Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: sál v hospůdce „U Kabiho“ ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, ing.Pavel Šandera,
Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Nepřítomen: ing.Božena Skořepová
Přemysl Vecek od 21.50 hod (přítomen po usnesení č.127/2007 včetně)
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zasedání rady obce (dále jen „RO“)
5) Zasedání investiční komise (dále jen „IK“)
6) Různé – podněty místních občanů
7) Provoz MŠ
8) Rekonstrukce nebytových prostor v čp.53 ve Všestarech
9) Nájemné za pronájmy bazénu
10) Nabídka na žebřík
11) Vyjádření k posudku na dokumentaci vlivu R35 …
12) Smlouva o likvidaci elektroodpadu
13) Rada obcí pro udržitelný rozvoj
14) Závěr
…………………………………………………………………………………………………................................. 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Usnesení k projednávaným bodům budou přijímány průběžně. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byly vzneseny tyto námitky:
ing.Skořepová: k bodu 5) různé - číslovky 11 a 12 změnit na 23 a 24 hodin
ing.Skořepová: k bodu 6) nepřesnost - částka 4 950,- nebo 4 900,- Kč, v usnesení č.91/2007
máme 4 900,- Kč
ing.Skořepová: k bodu 8) prosím doplnit, jak bylo s mým návrhem naloženo - navrhovala
jsem, pokud má někdo jiný ze zastupitelů, než starosta zájem o určení
zastupitelem v této věci- neměl, tedy o návrhu nebylo hlasováno. Myslím, že
by postačilo, tečku změnit na čárku a za již zapsanou větu doplnit..." z řad
zastupitelů neměl nikdo zájem, o návrhu nebylo hlasováno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 19.4.2007.
Hlasování o usnesení č. 116/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl bod č.11 přesunout do bodu č.6 jednání a na místo bodu č.11 zařadit zprávu kontrolního výboru.

Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 117/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr.Michal Novák a Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.5.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 118/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

3) kontrola usnesení:
- č. 84/2007 o dodavateli PD na modernizaci budovy ZŠ II.st. RO na návrh IK schválila arch.ing.Jana Zimu (IČO: 155 89 854) – splněno.
- č. 86/2007 o pojištění ZŠ. RO schválila pojištění ZŠ na částku 20.000,- tis.Kč – splněno.
- č. 87/2007 o příloze darovací smlouvy ZŠ. Obsah přílohy darovací smlouvy byl pověřenými projednán a příloha samotná zatím nebyla zpracována – úkol trvá.
- č. 90/2007 o rozšíření VO. Pověření provedli revizi rozmístění bodů VO v místních částech obce s následujícím výstupem:
- Bříza: doplnění bodu na odbočce ke hřišti ze Stěžerské (sloup ČEZ dále jen „ČEZ“). Úprava osvětlení spojená s projektem úprava návsi (sadové lampy dále jen „SL“) a doplnění jednoho bodu v zatáčce u krámu (III.tř ocel s výložníkem dále jen „OV“)
- Chlum: doplnění bodu (SL) za odbočkou k rozhledně. Prodloužení VO až do areálu rozhledny? Další rozšiřování VO souběžně s novou zástavbou (na Čistěves a za hasičskou zbrojnicí).
- Lípa: doplnění dvou bodů (SL) do Dlouhodvorské. Sjednocení bodů na konci směr Čistěves (OV).
- Rosnice: jeden bod k přejezdu a asi dva na konec ke Bříze (OV). Další body (SL) v souvislosti s projektem na opravu místní komunikace. v Boře 4 ks (ČEZ).
- Rozběřice: asi tři body (OV) na konci směrem na Neděliště. Tři kusy (SL) v uličce u Černých. V uličce k lokalitě RO1 VO rozetapovat „nová zástavba/plánovaná zástavba“ (SL).
- Všestary: tři body (SL) u parkoviště Zdravotní středisko/bazén a doplnění bodů od parkoviště u prodejny potravin po křižovatku u OÚ (OV). Ulice hřbitovní v rámci rekonstrukce místní komunikace (SL) po odbočku k čp.4 a 5. Další body (SL) k čp.54 a 174 při výstavbě chodníku. Osvětlení souběžné ulice Skipalovi/Malířovi (SL). Dva body k Piccolu (OV) a asi tři body u přejezdu (OV) – splněno.
- č. 96/2007 o rozhodnutí o uchazeči na zpracování změny č.2 ÚPO. Pověření navrhují vrátit se k nabídce na digitalizaci ÚPO (viz. projednání ze dne 15.2.2007) a teprve pak pokračovat ve změně č.2 v digitální podobě – úkol trvá.
Ing.Derner: do příštího jednání zjistí starosta skutečný stav digitalizace katastrálních map.
- č. 99/2007 o dodavateli na opravu návsi ve Bříze. RO projednala předložené návrhy na možné dodavatele díla a navrhuje následující společnosti oslovit – splněno.
- PSVK s.r.o., (IČ: 274 70 199), Vážní 531, 500 03 HK
- SOVIS s.r.o., (IČ: 252 53 697), Pardubická 270, 500 04 HK
- AVANT - komunikace, s.r.o., (IČ: 609 35 430), Víta Nejedlého 893, 500 03 HK
- REKOM Nový Bydžov a.s. (IČ: 252 64 737), Barchůvek 2, 504 01 Měník
- SGJW Hradec Králové spol. s.r.o., (IČO: 49285092), Na Důchodě 1674, 501 01 HK
- B.C.Building Centrum, spol.s r.o., (IČO: 25253280) , Za Škodovkou 67, 500 04 HK
- Colas CZ, a.s., (IČO: 26177005), Petra Jilemnického 21, 503 01 HK

ing.Derner dále ke kontrole usnesení:
- č. 68/2006 o odkoupení pozemků pro komunikaci „hřbitovní“ ve Všestarech – úkol trvá.
- č. 74/2006 o odkoupení pozemků pod příjezdovou komunikací k čp. 54 a 174 – úkol trvá.

Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi předložit na příštím zasedání ZO návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků pod stávající příjezdovou komunikací k čp.54 a 174 ve Všestarech.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Hlasování o usnesení č. 119/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- č. 20/2007 o směrnici o krizových situacích – úkol trvá.
- č. 27/2007 o nájemních smlouvách (viz. bod č.11 jednání ZO) – úkol trvá.
- č. 77/2007 o rozboru hospodaření bazénu – úkol trvá.

4) na programu jednání rady obce bylo mimo projednání dnešního programu ZO, schválení dodavatele projektové dokumentace na modernizaci ZŠ, schválení poj.částky ZŠ, výběr dodavatelů pro nabídkové řízení na dílo „Všestary-Bříza, oprava návsi“ a projednání neinvestičních nákladů na žáka ZŠ a MŠ na rok 2007, které byly navrženy na základě skutečných nákladů na žáka v roce 2006 pro ZŠ ve výši 4.969,- Kč; pro MŠ Všestary ve výši 5.213,- Kč; pro MŠ Chlum ve výši 2.847,- Kč a ŠJ ve výši 1.805,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, Všestary“ v těchto částkách: na žáka ZŠ ve výši 4.969,- Kč; na žáka MŠ Všestary ve výši 5.213,- Kč; na žáka MŠ Chlum ve výši 2.847,- Kč a příspěvek na ŠJ ve výši 1.805,- Kč na žáka.
Hlasování o usnesení č. 120/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) ve čtvrtek 10.05. zasedala investiční komise ve věci zadávacích podmínek pro výzvu na realizaci díla „Všestary-Bříza oprava návsi“. Na základě požadavku ing.Skořepové byly mezi vybrané firmy doplněny ještě firmy František Hladík-K+H (IČO: 16245164) a Stavo&Sachs (IČO: 25918681). Vzhledem k rozsahu připravované akce je nutno připravit odpovídající zadávací podmínky. Jejich další projednání následovalo 15.05. Finální verze zadávacích podmínek bude vybraným firmám rozeslána 21.5.

6) různé a podněty občanů v místě:
- p.Vecek: nutná oprava zdi a vrat na veřejném pohřebišti Chlum. Uvažuje se o dokončení dětského hřiště s doplněním o mobiliář?
ing.Derner: při opravě pole je nutno opravit pole celé včetně základu pod sloup.
p.Mareš: navrhuje požádat o nabídku pouze jednu firmu.
ing.Šandera: navrhuje oslovit firmu, která provedla stavební úpravy hasičské zbrojnice na Chlumu.
p.Martínek: v případě pořizování dalších laviček nekupovat betonové.
p.Gabriel: také nesouhlasí s betonovými lavičkami.
starosta: do příštího zasedání ZO předloží zástupci místních částí požadavky na mobiliář eventuelně i s konkrétním návrhem provedení.
- p.Dvořák: navrhuje zakoupit novou pumpu na studnu na chlumském hřbitově.
starosta: uvedená studna je v řadě třetí, která prošla celkovou opravou.
- starosta: Deltax CZ (IČO: 25253310) podal žádost o přehodnocení rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč.
p.Martínek: podporuje původní žádost o příspěvek.
p.Štefanka: dosud nebyly stanoveny podmínky pro poskytování příspěvků a navrhuje ještě počkat.
JUDr.Zlatohlávková: obec by neměla podporovat podnikatelské subjekty, ale pouze spolky.
ing.Derner: navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
ing.Šandera: pro stanovení pravidel navrhuje ustavit 3-5 člennou komisi. Přesto, že pravidla nejsou zatím stanovena navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 20.000,- Kč.
p.Rejl (Deltax CZ): žádost o příspěvek byla podána na akci, která nepropaguje jenom mašinky, ale i zařízení, které má k dispozici málokterá obec (krytý bazén, tělocvična, archeologické centrum) a nabízí i možnosti pro místní živnostníky. Dále nabízí prostory prodejny ke zřízení „Informačního centra“.
p.Gabriel: navrhuje poskytnout příspěvek pouze 1x za rok.
JUDr.Zlatohlávková: trvá na stanovení pravidel. Dokud nebudou stanovena nebude hlasovat.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek společnosti Deltax CZ (IČO: 25253310) ve výši 20.000,- Kč na úhradu provozu parní lokomotivy v rámci 8.ročníku TT Víkendu.
Hlasování o usnesení č. 121/2007: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje komisi pro přípravu podmínek o poskytování příspěvků ve složení ing.Šandera, p.Štefanka a JUDr.Zlatohlávková a pověřuje ji jejich zpracováním.
Hlasování o usnesení č. 122/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: žádost TJ Sokol Všestary o příspěvek ve výši 1.000,- Kč na uspořádání turnaje v malé kopané, který se bude konat 9.6.2007 na hřišti v areálu Sokolovny. Žádost je pouze informativní a bude uhrazena prostřednictvím „fondu starosty“.
- starosta: prodej travního traktoru prostřednictvím VitalTech (IČO: 00124087).
JUDr.Zlatohlávková: potřebuje bližší informace.
starosta: výše uvedená společnost sídlí v Rozběřicích a zabývá se prodejem zemědělské techniky. Předpokládaná prodejní cena traktoru je 40.000,- Kč (předpokládaná cena je z května 2006). Od posledního zasedání ZO, kde byl prodej projednáván nebyl traktor v provozu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej travního traktoru prostřednictvím společnosti VitalTech (IČO: 00124087).
Hlasování o usnesení č. 123/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: společnost Telefonica O2 informovala o zrušení málo využívaného telefonního automatu v Rozběřicích.
- starosta: žádost SDH Rozběřice (IČO: 64807967) o příspěvek na pořádání letního tábora ve výši 15.000,- Kč.
p.Osond: letní tábor je organizován nejenom pro rozběřské děti.
p.Gabriel: jedná se o 8.ročník letního tábora a doposud obec vždy poskytla příspěvek ve výši 1.000,- Kč na dítě.
ing.Derner: kolik dětí pojede?
p.Lučický: z našich místních částí asi 14 dětí.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání letního tábora ve výši 1.000,- Kč na dítě, které je vedené v evidenci obyvatel Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 124/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

- starosta: žádost SDH Rozběřice (IČO: 64807967) o příspěvek v nespecifikované výši na uspořádání „Oddechového odpoledne“, které by bylo určeno pro všechny věkové kategorie všech občanů místních částí Obce Všestary. Oddechové odpoledne by bylo pořádáno v rámci oslav 110. výročí založení sboru.
p.Dvořák: podporuje předloženou žádost.
starosta: v žádosti není specifikovaná částka a není uveden ani návrh rozpočtu. Obdobný případ jsme řešili v případě žádosti o příspěvek SDH Lípa. Po předložení rozpočtu akce byl projednán a schválen příspěvek pro lipské hasiče ve výši 12.000,- Kč.
p.Osond: jsou známy pouze některé částky (za divadlo 7.000,- Kč).
p.Martínek: navrhuje příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
ing.Derner: navrhuje podporovat činné sbory, které něco dělají.
ing.Šandera: odvolává se na výše ustanovenou komisi, která má stanovit pravidla pro poskytování příspěvků. Připomněl stanovený příspěvek na dětské dny ve výši 50,- Kč na dítě vedené v naší evidenci obyvatel. Navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 12.000,- Kč.
p.Štefanka: navrhuje podporovat pouze aktivní sbory.
pí.Kolovratníková (účetní obce): takovéto výdaje se dají předpokládat a bylo by vhodné je zařadit do rozpočtu obce. Jednotlivé sbory předložily koncem roku 2006 návrhy požadavků, které byly zohledněny v rozpočtu obce. O 110.výročí založení v Rozběřicích v uvedeném termínu ještě nevěděli?
JUDr.Zlatohlávková: uvedená akce nemá jenom místní význam a není určena jenom pro občany z Rozběřic a navrhuje příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání „Oddechového odpoledne“ ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 125/2007: pro 6, proti 2, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání „Oddechového odpoledne“ ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 126/2007: pro 2, proti 8, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání „Oddechového odpoledne“ ve výši 12.000,- Kč
Hlasování o usnesení č. 127/2007: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

- starosta: seznámil přítomné s posudkem dokumentace vlivu R35 v úseku Úlibice-Hradec Králové na životní prostředí. Na územním plánu ukázal místa, kde budou dle uvedeného posudku postaveny protihlukové bariéry. Jako nejčerstvější zprávu předložil přítomným pozvánku na veřejné projednání, které se bude konat ve čtvrtek 31.5.2007 v Hořicích. Pozvánka bude zveřejněna běžnými způsoby.
p.Skořepa: v prostoru železničního nadjezdu by bariéra neměla být přerušena.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje v každé místní části připravit petici na podporu protihlukových opatření.
Ing..Derner: projednávání by se mělo zúčastnit co nejvíce lidí.
- pí.Dubická: proč nebyla schválena jejich žádost na stavbu pergoly na pozemku, který je majetkem obce a proč byl prodán pozemek p.Holubovi bez souhlasu nájemníků domu čp.5.
starosta: seznámil přítomné se žádostí o pozemek a s výsledkem hlasování. Ve věci prodeje pozemku byly provedeny všechny potřebné kroky včetně vyvěšení na Úřední desku.
- p.Doležal: upozornil na nutnou opravu mostku přes Melounku.
- pí.Kulhánková: upozornila na stav komunikace od čp. 31 k čp.24.
starosta: bude opravena asfaltovým recyklátem a vzhledem ke stížnostem na projíždějící auta zneprůjezdněna betonovou rourou.
ing.Šandera: po provedené revizi veřejného osvětlení je tento úsek zařazen mezi úseky s chybějícím veřejným osvětlením. Co se týká kvality komunikace je v našich obcích komunikace v havarijním stavu v Rosnicích.
- p.Kulhánek: v souvislosti s výstavbou rodinného domu se zeptal na stav splaškové kanalizace a upozornil na znečištění obce psími výkaly.
- p.Štefanka: nutno rozšířit sběrné místo na Lípě o další kontejner na plasty.
- p.Dvořák: připomněl uskladněné nátěrové hmoty na fasádu hasičské zbrojnice upozornil na praskliny na herní sestavě na Lípě.
- MVDr.Novák: vyjádřil nespokojenost se stavem příkopů (odpadky atd.) a navrhuje oslovit jednotlivé sbory v této věci.
p.Štefanka: čištění a údržba příkopů je záležitostí majitele nebo správce, kterým je SÚS Královéhradeckého kraje.
p.Martínek: kam máme v současné době dávat odpadky z košů a z prováděných sběrů po přikopech nebo po obcích?

7) ředitel ZŠ předložil návrh provozu MŠ v době prázdnin:
- MŠ Chlum 2.7. – 24.8. zavřeno a 27.8. zahájení provozu (8 týdnů odstávka)
- MŠ Všestary do 13.7. a od 27.8. v provozu (6 týdnů odstávka)
- ŠJ odstávka od 13.8. do 17.8.
ing.Derner: provoz MŠ se v době prázdnin nevyplatí a i učitelky si musejí vybrat dovolenou.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí úpravu provozní doby mateřských škol po dobu letních prázdnin ve školním roce 2006-2007.
Hlasování o usnesení č. 128/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8) studie rekonstrukce nebytových prostor v čp. 53 ve Všestarech (cukrárny) byla již ZO projednávána. V případě zahájení rekonstrukce je navrhnut postup:
- el.rozvodů ve stávajícím rozsahu
- požadované úpravy v části výrobna
- obklady v části prodejna
p.Martínek: navrhuje pozvat na příští zasedání ZO provozovatelku cukrárny.
ing.Šandera: chce zastupitelstvo cukrárnu a je ochotno financovat rekonstrukci cukrárny?
p.Martínek: navrhuje cukrárnu zrekonstruovat a zvýšit nájemné a nebo zrušit a přestavět na byt.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje financování rekonstrukce nebytových prostor v čp.53 ve Všestarech (cukrárna) z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 129/2007: pro 2, proti 9, zdržel se hlasování 2 – bylo zamítnuto.

9) smluvní nájemné za bazén bylo projednáváno ZO dne 15.3.2007. Na základě usnesení měl finanční výbor provést rozbor hospodaření v krytém bazénu. Nezávisle na tomto rozboru navrhuje správce upravit částku za smluvní pronájmy na 600,- Kč/hod. Dále navrhuje ještě upravit cenu za saunu mimo provozní dobu z 1.000,- na 1200,- Kč za cyklus (dvě hodiny).
ing.Derner: pro rozbor hospodaření krytého bazénu (viz.usnesení č.77/2007) nebyly zatím poskytnuty finančnímu výboru všechny potřebné podklady. Jinak souhlasí s úpravami nájemného tak jak byly navrženy.
Ing.Šandera: souhlasí s navrhnutým zvýšením smluvního nájemného a ceny za saunování.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi, aby ve spolupráci s účetní obce zajistil předání požadovaných dokladů potřebných pro splnění usnesení č. 77/2007.
Hlasování o usnesení č. 130/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 600,- Kč/hod za smluvní pronájmy bazénu a dále upravuje cenu za saunu na 1.200,- Kč/cyklus (2 hod).
Hlasování o usnesení č. 131/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

10) nabídku na výrobu žebříku s požárním košem na budovu hasičské zbrojnice na Lípě předložila firma Jiří Vondrus-zámečnictví (IČO:70178267) ve výši 22.086,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednávku žebříku s požárním košem na budovu hasičské zbrojnice na Lípě dle nabídky firmy Jiří Vondrus-zámečnictví (IČO: 70178267) ve výši 22.086,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 132/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

11) p.Gabriel seznámil přítomné se „Zprávou Kontrolního výboru o přezkoumání smluv pronájmu a nájmu budov a obecního majetku ve Všestarech“ a navrhl připravit zvýšení nájemného z bytů. Dále navrhuje vypovědět všechny smlouvy o pronájmech k 31.12.2007 a stanovit nové podmínky.
JUDr.Zlatohlávková: nabídla zpracování nových nájmů.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o přezkoumání smluv z pronájmu a nájmu budov a obecního majetku.
Hlasování o usnesení č. 133/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

12) společnost Asekol s.r.o., (IČO: 27373231) předložilo nové znění smlouvy na zpětný odběr elektro zařízení, ve které je zapracován příspěvek pro obce ve výši 850,- Kč za vykázané pololetí.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení se společností ASEKOL (IČO:127373231).
Hlasování o usnesení č. 134/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) radu obcí pro udržitelný rozvoj (zák. o územním plánování a stavebním řádu) zřizuje za souhlasu obcí správního území starosta obce s rozšířenou působností (primátor) a projednává územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) pro obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a vyhodnocení vlivů územních plánů a vydává k nim své stanovisko, popř.vyjádření.

14) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v sále hospůdky „U Kabiho“ ve V?estarech bylo ukončeo ve 23.00 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018