Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti OÚ ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Nepřítomni: MVDr.Michal Novák, Přemysl Vecek
Zahájeno: 19.15 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z jednání rady obce (dále jen „RO“)
5) Z jednání valné hromady VAK HK a.s.
6) Z jednání valné hromady DSO
7) Dodatek zřizovací listiny ZŠ a smlouva o výpůjčce
8) Prodloužení vodovodu v Rozběřicích
9) Pronájem nebytových prostor v Rozběřicích
10) Cenový návrh RUND
11) Úprava rozpočtu
12) Modernizace topného systému ZŠ II.st.
13) Žádost o prodej pozemku
14) Vyhlášené granty a výzva POV
15) Výběrová řízení
16) Různé
17) Návrh usnesení
18) Závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zasedání zastupitelstva usnášení se schopné. Zápis z předcházejícího zasedání ZO byl řádně vyvěšen a byly proti němu vzneseny následující námitky:
- ing.Šandera: v bodě č.5 je uvedeno “navrhuje zásadní záležitosti převést na RO a prodloužit termín zasedání ZO o 14 dnů.“
- JUDr.Zlatohlávková: v záhlaví zápisu je uvedeno „ustavující“ – vypustit. V bodě č.21 zápisu je uvedeno“ … jako zástupce ZD Všestary uvedena ing.Monika Nebeská, která však nemá podpisové právo …“. V návrhu smlouvy byla uvedena ing.Nebeská, jako ředitelka a správně by mělo být místopředsedkyně představenstva.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 23.11.2006.
Hlasování o usnesení č. 55/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Dále seznámil předsedající přítomné s připraveným programem zasedání.
Ing.Derner: navrhuje doplnění programu - přístupová cesta k čp.54 a 174
- přístupová cesta ke hřbitovu ve Všestarech.
starosta: přístupová cesta k čp.54 a174 bude projednána v různém a přístupová cesta ke hřbitovu je již zařazena v bodě č.15.

Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání zasedání ZO ze dne 21.12.2006.
Hlasování o usnesení č. 56/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

2) Určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkouvou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p.Jan Martínek a p.Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21.12.2006 p.Jana Martínka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner, ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 57/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

3) Kontrola usnesení:
č.22/2006: ZO ukládá starostovi předložit návrh směrnice o zařazení majetku a směrnici o sociálním fondu – zařazení majetku je zpracováno ve směrnici č.1/2006 o účetnictví, kterou schválila rada obce 20.7.2006. Směrnice o zřízení soc.fondu je součástí kolektivní smlouvy, která je uzavřená mezi Obcí Všestary a „ZO pracovníků státních orgánů při městě Nechanice“. V současné době se připravuje nová kolektivní smlouva, která bude připravena v souladu s novým zákoníkem práce – z důvodu pořízení vlastní směrnice úkol trvá.
č.23/2006: ZO ukládá starostovi obce zajistit pravidelnou měsíční konzultaci v oblasti účetnictví - konzultace zajištěny od ledna/07.
č.47/2006: ZO bere na vědomí dílčí výsledky jednání s majiteli pozemků, které budou dotčeny stavbou kanalizačního přivaděče projektu „Všestary-Kanalizace a ČS“, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (kanalizačního výtlačného řádu) za jednorázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč se spolumajiteli pozemku p.č.407/22 v k.ú. Plotiště nad Labem – smlouvu připravuje VAK HK a.s.
č.53/2006: ZO pověřuje starostu na základě předložené nabídky na elektromateriál zajištěním výstavby prodloužení veřejného osvětlení k čp.4 a čp.5 ve Všestarech – zajištěno.

Usnesení ze dne 21.9.2006: starostovi obce a ing.Dernerovi zpracovat podmínky pro výběrové řízení na dodávku díla výměna oken (varianta Eurookna a plast)a zateplení budovy v čp.35 ve Všestarech – ing.Derner připravil základní body pro zpracování zadávacích podmínek pro uvedené výběrové řízení (projednáno v bodě č.15).

4) RO na svém zasedání schválila právo užívání závěsného státního znaku pro místostarostu u příležitostí uzavíraní sňatků a vítání občánků. Projednala starostou předložený návrh programu pro jednání ZO. Dále projednala zamítavé rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové ve věci kácení lip v prostoru před kostelem „Nejsvětější trojice“ ve Všestarech a schválila podání odvolání.
starosta: v roce 2003 byla zpracována studie, která řešila prostor před kostelem včetně chodníku od cukrárny až před budovu I.stupně ZŠ. V letošním roce byla zadána projektová dokumentace na realizaci této studie. Projekt byl ZO projednán a připomínkován.
ing.Skořepová: požaduje vyhlášení referenda k uvažovanému kácení lip u kostela a upozornila na nevhodné parkování aut mezi lípami.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje u lip provést odborný prořez.
ing.Derner: navrhuje hledat nové řešení, tak aby byly zachovány lípy i komunikace. ing.Šandera: navrhl připravit na příští zasedání ZO studii, projekt a další podklady.

5) 6.12.2006 se sešli akcionáři na mimořádné Valné hromadě společnosti VAK Hradec Králové, a.s. Mimo jiné bylo projednáno a schváleno stažení akcií z oficiálního trhu a jejich upisování v poměru za 1.000,- Kč = 1 akcie (původně za 2.000,- Kč = 1 akcie).

6) Valná hromada svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ (dále jen „DSO“), se sešla 11.12.2006. Do čela DSO byl schválen Josef Macháček, starosta Obce Všestary a Jana Kuthanová, starostka Obce Hořiněves. Ve správní radě DSO jsou ještě Tomáš Bouček (člen zastupitelstva Benátek) a starostové členských obcí ing.Anna Ludvová (Čistěves), MVDr.Blanka Karešová (Máslojedy), ing.Luboš Podlipný (Neděliště), Lenka Bednářová (Světí), Václav Horák (Sendražice) a Stanislav Bednář (Střezetice). V programu jednání byla mimo jiné předložena úprava rozpočtu, kdy schodkový rozpočet na rok 2006 (na straně příjmů ve výši 2.733,87 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 3.184,22 tis.Kč) byl upraven na vyrovnaný ve výši 4.568,17 tis.Kč. V rámci plánu činnosti na rok 2007 zahájí správní rada jednání ve věci založení Místní akční skupiny (MAS) a Komitét pro udržování památek z války roku 1866 předložil návrh oprav pomníků v Mikroregionu na rok 2007. U nás se jedná o 12 ks (Lípa 2x, Rosnice 4x, Všestary 4x a Rozběřice 2x) a celková cena z provedení je 99,- tis.Kč. Podíl obce byl předběžně vyčíslen na 60,- tis.Kč. VH také schválila smlouvy o výpůjčce, které jsou součástí projektu „Vybavení obcí základní technikou“. V našem přídě byl podpořen nákup přídavného zařízení na sekání na traktor částkou ve výši 54.237,50 Kč (cena zařízení 257.750,- Kč).
ing.Šandera: podtrhl důležitost MAS jako další možnost přístupu k dotacím a samozřejmě naši připravenost na ně. Budou ještě dále existovat DSO?
starosta: před založením MAS čeká správní radu a poradenskou společnost (OHGS s.r.o.) asi půl roku práce a hlavně jednání s místními podnikateli, občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi, …. které jsou nedílnou součástí MAS. Tvz. mikroregiony budou dále existovat a připravovaná MAS je složená z „Mikroregionu Nechanicko“ a „Mikroregionu Urbanická brázda“.

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866 (půjčitel) a Obcí Všestary (vypůjčitel)ve věci výpůjčky č.8/06.
Hlasování o usnesení č. 58/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

7) ZO byl předložen návrh smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku, návrh dodatku č.2 a darovací smlouva. Všechny uvedené dokumenty řeší vztahy mezi obcí jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Základní školou, jako příspěvkovou organizací a stávají se součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace.

Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary.
Hlasování o usnesení č. 59/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary.                             Hlasování o usnesení č.60/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Darovací smlouvu, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary.
Hlasování o usnesení č. 61/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

8) Josef Munzar-Ekostav předložil nový návrh dodatku, kde byla konečná cena stanovena ve výši189.616,50 Kč, což znamená nárůst proti návrhu, který byl projednán na minulém zasedání , o 43.034,50 Kč (dofakturování prací, které prováděla Královéhradecká provozní a.s.). K návrhu dodatku je přiložena faktura ve výši 170.654,50 Kč s 10 % pozastávkou.

Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury firmě Josef Munzar-Ekostav (IČO 12979201) ve výši 17.654,50 Kč za provedené vícepráce při dokončování díla „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“. Pozastávka ve výši 18.962,- Kč bude uhrazena po provedení dokončovacích prací.
Hlasování o usnesení č. 62/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1.

9) v období vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice v Rozběřicích se přihlásil jediný zájemce, a to pí.Marie Srdínková.
p.Gabriel: ve smlouvě je nutno stanovit podmínky pro konání akcí, které pořádá obec nebo její složky (např.SDH) a zajistit dostupnost sociálního zařízení pro potřeby knihovny, klubovny anebo pro akce pořádané venku.
ing.Skořepová: nájemné doplnit o úhradu služeb.
Ing.Derner: navrhuje nájemné stanovit ve výši 200,- Kč a úhradu služeb (voda a elektřina ve výši 400,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu s pí.Marií Srdínkovou o pronájmu nebytových prostor (zasedací místnost a čajová kychyň) v budově hasičské zbrojnice v Rozběřicích za nájemné ve výši 200,- Kč/měs. a poplatkem za služby ve výši 400,- Kč na roční zkušební provoz .
Hlasování o usnesení č. 63/2006: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3.

10) Ladislav Rund (IČ: 14544806) předložil cenový návrh na likvidaci odpadů na rok 2007.
ing.Skořepová: proč nemají všichni občané popelnice a je možné zpracovat jmenný seznam obyvatel, kteří nemají popelnici?
p.Došel: připravit podmínky na přechod na paušální poplatek.
ing.Šandera: navrhuje vzhledem k navýšení ceny poptat se jiného odvozce.

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenový návrh poplatků za svoz odpadů na rok 2007.
Hlasování o usnesení č. 64/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

11) úprava rozpočtu: na základě provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven na straně příjmů a výdajů jako vyrovnaný ve výši 15.008,- tis.Kč
ing.Skořepová: navrhuje úpravu rozpočtu zařadit na program dalšího jednání.
Ing.Šandera: navrhuje zpracovat rozpočet na rok 2007 v co nejkratší době.
starosta: vzhledem ke kontrole hospodaření obce za rok 2006 je nutno schválit předloženou úpravu rozpočtu ještě v tomto roce. Nový rozpočet včetně rozpočtového výhledu, by měl být schválen do konce února 2007. Do té doby bylo přijato rozpočtové provizorium.

Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu rozpočtu, kdy na základě přijatých rozpočtových opatření a hospodaření obce byl rozpočet upraven na straně příjmů a výdajů jako vyrovnaný ve výši 15.008,- tis.Kč.
Hlasování o usnesení č. 65/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

12) v budově ZŠ II.st. byla provedena výměna ventilů ústředního topení včetně jejich seřízení a montáž termostatických hlavic regulace topení. Společnost ISTA ČR s.r.o. (IČO 61056758) vyfakturovala provedené práce v celkové výši 227.287,62 Kč, kde jsou zahrnuty vícepráce ve výši 9.647,33 Kč (cena dle SOD 220.017,91 Kč, vyfakturováno v rozsahu SOD 217.640,29 Kč). V rámci toho provedla firma Pavel Vlček-VSV Elektronic (IČO 12954578) montáž měřičů tepla a předložila fakturu ve výši 90.243,70 Kč (dle nabídky byla cena stanovena na 93.319,80 Kč). Výměnu ventilů a montáž měřičů tepla projednalo a schválilo ZO 21.9.2006.

Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 227.287,62 Kč společnosti ISTA Česká republika s.r.o. (IČO 61056758) za výměnu termostatických ventilů radiátorů v budově II.st. ZŠ a úhradu faktury firmě Pavel Vlček-VSV Elektronic (IČO 12954578) ve výši 90.243,70 Kč za dodávku a montáž měřičů tepla do kotelny krytého bazénu.
Hlasování o usnesení č. 66/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1.

13) p.Gabriel podal žádost o prodej pozemku p.č.63 v k.ú.Rozběřice. Před schválením prodeje pozemku bude nejprve vyvěšen záměr o prodeji uvedeného pozemku za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení záměru o prodeji pozemku p.č.63 v k.ú.Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 67/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1.

14) od administrátora POV Královéhradeckého kraje, MmHK, jsme obdrželi (obec a svazek obcí) podklady týkající se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace z POV. Poradenská společnost svazku obcí (OHGS) zpracovala vyhlášené dotační programy v oblasti kultury a památkové peče a v oblasti mládeže a tělovýchovy. Na dotaci z POV lze podat pouze jednu žádost. Pro uvedené možnosti lze uvažovat o projektu na údržbu zeleně ve všech místních částech (připravilo zahradnictví BOBR) nebo projekt na úpravu návsi ve Bříze (zpracovaná projektová dokumentace).
Ing.Šandera: připravit projekt na opravu budovy ZŠ II.st. pro POV 2008.

15) v současné době jsou k vyhodnocení připraveny nabídky na zpracování projektové dokumentace pro chodníky Všestary-Střezetice a hřbitovní komunikaci ve Všestarech.
ing.Derner: předložil základní body pro zpracování výzvy pro výběrová řízení na výměnu oken a zateplení čp.35 ve Všestarech (budova Obecního úřadu).
ing.Skořepová: součástí komunikace ke hřbitovu by mělo být řešení dvora mezi čp.4 a 5.
ing.Šandera: upozornil na pozemek, který bude nutno pro realizaci komunikace dokoupit a navrhl připravit s majitelem Smlouvu a smlouvě budoucí.
ing.Derner: v souvislosti s komunikací ke hřbitovu upozornil i na komunikaci k čp.54 a 174, která není dořešena.
p.Gabriel: v komisi pro výběrová řízení by měla být zastoupena i finanční komise.

Návrh usnesení: V souladu s předchozím usnesením ZO z 25.8.2005, ukládá ZO starostovi projednat s vlastníkem pozemku pod přístupovou komunikací ke hřbitovu smlouvu a smlouvě budoucí o odkoupení pozemku pro komunikaci k čp.4 a 5 a ke hřbitovu ve Všestarech a výsledek jednání předložit na příštím zastupitelstvu.
Hlasování o usnesení č. 68/2006: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1.

Návrh usnesení: ZO pověřuje stavební komisi provedením výběrového řízení na dodávku projektové dokumentace pro díla „Všestary-místní komunikace ke hřbitovu“ a „Všestary-chodníky na Střezetice“.
Hlasování o usnesení č. 69/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

16) různé:
- starosta: na základě žádosti projektové kanceláře VANER s.r.o., byla zpracována vyjádření o uložení inženýrských sítí ve správě obce k akci „Stavba mýtné brány ….“. Jedná se o brány na komunikaci I/35, a to v prostoru motorestu Piccolo ve Všestarech, u kamenné cesty před Lípou a u samoty před Břízou. Dále byly zaslány zástupcem investora (investor Kapsch TrafficCom Construction and realization, spol. s r.o. a zástupce Infram a.s.) protokoly Souhlas vlastníka pozemku se stavbou mýtné brány č.2271 (Všestary-Piccolo) pro pozemky p.č.553 v k.ú.Rosnice a p.č.437 v k.ú.Všestary.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vydání souhlasu vlastníka pozemků p.č.553 v k.ú.Rosnice a p.č.437 v k.ú.Všestary, se stavbou mýtné brány č.2271.
Hlasování o usnesení č. 70/2006: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3.

- starosta: společnost ZICH a spol., s.r.o. (DIČ: CZ25267027) předložila návrh technologie cukrárny, který byl konzultován a schválen KHS KK.
ing.Skořepová: před zahájením potřebných stavebních úprav je nutno zvážit úpravu nájemného nebo potřebu provozovny v obci.
- starosta: žádost Güntera a Jitky Klingerových o zařazení pozemků do ÚPO, které navazují na lokalitu V2 ve Všestarech. Přestože v současné době nelze stanovit termín, kdy bude další změna ÚPO zpracována, tak nejzasším termínem bude rok 2011, do kdy mají být aktualizovány všechny ÚPO.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí požadavek manželů Klingerových na zařazení pozemků p.č.361, 362, 363 a 364/1 v k.ú.Všestary do další změny ÚPO Všestary.
Hlasování o usnesení č. 71/2006: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3.

- starosta: společnost IT-Support s.r.o. (IČO 25274686) předložila návrh Smlouvy o provedení díla, jejímž předmětem je údržba HW a SW, který je v majetku obce a nebo který má obec vypůjčen. Stávající servis byl prováděn na základě objednávky za paušální částku 2.380,- Kč. Smluvní cena vzhledem k navýšení počtu PC je navrhnuta ve výši 5.141,- Kč. Návrh smlouvy bude projednán na příštím zasedání ZO.

- starosta: zřízené osadní výbory jsou navrženy ve složení OV Bříza Josef Václavík, Martin Dufek a František Otčenáš a OV Chlum Vojtěch Geltner, Milan Kalaš a Michal Hendrych. Jako předsedové OV jsou navržení Josef Václavík a Vojtěch Geltner.

Návrh usnesení: ZO schvaluje osadní výbor za místní část Bříza ve složení Josef Václavík, Martin Dufek a František Otčenáš a osadní výbor za místní část Chlum ve složení Vojtěch Geltner, Milan Kalaš a Michal Hendrych.
Hlasování o usnesení č. 72/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Návrh usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedů osadních výborů za místní část Bříza p.Josefa Václavíka a za místní část Chlum p.Vojtěcha Geltnera.
Hlasování o usnesení č. 73/2006: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.

- ing.Derner: upozornil na dosud nedořešenou komunikaci k čp.54 a 174 a navrhuje po osobním jednání s p.Vítem (VÍT a spol., spol.s r.o., IČO 5272971) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí ve věci odkoupení pozemku-komunikace.
starosta: ve věci prodeje zmiňovaného pozemku bylo již jednáno, jak s p.Vítem, tak i s manželi Klingerovými (majitelé pozemků), ale právě na základě osobního jednání ing.Dernera obě prodávající strany od něj ustoupily, o čemž bylo ZO následně informováno.

Návrh usnesení: V souladu s předchozím usnesením ZO z 18.11.2004 a dále z 25.8.2005 a po předchozím projednání ing.Dernerem s firmou VÍT a spol., spol. s r.o. (IČO 5272971), ukládá ZO starostovi uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o smlouvě budoucí o kupní smlouvě o prodeji pozemku stávající příjezdové komunikaci k čp.54 a 174 ve Všestarech, a to v ceně za m2, za kterou stávající majitel předmětný pozemek nabyl.
Hlasování o usnesení č. 74/2006: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3.

17) návrh usnesení: všechna usnesení byla schválena v průběhu jednání

18) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary bylo ukončeno ve 23.30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018