Šandera: navrhuje zjistit jmenovitě občany z tohoto přehledu, kdo má trvalý pobyt v obci, napsat dopis s dotazem, kam dávají komunální odpad a popřípadě zvážit schválení poplatku za komunální odpad na osobu a rok.

- komise ŽP žádá o vyvěšení vyhlášky o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat na území obce č. 1 z roku 2005 ze dne 24.11.2005 a vyvěšení vyhlášky o místních poplatcích za využívání veřejného prostranství ze dne 17.6.2004 do vývěsních tabulí ve všech místních částech Obce, a to na minimální dobu 15 dnů.
Ing.Derner: navrhuje vyvěsit vedle zápisů
MVDr. Novák: doporučuje připravit návrh nové vyhlášky o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat s tím, že poplatky jsou neúměrně vysoké, návrh vyhlášky připraví.

- komise ŽP navrhuje vzhledem k neustálému odkládání velkoobjemového odpadu ke kontejnerům zřídit sběrný dvůr pro všechny obce v obci Všestary pro sortiment sanitární keramika, koberce, hadry, pneumatiky, lednice a elektrotechniku. Sběrný dvůr navrhuje zřídit a mobilně oplotit v prostorách za garážemi Obecního úřadu, který by byl otevřen po dohodě s Obecním úřadem nebo s p. Martínkem.
p.Štefanka: sběrný dvůr musí podléhat normám, které upravují ukládání nejenom komunálního, ale jak p.Martínek uvedl i nebezpečného odpadu a spíše navrhuje zřídit k tomuto účelu kontejner pouze pro komunální odpad.
p.Vecek: navrhuje uzamčený kontejner, který by byl otevřen pro občany třeba o víkendu.
p.Mareš: navrhuje zjistit podmínky pro provoz sběrného dvora
MVDr.Novák: navrhuje kontejner a ponechat problematiku do příštího zasedání ZO.

- komise ŽP navrhuje odstranění oplocení a upravení prostoru kolem pomníku v centrální části obce Bříza u prodejny potravin.
starosta: úprava návsi je součástí projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“, který byl projednáván na veřejných zasedáních ZO.

- komise ŽP vzhledem k navýšení psích exkrementů na veřejných prostranstvích neprodleně navrhuje instalovat minimální počet 3 kusů nástaveb na odpadní koše pro psí výkaly, a to převážně v obci Všestary. Po uvážení lze tyto koše instalovat i v ostatních obcích.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 5 ks nástaveb na stávající odpadní koše pro psí exkrementy .
Hlasování o usnesení č. 37/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- komise ŽP navrhuje reklamovat novou část cyklostezky v obci Lípa, která je z části neprofesionálně zhotovena a zároveň žádá o odstranění hnoje v blízkosti památníku Bitvy 1866.
starosta: cyklostezka již byla reklamována.

- komise ŽP žádá ZO, aby zvážilo zákaz Zemědělskému družstvu Všestary odebírat vodu z rybníka v obci Rozběřice. ZD Všestary toleruje odvážení velkého množství posekané trávy do kompostárny v Rosnicích a vychází vstříc při zapůjčování i opravě zemědělské techniky pro OÚ.
JUDr.Zlatohlávková: voda z rybníka se odčerpává neustále.
p.Vecek: voda se odebírá jenom v obdobích dešťů.
p.Osond: odběr vody pro potřeby ZD se omezil, odběr je nyní minimální a pouze v nutných případech.
starosta: na nadměrný odběr vody bylo ZD upozorněno v minulosti ústně. Po tomto upozornění začalo družstvo využívat svoji nádrž „Barťák“ a k čerpání v Rozběřicích docházelo pouze výjimečně a z větší části na úklid obce.
Ing.Šandera: navrhuje napsat ZD Všestary dopis o povolení odběru vody z rybníka v Rozběřicích jenom v nejnutnějších případech v závislosti na momentálním stavu hladiny.

7) na základě povinného vybavení knihoven místem s přístupem k internetu doporučuje Městská knihovna doplnit zřizovací listinu knihovny v Rozběřicích dodatkem, kterým se doplňuje do čl. 3 – účel zřízení a předmět činnosti, bod č.12: Přístup k vnějším informačním zdrojům je zajištěn:
a) v sídle zřizovatele v po, út a čt od 07.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod a ve st od 07.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
b) v areálu krytého bazénu ve Všestarech čp.57 v po-pá od 08.00 do 19.00 hod a v so, ne od 14.00 do 19.00 hod.
c) v Obecní knihovně ve Všestarech v po od 17.00 do 19.00 hod

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje dodatek č.1 Zřizovací listiny Obecní knihovny v Rozběřicích o zajištění přístupu k vnějším informačním zdrojům.
Hlasování o usnesení č. 38/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

8) rozpočet obce je navrhnut jako schodkový ve výši 22.233,435 tis.Kč, kdy schodek ve výši 6.583,505 tis Kč je kryt rezervou vytvořenou v roce 2007. Dále byl předložen k projednání rozpočtový výhled na rok 2009-2011.
- Ing.Derner: rozpočet nebyl poskytnut Finančnímu výboru k nahlédnutí. Součet položek v rozpočtu je o 1 mil. nižší, než se uvádí. Rozpočet lze schválit pouze při navýšení o 1 mil v nespecifikovaných výdajích.
- JUDr.Zlatohlávková: Finanční výbor by měl spolupracovat na přípravě rozpočtu.
- p.Vecek: navrhuje rozpočet schválit za předpokladu, že do příštího zastupitelstva bude vysvětlen rozdíl 1 mil Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje rozpočet Obce ve výši 22.233,435 tis.Kč jako schodkový, kdy schodek ve výši 6.583,505 tis Kč je kryt rezervou vytvořenou v roce 2007 a rozpočtový výhled na období 2009-2011.
Hlasování o usnesení č. 39/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

9) v cca polovině roku 2007 proběhla mezi sbory anketa „Zbožná přání“, která měla sumarizovat požadavky (technika, budovy atd.) sborů a jednotek Královéhradeckého kraje. Výsledkem této ankety, do které své požadavky vznesly i naše sbory, je příprava projektu z programu na příhraniční spolupráci. Projekt připravuje SHČMS - Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje , Trutnov. Požadavky na techniku byly vzneseny od sborů z Chlumu, Rosnic a Rozběřic a týkaly se dopravních automobilů. Pro zapojení se do projektu je nutno schválit níže uvedené usnesení a složit požadovanou kauci. Výše kauce u cisternových stříkaček z jednotkové ceny 6.mil Kč je 300.000,-Kč, u dopravních automobilů z jednotkové ceny 1,4 mil.Kč je 70.000,- Kč a u ostatních žádostí je výše kauce stanovena na 5% pořizovací ceny. Prozatím se uvedený projekt odkládá vzhledem k nesplnění jedné z podmínek Operačního programu ( není přímá hranice mezi Hradcem Králové a Polskem , pouze přeshraniční oblasti).
- p.Vecek: doporučuje vznést dotaz v Bílých Poličanech, proč není možnost grantu.
- p.Osonda: pokud bude Obec podporovat SDH, sbory budou obci vracet tuto podporu odvedenou prací a přednesl požadavek na zakoupení automobilu Wolsvagen TDI dodávka nebo Mercedes Benz. Dále vznesl požadavek na rozšíření hasičské zbrojnice v Rozběřicích. Žádá pouze zakoupení materiálu za částku ve výši cca 80.000,- Kč a výstavbu provedou hasiči svépomocí.
- p.Štefanka: nutno mluvit o konkrétních číslech a navrhuje oslovit stavebního technika.
- p.Gabriel: navrhuje zadat projektovou dokumentaci na rozšíření zbrojnice
- starosta: s nákupem techniky doporučuje počkat na vypsání grantů, které by podporovaly činnost sdružení a na výstavbu musí být projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že pasporty stávající budovy zpracovávala projekční kancelář N-Projekt s.r.o. (IČO: ) navrhuje ji oslovit.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje zadání projektové dokumentace na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích projektantovi Ing. Vladimíru Novákovi.
Hlasování o usnesení č. 40/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) p.Gabriel: navrhuje zpracovat zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace na „Všestarské chodníky“ v rozsahu návrhu, který zpracovala Investiční komise a potom uskutečnit realizaci podle nejkritičtějších míst.
- p.Štefanka: prioritní je obec Lípa a chodník u komunikace I.tř./35.
- JUDr.Zlatohlávková: prioritu mají chodníky v Rozběřicích.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary pověřuje investiční komisi zpracováním zadávacích podmínek na zpracování
projektové dokumentace „ Všestarské chodníky“.
Hlasování o usnesení č. 41/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále p.Gabriel seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku Obce Všestary:
- členové hlavní inventarizační komise neshledali žádné pochybení, kontroly proběhly
v pořádku.
- po úpravě v roce 2007 jsou u pozemků uvedeny výměry a stanoveny ceny dle platné
vyhlášky.
- hlavní inventarizační komise navrhuje opatření, aby operativní evidence byla
předána zodpovědné osobě, která by za tento majetek zodpovídala.
Mimo to byly zjištěny dvě neuhrazené faktury za provedené práce u čp. 20 a čp. 35 na Chlumu, které vznikly v rámci akce „Rekonstrukce místní komunikace, chodníku a vjezdů na Chlumu“.
- starosta: do příštího ZO dohledá zápis se zastupitelstva, kde bude vyjádření o této pohledávce.
- JUDr.Zlatohlávková: domnívá se, že tato záležitost již byla projednána a že bylo přijato usnesení o zrušení pohledávky.
- p.Vecek: podle zřizovací listiny u SDH zodpovídá za tento majetek velitel a starosta hasičů.
p.Martínek: vznesl dotaz, kdo zodpovídá za zahradní techniku a nářadí.
- Ing.Šandera: navrhuje dílčí odpovědnost za majetek a techniku svěřit vedoucím pracovníkům a pověřit kontrolní komisi přípravou směrnice o hmotných zodpovědnostech jednotlivých osob.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary pověřuje starostu ve spolupráci s kontrolním výborem připravit návrh směrnice o hmotných zodpovědnostech.
Hlasování o usnesení č. 42/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o ukončení inventarizace za rok 2007.
Hlasování o usnesení č. 43/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

11) v loňském roce byla projednávána nabídka na opravu hřbitovní zdi a brány, kterou jako jediný předložila firma Tomášek
- p.Vecek: co se bude dělat se smrkem, který nadzvihuje hřbitovní zeď.
- p.Štefanka: navrhuje trvat na použití starých cihel při opravě hřbitovní zdi.
starosta: doporučuje ponechat nabídku firmě Tomášek, která uvedený požadavek ve své nabídce respektovala.
- p.Martínek: upozornil na nutnost opravení hřbitovní kovové brány ve Všestarech i na Chlumu.

12) na základě podnětů od občanů byla požádána Policie ČR DI Hradec Králové o vyjádření k instalaci dopravního značení-zrcadla v těchto místech:
- Všestary … na výjezdu od Autoservisu Kulhánek (živý plot u Drahotských)
- Chlum … vjezd na komunikaci II.tř od muzea
- Rosnice … na výjezdu od obelisku Žižkův stůl
Oslovený orgán souhlasí s osazením zrcadly o min.rozměru 800x600. Cena zrcadel v požadovaném rozměru je včetně DPH a montáže cca 5.000,- Kč a dvě budou včetně sloupku.
- p.Dvořák: navrhuje další umístění zrcadla směrem z Rozběřic do Nedělišť (kolem Součkových).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO Všestary souhlasí s instalací 3 ks dopravního značení – zrcadel umístěných ve Všestarech na výjezdu od Autoservisu Kulhánek, na Chlumu při vjezdu na komunikaci II.tř. a v Rosnicích na výjezdu od obelisku Žižkův stůl s tím, že náklady na jejich zakoupení a instalaci ponese Obec.
Hlasování o usnesení č. 44/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil ZO ke schválení kupní smlouvu č.j.: UZSVM/H/1334/2008-HMSU na pozemek st.p.č.85/1 v k.ú.Rozběřice. Cena za uvedený pozemek o výměře 43 m2 je 30.000,- Kč.
starosta: jedná se o část pozemku pod prodejnou potravin v Rozběřicích.
- MVDr. Novák: upozornil, že je nutno dořešit celý pozemek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/H/1334/2008-HMSU na pozemek st.p.č. 85/1 v k.ú. Rozběřice o výměře 43 m2 za dohodnutou kupní cenu 30.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 45/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

14) p.Vít (jednatel VÍT a SPOL, spol.s.r.o., IČO: 00527297) požádal ZO o projednání odkoupení inženýrských sítí (voda a oddělená kanalizace) v lokalitě V1 ve Všestarech za symbolickou cenu 100,- Kč.
- Ing.Šandera: navrhuje odkoupení inženýrských sítí po částečné výstavbě rodinných domů a po výstavbě komunikace
- Ing.Derner: navrhuje převzít sítě i s komunikací až po výstavbě RD

15) zasedání ZO, které proběhlo v pohostinství na Lípě bylo ukončeno ve 23,30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Přemysl Vecek a Josef Štefanka
Starosta: Josef Macháček
Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018