Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání: místní část Všestary hostinec „U BENNYHO“.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Josef Macháček přítomen do 20:20 (do bodu 4.6.), Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Lučický, Josef Mareš, Ing. Pavel Šandera.
Nepřítomni: MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.
Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
 
Zahájeno: 19.08 hod.
 
 
1) Zahájení, schválení programu
 
 Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“) a přivítala všechny přítomné na posledním zasedání ZO před volbami. Seznámila zastupitele se zůstatkem na bankovním účtu k 13.10.2010 ve výši 5.556.677,22 Kč.
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
Návrh programu jednání zastupitelstva obce
Ing. Skořepová: Doplnit program o zprávu finančního výboru.
Ing. Derner: Doplnit v informacích průběh prací na školce ve Všestarech.
p. Macháček: Třeba pod bod informace, by řekl něco o MAS Hradecký venkov.
 
Návrh programu
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Různé
4.1.   Kupní smlouva na pozemky pro ČOV
4.2.   Zpráva finančního výboru
4.3.   Směna pozemku
4.4.   Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
4.5.   Schválení faktur
4.6.   Informace
5.      Závěr       
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 161/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 14.10.2010.
Hlasování o usnesení č. 161/2010: pro 9 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
předsedající: Na tomto zasedání se bude i děkovat za vykonanou práci. Děkuje Ing. Fofovi za provedení zápisů.
Do návrhové komise byli navrženi p. Petr Gabriel a p. Josef Pešek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 162/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14.10.2010 návrhovou komisi ve složení p. Petr Gabriel a p. Josef Pešek.
Hlasování o usnesení č. 162/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Božena Skořepová a p. Radovan Dvořák.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 163/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 10. 2010 jako ověřovatele zápisu Ing. Boženu Skořepovou a p. Radovana Dvořáka.
Hlasování o usnesení č. 163/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
předsedající: Přivítala na zasedání Mgr. Součkovou a p. Martínka, jako členy výborů a poděkovala jim za vykonanou práci.
 
 
3) Námitky k minulému zápisu
Ing. Derner: V zápisu usnesení č. 122/2009 z 23.4.2009 jako zjevná chyba vypadlo ve druhé větě v označení Magistrátu města Hradec Králové slovo „Králové“, proto navrhuje přijmout doložku k zápisu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 164/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 23.4.2009, kterou se opravuje text usnesení č. 122/2009, které správně zní:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu Obce Všestary, který bude řešit také podněty a návrhy podané v souvislosti s Výzvou fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary, jež byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 64/2009.
Pořizovatelem územního plánu bude Magistrát města Hradec Králové, tj. úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, a schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera – místostarostu obce jako určeného zastupitele k pořízení nového Územního plánu obce Všestary a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci tohoto územního plánu.
Hlasování o usnesení č. 164/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Minulý zápis byl schválen bez připomínek.
 
 
4) Různé
 
4.1. Kupní smlouva na pozemky pro ČOV
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 14. 10. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Ing. Viktor Netušil (p. Turek) předložil Geometrický plán, který řeší věcné břemeno pro přístup k plánované čističce odpadních vod (přes pozemky ZD Všestary – u zeleninové haly ve Všestarech) a také nově vymezuje pozemky (změna toku Melounky) ve vlastnictví paní Jitky Klingerové, které obec v minulosti projednávala k odkoupení (obec také iniciovala dodatečné projednání dědictví po paní Bohumile Šmatolánové). Kupní cena je dohodnuta 200,- Kč za 1 m2, kupní cena není rovněž dosud spočítána, bude předloženo k rozhodnutí zastupitelstvu.
předsedající: Bohužel se jedná jenom o pozemky určené pro ČOV.
Ing. Skořepová: Nedá se to udělat dohromady?.
p. Štefanka: Nejdříve by to ověřil u banky.
Ing. Skořepová: Toto bude schvalovat nové zastupitelstvo.
p. Macháček: Kde má být umístěna ČOV?
Ing. Derner: Pod novou halou ZD ve Všestarech směrem k Melounce.    
 
Přestávka: 19:25-19:40
 
 
4.2.  Zpráva finančního výboru
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 14. 10. 2010
Předkladatel: Ing. Božena Skořepová
 
Příloha: Zpráva finančního výboru
 
Ing. Skořepová: Finanční výbor (ve složení: Ing. Skořepová, Mgr. Součková, p. Štefanka) nezjistil žádná závažná pochybení ve vedení účetnictví obce. Pí. Kolovratníková se jako účetní obce výrazně zlepšila. Zápis všichni zastupitelé obdrželi el.poštou a jistě ho četli. Jenom vzkaz pro příští ZO: Stálo by za zamyšlení, zda cena za věcné břemeno pro energetické giganty není příliš nízká.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 165/2010: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 24.9.2010.
Hlasování o usnesení č. 165/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Ing. Skořepová: První nástřel rozpočtu na rok 2011 byl připraven za spolupráce s vedením obce a paní účetní. Bude samozřejmě záležet na tom, co do konce roku na účtu přibude, za poslední kvartál ze státního rozpočtu a jaký bude zůstatek na účtě. V rámci šetření celorepublikově chtěla v rozpočtu snížit peníze úředníkům obce, ale byla ve výboru přehlasována.
p. Štefanka: Poděkoval za spolupráci oběma dámám. Má pocit, že on sám byl nejslabším článkem finančního výboru.
předsedající: Poděkovala členů finančního výboru za vykonanou práci a přípravu rozpočtu pro rok 2011.
Ing. Derner: Tento finanční výbor byl velmi silný. Troufá si tvrdit, že tu takový asi ještě nebyl a možná ani už nebude.
 
 
 
4.3.  Směnná smlouva Lípa
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 14. 10. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
V příloze je předložen návrh směnné smlouvy v místní části Lípa, jedná se o pozemek, kde byl usnesením zastupitelstva 224/2009 a 239/2009 schválen záměr směnit pozemek obce za část pozemku paní Kateřiny Němečkové (boží muka, zastávka, zvonička). Konečná výměra pro směnu činí podle geometrického plánu 43 m2. S ohledem na končící volební období a dobu, po kterou je o směně vyjednáváno, doporučuji směnnou smlouvu schválit, budou tím vyřešeny vlastnické vztahy do budoucna. Rozhodne-li zastupitelstvo kladně, smlouvu podepíši ještě dnes 14.10.2010.
 
Příloha: Směnná smlouva: Obce Všestary - Kateřina Němečková
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 166/2010: ZO souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi Obcí Všestary a Kateřinou Němečkovou na směnu pozemku označeného v geometrickém plánu č. 131-245/2009 jako parcela č. 63/2 o výměře 43 m2 na straně jedné za pozemek označený v témže geometrickém plánu jako parcela č. 330/16 o výměře 43 m2 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 166/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
4.4.  Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
 
předsedající: Smlouvu předložil SFŽP, ale byly v ní některé podmínky, které by nebylo možno dodržet. Na CEPu měli říci, že se to nemá podepisovat. Proto smlouvu připomínkovala a předala na na CEP (Centrum evropského projektování). Bylo jí řečeno, že změny byly předány, ale opravenou ji zpět ještě neviděla. Nezbývá, než o smlouvě dále jednat.
Ing. Skořepová: P. Macháček měl pravdu, že žádosti o dotace jsou velmi složité, proto žádné nepodával. Příští zastupitele upozorňuje, aby si nebrali CEP. Na administraci by si sehnala raději někoho jiného. Nepotkala se,byť se pohybuje mezi podnikateli, nikdy s tím, aby se smlouva podepisovala ex post.
Mgr. Součková: Je to tak, že to podepisují opravdu až dodatečně. Oni jsou na to tak zvyklí.
předsedající: Kdyby měla ty zkušenosti, jako má dnes, tak CEPu by to nedávala. V ničem neporadili a jen čekají, co se jim donese.
 
 
4.5.  Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 14. 10. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Zastupitelstvu jsou předkládány ke schválení faktury od společností:
 • Jiří Smetiprach, IČ: 12975206 – sekání panelky a cyklostezky 17.490,- Kč
 • Josef Malý, IČ: 13537326 – bojler Bříza 54 10.906,50 Kč
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 – veřejné osvětlení Rozběřice (pojistka) 8.280,- Kč
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o. IČ: 47450207 – pamětní deska ZŠ 9.163,- Kč
 • Ing.arch. Jan Zima, IČ: 15589854 – autorský dozor ZŠ 18.708,- Kč
 • Astalon s.r.o., IČ: 27542009 - bezpečnost práce ZŠ 17.700,- Kč
 • M-STAV s.r.o., IČ: 26003589 - stavební dozor ZŠ 11.760,-Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže, IČ: 75060183 – oprav folie bazénu, dávkovací čerpadlo 68.318,40 Kč
 • RTS a.s., IČ: 25533843- výběrové řízení zateplení školky 24.000,- Kč
 • Jiří Fanta-INKA, IČ: 15643468 – zrcadla, 2xRozběřice, u Došelů 28.939,- Kč
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - veřejné osvětlení Lípa, hřbit.domek 9.252,- Kč 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 167/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Jiří Smetiprach, IČ 12975206 ve výši 17.490 Kč; Josef Malý, IČ: 13537326 ve výši 10.906,50; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 ve výši 8.280 Kč ave výši 9.252 Kč; Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 ve výši 9.163 Kč; Ing.arch. Jan Zima, IČ: 15589854 ve výši 18.708 Kč; Astalon s.r.o., IČ: 27542009 ve výši 17.700 Kč, M-STAV s.r.o., IČ: 26003589 ve výši 11.760 Kč, Oblastní spolek Českého červeného kříže, IČ: 75060183 ve výši 68.318,40 Kč, RTS a.s., IČ: 25533843 ve výši 24.000 Kč, Jiří Fanta-INKA, IČ: 15643468 ve výši 28.939 Kč.
Hlasování o usnesení č. 167/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
4.6.  Informace
 
·         MAS Hradecký venkov
p. Macháček: MAS Hradecký venkov bude vyhlašovat v prosinci tři výzvy:
1. na občanskou vybavenost,
2. na konkurenceschopnost zemědělství
3. na veřejná prostranství a infrastrukturu.
 
Ing. Skořepová: Na co se to již v minulosti použilo?
p. Macháček: Třeba to, SDH použil na zateplení budovy a výměnu oken.
Ing. Derner: Viděl by to třeba na hasičskou zbrojnici ve Bříze.
p. Štefanka: Samozřejmě i na Lípě by to šlo použít.
předsedající: Připravit by to měly spolky a obec by měla být nápomocna.
 
p.Macháček opustil jednání
 
·         Zateplení MŠ Všestary
Ing. Derner: Dnes se začala měnit okna ve školce ve Všestarech. Přesto, že se podpis smlouvy zdržel, dodavatel již dnes zahájil výměnu prvních oken, v horní třídě MŠ jsou již vyměněna. Děti z druhého oddělení jsou ve škole. Po výměně oken bude následovat zateplení. Pracuje se, nespí to, běží to.
Ing. Derner: Byl dotázán, zda by pracovníci stavby nemohli využívat po dobu stavby domek po Srdínkových.
předsedající: Musel by na to být nejprve vypsán záměr o pronájmu. S tím mají počítat, že se budou muset někde převlékat.
Ing. Derner: Samozřejmě, že to chtěli jen za úplatu, nikoli zadarmo.
 Martínek: Nabídl by jim prostory ubytovny na bazénu, ať si to pronajmou.
Ing. Derner: To není špatný nápad.
 
 
·         Příkop v Lípě
p. Dvořák: Na Lípě u p. Šolce vypadá ten spád velmi chybně udělán (prováděla SÚS). Chtělo by to, aby se tam technická četa šla podívat. Voda tam bude téci ještě víc.
p. Štefanka: Je potřeba to říci na SÚS. Měli by si to opravit.
 
 
 
předsedající: Poděkovala všem zastupitelům za práci, kterou vykonali pro obec. Někdo toho odvedl víc, někdo méně, zřejmě podle svých možností. Je potřeba, aby se lidé zajímali o dění v obci. Sama za sebe si myslí, že se nemá za co stydět. Poděkování je v časopise, který měl být už ve schránkách, ale zřejmě účelově byl někde pozdržen.
Ing. Skořepová: Je škoda, že p. Macháček už odešel z dnešního jednání. Chtěla se ho jen zeptat, co se v obci udělalo za 117 mil. Kč, které přišly v letech, když byl starostou, tj. za šest let od r.2003 do r.2008.
 
 
5) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:45 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                     ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Ing. Božena Skořepová                   ..............................................                          
                      
 
                      Radovan Dvořák                            ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                   
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                  
č. 2 – prezenční listina         
č. 3 –Směnná smlouva: Obce Všestary - Kateřina Němečková
č. 4 - Zpráva finančního výboru
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018