Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost SDH Rosnice
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, ing.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šander, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
- MVDr.Michal Novák od 19.30 hod (přítomen od usnesení č. 212/2007)
- ing.Pavel Šandera od 19.40 hod (přítomen od usnesení č. 214/2007)
- ing.Michal Derner od 20.00 hod (přítomen od usnesení č. 214/2007)
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum)
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z minulého zasedání ZO
5) Z jednání RO
6) Různé
7) Faktury k úhradě
8) Prodej pozemku ve Bříze
9) Z porady starostů a velitelů SDH
10) Smlouvy
11) Doplnění školské rady
12) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2008
13) Příkaz starosty obce k provedení inventarizace
14) Valná hromada VAK HK a.s.
15) Příprava další projektové dokumentace
16) Závěr
…………………………………………………………………………………………………................................. 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil starosta obce. Konstatoval, veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byla vznesena tato námitka:
ing.Skořepová: v bodě č.6 zápisu ze zasedání ZO ze dne 4.10.2007 je v příspěvku p.Osondy špatně definován chodník v Rozběřicích. Nejedná se o chodník kolem parcel manželů Králových a Jirkových, ale o chodník Rozběřice-Hejcmanka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje námitku o vymezení území pro výstavbu chodníku z Rozběřic směrem na Hejcmanku.
Hlasování o usnesení č. 211/2007: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO.
ing.Skořepová: navrhuje vzhledem k předpokládanému termínu vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o dotace z „Norských fondů“, doplnit do programu bod o půdní vestavbě v budově ZŠ.
starosta: otázka dotací je zařazena do bodu č.7 dnešního jednání, tak jak je uvedeno v pozvánce.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 212/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí Monika Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr.Michal Novák a Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi Josef Štefanka a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 15.11.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení p.Josef Štefanka a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení č. 213/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

3) kontrolní výbor provedl kontrolu přijatých usnesení:
- č.20/2007 o směrnici o krizový situacích – úkol trvá.
p.Vecek: směrnice je zpracována a v současné době je předložena oddělení krizových řízení HZS Královéhradeckého kraje. Mimo to byla konzultována v UHŠ v Bílých Poličanech.

- č.65/2007 o přípravě projektu „Všesportovní areál Sokolovna“ – úkol trvá.
starosta: v současné době jsou připraveny dva návrhy studie. První návrh uvažuje využití stávající budovy Sokolovny a druhá počítá s její demolicí. Vzhledem ke stavu v jakém se budova nachází je uvažováno o druhé variantě. Pro další postup projektu je nutné vyjádření majitele budovy tj. TJ Sokol Všestary (usnesení valné hromady) ve věci další existence budovy.

- č.79/2007 o úpravě krajnic na komunikaci II.tř., která prochází místní částí Chlum – splněno.
starosta: o úpravě krajnic bylo jednáno se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje (dále jen „SÚS“), pracoviště Nový Bydžov. Úprava v horní části tj. odklon dešťových vod od kostela provede stavební firma v rámci opravy návsi ve Bříze, ale až na jaře 2008. Neprodleně bude provedena provizorní úprava. Ve věci dalších krajnic a chodníků bylo doporučeno zadat zpracování projektové dokumentace, ke které se jako účastník řízení SÚS vyjádří.

- č.88/2007 o zajištění nabídek na opravu zvoničky v Rozběřicích – úkol trvá.
starosta: na opravu byla předložena nabídka od fi.Zámečnictví Došel. Další nabídku s technologickým postupem, přislíbil zpracovat p.Zlatohlávek.

- č.176/2007 o opatřeních proti škodám způsobených přívalovými dešti – úkol trvá.
starosta: v uvedené věci jsem jednal se ZD Všestary a nezávisle i MVDr.Novák. Další jednání budou provedena již s konkrétním návrhem řešení od projektanta hydrologa, které se ještě připravuje. Návrh vhodných opatření se týká lokalit Bříza, Rozběřice a Všestary.

- č.177/2007 o pročištění kanalizace – splněno.
starosta: pročištění kanalizace provedla bez prodlení Královéhradecká provozní, a.s.

- č.186/2007 o opravě střechy na čp.129 ve Všestarech – splněno.
starosta: protože nabídky byly doručeny až po zasedání RO jsou předloženy ZO k výběru a ke schválení: - firma PUR-Izolace s.r.o. (IČO: 44227744), Litoměřice
                      provedení: nástřik PUR + silikonová UV vrstva 2x
                      cena: 73.757,- Kč bez DPH
                    - firma František Vágenknecht (IČO: 72884512), Hradec Králové
                      provedení: folie PVC Fatra, geotextilie, včetně ukončovacích plechů
                     cena: 40.600,- Kč bez DPH
ing.Derner: nabídka č.2 je cenově výhodnější a lze ji provést i v současných klimatických podmínkách. Vzhledem k síle nástřiku PUR pěny (cca 30 – 35 mm), která nepřinese výrazný izolační efekt a k nutnosti počkat s aplikací na teploty podkladu nad 15 °C, navrhuje využít nabídku č.2.
ing.Skořepová: jaká je životnost fólie?
p.Gabriel: navrhuje schválit dodavatele č.2.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na provedení rekonstrukce od firmy František Vágenknecht (IČO: 72884517) za částku ve výši 40.600,- Kč (bez DPH) v případě, že bude provedena ještě letos.
Hlasování o usnesení č. 214/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č.187/2007 o výběru projektanta na doplnění osvětlovacích bodů veřejného osvětlení – úkol trvá.
starosta: na pátek 16.11. je připravena schůzka s projektantem ve výše uvedené věci.

- č.189/2007 o vodovodním řádu u čp.72 až 81 ve Bříze – splněno.
starosta: jednání proběhlo 23.10.2007. Majitelé dotčených nemovitostí akceptovali stávající stav vodovodního řádu a jednotlivých přípojek a dohodli se na variantě, kdy vodovodní řád bude převeden do majetku spol. VAK HK a.s. Jednotlivé přípojky si pak každý majitel nemovitosti vybuduje na své náklady.
p.Gabriel: navrhuje zadat projektovou dokumentaci.
ing.Šandera: připojuje se k návrhu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledek jednání s majiteli nemovitostí čp.72-81 ve Bříze a schvaluje vybudování vodovodního řádu na náklady obce s vodovodními přípojkami, které si majitelé nemovitostí vybudují na své náklady a pověřuje starostu zadáním projektové dokumentace.
Hlasování o usnesení č. 215/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č.190/2007 o autobusové zastávce u Rozběřic – splněno.
starosta: autobusová zastávka u komunikace I.tř./35 je v majetku obce.
p.Gabriel: navrhuje stávající zastávku a nahradit ji stejnou jako je ve Všestarech z tvrzeného skla tak, aby poskytla v případě deště i ochranu před vodou od projíždějících aut.
MVDr.Novák: vzhledem k tomu, že se jedná o odklonu autobusových linek přes obec, navrhuje provést pouze provizorní úpravu stávajícího provedení.
p.Osond: upozornil na to, že zastávka je umístěna mimo obec a bez osvětlení.
ing.Skořepová: navrhuje stávající čekárnu nahradit čekárnou , která byla umístěna v Rosnicích.
starosta: vzhledem k tomu, že výměna plechové uzavřené zastávky (stávající) za plechovou otevřenou neřeší ochranu před nepříznivým počasím, navrhuje odstranění části přední stěny.

- č.194/2007 o návrhu dodatků nájemních smluv a návrhu na vyhlášení záměru na pronájem bufetu v areálu krytého bazénu.
ing.Skořepová: na jednání pracovní skupiny slíbila s JUDr.Zlatohlávkovou vypracování dodatků. Dodatky jsou připraveny k projednání s jednotlivými nájemci a budou předloženy ke schválení na příštím zasedání ZO, tj. dne 20.12..2007.
ing.Šandera: v dodatcích k nájemním smlouvám bude mimo rozlišení nájemného na nájemné a služby včetně navýšení. Dále pak budou na dobu určitou a to do 31.12.2008.
p.Macháček (bývalý vedoucí provozu bazénu): lze vůbec vyhlásit záměr na část nebytových prostor, které nelze technicky rozdělit a provozovat pokladnu a občerstvení odděleně? Po otevření krytého bazénu byla zvažována i instalace potravinových automatů. K té především z prostorových důvodů nedošlo.
p.Martínek: neumí si představit saunu bez adekvátního občerstvení. V případě snahy o jeho zrušení klesne návštěvnost sauny.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v areálu krytého bazénu, které slouží k doplňkovému prodeji občerstvení.
Hlasování o usnesení č. 216/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

starosta: předložil ZO sazby za hodinový pronájem bazénu, které jsou v současné době platné. Stávající stav schválených tarifů:
- hodinová sazba základní ………….. 800,-
- hodinová sazba množstevní sleva … 600,-
- hodinová sazba podnikatel ………… 800,-
ing.Skořepová: je nutné zachovat rozdíl mezi podnikateli a ostatními uživateli bazénu. Podnikatel prostě musí platit víc.
MVDr.Novák: zachováním stávajícího stavu, tedy rozlišování podnikatelů a ostatních uživatelů dochází k jejich diskriminaci.
ing.Šandera: měla by být jednotná sazba.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje zavedení pouze jedné ceny.
starosta: v případě požadavku na „výhodnější“ vstupné lze podat žádost ZO nebo využít připravovaný projekt „Všestarské neziskovky“.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje s platností od 1.1.2008 úpravu ceny za hodinový pronájem krytého bazénu na 800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 217/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

4) z minulého zasedání ZO (4.10. a 18.10.2007):
- na venkovní nátěr krytého bazénu dorazila zatím jedna nabídka ze tří oslovených s návrhem technologického postupu, kdy cena nátěru a jeho provedení se pohybuje okolo 250.000,- Kč. Životnost nátěru se udává 10 let, ale pouze v případě aplikace na nový zdravý materiál.
ing.Derner: ještě se nabízí varianta výměny dřevěného obložení za plastové.

- k žádosti Paintballového klubu o pronájem pozemků bylo dále zjištěno, že dotyčný bunkr s oploceným pozemkem je ve správě HZS Královéhradeckého kraje a pozemky obce jsou pouze ty, které jsou zalesněny.

- stavební povolení na opravu návsi ve Bříze nabylo právní moci. Při jednání s firmou SOVIS s.r.o., kterého se zúčastnil starosta a ing.Šandera bylo dohodnuto odložení zahájení stavby na jaro 2008.
ing.Šandera: při vytyčování stavby bude brán zřetel na minimální navyšování vozovky.

- ve věci žádosti o úpravu komunikace „Úvoz mrtvých“ po čp.46 v Rozběřicích bylo jednáno s odborem památkové péče Magistrátu města Hradec Králové o provedení, které by odpovídalo umístění komunikace. Výsledkem jednání je buď provedení v žulové kostce nebo v betonové imitaci kostky.
MVDr.Novák: po té co byl upraven přikop ve zmiňované části Rozběřic, objevily se odpadní trubky z nemovitostí, které by měly končit v jímkách.

- v lokalitě „Vít“ ve Všestarech došlo k částečné likvidaci plevelů. Podobnou ozdobou se bohužel pyšní i další lokality, které jsou pro zástavbu připravovány.
ing.Skořepová: posekanou trávu v lokalitě „Vít“ již akceptovala.

- na základě výzvy „Všestarské neziskovky“, kterou schválilo ZO usnesením č.192/2007 na svém zasedání 4.10.2007, se zatím přihlásilo pět sdružení.
- ke studii zástavby lokality V10 ve Všestarech podal informaci autor studie ing.arch.Milan Vojtěch. Dále zodpověděl i položené dotazy.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO konstatuje, že předložená úprava studie zástavby lokality V10 ve Všestarech nesplnila vznesené připomínky a není v souladu s ÚPO Všestary.
Hlasování o usnesení č. 218/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- ZO schválilo zástavní právo k projektu na solární ohřev vody v krytém bazénu.
ing.Derner: dle jeho názoru je 20 let jako předpokládaná návratnost investice při roční úspoře 50.000,- Kč strašně dlouhá. Optimální by měla být 7 let.

5) z jednání rady: po projednání přístavby muzea na Chlumu vydala RO souhlas s umístěním stavby (místní komunikace) na pozemcích 319 a 321 v k.ú.Lípa a 338/2 v k.ú.Chlum, které jsou v majetku Obce Všestary. Dále projednala program jednání ZO, který obdrželi zastupitelé v pozvánce.
ing.Skořepová: čí jsou pozemky, na kterých se bude stavět.
starosta: přístavba muzea s parkovištěm a komunikací jsou na pozemku Královéhradeckého kraje, které spravuje Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Další pozemky, které jsou dotčeny obslužnou komunikací jsou v majetku Obce Všestary.

6) různé:
- setkání seniorů 2007 je připraveno na 8.12. a proběhne v sále hospůdky „U Kabiho“ ve Všestarech. Program je sestaven ze dvou částí, kdy v první se přítomným představí děti z MŠ a v druhé vystoupí hudební soubor ing.Kosiny s pořadem „Hezky od podlahy“ (8.200,- Kč). Svoz účastníků zajistí autobus spol. Conex, Východní Čechy.
JUDr.Zlatohlávková: podle jejího názoru jsou náklady občerstvení ve formě kávy a zákusku nedostatečné a měly by být stejné jako u příspěvků na mikulášskou nadílku nebo dětský den a to ve výši 50,- Kč. Dále by mělo být zajištěno dostatečné vytopení sálu.

- svoz nadměrného komunálního odpadu probíhal od 12.11. stejným způsobem jako na jaře ve dvou fázích (Bříza, Rosnice, Všestary a Všestary, Rozběřice, Chlum, Lípa). Svoz nebezpečného odpadu bude proveden 17.11.2007 v odpoledních hodinách.
ing.Derner: sběr odpadů by měl být prováděn opačně. Nejprve nebezpečný a potom až velkoobjemový.
starosta: sběr velkoobjemového probíhá v první vlně (Bříza, Rosnice, Všestary-podjezd) před nebezpečným odpadem a v druhé (Všestary-kurty, Rozběřice, Chlum, Lípa) po nebezpečném odpadu. Na pořadí provedení sběrů jsme se informovali u fi.RUND, která doporučila nejprve velkoobjemový a následně nebezpečný.
p.Martínek: upřesnil informaci starosty o skutečnost, že z kontejneru na velkoobjemový odpad, který byl přistaven ve Všestarech-podjezd, bylo odebráno cca 10 ks pneumatik a 1 ks lednice a následně odevzdány do odpadu nebezpečného.

- dne 6.11.2007 bude projednán na Magistrátu města Hradec Králové Návrh ÚPO Střezetice.

- humanitární sbírku pro Diakonii Broumov zajistí po dohodě pí.Marie Nepilá. Sbírka je vyhlášena na termíny 5. a 6.12.2007 od 17.00 do 18.00 hod a bude složena v zasedací místnosti SDH v suterénu budovy OÚ Všestary.

- od 14.11. do 14.12.2007 je vystavena k veřejnému nahlédnutí Změna č.2 ÚPO Všestary. Nahlédnout lze na Magistrátu města Hradec Králové nebo na OÚ Všestary. Informace je zveřejněna obvyklým způsobem (Úřední deska a vývěsky, web a průběžně veřejný rozhlas).
- žádost TJ Sokol Všestary o sponzorský příspěvek ve výši 4.000,- Kč, který bude použit na částečnou úhradu za vystoupení hudební skupiny při Štěpánské taneční zábavě, která se bude konat 25.12.2007.
JUDr.Zlatohlávková: všechny spolky by měly být podporovány stejným způsobem.
ing. Skořepová: podle jejího názoru je Sokol nejčinnějším spolkem v našich obcích.
starosta: dosud byly všechny taneční zábavy a plesy obcí podporovány příspěvkem do tomboly. Obec nikdy nekryla riziko návštěvnosti na jednotlivých akcích.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje sponzorský příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 4.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů za vystoupení hudební skupiny na Štěpánské taneční zábavě.
Hlasování o usnesení č. 219/2007: pro 7, proti 4, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

ing.Šandera: požádal hasiče o rozklíčování, na co mají nárok a co bude hradit HZS. ing.Derner: podal návrh na revokaci přijatého usnesení č.219/2007 a dále navrhl upravené znění usnesení.
JUDr.Zlatohlávková: seznámila přítomné se schválenými příspěvky pro spolky v letošním roce.
p.Osond: po zkušenostech, které má s pořádáním obdobných tanečních zábav, nemůže být dle jeho názoru akce prodělková. To je samozřejmě vykoupeno prací členů, kteří akci připravují. Poskytnutí příspěvku podporuje.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje sponzorský příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 4.000,- Kč na uspořádání kulturní akce.
Hlasování o usnesení č. 220/2007: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno

p.Martínek: pokud byl schválen příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 4.000,- Kč navrhuje jeho zvýšení na 8.000,- Kč.
p.Štefanka: navrhuje, aby uvedený příspěvek byl osobním příspěvkem p.Martínka.

- MVDr.Novák: bylo projednáno zvýšení nájemného od 1.1.2008 za nebytové prostoty v budově čp.7 v Rosnicích na částku 96.000,- Kč.

- ing.Šandera: vzhledem k tomu, že se neustále zvětšují plochy, které udržují „technické služby“ obce, navrhuje uvažovat o 2-3 zaměstnancích, kteří by byli jako základ ve Všestarech a v místních částech dohodnout sezónní výpomoc, která by dostala k dispozici potřebnou techniku.

7) faktury k úhradě:
- za dodávku, přípravné práce a montáž spojenou s autobusovými čekárnami ve Všestarech, vystavila spol.Grimica s.r.o. (IČO: 25270281), Hradec Králové, fakturu ve výši 474.881,- Kč. Provizorně byly upraveny podlahy čekáren štěrkem, celkem za 2.209,- Kč. Dodatečně byla dohodnuta výměna skel u čekárny směr Rosnice za neprůhledná. Vzhledem k tomu, že vystavené faktury byly již po splatnosti byla uhrazena zálohy ve výši 300.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu částky ve výši 474.881,- Kč spol. Grimica s.r.o. (IČO: 25270281) za dodávku a montáž autobusových čekáren ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 221/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- za provedení fasády na budově hasičské zbrojnice na Lípě byla vystavena faktura ve výši 86.774,10 Kč. Fakturu vystavil Milan Vostřel, zednické práce (IČO: 62703374). Nabídka na provedení prací byla předložena ve výši 85.360,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení původně schválené částky o 1.414,10 Kč a úhradu celkové částky ve výši 86.774,10 Kč fi.Milan Vostřel, zednické práce (IČO: 62703374) za dílo „Fasáda hasičské zbrojnice na Lípě“.
Hlasování o usnesení č. 222/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- za výměnu vodní nádrže na hasičském vozidle LIAZ 101 CAS 24 je vyfakturováno od spol. Požární technika Komet s.r.o. (IČO: 18623255), Pečky, 171.740,- Kč. Zastupitelstvem byla projednána částka ve výši 161.200,- Kč. Navýšení o 10.500,- Kč je za provedení opravy hydrantové klapky, úpravy podlahy pod nádrží a výměna vadného vodoznaku. Dále byly na vozidlo zakoupeny výstražná světla za 2.631,- Kč a byl opraven hladinoměr výměnným způsobem na místě za 6.394,50 Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení původně schválené částky o 19.565,50 Kč a úhradu celkové částky ve výši 180.766,50 Kč spol. Požární technika Komet s.r.o. (IČO: 18623255) za výměnu vodní nádrže, dodání výstražních světel a výměnu hladinoměru.
Hlasování o usnesení č. 223/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- fi. Projekční kancelář-ing.arch.Jan Zima (IČO: 15589854), Chlumec nad Cidlinou předložila návrh dodatku č.1 Smlouvy o dílo na rozšíření projektu „Oprava a vestavba budovy II.stupně ZŠ a MŠ Všestary“, o přístavbu šaten v 1.NP a knihovny v suterénu budovy včetně vzduchotechniky. Za zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“) akce byla předložena faktura na částku ve výši 238.000,- Kč. Nárůst cen dle dodatku č.1 v jednotlivých částech projektu je následující: za dokumentaci ve stupni DSP je nárůst o 59.500,- Kč od původní a za následné zpracování dokumentace ve stupni provedení stavby je o 83.300,- Kč.
ing. Skořepová: nejdříve měl být uzavřen dodatek ke smlouvě.
starosta: tak aby mohlo být požádáno o dotaci z jakéhokoliv titulu je nutno vypracovat návrh-projekt na vybavení nově vzniklých prostor. O tento návrh byl požádán zpracovatel projektové dokumentace a do příštího zasedání bude předložena nabídka na jeho zpracování.
ing. Skořepová: otázka vybavení učeben by měla být záležitost ředitele a ne architekta.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 k SOD mezi Obcí Všestary a fi. Projekční kancelář-ing.arch.Jan Zima (IČO: 15589854), kterým se SOD rozšiřuje o projekt přístavby šaten v 1. NP a projekt knihovny v suterénu školy včetně vzduchotechniky.
Hlasování o usnesení č. 224/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále byl projekt prezentován na Krajském úřadu u ing.Krause (oblast školství, kultury a mládeže). Byly projednány možnosti financování projektu rozložením do několika operačních programů. Dále byla doporučena konzultace u ing.Dostálové (CEP).
Spol.OREGIO (IČ: 73580015) předložila návrh SOD na zpracování projektu pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů (ROP NUTS II Severovýchod) za smluvní cenu 60.000,- Kč (+ DPH).
p.Mareš: podle získaných informací budou například Norské fondy Královéhradeckého kraje disponovat omezeným množstvím finančních prostředků a naopak v Operačním programu životní prostředí bude mít financí dostatek.
starosta: pro případ výběru zpracovatele projektu pro podání žádosti eventuelně i o vedení projektu až do jeho ukončení je nutno připravit zadávací podmínky výběrového řízení a oslovit firmy, které se nabízejí.
JUDr.Zlatohlávková: pro přípravu a zpracování byla ustavena investiční komise a její iniciativa byla vyzkoušena u pokusu o přípravu projektu pro Norské fondy.
ing. Skořepová: Norské fondy by měly být vyhlášeny do konce roku. Jaké doporučují programy další firmy? Jaké podklady bude např.spol.Oregio požadovat? Vše bude muset komise připravit.
p.Štefanka: jakou mají společnosti, které se nabízejí úspěšnost v přípravě projektů.

8) na základě vyhlášeného záměru na prodej pozemku ve Bříze doplnil p.Radek Diviš (Bříza 82) žádost o odkoupení pozemku Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 96-307/2007. Dle plánu se jedná o pozemek p.č.264/11 v k.ú.Bříza u Všestar o výměře 42 m2, který je již oplocen.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 264/11 v k.ú.Bříza u Všestar o výměře 42 m2, p.Radku Divišovi, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 225/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

9) na poradě starostů a velitelů SDH byla představena nabídka pro Jednotky dobrovolných hasičů (dále jen „JPO“) na dodávku radiostanic Motorola. Předpokládané rozdělení by bylo po 2 ks do JPO V. a 4 ks do JPO III. (5.600,- Kč). Dále byly vzneseny požadavky na doplnění lékárniček do PS a do hasičských zbrojnic. P.Vecek vznesl požadavek na zakoupení 8 párů zásahové obuvi pro JPO Chlum.
MVDr.Novák: kolik stojí lékárnička a další. Např. náplň lékarničky pro farmu stojí cca 2.000,- Kč.
starosta: autolékárnička cca 250,- Kč, náplň lékárničky speciální pro auta na Chlumu a ve Všestarech cca 1.000,- Kč a lékárnička nástěnná cca 2.000,- Kč. Zásahová obuv cca 5.000,- Kč.
ing.Šandera: jaké jsou nástupy jednotek po vyhlášení poplachu a jsou v dojezdech rychlejší, než jednotky HZS?
p.Vecek: JPO III.-Chlum je nástup do 5 minut a ostatní se zařazením do JPO V. do 10 minut. V dojezdech k požárům je podstatné v jakém pořadí je jednotka vyrozuměna.
ing. Skořepová: vzhledem k tomu, že náklady na předložené požadavky by měly být do 150.000,- Kč navrhuje odsouhlasit nákup s tím, že pokud se ušetří jenom dobře.
p.Martínek: jakým způsobem se budou radiostanice využívat a kdo je bude mít doma.
starosta: radiostanice budou v hasičských zbrojnicích, budou na nabíječkách a budou naladěny na frekvenci HZS, takže v případě poplachu lze ihned komunikovat s operačním střediskem HZS.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 14 ks radiostanic, 8 ks zásahové obuvy a potřebného počtu lékárniček pro vybavení JSDHO v částce do 150.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 226/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

10) smlouvy:
- pojistná smlouva: obec je u České pojišťovny a.s. pojištěna na odpovědnost za škodu na částku ve výši 5.000,- tis.Kč za 20.000,- Kč. Při navýšení výše pojistného plnění na 20.000,- tis.Kč (stejně jako u ZŠ) se poplatek navýší na 23.000,- Kč. Ve stávající smlouvě nejsou pojištěny budovy rosnického hostince a rozběřské prodejny potravin. Dále bylo doporučeno navýšení pojištění staveb proti vichřici a krupobití, kdy stávající pojistné plnění je ve výši 2,500.000,- Kč za poplatek 4.456,- Kč. Konečné projednání pojištění bude na příštím zasedání ZO po předložení návrhu pojistných smluv na dvě chybějící budovy.
JUDr.Zlatohlávková: navýšení odpovědnosti je vzhledem k provozování bazénu potřebné.
ing. Skořepová: je pro navrhované navýšení.

- smlouva na zimní údržbu komunikací: návrh smlouvy se ZD Všestary (IČ:00124087) je ve stejném rozsahu jako v loňském roce: výjezd techniky je stanoven do 30 minut při ceně 500,- Kč/hod (včetně DPH). Smlouva dále specifikuje místní komunikace, kterých se údržba týká.
p.Štefanka: bylo by vhodné vyvěsit plány zimní údržby, tj. katastrální mapu s komunikacemi, kterých se údržba týká, do vývěsních skříní.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb – úklid sněhu mezi Obcí Všestary a ZD Všestary za hodinovou sazbu 500,- Kč/hod.
Hlasování o usnesení č. 227/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- smlouva smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.331/2007 mezi Statutárním městem Hradec Králové (budoucí povinný) a Obcí Všestary (budoucí oprávněný). Předmětem smlouvy je dohoda o oprávnění zřídit, provozovat, opravovat a jinak udržovat kanalizační potrubí v rámci stavby „Všestary-kanalizace“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu dle ceníku směrnice Rady města HK a to 300,- Kč/bm za uložení v komunikaci a 100,- Kč/bm v orné půdě. Projektová dokumentace je po doplnění ještě dvou smluv (souhlasů s umístěním stavby) o budoucích smlouvách, připravena pro podání žádosti o Územní rozhodnutí.
ing. Skořepová: kdy a kde bude, kudy povede a přes které pozemky.
JUDr.Zlatohlávková: vzhledem k tomu, že smlouva o smlouvě budoucí je závazná navrhuje její schválení odložit až to bude aktuální.
ing. Šandera: upozornil, že bez souhlasu Obce nelze zahájit Územní řízení
ing. Skořepová: předloženou smlouvu je nutné zkontrolovat, aby se Obec nedostala do nějakých rizik.

- smlouvu o bezúplatném převodu: VALBEK spol. s r.o. (IČO:48266230) vznesl dotaz zda je obec ochotna uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu určitých objektů vybudovaných v rámci stavby D11 do majetku Obce. V našem případě se jedná o úseky obslužných komunikací.
ing. Skořepová: proč by měla Obec bezúplatně předávat pozemky na výstavbu dálnice?
Ing.Derner: je potřeba blíže specifikovat objekty a předložit návrh smlouvy.

11) doplnění školské rady za odstoupivšího zástupce zřizovatele ing.Dernera. Rada byla zřízena k 1.1.2006 s tříletým funkčním obdobím.
JUDr.Zlatohlávková: jako nového člena navrhuje p.Gabriela.
ing. Skořepová: do školské rady by měl jít zastupitel, který má školou povinné děti.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí odstoupení ing.Michala Dernera ze školské rady.
Hlasování o usnesení č. 228/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO jmenuje p.Petra Gabriela do školské rady.
Hlasování o usnesení č. 229/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

12) vzhledem k tomu, že rozpočet obce bude projednáván začátkem příštího roku, je nutné přijmout na období do jeho schválení rozpočtové provizorium na rok 2008, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2007.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu Obce Všestary na rok 2007.
Hlasování o usnesení č. 230/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

13) starosta obce vydává příkaz k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci. Fyzické inventury provedou DIK do 17.12.2007 dle inventůrních soupisů vydaných k 30.10.2007. Zápisy o jejich provedení budou předány do 20.12.2007 na OÚ Všestary. Dokladovou inventuru k 31.12.2007 a ukončení inventarizace majetku Obce Všestary provede HIK do 25.1.2008.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci.
Hlasování o usnesení č. 231/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

14) 5.12.2007 se koná v sále Kongresového centra Aldis a.s. Mimořádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Starosta obce nebo jeho zástupce se mimo jiné proukazuje usnesením zastupitelstva, jímž je pověřen obec zastupovat.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Josefa Macháčka, starostu obce, zastupováním obce na Mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná 5.12.2007.
Hlasování o usnesení č. 232/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

15) další projekty, které by se měly začít připravovat:
- projekt na umístění ukazatelů okamžité rychlosti na Lípě
- projekt na rekonstrukci místní komunikace v Rosnicích
- projekt na vstupní komunikaci do úvozu mrtvých
p.Gabriel: požaduje návrh opatření na zklidnění dopravy na komunikaci od čerpací stanice UNO na Hejcmance směrem na Neděliště včetně chodníku od křižovatky do ZD až na konec obce k Nedělištím.
p.Osond: navrhje odkoupit pozemek od Mgr.Skořepové (bývalá hospoda) pro vybudování chodníku směrem k Hejcmance.
p.Martínek: chodníky samotné zklidnění nepřinesou. Bylo by vhodné odklonit kamionovou dopravu zpět na komunikace I.tř.
ing. Šandera: zadat zpracování projektu na zklidnění dopravy v projednávané části Rozběřic.
JUDr.Zlatohlávková: v průběhu let 2009-2013 se plánují dotace na kanalizace a místní komunikace. Je však nutné aby obec měla provedenou pasportizaci a digitalizaci.
p.Štefanka: navrhuje provést revizi mostků na zmiňované komunikaci, tj. od Hejtmanky přes Rozběřice k Nedělištím.
p.Pešek: připomněl dokončení spojovacího chodníku Rosnice-Všestary.
starosta: navrhl aby investiční komise udělala návrh souhrnu projektů, které by obec měla pořídit a stanovit jejich priority. Dále by měla komise připravit zadání pro předložení nabídek u nejaktuálnějších projektů a návrh zadání pro nabídku na vedení projektu „Oprava a vestavba budovy II.stupně ZŠ a MŠ Všestary“.

16) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti SDH Rosnice, bylo ukončeno v 23.50 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018