Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti OÚ ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Omluven: Josef Mareš
Zahájeno: 19.15 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Ze zasedání rady obce
5) Jednací řád
6) Nové podpisové vzory
7) Finanční a kontrolní výbor
8) Osadní výbory
9) Školská rada
10) Plán práce
11) Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru
12) Měsíční odměny zastupitelů
13) Prodloužení vodovodu v Rozběřicích
14) Dětská hřiště
15) DSO Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
16) Žádost o sponzorský dar, finanční podporu, příspěvek na provoz
17) Mimořádná valná hromada VAK HK a.s.
18) Úhrada neinvestičních nákladů za žáky ZŠ
19) Příkaz k provedení inventarizace majetku
20) Projekt Všestary – kanalizace a ČS
21) Zimní údržba místních komunikací
22) Rozpočtové provizorium
23) Komunální odpady na rok 2007
24) Různé
25) Usnesení
26) Závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, zápis z předcházejícího zasedání ZO byl řádně vyvěšen, že proti němu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky, a že tímto se považuje za schválený. Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje vyhradit právo o rozhodování o částkách nižších, než je uvedeno v § 85 písm. b), c), f), g) a i), zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn.

Návrh usnesení: ZO si vyhrazuje právo rozhodovat o částkách nižších, než stanovených v ustanovení § 85 písm. b), c), f), g) a i), zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Hlasování o usnesení č. 12/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Dále seznámil předsedající přítomné s připraveným programem zasedání.

Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání zasedání ZO ze dne 23.11.2006.
Hlasování o usnesení č. 13/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkouvou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr.Michal Novák a p.Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner, ing.Pavel Šandera.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23.11.2006 MVDr.Michal Novák a p.Josef Pešek jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner, ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 14/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2.

3) kontrola usnesení:
- pověřuje starostu obce projednat se spol. Josef Munzar-Ekostav (IČ12979201) cenu za dílo chodník v areálu ZŠ Všestary II.stupeň: vystavená faktura byla projednána se společností Ekostav a následně podal vyjádření k ní, jako stavební dozor na investičních akcích obce i ing.Osvald Kašpar (IČ:44384203). Shledal, že jednotkové ceny odpovídají standardním cenám a výměry a kubatury nejsou nijak nadhodnoceny.
ing.Šandera: vzhledem k tomu, že ing.Kašpar nehájí zájmy obce navrhuje pro další zakázky zajistit jiný stavební dozor.
ing.Skořepová: navrhuje zahrnout kontrolu stavebního dozoru do činností Finančního a kontrolního výboru.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí vyjádření ing.Osvalda Kašpara k předložené fakturaci za chodník od nového parkoviště ke krytému bazénu.
Hlasování o usnesení č. 15/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

- ukládá starostovi obce a ing.Dernerovi zpracovat podmínky pro výběrové řízení na dodávku díla výměna oken (varianta Eurookna a plast)a zateplení budovy v čp.35 ve Všestarech: úkol trvá.
- ukládá starostovi obce zajistit vyfakturování provedených prací u čp.35 a čp.20 na Chlumu , které vznikly v rámci akce „Rekonstrukce místní komunikace, chodníku a vjezdů na Chlumu“: faktury byly vystaveny a zatím nejsou uhrazeny.
- ukládá starostovi zadat zpracování studie na úpravu nádvoří u bytovek čp.4 a 5 ve Všestarech: úkol trvá (byl upracován pouze návrh možného řešení).
- ukládá starostovi svolat jednání ve věci cvičiště Sokola Chlum: úkol trvá.

4) Rada obce na svém zasedání projednala připravený program pro zasedání ZO. Nebylo přijato žádné usnesení.

5) K projednání byl předložen dosud platný jednací řád obecního zastupitelstva obce V?estary, kde byly stanoveny zasedání na každý třetí čtvrtek v měsíci s výlukou července a srpna. Přes tuto výluku bylo ZO svoláváno v nutných případech i v těchto měsících.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje ponechat zasedání ZO každý měsíc, tak jak je stanoveno ve stávajícím jednacím řádu.
ing.Šandera: navrhuje zásadní záležitosti převést na RO a prodloužit termín zasedání ZO o 14 dnů.

Návrh usnesení: ZO schvaluje na období 2006-2010 jednací řád zastupitelstva obce
Hlasování o usnesení č. 16/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

6) vzhledem k nové mu složení ZO je nutno schválit nové podpisové vzory. Směrnici č.1/2005 o podpisových vzorech (vzory podpisových záznamů) zrušit a nahradit novou. Dosud platný podpisový vzor „příkazce operací pro bankovní styk“ byl ve tvaru: Josef Macháček – starosta obce, ing.Michal Derner – předseda FKV a Jitka Kolovratníková - účetní obce. Navrhnutý je: Josef Macháček – starosta obce, Josef Mareš – místostarosta obce a Jitka Kolovratníková - účetní obce.

Návrh usnesení: ZO ruší směrnici č.1/2005 o podpisových vzorech a schvaluje novou č.4/2006.
Hlasování o usnesení č. 17/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

7) předseda finančního a kontrolního výboru navrhuje ponechat výbor ve 3 členném obsazení a navrhuje zvolit za členy výboru zastupitele Ing.Dernera a p.Došla.
JUDr.Zlatohlávková: upozornila na jednu z činností, která je v kompetenci finančního a kontrolního výboru, a to na kontrolu usnesení. Tuto činnost dosud FKV neprováděl a o plnění usnesení podával informace pouze starosta obce.
ing.Skořepová a ing.Šandera: navrhují FKV rozšířit na 5 členů.
ing.Derner: upozorňuje na zajištění odpovídající pomoci v účetnictví obce, které doposud procházelo kontrolami se závadami. V případě evidence usnesení navrhuje pro přehlednost zpracovat usnesení do jednoduché exelové tabulky.

Návrh usnesení: ZO schvaluje ing.Michala Dernera a p.Jaroslava Došla jako členy finančního a
kontrolního výboru.
Hlasování o usnesení č. 18/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

8) Pro zastoupení místních částí na jednáních ZO, RO navrhuje s ohledem na výsledek komunálních voleb ustavit OV v místních částech Bříza a Chlum.
ing.Šandera: v případě potřeby lze zřídit OV i v dalších místních částech.
p.Štefanka: jestliže je místní část zastoupena v ZO alespoň dvěma zastupiteli není důvod ustavovat OV a suplovat tak zvolené zastupitele.

Návrh usnesení: ZO zřizuje osadní výbory v místních částech Bříza a Chlum a určuje počet členů osadního výboru na 3.
Hlasování o usnesení č. 19/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2.

9) zastoupení zřizovatele ve školské radě (ing.Derner a p.Matějovský), vzhledem k tomu, že ZO blíže nespecifikovalo zástupce zřizovatele, je platné. Rada byla zřízena 1.1.2006 s tříletým funkčním obdobím.

10) pro zpracování plánu práce byly použity zpracované nebo rozpracované podklady:
- projekt „Všestary - Kanalizace a ČS“ je před zahájením územního řízení.
- zpracovaná PD na úpravu veřejného prostranství ve Bříze (náves a chodníky), oprava
hřbitovního domku ve Všestarech, sluneční kolektory na bazén.
- před dokončení PD na opravu chodníků ve Všestarech (od zdravotního střediska po
ZŠ I.st.).
- jsou předloženy nabídky na zpracování PD chodníků ve Všestarech na Střezetice a
příjezdové cesty ke hřbitovu ve Všestarech.
- zahájit výběrové řízení na zpracování PD na opravu místní komunikace a chodník
v Rosnicích, chodník v Rozběřicích (od 35/I. po prodejnu potravin?), chodníky na
Lípě (u 35/I. a dokončení směrem na Čistěves).
- dokončení akce „Dětská hřiště“ (Chlum, Rosnice a Rozběřice).
- pokračování na PD projektu „Informační centrum a Archeopark“ ve Všestarech.
- pokračovat v přípravě studie „Všesportovního areálu“ ve Všestarech.
p.Gabriel: prodloužení veřejného osvětlení v Rozběřicích v uličce k lokalitě RO1 a směrem na Neděliště.
Ing.Derner: v plánu práce byla opomenuta modernizace základní školy II.stupeň (zateplení budovy, výměna oken, regulace topení, ..) a nově požadavek školy na vybudování ateliéru v prostorách půdy. Dále navrhuje předložený plán pojmout jako rámcový.
p.Štefanka: zdůraznil nutnost řešení zmiňovaného chodníku podél komunikace I./35 na Lípě.
p.Matínek: zdůraznil propojení Rosnic a Všestar chodníkem.
Ing.Šandera: s jakou částí rozpočtu lze uvažovat pro realizaci výše uvedeného plánu?

Návrh usnesení: ZO schvaluje rámcový plán práce na volební období 2006-2010: projekt „Všestary - Kanalizace a ČS“; úpravu veřejného prostranství ve Bříze (náves a chodníky); oprava hřbitovního domku ve Všestarech; sluneční kolektory na bazén; dokončení PD na opravu chodníků ve Všestarech (od zdravotního střediska po ZŠ I.st.; zpracování PD chodníků ve Všestarech na směrem na Střezetice a příjezdové cesty ke hřbitovu ve Všestarech; zahájit výběrové řízení na zpracování PD na opravu místní komunikace a chodník z Rosnic do Všestar, chodník v Rozběřicích (od 35/I. po prodejnu potravin), chodníky na Lípě (u 35/I. a dokončení směrem na Čistěves); dokončení akce „Dětská hřiště“ (Chlum, Rosnice a Rozběřice); pokračování na PD projektu „Informační centrum a Archeopark“ ve Všestarech; pokračovat v přípravě studie „Všesportovního areálu“ ve Všestarech; prodloužení veřejného osvětlení v Rozběřicích v uličce k lokalitě RO1 a směrem na Neděliště, ve Všestarech směrem na Střezetice; modernizace základní školy II.stupeň (zateplení budovy, výměna oken, regulace topení, ..) a vybudování ateliéru v prostorách půdy.
Hlasování o usnesení č. 20/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

11) k projednání byl předložen zápis z jednání FKV ze dne 8.10.
p.Gabriel: předložený zápis nemá náležitosti, které má výsledná zpráva obsahovat. Nebyla projednána s kontrolovanými osobami a potvrzeno její přijetí.
ing.Derner: vzhledem k závadám ve vedení účetnictví navrhuje zajistit pravidelnou měsíční kontrolu jeho vedení. Mimo jiné byl pozdě předložen zápis z dílčí kontroly provedené Krajským úřadem, který zjistil neoprávněné vyplácení příspěvku na oběd starostovi obce. Navrhuje připravit směrnici, která by uvedenou záležitost napravila.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí předložený zápis z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 8.10.2006 a schvaluje doporučení týkajícího se vrácení čerpaného příspěvku na stravování starostou obce.
Hlasování o usnesení č. 21/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi předložit návrh směrnice o zařazení majetku a směrnici o sociálním fondu.
Hlasování o usnesení č. 22/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi obce zajistit pravidelnou měsíční konzultaci v oblasti účetnictví.
Hlasování o usnesení č. 23/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

12) odměny neuvolněných členů zastupitelstva s platností od 2.11.2006 a od 1.12.2006 pro nově zvolené členy komisí byly v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva po pojednání RO navrženy takto:
- místostarosta ………………………………………... 20.190,- Kč
- člen rady …………………………………………….. 1.580,- Kč
- předsedové výborů a komisí …………..…………….. 1.410,- Kč
- členové výborů a komisí ……………………….…...... 1.210,- Kč
- členové zastupitelstva ……………………………….….. 450,- Kč
ing.Skořepová: nesouhlasí s výší a navrhuje 10.000,- Kč.
p.Martínek: navrhuje odměnu místostarosty upravit na 16.000,- Kč.
ing.Derner: navrhuje odměnu místostarosty snížit na 7.500,- Kč.

Hlasování o odměně neuvolněného místostarosty ve výši 7.500- Kč:
pro 1, proti 12, zdržel se hlasování 1.
Hlasování o odměně neuvolněného místostarosty ve výši 16.000- Kč:
pro 1, proti 8, zdržel se hlasování 5.
Hlasování o odměně neuvolněného místostarosty ve výši 10.000- Kč:
pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce místostarosta, měsíční odměnu ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 24/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člen rady, měsíční odměnu ve výši 1.580,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 25/2006: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předseda výborů nebo komisí měsíční odměnu ve výši 1.410,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 26/2006: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člen výboru nebo komise měsíční odměnu ve výši 1.210,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 27/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 450,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 28/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

starosta: navrhuje schválit měsíční odměnu na činnost osadního výboru jako odměnu pro předsedu OV ve výši 450,- Kč. Dále navrhuje starosta vzhledem k tomu, že navrhovaná náhrada za účast na zasedání ZO formou např.náhradního volna je naprosto nevhodná, i odměnu zapisovateli za provedený zápis ve výši 500,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi osadního výboru ve výši 450,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 29/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu určenému zapisovateli za provedený zápis ze zasedání zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 30/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO schvaluje výplatu odměn neuvolněným zastupitelům od 2.11.2006 dle funkčního zařazení, které bylo schváleno ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce Všestary. Členům zastupitelstva , kteří byli zvoleni do funkcí na zasedání dne 23.11.2006 schvaluje výplatu odměn od 1.12.2006.
Hlasování o usnesení č. 31/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

13) před kolaudací prodloužení vodovodu v Rozběřicích byly uhrazeny dvě dílčí faktury
278.891,50 Kč a 393.901,- Kč. Stavba byla zkolaudována se závadami, které budou odstraněny do konce roku. Dodavatel Josef Munzar-Ekostav předložil návrh dodatku č.2 SOD (vícepráce dle požadavků SUS a Obce), kde dle položkového rozpočtu byla stanovena cena ve výši 146.582,- Kč. Dodatek byl předložen ing.Osvaldu Kašparovi (stavební dozor) ke schválení. Rekapitulace nákladů vyfakturovaných spol. Josef Munzar-Ekostav „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“:
- cena díla dle SOD dle PD ………….. 734.552,00 Kč
- skutečná cena díla dle PD ………….. 680.670,50 Kč
- vícepráce …………………………… 146.582,00 Kč

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí úhradu dílčích faktur v celkové výši 680.670,50 Kč.
Hlasování o usnesení č. 32/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

14) byla dokončena dětská hřiště, a to ve Bříze za 66.981,- Kč, na Lípě za 52.154,- Kč a ve Všestarech za 75.583,- Kč.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí náklady na pořízení dětský hřišť v následujících konečných částkách: Bříza za 66.981,- Kč; Lípa za 52.154,- Kč a ve Všestary za 75.583,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 33/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

15) Mikroregion obcí Památkové zóny 1866:
- 11.12.2006 bude svolána valná hromada DSO, která se bude konat od 16.00 hodin v zasedací místnosti AFK Neděliště. Dle stanov je členem valné hromady 5 členů zastupitelstva z každé obce svazku. Dále zastupitelstvo obce jmenuje svého zástupce do správní rady svazku.

Návrh usnesení: ZO jmenuje p.Josefa Macháčka jako zástupce Obce Všestary do správní rady DSO „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ a dále jmenuje p.Přemysla Vecka, p.Josefa Peška, ing.Pavla Šanderu a p.Josefa Štefanku do valné hromady DSO.
Hlasování o usnesení č. 34/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

- projekt „Veřejná internetizace ….“, prochází v současném době kontrolou kompletnosti dokumentace a dokladů. Mezi doplňované doklady patří „Smlouva o výpůjčce“, mezi DSO a Obcí, kdy je veškeré zařízení poskytnuto do užívání bezplatně, „Smlouva o souhlasu“ s umístěním koncového zařízení rozhlasu. Obě smlouvy jsou s platností do 21.11.2010. Dále ještě chybí na veřejně přístupných místech k internetu Provozní řád.
JUDr.Zlatohlávková: předložená „Smlouva o souhlasu“ se jeví jako neurčitá. Navrhuje příště připravené smlouvy nejprve konzultovat.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí „Smlouvu o výpůjčce“ na věci použité pro vybudování a
rekonstrukci míst veřejného přístupu k internetu a bezdrátového rozhlasu v rámci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, mezi DSO a Obcí, kdy je veškeré zařízení do 21.11.2010 poskytnuto k užívání bezplatně.
Hlasování o usnesení č. 35/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí „Smlouvy o souhlasu“ s umístěním koncového zařízení bezdrátového rozhlasu v rámci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, mezi Obcí Všestary a pí.Marií Hrdou, Lípa 33, a mezi Obcí Všestary a p.Antonínem Neumanem, Rosnice-Bor 66 s platností do 21.11.2010.
Hlasování o usnesení č. 36/2006: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 3.

Návrh usnesení: ZO schvaluje v rámci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, provozní řád místa veřejného přístupu k internetu pro místa v areálu krytého bazénu a Obecního úřadu.
Hlasování o usnesení č. 37/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

- v letošním roce byla zprovozněna cyklostezka úsek Neděliště-Chlum, která je součástí projektu „Cyklistické stezky Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“, a to závěrečným úsekem v celkové délce 600 m. Vzhledem k výši poskytnuté dotace byl úsek rozdělen na dvě části. První část v délce 300 m byla zhotovena za 230.170,- Kč a obdrželi jsme dotaci ve výši 158.929,- Kč. Zbývající část cyklostezky byla dokončena za 249.250,50 Kč a tuto část uhradila formou příspěvku DSO naše obec.
ing.Šandera: upozornil na chybějící dopravní značení a prostředky zabraňující vjezdu motorových vozidel, traktorů, a pod.
p.Vecek: vjezd traktorů nelze zakázat pouze omezit na ty, kteří hospodaří na pozemcích kolem cyklostezky.
starosta: dopravní značení cyklostezek již bylo projednáváno v rámci uvedeného projektu. Bohužel jsme s uvažovaným rozsahem na značení na vypsaný grant nedosáhli. Protože část cyklostezky vznikla na úvozové cestě, která je majetkem Obce Neděliště, bude otázka dopravní značení uvedeného úseku řešena ve spolupráci s ní.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí úhradu příspěvků DSO v celkové výši 320.491,50 Kč na dokončení úseku 10-14 (Neděliště-Chlum) v rámci projektu „Cyklistické stezky mikroregionu obcí památkové zóny 1866“.
Hlasování o usnesení č. 38/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

16) žádosti o sponzorské dary a příspěvky:
- šachový klub Lípa podal žádost o poskytnutí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč.
p.Dvořák: poskytnutý dar bude použit na nákup digitálních šachových hodin, které šachová asociace vyžaduje pro konání šachových turnajů. Jedny hodiny stojí 1.500,- Kč a klub potřebuje na svoji činnost 20 ks.
ing.Derner: navrhuje podpořit nákup šachových hodin částkou 15.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost Šachového klubu Lípa.
Hlasování o usnesení č. 39/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, nepřítomen 1.

- Deltax CZ Všestary požádal o finanční podporu ve výši 20.000,- Kč na akci Parní vlak Hradec Králové – Všestary, která se konala 18.listopadu. Celkové náklady na uspořádání činily 53.000,- Kč. Po projedná navrhuje RO poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
ing.Derner: proč nebylo požádáno před konáním akce?
p.Holub: žádost byla podána po posledním zasedáním starého ZO.
ing.Skořepová: navrhuje poskytovat příspěvek pouze 1x za rok.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na akci Parní vlak Hradec Králové-
Všestary společnosti Deltax CZ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 40/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

- středisko Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Oblastní charity Červený Kostelec (IČ:48623814), oslovilo naši obec se žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz. Každoročně je tento příspěvek poskytován ve výši 10.000,- Kč.
JUDr.Zlatohlávková: navrhla poskytnout příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

Hlasování o příspěvku pro Hospic Anežky České ve výši 20.000,- Kč:
pro 2, proti 6, zdržel se hlasování 6.
Hlasování o příspěvku pro Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč:
pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.
Hlasování o usnesení č. 41/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1.

- SDH Rozběřice podalo žádost na příspěvek na mikulášskou nadílku ve výši 100 Kč na dítě. V předcházejících letech byly poskytovány příspěvky ve výši 50,- Kč na dítě (dle evidence obyvatel do 15 let) na dětské akce 2x do roka (dětské dny a mikulášská nadílka).

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na mikulášskou nadílku ve výši 50,- Kč na dítě do 15 let dle platné evidence obyvatel Obce Všestary. Příspěvek bude proplacen po předložení platných daňových dokladů s uznatelnými náklady
Hlasování o usnesení č. 42/ 2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

- Komitét 1866 (IČ:00486345) podal žádost o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na vydání obrazového knižního průvodce po naučné stezce prusko-rakouské války 1866. Průvodce bude vydán v nákladu 5.000 ks. Z tohoto nákladu bude dodáno 100 ks výtisků pro potřeby obce.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč „Komitétu pro udržování válečných památek z války roku 1866“ na vydání obrazového knižního průvodce po naučné stezce prusko-rakouské války 1866.
Hlasování o usnesení č. 43/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, nepřítomen 1.

17) 6.12.2006 se koná v sídle Královéhradeckého kraje mimořádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Podmínkou účasti je delegování zástupce obce usnesením zastupitelstva.

Návrh usnesení: ZO schvaluje ZO pověřuje Josefa Macháčka, starostu obce, zastupováním obce na mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná 6.12.2006 v sídle Královéhradeckého kraje.
Hlasování o usnesení č. 44/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

18) neinvestiční náklady na žáka/předškoláka ZŠ: Rada Města Nechanice odsouhlasila úhradu neinvestičních nákladů pro rok 2006 v maximální výši 4.200,- Kč. Naše neinvestiční náklady na žáka byly stanoveny ve výši 6.556,- Kč.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozhodnutí Rady města Nechanice o úhradě neinvestičních nákladů za žáka ZŠ Všestary v roce 2006 ve výši 4.200,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 45/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

19) starosta obce vydává příkaz k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci. Fyzické inventury budou provedeny k 30.11.2006 a výsledky budou odevzdány do 31.12.2006. Do 31.1.2007 provést dokladovou inventuru a ukončit inventarizaci majetku Obce Všestary.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci.
Hlasování o usnesení č. 46/2006: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3.

20) v projektu „Všestary -kanalizace a ČS“, došlo vzhledem ke kategorickému odmítnutí majitelky o jednání o pozemku k technické úpravě trasy a umístění ČS 1 na pozemek obce. Dále zbývá projednat posledních 5 pozemků (1x k.ú.Bříza a 4x k.ú. Svobodné Dvory):
- Plotišťská zelenina HAK požadovaná jednorázová úhrada za uložení věcného
břemene. Navrhovaná výchozí cena pro jednání je 25,- Kč/bm (cca 12.600,- Kč).
- p.Komárek, Plotiště, zatím bez odpovědi
- Komárkovi, HK, spoluvlastníci souhlasí za předpokladu jednorázové úhrady za
uložení věcného břemene ve výši 12.000,- Kč.
- pí.Svobodová v jednání.
- ing.Hrnčíř a pí.Vágnerová v jednání.
Ing.Derner: navrhuje v případě spoluvlastníků Komárkových neprodleně uzavřít navrhovanou smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s navrhovanou jednorázovou úhradou.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí dílčí výsledky jednání s majiteli pozemků, které budou dotčeny stavbou kanalizačního přivaděče projektu „Všestary-Kanalizace a ČS“, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucích na zřízení věcného břemene (kanalizačního výtlečného řádu) za jednorázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč se spolumajiteli pozemku p.č.407/22 v k.ú. Plotiště nad Labem.
Hlasování o usnesení č. 47/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

21) ZD Všestary (IČ:00124087) provádělo zimní údržbu komunikací zatím na základě ústní dohody. Pro stanovení podmínek vzájemného stavu je předložen návrh smlouvy kde je výjezd techniky stanoven do 30 minut, cena je stanovena na 500,- Kč/hod a jsou určeny místní komunikace, kterých se údržba týká.
JUDr.Zlatohlávková: v předloženém návrhu smlouvy je jako zástupce ZD Všestary uvedena ing.Monika Nebeská, která však nemá podpisové právo. Je nutno před podpisem prošetřit,

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb – úklid sněhu mezi Obcí Všestary a
ZD Všestary za hodinovou sazbu 500,- Kč/hod.
Hlasování o usnesení č. 48/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

22) vzhledem k tomu, že rozpočet obce bude projednáván začátkem příštího roku, je nutné přijmout na období do jeho schválení rozpočtové provizorium na rok 2007, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2006.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu Obce Všestary na rok 2006.
Hlasování o usnesení č. 49/2006: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

23) po dohodě zprostředkuje OÚ pro společnost RUND distribuci označení popelnic pro svoz komunálního odpadu na rok 2007. Cena nálepky je 20,- Kč, kterou hradí poplatník. Pro rozšíření sběru separovaného odpadu jsou na OÚ k dispozici pytle na nápojové kartony (tetrapacky), které se po naplnění odkládají na sběrná místa ke kontejnerům na plasty.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření sběru separovaných komodit o nápojové kartony-tetrapacky.
Hlasování o usnesení č. 50/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, nepřítomen 1.

24) různé:

- starosta: výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost v Rozběřicích, podal p.Ladislav Ruml. Nájemní vztah trval od 1.6. do 31.10.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výpověď p.Ladislava Rumla ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost, k 30.10.2006.
č.52/2006: ZO schvaluje vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost.
Hlasování o usnesení č. 51/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, nepřítomen 1.

- starosta: žádost o pronájem uvolněných nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost v Rozběřicích, podala pí.Marie Srdínková.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost.
Hlasování o usnesení č. 52/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, nepřítomen 1.

- starosta: dne 25.5.2006 schválilo ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Všestary (pronajímatel) na straně jedné a společností Eurotel a.s. (nájemce) na straně druhé. Vzhledem k tomu, že nástupnickou organizací společnosti Eurotel a.s. je Telefonica O2 Czech Republic a.s. (IČ:60193336) byla 27.9.2006 smlouva uzavřena s novou společností.

- starosta: vzhledem k zahájení stavebních prací v sousedství bytových domů čp. 4 a čp.5 ve Všestarech a na základě jednání se Stavebním bytovým družstvem v Lipkách (IČ:044130), zajistila obec přístupnost uvedených domů jak pro pěší tak i pro osobní a nákladní dopravu. U chodníku ještě chybí veřejné osvětlení, které dle nabídky společnosti SONN s.r.o. (IČ:25941135), představuje částku ve výši 38.060,- Kč (jedná se o cca 100 m kabelu a tři parková světla včetně stožárů).
pí.Pínová: už 30 let obec slibuje, že se postará o osvětlení přístupové cesty a nádvoří mezi domy čp.4 a čp.5 ve Všestarech a vzhledem k současné situaci chce znát konkrétní datum ke kterému se bude svítit.
ing.Šandera: navrhuje zadat práce spojené (včetně výkopů) s budováním osvětlení p.Srdínkovi, který zabezpečuje veškeré opravy veřejného osvětlení.

Návrh usnesení: ZO pověřuje na základě předložené nabídky na elektromateriál zajištěním výstavby prodloužení veřejného osvětlení k čp.4 a čp.5 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 53/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, nepřítomen 1.

- starosta: v sobotu 25.11. se od 14.00 hodin v sále hospůdky U Kabino uskuteční setkání seniorů. Na programu setkání je komponovaný pořad „Hašlerky aneb dostaveníčko s Karlem Hašlerem“, který předvede hudební soubor ing.Kosiny. Cena pořadu je stanovena na částku 8.200,- Kč a zahrnuje veškeré výdaje spojené s realizací předmětu smlouvy o předvedení uměleckého výkonu ze dne 16.10.2006, s organizačním servisem PhDr.Michaely Fischerové (IČ:64798569). Svoz zajistí autobus společnosti Connex Východní Čechy (IČ:25945408) a k občerstvení bude podávána káva a zákusek.
- starosta: společnost Nemesis, Ostrava (IČ:46610332) nabízí seminář pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, který se koná 7.12.2006 od 09.00 do 14.00 hod. (prezentace od 08.30) v Amber hotelu Černigov.
- starosta: 30.11. končí p.Zdeňku Vajnerovi pracovní smlouva. Vzhledem k tomu, že p.Josef Bárta v březnu 2007 odchází do důchodu a vzhledem k současné vytíženosti zaměstnanců technických služeb bude p.Vajner přijat do pracovního poměru na dobu neurčitou a po odchodu p.Bárty do důchodu bude další zaměstnanec řešen ve spolupráci s ÚP v HK.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí vypršení pracovní smlouvy s p.Zdeňkem Vajnerem a jeho přechod do pracovního poměru na dobu neurčitou.
Hlasování o usnesení č. 54/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, nepřítomen 1.

- p.Martínek: upozornil ZO na skutečnost, že p.Josef Macháček st. ve funkci starosty obce pracoval 32 let a poslední 4 roky jako místostarosta a navrhuje tuto záležitost vzhledem k pokročilé době zařadit na program jednání příštího zasedání ZO.

25) návrh usnesení: všechna usnesení byla schválena v průběhu jednání

26) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary bylo ukončeno ve 23.30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018