Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Všestary ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek,
ing.Božena Skořepová, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomen: Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, ing.Pavel Šandera, Přemysl Vecek.
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum)
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Ukazatel rychlosti pro Lípu
5) Projekty k projednání
6) Žádosti
7) Zadání změny ÚPO
8) Různé
9) Závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu z posledního zasedání ZO nebyly vzneseny žádné námitky, čímž se považuje za schválený.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č. 159/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Radovan Dvořák a Josef Štefanka. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Božena Skořepová.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26.7.2007 p.Radovana Dvořáka a p.Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 160/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

3) kontrola usnesení:
- č.140/2007: umístění hřbitovní komunikace bylo projednáno s jedním majitelem, který nemá námitek s umístěním stavby. Druhého se zatím nepodařilo sehnat a na písemnou výzvu se neozval … úkol trvá.
- č.77/2007: p.Štefanka seznámil ZO se zápisem z jednání finančního výboru č.j. FV 2007-1. Rozborem hospodaření bylo zjištěno, že největší položkou na provoz krytého bazénu (dále jen „zařízení“) jsou mzdové náklady, které v roce 2006 činily 50 %, dále spotřeba energií s podílem 32 % a u ostatních nákladů 18 % (údržba, deratizace, rozbory vody, revize). Dále bylo doporučeno provést opatření v účetnictví tak, aby mohlo být sledováno přesné hospodaření a vypovědět všechny nájemní smlouvy a připravit nové ve smyslu platných právních předpisů.
Ing.Skořepová: v případě, že by obec nebyla provozovatelem bazénu mohla by být ušetřená dotace využita na úpravu a zvelebení všech místních částí obce.
p.Mareš: v případě montáže solárních panelů by se snížily provozní náklady.
JUDr.Zlatohlávková: při dotaci 700.000,- Kč na provoz bazénu by měla obec uvažovat o nabídnutí pronájmu zařízení.
starosta: nabídku k pronájmu lze vyhlásit pouze záměrem obce ve kterém by měly být uvedeny specifika pronájmu (např. způsob provozování kotelny). Dále seznámil ZO, že 7.6. proběhla kontrola subjektu Obec Všestary, která nahrazuje interní audit a veřejnoprávní kontrola příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary. Kontrolou v letošním roce končí tříletý cyklus kontrol a je nutné zvážit jejich pokračování nebo ukončení. Dílčí kontrola, kterou provádí Krajský úřad bude provedena 13.07.
p.Martínek: vyjádřil názor o nemožnosti sehnat někoho, kdo by si zařízení pronajal.
Ing.Skořepová: připomněla na nutnost úprav spojených s nájemným za nebytové prostory v zařízení a výzvu na pronájem bazénu. O výzvě rozhodovat, až bude ZO v plném nebo co největším počtu a dále počítat s pronájmem zařízení (celého objektu), včetně ubytovacích a nebytových prostor pro ostatní služby a se souhlasem obce umožnit nájemci tyto prostory dát dále do pronájmu.
Ing.Derner: navrhuje v případě, že nebude nalezen nájemce vyhlásit místní referendum o tom, zda provozovat nebo neprovozovat krytý bazén.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na opatření ze zprávy jednání finančního výboru č.j.FV 2007-1 a ukládá účetní obce vést účetnictví bazénu tak, aby příjmy a výdaje byly úplné a mohlo být sledováno přesně hospodaření a provést úpravy v evidenci číslovaných vstupenek.
Hlasování o usnesení č. 161/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce rozesláním výpovědí z nájemních smluv na nebytové prostory v budově bazénu tak, aby mohly být nové ve smyslu platných právních předpisů podepsány k 1.1.2008.
Hlasování o usnesení č. 162/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

4) na minulém zasedání ZO byla předložena nabídka Gemos cz. (IČO: 25065238) na ukazatele okamžité rychlosti, který je nabízen v rámci akce pro obce do 2.000 obyvatel za 58.310,- Kč bez montáže. Tato nabídka byla doplněna ještě nabídkou v celkové výši 99.841,- Kč (včetně montáže) od DOSIP Servis s.r.o. (IČO: 27720713) a nabídkou v celkové výši 99.288,- Kč (včetně montáže) od Petr Kuběja-EMPEMONT (IČO: 47822147).
p.Štefanka: existuje provedení ukazatelů, které jsou vybaveny radary a obec tak může provozovat správní řízení při překročení rychlosti.
p.Martínek: nestačil by jenom blikající semafor s upozorněním „50 km/h“?
ing.Skořepová: kolik stojí montáž zařízení, které dodává Gemos cz.?
starosta: nabízená zařízení jsou vybavena radarem, takže vyhodnocování průjezdů a rychlostí lze provádět. Správní řízení může provádět obec s rozšířenou působností (Magistrát města Hradec Králové), takže vybrané pokuty končí jinde, než v obci, kde k přestupku došlo. Cenovou nabídku na montáž zařízení Gemos cz. nepředložil.

5) starosta předložil ZO k projednání projekty:
- Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. (IČO: 25297066) předložil projektovou dokumentaci na rekonstrukci opláštění budovy čp.35 ve Všestarech (OÚ). Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 3.156.344,86 Kč (střecha včetně úprav potřebných pro realizaci dvou bytových jednotek, výměna oken, zateplení, fasáda, plot). Dále byl předložen návrh řešení dvou bytových jednotek, kde jsou celkové náklady ve výši 1,553.970,- Kč.

- dopravní projekce Stejskal předložila návrh řešení všestarských chodníků (Všestary – chodníky ke Střezeticům).
Ing.Skořepová: jsou projektem řešeny nejenom vjezdy, ale i chodníčky k vrátkům?

- zástupce společnosti Agrostav Pardubice předložil návrh fotovoltaického systému, který by byl umístěn na plochých střechách. Návrh systému, který je v příloze uvažuje využití plochých střech tělocvičny, jídelny/kuchyně a mateřské školy, jejichž plocha odpovídá návrhu.
Ing.Skořepová: obec by neměla být průkopníkem v tomto oboru.
p.Mareš: projektovaný příkon není nijak veliký.
JUDr.Zlatohlávková: výkupní ceny „zelené energie“ jsou garantovány pouze 2 roky.

- ing.arch.Milan Vojtěch (IČO: 48161594) předložil k projednání situaci stavby – zástavba lokality V10 (koordinace zástavby), která uvažuje s bydlením pro 50 rodin a návrh veřejného osvětlení. Mimo samostatné rodinné domy je navrhnuto 5 čtyřdomků, 1 pětidomek a 1 dvoudomek. Lokalita V10: loučka/pole napravo od železnice Všestary-Sadová. Investorem uvedené lokality je FATO a.s. (IČO: 15062597).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO považuje navrženou řadovou zástavbu v lokalitě V10, která je souběžná s železniční tratí za nevhodné, neodpovídající zástavbě venkovského typu a vyzývá prostřednictvím starosty obce projektanta ke zpracování nové koordinační studie.
Hlasování o usnesení č. 163/2007: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno

- ing.arch.Jan Zima připravil na základě proměření všech výšek další verze řešení půdní vestavby budovy II.stupně ZŠ. Tento návrh byl projednán s ředitelem školy bez připomínek.
Ing.Skořepová: projekt je připravován pro možnost čerpání dotací z Norských fondů. Výzva na předkládání projektů již byla vyhlášena a kdy bude ukončena ji není známo. Podklady pro podání žádosti se pokusí připravit s JUDr.Zlatohlávkovou.

- ve věci Kanalizace Všestary byly po předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí doručeny nové požadavky ing.Hrnčíře a pí.Vágnerové. Ty byly předloženy právnímu zástupci spol.VAK HK a.s. Další jednání proběhlo se spol.VALBEK, která zpracovává projektovou dokumentaci a zajišťuje majetkoprávní jednání s majiteli dotčených pozemků, které budou zasaženy mimoúrovňovým křížením D11/R35 a které bohužel ovlivnilo trasu přivaděče do Hradce Králové.
p.Šandera: podle jeho informací stojí v současné době připojení na vodovodní řád 8.000,- Kč. Kolik bude stát přípojka do splaškové kanalizace? Komu bude účtována doprava splašků do Hradce Králové? Jako příklad provozování obecní čistírny odpadních vod uvedl Obec Nepolisy.
ing.Skořepová: vzhledem ke stávající situaci by se mělo začít uvažovat o výstavbě vlastní ČOV v loučkách.
JUDr.Zlatohlávková: je pro vybudování vlastní ČOV.

6) na OÚ byly doručeny tři nabídky na zpracování změny č.2 ÚPO. Obálky byly otevřeny v náhodném pořadí a byly předloženy následující nabídky:
- ing.arch.Karel Novotný (IČO: 44385803) nabídnutá cena 79.000,- Kč, zadání do jednoho měsíce po uzavření smlouvy a dokončení do jednoho měsíce po obdržení pokynů k dokončení změny.
- ing.arch.Hana Vašatová (IČO: 11582278) nabídnutá cena 96.525,- Kč, předpokládaný termín dokončení 11/2008.
- Architep s.r.o. (IČO: 25951475) nabídnutá cena 59.500,- Kč, návrh do 4 týdnů od podpisu smlouvy a ukončení 4 týdny po doručení oznámení od vydání změny.
Nabídky byly prohlédnuty a shledány jako kompletní. Dále budou postoupeny investiční komisi k posouzení a výsledek bude předložen ZO ke schválení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje všechny doručené nabídky na zpracování Změny č.2 ÚPO Všestary a pověřuje investiční komisi vyhodnocením nabídek, které předloží ZO na příštím zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 164/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

7) žádosti:
- Paintballový klub (byly učiněny kroky pro registraci občanského sdružení) předložil podnikatelský záměr pro pronájem pozemku s bunkrem. Vyjádření od VUSS Pardubice nebylo zatím doručeno.
- pí.Leona Franc (Rozběřice 46) podala žádost o zrekonstruování příjezdové cesty k čp.46 v Rozběřicích. Jedná se asi o 100 m2 a požadovaná příjezdová cesta je vstupem do úvozu mrtvých.
Ing.Skořepová: pro vyřešení je nutno požádat o vyjádření kompetentní osobu.
JUDr.Zlatohlávková: štěrk si na vlastní náklady pořídili Francovi a byl jim odplaven. Navrhuje vyzvat ke spolupráci ZD Všestary.
p.Štefanka: navrhuje provést vyčištění.
- p.Jiří Novák (Rosnice 60) podal žádost o pronájem sklepních prostor o ploše 15 m2 v budově Pohostinství v Rosnicích. Místnost je přístupná zvenčí, je vybavena osvětlením a potřebné stavební úpravy si provede žadatel na své náklady (zazdění stávajících dveří do dalších prostor sklepu, potřebné schůdky, popřípadě výměna dveří).
p.Martínek: při náhodném setkání s p.Novákem přišla řeč i na možný pronájem, který by se měl pohybovat od 1.200,- až 1.500,- Kč za rok.
Ing.Skořepová: navrhuje vrátit se k žádosti až budou stanoveny obecné podmínky pro stanovení nájmů.
- p.Jirka (Rozběřice 68): požaduje řešení omezení rychlosti vozidel v úseku z Rozběřic na Hejcmanku – zpomalovací retardéry, zákaz odbočení nákladní dopravy z I./35, …
Ing.Skořepová: navrhuje zákaz vjezdu kamionů do místních částí.
starosta: bohužel nákladní doprava je bolestí všech obcí a v současné době neexistuj legální způsob omezení. Přesto tuto záležitost bude dál konzultovat s projektantem dopravních staveb a Policií ČR.

8) různé:
- starosta:výsledek veřejného projednání Vlivu R35 na životní prostředí: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí předalo ŘSD požadavek na doplnění alternativního řešení trasy v úseku u obce Milovice u Hořic.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 165/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: SDH Chlum žádá o navýšení částky na opravu vozidla LIAZ 101 CAS 24 o 15.200,- Kč za výměnu zadní rolety za výklopné dveře (přístup k ovládání čerpadel). Celkem tedy 161.200,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení částky na opravu hasičského vozidla LIAZ 101 CAS 24 o částku 15.200,- Kč na výměnu zadní rolety za výklopné dveře (přístup k ovládání čerpadel).
Hlasování o usnesení č. 166/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: primátor Statutárního města Hradec Králové žádá o vyjádření k souhlasu s ustavením zvláštního orgánu obce „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území“. Co bude úkolem tohoto orgánu? Bude projednávat Územně analytické podklady pro Obec s rozšířenou působností a bude vyhodnocovat vlivy územních plánů na udržitelný rozvoj a vydává k nim své stanovisko, popř. vyjádření. Pokud tento orgán složený ze starostů obcí nebude zřízen bude za obce rozhodovat o výše uvedených záležitostech někdo jiný.
Ing.Skořepová: navrhuje tento bod zařadit do programu jednání příštího zasedání ZO.
p.Štefanka: podotkl, že přibudou další úředníci a další zbytečné papírování.

- p.Štefanka: požádal starostu o příspěvek na fotbalový turnaj ve výši 1.000,- Kč a připomněl zanesené vyústění kanalizace na Lípě u Hejnových.
Ing.Skořepová: navrhuje aby nebyly poskytovány podpory, dotace nebo dary podnikatelským subjektům a žádá toto zapracovat do podmínek pro poskytování příspěvků.
p.Martínek: o poskytnutí nebo neposkytnutí podpory by mělo ZO rozhodovat jednotlivě a ne paušálně všechny zamítnout.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje podporovat pouze spolky v jednotlivých místních částech a poskytnout podporu jako startovací.

- JUDr.Zlatohlávková: bylo provedeno jednostranné zvýšení nájmů za pronájem bytů. Navýšení je z 9,59 Kč/m2 na 11,- Kč/m2. Další navýšení umožňuje zákon k 1.1.2008. Konečná částka může činit až 16,64 Kč/m2.

9) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva obce ve Všestary, bylo ukončeno v 22.00 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Radovan Dvořák a Josef Štefanka
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018