Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel přítomen do 00:10 (do bodu 5.9.), Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Lučický přítomen do 00:10 (do bodu 5.9.), Josef Macháček, Josef Mareš, MVDr. Michal Novák přítomen od 19:23 (od bodu 5.2.2.), Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek přítomen od 19:12 (od bodu 1.) a do 24:47 (do bodu 5.8.1.), JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
 
Zahájeno: 19.08 hod.
 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“) a přivítala hosty: přítomné občany a jmenovitě Ing. arch. J. Marečkovou – MMHK, která přijala pozvání, k vysvětlení Změny č. 2 ÚPO Všestary.
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 13 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
 
Návrh programu jednání zastupitelstva obce
Ing. Skořepová: Návrh na změnu v bodu 5.2.2. „Schválení Změny č.2 ÚPO Všestary“ na „Jednání o změně č.2 ÚPO Všestary“. Má k tomu tři důvody:
1) jedná se o zásadní řízení, kde jde o 60 bytových jednotek (12 bytů, 48 domků)
2) změna nebyla vůbec projednána s občany a je to zásadní území
3) nerada by se dostala do situace před osmi lety, kdy ZO něco urychleně schvalovalo a následující ZO se s tím trápí.
Férové by bylo nechat to schválit až budoucí ZO, které s tím pak bude pracovat.
předsedající: Požádala o změnu programu v bodu 5.3.2. „Odkoupení pozemku pro ČOV“ (nestačila se připravit kupní smlouvu) na „Rozpočtové opatření“, které je potřeba schválit.
Ing. Derner: Jenom má připomínku k bodu 5.2.2.. Myslí si, že by tammohlo být slovo jednání, stejně na závěr bude vždy hlasováno,protože to už projednáno bylo a je to již na konci procesu. Buď se to schválí, nebo ne. Potom by to bylo na příštím ZO.
Ing. Skořepová: Pokud bude stejně hlasováno, potom beru svůj návrh na změnu programu zpět.
 
Návrh programu
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Kontrola usnesení
5.      Různé
5.1.   Základní škola a mateřská škola Všestary
5.1.1.                    Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
5.1.2.                    Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary
5.2.   Územní plány
5.2.1.                    Nový územní plán Všestary
5.2.2.                    Schválení Změny č. 2 ÚPO Všestary
5.2.3.                    Změna č. 3 ÚPO Stěžery
5.3.   Pozemky
5.3.1.                    Žádost o odprodej části pozemku v katastrálním území Všestary
5.3.2.                    Rozpočtové opatření
5.3.3.                    Digitalizace katastrálního území Rosnice
5.3.4.                    Pozemky pro chodníky
5.4.   Projekty chodníků v místních částech - průběh přípravy
5.5.   ČOV a kanalizace
5.5.1.                    Stavební řízení pro Všestary, Rosnice a Rozběřice
5.5.2.                    Odkanalizování místních částí, Bříza, Chlum a Lípa – změna PRVK
5.6.   Bytové hospodářství
5.6.1.                    Výpověď z nájmu
5.6.2.                    Žádost o přidělení bytu
5.6.3.                    Dům čp. 129 Všestary
5.7.   Smlouva o upsání akcií VAK
5.8.   Smlouvy o uložení inženýrských sítí na pozemky obce
5.8.1.                    7 RD Všestary – elektrické zařízení
5.8.2.                    ČEZ – přeložka vrchního vedení NN
5.8.3.                    H.F.C. Building – uložení inženýrských sítí
5.9.   Schválení faktur
5.10.        Žádosti o příspěvky
5.11.        Nepeněžitý dar na povodně
5.12.        Rozpočet na rok 2011 – příprava rozpočtového rámce
5.13.        Dotace MAS
5.14.        Informace
6.      Závěr       
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 140/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16.9.2010.
Hlasování o usnesení č. 140/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi p. Petr Gabriel a p. Josef Mareš.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 141/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.9.2010 návrhovou komisi ve složení p. Petr Gabriel a p. Josef Mareš.
Hlasování o usnesení č. 141/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Macháček a p. Zdeněk Kulhánek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 142/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.9.2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Macháčka a p. Zdeňka Kulhánka.
Hlasování o usnesení č. 142/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
3) Námitky k minulému zápisu
p. Macháček: Nemá námitku, jenom chtěl říci, že tlumočil SDH Bříza stížnost na rušení nočního klidu při jejich akci.
 
Zápis byl schválen bez připomínek.
 
Ing. Derner: Z důvodu přítomnosti Ing. arch. J. Marečkové, navrhuje předřadit bod 5.2.2., aby nemusela dlouho čekat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 143/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby bod 5.2.2. „Změna č.2 ÚPO Všestary“ byl projednán mimo pořadí.
Hlasování o usnesení č. 143/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.2. Změna č. 2 Územního plánu obce Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Změna územního plánu Obce Všestary č. 2 řeší:
v lokalitě II/V1 v části Bor vymezuje dosud opomenuté zastavěné území pro bydlení a uvádí tak do souladu územní plán se skutečností
rozšíření zastavitelné plochy o lokalitu II/V2 v části Všestary jako rozvojovou lokalitu pro bydlení. Dále vymezení regulativů a požadavku na zpracování územní studie pro stávající lokality V4, V5, OV2 a pro novou lokalitu II/V2 vč. požadavků na její rozsah.
Návrh Změny č.2 ÚPO prošel společným jednáním na MMHK dne 15.4.2010 a 18.5.2010 se konalo jeho veřejné projednání. K návrhu nebyly uplatněny námitky. Požadavky na zpřesnění byly vzneseny zastupitelstvem zejména k regulativům zástavby podél přiléhající komunikace nad MŠ.
Zpracovatel předložil úpravu textové části s omezením výškové regulace na max. 3 podlaží s běžnou konstrukční výškou podlaží 3m. Opravené texty jsou barevně zvýrazněny.
 
přílohy: Změna č.2 ÚPO Všestary
 
Ing. arch. Marečková: Provedla seznámení se změnou č.2 ÚPO Všestary. Po minulých připomínkách a požadavcích to bylo doplněno a změněno. Pokud se změna teď nevydá, tak by se muselo říci proč.
Ing. Skořepová: Nebyla na minulém zasedání ZO, tak se omlouvá, že jednání bude zdržovat o hodinu, nebo dvě. Nehodlá hlasovat za každou cenu. Nejprve všemu musí rozumět.
předsedající: Bohužel i ona přehlédla, že se vychází ze studie roku 2005. Zpracovala dokument „Poznatky ke změně územního plánu č. 2“ – viz příloha, kde se pokusila vše ozřejmit.
Ing. Skořepová: Vždy měla zájem, aby změna č.2 byla přijata,  ale nechce, aby se tam stavělo cokoliv.  Studie z roku 2005 ing.arch.Červeného je zcela irelevantní a jako součást změny č.2 podle ní nevhodná. Podle toho návrhu by v lokalitě bylo postaveno 48 domků a 12 bytů v domech s provozovnami resp. nebytovými prostory, silnice ze zámkové dlažby atd. Proto nesouhlasí ani s textovou částí změny č.2., která je předmětem schvalování a v textu odpovídá předmětné studii-návrhu. Nejsou tam ani parkovací místa, řešení dopravy, za to je vysoká zastavěnost přes dohodu učiněnou v Pikolu, dle textové části je možno počítat i s výstavbou polyfunkčního domu, jehož možnou výšku dle textu na místě deklarovala Ing. arch. Marečková. Není dobře, aby tam bylo nějaké satelitní město a smazával se rozdíl mezi městem a vesnicí (jedná se o oblast ve Všestarech nad MŠ až nad Kulhánkovi).
Ing. Derner: Toto opravdu nemůže být podklad ke studii.
Ing. arch. Marečková: Uzemní studii, jejíž vypracování a schválení zastupitelstvem předepisuje změna č.2 územního plánu před jakoukoli výstavbou, zadává obec. Opravdu to bude nová územní studie a ne studie arch. Červeného, deklarovaná zde na místě..
 
Probíhalo osvětlení toho, jak se postupuje při schvalování výstavby.
 
Ing. Skořepová: Do nedávna nevěděla, že tam mají být provozovny a 4 řady domů. Potom by to bylo jak ve městě. Je jí líto,že návrh studie z r.2005, kterou obdrželi členové zastupitelstva k jednání neprostudovala dříve, ale až k dnešnímu jednání, proto ji napadá teď společně s celou změnou č.2., jejíž text ke schvalování je na studii šitý.Vyzývá zastupitele, ať přiznají, který z nich ji četl celou aspoň do této schůze a domnívá se, že žádný. Již za bývalého starosty Macháčka byla vypracována studie ing.arch.Doležalem cca za 150 tis.Kč jen se dvěmi řadami domků počínaje nad Kulhánkovými a tuto jsem kdysi viděla a ta mi zůstala v hlavě.
předsedající: Je třeba, aby obec dala vypracovat promyšlenou studii, nejprve se však obec má ptát na názor občanů, kteří tam bydlí a také všech ostatních, kteří tam nebydlí, neboť tak postupují v jiných obcích, kdy rozhodování není ponecháno jen na názoru několika zastupitelů, v daném případě byla změna podceněna, neboť se fakticky jedná pouze o plochu pro cca 3 rodinné domky, ale zároveň byla do změny zakomponována regulace, která se netýká jen tohoto nepatrného území. Ze všech asi deseti dříve schválených rozvojových lokalit (pouze ve Všestarech)  se mají regulovat pouze lokality označené V4, V5, OV2 a nová lokalita II/2, jedná se o regulaci velmi rozsáhlého území nad areálem školy, školky, školní jídelny, do kterého vedou pouze tři úzké přístupové cesty. Poukazuje na podklad označený jako „Poznámky  ke změně územního plánu č. 2“, když  požaduje, aby se staly součástí zápisu z jednání zastupitelstva, zapisovateli je zašle elektronicky a všichni zastupitelé je obdrželi před zahájením jednání zastupitelstva. Poznámky rozebírají nejen průběh změny ale zejména poukazují na to, že obec je zatížena smluvními závazky k této lokalitě, se kterými by měla alespoň dostatek času se vypořádat se ctí v případě, že rozhodnutí bude odloženo a následně jako promyšlené a prodiskutované přijato. Omlouvá se občanům, že se této změně nevěnovala dříve, nebyla však pověřeným zastupitelem ve věci projednání změny, tím byl místostarosta Ing. Derner.
p. Nový: Řekl, co zjistil z map na internetu, kdo vlastní, který pozemek. Zajímalo by ho, kudy se tam bude jezdit. Je tam školka a nějaká provozovna by tam nebyla vhodná.
p. P. Šandera: Slyší poprvé, že by tam měla být nějaká provozovna.
Ing. Šandera: Nechme mluvit paní architektku, kterou jsme si pozvali, aby ozřejmila postup. Ona tomu rozumí nejvíc.
Ing. arch. Marečková: Určitě je pro obec dobré mít možnost vypracovat územní studii, která ze změny č.2 územního plánu obce vyplývá.
předsedající: Jako starostka, nechce být spojována s výstavbou v této oblasti. Raději by byla spojována s odbočovacími pruhy. Je ji líto, že si toho nevšimla dříve.
 
Probíhala další diskuze o tom, co tam bude v budoucnu, když se to schválí, či neschválí.
 
p. L. Derner: Podle toho, co se tady říká, tak asi nechcete regulovat to, co se tam bude stavět, jinak byste museli přijmout návrh změny č.2.
p. Nový: Ptal se na možnost stavební uzávěry. Jaké má Obec v tuto chvíli možnosti.
Ing. Derner: Je Vám snad jedno, co v těch místech investoři podle nyní platného územního plánu postaví? Pokud chce mít obec možnost regulovat výstavbu, tak přijetím změny č.2 tuto možnost získá. Proto je dobře ji přijmout.           
předsedající: Z deseti území se však regulují pouze tři, která již jsou v územním plánu a jedno, které je předmětem změny. Není zřejmé, jak hlasování dopadne, proto chce mít záruku, že s jejím jménem nebude tato případná změna spojována a navrhuje hlasování podle jmen.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 144/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se o návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Všestary hlasovalo jmenovitě.
Hlasování o usnesení č. 144/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
             
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 145/2010:
 
Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
I.       o v ě ř u j e
soulad Změny č.2 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
 
II.  s o u h l a s í
       s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.2 Územního plánu obce Všestary zpracovaným pořizovatelem
 
III.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona          
 Změnu č.2 Územního plánu obce Všestary.

 
Hlasování o usnesení č. 145 jmenovitě:
·         Josef Pešek -                                                                   ZDRŽEL SE hlasování
·         Ing. Michal Derner -        PRO návrh
·         Jaroslav Došel -                                       PROTI návrhu
·         Radovan Dvořák -           PRO návrh
·         Petr Gabriel -                                                                   ZDRŽEL SE hlasování
·         Zdeněk Kulhánek -          PRO návrh
·         Ing. Martin Lučický -       PRO návrh
·         Josef Macháček -            PRO návrh
·         Josef Mareš -                    PRO návrh
·         MVDr. Michal Novák -  PRO návrh
·         Ing. Božena Skořepová -                                     PROTI návrhu
·         Ing. Pavel Šandera -         PRO návrh
·         Josef Štefanka -                                                              ZDRŽEL SE hlasování
·         Přemysl Vecek -               PRO návrh
·         JUDr. Zuzana Zlatohlávková -                PROTI návrhu
 
Hlasování o usnesení č. 145/2010: pro 9, proti 3, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
Přestávka: 21:42-21:56
 
 
4) Kontrola usnesení
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel:  Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
9/2010 – zateplení MŠ Chlum
předsedající: Nepodařilo se mít včas energetický audit, proto se žádost nepodávala. O audit nelze žádat, když není projektová dokumentace. Na té se pracuje.
 
117/2010 – prodej pozemku
Ing. Derner: Toto usnesení nebylo přijato, tak není co kontrolovat.
 
117/2010 – kontrola hospodaření OÚ
Ing. Skořepová: Kontrola byla provedena 13.9.2010. Zápis ještě není, ale nebylo tam shledáno žádné závažné pochybení.
 
 
5) Různé
 
5.1.  Základní škola a mateřská škola, Všestary
 
5.1.1. Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: K datu konání rady obce bylo dílo převzato. Dne 7.9.2010 byly ve lhůtě splatnosti uhrazena částka 1,809.007,- Kč (práce účtovány 1x za měsíc, tedy faktura za červen (nástup 28.6.2010) a červenec, zvlášť fakturovány vícepráce ve výši 378.303,- Kč. Lze tedy shrnout, že dílo je ukončeno řádně (bez vad a nedodělků) a včas (v souladu se smlouvou). Smlouva o dotaci nebyla dosud doručena, ačkoliv je již 3 týdny údajně připravena, neboť obec vše potřebné vždy obratem prostřednictvím Centra evropského projektování doložila. Je zároveň fakt, že jeden podklad (jednalo se o číslo běžného účtu firmy Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o.) na částku 9.163,- Kč (informační deska) zapomněl  CEP zadat do systému dne 21.7.2010, to však bylo již právě před více než 3 týdny doplněno. 
 
p. Došel: Zajímalo by ho, proč tam projektant dával některé věci (izolace), když věděl, že se to dělat nebude.
předsedající: Je to chyba projektu, ale už by to nechala. Chtěla poděkovat p. Osondovi, který se ujal stavebního dozoru.
p. Osond: Poděkoval hasičům SDH Chlum za propláchnutí potrubí, do kterého jsou svedeny dešťové vody.
 
 
5.1.2. Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Michal Derner
 
Obsah: Starostka jmenovala zástupce obce do smíšené komise na otevírání obálek na zhotovitele díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary, lhůta pro zájemce skončila 14.9.2010, následně buly otevřeny obálky. Projektovou dokumentaci si vyzvedli 4 zájemci. Výsledek výběrového řízení, které zajišťovala externí společnost, prezentovala paní starostka.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 146/2010: ZO schvaluje výsledek veřejné soutěže na zhotovitele díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary a jejího vítěze společnost REKOS S+D s.r.o. s nabídkovou cenou 4.235.544 Kč vč. DPH a pověřuje starostku vyjednáním a uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 146/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na „Výkonu inženýrských činností při realizaci díla Energeticky úsporná opatření“ proběhlo dne 9.9.2010. Hodnotící komisi jmenovala rada obce usnesením č. 8/2010 ve složení člen(náhradník) Ing. Skořepová (Zlatohlávková) Ing. Derner (p.Gabriel) p. Macháček (p. Došel).
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 147/2010: ZO schvaluje výsledek veřejné soutěže na zajištění inženýrských činností při zhotovení díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary. Vítězem pro výkon TDI je společnost ASTALON s.r.o. s nabídkovou cenou 69.840 Kč vč. DPH a pro výkon koordinátora BOZP je společnost ASTALON s.r.o. s nabídkovou cenou 30.000 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 147/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.2    Územní plány
 
5.2.1. Nový Územní plán Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Pro pořízení Územního plánu Všestary (ÚP Všestary) byla na základě výsledku výběrového řízení podepsána smlouva o dílo na zhotovení ÚP Všestary se zhotovitelem, kterým je Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk 564 01 IČO: 735 80 872 na částku 868.000Kč vč. DPH (724.000 Kč bez DPH). Na zasedání zastupitelstva dne 22.7.2010 bylo usnesením č. 133/2010 schváleno zadání ÚP Všestary. Doba prací zhotovitele na díle je smluvena souhrnně na 7 měsíců, je však rozdělena do tří etap
 • návrh ÚP (vč. vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí – tzv. SEA) 5 měsíců
 • upravený návrh ÚP k veřejnému projednání do 1 měsíce od předání pokynů
 • čistopis ÚP k vydání do 1 měsíce od předání pokynů k dopracování
Do lhůt vstupuje součinnost obce (připomínkování – nejlépe veřejným projednáním s občany, schvalování) a společné projednání a veřejné projednání, jejichž termíny zajišťuje pořizovatel (MMHK, odbor hl. architekta, oddělení územního plánování). Celková předpokládaná doba na pořízení cca 1 rok.
 
Na úhradu uznatelných nákladů ve výši 100% je připravována žádost o dotaci do kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu (IOP), zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 148/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení Územního plánu Všestary do Integrovaného operačního programu, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
Hlasování o usnesení č. 148/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.3. Změna č. 3 ÚPO Stěžery
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Stěžery, které se uskuteční dne 5.10.2010 (předmětem je změna funkčního využití plochy ze zemědělské na bydlení v části Hřibsko). Připomínky lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání. Návrhy změn jsou k dispozici na MMHK a www.hrdeckrelove.org
 
 
5.3   Pozemky
 
5.3.1. Žádost o odprodej části pozemku v katastrálním území Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Pan Ing. František Šitler požádal o odkoupení části pozemku č. 396/1 v k.ú. Všestary. Jedná se o pozemek obce, který bezprostředně sousedí s st. 36, na které je situován dům Šitlerových (průchod k Melounce). Zároveň Ing. Šitler požádal o povolení vysázet tuje před tímtéž domem. V těchto místech by se v budoucnu měla nacházet část chodníku s přechodem k obecné škole.  
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 149/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 396/1 v k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č. 149/2010: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

 
 
5.3.2    Rozpočtové opatření
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Do pravomoci zastupitelstva spadá přijímání rozpočtových opatření, proto je nutné, aby zastupitelstvo schválilo dvě rozpočtová opatření, a to dotaci na kanalizaci a dotaci na hřbitovní domek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 150/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 z 18.6.2010 na straně příjmů, jako investiční dotaci od Královéhradeckého kraje na akci „Kanalizace a ČOV Všestary, Rosnice, Rozběřice v částce 250.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 3 z 30.8.2010 na straně příjmů jako neinvestiční dotaci od Královéhradeckého kraje na akci „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ v částce 361.900,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 150/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.3.3    Digitalizace katastrálního území Rosnice
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové zaslal – Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu.  6.10.-19.10.2010 bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na ob.úřadě Všestary, 20.- 21.10 k nahlédnutí na kat.úřadě HK, po celou dobu vyložení lze podat katastrálnímu úřadu písemně námitky. Text oznámení je vyvěšen na úřední desce, ve vývěsce v Rosnicích i na www stránkách obce. Platnost bude vyhlášena 4.11.2010.
 
 
5.3.4    Pozemky pro chodníky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Pozemky pro plánovanou výstavbu chodníku V Rosnicích jsou v okamžiku zahájení digitalizace vypořádány, otázkou zůstává, zda nedojde k novému vymezení pozemků po digitalizaci, proto po jejím dokončení bude třeba znovu překontrolovat. Digitalizace se však již nedotkne obcí odkoupených pozemků od manželů Peškových a Borovcových, neboť tam byla hranice pozemků uznána všemi účastníky a tento údaj byl vnesen do katastru nemovitostí.
Na základě kupní smlouvy z 1.9.2010 došlo k odkoupení posledního pozemku u plánovaného chodníku na Lípě (vedle státní silnice), je možné požádat o územní rozhodnutí a zajistit finanční prostředky pro stavbu chodníku.
 
p. Štefanka: Takže to běží dál?
předsedající: Ano, je to na delší dobu, než si představovala.
 
 
5.4   Projekty chodníků v místních částech
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah:
 1. Všestary – chodník k Rosnicím – PČR upustila od požadavku na kontinuální překonání, SŽDC jej však požaduje a na PD ani realizaci nedá žádné prostředky (musí zpracovávat společnosti s oprávněním) – ústní projednání k žádosti o ÚR bude 14.9.2010 v 9.00 hod na MMHK jmenovat zástupce. Ze žádosti o ÚR vyjmout část nad tratí a ÚŘ může pokračovat. 
   
 2. Bříza – po ústním projednání běží ÚŘ. -není známa komplikace.
   
 3. Rozběřice – je vydáno ÚR. Před podáním žádosti o SP proběhla digitalizace katastrální mapy a v několika případech došlo k posunům hranic pozemků a nastala nová kolize se soukromými vlastníky (asi 7 případů). Návrh řešení: požádat o doplnění ÚR o umístění na nové pozemky za předpokladu souhlasu dotčených vlastníků - zajistit s vlastníky.
   
 4. Zpevněné plochy nádvoří bytovek Všestary – zahájeno st. řízení, úmrtí jednoho z účastníků (p. Dubický). Stavební úřad žádá o sdělení od pověřeného notáře jména právních nástupců, kteří by byli vzati jako účastníci řízení. V opačném případě podá žádost o sdělení právních nástupců na okresní soud (prodlení cca 3 týdny).
   
 5. Chlum – vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče MMHK, po digitalizaci kolize s novými vlastníky – vyřešit před podáním žádosti o ÚR.
   
 6. Chodník a zpevněné plochy od kostela k cukrárně (Všestary) – DP Stejskal čeká na rozhodnutí o povrchu a tvaru zpevněných ploch v prostoru před kostelem. Původní projekt je z 03/2008 a nebylo tehdy požádáno o územní rozhodnutí (ÚR) ani stavební povolení (SP) Projekt je aktualizovat podle nových norem a vyhlášek
   
 7. Chodník ke Střezeticím – zpracováno v 03/2008 a nebylo požádáno o ÚR ani SP. Nutno aktualizovat obsah PD podle nových norem a vyhlášek. DP Stejskal předkládá nabídku na aktualizaci PD ke stav.povolení vč. zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření v částce 13.320 Kč vč. DPH. Dodání do 3 měsíců od objednání v počtu 6 paré.
   
 8. Rosnice – jsou odkoupeny pozemky, po vložení do katastru nemovitostí lze podat žádost o vyjádření k ÚR.

 

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 151/2010: ZO akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD „Všestary – chodník ke Střezeticím“ za částku 13.320 Kč.
Hlasování o usnesení č. 151/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
 
5.5. ČOV a kanalizace
 
5.5.1    Stavební řízení pro Všestary, Rosnice a Rozběřice
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Pro kanalizační řady v místních částech Rosnice, Rozběřice a Všestary a pro ČOV ve Všestarech bylo veřejnou vyhláškou zahájeno vodoprávní řízení 30.3.2010, kterou vydal MMHK odbor životního prostředí.
Současně zahájil vodoprávní řízení o vypuštění předčištěných odpadních vod z nové ČOV a 10.5. vydal rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. Proti němu podalo odvolání ke KÚ KHK Povodí Labe. Z toho důvodu dne 7.6.2010 MMHK přerušil řízení o povolení ČOV a kanalizace do doby, než bude vydáno pravomocné rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. KÚ KHK po přezkoumání odvolání dne 16.8.2010 (datum v rozhodnutí) zrušil a vrátil na MMHK k novému projednání. Rozeslal však až po osobní urgenci dne 6.9.2010 (s prodlením 3 týdny). Ing. Machút vypracoval podklady pro nové rozhodnutí o vypouštění odpadních vod, aby Povodí Labe nemělo důvod k odvolání. Čekáme na vydání tohoto rozhodnutí.
Pro kanalizacční přípojky je vypracována PD ke stavebnímu povolení a připraveno Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu (povoluje stavební odbor).
 
 
5.5.2    Odkanalizování místních částí, Bříza, Chlum a Lípa – změna PRVK
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Obec požádala o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) pro Břízu, Lípu, Chlum. K této změně se vyjádřilo Ministerstvo zemědělství České republiky tak, že nesouhlasí s navrhovanou změnou, tj. odkanalizování Bříza, Lípa, Chlum do čističky ve Všestarech. V případě, že by se nepodařilo docílit změnu PRVK, nemohla by obec žádat o dotaci na vybudování kanalizace v těchto 3 místních částech, proto starostka za účasti projektanta (PROIS s.r.o) jednala na ministerstvu o možnosti korekce tohoto nesouhlasného stanoviska, seznámila ministerstvo za pomoci projektanta s důvody, které vedly obec ke změně koncepce odkanalizování, když odkanalizování se nemůže týkat pouze 3 místních částí z celkových 6. Dne 21. září 2010 proběhne v této věci jednání za účasti krajského úřadu, bude stanoven další postup a případně bude o nové stanovisko požádáno také ministerstvo (žádost o stanovisko nepodává obec, ale Krajský úřad Královéhradeckého kraje).      
 
 
5.6  Bytové hospodářství
 
5.6.1    Výpověď z nájmu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Paní Helena Novotná podala výpověď z nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě čp. 54 ve Bříze. Jedná se o byt, kde jsou vlhké stěny, neboť domu schází izolace proti vlhkosti. Výpovědní lhůta začala běžet 1.8.2010 a skončí k 31.10.2010. Prostory nesplňují požadavky na byt kladené a v tomto stavu je jako byt pronajmout nelze.     
 
předsedající: Požádá paní Novotnou o prohlídku prostor.
 
 
5.6.2    Žádost o přidělení bytu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Pan Martin Navrátil, Máslojedy 17 podal žádost, patrně na pronájem obecního bytu, zároveň uvádí, že je v jeho možnostech hradit nájemné ve výši 2.500,- Kč a případnou nájemní smlouvu by chtěl uzavřít na dobu 5 let.
 
předsedající: Žadatelů o byt tu je více. Až bude nějaký byt k pronajmutí, budou všichni informováni, přestože musí být obcí vypsán o úmyslu pronajmout záměr.
 
 
5.6.3    Dům č.p. 129 Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Po uvolnění domu čp.129 Všestary a po prohlídce objektu investičním výborem se zastupitelstvo v diskuzi přiklonilo k provedení oprav. Jako nutné se jeví opravy sociálního zařízení (voda, kanalizace, zařizovací předměty a keramické dlažby a obklady) a výměna oken. Celková cena na tyto práce je cca 200 tisíc Kč
  
Druhou z možností je posečkat s opravami po případném zateplení školky, neboť dům by provizorně mohly užívat děti, a to po dobu prací na školce. (Další možností by bylo pro děti využít ubytovnu u bazénu po dobu prací).
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 152/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou sociálního zařízení a výměnou oken vč. vstupních dveří v čp. 129 Všestary a schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele.
Hlasování o usnesení č. 152/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
p. Osond: Jak to tam je s topením, z kterého je roku? Aby se neudělal povrch a potom nekopalo. Lépe by bylo pozvat odborníka, který to posoudí.
 
 
5.7          Smlouva o upsání akcií VAK
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Vodovody a kanalizace Hradec Králové a,s. IČ: 481 72 898 předložila návrh smlouvy o upsání akcií v počtu 994 ks v nominální hodnotě 1.000,- Kč na základě nepeněžního vkladu – Vodovodní řad Všestary (nepeněžní vklad obce do společnosti VAK a.s. činí 994.000,- Kč, jeho předmětem je vodovodní řad Všestary, tedy vodovod, který obec nabyla kupní smlouvou od společnosti Vít a spol. s.r.o.. Společně se smlouvou o upsání akcií byl předán návrh zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu.
 
Příloha: Smlouva o upsání akcií
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 153/2010: ZO schvaluje návrh smlouvy o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 481 72 898 a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 153/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.8          Smlouvy o uložení inženýrských sítí na pozemky obce
 
5.8.1    7 RD Všestary – elektrické zařízení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
Obsah: ENERGOPROJEKT – sdružení předložil návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006602/VB/2 na uložení kabelového vedení nízkého napětí z nově zamýšlené sloupové TS (křížení komunikace III/3253 na p.č. 431 k.ú Všestary, který bude zasmyčkován do skříně SR 502) do pozemku p.č.431 v majetku obce (situace je přiložena u návrhu smlouvy).
Délka uloženého vedení je 80 bm, navrhovaná úplata za zřízení věcného břemene je 1.000 Kč. Vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva stanovit jako minimální výši úplaty za zřízení věcného břemene částku 2.000 Kč, navrhuji ve smlouvě upravit úplatu na výši 2.000 Kč. (usnesení č. 296/2009 z 17.12.2009.
 
Příloha: Sml.o smlouvě budoucí č. IV-12-2006602_VB_2
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 154/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-12-2006602/VB/2 se společností ČEZ Distribuce IČ 27232425 s výhradou, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši minimálně 2.000 Kč, a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 154/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.8.2    ČEZ – přeložka vrchního vedení NN
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: ČEZ Distribuce a.s., zastoupená na základě plné moci společností JAN-PRO, s.r.o. Hořice, Brandlova 376, 508 01 Hořice IČ 287 68 337 předložila návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003386/VB/01 pro uložení kabelu NN do pozemků v majetku obce p.č. 58, 396/1, 397/2 a 413/1.
Délka vedení je 300 m a navrhovaná úplata je ve výši 2.000 Kč.
Předmětem díla je přeložka vrchního vedení distribuční sítě ČEZ v prostoru od sloupové trafostanice na křižovatce u obecního úřadu k nadjezdu.
Formulace smlouvy (neboť se jedná o dvoustranný smluvní vztah) byla projednána s navrhovatelem v pondělí 13.9.2010, když s předloženým navrhovaným zněním nelze vyjádřit souhlas. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene musí být dostatečně přesná k pozdějšímu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, což návrh nesplňuje.
 
Příloha: ČEZ – sml.o sml. budoucí o věcném břemeni
            Kabelizace el. vedení Všestary - situace
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 155/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku dojednáním podmínek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003386/VB/01 pro uložení kabelu NN do pozemků v majetku obce p.č. 58, 396/1, 397/2 a 413/1 s ČEZ Distribuce, a.s. a následně jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 155/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.8.3    H.F.C. Building – uložení inženýrských sítí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Společnost H.F.C a.s., Dřevařská 904 Hradec Králové, IČ 259 39 181 předložila návrh Smlouvy o právu provést stavbu. Předmětem smlouvy je právo provést stavbu komunikace , propustku a mostku, vodovodu, kanalizace, plynovodu, rozvodu NN vč. přeložky trafostanice a veřejné osvětlení vše pro zástavbu RD v rozsahu příloh č. 1 a 2. smlouvy a to na pozemcích obce p.č. 149/14, 413/1, PK 137.
Předkladatel navrhuje v článku IV.odst. 2 založení práva provést stavbu bezúplatně.
Příloha: H.F.C. – smlouva o budoucí smlouvě
 
ZO pověřilo místostarostu zjistit na stavebním úřadu podmínky pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu, zjištěním záměru investora ze všech příslušných hledisek.
 
 
5.9  Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Zastupitelstvu jsou předkládány ke schválení faktury od společností:
·                    Jaroslav Došel ve výši 101.256 Kč za opravu hřbitovních vrat Všestary
·                    PVJ Consult, a.s. ve výši 1.809.007 Kč za práce dle SOD na Zateplení ZŠ Všestary
·                    PVJ Consult, a.s. ve výši 581.878 Kč za práce dle SOD na Zateplení ZŠ Všestary
·                    PVJ Consult, a.s. ve výši 378.303 Kč za práce dle dodatku č. 2 SOD na Zateplení ZŠ Všestary k 31.8.2010 (cenu schválilo ZO usnesením 130/2010 dne 22.7.2010
·                    PVJ Consult,a.s. ve výši 18.809 Kč za úpravy dvorního traktu u ZŠ Všestary
·                    PROIS a.s. ve výši 186.000 Kč za PD a žádost o územní souhlas na kanalizační přípojky v Rosnicích, Rozběřicích a Všestarech dle SOD
·                    Jiří Smetiprach ve výši 21.906,60 Kč – sekání příkopů
·                    ČD 12.384 Kč zálohu za věcné břemeno pro kanalizaci na parcele č. 441/8 podle smlouvy č.j. 55520/2010/025
·                    REKOS S+D s.r.o. ve výši 156.410,40 za práce dle SOD na Opravě pláště hřbitovního domku
·                    Ing. Viktor NETUŠIL – GEOPLAN ve výši 8.020 Kč za geometrický plán pro oddělení parcel v obci Lípa.
·                    CITYPLAN spol. s r.o. ve výši 1.800 Kč za vypracování stanoviska ke změnám projektu Zateplení ZŠ Všestary.
·                    Tomáš Kocián ve výši 34.820 Kč za sádrokarton v hasičské zbrojnici v Rozběřicích
·                    ZD Všestary ve výši 34.269 Kč za travní traktor a další náhradní díly
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 156/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Jaroslav Došel-Zámečnictví, IČ 104 68 510 ve výši 101.256 Kč; PVJ Consult, a.s., IČ 609 16 664 ve výši 1.809.007 Kč, ve výši 581.878 Kč, ve výši 378.303 Kč a ve výši 18.809 Kč; PROIS, a.s.IČ 259 43 022 ve výši 186.000 Kč; Jiří Smetiprach IČ 129 75 206 ve výši 21.906,60 Kč; REKOS S+D s.r.o. IČ 259 74 149 ve výši 156.410,40; Zemědělské družstvo Všestary, IČ 00124084 ve výši 34.269 Kč; Ing. Viktor NETUŠIL – GEOPLAN, IČ 601 40 186 ve výši 8.020 Kč; České dráhy, a.s., IČ 709 94 226 ve výši 12.384 Kč ; CITYPLAN spol. s r.o., IČ 473 07 218 ve výši 1.800 Kč, Tomáš Kocián, IČ: 60140704 ve výši 34.820 Kč.
Hlasování o usnesení č. 156/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.10                 Žádosti o příspěvky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:.  
·           Nohejbalový klub Bříza 1.500 Kč na turnaj
·           SDH Bříza - 4.200 Kč na taneční zábavu 11.9.2010
·           SDH Rosnice – 1.000 Kč Posvícenské modelování a 2.500 Kč příspěvek na pletení z pedigu – celkem 3.500 Kč
·           TJ Sokol Všestary – 2.000 Kč na turnaj v malé kopané 26.6.2010, 2.000 Kč na turnaj v nohejbale 31.7.2010 a 2.500 Kč na volejbalový turnaj – celkem 6.500 Kč
·           SDH Chlum – 3.545 Kč na sousedské posezení
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 157/2010: ZO schvaluje příspěvky na spolkovou činnost pro: Nohejbalový klub Bříza ve výši 1.500 Kč; SDH Bříza ve výši 4.200 Kč; SDH Rosnice ve výši 3.500 Kč, TJ Sokol Všestary ve výši 6.500 Kč a SDH Chlum ve výši 3.545 Kč.
Hlasování o usnesení č. 157/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 • SDH Chlum žádá o výměnu okna u zasedačky hasičské zbrojnice. Nabídku předložila společnost STAVO Plast s.r.o. HK za částku 12.966 Kč. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 158/2010: ZO schvaluje výměnu okna v hasičské zbrojnici SDH Chlum za nabídkovou cenu 12.966 Kč.
Hlasování o usnesení č. 158/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
 
5.11                 Nepeněžitý dar na povodně
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Usnesením č. 91/2010 byla schválena finanční pomoc vybrané obci postižené povodní, ve výši 50.000,- Kč. Po bleskových povodních zjištěn rozsah postižení obce Hejnice, vyhlášena ve prospěch této obce humanitární sbírka, která byla na žádost Hejnic doplněna o nepeněžní dary – movité věci zakoupené obcí (kolečka, holínky apod.). Dar byl tedy poskytnut jako věcný nikoliv peněžitý. Nutno je revokovat usnesení č. 91/2010 a přijmout usnesení o poskytnutí věcného daru, návrh darovací smlouvy bude předložen na jednání zastupitelstva. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 159/2010: ZO ruší usnesení č. 91/2010 a schvaluje poskytnutí věcného daru povodní postižené obci Hejnice ve výši do 51.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 159/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
 
5.12        Rozpočet na rok 2011
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S ohledem na blížící se konec volebního období je nutné zahájit práce na rozpočtu obce na rok 2011,když příjmy i výdaje rozpočtu jsou odhadovány. Rovněž je nutné zajisti přípravu na rozpočtovém výhledu, obojí tak, aby nebylo ohroženo řádné hospodaření obce v r. 2011.
Poděkování patří finančnímu výboru, který za technické pomoci místostarosty sestavil kvalifikovaný odhad rozpočtu na rok 2010, podle kterého v letošním roce obec hospodaří. 
S ohledem na shora uvedené prosím finanční výbor o pomoc při sestavení rozpočtu na rok 2011.
 
 
5.13        Dotace MAS
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Šrámův kříž
S ohledem na skutečnost, že projekt na opravu Šrámova kříže byl SZIF hodnocen jako jeden z nejlepších je možné připravit výběrové řízení na realizaci opravy.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 160/2010: ZO pověřuje investiční výbor vypracováním zadávacích podmínek a vyhlášením výzvy k podání nabídek na opravu Šrámova kříže.
Hlasování o usnesení č. 160/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 00:31 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                     ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Josef Macháček                               ..............................................                          
                      
 
                      Zdeněk Kulhánek                            ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                   
 
 
 
Seznam příloh:           
č. 1 – prezenční listina   (pouze k archivovanému originálu)
č. 2 – přijatá usnesení    (pouze k archivovanému originálu)                                                                      
č. 3 –JUDr. Zlatohlávková - Poznatky ke změně územního plánu č. 2
č. 4 – Smlouva o upsání akcií (pouze k archivovanému originálu)
č. 5 – Sml.o smlouvě budoucí č. IV-12-2006602_VB_2 (pouze k archivovanému originálu)

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018