Zápis ze zasedání zastupitelstva obce


Místo konání: zasedací místnost OÚ Všestary                                                                                Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel,
Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek,
MVDr.Michal Novák , Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera,
Josef Štefanka, Přemysl Vecek JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Nepřítomni: ve 22.30 se ze zasedání omluvili p.Jaroslav Došel (po usnesení č.24/2007)
ve 22.35 se ze zasedání omluvili p.Přemysl Vecek(po usnesení č.25/2007)
Zahájeno: 19.15 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Z jednání RO
5) Smlouva o údržbě HW a SW
6) Stavební komise a ustavení nových komisí
7) Čerpání strukturálních fondů
8) Žádost o poskytnutí finanční podpory
9) Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
10) Žádost o příspěvek
11) POV 2007
12) Žádost o zakoupení chladícího boxu
13) Různé
14) Závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu z posledního zasedání ZO byly vzneseny tyto námitky:
- starosta - usnesení č.62/2006: je uvedena cena 17.654,50 Kč a má být 170.654,50 Kč.
- starosta - usnesení č.63/2006: zkušební dobu změnit na dobu určitou.
- ing.Skořepová – v zápise je v projednání uvedeno v bodě č.15 uvedeno „součástí komunikace ke hřbitovu by mělo být i řešení dvora …“ a má být „ … řešení vjezdu ..“

Návrh usnesení: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006.
Hlasování o usnesení č. 1/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále seznámil přítomné s programem zasedání.
- ing.Šandera: do různého doplnit body o posunutí zahájení zasedání ZO na 18.00 hod a projednání místní komunikace na Chlumu.
- ing.Skořepová: plnění usnesení č.23/06 o konzultacích v účetnictví obce.
- ing.Derner: úpravy www stránek obce.
- MVDr.Novák: usnesení k navrhovanému kácení lip před kostelem ve Všestarech.

Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Hlasování o usnesení č. 2/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkouvou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr.Michal Novák a p.Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.1.2007 MVDr.Michal Novák a p.Josef Pešek jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 3/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

ing.Derner, JUDr.Zlatohlávková a p.Gabriel požadují zaslání usnesení před ověřením.

3) kontrola usnesení:
č.21/2006: příspěvek na stravování starosty ve výši 970,- Kč byl složen v hotovosti do poklady.
č.22/2006: v platnosti je směrnice č.3/2006 o účtování DM a zásob. Směrnice o sociálním fondu - úkol trvá.
č.23/2006: konzultantka byla zajištěna, ale ke konzultaci zatím nedošlo – úkol trvá.
č.53/2006: výstavba prodloužení veřejného osvětlení k čp.4 a 5 ve Všestarech byla zajištěna. Osvětlení nebylo dokončeno v termínu – úkol trvá.
č.68/2006: odkoupení pozemku pod komunikací ke hřbitovu bylo opakovaně projednáno. Podkladem pro jednání byly zatím orientační výměry. K dalšímu projednávání je nutno předložit přesnější výměry – úkol trvá.
č.69/2006: výsledky předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace na chodníky ke Střezeticům a cesty ke hřbitovu budou předloženy k projednání v bodě č.6 dnešního jednání.
č.74/2006: ve věci odkupu pozemku stávající příjezdové komunikace k čp.54 a 174 bylo jednáno a bylo zadáno zpracování Geometrického plánu – úkol trvá.
usnesení z 24.8. (studie nádvoří mezi čp.4 a 5 ve Všestarech): na příští zasedání předložit zpracovaný návrh – úkol trvá..
usnesení z 24.8. (sokolské cvičiště na Chlumu): k jednání mezi vytypovanými stranami zatím nedošlo. Jednání bude svoláno a výsledek bude předložen na příštím zasedání ZO – úkol trvá.
usnesení z 21.9. (výměna oken a zateplení budovy čp.35 ve Všestarech): je připraven zatím návrh zadávacích podmínek projektu – úkol trvá.
- ing.Šandera: oslovit projektanta na zpracování projektu (rekonstrukce venkovního
pláště budovy – střecha, okna, zateplení a fasáda).
- ing.Derner: vzhledem k předpokládanému rozsahu projektu navrhuje oslovit přímo
jednoho vybraného projektanta.
- ing.Skořepová: projektanta vybrat s největší zodpovědností a rozhodnutí ponechat na
starostovi.

Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi oslovit ve spolupráci s radou obce projektanta na zpracování projektu rekonstrukce obvodového pláště budovy čp.35 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 4/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) na jednání rady obce byl mimo jiné projednáván povodňový plán obce, který zpracovává pouze území Všestar. Ve věci rozšíření plánu i na další místní části, které jsou dešťovými vodami ohroženy připraví rada podklady, které budou ZO předloženy.

5) návrh Smlouvy o provedení díla, jejímž předmětem je údržba HW a SW, který je v majetku obce a nebo který má obec vypůjčen. Předložily společnost IT-Support s.r.o. (IČO 25274686) a spol.APN CZ (IČ: 25948466). IT-Support předložila nabídku ve dvou variantách a to - 2x za měsíc servisní návštěva, 1x za měsíc mimořádná návštěva, správa serveru a vzdálená správa při ceně konečné 3.475,- Kč/měs.
- 2x za měsíc servisní návštěva v rozsahu max.6 hod, 1x za měsíc mimořádná návštěva, vzdálená správa a správa serveru v rozsahu max. 6 hod při ceně 2.951,- Kč/měs. a hodinové sazbě 416,- Kč nad rámec servisních hodin.
Spol. APN – nabídka ve výši 2.975,- Kč/měs. za řešení SW problémů dle požadavku, údržbu SW, dálkovou správu a dohled v rozsahu 7 hodin v sídle zákazníka a 7 hodin dálkového přístupu. Za každou započatou hodinu nad rámec pak 476,- hod.

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu na údržbu HW a SW se společností IT Support s.r.o., (IČO 25274686), za měsíční platbu ve výši 3.475,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 5/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno.

6) k 31.12.2006 byla ukončena činnost stavební komise při Obecním úřadu Všestary. Podle nového stavebního zákona budou agendu na úseku stavebního řádu vykonávat od 1.1.2007 pouze městské a obecní úřady, které vykonávaly funkci obecného stavebního úřadu do 31.12.2006, a to v celém rozsahu podle stavebního zákona č.50/1976 Sb.
Návrh ustavení nových komisí a rozšíření členů ve výboru:
- komise za životní prostředí (pořádek na veřejných prostranstvích)
- komise investiční (zadávání a vyhodnocování výběrových řízení, hledání finančních
prostředků z EU
- rozšíření finančního a kontrolního výboru o dva členy
- ing.Šandera: navrhuje ustavení komise pro hledání strukturálních fondů, z kterých lze čerpat finance na naše projekty. Pro řešení nesrovnalostí občanů dále navrhuje zřízení přestupkové komise.
- JUDr.Zlatohlávková: je nutno se připravit na možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Navrhuje zmocnit komisi v čele s místostarostou pro jednání v těchto záležitostech. V současné době jsou fondy připraveny na období 2007-2013.
- ing.Skořepová: pro strukturální fondy je nutno sestavit vícečlennou komisi.
- starosta: navrhuje ustavit komisi, která bude řešit mimo vedení výběrových řízení i tyto záležitosti.
- ing.Derner: je nutno rozdělit finanční a kontrolní výbor na dva samostatné.
- JUDr.Zlatohlávková: nelze slučovat finanční a kontrolní výbor.
Návrh ustavení nových komisí a výborů po projednání:
- komise za životní prostředí (pořádek na veřejných prostranstvích)
- komise investiční (zadávání a vyhodnocování výběrových řízení, hledání finančních
prostředků z EU
- finanční výbor
- kontrolní výbor

Návrh usnesení: ZO schvaluje ustavení komise za životní prostředí, v jejíž náplni bude zejména dohled nad udržováním pořádku na veřejných prostranstvích.
Hlasování o usnesení č. 6/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje ustavení investiční komise, v jejíž náplni bude zejména příprava, zpracování a vedení výběrových řízení a příprava podkladů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů.
Hlasování o usnesení č. 7/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozdělení stávajícího finančního a kontrolního výboru na samostatný finanční výbor a kontrolní výbor.
Hlasování o usnesení č. 8/2007: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 7 – bylo schváleno.

Návrhy na předsedy nových komisí a výborů:
- komise za životní prostředí: Jan Martínek
- investiční komise: Josef Mareš
- kontrolní výbor: Petr Gabriel
- finanční výbor: ing.Michal Derner

Návrh usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedy komise za životní prostředí p.Jana Martínka.
Hlasování o usnesení č. 9/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedy investiční komise p.Josefa Mareše.
Hlasování o usnesení č. 10/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje kontrolního výboru p.Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 11/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedy finančního výboru ing.Michala Dernera.
Hlasování o usnesení č. 12/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Návrhy na členy nových komisí a výborů:
- komise za životní prostředí: Radovan Dvořák a Josef Pešek
- investiční komise: ing.Michal Derner, Petr Gabriel, MVDr.Michal Novák, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková
- kontrolní výbor: Jaroslav Došel a Bc.Martin Lučický
- finanční výbor: MVDr.Michal Novák, ing.Božena Skořepová a Josef Štefanka

Návrh usnesení: ZO schvaluje členy komise za životní prostředí p.Radovana Dvořák a p.Josefa Peška.
Hlasování o usnesení č. 13/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje členy investiční komise ing.Michala Dernera, Petra Gabriela, MVDr.Michala Nováka, ing.Boženu Skořepovou, ing.Pavela Šanderu a JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 14/2007: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje členy kontrolního výboru p.Jaroslava Došla a Bc.Martina Lučického.
Hlasování o usnesení č. 15/2007: pro 13, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje p.Josefa Štefanku za člena finančního výboru. Hlasování o usnesení č. 16/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje ing.Boženu Skořepovou z člena finančního výboru.
Hlasování o usnesení č. 17/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

MVDr.Michal Novák před hlasováním odstoupil od kandidatury.

7) ustavení komise pro přípravu čerpání prostředků ze strukturálních fondů bylo projednáno v předcházejícím bodě.

8) pí.Věra Bydžovská (Lípa 43) předložila ZO žádost o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč, vzhledem k situaci zaviněné havárií auta, které přepravovalo osobní auta.
- p.Gabriel: vzhledem k tomu, že všechny škody by měly být kryty pojišťovnou navrhuje poskytnutí bezúročné půjčky do výše 100.000,- Kč.
- ing.Derner: obec by měla zajistit pojišťovacího makléře a zjistit maximální plnění pojišťoven.
- p.Štefanka: považuje návrh p.Gabriela za správný.
- JUDr.Zlatohlávková: navrhuje poskytnout alespoň dar ve výši 20.000,- Kč.
- ing.Šandera: navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.
- p.Martínek: navrhuje vyplatit 50.000,- Kč na základě vystavených faktur za provedené práce.
- ing.Skořepová: navrhuje vyplatit dar ve výši 30.000,- Kč na provozní náklady prázdného domu.
- p.Gabriel: upravuje svůj návrh na poskytnutí bezúročné půjčky na možnosti buď dar ve výši 30.000,- Kč nebo bezúročná půjčka do výše 100.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finanční výpomoci pí.Věře Bydžovské, bytem Lípa 43, formou peněžitého daru ve výši 30.000,- Kč nebo bezúročnou půjčkou ve výši 100.000,- Kč dle výběru žadatele.
Hlasování o usnesení č. 18/2007: pro 14, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 19/2007: pro 1, proti 0, zdržel se hlasování 14 – nebylo schváleno.

starosta: vzhledem k „akčnosti“ rady obce (rychlejší svolání, rychlejší rozhodování, ..) navrhl zrušit usnesení č. 12/2006 (ZO si vyhrazuje rozhodování o částkách nižších ..).
JUDr.Zlatohlávková: nesouhlasí se zrušením uvedeného usnesení a navrhuje vymezit pravomoce krizovému štábu.

Návrh usnesení: ZO ukládá radě vypracovat směrnici o krizových situacích.
Hlasování o usnesení č. 20/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

9) s platností od 1.1.2007 jsou změněny max.výše odměn neuvolněných zastupitelů. Odměny zůstávají v částkách tak jak bylo schváleno v usneseních č.24, 25, 26, 27 a 28/2006. Členům nově ustavených komisí a výborů náleží odměna od 1.2.2007.

Návrh usnesení: ZO schvaluje výplatu odměn předsedům a členům nově ustavených komisí a výborů od 1.2.2007.
Hlasování o usnesení č. 21/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

10) Základní a Mateřská škola Prointepo s.r.o. (IČO: 25263633) podala žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje na jednoho žáka (Jan Antoš, Všestary) v nespecifikované výši. V minulých letech byla zaslána částka ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek Základní a Mateřské škola Prointepo s.r.o. (IČO: 25263633) na neinvestiční výdaje na jednoho žáka ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 22/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

11) žádostí o podporu z POV 2007: fi BOBR (IČO: 65672810) zaktualizovala podklady pro podání žádosti o dotaci z DT2 na komplexní údržbu a výsadbu zeleně, kdy cena za ošetření vzrostlých stromů činí 218.983,- Kč. Po dohodě bude ještě doplněna část týkající se výsadby a to náhradní výsadba za kulové javory v úseku od Cukrárny směrem na Rozběřice. Projekt na o úpravu veřejného prostranství ve Bříze (oprava místní komunikace a vybudování chodníku) vzhledem k předpokládané výši ceny projektu (cca 4.500,- tis.Kč) a k předpokládané výši poskytnuté dotace (cca 150,- až 200,- tis.Kč) by bylo vhodné realizovat za pomoci jiných peněz.
ing.Skořepová: upozorňuje na nutnost provádět kácení stromů pouze v případě okamžité výsadby nové zeleně.

Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2007 v DT2-komplexní údržba a výsadba zeleně na základě nabídky fi.BOBR (IČO: 65672810).
Hlasování o usnesení č. 23/2007: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

12) žádost pí.Srdínkové (IČO: 15605116) o zakoupení prosklené chladící skříně na uzeninu jako náhradu za chladící pult, který je majetkem obce.
- ing.Skořepová: požaduje provést kontrolu kupní smlouvy na budovu prodejny potravin v Rozběřicích.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zakoupení chladící skříně do prodejny potravin v Rozběřicích.
Hlasování o usnesení č. 24/2007: pro 3, proti 5, zdržel se hlasování 7 – nebylo přijato.

Po kontrole kupní smlouvy bude znovu žádost předložena k projednání.

13) různé:
- starosta: seznámil ZO s projektem na úpravu chodníků před kostelem (od zdravotního střediska po ZŠ I.st.
ing.Skořepová: kolik je podle projektu nutno skácet lip.
starosta: vzhledem k parametrům přístupové komunikace k faře, ke kostelu a k budově ZŠ, projekt navrhuje skácení všech lip s následnou výsadbou nových lip.

Návrh usnesení: ZO neschvaluje kácení lip před kostelem Nejsvětější Trojice ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 25/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

- starosta: výzva předsedy SMO (Svaz měst a obcí – IČO: 63113074) ing.Oldřicha Vlasáka k připojení se ke svazu. Součástí výzvy je „Příručka člena zastupitelstva obce po volbách 2006“.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vstup obce do Svazu měst a obcí.
Hlasování o usnesení č. 26/2007: pro 2, proti 9, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

- starosta: pí.Flégrová podala žádost o odstranění vlhkosti v bytě v čp.53 ve Všestarech. Při ohledání bylo zjištěno, že mokrá skvrna se objevila ve výšce cca 180 cm. V první fázi bude důvod vlhkosti prověřen v technické dokumentaci domu.

- starosta: dne 24.8.2006 byl na základě žádosti pí.Lucie Kvasničkové (IČO: 66830109) o pronájem místnosti kadeřnictví v krytém bazénu ve Všestarech schválen záměr o jejím pronájmu s nájemným, které bylo stanoveno ve výši 2.000,- Kč. Záměr byl vyvěšen od 31.8. do 20.9.2006. Vzhledem k projednání, kde byly stanoveny podmínky pronájmu byla nájemní smlouva podepsána a dodatečně předložena ke schválení ZO. Tím byly zajištěny poskytované služby obyvatelstvu bez přerušení.
ing.Derner: navrhuje usnesení „ZO je znepokojeno tím, že starosta uzavřel smlouvu, aniž byla schválena ZO“.
starosta: smlouva byla podepsána z výše uvedených důvodů.
ing.Derner: návrh usnesení stahuje.
Ing.Šandera: navrhuje provést kontrolu nájemní smlouvy z hlediska služeb.

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu s pí.Lucií Kvasničkovou (IČO: 66830109) o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provozování služeb kadeřník,holič, za měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč včetně všech poskytovaných služeb s platností od 1.1.2007.
Hlasování o usnesení č. 27/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO pověřuje kontrolní výbor provedením revize uzavřených nájemních smluv.
Hlasování o usnesení č. 28/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: fi.Hana Šanderová (IČO: 72888369) předložila podklad pro vyúčtování přípravných prací pro instalaci veřejného osvětlení k čp.4 a 5 ve Všestarech v celkové výši 29.916,60 Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené vyúčtování Fi.Hana Šanderová (IČO: 72888369) za přípravné práce pro instalaci veřejného osvětlení k čp.4 a čp.5 ve Všestarech ve výši 29.916,60 Kč.
Hlasování o usnesení č. 29/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: advokátní kancelář JUDr.Evženie Pichertová (IČ: 14522314) předložila návrh dodatku č.4 ke smlouvě o poskytování právních služeb o prodloužení do 31.12.2007. Poskytování právních služeb je prováděno za měsíční úplatu ve výši 5.950,- Kč.
ing.Skořepová: navrhuje hradit právní služby formou odměny za výkon právní činnosti.

Návrh usnesení: ZO schvaluje hradit právní služby formou odměny za výkon právní činnosti.
Hlasování o usnesení č. 30/2007: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

- starosta: projednání odměny bývalému starostovi p.Josefu Macháčkovi za 36 let práce pro obec bude přesunuto na příští zasedání ZO.
- starosta: SDH Rozběřice předložilo žádost o schválení nového velitele JPO V-Rozběřice, p.Pavla Černého. Tímto se odvolává z funkce dosavadní velitel JPO V-Rozběřice, Bc.Martin Lučický.

Návrh usnesení: ZO odvolává Bc.Martina Lučického z funkce velitele JPO V-Rozběřice a zároveň schvaluje p.Pavla Černého do funkce velitele JPO V-Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 31/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

- starosta: vikář a administrátor Římskokatolické farnosti Všestary Mgr.Petr Boháč, předložil vzhledem k navýšení nákladů na opravu střechy kostela Proměnění Páně na Chlumu žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary na pokrytí navýšených nákladů na opravu střechy kostela Proměnění Páně na Chlumu ve výši 100.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 32/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

- starosta: schválení prodeje pozemku st.63 v k.ú.Rozběřice p.Arnoštu Gabrielovi za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2. Záměr o prodeji byl vyvěšen ve stanovené lhůtě.

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku st.63 v k.ú.Rozběřice p.Arnoštu Gabrielovi, nar.6.6.1952 ,bytem Všestary-Rozběřice 55, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 33/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

- ing.Šandera: vzhledem k osobnímu jednání ve věci usnesení ZO ze dne 21.9. (vyfakturování ploch u čp.35 a 74 na Chlumu) navrhuje stáhnout vystavené faktury, toto usnesení zrušit a považovat tuto záležitost za uzavřenou.
starosta: na příštím jednání ZO bude předložen výsledek jednání s majiteli uvedených nemovitostí o částečné úhradě nákladů.
- ing.Šandera: navrhuje posunout zahájení jednání ZO na 18.00 hodin a pro příští zasedání ZO, které se uskuteční na Lípě připravit aktuální program pro občany.
starosta: k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

- ing.Derner: přednesl návrh na přesun bodu v programu zasedání ZO „různé“ na začátek jednání nebo za důležité body jednání. Dále předložil návrh na zlepšení přehlednosti www. stránek obce v těchto bodech:
- oprava v záložce usnesení. Stávající název „Usnesené ze dne …“ změnit na
„Usnesení ze dne …“.
- do zápisů doplnit fulltextové odkazy k přijatým usnesením v zápisu.
- zřídit záložku „Zápisy“.
- uvádět vypisovaná výběrová řízení a jejich výsledky.
- uvést rozpočet obce.
- rozšířit záložku spolky a sdružení o další existující organizace. U TJ Sokol Všestary
doplnit fulltextový odkaz.
- do aktuálních informací doplnit „Pozvánky“.
- zrušit nebo potlačit nepoužívané záložky.
- umístit do aktuálních informací svozový kalendář a ceny svozů.
starosta: předložené návrhy budou předloženy provozovateli publikačního systému obcí.

14) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary bylo ukončeno ve 23.30 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018