Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, ing.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
- MVDr.Michal Novák přítomen od 19.40 hod (od usnesení č. 4/2008)
Nepřítomni: ing.Pavel Šandera, Přemysl Vecek.
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum), Josef Václavík (Bříza).
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Z minulého zasedání ZO
4) Z jednání rady
5) Různé
6) Zpráva FV
7) Z jednání IK
8) Žádosti o příspěvek
9) Změna č.2 ÚPO
10) Výsadba zeleně
11) Návrh kalendáře zasedání ZO 2008
12) Uhrazené faktury
13) OPZ
14) Velitel JSDHO Všestary-Bříza
15) Z jednání komise pro ŽP
16) Dodatek nájemní smlouvy
17) Závěr
……………………………………………………………………………………………….....................................
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“) a mimo program jednání dal slovo p.Osondovi, p.Šotolovi a p.Černému, zástupcům hasičů z Rozběřic, kteří v krátkosti seznámili ZO s dosaženými výsledky v soutěžích v požárním sportu v roce 2007 a předali starostovi obce plaketu, jako výraz poděkování za projevovanou podporu. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ,čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Jako zapisovatelku určil předsedající pí Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Josef Pešek a ing.Božena Skořepová. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a p.Jaroslav Došel.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24.1.2008 p.Josefa Peška ing.Boženu Skořepovou jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a p.Jaroslav Došel.
Hlasování o usnesení č. 1/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.12.2007 byly vzneseny tyto námitky:
Ing.Skořepová: v bodě č.1-zahájení v části o námitkách vznesených k poslednímu zápisu do textu „ … konstatovala, že lokalita „Klinger“ byla podle zápisu odsouhlasena …“ doplnit slovo „omylem“ a v bodě č.5-různé v části o odpadech, změnit biologické odpady na bioodpady.
JUDr.Zlatohlávková: v bodě č. 11-vyhlášení záměru změnit text „ ... že byla podána výpověď z nájemní smlouvy na byt …“ na text „ … že byl podán návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu …“.
Ing.Derner: v bodě č. 5-různé v části o zprávě finančního výboru změnit text „ … obsahem zápisu je kontrola provedených auditů, pokladny a banky …“ na text „ … obsahem zápisu je seznámení s výsledky provedených auditů a kontrola pokladny a banky …“.

p.Štefanka: navrhl aby byly rukopisy zápisu zkopírovány a předány zastupitelům ihned po ukončení zasedání nebo na ukončení přečíst usnesení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2007 v tomto znění:
- v bodě č.1-zahájení v části o námitkách vznesených k poslednímu zápisu, do textu „ … konstatovala, že lokalita „Klinger“ byla podle zápisu odsouhlasena …“ doplnit slovo „omylem“.
- v bodě č.5-různé v části o odpadech, změnit biologické odpady na bioodpady.
- v bodě č. 11-vyhlášení záměru změnit text „ ... že byla podána výpověď z nájemní smlouvy …“ na text „ … že byl podán návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu …“.
- v bodě č. 5-různé v části o provedené kontrole změnit text „ … obsahem zápisu je kontrola provedených auditů, pokladny a banky …“ na text „ … obsahem zápisu je seznámení s výsledky provedených auditů a kontrola pokladny a banky …“.

Hlasování o usnesení č. 2/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 3/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) kontrola usnesení:
- č. 68/2006 o odkoupení pozemků pro hřbitovní komunikaci …. úkol trvá.
Pro další jednání s majiteli pozemků se čeká na projektovou dokumentaci, která určí potřebné výměry pozemků.
Ing.Derner: měla by vzniknout alespoň jednosměrná komunikace.
p.Mareš: s majiteli pozemků u hřbitova bylo jednáno o směně pozemků.
- č. 119/2007 o smlouvě o smlouvě budoucí u lokality „Vít“ …. úkol trvá.
Vzhledem k nejasnostem v majetkových poměrech v uvedené lokalitě zatím nebyl majitel dostižen.
- č. 235/2007 o propagaci …. úkol trvá.
Ing.Skořepová: co bude obsahem propagace a kdo jí připraví.
starosta: text a fotografie připraví Obec. Zpracování ke korektuře připraví firma, které bude předloženo na příštím zasedání ZO. Uzávěrka je 28.2.2008.
- č. 238/2007 o popelnicích. Výsledek viz. bod č.15 jednání …. splněno.
- č. 240/2007 o nabídce na zpracování projektové dokumentace na obecní ČOV …. úkol trvá.
- č. 241/2007 o zákazu čerpání vody z rozběřského rybníka. Návrh komise pro životní prostředí viz. bod č.15 jednání …. úkol trvá.
- č. 244/2007 o předběžném opatření …. úkol trvá.
MVDr.Čapková: předběžné opatření se připravuje a požádala OÚ o poskytnutí některých dokumentů.
JUDr.Zlatohlávková: vzhledem k tomu, že situace kolem sporných pozemků okolo bytového domu čp.4 je nejasná, navrhuje aby se obec ujala role prostředníka v jednání mezi majitelkou pozemku a Stavebním bytovým družstvem.
Ing.arch.Čapek: po konzultaci s právníkem jsou v případě soudního jednání šance na výhru 50 %.
- č. 257/2007 o kritériích pro záměr na pronájem bytu. Výsledek viz. bod č.8 jednání …. splněno.

3) z minulého zasedání ZO:
- byly předloženy dvě nabídky na opravu zvoničky v Rozběřicích. Od zámečnictví Jaroslav Došel (IČO: 10468510), Všestary, s postupem prací na opravě a s oceněním dílčích operací za celkovou cenu 107.000,- Kč. Od METAX-Vladimír Voltr (IČO: 11158336), Rasošky, s popisem prací a s odhadem ceny v rozsahu 115.000,- až 125.000,- Kč.
JUDr.Zlatohlávková: vzhledem k tomu, že statika je narušena zásadním způsobem, je nutné pohlídat dobré odvedení práce, zvláště nového pilíře a ukotvení.
Ing.Skořepová: v případě, že je nutné odstranit betonovou patku.

- nabídka na uzavření smlouvy o odběru elektrické energie prostřednictvím spol.Bohemia Energy byla urgována. Konkrétní nabídka nebyla doručena a bylo zopakováno pouze procentuelní rozdělení a záruka nejnižší ceny na trhu.

- ve věci ukazatelů okamžité rychlosti bylo doručeno vyjádření Policie ČR, která doporučuje rozšíření ukazatele o statistický modul a čekáme na stavební povolení od odboru dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Ing.Skořepová: musíme vyhovět požadavku Policie?
Ing.Lučický: doporučení je pouze doporučením a není závazné.
p.Šandera: ukazatele okamžité rychlosti jsou naprosto zbytečné, tabulky jsou malé a k ničemu.

4) rada obce projednala a schválila návrh smlouvy o výpůjčce nemovitosti, který předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek p.p.č.577/2 v k.ú.Rosnice u Všestary. Na uvedeném pozemku se nachází hřiště. Doposud bylo placeno roční nájemné ve výši 254,- Kč.

5) různé:
- předsedající: Obec obdržela finanční dar ve výši 30.000,- Kč s určením na podporu rozvoje veřejné zeleně od p.Vlastimila Malého.

- předsedající: v období vánočních svátků byla odcizena pamětní deska obětem 1.sv.války (Dlouhé Dvory, Chlum a Lípa). Náhrada byla konzultována s p.Chvojkou (Muzeum vČ), ing.Taichmanem (Komitét 1866) a p.Zlatohlávkem (Kamenoprůmysl Stěžery). Doporučují provedení z plastové imitace bronzu. Nabídku na zhotovení pamětní desky předložila fi. Luděk Velehrach (IČO: 12960543), Hořice, ve dvou variantách:
- laminátová deska s imitací bronzu za 27.950,- Kč
- litý bronz za 54.200,- Kč
Ing.Skořepová: je to pojistná událost a byla nahlášena Policii ČR?
starosta: pomníky nejsou pojištěny a odcizení bylo nahlášeno na Policii ČR OO Holohlavy po upozornění občanů a po zajištění fotodokumentace.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku fi. Luděk Velehrach (IČO: 12960543) na zhotovení pamětní desky v provedení laminátová deska za částku v celkové výši 27.950,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 4/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- předsedající: předložil návrh na uspořádání akce „Všestary-fest 2008“ v termínu 8.-11.5.2008. Kdyby pořadatelem akce byla Obec mohla by požádat o dotaci z grantů Královéhradeckého kraje ve výši 70 % celkových uznatelných nákladů. Základním prvkem festu by byl 9.ročník TT-víkendu včetně parního spojení s Hradcem Králové. na něj by navázalo např. zpřístupnění obou expozic archeoparku, dopolední provoz bazénu, divadelní představení (dětské odpoledne a pro dospělé večer), prezentace aktivit místních podnikatelů. Předpokládaný rozpočet 150.000,- Kč.
JUDr.Zlatohlávková: navrhovaná akce by byla připravena pro naše občany nebo občany z Hradce Králové a kdo to bude organizovat?
p.Štefanka: nebylo by lepší peníze investovat do reklamy? V případě konání je nutné stanovit přesná pravidla pro pořádání.
Ing.Skořepová: v návrhu nejsou potřebné údaje pro konání akce. Pokud ji kraj podpoří v celkové výši nebo alespoň 130.000,- Kč může být Obec pořadatelem. Pokud ne, tak je lepší přispět na konání TT víkendu 20.000,- Kč jako loni.
p.Martínek: TT víkendy nejsou pořádány jenom pro cizí, ale účastní se jich i naši občané. Pro snížení nákladů lze např.využít Obecně závaznou vyhlášku o využívání veřejných prostranstvích a např.připravit i dopolední provoz v bazénu. V loňském roce byl bazén otevřen pouze k nahlédnutí. V otázce financování navrhuje aby náklady na konání byly rozděleny na půl mezi Obcí a spol. Deltax-CZ.
Ing.Derner: musíme si uvědomit, že zorganizování takové akce nebude nic jednoduchého. Navrhuje, aby byla obec pořadatelem pouze v případě, že obdrží dotaci a v případě, že spoluúčast uhradí Deltax-CZ. V případě, že dotaci neobdrží nebude nic pořádat.
p.Matějovský: co přinese pořádání takové akce Obci? Dotace lze získat za nějakých podmínek. Dříve Obec přispívala na tuto akci 30.000,- Kč.
starosta: na příští zasedání ZO bude připraven podrobný návrh uvedené akce včetně žádosti o dotaci.

- p.Štefanka: vznesl dotaz zda byla provedena úhrada zálohy na lipskou čekárnu a upozornil na stav cyklostezky na Lípě.
starosta: záloha na lipskou čekárnu by měla být uhrazena. V otázce dalšího postupu je nutné zadat zpracování projektové dokumentace na zastávkové ostrůvky, nejlépe pro všechny čekárny najednou, tedy čekárna na Lípě a ve Všestarech směr Rosnice, u vlakového nádraží a naproti zdravotnímu středisku. Již dříve projednala investiční komise. Stav cyklostezky bude reklamován u dodavatele.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu zadáním projektové dokumentace na dokončení autobusových zastávek a nástupních ostrůvků u zastávek na Lípě a ve Všestarech ve směru na Rosnice, u vlakového nádraží a naproti zdravotnímu středisku.
Hlasování o usnesení č. 5/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- ing.Skořepová: upozornila na hlášení veřejného rozhlasu ve kterém jsou občané informováni nejenom o možnosti vyzvednutí svozové známky na komunální odpad na rok 2008, ale ještě i na zavřený Obecní úřad v době vánočních svátků.

- p.Matějovský: počítá se s dokončením podlah ve všestarských čekárnách?

6) ing.Derner a ing.Skořepová seznámili ZO se zápisem o výsledcích provedených auditů, kontrole pokladny a banky, který byl doplněn o vyjádření starosty. Na příštím zasedání předloží FV návrh na opatření, který bude řešit zjištěné nedostatky.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu, aby výsledky z interního auditu ze dne 7.6.2007 byly ověřeny nejbližší kontrolou hospodaření Obce, kterou provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Hlasování o usnesení č. 6/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

7) p.Mareš seznámil zastupitele s výsledkem jednání na CEPu ve věci možných dotací na modernizaci ZŠ. Bylo doporučeno čerpání dotace z Operačního programu životní prostředí na zateplení budovy. V této věci byla svolána schůzka s autorem projektu a ředitelem školy, kde byla mimo jiné řešena i otázka vybavení nově vybudovaných prostor (učebny, kabinet, sklad). Pro podání žádosti do další výzvy je nutné nechat zpracovat energetický audit. Ing.arch. Zima navrhl oslovit tyto auditory: Ing.Sytařová a Ing.Bartoň (Pardubice), Ing.Bubenko (Praha) a Ing.Malkovský (HK).
Návrh přípravy projektu pro podání žádosti: vybudování hrubé stavby půdní vestavby v režii Obce a zateplení budovy s podporou OP. Dále investiční komise připravila návrh znění záměru o pronájmu bytu v čp.35 ve Všestarech a návrh kritérií podle, kterých bude stanoveno pořadí došlých žádostí o přidělení bytu. Podané žádosti by měly obsahovat návrh výše nájemného s tím, že minimální částka je 2.545,- Kč , návrh délky trvání nájemní smlouvy a důvod podání žádosti. Kritéria pro výběr nového nájemníka jsou navrženy:
- sociální potřebnost(bude posuzováno na základě souboru došlých žádostí).
- výše nájemného (žadatel nabídne výši nájemného).
- délka nájemní smlouvy (doba nájemní smlouvy bude navržena žadatelem).
- odůvodnění žádosti
p.Martínek: jak dospěla komise k minimálnímu nájemnému? Přidělení bytu musí schválit ZO.
Ing.Derner: navrhuje pověřit otevíráním obálek investiční komisi a termín stanovit na úterý 19.2.2008 od 19.00 hod.
JUDr.Zlatohlávková: nájemné bylo stanoveno jako mírně komerční a vycházelo se z výše nájemného, která u srovnatelného bytu v soukromém vlastnictví naplňuje fond údržby.
MVDr.Novák: stanovená kritéria si odporují. Buď bude byt přidělen jako sociální nebo podle nejvyšší nabídky. Ale kombinací? Sociální byt za tržní nájemné?
Štefanka: co to je sociální potřebnost?
p.Došel: doporučuje přehodnotit usnesení ZO č.254/2007 o způsobu výběru nového nájemníka a stanovit obálkovou metodu.
Ing.Skořepová: stanovené minimální nájemné ve výši 2.545,- Kč není vysoké a zastupitelé jsou povinni řádně hospodařit se svěřeným majetkem. Investiční komise by měla doporučit ZO více vhodných zájemců o přidělení bytu.
starosta: investiční komise by měla doporučit ZO ke schválení jednoho žadatele.
p.Matějovský: připomněl možnost ponechání bytu jako nouzového nebo ho přidělit učiteli, pokud by ho škola potřebovala.
starosta: ukončil rozpravu návrhem schválit záměr a kritéria tak, jak byla předložena a investiční komisi pro stanovení pořadí žadatelů rozšířit o zbylé členy ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení záměru obce o pronájmu bytu v čp.35 ve Všestarech, tak jak je navrhla investiční komise.
Hlasování o usnesení č. 7/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi rozšířenou o zbývající členy zastupitelstva zpracováním došlých žádostí o přidělení bytu a stanovením jejich pořadí, které bude předloženo k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 8/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

8) žádosti o příspěvek:
- Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. (IČO: 25263633), HK podala žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje na dva žáky (Jan Antoš a Karel Antoš) v nespecifikované výši formou sponzorského daru. Dar (přiložen návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru) byl poskytován ve výši 5.000,- Kč na jednoho žáka.
Ing.Skořepová: v tomto případě může Obec poskytnout příspěvek na neinvestiční náklady.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady na žáka na rok 2008 ve výši 10.000,- Kč o který požádala Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. (IČO: 25263633).
Hlasování o usnesení č. 9/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Diakonie Broumov (IČO: 49289977), zaslala potvrzení o převzetí daru – oděvy. Zároveň požádala o finanční výpomoc na krytí nákladů spojených s její činností.
MVDr.Novák: žádosti desítek charitativních společností se bohužel staly součástí běžné pošty.
Ing.Skořepová: navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na hlavní činnost ve výši 2.000,- Kč pro Diakonii Broumov o.s. (IČO: 49289977).
Hlasování o usnesení č. 10/2008: pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno

- SDH Rozběřice (IČO: 64807967) podal žádost na přístavbu hasičské zbrojnice a na zakoupení přívěsu pro dopravu požární stříkačky. Vzhledem k doručení žádosti až před zahájením zasedání bude přesunuto na další zasedání ZO.
p.Osond: v žádosti je uvedeno co sbor potřebuje pro svou činnost a bylo ponecháno na rozhodnutí ZO, co a jakým způsobem bude pořízeno.
Ing.Skořepová: ZO bere žádosti na vědomí.
JUDr.Zlatohlávková: přijít s návrhem na další zasedání ZO.

9) v rámci projednávání Změny č.2 ÚPO Všestary byl doručen požadavek na změnu funkčního využití plochy ze zóny živočišné výroby na zónu podnikání v lokalitě Lípa „B“ a doplnění regulativu „V zóně živočišné výroby“, tak aby byla umožněna výroba nezemědělského charakteru a podnikatelské aktiviti. Tato žádost byla doručena po stanoveném termínu.
Zadání Změny č.2 ÚPO Všestary je připraveno ke schválení ZO v rozsahu lokality č.1 (p.p.č.316/15 v k.ú.Všestary-Capoušek), lokality č.5 (st.58 v k.ú.Rosnice u Všestar-Bor) a zakreslení trasy přivaděče splaškové kanalizace do grafické části.
- Ing.Skořepová: je třeba si uvědomit, že se jedná o místo v obci poblíž obytných domků a nemáme k tomuto záměru žádné bližší informace.
- p.Dvořák: v případě, že místo zemědělské činnosti v kravínu na Lípě bude truhlárna, tak
bude lipské občany obtěžovat hluk z ní.
- Ing.Arch.Čapek: připuštění změny funkčního využití plochy by se samotná změna pozdržela cca o půl roku. Dále seznámil přítomné, jako zpracovatel zadání změny ÚPO, s postupem jeho zpracování a důvody zamítnutí většiny lokalit, které byly změnou navrhnuty.
- JUDr.Zlatohlávková: vzhledem k námitce vznesené p.Hynkem na posledním zasedání ZO na kterém byla také projednána, navrhla provést nápravu ve výsledku dílčího hlasování o změně funkční plochy na pozemku p.č. 363/1 v k.ú.Všestary, k usnesení č.154/2007.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO opravuje chybu v zápisu z jednání ZO ze dne 21.6.2007, kdy byl v dílčím hlasování k usnesení č. 154/2007 o změně funkční plochy na parcele p.č.363/1 v k.ú.Všestary, uveden výsledek hlasování „pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno“ a mělo být „pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno“.
Hlasování o usnesení č. 11/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh změny č.2 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 12/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) Školka Kukleny (IČO: 49812238), HK předložila nabídku na dodávku zeleně s návrhem na nahrazení stávajících kulových javorů sakurou, která je tvz.bezúdržbová a není náchylná na houbové choroby, s určením:
- osázení svahu kolem hasičské zbrojnice a dětského hřiště na Lípě (hnojení s aplikací herbicidu, položení geotextílie a výsadba 300 ks sazenic skalníku poléhavého) – 29.512,- Kč
- regenerace hřbitovní aleje ve Všestarech (hloubení jamek, hnojení s aplikací herbicidu, výsadba 13 ks sakur s kotvením) – 19.399,40 Kč
- ing.Skořepová: nechce kácet žádné stromy u cesty ke hřbitovu ve Všestarech. Je nutné zjistit jejich zdravotní stav. V nabídce na osázení jsou uvedeny zbytečně drahé nejenom sazenice, ale i stromy. Dají se sehnat levněji.
- p.Martínek: navrhl vysázet stromy do mezer mezi stávajícími a ty skácet až např. za rok.
- p.Dvořák: na osázení svahu je nutné použít rychlerostoucí dřeviny. Ať tedy rozhodnou odborníci.

11) v návrhu kalendáře zasedání ZO je navrženo 6 veřejných zasedání, které by probíhaly postupně ve všech místních částech. Na pracovních jednáních, která by probíhala v zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech, by byly předjednány body, u kterých se předpokládá rozsáhlé projednání.
- JUDr.Zlatohlávková: zasedání ZO je vždy veřejné a došlo by k rozporu s jednacím řádem ZO, který stanoví, že se ZO schází jedenkrát za měsíc.
- Ing.Skořepová: zasedání musejí být vždy pro lidi veřejná.
- Ing.Derner: souhlasí s vyslovenými argumenty.
- starosta: návrh na změnu frekvence veřejných zasedání ZO měl přinést zkrácení půlnočních zasedání a tím i zpřístupnění celých zasedání veřejnosti.

12) uhrazené faktury atd.:
- 44.874,90 Kč …….. výměna jednoho měřidla a zprovoznění s přecejchováním ostatních měřidel v kotelně bazénu.
- 99.127,00 Kč …….. digitalizace ÚPO (navýšení schválené částky o 1.547,- Kč a poskytnutá dotace ve výši 39.000,- Kč).
- 14.000,- Kč ………. nákup motorové pily za vyřazenou.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktur za výměnu jednoho měřidla a zprovoznění s přecejchováním ostatních měřidel v kotelně bazénu ve výši 44.874,90 Kč a za provedení digitalizace ÚPO ve výši 99.127,00 Kč. Dále schvaluje nákup motorové pily za předpokládanou cenu 14.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 13/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) na jednání správní rady svazku obcí „Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“ byly projednány tyto záležitosti:
- podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kareje na dovybavení dětských hřišť a sportovišť. Pro tyto potřeby navrhnul předsedající 8 ks pružinových houpadel pro 6 dětských hřišť a 2 školky a dvě sady branek na házenou na sokolovnu venkovní a do tělocvičny vnitřní provedení.
Ing.Skořepová: kolik nás bude stát dovybavení hřišť?
p.Dvořák: v případě možnosti výběru požaduje na Lípu kládovou houpačku.
p.Pešek: kládová houpačka i do Rosnic.

- s fi.RUND (IČO: 14544806) bylo projednáno rozšíření separovaných komodit o položky bílého a barevného skla. O pořízení chybějících nádob s podporou spol. Eko-kom a.s. (IČO: 25134701) bude jednáno.
MVDr.Novák: budou se pořizovat i kontejnery na papír?
Ing.Skořepová: kolik nás bude stát třídění skla?
JUDr.Zlatohlávková: doporučuje pokračovat v jednání o dalším třídění odpadů.

14) SDH Bříza (IČO: 64807045) předkládá ZO ke schválení návrh na nového velitele JSDHO Všestary-Bříza p.Martina Černého za odstoupivšího p.Oldřicha Tichého.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí odstoupení p.Oldřicha Tichého z funkce velitele JSDHO Bříza a schvaluje p.Martina Černého do funkce velitele JSDHO Bříza.
Hlasování o usnesení č. 14/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

15) p.Martínek seznámil zastupitele s výsledkem jednání komise pro životní prostředí:
- na základě usnesení č. 238/2007 o popelnicích, zpracovala komise přehled o stavu popelnic ve všech místních částech Obce. Celkem je to 59 domů bez popelnice a po částech chybí 11 ks ve Bříze, 14 ks na Chlumu, 9 ks na Lípě, 5 ks v Rozběřicích, 8 ks v Rosnicích a 12 ks ve Všestarech. Komise navrhuje rozeslat dopis s upozorněním na rozpor s Obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem.
ing.Skořepová: souhlasí s rozesláním dopisu tak, aby součástí dopisu byla eventuelní omluva v případě jiného způsobu likvidace odpadů.
JUDr.Zlatohlávková: dopis lze zaslat pouze v případě trvalého pobytu. Nelze vymáhat dvakrát poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

- vzhledem k tomu, že občané nejsou informováni o vyhlášce o volném pobíhání psů a domácích zvířat na území obce a sankcí, které za to lze vymáhat, navrhuje vyhlášku opakovaně vyvěsit. Stejným způsobem řešit i vyvěšení vyhlášky o veřejných prostranstvích.
JUDr.Zlatohlávková: vybírá se poplatek za využívání veřejného prostranství od všech občanů?
MVDr.Novák: nejprve by mělo být upozornění a potom pokuta.

- dále komise navrhuje zřízení sběrného místa na velkoobjemový komunální odpad. Toto místo by bylo oploceno a nacházelo by se ve dvoře prodejny potravin ve Všestarech. Občané by sem sváželi odpad ze všech místních částí. Tím by se ušetřilo za sběr velkoobjemového odpadu, který se provádí 2x za rok.

- bioodpad navrhuje řešit pytlovým sběrem, který by se odvážel do Rosnic na „hnojiště“.

- požaduje instalaci tří speciálních košů pouze na psí exkrementy. Jejich obsahy by se opět likvidovaly v Rosnicích.
starosta: vzhledem k pokročilé době budou všechny připomínky komise pro životní prostředí projednány na dalším zasedání ZO.

16) s pí.Petrovou byl projednán dodatek nájemní smlouvy, kterým bylo nájemné včetně služeb souvisejících s nájmem stanoveno na 1.900,- Kč. Pí.Petrová je ochotna hradit celkové nájemné ve výši 1.500,- Kč. V případě, že ZO bude trvat na stanoveném nájemném je nutné vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje měsíční nájemné za pronájem nebytových prostor-masérna v areálu krytého bazénu ve výši 1.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 15/2008: pro 1, proti 7, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor-masérna v areálu krytého bazénu za stanovené měsíční nájemné ve výši 1.900,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 16/2008: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

17) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech bylo ukončeno v 23.45 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Josef Pešek a ing.Božena Skořepová
Starosta obce: Josef Macháček

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 21.2.2008 vzneseny a schváleny námitky proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 24.1.2008:

JUDr.Zlatohlávková: odmítá formulaci prohlášení o dílčím hlasování a požaduje uvést následující vyjádření, které bylo na zastupitelstvu řečeno: „Je třeba postavit najisto dílčí hlasování ze zastupitelstva obce ze dne 21.6.2007. Jedná se o usnesení č.154/2007, kde je nesprávně uvedeno pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1. U tohoto bodu Klinger Günter a Jitka, Palackého 1969,531 02 Pardubice – změna funkční plochy na parcele č.363/1 v k.ú.Všestary mám poznamenáno pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1. Na chybu v zápise a tedy i v usnesení jsem přišla dodatečně, byla jsem však rovněž na tuto skutečnost upozorněna občany, kteří se zasedání zúčastnili. Podle mého názoru není jiná možnost, než o tomto bodu znovu hlasovat, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti. Písemně tuto skutečnost sdělil přímo starostovi obce také pan Hynek.“
- starosta: p.Hynek byl prvním, který vznesl oficiálně námitku. Ta byla zařazena do programu jednání ZO dne 20.12.2007.
Ing.Derner: vznesl námitku k usnesení č. 6 /2008 doplnit do textu „…. výsledky z interního auditu a kapitola dodržování pracovně právních vztahů…..“ a do textu „ …ověřeny nejbližší kontrolou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové“.
- Ing. Šandera: doporučuje námitky řešit doložkami

Ve Všestarech 6.3.2008

Josef Macháček, starosta obce 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018