Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: hospoda „Na Lípě“ v místní části Lípa.
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
ing.Božena Skořepová přítomna od 18.50 hod (od usnesení č. 40/2007)
Omluven: ing.Michal Derner, Josef Pešek
Zahájeno: 18.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z jednání RO
5) Různé
6) ZŠ: zápis školské rady, rozbor hospodaření za rok 2006, návrh rozpočtu na rok 2007 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006
7) Rozpočet obce na rok 2007
8) Rozpočtový výhled obce na období 2008-2010
9) Žádost o zakoupení chladicího boxu
10) Záměr o pronájmu místnosti maséra
11) Dodatek OZV
12) Projekt Cukrárna
13) Úprava vstupného
14) Údržba veřejné zeleně
15) Žádost souhlas s trvalým pobytem
16) Zadání zpracování projektových dokumentací
17) Žádosti o příspěvky a předložené nabídky
18) Závěr
…………………………………………………………………………………………………........................................ 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byly vzneseny následující námitky:
- ing.Derner: usnesení č.4/2007 navrhuje upravit následovně (doplnit do textu) „ZO
ukládá starostovi oslovit projektanta a ve spolupráci s radou obce vybrat projektanta na zpracování projektu rekonstrukce obvodového pláště budovy čp.35 ve Všestarech.
- ing.Derner: do projednávání smlouvy o pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví)
v areálu krytého bazénu (projednáváno v bodě č.13 – různé) požaduje doplnit za „ … návrh usnesení stahuje“, dovětek „Na obsahu vznesené námitky však trvá.“

Návrh usnesení: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006.
Hlasování o usnesení č. 34/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání. Návrhy na doplnění programu předložil:
- p.Štefanka: dořešit odměnu p.Macháčkovi za odvedenou práci ve funkci starosty obce –
zařadit do různého.
- ing.Šandera: Spolek pro obnovu venkova (SPOV) připravil „Petice za diskriminaci
obyvatel venkova“ – zařadit jako bod č.18 jednání.
- p.Gabriel: upřesnění kupní smlouvy na prodejnu potravin v Rozběřicích – zařadit do
různého.
- starosta: navrhl bod č.17 návrhu programu jednání přesunout za bod č.5 – různé.

Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 35/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr.Michal Novák a p.Jan Martínek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.1.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Jana Martínka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení č. 36/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

3) kontrola usnesení:
č.22/2006: zaměstnanci obce jsou členy ZO pracovníků státních orgánů při městě Nechanice (IČ: 469351), kde je soc.fond již vytvořen. Vznik dalšího soc.fondu byl projednán s pracovnicemi ekonomického oddělení při prováděném přezkoumání hospodaření obce. Považují založení duplicitního fondu za nevhodné a doporučují upravit stávající – ukončeno.
č.47/2006: vzhledem k tomu, že v projednávané lokalitě nedošlo k dohodě s jedním z majitelů pozemku, kde měl být uložen výtlak kanalizace, byla jednání o podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o uložení věcného břemene v pozemku p.č.407/22 v k.ú.Plotiště, ukončeno. O situaci byla informována projekční kancelář – ukončeno.
č.53/2006: prodloužení veřejného osvětlení k čp.4 a 5 ve Všestarech bylo s měsíčním skluzem zprovozněno – splněno.

4) na jednání RO projednala program jednání ZO, navýšení ceny za vývoz kontejnerů od hřbitovů, prodloužení trvání veřejnoprávní smlouvy ve věci projednávání přestupků s MmHK, návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění kabelu a provoz nn přípojky pro provoz mýtné brány, kterou předložila společnost Infram a.s. (IČ: 25070282) mezi Obcí Všestary a ČR-Ministerstvem dopravy ČR a pověřila starostu přípravou žádosti o dotaci na digitalizaci ÚPO. Na digitalizaci byly předloženy dvě nabídky:
- ing.arch.Karel Novotný ………………..… 135.000,- Kč (vektorová podoba)
104.000,- Kč (rastrová podoba)
- ZPK spol.s r.o., Hořice (IČ: 15055531) ….. 97.580,- Kč (vektorová podoba)

Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provoz kabelu nn přípojky pro provoz mýtné brány, kterou předložila společnost Infram a.s. (IČ: 25070282) mezi Obcí Všestary a ČR-Ministerstvem dopravy ČR.
Hlasování o usnesení č. 37/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na digitalizaci ÚPO na základě nabídky ZPK spol.s r.o., Hořice (IČ: 15055531).
Hlasování o usnesení č. 38/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) různé v místní části:
- starosta: pro vedení obecní kroniky je navržena pí.Marie Beňová. Roční odměna za vedení kroniky byla vyplácena ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO pověřuje pí.Marii Beňovou vedením Kroniky Obce Všestary. Odměna je stanovena ve výši 5.000,- Kč za zpracovaný rok.
Hlasování o usnesení č. 39/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: OÚ Střezetice, Čistěves a Máslojedy požádali o stanovení podmínek pro dovážku obědů. Cena oběda je 44,50 Kč a ZŠ vybírá vratnou zálohu na jídlonosiče ve výši 500,- Kč. Náklady na rozvoz jsou stanoveny ze - mzdy pracovníka …………….. 40.290,-
- PHM, opravy, údržba …………. 21.441,-
- počet rozvezených obědů ……… 6.636,-
příplatek na rozvoz obědů ……… 9,30

Pro další jednání o rozšíření rozvozů obědů je nutno zjistit předpokládaný počet obědů.
- p.Gabriel: seznámil ZO s předběžnými výsledky inventarizace majetku obce za rok 2006.
- starosta: informoval ZO ukončení přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.
- p.Štefanka: protože odměna p.Josefu Macháčkovi st. za 36 let práce pro obec byla už několikrát projednávána a vždy odložena navrhuje odměnu předat formou finančního daru.
- p.Došel: navrhuje dar ve výši 30.000,- Kč
- p.Martínek: navrhuje odměnu ve výši 4 měsíčních platů.
- p.Geltner: navrhuje věcný dar (motorová pila, sekačka na trávu, apod.)
- p.Osond: navrhuje pamětní desku na budově OÚ, kde by měli být znázorněni všichni starostové (předsedové). Finanční dar se mu jeví jako naprosto nevhodný.
- p.Vecek: navrhuje zájezd nebo rekreaci
- p.Štefanka: navrhuje zájezd/rekreaci pro dvě osoby v ceně 30.000,- Kč dle vlastního výběru.
- starosta: vzhledem ke vztahu k projednávané osobě se zdržuje hlasování v usneseních č.40. a 41.

Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu p.Josefu Macháčkovi za 36 let práce pro obec formou zakoupení zájezdu/rekreace pro dvě osoby dle vlastního výběru.
Hlasování o usnesení č. 40/2007: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu p.Josefu Macháčkovi za 36 let práce pro obec formou pamětní desky.
Hlasování o usnesení č. 41/2007: pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

- p.Gabriel: v rámci inventarizace majetku byla provedena inventura v prodejně potravin v Rozběřicích. Bylo zjištěno, že kupní smlouva řeší pouze budovu, a že movitý majetek byl předán na základě soupisu. Je nutno tuto záležitost vyřešit dodatkem ke smlouvě a majetek zapracovat do inventurních soupisů.
- JUDr.Zlatohlávková: konstatovala, že zařízení prodejny není majetkem obce.
- ing.Skořepová: obvyklou praxí je, že movitý majetek (vybavení prodejny) si předávají nájemci.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení vybavení prodejny potravin v Rozběřicích do movitého majetku obce.
Hlasování o usnesení č. 42/2007: pro 0, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno

- p.Štefanka: připomněl záležitosti, které je nutno vyřešit v místní části Lípa. Jedná se chodník na komunikaci I/35, zvoničku s čekárnou a pomníček, kryté posezení u hasičské zbrojnice. Ve věci čekárny zdůraznil požadavek na dřevěné provedení. Návrhy budou předloženy na příštím zasedání ZO. Dále budou předloženy návrhy na kryté posezení u hasičské zbrojnice. U křížku připomněl 100.výročí jeho postavení, které bude v roce 2008. Než bude zrealizován výše uvedený chodník by bylo vhodné zavézt odvodnění komunikace I/35 a rozšířit tak pochůzkou část komunikace.
- p.Dvořák: ve věci rekonstrukce zvoničky jsme společně se starostou obce na základě fotografií, které byly uveřejněny ve zpravodaji „Nechanicko“, navštívili p.Romana Valenu z Radíkovic (IČO: 49340743), který nabídl provedení kovářských prací včetně materiálu za částku ve výši 19.500,- Kč a p.Miroslava Nováka, truhlářské, tesařské a sklenářské práce, z Hvozdnice (IČO: 13539736), který požadoval za provedení truhlářských prací včetně materiálu částku ve výši 17.850,- Kč. Dále připomněl nabídku na provedení rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice včetně dodávky materiálu, kterou dodal p.Milan Vostřel, zednické práce, z Nepolis (IČO: 62703374) ve výši 85.360,- Kč.
- starosta: upozornil na to, že čekárna, křížek a nově i zvonička budou stát na soukromém pozemku, proto je nutné jednat s majitelem. Na opravu bude vyhlášeno nabídkové řízení a osloveni budou restaurátoři, kteří již provedli některé práce v okolí. Rozšíření pochůzné části komunikace I/35 již bylo s p.Štefankou projednáno včetně jeho technického řešení (není možné zavézt odvodnění, ale bude uloženo prodloužení stávajícího kanalizačního potrubí, které je vedeno souběžně s komunikací).
- ing.Šandera: navrhuje vést jednání o pozemku s cílem odkoupení potřebné části.

Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení rekonstrukce zvoničky na Lípě a její přemístění na původní místo mezi čekárnu a „křížek“.
Hlasování o usnesení č. 43/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení nabídkového řízení na zrestaurování pomníku „křížek“ na Lípě.
Hlasování o usnesení č. 44/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- ing.Skořepová: mimo program jednání požádala místostarostu o podání informace ze semináře o možnostech dotací z EU.
- p.Mareš: pro žádosti o spoluúčasti na financování projektů je jedním z faktorů celková výše uznatelných nákladů, která v současné době představuje min.5.000,- tis.Kč. Vhodným tématem pro strukturální fondy EU je například uvažované informační centrum a nereálným je vzhledem k předepsaným parametrům např.připravovaná kanalizace.
- ing.Skořepová: navrhuje svolat investiční komisi na projednání uvedených skutečností

6) Žádosti o příspěvky a předložené nabídky:
- starosta: SDH Rozběřice předložil ZO k projednání žádost o příspěvek ve výši 40.000,- Kč na pořízení hasičské stříkačky v závodním provedení. Celková částka za závodní stroj je 85.000,- Kč. 35.000,- Kč je hrazeno z vlastních zdrojů sboru a 10.000,- Kč bylo vybráno sbírkou, která byla provedena v místní části Rozběřice.
- p.Osond: pro pořízení nového stroje se sbor rozhodl vzhledem k dosahovaným výsledkům a hlavně proto, že je chuť nového družstva do vyšších tříd soutěže v požárním sportu.
- p.Vecek: vzhledem k novým pravidlům v požárním sportu, která by měla smazat rozdíl mezi výkony stříkaček, vyslovil pochyby o nadšení do nového stroje.
- starosta: stejně jako p.Vecek není přesvědčen o budoucnosti závodních strojů, ale protože sbor je schopen se na uvedeném záměru podílet více jak 50 % nákladů, navrhuje žádost o příspěvek podpořit.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) ve výši 40.000,- Kč na pořízení požární stříkačky v modifikaci pro požární sport.
Hlasování o usnesení č. 45/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- starosta: Komitét pro udržování památek z války roku 1866 předložil žádost o příspěvek na opravu vybraných pomníků ve výši 60.000,- Kč. Celková částka za provedené opravy je ve výši 99.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (IČO: 486345) ve výši 60.000,- Kč na opravu vybraných pomníků.
Hlasování o usnesení č. 46/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: v letošním roce zbývají dokončit ještě dětská hřiště (Chlum Rosnice a Rozběřice). Navrhuje oslovit stejného dodavatele jako u již fungujících hřišť. První tři dodala pí.Michaela Dočekalová, dětská hřiště, zahradní architektura, z Kuřimi (IČO: 68710925).

Návrh usnesení: ZO schvaluje zadat zbývající dětská hřiště (Chlum, Rosnice a Rozběřice) pí.Michaela Dočekalová, dětská hřiště, zahradní architektura (IČO: 68710925).
Hlasování o usnesení č. 47/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

7) ředitel školy předložil návrh rozpočtu ZŠ Všestary na rok 2007 ve výši 2.950,- tis.Kč, rozbor hospodaření ZŠ za rok 2006 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006:
- fond odměn ……….. 40.000,00 Kč
- fond rezervní ……… 78.982,60 Kč
Výše uvedené dokumenty projednala školská rada a zápis z jednání byl citován.
- ing.Skořepová: zarazila se nad částkou 180,- tis.Kč u položky telekomunikace a
poštovné. Požaduje na příštím zasedání ZO rozklíčovat tuto částku.
- ing.Šandera: navrhuje schválit rozpočet ZŠ s výhradou na rozklíčování jednotlivých
kapitol a doporučuje na příští zasedání ZO pozvat ředitele ZŠ.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2006, kdy částka ve výši 40.000,00 Kč bude převedena do fondu odměn a částka ve výši 78.892,60 Kč bude do fondu rezerv.
Hlasování o usnesení č. 48/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet ZŠ na rok 2007 ve výši 2.950,- tis.Kč s výhradou na rozklíčování jednotlivých kapitol.
Hlasování o usnesení č. 49/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8) starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh rozpočtu obce na rok 2007, který je sestavený jako schodkový ve výši 18.019,91 tis.Kč, kde schodek je kryt rezervou vytvořenou v roce 2006. Návrh rozpočtu předběžně projednala RO a rozpočet byl v předepsané lhůtě vyvěšen na úřední desce.
- ing.Skořepová: navrhuje provést kontrolu hospodaření bazénu za roky 2005 a 2006.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007, který je sestavený jako schodkový ve výši 18.019,91 tis.Kč, kde schodek je kryt rezervou vytvořenou v roce 2006.

Hlasování o usnesení č. 50/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

9) dále starosta předložil ZO k projednání a schválení rozpočtový výhled obce na období 2008-2010.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled Obce Všestary na období 2008-10.
Hlasování o usnesení č. 51/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

10) předložená žádost o výměnu chladicího boxu v prodejně potravin v Rozběřicích je na základě usnesení č.42/2007 neopodstatněná.

11) pronajímatelka místnosti (masér) v areálu krytého bazénu podala k 31.1. výpověď. Stávající měsíční nájemné bylo ve výši 1.200,- Kč. Obec vyhlásí záměr o pronájmu nebytových prostor bez stanovení podmínek pronájmu.

Návrh usnesení: ZO vyhlašuje záměr o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provádění masérských služeb bez stanovení podmínek pronájmu.
Hlasování o usnesení č. 52/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

12) dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce č.7/2004 Obce Všestary o místním poplatku ze psů, kde se v čl.3 mění stáří psa, za kterého se platí poplatek ze 6 měsíců na tři.

Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek OZV č.7/2004 o místním poplatku ze psů, kde s v čl.3 mění stáří psa, za kterého se platí poplatek ze 6 měsíců na 3 měsíce.
Hlasování o usnesení č. 53/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

13) spol.ZICH a spol. (DIČ: CZ25267027) předala zpracovanou studii na rekonstrukci cukrárny ve Všestarech dle platné vyhlášky. Stavební úpravy (přiložena nabídka dle projektu) včetně elektro, voda a kanalizace za 370.254,- Kč. Součástí studie je i návrh zařízení za 686.946,- Kč. Ke studii byla přiložena faktura za zpracování ve výši 11.662,- Kč.
- ing.Skořepová: navrhuje se na stavebních úpravách pouze podílet.
- starosta: do příštího zasedání ZO bude se stávající nájemkyní projednáno financování stavebních úprav.

Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu studie rekonstrukce nebytových prostor čp.53 ve Všestarech (cukrárna) spol.Zich a spol., s.r.o. (IČ: 25267027) ve výši 11.662,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 54/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

14) vedoucí areálu krytého bazénu připravil ZO k projednání stávající vstupné do sauny a do krytého bazénu.

Dílčí hlasování o návrzích na úpravu jednotlivých položek vstupného do areálu krytého bazénu a sauny: - návrh o navýšení jednotlivého vstupného do bazénu pro děti o 5,- Kč.
pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení jednotlivého vstupného do bazénu pro dospělé o 15,- Kč.
pro 8, proti 3, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení jednotlivého vstupného do sauny pro děti o 10,- Kč.
pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
- návrh o navýšení jednotlivého vstupného do sauny pro dospělé o 20,- Kč.
pro 8, proti 3, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení ceny permanentky na 10 vstupů do bazénu pro děti o 25,- Kč.
pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení ceny permanentky na 10 vstupů do bazénu pro dospělé o 95,- Kč.
pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení ceny permanentky na 10 vstupů do sauny pro dospělé o 160,- Kč.
pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení ceny hodinového pronájmu bazénu o 300,- Kč v provozní době bazénu a o 400,- Kč mimo provozní dobu bazénu.
pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
- návrh o navýšení ceny pronájmu 1.cyklu sauny (2 hod.) o 250,- Kč v provozní době sauny a o 450,- Kč mimo provozní dobu sauny.
pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

       
 Bazén (1 cyklus = 1 hod)  stávající stav v Kč  s platností od ..  s platností od 1.3.2007 v Kč
 Děti  15,-  1.3.2000   20,-
 Dospělí  20,-  1.2.2005  40,-
 Permanetka dospělí  225,-  1.2.2005  320,-
 Permanentka děti  135,-  1.3.2000  160,-
 Pronájem v prac.době  500,-  1.9.2002  800,-
 Pronájem mimo prac.dobu  600,-  2.1.2004  1.000,-

 Sauna (1 cyklus = 2 hod)  stavající stav v Kč  s platností od .. s platností od 1.3.2007 v Kč  
 Děti  25,-  1.2.2005  30,-
 Dospělí  60,-  1.9.2002  80,-
 Permanentka dospělí  540,-  1.9.2002  700,-
 Pronájem v prac. době  450,-  1.3.2000  700,-
 Pronájem mimo prac.dobu  550,-  2.1.2003  1.000,-

Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu vstupného do krytého bazénu a sauny ve Všestarech s platností od 1.3.2007 v následující podobě:
- vstupné děti ……….… bazén 20,- Kč a sauna 30,- Kč
- vstupné dospělí ……… bazén 40,- Kč a sauna 80,- Kč
- permanentka děti ……. bazén 160,- Kč
- permanentka dospělí … bazén 320,- Kč a sauna 700,- Kč
- pronájem bazénu ……. v provozní době 800,- Kč a mimo 1.000,- Kč
- pronájem sauny ……… v provozní době 700,- Kč a mimo 1.000,- Kč
Hlasování o usnesení č. 55/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

15) vzhledem k blížícímu se konci období vegetačního klidu navrhuje starosta zadat práce na údržbě zeleně fa BOBR (IČO: 65672810), která byla oslovena na základě konzultace s okolními obcemi již v loňském roce. Žádost o dotaci z POV na údržbu zeleně, která byla připravena na základě jejich nabídky v celkové výši 387.600,- Kč s možnou 50 % podporou.
- ing.Šandera: nabídka od fa Bobr neřeší likvidaci vzniklé dřevní hmoty a tak navrhuje projednat její likvidaci nebo další upotřebení s místními organizacemi.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání prací na údržbě veřejné zeleně v místních částech Obce Všestary dle předložené nabídky ve výši 387,6 tis.Kč.
Hlasování o usnesení č. 56/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

16) Mgr.Miroslava Paulovičová podala žádost o vydání souhlasu s pobytem v čp.54 ve Bříze, v bytě, který má v nájmu pí.Mariana Svobodová (matka žadatelky). Společné bydlení umožní žadatelce lepší zajištění péče, kterou vyžaduje zdravotní stav pí.Svobodové.

Návrh usnesení: ZO svoluje k vydání souhlasu s pobytem Mgr.Miroslavy Paulovičové v čp.54 ve Bříze.
Hlasování o usnesení č. 57/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

17) stavební komise provedla vyhodnocení nabídek na zpracování PD a protokoly o otevírání obálek byly přiloženy k pozvánkám na minulé zasedání ZO.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na dílo „Všestary – rekonstrukce místní komunikace-hřbitovní“ projekční kanceláři Stanislav Stejskal, Dopravní projekce (IČ: 15586677), za cenu pevnou ve výši 42.007,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 58/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na dílo „Všestary – chodník ke Střezeticím“ projekční kanceláři Stanislav Stejskal, Dopravní projekce (IČ: 15586677), za cenu pevnou ve výši 42.364,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 59/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

18) ing.Šandera seznámil přítomné s „Peticí za diskriminaci obyvatel venkova“, kterou připravil SPOV. Vzhledem k pokročilé době byl tento bod přesunut k projednání na příští zasedání ZO.

19) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v hospodě Na Lípě v místní části Lípa bylo ukončeno ve 23.30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018