Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti OÚ Všestary.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel,
Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, ing.Božena Skořepová,
ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Josef Pešek přítomen od 18.40 hod (od usnesení č. 63/2007)
Bc.Martin Lučický přítomen od 18.50 hod (od usnesení č. 63/2007)
Omluveni: MVDr.Michal Novák, Přemysl Vecek
Zahájeno: 18.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z jednání RO
5) Z jednání investiční komise
6) Petice Spolku pro obnovu venkova (dále jen „SPOV“)
7) Úhrada došlých faktur
8) Letecké snímky
9) Výměna požárního auta
10) Pronájem nebytových prostor
11) Místní akční skupina (dále jen „MAS“)
12) Podnět pro změnu č.2 Územního plánu obce (dále jen „ÚPO“)
13) Smluvní nájmy bazénu a sauny
14) Všestarské autobusové zastávky
15) Žádosti o příspěvky a předložené nabídky
16) Různé
17) Závěr
…………………………………………………………………………………………………................................. 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byly vzneseny tyto námitky:
- ing.Skořepová: v usnesení č.50/2007 nahradit slovo „schodkový“ slovem „nevyrovnaný“.
- JUDr.Zlatohlávková: v usnesení č.40/2007 nahradit slovo „odměnu“ slovem „dar“ a dále doplnit text „ …. v hodnotě cca 30.000,- Kč.“
- JUDr.Zlatohlávková: v usnesení č.56/2007 doplnit dodavatele prací „Jan Lipenský.BOBR (IČO: 65672810).

Návrh usnesení: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.2.2006.
Hlasování o usnesení č. 60/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.
- Ing.Skořepová: navrhuje přesunout bod č.16-různé za bod č.4.
- p.Černička: přítomná veřejnost by měla mít možnost připomínkovat projednávané záležitosti.
- ing.Šandera: v programu jednání by měl být zařazen bod, kde by mohly být vzneseny připomínky občanů.
- starosta: v programu jednání je bod „různé“, ve kterém se mimo připravené věci, které měly spíše informativní charakter, vyjadřovali i občané, kteří se veřejných zasedání zúčastňují. Připomínky byly v rámci možností zodpovězeny ihned popř.zařazeny na program dalšího jednání ZO.

Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 61/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Radoslav Dvořák a Jan Martínek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 15.3.2007 p.Radovana Dvořáka a p.Jana Martínka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 62/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

3) kontrola usnesení:
č.49/2007: na rozklíčování položek rozpočtu školy bude ředitel ZŠ pozván na příští zasedání ZO.
- rozbor hospodaření bazénu.

4) RO projednala na svém zasedání, které se konalo 1.3. program jednání ZO. Úkol přípravy povodňového plánu všech obcí trvá.

5) z jednání investiční komise (dále jen „IK“) ze dne 1.3.: IK navrhuje rozšíření investiční komise o pí.Ivu Slavíkovou, zpracovat projekt na rekonstrukci a modernizaci budovy ZŠ II.st. v následujícím rozsahu: rekonstrukce střechy včetně navrhované půdní vestavby, zateplení budovy (škola a tělocvična), výměna oken, oprava fasády, rekonstrukce palubovky a nádvoří školy. Uvedený projekt navrhují na základě konzultace na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje spojit s projektem areálu „Sokolovna“. Pro financování této akce byla doporučena příprava na čerpání dotací z Norských fondů, které podporují projekty, které se dají spojit se školou.
V návaznosti na tomto jednání připravil starosta a ing.Šandera návrh zpracovatelů dokumentace:
- čp.57 ZŠ (včetně tělocvičny) … arch.Král, Hradec Králové a ing.arch.Jan Zima, Chlumec nad
Cidlinou.
- projekt „Sokolovna“ je ve fázi zpracování studie.
- čp.35 OÚ …Obchodní projekt HK v.o.s.
Obchodní projekt HK v.o.s. předložil nabídku na akci „Obecní úřad Všestary-zateplení fasád, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků, výměna oken a energetické posouzení objektu“, v těchto stupních (bez DPH):
- PD pro SP a realizaci stavby ………….. 63.393,- Kč
- digitální zaměření ……………………... 25.000,- Kč
- dokladová část včetně SP …..………….. 7.458,- Kč
ing.Šandera: vyhlášení výzev Norských fondů se předpokládá v květnu 2007. Projektovou dokumentaci na ZŠ a Sokolovnu připravovat zatím nezávisle na sobě a na závěr je spojit do jednoho celku. Ve věci budovy OÚ navrhuje rozšířit projekt ještě o dokumentaci na byt v půdních prostorách ke stavebnímu povolení.
ing.Derner: navrhuje zvážit možnost vybudování dvou sociálních (startovacích) bytů.

Návrh usnesení: ZO souhlasí se zahájením výběrového řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci ZŠ II.st. v počtu 2 uchazečů.
Hlasování o usnesení č. 63/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ II.st.
Hlasování o usnesení č. 64/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: : ZO pověřuje investiční komisi přípravou projektu „Všesportovní areál Sokolovna“.
Hlasování o usnesení č. 65/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na akci „Obecní úřad Všestary-zateplení fasády, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků, výměna oken a energetické posouzení objektu“, dle nabídky společnosti Obchodní projekt HK v.o.s. (IČO: 25297066) v konečné výši 159.269,- Kč (bez DPH).
Hlasování o usnesení č. 66/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s rozšířením projektové dokumentace na akci „Obecní úřad Všestary-zateplení fasády, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků, výměna oken a energetické posouzení objektu“ o studii přestavby půdního prostoru na bytový fond.
Hlasování o usnesení č. 67/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

6) různé – podněty přítomných občanů:
- p.Černička: upozornil na problém volně pobíhajících psů v obci, potřebu dalšího kontejneru na plasty a na dešťové vody, které stékají z komunikace přes zavezené příkopy v části Všestar od nádraží k motorestu Piccolo. Problém volně pobíhajících psů pak specifikoval pouze na jednoho, a to psa pí.Bělohubé.
p.Martínek: projedná s pí.Bělohubou opakované volné pobíhání jejího psa.
starosta: volně pobíhající psi řeší Obecně závazná vyhláška, ve které jsou uvedeny i sankce. Pro posílení sběrného místa u nádraží byl již objednán další kontejner na plasty. Dešťové vody, které stékají z komunikace budou řešeny v rámci výstavby chodníku po uložení splaškové kanalizace. Návrh na dokončení chodníku v této části obce byl v ZO projednáván v roce 2004 a byl odložen.

- ing.Derner: upozornil na komunikaci pod nadjezdem, která slouží i jako obslužná komunikace sběrného místa.

- pí.Svatoňová: v rámci aktivit, které má TJ Sokol Všestary v krytém bazénu požádala ZO o nenavyšování smluvních cen na již sjednané akce.
starosta: úprava smluvních cen je zařazena na program jednání ZO.

7) SPOV zpracoval „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“, která byla připravena na základě nezájmu státu o český venkov. Výstupem petice je požadavek na poslance a senátory Parlamentu ČR, aby učinili následující kroky:
- změna zákona o rozpočtovém určení daní.
- přijetí samostatného zákona o venkově ČR.
- přejmenovat Ministerstvo zemědělství na Ministerstvo venkova
- naplnit závazky ČR z Evropské charty místní samosprávy

Návrh usnesení: ZO se připojuje k „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova.“
Hlasování o usnesení č. 68/2007: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

8) úhrada vystavených faktur:
- 19.468,40 Kč - ing.Jan Vašata-VATOP (IČO: 11145692) za zaměření a zakreslení stavební části (dokumentace budovy nebyla k dispozici). Rekonstrukce ústředního topení v budově II.stupně ZŠ.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s úhradou faktury od projekční kanceláře ing.Jan Vašata-VATOP (IČO: 11145692) ve výši 19.468,40 Kč - za zaměření a zakreslení stavební části budovy ZŠ II.st. ve Všestarech, které bylo provedeno v souvislosti s úpravou ústředního topení.
Hlasování o usnesení č. 69/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

9) společnost Jas Air (IČO: 63887321) předložila nabídku na zpracování leteckých snímků Obce Všestary. Po projednání vhledem k rozsahu území byly doporučeny tři kolmé snímky a jejich zpracování do fotografií velikosti 120 x 120 cm. Cenová nabídka je 16.400,- Kč (včetně adjustace-rámování) za 1 snímek a 5.000,- Kč za snímek na CD ROM. Celkem by snímkování vyšlo na 64.200,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje objednávku na zpracování kolmých leteckých snímků intravilánů všech místních částí Obce Všestary společností Jas Air (IČO: 63887321) za nabídkovou cenu 64.200,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 70/2007: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno

10) SDH Rosnice žádá ZO o souhlas s výměnou požárního vozidla Praga RN za vozidlo ARO 2400, které vyhovuje daleko lépe potřebám JPO.
- JUDr.Zlatohlávková: jakým způsobem a s kým bude provedena výměna. Dá se předpokládat, že jako veterán má vozidlo větší cenu než nabízené ARO.
- p.Martínek: navrhuje stávající auto Praga RN ponechat (pravděpodobně veterán) a zakoupit nabízené ARO 2400.
- p.Pešek: výměna vozidla je ve sboru projednávána již několik let. Nabízená výměna je první skutečnou reakcí ze strany zájemců.
- starosta (současně starosta SDH Rosnice): vozidlo Praga RN dle dostupných informací zatím nespadá do kategorie veteránů. Bylo již dříve nabízeno prostřednictvím inzertních novin. Bez úspěchu. Na další zasedání ZO budou připraveny požadované podklady pro zamýšlenou směnu..

11) na základě vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor (masérny) v areálu krytého bazénu se přihlásili tito zájemci:
- p.Václav Štasný z Hradce Králové (prostory měl v pronájmu v období 1997-2002).
- pí.Vlasta Petrová ze Světí.

Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu ve Všestarech za účelem provozování masérských služeb s pí.Vlastou Petrovou, Světí 9, nar.9.2.1956.
Hlasování o usnesení č. 71/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Nebytové prostory pro provozování masérských služeb byly pronajímány za nájemné ve výši 1.200,- Kč. V nové smlouvě tato částka bude rozdělena na čásku 1.000,- Kč (nájemné) a 200,- Kč (služby). Dále je navrhnuto uzavřít smlouvu na dobu určitou do 31.12.2007.

Návrh usnesení: ZO stanovuje podmínky uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu ve Všestarech za účelem provozování masérských služeb takto: měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč, za poskytované služby je stanovena částka 200,- Kč měsíčně a smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování o usnesení č. 72/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

12) 7.3. se uskutečnilo setkání starostů obcí, které jsou členy Dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) Nechanicko (IČO: 70957606), Urbanická brázda (IČO: 70971358) a Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (dále jen „OPZ 1866“, IČO: 70955280). Hlavním tématem bylo založení MAS. Základní představení MAS provedli nejdříve PhDr.Čepelka a ing.Jágr (Tima Liberec). V druhé části setkání vystoupila pí.Kuthanová a seznámila přítomné s postupem při zakládání MAS, který doplnila ing.Rejlová (euromanažerka). 5.4. proběhne ve Všestarech setkání s podnikateli (U Kabiho od 15.00 hod) a 12.4. pak ještě setkání nestátních neziskových organizací a zájmových sdružení (KD Nechanice). Výstupem setkání starostů je návrh usnesení o vstupu obce v rámci svého DSO do o.p.s.Hradecký venkov (název MAS), které bude předloženo k projednání a ke schválení v zastupitelstvech členských obcí uvedených DSO.
- JUDr.Zlatohlávková: používané zkratky nejsou jasné a prosí o plné znění názvů.
- ing.Skořepová: navrhuje vzhledem k nedostatku podkladů přesunout na příští zasedání ZO.

Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na přesunutí bodu jednání o vstupu obce do místní akční skupiny na příští zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č. 73/2007: pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vstup Obce Všestary do o.p.s. Hradecký venkov prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (IČO: 70955280).
Hlasování o usnesení č. 74/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

13) na základě jednání s p.Milošem Capouškem (majitel pozemku Informačního centra) byl doručen podnět pro zpracování změny č.2 ÚPO. V případě, že chce obec pořídit a provést směnu je nutno:
a) rozhodnout o pořízení změny
b) zvolit určeného zastupitele
c) uložit určenému zastupiteli spolupráci s úřadem územního plánování
V souvislosti s tím byla doručena i nabídka na pořízení změny od ARCHITEP s.r.o.(IČ: 25951475) v celkové výši 47.600,- Kč. O další nabídku na zpracování změny bude požádán zpracovatel ÚPO ing.arch.Králík. Nabídky budou posouzeny na dalším zasedání ZO.
- ing.Šandera: zpracování změny ÚPO i v digitální formě.

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr zpracování Změny č.2 Územního plánu Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 75/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

14) v současné době je krytý bazán pronajímán na základě objednávek (Plavecká škola Zeva, ZŠ Býšť, Krajský soud HK, TJ Sokol Všestary a pí.Macháčková-plavání dětí), které jsou přijmuty až do konce měsíce června za hodinovou sazbu 500,- Kč. Plavecké škole Zeva je vzhledem k pronájmu dalších prostor fakturováno 600,- Kč/hod a 25,- Kč/hod a osobu za plavání maminek. Mimo to je bazén smluvně pronajmut Klubu Běchtěreviků do konce roku 2007 za 400,- Kč/hod. a žáci ZŠ (a MŠ) Všestary v rámci vyučovacích hodin platí 10,- Kč/hod.
- p.Neumann (vedoucí provozovny): navrhuje úpravu smluvního nájemného na 600,- Kč počínaje dalším cyklem smluv a plavání těhotných upravit na běžné vstupné tj.40,- Kč.
- p.Štefanka: navrhuje stanovit výši smluvních cen až pro provedeném rozboru hospodaření bazénu.

Návrh usnesení: ZO souhlasí se zachováním stávajících cen u objednávek na rezervaci bazénu, které byly předloženy do 15.2.2007.
Hlasování o usnesení č. 76/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO pověřuje finanční výbor provedením rozboru hospodaření bazénu za rok 2005 a 2006.
Hlasování o usnesení č. 77/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

15) v loňském roce byl projednáván požadavek majitelů nemovitosti čp.44 (hospoda „U Kabino“) na odstranění autobusové zastávky u nemovitosti. V návaznosti na to by měly být postaveny ještě čekárny na zastávce u vlakového nádraží a druhá čekárna u Zdravotního střediska. Návrhy na nové čekárny v těchto provedeních:
- kovová konstrukce, makrolon, oblouková střecha
- kovová konstrukce, sklo, oblouková střecha
- kovová konstrukce, sklo, rovná plechová střecha
nabídky viz. www…. např.DPHK, Grimika HK, Rekon Jaroměř.
- ing.Šandera: navrhuje konzultovat provedení s architektem.

16) žádosti a požadavky:
starosta: C.k. řadový pěší pluk č.18 podal žádost o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na 2.ročník vojensko-historického pochodu, na který navazuje vzpomínková akce „Bitva u Hradce Králové“. Tento příspěvek je určen na občerstvení cca 200 účastníků tohoto pochodu na trase Hrádek u Nechanic-Nechanice-Probluz-Dlouhé Dvory-Rozběřice a Úvozem mrtvých na Chlum. Bude projednáno na dalším zasedání.

starosta: Restaurace Pavel Kabakčiev podala žádost o poskytnutí sponzorského příspěvku ve výši 3.000,- Kč na uspořádání společenského plesu, který se bude konat 17.3.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek Restauraci Kabakčiev (IČO: 73579459) ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Společenského plesu.
Hlasování o usnesení č. 78/2007: pro 2, proti 3, zdržel se hlasování 8 – nebylo schváleno.

17) různé:
p.Vecek: odvodnění komunikace na Chlumu od autobusové zastávky směrem na Máslojedy.
- starosta: všechny úpravy spojené s komunikací II/325 by bylo vhodné nejprve konzultovat se SUS Jičín.

Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu oslovit správce komunikace II.tř., která prochází obcí Chlum ve věci úpravy krajnic.
Hlasování o usnesení č. 79/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

starosta: firma RUND bude poplatky za svoz komunálního odpadu vybírat na OÚ v pondělí 23.4. a ve středu 25.4. Svoz nebezpečného odpadu bude proveden 12.5., od 14.5. budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad ve dvou vlnách: Bříza, Rosnice, Všestary-nadjezd a Všestary-kurty, Rozběřice, Chlum, Lípa.

starosta: Obec Všestary je vedena jako 23.účastník jednání ve věci restitučních návrhů Ernsta Harracha. Žaloba byla usnesením Okresního soudu v Hradci Králové zamítnuta.

JUDr.Zlatohlávková: v souvislosti s údržbou zeleně v Rozběřicích upozorňuje na odcizení větví většího průměru ze zdravotního prořezu a ponechání roští na místě před čp.41. Dále vyjádřila svůj názor na neodborný zásah při provádění řezů na stromech.

Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu přijmutím opatření k prořezaným stromům.
Hlasování o usnesení č. 80/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

ing.Derner: seznámil ZO s výsledkem schůzky se zpracovatelem projektové dokumentace, která řeší mimo jiné i prostor před kostelem „Nejsvětější Trojice“ ve Všestarech. Vyjádřil názor, že prostranství by mělo být řešeno komplexně včetně nové výsadby.

ing.Derner: v souvislosti s připravovanou úpravou čekáren navrhuje požadovat změnu v názvu zastávky v jízdních řádech ze „Všestary-Obecní úřad“ na „Všestary-Zdravotní středisko“.

JUDr.Zlatohlávková: upozornila na cihly, které jsou složeny těsně vedle komunikace při vjezdu do Rozběřic u čp.37.
- starosta: bude řešeno v rámci Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o veřejném prostranství.

p.Gabriel: upozornil na nebezpečné parkování na komunikaci nákladního vozu p.Rumla v Rozběřicích před čp.58. Vozidlo zde stojí přes noc neosvětlené.

ing.Skořepová: byla projednána účast nájemce na stavebních úpravách v cukrárně?
- starosta: s nájemcem pí.Vaisovou byla projednána varianta spoluúčasti na stavebních úpravách, které jsou požadovány Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, inspektorátem v Hradci Králové. V současné době nemá prostředky na tuto variantu.

18) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu Všestary bylo ukončeno ve 22.30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Radovan Dvořák a Jan Martínek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018