Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: v sále hospody „Na Bojišti“ v místní části Chlum.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
ing.Pavel Šandera od 19.20 hod (přítomen od usnesení č.138/2007)
Nepřítomen: Petr Gabriel
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum), Josef Václavík (Bříza)
Zahájeno: 19.10 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zasedání rady
5) Zasedání investiční komise
6) Různé – podněty místních občanů
7) Závěrečný účet obce
8) Digitalizace ÚPO
9) Změna ÚPO
10) Jarní odpady
11) Doplnění techniky na údržbu zeleně
12) ÚPO Máslojedy
13) Nabídka na vestavěnou „archivní" skříň
14) Rozšíření služeb na bazénu
15) Smlouva o zřízení věcného břemene
16) Závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Usnesení k projednávaným bodům budou přijímány průběžně. Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 17.5.2007 byly vzneseny tyto námitky:
ing.Derner: v odstavci „přítomní“ zápisu dovětek u p.Vecka „přítomen po usnesení …“ změnit na „Přítomen do usnesení …“.
ing.Derner: v bodě č.3 – Kontrola usnesení, opravit kontrolované usnesení č.27 na č.28.
ing.Derner: v bodě č.6 – poznámku ing.Dernera „Při opravě pole je nutno opravit …“ upřesnit takto „Při opravě plotového pole je nutno opravit …“.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 17.5.2007.
Hlasování o usnesení č. 135/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 136/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr.Michal Novák a Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.5.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 137/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

3) kontrola usnesení:
- č. 119/2007: na pozemek pod příjezdovou komunikaci k čp. 54 a 174 ve Všestarech je připravena smlouva o smlouvě budoucí se spol.VÍT a spol. (IČO: 00527297). Pozemky p.č.363/63 a 363/64 dle geometrického plánu č. 268-1851/2007, pro rozdělení pozemku o celkové výměře 671 m2 jsou nabídnuty za 200,- Kč/m2. Dále byly doměřeny pozemky p.č 78/1 a 78/2 dle geometrického plánu č. 213-1563/2005 o celkové výměře142 m2 a jsou nabídnuty manželi Klingerovými za cenu 100,- Kč/m2.
Ing.Skořepová: proč jsou různé ceny za pozemky které spolu sousedí.
starosta: cena 100,- Kč/m2 je vedena jako cena v místě obvyklá za kterou obec pozemky nakupuje a prodává. Cena 200,- Kč/m2 je stanovena na základě nabídnuté ceny stávajícím majitelem. Obě ceny jsou tedy stanoveny „dohodou“.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup pozemků p.č.78/1 a 78/2 v k.ú.Všestary (Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 231-1563/2005)o celkové výměře 142 m2 od manželů Güntera a Jitky Klingerových za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 138/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků p.č.363/63 a 363/4 v k.ú.Všestary (Geometrický plán pro rozdělení pozemků č.268-1851/2007) o celkové výměře 671 m2 za cenu dohodnutou tj. 200,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 139/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č. 130/2007: podklady pro rozbor hospodaření krytého bazénu jsou připraveny k nahlédnutí v prostorách OÚ.
Ing.Derner: finanční výbor se sejde 12.7.2007 v 18.30 hod.
starosta: vzhledem k otevřené výzvě SPŽP na podávání projektů na využití obnovitelných zdrojů energie, byla vyjednána konzultace na SFŽP v Hradci Králové ve věci projektu „Solární ohřev teplé vody na bazénu Všestary“. Konzultace se zúčastnil starosta obce a zpracovatel projektové dokumentace p.Vik. K projektu je nutno připravit několik příloh. Projekt je spočítán na částku ve výši 2,103.577,- Kč.

4) zasedání RO:
- dopravní projekce Stejskal předložila návrh situace hřbitovní komunikace rozšířený o prostranství mezi bytovkami čp.4 a 5 ve Všestarech včetně spojovacího chodníku.
Ing.Derner: v souvislosti s návrhem komunikace kolem hřbitova navrhl zpřístupnění pohřebiště i z druhé strany.
Ing.Šandera: navrhuje zahájit jednání ve věci směny pozemku pro navrhovanou komunikaci.

- smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územním pracovištěm Hradec Králové o ročním nájmu nemovitosti (pozemek st.85/1) o výměře 43 m2 za 1.000,- Kč a za dobu bezsmluvního používání (od 26.6.2006 – 30.6.2007) 1.014,- Kč. Celkem k úhradě 1.514,- Kč.

- žádost o pronájem pozemku p.č. 151/2 k.ú.Bříza (3.725 m2) za účelem zřízení paintballového hřiště podal p.Vít Havlíček, Bříza 8.
JUDr.Zlatohlávková: bunkr, který je na pozemku vybudován není zapsán na LV.
MVDr.Novák: uvedenou stavbu vybudovaly a používaly Lidové milice.
Ing.Šandera: otázku stavby doporučuje řešit s Vojenskou ubytovací správou.
Ing.Skořepová: pokud je pozemek přístupný z cesty, nechat provést jeho zaměření.
p.Štefanka: předpokládá, že veškeré prováděné práce budou v režii nájemce a upozornil, že nejsou stanoveny jednotné podmínky pronájmů.
starosta: na příštím zasedání bude předložen záměr žadatele a výsledek jednání ve věci bunkru.

- firma Jan Lipenský-BOBR péče o zeleň (IČO: 65672810) ukončila výsadbu javorového stromořadí a předložila konečnou fakturu za výsadbu ve výši 147.087,- Kč. Mimo ni byla uhrazena zálohová faktura na nákup materiálu ve výši 70.000,- Kč. Nabídka na výsadbu byla předložena ve výši 168.623,- Kč. Rozdíl mezi částkou nabídnutou a fakturovanou vznikl navýšením počtu kusů vysazených stromů. Projekt na údržbu zeleně byl zpracován na celkovou částku 387.600,- Kč (218.977,- Kč na údržbu a 168.623,- Kč na výsadbu). Za ošetření stromů ve vytipovaných místních částech (Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice a Všestary) bylo uhrazeno 212.677,- Kč a za výsadbu je fakturováno celkem 217.087,- Kč. Navýšení částky o 48.464,- Kč za výsadbu vzniklo navýšením počtu kusů stromů proti projektu.
JUDr.Zlatohlávková: firma při zpracování nabídky musí přesně stanovit počet kusů stromů.
Ing.Skořepová: požaduje vysvětlení celkové částky za údržbu a výsadbu zeleně.
p.Martínek: jak jsou dohodnuty záruky na provedenou výsadbu.

- výsledek jednání se SUS o komunikaci na Chlumu. V otázce chodníků a obrubníků na Chlumu se SUS bude pouze vyjadřovat k navrhnutému řešení se vznesením svých podmínek. To se samozřejmě týká všech komunikací nejenom na Chlumu.
p.Vecek: kdy budou položeny obrubníky nad svahem k Navrátilům. Dále upozornil na chybějící dopravní značení na Chlumu (hlavní silnice od Máslojed před odbočkou k rybníku a „Dej přednost v jízdě“ od rozhledny).
starosta: uložení obrub provede firma, se kterou bude podepsána smlouva na rekonstrukci návsi ve Bříze a bude provedena do konce října. V případě zadání projektu, který bude řešit umístění chodníků, musí být současně řešena i povrchová kanalizace v souvislosti s odvodněním komunikace.

- SDH Chlum předalo požadavek na novou nádrž do hasičského vozidla LIAZ 101 CAS-24 za 148.000,- Kč (včetně DPH).
Ing.Šandera: vzhledem k tomu, že je uvedené vozidlo zařazeno do IZS (integrovaný
záchranný systém) zkusit požádat Krajský úřad o dotaci. Bylo by vhodné oslovit i obce, které jsou zařazeny do hasebního obvodu, který chlumská jednotka zajišťuje, eventuelně se informovat přímo na HZS (Hasičský záchranný sbor) v Hradci Králové.
starosta: upozornil, že na letošní rok nebyly vypsány Královehradeckým krajem žádné granty ohledně obnovy požární techniky. Tato záležitost nebyla zařazena ani do Programu obnovy venkova kraje. Pravděpodobně by v příštím roce měla být připravena možnost čerpání evropských peněz prostřednictvím operačních programů.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu jednáním ve věci směny pozemku pro uvažované prodloužení hřbitovní komunikace ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 140/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a nájmu nemovitosti, pozemku st.p.č. 85/1 v k.ú.Rozběřice mezi Obcí Všestary (nájemce) a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pronajímatel) za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 141/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení ceny o 48.464,- Kč za výsadbu javorové áleje ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 142/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výměnu vodní nádrže hasičského auta LIAZ 101 CAS 24.
Hlasování o usnesení č. 143/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku ve výši 146.000,- Kč na výměnu vodní nádrže hasičského auta LIAZ 101 CAS 24.
Hlasování o usnesení č. 144/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

5) investiční komise provedla 12.6. otevírání obálek s nabídkami na realizaci díla „Oprava návsi ve Bříze. Ve stanoveném termínu bylo doručeno 7 nabídek. Všechny svým obsahem vyhověly zadávacím podmínkám. Výběrové řízení z vyhovujících nabídek bylo provedeno 19.6. podle stanovených kriterií. Hodnotící-investiční komise doporučuje ZO ke schválení nabídku společnosti Sovis s.r.o..
ing.Šandera: vzhledem k možnému střetu zájmů se nebude zúčastňovat jednání komisí ve výběrových řízeních na dodávky stavebních prací.
ing.Skořepová: považuje toto prohlášení za předčasné.
ing.Derner: součástí protokolu o vyhodnocení nabídek je i čestné prohlášení o tom , že člen komise není podjatý, nepodílel se na zpracování nabídek a nemá osobní zájem na zadání zakázky a nemá osobní ani pracovní poměr s uchazeči.
JUDr.Zlatohlávková: všem uchazečům poděkovat za účast a informovat je o výsledku výběrového řízení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje společnost SOVIS s.r.o. jako dodavatele díla „Všestary-Bříza, rekonstrukce návsi“ a uzavření smlouvy, která byla součástí nabídkového řízení.
Hlasování o usnesení č. 145/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

6) různé:
- starosta: nabídku na ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel předložila společnost GEMOS CZ spol. s r.o. (IČO: 25065238) za zvýhodněnou cenu 58.310,- Kč pro obce okolo dvou tisíc obyvatel.
p.Vecek: jedná se částku konečnou nebo se bude navyšovat?
starosta: uvedená cena je pouze za dodávku zařízení.
p.Štefanka: za uvedenou cenu souhlasí se zakoupením a s instalací na Lípě.
ing.Šandera: měli by být další nabídky pro srovnání.

- starosta: nabídka na opravu hřbitovní zdi a pilíře na Chlumu za 107.210,60 Kč. Konečná cena bude stanovena s ohledem na množství použitých stávajících cihel.
MVDr.Novák: navrhuje nechat zkontrolovat položkový rozpočet ing.Dernerem.
p.Osond: navrhuje zadat opravu zdi, jako bonus firmě, která vyhrála výběrové řízení na opravu návsi a z ušetřené částky 107.210,60 Kč věnovat SDH Rozběřice 20.000,- Kč.

- starosta: návrh dřevěné čekárny na Lípu předložil Roman Krejčí za částku konečnou ve výši 54.846,- Kč. Pro zastávky do Všestar měl být zpracován návrh provedení čekárny z dostupných nabídek.
starosta: měl by být vybrán jeden model, který by byl postupně postaven na potřebných místech ve všech místních částech.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy Roman Krejčí na stavbu autobusové zastávky za 54.846,- Kč, kdy uvedená částka je částkou obecnou.
Hlasování o usnesení č. 146/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno

- starosta: byla doručena nabídka rekonstrukce fasády na budově hasičské zbrojnice na Lípě od „Milan Vostřel-zednické práce“ (IČO: 62703574) ve výši 85.360,- Kč (s DPH).

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání provedení rekonstrukce fasády na budově hasičské zbrojnice čp. 8 na Lípě firmě „Milan Vostřel-zednické práce“ (IČO: 62703574) za částku ve výši 85.360,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 147/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- starosta: v návaznosti na výstavbu dětských hřišť měly být předloženy požadavky na mobiliář obce (lavičky a stoly) z jednotlivých místních částí. Mobiliář bude v provedení beton/dřevo (lavice s opěradlem a lavička bez) a bude na příslušných místech zajištěn proti přenosu.
Bříza: u dětského hřiště zajistí místní SDH lavice ve stejném rázu, jako jsou již
postavené.
Chlum: dvě lavice se stolem k dětskému hřišti a jedna lavice na hřbitov.
Lípa: dvě lavice se stolem k dětskému hřišti.
Rosnice: tři lavičky k dětskému hřišti.
Rozběřice: dvě lavice se stolem k dětskému hřišti.
Všestary: dvě lavice na hřbitov.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zajištění obecního mobiliáře v provedení beton/dřevo v počtech tři stoly, devět lavic a tři lavičky.
Hlasování o usnesení č. 148/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- starosta: na celkovou rekonstrukci zvoničky v Rozběřicích předložilo nabídku „Zámečnictví Došel Jaroslav“ (IČO: 10468510). Nabídka je ve výši 127.330,- Kč.
p.Zlatohlávek: vzhledem k tomu, že se jedná o památku z roku 1880 nelze nahrazovat ocelovou konstrukci rekonstrukcí, ale je možná pouze konzervace. Do příštího zasedání ZO předloží nabídku na konzervaci historické památky.

- Ing.Skořepová: Obecní úřad by měl informovat občany o postupu nebo možnostech při podávání žádostí o čerpání podzemních vod a následně i jejich vypouštění.
starosta: postup doporučený pracovníky vodoprávního úřadu, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí byl vyvěšen na úřední desce, ve vývěskách ve všech místních částech, na elektronické desce a byl opakovaně vyhlášen veřejným rozhlasem. Potřebné formuláře jsou pak ke stažení na webových stránkách magistrátu.
p.Vecek: upozornil, že žádosti o čerpání vody se týkají pouze studní, které byly vybudovány po roce 1955.
p.Zlatohlávek: vysvětlil rok 1955, který je mezním rokem v záležitosti studní. Do roku 1955 je čerpaná voda považována za majetek majitele studny, ale po daném roce se však už jedná ze zákona o majetek státu.

- p.Osond: ve svém vystoupení se vyjádřil o špatné podpoře SDH Rozběřice Obecním úřadem Všestary, kdy se finanční podpory dostává pouze hasičskému sboru ve Všestarech a rozběřský sbor si veškerou činnost sportovního družstva musí hradit sám. Dalším problémem byl nákup nové sady zásahových hadic pro požární družstvo, který zajišťoval starosta obce a které na soutěžích nevydržely tlak z požární stříkačky. Tímto nákupem ztratil starosta obce důvěru členů hasičského sboru v Rozběřicích. Nakonec se ještě zmínil o financování „Oddychového odpoledne“, které se konalo v rámci oslav 110.výročí založení rozběřského sboru a kde mimo zajištění luxusního vozu na svoz seniorů byl prezentován i dětský den na který by měl sbor dostat příspěvek mimo schválenou částku na výše uvedené „Oddychové odpoledne“.
p.Vecek: pokud došlo k poškození požárních hadic je to věc reklamace, nehledě na to, že hadice měly být vyzkoušeny ještě před závodem, kdy by se jejich nedostatky projevily. Jinak je rozdíl mezi hadicemi sportovními a zásahovými pouze ve váze, kdy je rozdíl 0,3 kg a ještě v jejich označení.
starosta: k financování sborů uvedl, že v loňském roce si všestarský sbor podal žádost na zakoupení sportovního materiálu pro požární družstvo a pracovních oděvů pro družstvo žen. Z tohoto požadavku byly pořízeny pouze pracovní oděvy a věci, které jsou spojeny s činností zásahového družstva. Nákup sportovního materiálu byl zamítnut. Hasičský sbor z Rozběřic si v letošním roce podal žádost o příspěvek na zakoupení sportovní požární stříkačky a ZO tuto žádost projednalo a i přes výhrady schválilo (stříkačku nelze použít při hašení). K nákupu hadic uvedl, že byly zakoupeny v obchodě, jako běžný nákup a závada, přestože na hadici byly již provedeny úpravy, byla bezplatně odstraněna. O financování „Oddychového odpoledne“, jednalo ZO na posledním zasedání. Pro vyplacení příspěvku však byly předloženy doklady, které obec nemůže zanést do svého účetnictví a věc luxusního vozidla prezentoval p.Osond sám. Lze to považovat jako uznatelný nebo neuznatelný náklad?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro společenské organizace na uspořádání dětských dnů v roce 2007 v místních částech Obce Všestary ve výši 50,- Kč na dítě, které je vedené v evidenci obyvatel.
Hlasování o usnesení č. 149/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- p.Dvořák: upozornil na vysokou trávu u železničního přejezdu v Rosnicích a na pumpu na hřbitově na Chlumu, která je špatná.
p.Štefanka: bylo by vhodné stanovit plochy, které má obec udržovat.
Ing.Skořepová: ZO by mělo na příštím zasedání stanovit sekací plány.
p.Vecek: upozornil na dosud neuklizenou posekanou trávu na Chlumu.

- JUDr.Zlatohlávková: upozornila, že není dosud stanovena částka pro vedení výběrových řízení a nejsou pro ně ani stanovena pravidla. Dále seznámila ZO s možností jednostranného zvýšení nájemného z bytů.
Ing.Derner: navrhl, aby výpočet navýšení nájemného provedla JUDr.Zlatohlávková.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení jednostranného zvýšení nájemného z obecních bytů.
Hlasování o usnesení č. 150/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

7) starosta předložil ZO k projednání a schválení Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2006.
Ing.Derner: Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce měla být předána ZO neprodleně po jejím provedení.
Ing.Skořepová: dílčí inventury a konečná inventarizace byla provedena zodpovědně, chybí spolupráce mezi finančním výborem a účetní. Dle jejího názoru je účetnictví neúplné, nesprávné a neprůkazně vedené.
pí.Kolovratníková: o provedení inventur se auditoři vyjádřili pochvalně, bohužel z hlediska provedení inventarizace majetku obce nebyl v době provádění kontroly předložen závěrečný zápis.
starosta: o ukončení kontroly výsledku hospodaření obce za rok 2006 bylo ZO informováno na veřejném zasedání, které se konalo 15.2.2007 a kde bylo seznámeno i s předběžnými výsledky inventarizace. Účetní případy jsou průběžně konzultovány s pracovnicemi Krajského úřadu. Vzhledem k přidělení dotace z grantového programu Královéhradeckého kraje, nemůže být účetnictví neúplně, nesprávně a neprůkazně vedeno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- odstranit nedostatky článku III.. odst.2 písm. h) ze „Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok
2006“. Termín: 6/2007
- účet 031 – pozemky – vypracovat soupis. Termín: 9/2007
- závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise je vypracována a inventarizační rozdíly jsou
proúčtovány.

Hlasování o usnesení č. 151/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO vyslovuje znepokojení nad pozdním předložením zprávy o kontrole hospodaření a v příštím období požaduje její předložení bezprostředně.
Hlasování o usnesení č. 152/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

8) dle předložených nabídek vybrat dodavatele na digitalizaci ÚPO. Na tento projekt bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 39.000,- Kč, takže celková výše projektu by měla činit min.97.500, Kč. Byly předloženy nabídky:
- ing.arch.Karel Novotný ………………..… 135.000,- Kč (vektorová podoba)
104.000,- Kč (rastrová podoba)
- ZPK spol.s r.o., Hořice (IČ: 15055531) ….. 97.580,- Kč (vektorová podoba)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání digitalizace Územního plánu Obce Všestary, která je podpořená dotací Královéhradeckého kraje, společnosti ZPK spol.s r.o.(IČ: 15055531).
Hlasování o usnesení č. 153/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

9) pro zadání na zpracování nabídek na provedení změny č.2 ÚPO je nutné vytipovat lokality a katastrální území, kterých se bude změna týkat. Ty budou specifikovány v zadávacích podmínkách. Pro předložení nabídek na zpracování změny budou osloveni:
- ing.arch.Karel Novotný (IČO: 44385803)
- ARCHITEP s.r.o.(IČO: 25951475)
Pro potřeby výběrového řízení bude osloven ještě třetí zpracovatel.

Výchozí podněty pro pořízení změny ÚPO:
- p.Miloš Capoušek, Vídeňská 619, Praha – rozšíření lokalit V4 a V5
dílčí hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
- Mgr.Roman Balada, Lípa 16 – změna funkční plochy na parcelách p.č. 133/1 a st.45 v k.ú.Rozběřice z bytové výstavby na občanskou vybavenost.
dílčí hlasování: pro 0, proti 10, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno
- pí.Monika Kutálková, Všestary 166 – změnu funkční plochy na parcely p.č.136/1 v k.ú.Všestary z louky a pastviny na bytovou zónu.
dílčí hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno
- Klingerovi Günter a Jitka, Palackého 1969, 530 02 Pardubice - změna funkční plochy na parcele p.č.363/1 v k.ú.Všestary.
dílčí hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
- ing.Zdeněk Trojan, Pod hájem 4/1802, 150 00 Praha –Smíchov – změna funkční plochy na pozemcích p.č.248/2 a 306/1 v k.ú.Bříza na „Logistika a lehká montáž“.
dílčí hlasování: pro 0, proti 14, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno
- p.Jiří Šmatolán, Ober der Hochwiese, 35759 Driedorf-Rott, Německá republika – žádost o povolení průmyslové výstavby na pozemku p.č.(383) 384/7 v k.ú.Všestary.
dílčí hlasování: pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno
- p.Josef Hampl, Brožíkova 1704/13, 500 12 HK – doplnění nízkopodlažní zástavby v Rosnicích-Bor na pozemcích p.č.432 a 433.
dílčí hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
- doplnění zastavěného území na pozemku p.č. 58 v k.ú.Rosnice (Bor).
dílčí hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno
- Miroslav Popelka, Mokrá 221, 500 03 HK – p.p.č./161 Rosnice na stavební parcely
dílčí hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
- Miroslav Popelka, Mokrá 221, 500 03 HK – p.p.č.387/Všestary na komerční využití
dílčí hlasování: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje tyto podněty pro zapracování do ÚPO:
- p.Miloš Capoušek, Vídeňská 619, Praha – rozšíření lokalit V4 a V5
- pí.Monika Kutálková, Všestary 166 – změnu funkční plochy na parcely p.č.136/1 v k.ú.Všestary z louky a pastviny na bytovou zónu.
- p.Josef Hampl, Brožíkova 1704/13, 500 12 HK – doplnění nízkopodlažní zástavby v Rosnicích-Bor na pozemcích p.č.432 a 433.
- Klingerovi Günter a Jitka, Palackého 1969, 530 02 Pardubice – změna funkční plochy na parcele p.č.363/1 v k.ú.Všestary.
- doplnění zastavěného území na pozemku p.č. 58 v k.ú.Rosnice (Bor).
- Miroslav Popelka, Mokrá 221, 500 03 HK – p.p.č./161 Rosnice na stavební parcely
Hlasování o usnesení č. 154/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) za sběr velkoobjemového komunálního odpadu byla uhrazena částka v celkové výši 25.268,- Kč a bylo sebráno 11.050 kg odpadu. Za sběr nebezpečného odpadu pak bylo uhrazeno 21.638,- Kč.

11) byla zakoupena rotační sekačka na trávu (18.900,- Kč). Stávající stroj projde opravou a bude i nadále používán.

12) projednání návrhu zadání územního plánu Obce Máslojedy, který v této fázi mapuje stávající stav.
Ing.Šandera: v případě Územních plánů obcí je nutné si ohlídat průmyslové zóny.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO nemá námitek proti „Návrhu zadání územního plánu Obce Máslojedy“.
Hlasování o usnesení č. 155/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

13) nabídka na zhotovení archivní skříně předložil Truhlářství-Milan Kudrnáč (IČO: 73662224) ve výši 8.582,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výrobu archivní skříně dle nabídky firmy Truhlářství-Milan Kudrnáč (IČO: 73662224) ve výši 8.582,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 156/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

14) pí.Kliková (kadeřnictví) si podala žádost o svolení s úpravou rozvodu vody a odpadů, které jsou spojeny s montáží nového křesla na mytí hlavy. Všechny výdaje s tím spojené si bude hradit sama. Pí.Kvasničková (kosmetika) žádá o souhlas s rozšířením nabízených služeb o pedikůru.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory s pí.Klikovou o provedení stavebních úprav spojených s instalací nového křesla kdy veškeré náklady spojené s montáží ponese pí.Kliková.
Hlasování o usnesení č. 157/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory s pí. Kvasničkovou o rozšíření účelu pronájmu o pedikůru.
Hlasování o usnesení č. 158/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

15) společnost Geošrafo s.r.o. (IČO: 64793036) podala žádost o podepsání smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Obcí Všestary a ČEZ distribuce (IČO: 27232425) na distribuční síť pro lokalitu „VÍT“ za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.
Ing.Šandera: navrhuje před podepsáním smlouvy ověřit, zda byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí s výše uvedenou náhradou. Popřípadě jednat o jiné výši jednorázové úhrady.

16) zasedání ZO, které proběhlo v sále hospody „Na Bojišti“ v místní části Chlum, bylo ukončeno v 23.55 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018