Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti SDH Rozběřice.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický,
Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera,
Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Nepřítomen: MVDr.Michal Novák, Přemysl Vecek
Nepřítomen od: 22.15 hod ing.Michal Derner (po usnesení č.105/2007)
Zahájeno: 18.15 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) ZŠ
5) Různé – podněty místních občanů
6) Neinvestiční náklady na žáka
7) Řádná valná hromada VAK, HK a.s.
8) Změna č.2 ÚPO
9) Splašková kanalizace Všestary
10) Výběrové řízení na opravu návsi ve Bříze
11) Údržba zeleně
12) Komise za ŽP
13) Zřízení věcného břemene
14) Různé
15) Závěr
…………………………………………………………………………………………………................................. 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Usnesení k projednávaným bodům budou přijímány průběžně. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byly vzneseny tyto námitky:
- výsledek hlasování o usnesení č. 73/2007 uvedený v zápisu se rozchází s výsledkem uvedeným v příloze č.1 zápisu ze zasedání ZO ze dne 15.3.2007. Správný průběh a výsledek hlasování je: pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.
- text usnesení č. 50/2007 přes provedenou záměnu slov je špatně formulovaný. Návrh znění textu „ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007 na straně příjmů ve výši 14.674,91 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 18.019,91 tis.Kč, kdy schodek ve výši 3.345,00 tis.Kč mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem na účtu.“

Návrh usnesení č.81/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.3.2007.
Hlasování o usnesení č. 81/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.
- p.Gabriel požádal o doplnění do bodu č.5 jednání úpravy na křižovatce v Rozběřicích (zvonička, křížek …).
- p.Štefanka: navrhuje posunout zahájení jednání ZO zpět na 19.00 hodin.

Návrh usnesení č.82/2007: ZO navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 82/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Josef Pešek a Josef Štefanka. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Návrh usnesení č.83/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 19.4.2007 p.Josefa Peška a p.Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 83/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

3) kontrola usnesení:
- č.22/2006 o směrnici na zařazování majetku a o sociálním fondu – splněno.
- č.68/2006 o odkoupení pozemku pod „hřbitovní“ komunikaci – úkol trvá.
- č.74/2006 o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o odkoupení pozemků příjezdové cesty k čp.95 a čp.174 ve Všestarech – úkol trvá.
- č.20/2007 o směrnici o krizových situacích – úkol trvá.
- č.28/2007 o revizi nájemních smluv – úkol trvá.
- č.64/2007 o výběrovém řízení na modernizaci II.stupně ZŠ – úkol trvá.

Návrh usnesení č.84/2007: ZO pověřuje Investiční komisi otevřením a vyhodnocením předložených nabídek a pověřuje radu obce schválením dodavatele na zpracování projektové dokumentace na modernizaci budovy II.stupně ZŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 84/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- č.65/2007 o všesportovním areálu „Sokolovna“ – úkol trvá.
- č.79/2007 o komunikaci, krajnicích a chodnících na Chlumu – úkol trvá.
- č.80/2007 o opatřeních k prováděné údržbě zeleně – splněno.


4) ředitel příspěvkové organizace obce „Základní škola a mateřská škola, Všestary“ (dále jen „ZŠ“) PaedDr.Petr Fikejz předložil ZO rozklíčování položek rozpočtu ZŠ na rok 2007. Dále informoval ZO o vypracovaných podkladech pro stanovení neinvestičních nákladů na žáka na rok 2007 (jsou připraveny k projednání radou) a seznámil ZO s průběhem třídních schůzek v MŠ Všestary, kde se projednávaly výhrady rodičů proti postupu učitelek při jednání s dětmi a s opatřeními, která byla k tomuto chování přijata. Mimo to informoval ZO o pomluvách, které o MŠ kolují a které rozšiřují někteří rodiče.
- JUDr.Zlatohlávková: do jaké výše je škola pojištěna proti trvalým následkům na zdraví a požaduje ještě upřesnění příjmů a výdajů spojených s tělocvičnou a příjmů od států a od obce.
- ing.Skořepová: jestli vede ZŠ jeden nebo dva účty a co se skrývá pod položkou učební pomůcky a ostatní spotřební materiál.
- ing.Derner: rozpočet ZŠ na rok 2008 zpracovat formou rozpočtu na straně příjmů a rozpočtu na straně výdajů. Dále vyjádřil poděkování p.řediteli za fungování MŠ ve Všestarech
- p.Dvořák: bude přes léto zavřená MŠ na Chlumu?
- p.Matějovský: bylo by vhodné psát komentáře k navýšení rozpočtových položek.
- PaedDr. Fikej: přes léto bude MŠ na Chlumu zavřena a k dispozici bude MŠ ve Všestarech. ZŠ vede dva účty (ŠJ má samostatný účet). Další bude předloženo ZO k příštímu jednání.

Návrh usnesení č.85/2007: ZO přijímá podané vysvětlení ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola, Všestary, k rozpočtu organizace na rok 2007.
Hlasování o usnesení č. 85/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení č.86/2007: ZO pověřuje radu obce případným rozhodnutím o uzavření pojištění proti trvalým následkům na základě předloženého návrhu ředitele ZŠ.
Hlasování o usnesení č. 86/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) různé – podněty občanů v místě:
- p.Gabriel: upozornil na havarijní stav zvoničky a vznesl požadavek na celkovou úpravu, to znamená restaurace pomníku včetně oplocení a sadových úprav.
Ing.Skořepová: nechat zpracovat posudek na opravu zvoničky.
JUDr.Zlatohlávková: dle jejího názoru není chodník od silnice 35/I.tř. nutný a doporučuje se zaměřit na úsek cca od Netušilů k novým rodinným domkům.
starosta: největším problémem je průjezd Rozběřicemi, který spojuje Hořickou a Jaroměřskou silnici. Navrhuje v rámci úprav kolem zvoničky vytvořit zpomalovací retardér pouhým přesměrováním průjezdu do části pod zvoničkou. Tímto opatřením by se odbourala veškerá nákladní doprava.
p.Štefanka: doporučuje úpravy v Rozběřicích spojit s výstavbou chodníků na Lípě.

Návrh usnesení č.87/2007: ZO ukládá účetní obce, ing.Skořepové a řediteli ZŠ zpracováním přílohy k darovací smlouvě, kterou se daruje movitý majetek obce příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary.
Hlasování o usnesení č. 87/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení č.88/2007: ZO ukládá starostovi zajistit nabídku na opravu zvoničky v Rozběřicích.
Hlasování o usnesení č. 88/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

- p.Gabriel: Dále se zmínil o veřejném osvětlení, které v části na Neděliště chybí a chybí i v ulici, kde se staví dva nové rodinné domy.
ing.Skořepová: proč se u nás svítí jenom do 11 nebo do 12 hodin?
JUDr.Zlatohlávková: veřejné osvětlení chybí i u p.Balady.
starosta: veřejné osvětlení je nutno doplnit mimo Rozběřice ještě v Rosnicích a Rosnice-Bor, možná i rozmezí Chlumu a Lípy. Veřejné osvětlení musí být v činnosti na komunikacích I.tř., je to povinností obce. Jinak se v místních částech zhasíná cca ve 12.00 hodin a rozsvěcí tak, aby se svítilo k prvním ranním spojům na Hradec Králové.

Návrh usnesení č.89/2007: ZO schvaluje zařazení úpravy návsi v Rozběřicích do rámcového plánu práce na volební období 2006-2010, který byl schválen usnesením č.20/2006.
Hlasování o usnesení č. 89/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení č.90/2007: ZO pověřuje starostu obce a ing.Šanderu přípravou návrhu na doplnění veřejného osvětlení v místních částech obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 90/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

- p.Černý: vyjádřil poděkování ZO za podporu Rozběřských hasičů a prezentoval účast hasičského družstva na memoriálu, který se konal v Březhradě a kde obsadili ve velké konkurenci třetí místo.

6) Město Nechanice (IČO: 00269191) předložilo Obci Všestary smlouvu o hrazení neinvestičních výdajů na žáka na rok 2007, na žáka Základní školy a Mateřské školy, Nechanice, okres Hradec Králové ve výši 4.950,- Kč.

Návrh usnesení č. 91/2007: ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáky Základní a Mateřské školy, Nechanice ve výši 4.900,- Kč na rok 2007, které budou uhrazeny městu Nechanice, jejímu zřizovateli. Hlasování o usnesení č. 91/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

7) VAK, HK a.s. (IČO: 48172898)svolal na 6.6.2007 Řádnou valnou hromadu. Pro jednání je nutno prokázat oprávnění k jednání rozhodnutím ZO o delegaci zástupce akcionáře. Dosavadním zástupcem obce na jednáních byl starosta.

Návrh usnesení č. 92/2007: ZO deleguje p.Josefa Macháčka, starostu obce na jednání Řádné Valné hromady VAK a.s., která se bude konat 6.6.2007.
Hlasování o usnesení č. 92/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

8) změna č.2 ÚPO: pro přípravu změny jsou nutné následující kroky:
a) rozhodnout o pořízení změny
b) zvolit určeného zastupitele
c) uložit určenému zastupiteli spolupráci s úřadem územního plánování
Na minulém zasedání byl proveden pouze první bod.
- Ing.Skořepová: navrhuje vybrat a zvolit určeného zastupitele z řad zastupitelstva mimo starosty.

Návrh usnesení č. 93/2007: ZO určuje p.Josefa Macháčka, starostu obce jako zastupitele ve věci pořízení Změny č.2 ÚPO Všestary.
Hlasování o usnesení č. 93/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 94/2007: ZO ukládá určenému zastupiteli spolupracovat s úřadem územního plánování.
Hlasování o usnesení č. 94/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Na zpracování změny byly doručeny dvě nabídky v rozsahu jedné lokality v jednom k.ú.:
- ARCHITEP s.r.o.(IČO: 25951475) v celkové výši 47.600,- Kč.
- ing.arch.Karel Novotný (IČO: 44385803) v celkové výši 42.000,- Kč. Cena je stanovena za předpokladu, že nebude požadavek na zpracování EIA (posouzení vlivu na ŽP).
- Ing.Skořepová: požaduje rozklíčování částky za provedení změny ÚPO a vliv dalších úprav v jiných katastrálních územích na cenu.

Návrh usnesení č. 95/2007: ZO odkládá rozhodnutí o uchazeči o zpracování změny č.2 ÚPO Všestary na příští zasedání ZO po předložení doplňujících informací.
Hlasování o usnesení č. 95/2007: pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 96/2007: ZO ukládá starostovi a ing.Šanderovi doplnit zadávací podmínky na zpracování změny č.2 ÚPO Všestary.
Hlasování o usnesení č. 96/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

9) Multiaqua s.r.o. (IČO: 60113111) jako zpracovatel projektové dokumentace „Všestary - kanalizace a ČS“předložil ZO ke zvážení návrh dodatku č.2 k SOD, jehož předmětem je navýšení ceny prací na jednostupňové projektové dokumentaci o 19.200,- Kč (+ DPH).
- JUDr.Zlatohlávková: SOD se jeví z hlediska pořizování dodatků jako nevýhodná.
ing.Skořepová: navrhuje ukončit SOD a sepsat nový dodatek s rozpisem důvodů navýšení ceny.
Návrh usnesení č. 97/2007: ZO schvaluje dodatek č.2 k SOD se spol.Multiaqua s.r.o. (IČO: 601131111) o navýšení ceny prací na jednostupňovém projektu „Všestary – Kanalizace a ČS“ o částku 19.200,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 97/2007: pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 5 – bylo zamítnuto.

Poslední úsek, který je v projednávání je v těsné blízkosti křížení D11 a R35. Majitelé pozemků podmínili vydání souhlasu s uložením věcného břemene na pozemku p.č.306/19 v k.ú.Bříza splněním následujících požadavků:
a) dohodnuté podmínky věcného břemene budou závazné i pro eventuelního
budoucího nabyvatele stavby a bez jeho souhlasu nebude převod nebo prodej
uskutečněn
b) v případě potřeby bude umožněno napojení na trasu splaškové kanalizace
c) provedení splaškové kanalizace v místech našeho pozemku bude takové, že umožní
bez jejího poškození zemědělskou činnost na pozemcích a to i v ochranném pásmu
d) při jakýchkoliv zásazích na pozemku v souvislosti se splaškovou kanalizací budou
vždy místa poškození neprodleně uvedena do původního stavu nebo bude
provedena úhrada škody na vegetaci
e) kanalizace bude uložena na hraně pozemku p.č. 306/19 nebo na hraně uvažované
obslužné komunikace a našeho pozemku a bude umožněn sjezd ze silnice na
pozemek bez poškození kanalizace
f) založení věcného břemene bude úplatné dle stávajících předpisů
g) splašková kanalizace neovlivní zavlažovací systém
h) po realizaci stavby nedojde ke zhoršení bonity zemědělské půdy
ad.f) pro VAK je v těchto místech obecně stanovena výše jednorázové úhrady ve výši 40,- Kč/mb. Úsek dotčený stavbou je cca 230 m. Skutečná délka věcného břemene bude stanovena už po geodetickém zaměření.

Návrh usnesení č. 98/2007: ZO schvaluje podmínky smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na kanalizační přivaděč mezi Obcí Všestary na straně jedné a majiteli pozemku p.č.306/19 v k.ú. Bříza na straně druhé. Podmínky smlouvy jsou stanoveny takto:
a) dohodnuté podmínky věcného břemene budou závazné i pro eventuelního
budoucího nabyvatele stavby a bez jeho souhlasu nebude převod nebo prodej
uskutečněn
b) v případě potřeby bude umožněno napojení na trasu splaškové kanalizace
c) provedení splaškové kanalizace v místech našeho pozemku bude takové, že umožní
bez jejího poškození zemědělskou činnost na pozemcích a to i v ochranném pásmu
d) při jakýchkoliv zásazích na pozemku v souvislosti se splaškovou kanalizací budou
vždy místa poškození neprodleně uvedena do původního stavu nebo bude
provedena úhrada škody na vegetaci
e) kanalizace bude uložena na hraně pozemku p.č. 306/19 nebo na hraně uvažované
obslužné komunikace a našeho pozemku a bude umožněn sjezd ze silnice na
pozemek bez poškození kanalizace
f) jednorázová úhrada za založení věcného břemene je stanovena ve výši 40,- Kč/mb a
skutečná délka věcného břemene bude stanovena už po geodetickém zaměření
g) splašková kanalizace neovlivní zavlažovací systém
h) po realizaci stavby nedojde ke zhoršení bonity zemědělské půdy
Hlasování o usnesení č. 98/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

10) pro opravu návsi ve Bříze je nutné vybrat společnosti, které budou osloveny ve výběrovém řízení a návrh na stavební dozor.
- JUDr.Zlatohlávková: navrhuje oslovit úplně nové firmy.
- Ing.Derner: navrhuje oslovit 5 až 7 firem.
- starosta: navrhuje, aby zastupitelé předložili návrhy dodavatelů radě obce, která vybere firmy k oslovení pro podání nabídky na uvedenou zakázku.
- Ing.Skořepová: navrhuje neoslovovat společnosti Colas a Josef Munzar.
- p.Pešek: v případě stavebního dozoru doporučuje angažovat např. fundovaného důchodce.

Návrh usnesení č. 99/2007: ZO pověřuje radu obce výběrem firem pro oslovení na podání nabídky na realizaci díla „Všestary – Bříza, oprava návsi“.
Hlasování o usnesení č. 99/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

11) firma Jan Lipenský-BOBR (IČO: 65672810), Sendražice 7, ukončila ošetření vzrostlých stromů a zahájí náhradní výsadbu za pokácené kulové javory ve Všestarech. Byly uhrazeny tyto faktury: - dílčí za ošetření vzrostlých stromů ve výši 102.245,- Kč
- zálohová na nákup nové výsadby ve výši 70.000,- Kč
Po ukončení prací je připravena faktura ve výši 110.432,- Kč za provedené práce na ošetření stromů (asanace, prořez, vazba). Vzhledem k pokročilé době byly na podzim přesunuty ještě dodělávky (na Lípě soustromí u přechodu a v Rosnicích javorová alej) za částku ve výši 22.134,- Kč a bude ještě dofakturována výsadba ve Všestarech.

Návrh usnesení č. 100/2007: ZO schvaluje úhradu faktur za provedené práce při údržbě veřejné zeleně v celkové výši 282.677,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 100/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

12) p.Martínek seznámil ZO s dosavadní činností Komise pro životní prostředí. Mimo spalování odpadů, které bylo komisí projednáno se případné přestupky řeší ústní domluvou. Nejzávažnějším bodem jednání komise zatím byla stížnost na firmu Bauerinterier, která v samotném závěru topné sezóny znehodnotila všestarské ovzduší nad únosnou mez. Dále byl proveden soupis nedostatků s využíváním veřejného prostranství ve všech místních částech.

13) ČEZ Distribuce a.s. (IČ: 27232425) předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na zařízení rozvodu kabelového vedení NN v délce 54 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč. Jedná se o kabelové vedení pro zasíťování stavebních parcel v k.ú.Lípa.

Návrh usnesení č. 101/2007: ZO schvaluje smlouvu č. IV-12-2002725/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelové vedení NN uložené v pozemku p.č. 302 v k.ú. Lípa mezi obcí Všestary na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s. (IČ: 27232425) na straně druhé.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 101/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

14) různé:
- starosta: žádost o příspěvek na částečnou dotaci provozu domu pro těhotné ženy zaslala O.p.s.Dlaň životu (IČO: 26806541) se sídlem v Moravské Ostravě.

Návrh usnesení č. 102/2007: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na částečnou dotaci provozu domu pro těhotné ženy O.p.s.Dlaň životu (IČO: 26806541) se sídlem v Moravské Ostravě.
Hlasování o usnesení č. 102/2007: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 2 – bylo zamítnuto.

- starosta: firma Hana Šanderová, přípravné práce pro stavby (IČO: 72888369) připravila vyúčtování zemních prací, které byly provedeny v rámci transferu roubené školy a demolice zděné autobusové zastávky ve Všestarech v celkové výši 18.875,80 Kč. Z příspěvku na transfer (12.000,-) bylo zatím čerpáno 1.214,- Kč. Dále bylo předloženo vyúčtování za terénní práce na „skládce“ na Lípě ve výši 19.492,20 Kč.

Návrh usnesení č. 103/2007: ZO schvaluje úhradu faktury za provedené zemní práce v rámci akce „Transfer roubené školy do Podorlického skanzenu v Krňovicích“, ve výši 18.875,8 Kč.
Hlasování o usnesení č. 103/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 104/2007: ZO schvaluje úhradu faktury za provedené zemní práce na pozemcích p.č.150/15 a 322 v k.ú.Lípa ve výši 19.492,2 Kč.
Hlasování o usnesení č. 104/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

- starosta: p.Petr Dubický předložil žádost o poskytnutí pozemku na stavbu dřevěné pergoly o rozměru 3x4 m před čp.5 na části pozemku p.č.73 v k.ú.Všestary.

Návrh usnesení č. 105/2007: ZO souhlasí s umístěním dřevěné pergoly v majetku p.Martina Dubického na pozemku p.č.73 v k.ú.Všestary , který je majetkem obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 105/2007: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno.

- starosta: na úřadě je k nahlédnutí Posudek zpracovaný dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí na projektovanou komunikaci R35 v úseku Libice-Hradec Králové.
místostarosta: k projednání ZO dojde 26.4.2007 od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Všestary.

- starosta: zatím nebyla řešena otázka cukrárny a potřebných stavebních úprav. Bude projednáno na příštím zasedání ZO.

- z minulého zasedání: výměna techniky JPO v Rosnicích. Stávající technika ke směně: Praga RN AS-16, převedeno v roce 1998 bez STK, v inventurách vedeno v ceně 20.000,- Kč. Připravená technika na výměnu ARO 2400 s platnou STK. Partner pro převod: p.Tomáš Kunsta z Libnikovic (Třebechovice pod Orebem). Je členem Klubu vojenské historie (www.t-s-27.net ).

Návrh usnesení č. 106/2007: ZO schvaluje provedení výměny vozidla Praga RN AS 16, které je v užívání jednotky SDH Rosnice za vozidlo ARO 2400 na zajištění mobilnosti uvedené jednotky.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 106/2007: pro 10, proti 2, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: na minulém zasedání byl projednáván požadavek na příspěvek ve výši 10.000,- Kč na 2.ročník vzpomínkového tažení, kterého se zúčastní cca 200 vojáků, podal KHV Nový Bydžov, os. (IČO: 27054993).
- Ing.Skořepová: navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
- p.Martínek: navrhuje 7.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 107/2007: ZO schvaluje příspěvek KVH Nový Bydžov (IČO: 27054993) na uspořádání 2. ročníku vzpomínkového tažení ve výši 7.000,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10
Hlasování o usnesení č. 107/2007: pro 4, proti 1, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 108/2007: ZO schvaluje příspěvek KVH Nový Bydžov (IČO: 27054993) na uspořádání 2. ročníku vzpomínkového tažení ve výši 5.000,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10
Hlasování o usnesení č. 108/2007: pro 4, proti 1, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 109/2007: ZO schvaluje příspěvek KVH Nový Bydžov (IČO: 27054993) na uspořádání 2. ročníku vzpomínkového tažení ve výši 10.000,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 109/2007: pro 8, proti 2, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

- starosta: Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310), Všestary 38, podala žádost o příspěvek na úhradu nájemného parního vlaku ve výši 30.000,- Kč, který bude jezdit na trase HK-Všestary a zpět v rámci 8.ročníku TT víkendu. Příspěvek je určen na zajištění historického provozu na uvedené trati.
Ing.Šandera: navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
p.Štefanka: navrhuje příspěvek neposkytovat.

Návrh usnesení č. 110/2007: ZO schvaluje neposkytnutí příspěvku spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 110/2007: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 111/2007: ZO schvaluje příspěvek spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu ve výši 5.000,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 111/2007: pro 5, proti 3, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 112/2007: ZO schvaluje příspěvek spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu ve výši 30.000,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 112/2007: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

p.Martinek: poskytnout pomoc pouze formou služeb.

Návrh usnesení č. 113/2007: ZO schvaluje příspěvek spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu formou technické pomoci.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 113/2007: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: nominace na Valnou hromadu DSO „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“, která se uskuteční v první polovině května. Poslední hromady se zúčastnili ing.Pavel Šandera, p.Josef Štefanka a Josef Pešek.

Návrh usnesení č. 114/2007: ZO deleguje ing.Pavla Šanderu, p.Josefa Peška a p.Josefa Štefanku na zasedání Valné hromady svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 114/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno.

- starosta: firma Michaela Dočekalová (IČO: 68710925), Kuřim, provedla montáž dodaných herních prvků v místních částech Chlum (42.023,- Kč), Rosnice (42.023,- Kč) a Rozběřice (42.023,- Kč). Mimo to byla nainstalována ještě pružinová houpadla v obou MŠ (25.783,- Kč). Ještě zbývá dodělat ohrazení z kulatiny (celkem cca 7.000,- Kč) pro oblázkové dopadové plochy (celkem cca 7000,- Kč).
JUDr.Zlatohlávková: proč se navyšují nabídnuté ceny o další dodělávky.
p.Gabriel: při montáži herních prvků došlo k poškození betonové lavičky a stolu.

Návrh usnesení č. 115/2007: ZO schvaluje úhradu faktur za dodávku a montáž dětských hřišť v místních částech Chlum, Rosnice, Rozběřice a pružinových houpadel do obou MŠ v celkové výši 151.852,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Hlasování o usnesení č. 115/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- p.Štefanka: navrhuje vrátit začátky zasedání ZO zpět na 19.00 hod. Ve věci poskytování příspěvků a dotací zpracovat pravidla pro jejich poskytování.
p.Gabriel: přednesl požadavek rozběřských hasičů o zajištění vlastní vývěskové desky.

15) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti SDH Rozběřice bylo ukončeno ve 23.30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Josef Pešek a Josef Štefanka
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018