Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání: budova 2. stupně ZŠ ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Josef Pešek, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: MVDr. Michal Novák, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera.
Nepřítomni: Radovan Dvořák, Přemysl Vecek.
 
Zahájeno: 19.08 hod.
 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „starostka“) a poprosila p. Zdeňka Kulhánka, aby složil slib člena zastupitelstva.
 
2) Slib povolaného náhradníka - člena zastupitelstva
S ohledem na rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pana Jana Martínka na jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010, byl vyzván náhradník pan Zdeněk Kulhánek. V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích skládá člen zastupitelstva slib na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se zúčastní.
p. Kulhánek: Složil slib a potvrdil ho podpisem.
starostka: Přivítala nového zastupitele a poděkovala mu za rychlou reakci.
 
starostka: Před schválením programu přečetla dopis zastupitele Ing. P. Šandery (viz příloha na konci zápisu).
 
starostka: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
p. Martínek: Chtěl by se nejprve vyjádřit k dopisu Ing. P. Šandery. On ho nikdy nenazval zlodějem.
starostka: Ráda by nejdříve schválila program a teprve potom dala slovo p. Martínkovi.
 
3) Návrh programu jednání zastupitelstva obce
starostka: Požádala o doplnění programu o bod 6.3.5, ke kterému byla poslána důvodová zpráva, ale vypadl z programu.
 
1.      Zahájení
2.      Slib povolaného náhradníka – člena zastupitelstva
3.      Schválení programu
4.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.      Námitky k minulému zápisu
6.      Různé
6.1.   Určení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
6.2.    Základní škola a mateřská škola Všestary
6.2.1.                    Zateplení budovy 2. Stupně ZŠ
6.2.2.                    MŠ Chlum
6.3.    Územní plány
6.3.1.                    Schválení návrhu zadání územního plánu Všestary
6.3.2.                    Schválení Změny č. 2 územního plánu obce Všestary
6.3.3.                    Územní plán Máslojedy
6.3.4.                    Změna č. 2 Územního plánu obce Stěžery
6.3.5.                    Návrh na zadání změny Územního plánu města Hradec Králové
6.4.    Pozemky – nákup a prodej
6.4.1.                    Žádost o odprodej pozemků v katastrálním území Chlum
6.4.2.                    Návrh na odkoupení pozemku v katastrálním území Bříza
6.4.3.                    Kupní smlouva – pro chodník Lípa
6.5.       Hřbitovní domek Všestary – výběr dodavatele stavebních úprav
6.6.       Pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obce
6.7.       Schválení faktur
6.8.       Dům č.p. 129 Všestary
6.9.       Spolupráce s Oblastním spolkem ČCK
6.10.   Žádosti o příspěvky
6.11.   Opravy komunikací
6.12.   Informace
6.12.1.                Měření hluku z komunikace I/35
6.12.2.                Stížnost na rušení nočního klidu
6.12.3.                Další
7.      Závěr       
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.  
Návrh usnesení č. 124/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.7.2010.
Hlasování o usnesení č. 124/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
starostka: Pan Jan Martínek zůstává po rezignaci na mandát zastupitele jako občan obce členem investičního výboru a také členem komise za životní prostředí. Nyní je ta chvíle, kdy dávám slovo p. Martínkovi.
Ing. Derner: Mám procedurální poznámku. Při minulém projednávání tohoto tématu jsme se účastnili diskuze na úrovni „hospodské žumpy“. Odmítám se toho účastnit znovu, a pokud mají stejný názor, tak vyzívám ostatní, aby opustili místnost se mnou. 
starostka: Pokud klesne počet přítomných zastupitelů pod 8, tak ukončím zasedání.
Ing. Derner: Řešením je vyhlásit přestávku.
 
Jednání opustili dva členové zastupitelstva a většina přítomných občanů
 
starostka: Vyjádřila se k dopisu Ing. Šandery. Je pravdou, že za mnou byl nejméně 2x. Neznám zadávací podmínky, nejsem členem investičního výboru a výběrového řízení jsem se také neúčastnila. Již v květnu bylo přijato usnesení č. 101/2010 a to znělo: „ ZO pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na dodavatele stavby chodníku … a pověřuje starostku podpisem smlouvy“. 
p. Martínek: Za prvé jsem k tomu chtěl říci, že jsem kritizoval pouze investiční komisi. Ze záznamu schůze je to slyšet. Nikdy jsem o Pavlu Šanderovi neprohlásil, že je zloděj. Toho člověka si vážím. Za druhé finančními zájmy jsem myslel, že někteří zastupitelé berou jen peníze za členství ve výborech, ale zasedání se neúčastní. Předvolebním bojem jsem myslel to, že několik členů zastupitelstva a i občanů chce být ve funkcích dobře finančně ohodnocených. Proto jsem odešel. Já se Pavlovi Šanderovi nebudu omlouvat, protože jsem nic takového neřekl.
p. Gabriel: J. Martínek osobně napadl pana Šanderu, a tedy nemá pravdu. Celé minulé zasedání ZO p. Martínek používal nevybíravá slova. Je dobře, že si to poslechl alespoň ze záznamu, i když ten nezachytí vše. Je smutné, že když se zasedání koná v hospodě a někteří „chlastaj“, tak se v tom neumějí chovat. Na zasedání jsem byl a slyšel jsem, co jsi říkal.
p. Martínek: Členem investiční komise jsem teprve druhý měsíc, ale protože Tvoje účast na zasedáních je tak 50%, tak to nevíš. Vadilo mi, že mi nedal předseda vědět, kdy se to koná.
Ing. arch. Zima: My jsme tady, jako hosté. Uzavřete to teď, probereme věci, proč tady jsme pozváni, a pak se třeba porvěte.
p. Mareš: Dobře, ukončeme to. Byl p. Martínek na předminulém zasedání? Byl, a tam bylo řečeno, kdy se sejde investiční komise. Je pravdou, že nikoho specielně nezval. Když se řekne, že investiční komise se sejde ten a ten den v tu a tu hodinu, tak předpokládal, že to tak členové berou. Víc k tomu nemá co říci.
starostka: Končím rozpravu a děkuji všem diskutujícím.
 
4) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Macháček a Ing. Martin Lučický.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 125/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.7.2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 125/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Mareš a p. Jaroslav Došel.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 126/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.7.2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Mareše a p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č. 126/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5) Námitky k minulému zápisu
starostka: V usnesení č. 116/2010 byl schválen nákup pozemků, a to p.p. 259/5 o velikosti 312 m2 a p.p. 245 o velikosti 2072 m2 vš v k.ú,. Všestary. Správně má být u čísla 245: pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) parcela číslo 245.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 127/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 24. 6. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 116/2010, které správně zní: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.p. č. 259/5 o velikosti 312m2, a p.p. č. 245: pozemku ve zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr (PK parcela č.245) o velikosti 2072m2 vše v k.ú. Všestary za kupní cenu 200,- Kč za 1m2, tj. celkem za 476.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 127/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
6) Různé
 
6.1. Určení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah. Obec je povinna určit počet zastupitelů pro volební období 2010 – 2014. Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 85 dnů přede dnem konání voleb. S ohledem na skutečnost, že se při velikosti a zeměpisné poloze všech místních částí již v minulosti osvědčil počet 15 členů, navrhuji, aby zastupitelstvo určilo tento počet.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 128/2010: Zastupitelstvo obce určuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 na 15.
Hlasování o usnesení č. 128/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
6.2. Základní škola a mateřská škola Všestary
 
6.2.1. Zateplení budovy 2.stupně ZŠ
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Dne 28.6.2010 v souladu se smlouvou o dílo byly zahájeno dílo – zateplení a výměna oken. Nejzákladnější komplikací se ukázalo, že při přípravě na zateplení základů ze strany od tělocvičny je k izolaci udělána přizdívka, kterou bude z hlediska řádného zabezpečení budovy proti vlhkosti nezbytné odstranit a provést novou svislou izolaci a její napojení na stávající vodorovnou. Starostka zajistila u stavebního dozoru vypracování stanoviska, že tato skutečnost nemohla být projektantovi při přípravě projektu zřejmá, a proto projekt tento problém neřeší. Cena prací nebyla dosud zhotovitelem vyčíslena a její výše je důležitá pro další postup, neboť přesáhne-li 20% z vysoutěžené ceny díla bylo by nutné vypsat výběrové řízení, v případě že nepřesáhne – můžeme zadat zhotoviteli objednávkou. 
Dalším problémem se ukázalo být doplnění pískovcového obložení na staré části budovy, kde bylo třeba doplnit starým (barevně stejným) pískovcem dříve zazděné a následně zabetonované vstupy do budovy.
Projekt, a to záměrně z důvodu ztráty bodů pro podporu, neřešil klempířské prvky, okapy a svody měly zůstat původní, pouze měly být natřeny. Svody jsou v natolik špatném stavu, že budou zajištěny nové – titan zinek, okapy – nutné posouzení, zda s opravou střechy, či již nyní nové. S tím souvisí tzv. geigry u svodů, původně litinové, které není možné použít.  
Vznikající problémy jsou řešeny pravidelně v průběhu kontrolních dnů a případný další výskyt bude sdělen na jednání zastupitelstva.
 
Paní starostka přivítala Ing. arch. Zimu projektanta a Ing. Burkerta  - stavebního dozor.
 
Příloha: Zateplení a výměna oken budovy 2.stupně ZŠ Všestary-rekapitulace změn
 
Ing. arch. Zima: Akce se zdárně rozjela. S výběrem firmy jste udělali dobře. Firma byla levnější, než sami čekali. Částka víceprací není určitě ani zdaleka těch 20%. Seznámil zastupitele detailně s nutnými změnami v projektu, které vznikly až při vlastní realizaci.
starostka: Jen chtěla říci, že změny projektu je nutné projednat se Státním fondem životního
prostředí.
p. Došel: Proti tem číslům nic nemá, ale to se nevědělo, že se musí dělat izolace proti vodě?
(cena 111 170 Kč)
Ing. Derner: Zateplení základu bylo v projektu uvedeno, jenom způsob připevnění na svislou izolaci nebyl zřejmý dokud se konstrukce pod zemí neodkopaly.
Ing. arch. Zima: Odkopání základů v ceně bylo, ale chybělo tam odkopání asfaltu. Po odbourání staré
přizdívky, je nutné znovu zajistit izolací budovy proti vlhkosti a o tom se nevědělo.
Ing. Burkert: Měla se jenom přidělat tepelná izolace na stávající základ, ale teď se zjistilo, že je potřeba odbourat přizdívku a znovu zaizolovat proti vlhkosti.
starostka: Vyhlásila přestávku, aby si zastupitelé mohli prohlédnout již realizovanou část díla a viděli v jakém stavu se nalézá základ budovy školy v místech, kde jsou základy již odkryty.  
 
Přestávka 19:56 – 20:19.
 
p. Petr Šandera: Myslíte, že se podaří tu novou izolaci napojit na stávající?
Ing. arch. Zima: Nová izolace je přetažená přes původní odbouranou přizdívku.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 129/2010: ZO zmocňuje Radu obce k přijetí potřebných rozhodnutí ve věci schválení změn rozsahu a ceny díla Zateplení a výměna oken budovy 2.stupně ZŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 129/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
starostka: Poděkovala Ing. Dernerovi za přípravu podkladů k objasnění změn a víceprací.
Ing. Derner: Provedl vysvětlení všech položek a jejich cen za změny a vícepráce, které byly předloženy dodavatelem a ve spolupráci s dozorem stavby korigovány.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 130/2010: ZO schvaluje provedení změn a víceprací na díle „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ v rozsahu rekapitulace změn viz příloha.
Hlasování o usnesení č. 130/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 131/2010: ZO nesouhlasí s navrženým způsobem opravy detailu vnějších okenních parapetů pomocí silikonu na díle Zateplení a výměna oken budovy 2.stupně ZŠ Všestary a požaduje jejich řádné provedení.
Hlasování o usnesení č. 131/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
6.2.2. MŠ Chlum – zateplení a výměna oken
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: K budově MŠ Chlum, neměla obec k dispozici projektovou dokumentaci, a proto bylo zadáno její zpracování. Tato dokumentace bude použita jako podklad pro žádost o zateplení a výměnu oken, kterou by obec mohla podat v rámci otevření projektu „Zelená úsporám“ pro obce. V tomto okamžiku však není zřejmé, jak bude tato výzva probíhat, vypisuje se 19.7.2010 a není zřejmé, zda peníze budou „odepisovány“ stejně jako u předchozích dvou výzev, či zda budou žádosti přijímány tak, jak bylo vyhlášeno tj. do 31.8.2010, podmínky jsou zpřísněné, k dispozici je 6 miliard.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 132/2010: ZO pověřuje Radu obce k přijetí potřebných rozhodnutí ve věci podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum.
Hlasování o usnesení č. 132/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.3. Územní plány
 
6.3.1. Schválení návrhu zadání územního plánu Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Důvodová zpráva: Pořizovatel nového ÚPO Všestary, kterým je MMHK, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, vypracoval návrh zadání Územního plánu Obce Všestary, který byl zveřejněn ve lhůtě od 22. 3. do 22. 4. 2010. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Zastupitelstvo obce Všestary uplatnilo upřesňující požadavky k návrhu zadání, které pořizovatel do zadání zapracoval. Pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce, po vyhodnocení podaných připomínek, návrh zadání ÚPO ke schválení
 
přílohy:          Zadání ÚP VŠESTARY po projednání
                        Zadání ÚP Všestary - Výkres záměrů
                        Zadání ÚP Všestary - Výkres limitů
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 133/2010: ZO schvaluje předložený návrh Zadání Územního plánu Všestary, který jako pořizovatel vypracovala Ing. arch. Jana Marečková, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování.
Hlasování o usnesení č. 133/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.3.2. Změna č. 2 Územního plánu obce Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  
Změna územního plánu Obce Všestary č. 2 řeší:
  1. v lokalitě II/V1 v části Bor vymezuje dosud opomenuté zastavěné území pro bydlení a uvádí tak do souladu územní plán se skutečností
  2. rozšíření zastavitelné plochy o lokalitu II/V2 v části Všestary jako rozvojovou lokalitu pro bydlení a vymezení požadavku na zpracování územní studie pro lokality V4, V5 a II/V2 vč. požadavků na její rozsah.
Návrh Změny č.2 ÚPO prošel společným jednáním na MMHK dne 5. 4. 2010 a 18. 5. 2010 se konalo jeho veřejné projednání, kde nebyly uplatněny žádné námitky.
V rámci řízení o územním plánu podali připomínku zastupitelé obce Všestary s požadavkem upřesnění stanovení procentní zastavitelnosti pozemků a stanovení výškové hladiny zástavby touto změnou územního plánu – vše cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Uvedená připomínka byla jako nepodstatná úprava následně zapracována do návrhu před vlastním vydáním změny územního plánu zastupitelstvem obce Všestary. (str. 3 návrhu změny ÚPO) a str. 8 – „Změna č.2 ÚPO Všestary – Textová část).
Požadavek na vypracování územní studie pro lokality V4, V5, OV2 a II/V2 je uveden na str.8 v části „Změna č.2 ÚPO Všestary – Příloha, Odůvodnění“
 
přílohy:           Změna č.2 ÚPO Všestary
 
starostka: Chybí ji tam zmínka o tom, že domy mají být venkovského typu.
Ing. Derner: Dobře, přidejme to tam.
p. Gabriel: Podle jeho názoru je 13m výška v hřebenu domu příliš vysoká. Dal by tam jen
12m.
Ing. Derner: Podle názoru pí. architektky je 12 nedostatečných.
p. Došel: Je důležité, jak vysoké jsou domy v okolí.
starostka: Myslí si, že vesnice má nějaký ráz a není potřeba tam dávat něco, co se, zde typově
nehodí.
p. Kulhánek: To přeci není tak hrozné, pokud je ta výška brána od komunikace u školky.
p. Gabriel: Jde o to, aby se tam nestavěly bytovky, jinak je to celkem jedno.
p. Macháček: Takto byl ten text připraven a posouzen architektkou, proto by ho neměnil a
schválil.
Ing. Derner: Nechme to v původním znění s 13m, a buď se to schválí, nebo ne.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 134/2010: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
I.       o v ě ř u j e
soulad Změny č.2 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.  s o u h l a s í
       s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.2 Územního plánu obce Všestary zpracovaným pořizovatelem
III.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona Změnu č.2 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 134/2010: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

 
 
6.3.3      Územní plán Máslojedy
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno oznámení, že Návrh územního plánu Máslojedy bude veřejně projednán ve středu 25.srpna 2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Máslojedy. S návrhem je možné se seznámit na Obecním úřadě v Máslojedech, na Magistrátu města Hradec Králové, odbor hlavního architekta (kancelář č. 103) a na www.hradeckralove.org.
 
 
6.3.4.     Změna č. 2 ÚPO Stěžery
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno:
a)      oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stěžery, které se uskuteční dne 24. srpna 2010 v 9.00 hod. na MMHK č. dv. 94 – levá strana budovy, druhé patro. Případné připomínky lze podat nejpozději při projednání. Změna se týká k.ú Stěžírky a vymezuje plochu pro umístění FVE (fotovoltaiická elektrárna).
 
 
6.3.5.     Návrh zadání změny Územního plánu města Hradec Králové č. 175
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno:
a)      oznámení o projednání návrhu zadání změny Územního plánu města Hradec Králové č. 175. Sousední obce mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele k návrhu zadání změny ÚPm HK č. 175 své podněty. Předmětem je změna funkčního využití plochy: „plochy orné půdy“ v západní části města, jižně od silnice I/11, západně od silnice II/24 /ul. Kutnohorská/ a severně od zastavěné části Plačic, na plochu: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ označenou písmenem M“ a „plochy krajinné zeleně“ a způsobu vymezení komunikace Jižní spojka a křižovatky Bláhovka 1 formou komunikačního koridoru. Kompletní návrh je přílohou této důvodové zprávy.
 
 
6.4. Pozemky – nákup a prodej
 
6.4.1      Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Chlum
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Iva Radek Kolářovi, Chlum 76, podali žádost na odkup pozemku parc. č. 26/10 o výměře 58 m2 – zahrada, a částí pozemků parc. č. 346/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 346/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace.   
S ohledem na skutečnost, že dosud v této místní části není dořešena a stabilizována trasa kanalizace se jeví rozhodovat v této době o prodeji pozemků jako nepříliš vhodné.
 
Závěr diskuse: Do vyřešení kanalizace se pozemek prodávat nebude.
 
 
6.4.2      Návrh na odkoupení pozemku v katastrálním území Bříza
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Ing. Václav Charbuský se obrátil na obec v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace ve Bříze s tím, že plánovaný zásah do vlastnického práva je velký, uvažoval by však o prodeji této části pozemku (pozemek nemá vlastní parcelní číslo, bylo by nutné zadat zpracování geometrického plánu pro jeho odkup) a to za tržní cenu. V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona o obcích platí, že při převodu majetku se cena sjednává ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, odchylka musí být zdůvodněna. Z důvodu dovolené nebylo možné s Ing. Charbuským jednat, výměra je odhadována na cca 180 m délky při nutné šíři 3,5m tj. 630 m2 (při částce 200,- Kč za 1 m2 by kupní cena byla 126.000,- Kč). Jedná se však o zemědělskou půdu a cena, za kterou se obvykle zemědělské pozemky prodávají jen 8-10 Kč/m2.
 
 
6.4.3      Kupní smlouva na odkoupení pozemku v katastrálním území Lípa
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Zastupitelstvu je předložen návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku 329/19 v k.ú. Lípa (před Kopeckými). Uzavření této kupní smlouvy bude mít za následek konečné vyřešení vlastnických vztahů pro plánovanou a vyprojektovanou stavbu budoucího chodníku vedle silnice I/35. Nabude-li obec vlastnictví k tomuto pozemku, bude možné požádat o vydání stavebního povolení na stavbu pozemku. Tímto budou vlastnické vztahy v této místní části zcela vyřešené. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 135/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy na pozemek 329/19 v k.ú. Lípa.
Hlasování o usnesení č. 135/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.5. Hřbitovní domek – výběr dodavatele stavebních prací
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner, p. Josef Mareš
 
Obsah: Investiční výbor vypsal výběrové řízení na opravu hřbitovního domku ve Všestarech. Zadávací dokumentaci si vyzvedli 4 uchazeči, kteří se také zúčastnili prohlídky na místě. Tento projekt, na který obec žádala u Královéhradeckého kraje o dotaci – a také je již podepsána smlouva o dotaci   - nebyla vypracována výkresová dokumentace, a proto bylo nutné řadu otázek upřesnit při prohlídce místa. Lhůta pro podání nabídek byla do 20.7.2010, informace o vypsání řízení je vyvěšena i na stránkách obce.  
 
příloha: Zápis z Investičního výboru o otevírání obálek - přednesl p. Mareš
             tabulka podaných nabídek
 
starostka: Peněžní částka ještě není na účtu, protože její splatnost se odvíjí od data podpisu smlouvy o dotaci. Není moc času, je potřeba se pustit do realizace opravy.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 136/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ společnost REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 12 Nechanice; IČO: 25974149 za nabídkovou cenu ve výši 776.977 Kč včetně DPH a pověřuje starostku dojednáním a uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 136/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.6. Pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S blížícím se koncem volebního období se jeví stávající starostce nejvýše vhodné navrhnout zastupitelstvu, aby pověřilo finanční výbor kontrolou hospodaření obce.   
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 137/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření.
Hlasování o usnesení č. 137/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.7. Schválení faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Všechny faktury byly doručeny po jednání rady obce
Fakturu předložila:
Správa železniční dopravní cesty státní organizace, IČ: 70994234 na částku 146.400,- Kč (zřízení věcného břemene pro kanalizaci Rosnice)
Dopravní značení Náchod s.r.o., IČ: 27467040 na částku 38.141. Kč (usnesení č. 51/2010 stanovilo max. výši ceny za dílo do 40.000,- Kč)
Ing. Derner: Zhotovitel informačního systému původně předložil fakturu na 46.178 Kč, kde chybně jako základ daně použil kalkulovanou cenu vč. DPH. DZ Náchod proto předkládá nový daňový doklad opravený na částku 38.141 Kč
 
Zemědělské družstvo Všestary, IČ 00124087 na částku 30.534,- Kč (bubnová sekačka na vysokou trávu)
M –STAV s.r.o., IČ: 26003589 na částku 77.910,- Kč (usnesení 107/2010 počítáno s částkou 79.572,- Kč, oprava sloupků u hřbitovních vrat ve Všestarech)
astalon s.r.o, IČ: 27542009 na částku 17.700,- Kč (koordinátor bezpečnosti práce ZŠ)
Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ:60140186 na částku 25.780 Kč za geometrický plán pro vlastnické vypořádání pozemků v prostoru budoucí ČOV ve Všestarech
SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208 na částku 196.319 Kč za dílo „Všestary-chodník podél komunikace III/3535“. Cena je v souladu s nabídkou a uzavřenou smlouvou o dílo.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 138/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Správa železniční dopravní cesty státní organizace, IČ: 70994234 ve výši 146.400 Kč; Zemědělské družstvo Všestary, IČ 00124087 ve výši 30.534 Kč; M –STAV s.r.o., IČ: 26003589 ve výši 77.910 Kč; astalon s.r.o, IČ: 27542009 ve výši 17.700 Kč; Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ:60140186 ve výši 25.780 Kč; SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208 na částku 196.319 Kč.
Hlasování o usnesení č. 138/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.8. Dům č.p. 129
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Nájemní smlouva s paní Hanou Srdínkovou (dům č.p. 129 Všestary) byla ukončena dohodou, zastupitelstvo dosud nepřijalo žádné usnesení, kterým by byl stanoven další postup v souvislosti s uvolněním této nemovitosti. Je nutné učinit rozhodnutí, zda bude vypsán záměr pronajmout nemovitost, či zda bude nejprve nemovitost částečně opravena (nutná výměna oken, patrně oprava koupelny, nevyhovující kuchyně, apod.). Vzhledem k ročnímu období, je nejvýš vhodné, aby zastupitelstvo přijalo rozhodnutí, aby v podzimních měsících bylo možné nemovitost pronajmout.  
 
starostka: Něco se s tím už musí udělat.
p. Gabriel: Určitě opravit.
starostka: Musí se tam vyměnit okna.
p. Došel: Udělal by tam výměnu oken a zařízení nechal na nájemci.
p. Petr Šandera: Problém tam může být s vodou a topením.
p. Mareš: Byli se tam s Ing. Dernerem podívat a myslí si, že by se tam měla udělat voda,
odpady, topení a hlavně okna a zateplení.
p. Štefanka: To nejnutnější by udělal.
p. Macháček: Na příště je potřeba mít rozpočet prací a pak se uvidí.
starostka: Čekala, že se rozhodne alespoň o oknech.
 
 
6.9. Spolupráce s oblastním spolkem Českého červeného kříže
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Červený kříž spolu se starostkou se pokusí obnovit činnost červeného kříže ve Všestarech. Dříve než k tomu však dojde, navrhuje červený kříž spolu s obecním úřadem uspořádat osvětové akce zaměřené na kurz první pomoci a kurz záchrany tonoucího. S ohledem na stav statistiky zejména od počátku prázdnin se zdá vhodné, aby obecní úřad byl červenému kříži nápomocen. Dále z jednání vyplynulo, že bazén nenavštěvují zejména místní občané, a proto by bylo možné zároveň zvážit, zda je možné nějakým způsobem zajistit větší propagaci mezi občany našich obcí.   
 
p. Gabriel: Naši občané o tom vědí, ale je potřeba to dát vědět ostatním lidem.
p. Došel: Nakoupil by permanentky a dával je občanům levněji, nebo zdarma.
p. Štefanka: To není špatný nápad. Když se organizují zájezdy pro důchodce, tak proč nedat
dětem nějaké permanentky?
p. Petr Šandera: U školních dětí o to není zájem. Škola má problém vůbec naplnit hodiny
plavání. Děti si nosí omluvenky a plavat nechodí. Ze třídy jdou třeba jenom tři.
starostka: Dříve tam chodilo více škol. Nechte si to projít hlavou, zda by to nešlo
zpopularizovat.
 
 
6.10. Všestarské spolky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Nohejbal klub Bříza předal obecnímu úřadu své stanovy s doložkou registrace spolku Ministerstvem vnitra s tím, že žádá, aby byl zařazen do programu podpory spolkům. Spolku budou předány zastupitelstvem schválené zásady.
 
  • SDH Lípa žádá obec o poskytnutí finanční pomoci na nákup materiálu (práce bude zajištěna svépomocí), a to na nákup dlažby a obrubníků (cca 12.000,- Kč), barvy na okna hasičské zbrojnice (cca 1.550,- Kč), cementu (cca 800,- Kč), hrubé drtě (cca 600,- Kč), jemné drtě (cca 400,- Kč) tj. celkem 16.600,- Kč.  
  • Šachový klub Lípa žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 6.576,- Kč na krajský přebor jednotlivců, který se konal 5. – 10. Května 2010 v Janských Lázních.   
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.  
Návrh usnesení č. 139/2010: ZO souhlasí pořízením materiálu na údržbu hasičské zbrojnice v Lípě a jejího okolí a poskytnutí příspěvku ŠK Lípa ve výši 6.576 Kč na účast v krajském přeboru jednotlivců.
Hlasování o usnesení č. 139/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.11. Opravy komunikací
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Ředitelství silnic a dálnic se dotazuje, zda obec bude mít zájem o tzv. frézing – odfrézovaný asfalt, který bude k dispozici při frézování viaduktu nad Všestarami, k dispozici bude 400 t po 140,- Kč za tunu. S Ing. Šanderou je dohodnuto, že se pokusíme vytipovat místa, kde by bylo možné tuto hmotu použít, když uvažováno je: Chlum – od rozhledny k Lípě, cyklostezka panelka – Neděliště, Rozběřice u paní Franc (dříve Finkovi).
 
p. Osond: Z čeho je udělaná stezka pro cyklisty?
p. Macháček: Byl tam dělán podklad a válcován tento recyklát.
p. Petr Šandera: Ručně nikdo 400tun nepoloží. Na to je potřeba stoj.
p. Jiří Macháček: Na to nejste schopni se připravit. Vždyť je to již za týden.
p. Macháček: 4 náklaďáky, to se určitě zdělá.
starostka: Tak tedy objednám 4 náklaďáky.
 
 
6.12.        Informace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
6.12.1. Měření hluku z komunikace I/35 (navazuje na petici, norma nepřekročena)
6.12.2. Stížnosti na rušení nočního klidu (Bříza - náves, Všestary – archeopark)
6.12.3. Další
- krádeže nerezových dvířek na rozvodnách
- obelisk do Břízy by stál 60.000,-Kč (rodákovi F. Polívkovi)
p. Osond: Jak to vypadá s čističkou vody ze ZD v Rozběřicích?
p. Štefanka: Doplnit hlásič místního rozhlasu v Lípě.
 
 
7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 22:50 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Josef Mareš                                     ..............................................                          
                      
 
                      Jaroslav Došel                                 ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení       
č. 2 – prezenční listina         
č. 3 – dopis zastupitele Ing. P. Šandery
č. 4 - Zateplení a výměna oken budovy 2.stupně ZŠ Všestary-rekapitulace změn

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018