Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: motorest Piccolo ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, ing.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera,
Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: MVDr.Michal Novák, Přemysl Vecek.
Přítomní za OV: Josef Václavík (Bříza).
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z jednání rady
5) Různé
6) Žádosti
7) Smlouvy
8) Místní akční skupina (dále jen „MAS“)
9) Rozpočtové opatření
10) Czech POINT
11) Vyhlášení záměru
12) Pojištění majetku
13) Závěr
……………………………………………………………………………………………….......
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné.
Dále byla vznesena tato námitka:
p.Hynek: doručil k projednání námitku proti zápisu z jednání ZO ze 21.6.2007, kde je v bodě č.9 jednání v dílčím hlasování o parcele p.č.363/1 v k.ú.Všestary uveden výsledek hlasování „pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno“, ale podle poznámek, které si na zasedání dělal, mělo být „ pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno“
- JUDr.Zlatohlávková: námitku považuje za oprávněnou, přesto že asi červnový zápis nikdo ze zastupitelů nečetl a nevznesl proto k němu na červencovém jednání žádné námitky.
- ing.Derner: požadoval na starostovi vysvětlení, jaký zájem má obec na lokalitě u hřbitova a proč nemá zájem na lokalitě „Klinger“. Tento zájem starosta tlumočil při jednáních na Krajském úřadě.
- starosta: uvedl, že se žádných jednání ve věci změny č.2 ÚPO na Krajském úřadě nezúčastnil.
- ing. Skořepová: konstatovala, že lokalita „Klinger“ byla podle zápisu odsouhlasena a zároveň navrhuje, aby byl na zápisy z jednání ustaven nestranný zapisovatel. Dále se zajímala o regulační plán, který by mohl být jedním z řešení modelu venkovské zástavby.
- starosta: regulační plán byl konzultován se zpracovatelem změny ÚPO. Podle jeho vyjádření je vypracování plánu zdlouhavé a není možné jednotným způsobem řešit všechny lokality, které jsou územním plánem vytipovány k zástavbě. Daleko jednodušším způsobem je podmínka o zpracování zastavovací studie jednotlivých lokalit s kladným vyjádřením ZO.
- ing.Derner: cítí se být starostou podveden, protože se jako jediný při dílčím hlasování o lokalitě „Klinger“ zdržel hlasování a zbývajících 13 zastupitelů včetně starosty hlasovalo PROTI. V čistopise zápisu ze zasedání, který psal starosta, pak byl uveden opačný výsledek.
- starosta: podvedený za zápis, který je zpracován z pořizovaného zápisu při jednání, a ke kterému doposud nikdo nevznesl žádnou námitku?

JUDr.Zlatohlávková: nevznesla námitku, pouze upozornila, že v zápisu z jednání ZO ze dne 15.11.2007 je v bodě č.7 programu jednání formulováno projednání dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na projekt „Oprava a vestavba budovy II.stupně ZŠ a MŠ Všestary“ z hlediska ceny způsobem, který není srozumitelný.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 233/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Jaroslav Došel a Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 20.12.2007 p.Jaroslava Došela a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a ing.Michal Derner.
Hlasování o usnesení č. 234/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

3) kontrola usnesení:
- č. 227/2007 o nákupu materiálu pro JSDO – splněno.
starosta: ze schválené částky ve výši 150.000,- Kč bylo nakoupeno:
- zdravotnický materiál za 12.592,- Kč
- radiostanice za 78.385,30 Kč
- zásahová obuv za 36.167,- Kč
ing.Skořepová: vyjádřila pochvalu za ušetření 22.855,50 Kč na výdajích na hasiče.

- č. 88/2007 o opravě zvoničky v Rozběřicích– splněno.
S nabídkami je ZO pouze seznámeno a budou projednány na dalším zasedání. Ceny jsou uvedeny bez DPH:
- Zámečnictví Došel – demontáž ocelové konstrukce, tryskání, oprava a výměna vadných dílů, zinkování, nátěr a montáž včetně potřebných úprav betonového soklu – 107.000,- Kč
- METAX-Vladimír Voltr - doporučují odstranit betonovou patku, konstrukci demontovat, otryskat a opravit v celém rozsahu včetně vyztužení spodní části. Opravenou konstrukci opatřit protikorozním nástřikem a vrchním nátěrem. Po ukotvení ocelové konstrukce, obložení betonového základu kamenem. Odhadovaná cena mezi 115.000,- až 125.000,- Kč.

4) rada obce projednala a doporučuje ke schválení:
- nabídky na propagaci:
- nový produkt ve stylu Zlatých stránek (řádková inzerce). Cena za řádkovou
inzerci od 5.075,50 Kč, zvýraznění internetového spojení za 1.000,- Kč a s anglickou
mutací za 50% z českého základu … nedoporučuje.
- Měsíčník kultury a volného času. Za stranu A5 5.500,- Kč + DPH. Distribuce po
všech Informačních centrech ČR. Uzávěrka 28.2.2008. Náklad 40.000 ks … doporučuje.
ing.Skořepová: co bude obec nabízet nebo inzerovat?
p.Gabriel: na příští zasedání předložit návrh, ve kterém by měly být uvedeny všechny turistické atraktivity nejenom obce, ale i okolí.
ing.Derner: důležitý je obsah prezentace.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na propagaci obce prostřednictvím Měsíčníku kultury a volného času, který vydává Pavel Divišek (IČO: 70174148).
Hlasování o usnesení č. 235/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- nabídka na dodávky el.energie od Bohemia Energy entity s.r.o. (IČO: 27386732), Praha … nedoporučuje.
ing.Derner: jaká je konkrétní nabídka a jaká je vyčíslená úspora?
starosta: konkrétní nabídku, přesto že společnost dostala požadované podklady, nebyla předložena. Podle letáčku by měla dosahovat cca 10 % z částky za odběr silové elektřiny.
ing.Šandera: urgovat nabídku a potom se rozhodnout.
ing.Skořepová: zná několik odběratelů, kteří skutečně šetří a souhlasí s návrhem ing.Šandery.
- Komitét 1866 nabízí propagační materiály s tématikou prusko-rakouské války roku 1866 do konce roku se slevou dle odebraného množství … nedoporučuje.
- Czech Point je v bodě č.11 programu jednání.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznámil výši kupní ceny za pozemek p.č.85/1 v k.ú.Rozběřice (prodejna potravin), která byla stanovena na 30.000,- Kč. Následovně bude předložen návrh kupní smlouvy.
- ukazatele jsou připraveny k montáži. Dle předběžného vyjádření Policie ČR budou s ukazateli souhlasit za předpokladu dovybavení o statistický modul. Doplnění modulu navýší cenu jednoho ukazatele o 27.370,- Kč.
ing.Lučický: doporučuje počkat, až bude doručeno písemné vyjádření.

5) různé:
- při podzimním sběru nadměrného komunálního odpadu bylo sebráno celkem 9,58 t odpadů, jejichž likvidace byla provedena za částku ve výši 20.237,50 Kč. Nebezpečný odpad pak za
separaci a likvidaci za 12.094,- Kč.
pí.Svobodová: jakým způsobem vyřeší Obec likvidaci jarního a podzimního zahradního odpadu? Běžně je toto řešeno přistavením kontejnerů.
ing.Skořepová: je potřeba řešit biologický odpad a to alespoň 2x za rok.
p.Martínek: navrhuje řešit tento sběr pouze prostřednictvím sběrných dvorů, protože ve volně přistavených kontejnerech skončí odpady všeho druhu.
p.Došel: měl by to být uzavřený dvůr, který by byl hlídaný.
ing.Šandera: navrhuje projednat na příštím zasedání ZO.

- 4.12. se sešla Valná hromada svazku obcí. Za obec Všestary se zúčastnili Josef Macháček, Josef Štefanka a Josef Pešek. Na jednání bylo mimo jiné schváleno rozpočet na rok 2008, rozpočtový výhled na období 2009-11, plán činnosti na rok 2008, dodatek k mandátní smlouvě a pověření pro předsedu a místopředsedkyni pro jednání ve věci komunikace II.tř./325 (Chlum, Máslojedy, Hořiněves, Vrchovnice …).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí účast p.Peška a p.Štefanky na valné hromadě svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 a zprávu starosty o přijatých usneseních.
Hlasování o usnesení č. 236/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

- ÚPO Dolní Přím bude projednáván na MmHK v kanceláři 103 v úterý 8.1.2008 od 10.00 hod.
- firma Rund zaslala cenový návrh pro rok 2008.
p.Martínek: pokud nemáme přehled o tom, kdo má a kdo nemá popelnici navrhuje tento přehled zpracovat.
ing.Skořepová: v této záležitosti přijalo ZO usnesení již dříve.
ing.Šandera: na základě výsledku rozboru stavu popelnic uvažovat o návrhu paušálního poplatku na osobu za likvidaci komunálního odpadu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí cenový návrh firmy RUND (IČO: 14544806) na rok 2008 na likvidaci odpadů.
Hlasování o usnesení č. 237/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje komisi za životní prostředí provést analýzu poměru počtu popelnic a domácností ve všech místních částech Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 238/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- mimořádná valná hromada spol.VAK HK a.s. projednala a schválila mimo jiné dvousložkovou úhradu vodného a stočného, nového člena dozorčí rady a dodatek smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, který se týkal aktualizace seznamu majetku.
- 8.12. se uskutečnilo sobotní setkání seniorů, které proběhlo v sále hospůdky „U Kabiho“ ve Všestarech. Celkové náklady na akci činily 13.077,- Kč.

- finanční výbor předložil zápis z provedené kontroly. Vzhledem k pracovnímu vytížení a ke krátkému termínu předloží starosta a zaměstnanci úřadu vyjádření ke zprávě na dalším zasedání ZO.
ing.Derner: obsahem zápisu je kontrola provedených auditů, pokladny a banky.

- Základní škola a mateřská škola, Všestary, (dále jen „ZŠ“), předložila ZO úpravu cen obědů, která byla provedena na základě změny finančních normativů a poplatků. Vzhledem k nárůstu cen potravin a režijních nákladů byla cena upravena od 1.1.2008 na 50,- Kč. Obec přispívá seniorům částkou 11,- Kč na jeden oběd a za rozvoz se vybírá poplatek ve výši 5,- Kč.
p.Martínek: navýšení ceny oběda o 5,50 Kč je skokové. ZŠ by měla navyšování ceny oběda provádět průběžně.
p.Štefanka: zajímal se o počet obědů, které se rozvážejí a vyjádřil názor, že příspěvek pro seniory by měl být rozhodně vyšší a navrhuje upravit příspěvek na 17,- Kč.
starosta: Školní jídelna připravuje mimo ZŠ (žáci a zaměstnanci) obědů pro naše občany. V současné době se rozváží asi 40 obědů.
p.Gagriel: souhlasí s návrhem p.Štefanky.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu Základní a mateřské školy, Všestary, (IČO: 75017181) o úpravě ceny obědů a schvaluje změnu příspěvku na jeden oběd pro důchodce z 11,- Kč na 17,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 239/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- vyhlášená humanitární sbírka pro Diakonii Broumov proběhla s velkým ohlasem. Sběr řídila pí.Nepilá a byl proveden ve vyhlášených dnech. Samotná sbírka byla odvezena 13.12. za asistence p.Krušiny.
ing.Skořepová: upozornila, že nesmíme zapomenout poděkovat pí.Nepilé za řízení sbírky a p.Krušinovi.

- místostarosta seznámil ZO s výsledkem jednání investiční komise (dále jen „IK“). IK na svém jednání vytipovala následující investiční akce: chodníky v Rozběřicích včetně parkovacích míst, zbývající chodníky na Lípě a úpravy místa pro čekárnu, ve Všestarech dokončení nově postavených čekáren, chodník k rozvodně, v Rosnicích dokončení spojovacího chodníku do Všestar a rekonstrukce místní komunikace a ve Bříze chodník směrem na Chaloupky. Dále IK navrhuje zvážit připravovaný projekt splaškové kanalizace ve Všestarech s napojením na kanalizační systém města Hradec Králové. Pro porovnání řešení s přivaděčem a řešení s vlastní ČOV navrhuje oslovit zpracovatele projektu „Všestary-kanalizace a ČS“ spol.Multiaqua s.r.o.
p.Gabriel: navrhuje sestavit pořadí projektů a připravit zadání pro jejich realizaci.
starosta: vzhledem ke stavu připravovaných projektů a nových možností pro jejich financování, navrhuje svolat jednání IK ve čtvrtek 27.12. do zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech na 18.00 hod.
ing.Skořepová: jak dopadlo jednání s ing.Dostálovou? Dále upozornila na to, že IK se domluvila o zadání na projekt obecní ČOV firmě, která zpracovává dokumentaci na splaškovou kanalizaci.
starosta: ing.Dostálové bylo předáno jedno paré projektu na modernizaci Základní školy. Průběžně jsou upřesňovány další požadavky nutné k podání žádosti o dotaci.
ing.Derner: kolik bude projekt na ČOV stát?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi požádat spol. Multiaqua s.r.o. (IČO: 60113111) o předložení nabídky na zpracování projektu na ČOV Všestary.
Hlasování o usnesení č. 240/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- ing.Derner předložil ZO žádost p.Zadrobílka o pomoc, ve které urguje dokončení veřejného osvětlení (dále jen“VO“) ve Všestarech směrem na Střezetice. Celá záležitost se vleče dle p.Zadrobílka již 2 roky.
p.Gabriel: na doplnění osvětlovacích bodů VO by měl být připraven projekt.
starosta: tato část veřejného osvětlení není zařazena do projektu. Na místo chybějícího sloupu byl zabetonován jiný a nebyl zatím vyměněn. Vzhledem k tomu, že je momentálně zamrzlo bude výměna provedena v nejbližším možném termínu.
ing.Derner: předpokládaný termín jaro 2008.
p.Martínek: co se týká oprav VO má p.Srdínko dlouhé lhůty na jejich provádění.
ing.Šandera: řešení, které by urychlilo opravy je např.paušál se stanovenými termíny.

- JUDr.Zlatohlávková: upozornila, že Zemědělské družstvo pravidelně a ve velkém množství čerpá vodu z rozběřského rybníka. Navrhuje písemně upozornit na zákaz této činnosti.
starosta: během roku využívalo družstvo svůj zdroj u Světí a vodu v Rozběřicích použilo např.při čištění komunikace po přívalových deštích.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi písemně upozornit Zemědělské družstvo (IČO: 00124087) na zákaz odběrů povrchových vod z obecních vodních nádrží a rybníků, který se nevztahuje na krizové situace.
Hlasování o usnesení č. 241/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

6) žádosti:
- Šachový klub Lípa (IČO: 49334662) podal žádost o příspěvek na činnost v roce 2007 na částku ve výši 15.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro Šachový klub Lípa (IČO: 49334662) na činnost v roce 2007 ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 242/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- hradecký Klub bechtěreviků (IČO: 00550477) podal žádost o slevu ze vstupného do bazénu při opakovaném vstupu (cca 35 vstupů).
ing.Skořepová: vzhledem k tomu, že se jedná o hradecký klub, měli by požádat o dotaci na činnost město, ale navrhuje slevu ve výši 100,- Kč.
ing.Šandera: pokud jsou členy klubu naši občané, měli by dostat sociální výpomoc.
starosta: připomněl existenci „Všestarských neziskovek“ na podporu činnosti vlastních neziskovek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje královéhradeckému Klubu bechtěreviků (IČO: 00550477) pro rok 2008 vstupné do bazénu ve výši 700,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 243/2007: pro 2, proti 6, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

- žádost samosprávy SBD VÚ č.452 (Všestary čp.4) o projednání zápisu z ústního jednání na Pozemkovém úřadě v Hradci Králové. K žádosti byl dále přiložen dopis s informací, který starosta přečetl.
p.Pínová: sporný pozemek původně patřil pí.Hejcmanové, od které ho odkoupila Obec Všestary a následně v rámci restitucí ho vydala zpět, což bylo špatně a jedna křivda byla nahrazena další. Měla být vydána náhrada nebo mělo být použito finanční odškodnění. V současné době se na zmiňovaném pozemku, kde jsou mimo jiné uloženy i některé inženýrské sítě domu, chystá stavba rodinného domu. Obec by měla přijmout opatření a zajistit řešení stávající situace ve prospěch obyvatel uvedeného domu.
ing.Skořepová: Obec nepochybila a za situaci nezodpovídá. Pozemky v restitučních náhradách vydává Pozemkový úřad. Přesto navrhuje zahájit jednání se stávající majitelkou pozemku.
starosta: v uvedené věci proběhlo jednání, kterého se zúčastnila mimo pí.Pínové ještě MVDr. Čapková a p.Mlateček (Stavební bytové družstvo Hradec Králové), na kterém bylo dohodnuto, že pí.Hejcmanová bude písemně upozorněna na vzniklou situaci, a že věc jako taková by měla být řešena právní cestou.
ing.Derner: pokud je nutné pozastavit chystané stavební práce, mělo by být vydané předběžné opatření.
JUDr.Zlatohlávková: v tomto případě bude Obec pouze vedlejším účastníkem, takže návrh na předběžné opatření musí podat SBD.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Samosprávu SBD VÚ č.452 zajištěním právní pomoci na vydání předběžného opatření proti stávajícímu majiteli pozemku p.č.71/2 v k.ú. Všestary, s tím že právní služby v uvedené věci uhradí Obec Všestary.
Hlasování o usnesení č. 244/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

7) smlouvy a dodatky:
- návrh Dodatku č.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor se spol. TEXLEV s.r.o. (IČO: 26010330) o navýšení nájemného za rok 2007. Dodatkem se má provést narovnání mezi nájmem smluvním a nájmem, které bylo uhrazeno.
ing.Skořepová: je uvedená smlouva o nájmu platná? Navrhuje přeplatek vrátit.
p.Štefanka: přeplatek nájemného ve ve výši 4.000,- Kč by se měl vrátit.
JUDr.Zlatohlávková: předložila návrh na dodatek nájemní smlouvy na rok 2008, kterým se roční nájemné upravuje na 96.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vrácení přeplatku v uhrazeném nájemném ve výši 4.000,- Kč spol.Texlev s.r.o. (IČO: 26010330).
Hlasování o usnesení č. 245/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy se spol. Texlev s.r.o. (IČO: 26010330), kterým se upravuje roční nájemné za nebytové prostory v budově čp.7 v Rosnicích na částku 96.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 246/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- dodatky ke smlouvám kadeřnictví, kosmetika:
ing.Skořepová: byly dodatky nájemních smluv projednány s nájemci?
starosta: dodatky byly projednány ihned po jejich obdržení.
- v návrhu nájemní smlouvy na kosmetiku je stanovena částka za nájemné ve výši
1.664,- Kč/měs. a za související služby 336,- Kč/měs.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy s pí.Gabrielou Klikovou (IČO: 65676068), kterým se mimo jiné upravuje nájemné za nebytové prostory v areálu krytého bazénu na částku 2.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 247/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- v návrhu nájemní smlouvy na kadeřnictví je stanovena částka za nájemné ve výši 1.820,- Kč/měs. a
za související služby 680,- Kč/měs.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy s pí.Lucií Kvasničkovou (IČO: 66830109), kterým se mimo jiné upravuje nájemné za nebytové prostory v areálu krytého bazénu na částku 2.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 248/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- smlouva o provozování bufetu: na základě vyhlášení záměru se přihlásil p.Roman Macháček (IČO: 72882395) s návrhem na nájemné za uvedené prostory ve výši 700,- Kč. V návrhu nájemní smlouvy je stanovena částka za nájemné ve výši 1.700,- Kč/měs. a za související služby 1.170,- Kč/měs.
p.Macháček: nájemné je vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplňkovou činnost neúměrně vysoké.
JUDr.Zlatohlávková: při výpočtu nájemného se vycházelo z jednotné sazby 1.200,- Kč/m2/rok, tak, aby nedocházelo k diskriminaci mezi nájemci.
ing.Skořepová: provoz bufetu by měla převzít Obec.
p.Martínek: někteří zastupitelé by si měli uvědomit, že návštěvnost je spojena i s úrovní doplňkových činností a že 50 % uváděných ploch používá Obec k zajištění provozu areálu. V případě, že provoz bufetu přejde na Obec, kdo bude zajišťovat jeho zásobování? Přijme se další zaměstnanec?
p.Macháček: ve stávajícím provozování je zásobování bufetu prováděno mimo jeho pracovní dobu. Pokud to bude fungovat i po přechodu na Obec, jak tato činnost bude hrazena? Jinak konstatoval, že stanovené nájemné je neúměrně vysoké. ZO by mělo posoudit vztah mezi nájemným, cenami v bufetu a návštěvností.
p.Gabriel: tím, že bufet přejde pod Obec dostanou zaměstnanci další náplň. V jakém vztahu bude při jeho provozování k hygienickým předpisům.
p.Štefanka: navrhuje provoz bufetu nahradit automaty.
ing.Skořepová: navrhla usnesení : ZO rozhodlo o tom, že bude od 1.4.2008 provozovat bufet Obec.
ing.Šandera: navrhl usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu s p.Romanem Macháčkem o provozu bufetu za nájemné včetně služeb ve výši 1.000,- Kč na dobu určitou a to do 31.3.2008, s tím, že Obec prověří, jak dostat provoz bufetu pod svoji správu a současný majitel si stanoví kalkulaci na úpravu cen.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu s p.Romanem Macháčkem (IČO: 72882395) o provozu bufetu za nájemné včetně služeb ve výši 1.000,- Kč na dobu určitou a to do 31.3.2008, s tím že Obec prověří, jak dostat provoz bufetu pod svoji správu a současný majitel si stanoví kalkulaci na úpravu cen.
Hlasování o usnesení č. 249/2007: pro 11, proti 2, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Proti hlasovali: Ing.Skořepová a JUDr.Zlatohlávková
O návrhu usnesení ing.Skořepové nebylo hlasováno.

- dodatek č.1 mandátní smlouvy Obce Všestary se svazkem obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 o vedení ekonomické a provozní agendy jeho jménem o termínu úhrady stanovené odměny.
Ing.Derner: může Obec takové činnosti provádět?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 mandátní smlouvy se svazkem obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (IČO: 70955280), o termínu úhrady stanovené odměny k 15.12. účetního roku.
Hlasování o usnesení č. 250/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

8) souhlas se zařazením samosprávního území Obce do územní působnosti MAS. Tímto souhlasem se budou moci všestarské neziskovky zapojit do výzev MAS a budou tak moci čerpat dotace na své projekty z fondů Evropské unie.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Hradecký venkov o.ps. (IČO: 27517730)a potvrzuje, že byla seznámena se Strategií MAS pro období 2007(8)-2013.
Hlasování o usnesení č. 251/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

9) rozpočtové opatření:
- na základě rozpočtového opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2007 č.1994 zvyšuje se rozpočet obce o částku 50.000,- Kč ve výdajích ÚZ 98116 a příjmech pol. 4111, ÚZ 98116 s účelovým určením: neinvestiční účelová dotace na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.
- navýšení v příjmech v nákladech na žáka od obcí o 9.474,- Kč
- přijmutí investiční dotace na digitalizaci ÚPO ve výši 39.000,- Kč
- přijmutí dotace z Úřadu práce ve výši 7.600,- Kč
- navýšení ve výdajích v nákladech na zeleň o 60.000,- Kč

ing.Skořepová: co je to za dotaci z Úřadu práce?
starosta: v loňském roce jsme zaměstnávali p.Vajnera prostřednictvím Úřadu práce, který uvedenou částkou jeho činnost dotoval.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2007 č.1994 na straně příjmů ve výši 50.000,- Kč s účelovým určením na zřízení pracoviště Czech Point, navýšení rozpočtu Obce na rok 2007 v příjmech v nákladech na žáka od obcí o 9.474,- Kč, přijmutí investiční dotace na digitalizaci ÚPO ve výši 39.000,- Kč, přijmutí dotace z Úřadu práce ve výši 7.600,- Kč a navýšení ve výdajích v nákladech na zeleň o 60.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 252/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) v návaznosti na rozpočtové opatření byla pořízena PC sestava pro pracoviště Czech POINT, které bude vydávat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku a do budoucna i z rejstříku trestů. Dále byl pořízen nový server včetně SW. Celkem za 59.829,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zřízení pracoviště Czech Point a schvaluje způsob vyúčtování dotace, která byla na toto pracoviště poskytnuta.
Hlasování o usnesení č. 253/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

11) vzhledem k tomu, že byla podána výpověď z nájemní smlouvy na byt v čp.35 ve Všestarech je nutno vyhlásit záměr o dalším jeho pronájmu. Byt je od 1.1.2008 volný.
ing.Derner: navrhuje provést výběr nového nájemníka obálkovou metodou, kdy každý zájemce uvede v obálce závazně nabídku na výši nájemného, které bude měsíčně hradit.
ing.Šandera: navrhl oslovit Základní školu jestli nemá potřebu bytu pro učitele nebo byt nabídnout jako sociální.
p.Došel: nová nájemní smlouva by měla být na dobu určitou!
ing.Skořepová: byt by měl být poskytnut pouze našim občanům. Měla by se připravit kritéria pro výběr.
JUDr.Zlatohlávková: pokud nebyla stanovena výpovědní doba ve smlouvě je stanovena Občanským zákoníkem.
p.Štefanka: navrhuje ponechat byt volný pro použití při mimořádných událostech.
ing.Derner: shrnul návrhy na usnesení o záměru a způsobu výběru nového nájemníka:
- obálková metoda
- stanovení kritérií
- byt jako rezerva

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výpověď p.Vladimíra Došela z nájemní smlouvy na byt v čp.35 ve Všestarech za splnění podmínek Občanského zákoníku.
Hlasování o usnesení č. 254/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ponechání bytu pro řešení krizových situací.
Hlasování o usnesení č. 255/2007: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 2 – bylo zamítnuto

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje stanovení kritérií pro potřeby vyhlášení záměru a pronájmu bytu v čp.35 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 256/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno
O obálkovém způsobu výběru nového nájemníka nebylo dále hlasováno.

ing.Skořepová: upozornila zastupitele na to, že všichni nejsou členy IK a že k dalšímu způsobu použití připravených kritérií by se měli také vyjádřit.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi zpracováním kritérií pro vyhlášení záměru na pronájem bytu v čp.35 ve Všestarech a starostu jeho vyhlášením tak aby příští zasedání zastupitelstva mohlo provést výběr nového nájemníka.
Hlasování o usnesení č. 257/2007: pro 5, proti 7, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi zpracováním kritérií pro vyhlášení záměru na pronájem bytu v čp.35 ve Všestarech, který bude projednáván na dalším zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 258/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno
O obálkovém způsobu výběru nového nájemníka nebylo dále hlasováno.

12) starosta předložil návrh pojištění movitého a nemovitého majetku Obce Všestary, který byl doplněn o pojištění stavby čp.7 v Rosnicích, čp.2 v Rozběřicích a pojištění proti krádeži a proti vandalismu na vybavení Obecního úřadu. ZO projednalo návrh pojištění ve výši 87.692,- Kč na celkovou pojistnou částku ve výši 209.360,- tis.Kč.
ing.Šandera: pojištěním za škodu podnikatele se myslí pojištění nájemníka nebo provozovatele?
starosta: pojištěním za škodu podnikatele je pojištěna Obec např. proti úrazu na bazénu. Stejnou pojistku jsme projednávali v souvislosti se Základní školou a možnými riziky při jejích činnostech.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené návrhy pojistných smluv, které se týkají pojištění majetku Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 259/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) zasedání ZO, které proběhlo v motorestu „Piccolo“ ve Všestarech, bylo ukončeno v 23.50 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Jaroslav Došel a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček  

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 24.1.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky proti zápisu ze dne 20.12.2007:

Ing.Skořepová: v bodě č.1-zahájení v části o námitkách vznesených k poslednímu zápisu do textu „ … konstatovala, že lokalita „Klinger“ byla podle zápisu odsouhlasena …“ doplnit slovo „omylem“ a v bodě č.5-různé v části o odpadech, změnit biologické odpady na bioodpady.
JUDr.Zlatohlávková: v bodě č. 11-vyhlášení záměru změnit text „ ... že byla podána výpověď z nájemní smlouvy na byt …“ na text „ … že byl podán návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu …“.
Ing.Derner: v bodě č. 5-různé v části o zprávě finančního výboru změnit text „ … obsahem zápisu je kontrola provedených auditů, pokladny a banky …“ na text „ … obsahem zápisu je seznámení s výsledky provedených auditů a kontrola pokladny a banky …“.

Ve Všestarech 6.3.2008

Josef Macháček , starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018