Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Všestary.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek,
ing.Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek,JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
MVDr.Michal Novák od 20.00 hod (přítomen od usnesení č. 173/2007)
Nepřítomen: ing.Pavel Šandera,
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum)
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z minulého zasedání ZO
5) Z jednání investiční komise
6) Žádosti (prodej pozemku)
7) Všestarské čekárny (a pronájem sklepních prostor)
8) Změna ÚPO Dolní Přím
9) Různé
10) závěr
……………………………………………………………………………………………...........................................................   1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byla vznesena tato námitka:
- usnesení č.165/2007 neodpovídá projednávanému bodu.
Správné znění usnesení je: ZO ukládá starostovi neustále sledovat všechny záležitosti spojené s rychlostní komunikací R35 a neprodleně o nich ZO informovat.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje námitku ke znění usnesení ZO č. 165/2007.
Hlasování o usnesení č. 167/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl přesunout bod jednání č.9 – různé vzhledem k událostem, které se staly za bod č.5.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně změny v pořadí projednání navrhnutých bodů jednání.
Hlasování o usnesení č. 168/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Jaroslav Došel a Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Božena Skořepová.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 30.8.2007 p.Jaroslava Došela a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 169/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

3) kontrola usnesení:
usnesení č.162/2007 o vypovězení nájemních smluv na nebytové prostory v areálu krytého bazénu … úkol trvá.

4) z minulého zasedání ZO:
- projednávané nabídky předložily nabídka Gemos CZ, spol. s r.o. (IČO: 25065238), Čelákovice, Dosip Servis, s.r.o. (IČO: 27720713), Třebíč a Karel Kuběja-Empemont (IČO: 47822147), Valašské Meziříčí. na dodávku ukazatelů okamžité rychlosti byla doplněna o částku za provedení montáže, která je 3.714,- Kč (* částka se může změnit v závislosti na ujetých kilometrech). Oslovené firmy nabízejí ukazatele, které jsou technicky srovnatelné a liší se pouze vzhledem. V tabulce jsou uvedeny nabídky na dodávku jednoho kusu ukazatele:

dodavatel cena montáž pozn.
Gemos CZ, spol. s.r.o 58.310,- * 3.714,- akce pro obce do 2.000 obyvatel
Dosip Servis s.r.o. 99.841,- včetně montáže
Karel Kuběja-Empemont 99.288,- včetně montáže

ing.Skořepová: navrhuje Gemos CZ. Nabídka se jeví jako nejvýhodnější.
JUDr.Zlatohlávková: jedná se o různé ukazatele s různou kapacitou a při výběru je potřeba zvážit technické parametry.
p.Mareš: přiklání se k nabídce Gemos CZ. Panel má informativní charakter, který přispívá k bezpečnosti silničního provozu.
p.Štefanka: ukazatele by měly přinést zlepšení dopravní situace na průjezdu komunikace I/35 místní částí Lípa.
ing.Derner: navrhuje vybrat tu nejlacinější.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 2 ks ukazatelů okamžité rychlosti od Gemos CZ, spol. s r.o. (IČO: 25065238), pro montáž v místní části Lípa u přechodu přes komunikaci II.tř. č. 35.
Hlasování o usnesení č. 170/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- primátor Statutárního města Hradec Králové žádá o vyjádření k souhlasu s ustavením zvláštního orgánu obce „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území“. Co bude úkolem tohoto orgánu? Bude projednávat Územně analytické podklady pro Obec s rozšířenou působností a bude vyhodnocovat vlivy územních plánů na udržitelný rozvoj a vydává k nim své stanovisko, popř. vyjádření. Pokud tento orgán složený ze starostů obcí nebude zřízen, bude za obce rozhodovat o výše uvedených záležitostech někdo jiný.
p.Štefanka: ustanovení takového orgánu je naprosto proti logice a zásadně nesouhlasí.
ing.Skořepová: souhlasí s ustavením rady obcí a samozřejmě i se zastoupením v něm. Pokud obec nevyjádří podporu může se stát, že ve věcech územního plánování bude o našich katastrech rozhodovat někdo jiný.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s ustavením zvláštního orgánu obce „Rady pro udržitelný rozvoj území“ tak, jak je definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v § 9.
Hlasování o usnesení č. 171/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno

- byla projednána zpráva finančního výboru o provedeném rozboru hospodaření krytého bazénu. Ve věci dalšího provozování nebo tak jak je navrhováno neprovozování, svolat pracovní zasedání ZO. Dále je předloženo ke zvážení, zda nájemní smlouvy vypovědět nebo doplnit dodatkem ke smlouvě.
p.Martínek: navrhuje řešit tuto otázku na neveřejném zasedání.
p. Štefanka: požaduje, aby jednání o bazénu bylo veřejné.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje, aby kontrolní výbor prověřil možnost pořízení dodatku ke smlouvám.
ing.Skořepová: navrhuje zrušit usnesení o výpovědích nájemních smluv, a navrhuje připravit dodatky ke smlouvám, kde bude nájemné rozděleno na energie a nájemné. To se netýká smlouvy o pronájmu „bufetu“.
ing.Derner: upozornil, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné. Dále zdůraznil, že pro vytvoření podnikatelského prostředí je nutné nájemní smlouvy vypovědět a vyhlásit záměr o pronájmu. Výsledkem vyhlášení záměru nemusí být změna nájemců. Nesouhlasí se zrušením usnesení o výpovědích nájemních smluv.
starosta: ZO se sejde na neveřejném pracovním zasedání ve čtvrtek 13.9.2007 v zasedací místnosti OÚ Všestary v 19.00 hodin. Výsledek jednání bude zařazen do programu veřejného zasedání ZO, které bude 20.9.2007 ve Bříze.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ruší usnesení č. 162/2007 o výpovědích z nájemních smluv za nebytové prostory.
Hlasování o usnesení č. 172/2007: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- venkovní nátěr krytého bazénu. Poslední nátěr provedla fi.František Otčenáš (IČO: 12974579) v roce 2004 (broušení, základování, přezákladování, vrchní nátěr Relius, 556 m2, za 90.000,- Kč).
starosta: přesunout tento bod napříště a připravit nabídky pro výběrové řízení.

- žádost o pronájem pozemku p.č. 151/2 k.ú.Bříza Painballový klub (byly učiněny kroky pro registraci občanského sdružení) předložil podnikatelský záměr pro pronájem pozemku s bunkrem. O vyjádření o možných majetkových vztazích bunkru byly požádány:
VUSS Pardubice
Rajmont s.r.o. (IČO: 27472116) Charbuzice
Magistrát města Hradec Králové, odbor krizového řízení
HZS Královéhradeckého kraje, odd.ochrany obyvatelstva a krizového řízení
ing.Derner: souhlasí s pronájmem pozemku.
ing.Skořepová: navrhuje projednat nájem pozemku až po provedení registrace klubu a dále pokračovat ve zjišťování majitele bunkru. Zájmová organizace je nepodnikatelský subjekt, tak nemůže předložit podnikatelský záměr. Mělo by být předloženo, kdo chce pozemek pronajmout a k čemu.
MVDr.Novák: nesouhlasí s prořezem stromů.

5) z jednání investiční komise:
- komise vyhodnotila předložené nabídky na zpracování změny č.2 ÚPO Všestary a doporučuje ZO ke schválení nabídku od spol. Architep s.r.o. (IČO: 25951475).
ing.Skořepová: doporučuje ZO schválit nabídku spol. Architep s.r.o..

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování Změny č.2 ÚPO Všestary, kterou předložila projekční kancelář Architep s.r.o. (IČO: 25951475), za částku ve výši 59.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 173/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- oprava hřbitovní zdi: původní nabídka na opravu hřbitovní zdi a pilíře na hřbitově na Chlumu za 107.210,60 Kč předložila fi. Jiří Tomášek (IČO: 64216101), Sobětuš 40. Konečná cena by byla stanovena s ohledem na množství použitých stávajících cihel. K této nabídce vypracoval ing.Derner srovnávací rozpočet. Na základě jeho doporučení byly osloveny další dvě firmy (Fortel, spol. s r.o., IČ 15063585 a Jaroslav Turnovský, IČ 11580992), které na výzvu v uvedeném termínu neodpověděly.
ing.Derner: ve srovnávacím rozpočtu nejsou zohledněny nové cihly a cena prací může být ovlivněna cca 5 %. Doporučuje zadat opravu dle předložené nabídky.
p.Štefanka: zdůraznil maximální využití starých cihel kvůli zachování starého vzhledu zdiva a doporučil starostovi zvýšený dohled nad prováděnou opravou.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání opravy zdi na hřbitově na Chlumu dle předložené nabídky ve výši 107.210,60 Kč od fi. Jiří Tomášek (IČO: 64216101).
Hlasování o usnesení č. 174/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- ve věci modernizace ZŠ Všestary II.stupeň byla projednána zpracovaná dokumentace, ke které se prvotně vyjádřil ředitel ZŠ. Dílčí rozpočty nejsou zatím zpracovány a termín podání žádosti do Norských fondů Královéhradeckého kraje je 7.9.2007.
ing.Skořepová: do stanoveného termínu nejsme schopni žádost připravit. Druhá výzva by dle informací z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje měla být vyhlášena asi v polovině října. Navrhuje pokračovat v přípravě žádosti dál. Pro další jednání komise prosí o větší účast jejich členů.
ing.Derner: součástí žádosti o dotaci je několik příloh, které jsou na zpracování celkem náročné. V případě úspěšnosti by se dotace pohybovala ve výši asi 7.000,- tis.Kč a pro školství je uvolněno pouze 60.000,- tis.Kč.
starosta: s nabídkou na zpracování projektu ve třech fázích (přípravy projektu před vyhlášením výzvy, přípravy projektu pro podání a vedení projektu do jeho dokončení) přišla dceřinná společnost České spořitelny a.s., RAVEN EU Advisory. Bohužel v případě Norských fondů na rozdíl od Operačních programů, které se v současné době rozjíždějí, se jedná o neuznatelné náklady.
JUDr.Zlatohlávková: Norské fondy podporují pouze oprávněné (uznatelné) náklady. Projekt, příprava projektu nebo jeho vedení je nákladem neoprávněným. Tyto náklady hradí obec ze svého rozpočtu. Zpracování projektu buď společnými silami nebo odbornou firmou projednat po předložení konkrétní nabídky.

6) různé:
- starosta: bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007-13“. Do oznámení lze nahlédnout na stránkách http://www.cenia.cz/sea , kód koncepce MZP066K.
- starosta: v nebytových prostorách čp.53 (cukrárna) byla provedena oprava havarijního stavu el.rozvodu (výměna el.rozvaděče a nové vedení a zásuvky s původním umístěním). Za provedené práce vystavil fi. Srdínko Ladislav Montáž elektro (IČO: 43477164) fakturu na částku ve výši 21.376,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 21.376,- Kč za opravu el.instalace v čp.53 ve Všestarech kterou provedla fi. Srdínko Ladislav Montáž elektro (IČO: 43477164).
Hlasování o usnesení č. 175/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: situace po přívalových deštích byla řešena ve spolupráci s hasičskými sbory příslušných v místě na základě požadavků občanů. Do likvidace škod a úklidu tak byly zapojeny sbory ze Břízy a ze Všestar a hasiči z Chlumu, kteří zasahovali na základě výzvy operačního střediska HZS Královéhradeckého kraje, také ve Bříze a ve Všestarech. Pro likvidaci věcí znehodnocených vodou objednala obec kontejner. Průběžně byl prováděn zaměstnaci obce za pomoci ZD Všestary a SUS Královéhradeckého kraje úklid komunikací ve Všestarech. Mimo to bylo vyčerpáno několik studní, které byly zaplaveny.
p.Martínek: obec moc nepomohla občanům.
p.Vecek: jednotka SDH Chlum zasahovala po přívalových deštích ve Bříze a ve Všestarech. Oba zásahy byly provedeny po výzvě operačního střediska HZS. Jednalo se o čerpání vody ze zatopených sklepů a čerpání ze studny. Pro čerpání studní byla použito čerpadlo, které poskytla obec. Nebezpečí přívalových vod by bylo částečně sníženo zoráním okraje polí v nejkritičtějších oblastech.
pí.Jelínková: po přívalových deštích měli zaplavený sklep a voda z „Vrší“ prošla jejich pozemkem. Co se bude dělat s polem tak aby se podobné případy neopakovaly?
p.Malíř: v ulici je jediný kanál a ještě k tomu ucpaný. V jakém stavu je splašková kanalizace? Zvýší průtočnost?
JUDr.Zlatohlávková: stávající stav má počátek v rozorání úvozů a likvidaci svodnic. Obec by měla zahájit jednání se ZD Všestary o obnovení původních svodnic a o tom jakým způsobem přistoupí k ochraně majetku obyvatel, kteří bydlí v ohrožovaných místech. V případě mimořádných situací by měla být lepší komunikace mezi sbory. Dále by občané měli být informováni o tom. jak mají postupovat.
ing.Skořepová: doporučuje obrátit se na Životní prostředí a konzultovat Vodní zákon. Jinak je názoru, že hasiči se zapojili do odstraňování škod aktivně.
p.Štefanka: hasiči nepomohli občanům.
p.Osond: hasiči z Rozběřic nabídli pomoc.
starosta: vzhledem k tomu, že všechny jednotky jsou součástí Integrovaného záchranného systému měla by být všechna činnost řízeny operačním střediskem HZS. Pokud je o pomoc požádán sbor přímo, je nutné o tom informovat dodatečně operační středisko a starostu. Velitel hasičů z Rozběřic nabídl pomoc, ale byl ponechán v záloze. Čištění kanalizačního potrubí je projednáno s Královéhradeckou provozní a.s. Na neděli 2.9. se připravuje dočištění komunikací ve Všestarech za pomoci dálkové dopravy vody.
p.Jelínek: k odvedení dešťových vod by pomohlo položení dalšího ramene kanalizace přes pozemky p.č.298/12 a p.č.298/13 ve Všestarech, které by vyústilo přímo do Melounky.
p.Mareš: možnost dalšího ramene prošetříme společně se starostou 2.9.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu a MVDr.Nováka jednáním se ZD Všestary o opatřeních, která zamezí dalším škodám, které vznikají v souvislosti s přívalovými dešti, táním atd.
Hlasování o usnesení č. 176/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu zajištěním zprůchodnění kanalizace, která byla ucpána splaveninami při přívalových deštích.
Hlasování o usnesení č. 177/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: vzhledem k ohlášenému poškození střechy na čp.129 (byt školníka) ve Všestarech byla o nabídku na opravu požádána fi. František Vágenknecht (IČO: 72884517), Hradec Králové. Nabídka zatím nedorazila.
JUDr.Zlatohlávková: nelze přidělit zakázku bez výběrového řízení. Je nutné oslovit další firmy.
p.Došel: navrhuje oslovit i firmy, které používají jiné technologie než jenom lepenku.
ing.Skořepová: bylo by dobré zjistit firmu dle doporučení p.Došela a projednat opravu střechy na příštím zasedání.

- p.Vecek: požádal ZO o projednání rozšíření vozového parku, který používá SDH Chlum. Jedná se o vozidlo VW Transporter a byl bezúplatně převeden do majetku obce od Policie ČR. Dále požádal ZO o schválení nákupu materiálu na odvedení dešťových vod od hasičské zbrojnice do Olšovky. Práce budou odvedeny svépomocí.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření vozového parku JPO/III. při SDH Chlum o vozidlo Wv Transporter formou bezúplatného převodu.
Hlasování o usnesení č. 178/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- JUDr.Zlatohlávková: zvoničku v Rozběřicích nelze opravit tak, jak nabízelo Zámečnictví Došel, protože se jedná o kulturní památku. Zrestaurování se musí provést na místě. Cena byla odhadnuta na cca 60.000,- Kč.
ing.Derner: je nutno předložit nabídku.

- p.Geltner: kdy bude provedena pokládka obrubníků na Chlumu kolem komunikace II.tř. pod kostelem.
starosta: obrubníky budou uloženy stavební firmou po zahájení stavebních prací ve Bříze.

- p.Štefanka: požádal o doplnění dalšího osvětlovacího bodu na konec Lípy směrem na Čistěves k čp.28. Dále by se mělo přitvrdit při kontrole odpadů.
starosta: ve věci rozšiřování veřejného osvětlení byla provedena revize rozmístění osvětlovacích bodů. Zatím nebylo zadáno zpracování potřebné dokumentace.

- p.Osond: upozornil na stav štěrkové cesty k čp.46 (pí.Franc) v Rozběřicích, po které protékají dešťové vody z Chlumu.
starosta: žádost pí.Franc byla projednána na posledním zasedání ZO a byly zahájeny práce na údržbě příkopu.

7) žádosti:
- p.Diviš (Bříza 62) předložil žádost o prodej části pozemku p.č.264/1 v k.ú. Bříza. Jedná se cca o 21 m2. Zmiňovaný pozemek byl zaplocen původními majiteli pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Bříza.
Bude vyhlášen záměr obce o prodeji pozemku.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 179/2007: ZO schvaluje záměr obce o prodeji části pozemku p.č. 264/1 v k.ú Bříza o výměře cca 21 m2 kdy pozemek bude zaměřen dle stávajícího zaplocení.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

- p.Jiří Novák (Rosnice 60) podal žádost o pronájem sklepních prostor v budově Pohostinství v Rosnicích. Místnost o ploše 15 m2 je přístupná zvenčí, je vybavena osvětlením a potřebné stavební úpravy si provede žadatel na své náklady (zazdění stávajících dveří do dalších prostor sklepu, potřebné schůdky, popřípadě výměna dveří).
Bude vyhlášen záměr obce o pronájmu nebytových prostor v budově hostince v Rosnicích.

8) v souvislosti s projednáváním návrhu zadání Změny č.1 ÚPO Dolní Přím můžeme k němu uplatnit své podněty. Důvodem změny ÚPO je požadavek na doplnění regulativu územního rozvoje pro funkční využití „území zemědělské výroby“ o zařízení pro příležitostné ubytování a rekreaci.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO nemá žádné podněty k ÚPO Dolní Přím.
Hlasování o usnesení č. 180/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

9) pro dodávku čekáren do Všestar byly osloveny firmy Grimica s.r.o. (IČO: 25270281), Hradec Králové, Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.(IČO: 25267213), Hradec Králové, DTX CZ s.r.o. (IČO: 13503880), Lásenice a zámečnictví Vendula Nosálová (IČO: 73100862), Zábřeh, které předložily návrhy těchto provedení:
- prosklená s rovnou střechou (Grimica s.r.o., DP HK a.s.)
- prosklená s obloukovou střechou (Grimica s.r.o., DP HK a.s.)
- dřevěná (DTX CZ s.r.o.)
- prosklená s valbovou střechou (Vendula Nosálová)
Z této nabídky vybralo ZO provedení prosklené čekárny s rovnou střechou. Dále bylo stanoveno jejich umístění a velikost. Třímodulové (3 x 1,36 m) čekárny budou u hospody a na rohu farské zahrady před Zdravotním střediskem. Dvoumodulové (2 x 1,36 m) budou u vlakového nádraží a směrem na Rosnice místo stávající plechové.
p.Martínek: o čekárnách je nutné rozhodnout na dnešním zasedání.
p.Došel: čekárny od fi. Grimica jsou kvalitněji zpracovány než od Dopravního podniku.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednávku 2 ks třímodulových a 2 ks dvoumodulových čekáren pro místní část Všestary u fi. Grimica s.r.o. (IČO: 25270281).
Hlasování o usnesení č. 181/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu Všestary, bylo ukončeno v 22.00 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Jaroslav Došel a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018