Zápis ze zasedání zastupitelstva

Místo konání:  zasedací místnost v místní části Rosnice
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Pavel Šandera (přítomen od 19:35).

Omluveni: Nepřítomni: MVDr. Michal Novák
Za OV: p. Václavík
Zahájeno: 19:10 hod
 
V úvodu ZO poděkovala paní starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková chlumským hasičům za ukázku v MŠ Třesovice. Zároveň poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci a sponzoringu oslav výročí 650 let od první písemné zmínky o obci Všestary. Dále informovala o projektu „Zelená úsporám pro obce“ a o úspěšné žádosti na opravu Šrámova kříže nad Rozběřicemi. Následovala rekapitulace výše obecních financí.
 
Zahájení a schválení programu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 13 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1.  Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Námitky k minulému zápisu
4. Připomínky a podněty občanů
5. Různé
5.1.   Kontrola usnesení
5.2.   Územní plány
5.2.1.                    Schválení návrhu zadání územního plánu Všestary
5.2.2.                    Schválení Změny č. 2 ÚPO Všestary
5.2.3.                    Změna č. 1, č. 3 a č. 4 ÚPO Stěžery
5.2.4.                    Změna č. 1 ÚPO Třesovice
5.2.5.                    změna č. 4 ÚPO Všestary
5.3.   Závěrečný účet obce Všestary za rok 2009
5.4.   Hospodaření obce
5.4.1.     Rozpočtové opatření
5.4.2.     Pověření finančního výboru
5.5.   Pozemky – nákup a prodej
5.6.   Základní škola a mateřská škola Všestary
5.6.1.                    Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
5.6.2.                    MŠ Všestary – Energeticky úsporná opatření
5.7.   Schválení faktur
5.8.   Žádosti o příspěvky
5.9.   ZD Všestary – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
5.10.        GEPRO s.r.o – dodatek k licenční smlouvě
5.11.        Informace
5.11.1.                Odbočovací pruhy
5.11.2.                Pamětní deska významnému rodákovi
5.11.3.                VAK Hradec Králové – valná hromada
5.11.4.                Další
6. Závěr       
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 108/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 6. 2010 
Hlasování o usnesení č. 108/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byla určena sl. Jana Skořepová
 
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Lučický a p. Mareš
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 109/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 6. 2010 návrhovou komisi ve složení Ing. Lučický a p. Mareš.
Hlasování o usnesení č. 109/2010:pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Vecek a p. Dvořák
 
Hlasování o usnesení č. 110/2010:: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.
 
3. Námitky k minulému zápisu
 
Doplněno Usn. č. 100/2010- Pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s Josefem a Miloslavou Peškovou na pozemkovou parcelou 577/3 v katastrálním území Rosnice a Zdeňkem a Marií Borovcovou na pozemkovou parcelu 577/4 v katastrálním území Rosnice.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 111/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 20. 5. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 100/2010, které správně zní: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s Josefem a Miloslavou Peškovými na pozemkovou parcelou 577/3 v katastrálním území Rosnice a Zdeňkem a Marií Borovcovými na pozemkovou parcelu 577/4 v katastrálním území Rosnice.
Hlasování o usnesení č. 111/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
4. Připomínky a podněty občanů
 
·         Jana Vondrová (stavebník v lokalitě Rosnice – pod sušárnou) zaslala email s žádostí o přečtení:
V průběhu víkendu 29.+30.5. hasiči vypouštěli požární nádrž v Rosnicích, voda vytékala v přepadu "pod Sušárnou". V neděli dopoledne jsme zjistili, že ve stoce, která vede podél našich pozemků, jsou kromě nánosů bahna také mrtvé ryby.
Žádáme Vás, zda by bylo možné stoku opět vyčistit a to nejen v první části (podél pozemku pana Střihavky), ale minimálně po celé délce všech tří stavebních parcel.
 
p. Martínek: Byl se tam podívat, je to ve stavu, v jakém to bylo před vyčištěním. Jsem pro to, aby se to vyčistilo do stavu, v jakém to bylo po vyčištění. Problém je v tom, že se to nebagrovalo na 3 parcelách, ale pouze ve dvou. Proto by se to mělo vyčistit pouze na 2 parcelách.
 
·         p. Macháček: Sekání veřejných ploch- při dětském dnu jsme si museli posekat trávu sami. Vesnice čím dál víc zarůstají.
p. Martínek: Vesnice jsou dány do správného stavu. V této době jsme se věnovali přípravám na slavnosti 650 let od 1. písemné zmínky obce Všestary. Je třeba dát vědět dříve, v tomto případě jste požádali je jeden den dopředu. Byli jsme tam, tráva byla týden vysoká.
Ing. Derner: Byli jsme tam v pátek před dětským dnem, tráva byla nízká. Ve Bříze se sekalo týden před tím ve čtvrtek před nohejbalem.
JUDr. Zlatohlávková: Tráva byla vysoká týden. K sekání je 6 obcí.
p. Macháček: Proč se sekalo hřiště v Rosnicích?
p. Martínek: Protože jsme sekali v Rosnicích celou obec.
Ing. Skořepová: Na adresu p. Macháčka chci říci, aby byl kolegiální a uvědomil si, jaké bylo jaro, stále lilo a tráva rostla. Podívej se, co se udělalo práce. Ty jsi v minulosti místo toho seděl na traktoru a sekal.
p. Černý: Hřiště ve Bříze není posekané už měsíc.
 
·         p. Vecek- Je třeba posekat příkopy na Chlumu (směrem k rozhledně) kvůli bitvě. ZD má rozbitou techniku.
JUDr. Zlatohlávková: Projížděla jsem tam včera. Část je posekaná. Jsem domluvená s p. Josefem Skořepou, že začnou sekat. Součástí je i tato cesta. Dnes by měla být sekačka opravená, mělo by se začít sekat. Pan Skořepa mi má dát vědět, zda bude posekáno. Nebude- li mít ZD opravenou techniku, sekání zajistí naše technické služby.
 
p. Gabriel: Bude v rámci oslav posekaný úvoz?
p. Martínek: Před bitvou se vždy kompletně seká.
 
·         p. Macháček: Na Správní radě Mikroregionu 1866 bylo předloženo usnesení, že jsem odvolaný ze Správní rady, nahrazovat mě bude paní doktorka. Skončilo to tím, že Správní rada s tím nemůže nic dělat, protože orgán, který schvaluje Správní radu, je Valná hromada, která se bude scházet až po volbách. Správní rada nevidí problém v tom, aby paní starostka nebo pan místostarosta chodili na zasedání.
Ing. Derner: Kdo je předsedou?
p. Macháček: Já.
Ing. Derner: Za koho?
p. Macháček: Za obec, protože Správní radu schvaluje Valná hromada.
Ing. Derner: Do Správní rady deleguje svého zástupce každá obec. Byl jste zastupitelstvem obce ze Správní rady odvolán, tudíž v ní nejste. Pak nemůžete být ani jejím předsedou. Správní rada funguje bez předsedy do doby, než si předsedu zvolí.
 
·         p. Macháček: Mikroregion utrpěl 2 dotace- jedna na profesionalizaci. Druhý byl projekt, do kterého spadá zpravodaj, letecké snímkování, kalendář, kde jsme dostali jen část dotace, ze které se pokryje jen zpravodaj.
Dále byly projednávány aktivity, které přicházejí prostřednictvím Masky a jejich společných projektů s Cidlinou. Prvním výsledkem byly stany, které byly použity na slavnostech ve Všestarech. Připravuje se další projekt, při kterém se podává pomocná ruka sportovním spolkům.
 
·         p. Václavík: Ve Bříze je porouchané pouliční osvětlení.
Ing. Derner: Nahlásit paní Kutálkové, všechny závady předává p. Srdínkovi, který provádí opravy
 
·         p. Martínek: Chybí informovanost občanů. Internet je málo. Třeba věnovat větší úsilí (rozhlas, nástěnka).
 
·         p. Jos. Pešek ml.: Vikýř v hostinci je otevřený.
JUDr. Zlatohlávková: Je dobře, že na to upozorňujete. Jste místní, mohl byste dojít za panem Zíbem?
 
 • p. Gabriel: Zvonička v Rozběřicích- na posledním ZO bylo řečeno, že na dnešním ZO bude více informací.
JUDr. Zlatohlávková: Na dnešní zasedání žádné nové informace nemám, protože v skoro každý den dokládám nějaké podklady pro dotaci na zateplení školy. Věřte, že dotace je opravdu papírová bitva. Věřím, že zvonička do konce volebního období daná do pořádku, ale v tuto chvíli má přednost dotace
 
19.35 přišel Ing. Pavel Šandera
 
p. Martínek: Ještě dodatek k sekání. Je třeba motivovat lidi (např. benzinem, nebo alespoň poděkováním), aby si na svých pozemcích sekali.
 
·         Ing. Šandera: Protože se stalo se dobrým zvykem děkovat občas sobě, občas spřízněným lidem, tak protože se za půl roku nenašel nikdo jiný, tak bych já jménem svým chtěl poděkovat p. Petru Šanderovi za pomoc zimní údržbu u MŠ. Tím spíš, že se děkuje lidem, kteří to mají v náplni práce.
JUDr. Zlatohlávková: Za obec se připojuji. Ale poděkování proběhlo v rámci Zpravodaje. I když ne jmenovitě.
p. Martínek: Pana Šanderu jsem poslal na OÚ, alespoň kvůli proplacení nafty, odmítl.
p. Petr Šandera: Nedělal jsem pro kvůli poděkování. Nemohl jsem se dívat na to, že lidi u MŠ nemají kde parkovat.
 
 
5. Různé
 
5.1. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel:  Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
09/2010 Schvaluje záměr podat žádost na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum.
JUDr. Zlatohlávková: Požádala jsem o zvýšení prací na projektu, aby bylo možno využít nejbližší příležitost k podání žádosti o dotaci ze „Zelené úsporám“
 
13/2010    : ZO pověřuje investiční komisi vypracováním podmínek výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“
Investiční výbor dopracoval zadávací podmínky na svém jednání dne 21. 6. 2010. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na pondělí 12. 7. 2010 do 15 hod a ve stejný den v 18 hod bude otevírání obálek s vyhodnocením podaných nabídek a navržením vítěze výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že v červenci zasedání ZO není plánováno, doporučuje investiční výbor zastupitelům pověřit radu obce schválením vítěze VŘ a pověřením starostky uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
 
JUDr. Zlatohlávková: Prosím, aby byla výběrová řízení zveřejňována na úřední desce mezi výběrovými řízeními. V tomto případě máme čerpat dotaci z Královéhradeckého kraje.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 112/2010: ZO pověřuje radu obce schválením dodavatele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ na podkladě doporučení investičního výboru a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže.
Hlasování o usnesení č. 112/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
99/2010 :ZO pověřuje Investiční výbor provedením výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele zakázky v rozsahu územní plán Všestary a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítězem soutěže.
p. Mareš: Hotovo. Vyhodnocení provedl Investiční výbor 27. 5. 2010 a vítězem je Ing. Žaluda, který nabídl nejnižší cenu
 
 
 
5.2  Územní plány
 
5.2.1. Schválení návrhu zadání Územního plánu Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
obsah: Pořizovatel nového ÚPO Všestary, kterým je MMHK, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, vypracoval návrh zadání Územního plánu Obce Všestary, který byl zveřejněn ve lhůtě od 22. 3. do 22. 4. 2010. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce po vyhodnocení podaných připomínek návrh zadání ÚP ke schválení
 
Ing. Skořepová: Pasáž o dopravní infrastruktuře je velmi obsáhlá a nesrozumitelně podaná, proto se budu zdržovat hlasování, i když je tato problematika důležitá.
JUDr. Zlatohlávková: Taky je pro mě tato problematika nesrozumitelná, proto se budu zdržovat hlasování. Pověřeným zastupitelem byl zvolen pan místostarosta. Pokud nám to nedokáže vysvětlit, odsuňme to. Navrhuji odložení na samostatné zasedání.
Ing. Derner: Můžeme si tu pasáž o dopravní infrastruktuře přečíst. Pokud máte zájem, můžeme to i odložit na samostatné zasedání.
Ing. Skořepová: Proč to musí být tak podrobné. Tyto věci se mají řešit při stavbách. Měl by přijít zpracovatel a vysvětlit to.
Ing. Šandera: V tuto chvíli schvalujeme návrh zadání. Tzn., že do této chvíle vznesli své podněty občané, kteří chtěli, a dotčené orgány. To znamená, že jde o souhrn požadavků, které bude Územní plán teprve řešit. Bude několik kol schvalování vlastního Územního plánu.
Ing. Skořepová: Považuji za chybu, že nebylo projednáno dříve.
Ing. Šandera: Navrhuji domluvení termínu s Ing. arch. Marečkovou. Jsem pro mimořádnou pracovní poradu zastupitelstva. Na příštím zasedání by to mohlo být ke schválení.
Ing. Derner: Návrh termínu pracovní schůze na středu 30. 6. 2010 od 19.00 projednám s Ing. Marečkovou z MMHK, která návrh zadání zpracovala
 
 
5.2.2. Změna č. 2 Územního plánu obce Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Změna územního plánu Obce Všestary č. 2 řeší:
 1. v lokalitě II/V1 v části Bor vymezuje dosud opomenuté zastavěné území pro bydlení a uvádí tak do souladu územní plán se skutečností
 2. rozšíření zastavitelné plochy o lokalitu II/V2 v části Všestary jako rozvojovu lokalitu pro bydlení a vymezení požadavku na zpracování územní studie pro lokality V4, V5 a II/V2 vč. požadavků na její rozsah.
Návrh Změny č.2 ÚPO prošel společným jednáním na MMHK dne 5. 4. 2010 a 18. 5. 2010 se konalo jeho veřejné projednání. K návrhu nebyly uplatněny námitky.
 
Ing. Skořepová: Až schválíme Územní plán, budeme moci ukončit smlouvu s Ing. Capouškem? Změna č.2 ÚPO Všestary souvisí se smlouvou s panem Ing. Capouškem.
Ing. Derner: Domnívám se, že ji neukončíme, ale naplníme tím jednu z jejích podmínek.
Ing. Šandera: Obávám se, že to tak rychle neukončíme. Domnívám se, že ukončit ji bude možno, až Ing. Capoušek získá stavební povolení na danou lokalitu. Zároveň mu obec nebude bránit v napojení na svoji infrastrukturu. Tím dojde k naplnění smlouvy. Byla uzavřena na dobu určitou. Po stavebním povolení určitá doba vyprší.
Ing. Skořepová: Myslím, že vše bylo přehozeno na bytovou výstavbu.
JUDr. Zlatohlávková: Je třeba naplnit smlouvu s Ing. Capouškem, abychom se nedostali do problémů.
Ing. Šandera: V tuto chvíli těžko vyřešíme. Museli bychom nahlédnout do smlouvy sepsané s Ing. Capouškem.
Ing. Derner: Vzhledem k tomu, že Ing. arch. Červený, který je zpracovatelem změny, projektuje i pro pana Ing. Capouška, neočekával bych, že by to mělo být v jeho neprospěch.
Ing. Šandera: Pokud návrh vypracoval Ing. arch. Červený, nemám s tím problém.
Ing. Skořepová: Jedná se o domy s maximálně třemi podlažími nad zemí. Domy budou navrženy jako soudobá architektura.
Ing. Derner: Tři nadzemní podlaží jsou včetně podkroví. Výška by měla odpovídat max. výšce MŠ.
Ing. Červený říkal, že 1. podlaží by mělo být na úrovni silnice u školky. Územní plán vymezuje požadavek na studii. Střechy nesmí být ploché, budou se sedlovou střechou.
JUDr. Zlatohlávková: Jsem pro odložení, aby nám někdo problematiku osvětlil.
Ing. Derner: Abychom vše správně pochopili, můžeme o vysvětlení textové části Změny č. 2 ÚPO Ing. arch. Marečkovou na samostatném jednání o novém územním plánu
 
 
 
5.2.3      Změna č. 1, č. 3 a č. 4 ÚPO Stěžery
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Předmětem jsou změny ÚPO ve Stěžerách. Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno:
a)      oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stěžery, které se uskuteční dne 20. července 2010 na MMHK (předmětem je zóna podnikatelských aktivit smíšeného charakteru v části Stěžírky). Případné námitky lze podat nejpozději při projednání.
b)      oznámení o společném projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Stěžery, které se uskutečnilo dne 15 června 2010 (předmětem je změna funkčního využití plochy ze zemědělské na bydlení v části Hřibsko). Sousední obce mohou uplatnit svoje připomínky do 30 dnů od společného projednání.
c)      oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 4 Územního plánu obce Stěžery, které se uskuteční dne 20. července 2010 na MMHK (předmětem je změna funkčního využití části zóny „veřejné zeleně“ na plochu pro bydlení s vymezení označenou „zóna smíšeného jádrového území“ – prostor mezi poštou a fotbalovým hřištěm v části Stěžery). Sousední obce mohou uplatnit svoje připomínky do 30 dnů od projednání.
Návrhy změn jsou k dispozici na MMHK a www.hradeckralove.org
 
 
5.2.4      Změna č. 1 ÚPO Třesovice
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno:
a)      oznámení o projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Třesovice, které se uskuteční dne 2. července 2010 (předmětem je vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení a vyřazení neperspektivních ploch určených pro bydlení) dotčené orgány a sousední obce mohou uplatnit své připomínky do 30 dnů
Návrh změn je k dispozici na MMHK a www.hrdeckrelove.org
 
5.2.5      Změna č. 4 ÚPO Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: ZO Všestary usnesením č. 28/2009 ze dne 29. 1. 2009 rozhodlo na návrh Povodí Labe o pořízení Změny č. 4 ÚPO Všestary, která má řešit suchý poldr jako veřejně prospěšnou stavbu. Dne 26.3.2010 ZO schválilo návrh zadání. MMHK jako pořizovatel této změny upozorňuje ve zprávě o pořízení ze dne 23.6.2010 na více než rok trvající nečinnost ve věci a navrhuje i s ohledem na připravovaný nový Územní plán Všestary změnu č. 4 ukončit. Ve stávajícím platném územním plánu suchý poldr je, není však veden jako veřejně prospěšná stavba
 
Ing. Skořepová: Jaký je důvod návrhu k zastavení?
Ing. Derner: Změna č.4 byla zahájena na základě návrhu Povodí Labe. Měla být zpracovaná na náklady Povodí Labe. Za 1 rok a 3 měsíce se nic nedělo, Povodí Labe ani jiný projektant si zadání na MMHK nevyzvedl. Do roka jsou lhůty, kdy se má něco konat. Pořizovatel (Magistrát města HK) má dbát na to, aby nedocházelo k neopodstatněnému protahování. Proto navrhuje ukončení.
Ing. Skořepová: Když to ukončíme, mohli bychom to dát do nového znění Územního plánu.
Ing. Šandera: Dle mého soudu to vypuklo s povodněmi, které se nás také dotkly.
Ing. Derner: V návrhu zadání nového Územního plánu poldr je. Návrh zadání Územního plánu vypracoval Magistrát města HK. Jako pořizovatel paní Ing. arch. Marečková.
Ing. Skořepová: Poldr do návrhu nového územního plánu dodala paní Ing. Marečková?
Ing. Derner: Ano, vycházela se stávajícího platného územního plánu, kde je poldr uveden. V tuto chvíli Změnu č.4 ÚPO ukončovat nemusíme, můžeme o tom rozhodnout až po schválení návrhu zadání nového územního plánu
p. Vecek: Teď to zrušíme, přijdou povodně a co pak?
Ing. Derner: Není řeč o zrušení poldru, ale o zastavení návrhu změny územního plánu, jejíž obsah má řešit také nový územní plán. Je to jen na rozhodnutí zastupitelstva
p. Mareš: Nebylo by vhodné počkat a projednat tento bod až po schůzce s Ing. arch. Marečkovou?
p. Vecek: Může se to dát do Územního plánu, když jsou majitelé pozemků proti?
Ing. Šandera: Ano, Územní plán neřeší majetkoprávní vztahy. Může stanovit, co je veřejně prospěšná stavba.
Ing. Derner: V platném Územním plánu poldr máme, není veřejně prospěšnou stavbou.
p. Macháček: Původní požadavek, aby to byla veřejně prospěšná stavba, se řeší kvůli tomu, že to nejsou pozemky obce.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 113/2010: ZO schvaluje na návrh pořizovatele ukončení Změny č. 4 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 113/2010: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno
 
Přestávka 21:10 – 21:20
 
5.3   Závěrečný účet obce za rok 2009
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: V souladu s ustanovením § 84 odst. Zákona o obcích je předložen zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet hospodaření obce. Závěrečný účet byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce, umožněno nahlédnutí do výkazů, stejně jako do výkazů o plnění rozpočtu.    
Součástí závěrečného účtu byly údaje o hospodaření příspěvkové organizace – Základní a mateřské školy Všestary.
 
Příloha: Závěrečný účet obce Všestary za rok 2009
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.114./2010: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
 
Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2009“ – článek II, kde byly zjištěny tyto méně závažné chyby a nedostatky:
 • účet 018- chybně vedena změna Územního plánu ve výši 47.000,-- Kč- naúčtovat do nákladů, není technické zhodnocení
 • z účtu 041 převést nedokončený nehmotný majetek dle specifikace na majetkové účty
 • z účtu 042 odúčtovat pozemek, který je již zařazen na 031 – pozemky
 • zaúčtovat dopravní prostředek pro SDH Rozběřice v celkové hodnotě 693.438,19 Kč
 • na 021 ocenit a zaevidovat dle LV 10001 st.p. 30 k.ú. Rozběřice- pomník
 
Hlasování o usnesení č. 114/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
 
5.4   Hospodaření obce
5.4.1.     Rozpočtové opatření
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly 28. a 29. 5. 2010 oznámil Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozpočtové opatření na straně příjmů o 105.300,- Kč. S ohledem na tuto skutečnost navrhuji níže uvedené usnesení. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 115/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým se příjmy zvyšují o 105.300,- Kč. 
Hlasování o usnesení č. 115/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
 
5.5. Pozemky – nákup a prodej
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: 
A) Na základě pokynu zastupitelstva projednal Ing. Šandera s Ing. Novákem možnost odkoupení pozemku u venkovní vodní nádrže. Jedná se o pozemek evidovaný jako p.p. č. 259/5 o velikosti 312 m2, a p.p. č. 245 o velikosti 2072 m2 vše v k.ú. Všestary. Obec navrhuje kupní cenu 200,- Kč za 1m2, Ing. Novák souhlasí. S ohledem na tuto skutečnost činí kupní cena 476.800,- Kč. Nákup obou pozemků byl zastupitelstvem zvažován pro budoucí možný rozvoj areálu u sokolovny, v minulosti bylo již o možnosti uzavření kupní smlouvy na tyto pozemky s Ing. Novákem jednáno, nebyla však realizována.  
 
Ing. Skořepová: Měli bychom být rádi za tuhle cenu a hlasovat. S tímto pozemkem na sokolovně záměry máme.
p. Pešek: Na co nám bude ten kousek za struhou?
Ing. Skořepová: Mám představu, že by v tomto místě mohla být vyvedena Všestarka a byl tam park.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 116/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.p. č. 259/5 o velikosti 312 m2, a p.p. č. 245 o velikosti 2072 m2 vše v k.ú. Všestary za kupní cenu 200,- Kč za 1 m2, tj. celkem za 476.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 116/2010: pro 12, proti 2, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
B) Pan Jaroslav Došel se informoval na odkoupení pozemku (bývalý příkop) evidovaný jako p.p. 239/1 v k.ú. Všestary o velikosti 147 m2, navrhuje kupní cenu 200,- Kč za 1m2. Kupní cena by v tomto případě činila 29.400,- Kč. S ohledem na skutečnost, že tímto pozemkem vede dešťová kanalizace, navrhuje zároveň věcné břemeno. S ohledem na druh pozemku by v případě kladného rozhodnutí zastupitelstva bylo vhodné do kupní smlouvy vložit klauzuli o právu zpětné koupě v případě dalšího převodu nemovitosti.
 
Ing. Skořepová: Obec není od toho, aby prodávala svůj majetek, pokud to není nutné.
p. Došel: Platím za to nájem. Chci mít ke svému pozemku přístup bez dohadování se s majitelem.
Ing. Derner: Prodej nepovažuji za správné řešení, když tam vede strategická kanalizace.
Ing. Šandera: Zřídit věcné břemeno pro pana Došla. Údržba stávající kanalizace je jasná. Ale nevím, aby nebyl problém, kdyby se měla dělat nová.
Ing. Skořepová: Toto by se nemělo projednávat, např. kvůli tomu, že splašková kanalizace se teprve bude stavět.
JUDr. Zlatohlávková: P. Došel se pouze přišel informovat. Navrhoval podmínky, za kterých by se to realizovalo.
Ing. Šandera: Je třeba jednat o tom, aby i budoucí generace měly jasno a sousedské vztahy byly v pořádku.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 117/2010: ZO schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.p. č. 239/1 v k.ú. o velikosti 147 m2. Na pozemku je uložena obecní dešťová kanalizace, pro kterou by muselo být zřízeno věcné břemeno ve prospěch obce. Zájemce předloží nabídkovou cenu.
Hlasování o usnesení č. 117/2010: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno
 
 
5.6  Základní škola a mateřská škola Všestary
 
5.6.1      Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Výběrová řízení byla ukončena, výsledky výběrových řízení byly oznámeny Státnímu fondu životního prostředí, zároveň jsou mu prostřednictvím CEPu průběžně předkládány požadované doklady a podklady pro uzavření smlouvy o dotaci.   
 
Ing. Šandera: Firma je vybraná. Doporučuji podat žádost o prodloužení splatnosti faktur.
JUDr. Zlatohlávková: Měsíc bude trvat, než se podepíše smlouva o dotaci. Teď se mi neozývá projektový ani finanční manažer ze Státního fondu životního prostředí, ale právník. Což znamená, že kontrolují podmínky výběrového řízení. Na CEPu mi neřekli, že se tam mají zadat podmínky výběrového řízení i pro koordinátora bezpečnosti práce a na stavební dozor. Není mi známo, že by se zde se srovnatelnou kvalitou lišila cena.
Ing. Skořepová: Jeden měsíc je na uzavření smlouvy krátká doba. Pokud se to posune, smlouva o dotacích se stihne odhlasovat.
JUDr. Zlatohlávková: Smlouva o dotaci se uzavírá v okamžiku, kdy jsou zkontrolovaná všechna výběrová řízení, jsou doloženy všechny požadované dokumenty. CEP nepředal požadavky na všechna prohlášení a doložení potřebných dokladů. Po předání jednoho dokumentu teprve požadují další a tak se to díky tomu protahuje.  Neřekl ani, že zadávací podmínky nemám posílat. Dokud není uzavřena smlouva o dotaci, nedostaneme ani úvěr od banky. Zatím musíme financovat ze svého.
Ing. Derner: Když něco zaplatíme ze svého, peníze dostaneme zpětně?
JUDr. Zlatohlávková: Ano. Po překontrolování faktur přibližně do 30 dnů by nám je měli proplatit. Musí tam figurovat jen předem oficiálně nahlášené účty. V účetnictví musí být vedena zvláštní analytika.
Ing. Šandera: Ze svých zkušeností musím potvrdit, že paní starostka má 100% pravdu a měli bychom být k vedení obecního úřadu v tuto chvíli tolerantní, protože to je neskutečné množství položek, které budou muset být doloženy, a tento stav bude přetrvávat po celou dobu této stavby. Budou odsouhlasovány ve fakturách položka po položce, rozděleny uznatelné a neuznatelné náklady a mnoho a mnoho dalších.
 
 
5.6.2      MŠ Všestary – Energeticky úsporná opatření
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Výběrové řízení na dodavatele díla bylo možné zahájit v okamžiku, kdy byla žádost o dotaci akceptována Státním fondem životního prostředí tj. 14. 4. 2010. Naše obec byla zveřejněna jako obec úspěšná v žádosti o dotaci, a to znamená, že je třeba se připravit na rychlou realizaci zateplení, kterou se jeví rozumné zahájit po letních školních prázdninách za předpokladu, že budou splněny všechny formální náležitosti. S ohledem na skutečnost, že se blíží doba dovolených a podle jednacího řádu není nutné zastupitelstvo svolávat v průběhu měsíců července a srpna, dále s ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zateplení a výměnu oken na budově školy 2. stupně, které bylo svým rozsahem menší, bylo poměrně složité zejména v návaznosti na ověření referencí, zejména pak zdlouhavé navrhuji, aby zastupitelstvo pověřilo provedením výběrového řízení společnost, která se na výběrová řízení specializuje.
  
p. Martínek: Ohradil se proti výběru firmy pro stavbu chodníku. Jsem členem určité komise, která provádí výběrová řízení, ale o výběrovém řízení na chodník ve Všestarech jsem nevěděl, byl u toho chaos. Proto ať řízení provede někdo jiný, protože jsem členem komise, která svoje členy obchází. Souhlasím s tím, aby rozhodnutí provedla nezávislá komise.
Ing. Derner: Na minulém ZO, na kterém pan Martínek byl, se probíralo, že se budou podávat nabídky na chodník. Stejně tak zaznělo, že se budou otevírat obálky s Územním plánem. Zřejmě jste nebyl jmenovitě pozvaný.
p. Mareš: Zásadně souhlasím s tím, aby výběrové řízení provedla externí firma. Dále prohlašuji, že nemám žádný zájem se u výběrových řízení přiklánět jedné či druhé firmě. V investičním výboru nás je 7 a celé volební období chodíme do komise většinou ve třech. Na práci se účastní se málo lidí. Dělali jsme to podle nejlepšího vědomí a svědomí. Proto se chci vzdát funkce předsedy investiční komise, abych nemusel poslouchat, že bylo něco zmanipulované.
Ing. Šandera: Firma, které jsem jednatel, obdržela výzvu, abychom se zúčastnili výběrového řízení pro zhotovení chodníku ve Všestarech mezi Čapkovými a školou. Měli jsme nejlevnější nabídku, proto jsme výběrové řízení vyhráli. Pan Martínek si vydedukoval, že něco bylo zmanipulované.
p. Martínek: Jsem členem komise, která by měla při výběrové řízení provádět vyhodnocení. Přitom mě nikdo neinformoval o jednání komise. Bylo mi divné, proč jsem o tom nevěděl.
p. Mareš: Omlouvám se, vzhledem ke svému momentálnímu vytížení v práci i doma jsem pozvánky zapomněl poslat. Ale termíny byly řečeny na minulém ZO.
Ing. Skořepová: Požádala p. Mareše, zda by nemohl ve funkci zůstat do konce volebního období.
JUDr. Zlatohlávková: Byla to nešťastná shoda okolností.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 118/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje zadat provedení výběrových řízení na dílo MŠ Všestary – Energeticky úsporná opatření společnosti RTS, a.s. IČ 25533843 za cenu 30.000Kč.
Hlasování o usnesení č. 118/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
p. Martínek: Zastupitelstvo se rozdělilo na 2 předvolební části, což je problém pro obec, podepíše se to na občanech. Vzdávám se mandátu zastupitele. Žádám o náhradníka. Předvolební boj nemá co dělat v ZO. Zastupitelstvo je pro občany a občané chtějí, aby zastupitelé hájili jejich zájmy. A ne svoje zájmy a hlavně finanční zájmy.
22:51 odešel p. Martínek
 
 
5.7  Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Zastupitelstvu jsou předkládány ke schválení faktury od společností:
 • Prois a.s. IČ 25943022 ve výši 561.000 Kč za zpravování dokladové části PD a podání žádosti o vodohospodářské povolení stavby ČOV a kanalizace Všestary, Rosnice a Rozběřice dle SOD č. 05/03/2009
 • IT-support s.r.o., IČ: 25274686 ve výši 10.800 Kč – oprava serveru (totální kolaps)
 • IT-support s.r.o., IČ: 25274686 ve výši 11.910 Kč – zálohovací PC technika, když nabídková cena z 12.2.2010 činila 11.020 Kč. Rozdíl cen dodavatel odůvodňuje poklesem kurzu koruny k US dolaru.
 • Miroslav Kulich, 503 33 Praskačka 91, IČ 75301181 ve výši 2.294 Kč – malování zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestarech
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 119/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Prois a.s. IČ 25943022 ve výši 561.000 Kč; IT-support s.r.o., IČ: 25274686 ve výši 10.800 Kč; Miroslav Kulich IČ 75301181 ve výši 2.294 Kč a IT-support s.r.o., IČ: 25274686 ve výši 11.910 Kč
Hlasování o usnesení č. 119/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
22:57 odešel pan Štefanka
 
5.8  Žádosti o příspěvky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:.  
 • MC Beránek podalo žádost o příspěvek 3.180 Kč na pořádání příměstského tábora, kterého se zúčastní v termínu od 19.7. do 23. 7. 2010 celkem 12 dětí.
 • SDH Chlum žádá o příspěvek ve výši 3.000 Kč na uspořádání dětského dne a sousedské besedy, které se konají 28. 8. 2010 
 • SDH Rosnice podalo žádost o příspěvek 2.500 Kč na kurz pletení z pedigu, který se konal 18.4.2010. Protože byl kurz omezen kapacitně, nebyl nikde inzerován.
 • SDH Rozběřice žádá z programu Všestarských spolků o příspěvek ve výši 7.000 Kč na úhradu hudební produkce při uspořádání dětského dne a odpolední zábavy pro dospělé 
 
Výše uvedené žádosti spadají do programu podpory všestarských spolků
 
 • JSDHO Rosnice podala žádost o příspěvek na pořízení hasičské stříkačky. Jako jediný z našich sborů nemá toto zařízení ve výzbroji. Ke koupi se nabízí stroj z Černilova za 25.000 Kč.
 • JSDHO Rosnice podala žádost o úhradu nákladů na pořízení identifikační tabule na historickou hasičskou stříkačku Smékal ve výši 864 Kč
 • Farnost Všestary požádala dopisem o příspěvek na dokončení opravy fasády kostela Proměnění Páně na Chlumu ve výši 50.000 Kč. Celkové náklady na dokončení oprav budou ve výši 110 – 120 tKč. V rozpočtu obce pro rok 2010 je ve výdajové části v §3330 pro tyto účely rezervována částka 50.000 Kč.
 • Komitét pro udržování památek z války roku 1866 požádal o spoluúčast obce na financování oprav pomníků, kde se svojí žádostí byli úspěšní v MAS. Celkový náklad oprav pomníků na území našich obcí činí 362.840, podíl obce 13,8% tj. 50.072 Kč. V rozpočtu obce pro rok 2010 je ve výdajové části v §3639 „Komunální služby a územní rozvoj“ pro tyto účely rezervována částka 50.000 Kč.
 • Společnost železniční výtopna Jaroměř podala žádost o finanční podporu turistických parních a motorových vlaků ve výši 12.000 Kč.
 
p. Osond: Požádal o využívání WV Transporter, jež je majetkem obce. Zároveň požádal, aby mohli využívat přívěsné vozy, které si ze svých příspěvků pořídili.
p. Vecek: Myslím, že s autem je vše v pořádku. Nevidím důvod, proč by nemělo být při soutěžích využíváno.
p. Martínek: Auto, které je majetkem obce, nemůže vozit soukromý vozík, proto by ho měla obec odkoupit.
p. Mareš: Když je vozík homologovaný, má přidělenou registrační značku, platnost STK, malý a velký technický průkaz, zákonné pojištění, tak nevidím důvod, proč by nemohli využívat vozík v osobním vlastnictví.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 120/2010: ZO schvaluje příspěvek pro Mateřské centrum Beránek (IČ 26568306) ve výši 3.160 Kč, SDH Chlum ve výši 3.000Kč, SDH Rosnice ve výši 2.500 Kč, SDH Rozběřice ve výši 7.000 Kč. Příspěvky budou poskytnuty z programu všestarských neziskovek.
Hlasování o usnesení č. 120/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 121/2010: ZO souhlasí s příspěvkem pro JSDHO Rosnice ve výši 864 Kč na pořízení identifikační tabule, pro Římskokatolickou farnost Všestary (IČ 64809838) ve výši 50.000 Kč na dokončení opravy fasády kostela Proměnění Páně na Chlumu, pro Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČ: 00486345) ve výši 50.000 Kč, pro JSDHO Rosnice ve výši 25.000 Kč na pořízení hasičské stříkačky.
Hlasování o usnesení č. 121/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 122/2010: ZO souhlasí s příspěvkem pro Společnost železniční výtopna Jaroměř (IČ: 48621919) ve výši 12.000 jako podíl na zajištění výletních parních a motorových vlaků v roce 2010.
Hlasování o usnesení č. 122/2010: pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 5. – nebylo schváleno.
 
p. Martínek: Požádal o zakoupení nové bubnové sekačky. Oprava staré by byla drahá. Bez bubnové sekačky nelze posekat vysokou trávu.
JUDr. Zlatohlávková: Zkusíme ještě, zda by ji neopravili.
p. Martínek: Byla v Jičíně na opravě, kde ji rozebrali. Dohodli jsme se, že 25.000 Kč na opravu nedáme.
JUDr. Zlatohlávková: Objevila se možnost, že by nám ji opravili, proto se nevypisoval záměr na koupi.
 
 
5.9  ZD Všestary – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:. Zemědělské družstvo Všestary předložilo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do kanalizace v místní části Rozběřice. Vedle této žádosti o vyjádření bylo zahájeno vodoprávní řízení, kdy žádost byla podána ve věci Veřejné mytí zemědělské techniky v areálu zemědělského družstva Všestary. S ohledem na označení není zřejmé, zda se veřejným mytím nezvýší již dost značný provoz těžké zemědělské techniky místní částí Rozběřice, dále s ohledem na skutečnost, že jsem na několika místech fyzicky nahlédla do šachet a zaústění je se značnou pravděpodobností provedeno do srážkové obecní kanalizace přes zahrady občanů (následně pak i do struhy tvořící přepad z rybníka ještě v prostoru zahrad) vznesla jsem tuto připomínku ve vodoprávním řízení.
O zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva obce je zemědělské družstvo informováno, patrně se jednání zúčastní a navrhne nové řešení.
 
p.Dostál: Můžeme zažádat o dotace od EU. Mám vyjádření od Povodí Labe.
JUDr. Zlatohlávková: Budeme rádi, pokud to vyvedete pod obcí.
Ing. Šandera: Voda je cirkulační?
p. Dostál: Ne, jsou v ní ropné látky. Musíme mít splněné podmínky do Povodí Labe a životního prostředí, znát obsah všech látek, provádět pravidelný odběr vzorků.
JUDr. Zlatohlávková: Projektová dokumentace nechť je přepracována a předložena ZO.
Ing. Derner: Musí mít souhlas s vypouštěním do obecní kanalizace.
p. Dostál: Už ho máme. Musíme mít souhlas o Vás a od Odboru životního prostředí, který to schvaluje.
Ing. Šandera: Tím, že je to naše kanalizace, měli bychom se účastnit vodoprávního řízení. Tato kanalizace se povoluje v samostatném vodoprávním řízení.
JUDr. Zlatohlávková: Vodoprávní řízení už probíhá. Žádali jsme Vodoprávní úřad, aby nám řekl, kam to teče.
p. Vecek: Jsem pro schválení. Máme požadavky od družstva.                     
p. Dostál: Náš požadavek bylo zjistit, zda to můžeme vypouštět za obcí. Pokud to tam nepůjde připojit, budeme se snažit to řešit jinak.
Ing. Skořepová: Myslím si, že jsou čističky na takové úrovni, že by měla být voda čistá.
p. Dostál: Jde nám o vyzkoušení. Pokud to nepůjde, vyřešíme to jinak. Chceme Vám vyjít vstříc.
p. Macháček: Byl jasně vznesen požadavek na úpravu dokumentace, proto je v tuto dobu usnesení zbytečné.
Ing. Derner: Družstvo se zavázalo, že trasu kanalizace prověří.
 
Za obec se zúčastní zkoušek zástupci obce pan Martínek a pan Osond.
 
 
5.10        GEPRO s.r.o – dodatek č. 1 k licenční smlouvě
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Přesouvá se na příští ZO – předkladatelem návrhu dodatku nebyly vyjasněny smluvní vztahy
 
5.11        Informace
 
5.11.1 Odbočovací pruhy - Komunikace I/35, R35
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Spolu s Josefem Štefankou jsme absolvovali řadu jednání na ŘSD, proběhla i jednání další, požádala jsem, mimo jiné, Královéhradecký kraj o vyčlenění finančních prostředků na změnu vodorovného dopravního značení (nákladem 2 mil. Kč). Nejdéle do konce prázdnin budou vybudovány odbočovací pruhy na silnici I/35. Děkuji všem našim občanům, kteří formou podpisu pod petici (vznikla z iniciativy pana Martina Hlaváčka a pana Jiřího Kulhánka) podpořili tuto snahu a jsem ráda, že zájem občanů a naše osobní nasazení nás posune k větší bezpečnosti na silnici, jež tak poznamenává život v našich obcích a jejich okolí. Stejným způsobem musí obec hájit zájmy svých občanů i ohledně hlukových bariér).
 
S ohledem na veřejné projednání územního rozhodnutí části stavby Hořice – Sadová, je nejvýš vhodné přizvat investora = Ředitelství silnic a dálnic k slibované návštěvě našich obcí. K předchozímu jednání se dostavil pouze projektant a zároveň je NUTNÉ připravit vyjádření k očekávané projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (např. požadavek oken, sdělení tras a s tím související požadavek nového povrchu vozovky, a to před započetím prací a po ukončení prací, opravu mostků a propustků apod., když je nutné mít za tímto účelem již zmapovaný stávající stav, kdy by byla nanejvýš vhodná pozorování všech členů zastupitelstva). 
 
 
 
5.11.2 Pamětní deska významnému rodákovi
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S ohledem na skutečnost, že zastupitelstvo navrhlo rodákovi ze Břízy, zakladateli botaniky a zakladateli FLORY Olomouc zhotovit pamětní desku z plastu považuji to za nedůstojné a osobně se spokojím tím, že zastupitelstvu předkládám fotografii žulového pomníku této významné osobnosti. Z předložené fotografie zhotovené v centru Olomouce, kde je po této významné osobnosti pojmenována též ulice, je zřejmé, že není třeba desku z plastu ve Bříze osazovat, neboť jeho zásluhy již dávno oceněny byly jinde, jen je to patrně rozhodnutí ke škodě Břízy samé.     
 
p. Martínek: Chtějí desku občané Břízy? Kde by deska byla?
JUDr. Zlatohlávková: F. Polívka se narodil v domě, který stával v místě nynější hasičské zbrojnice, proto by pomník měl být na tomto místě- např. na hasičské zbrojnici. Zároveň si myslím, že by hasiči mohli zažádat o dotaci (na rekonstrukci hasičské zbrojnice), která bude vypsaná v Masce.
Ing. Skořepová: Myslím, že by tam nějaká deska být měla.
p. Gabriel: Jde o to, jaká deska. Kolik by stála?
JUDr. Zlatohlávková: Odhaduji, že kamenná deska by se mohla pohybovat kolem 15.000 Kč.
p. Gabriel: Jsem pro výše položenou kamennou desku.
p. Martínek: Tohoto rodáka obyvatelé Břízy a Všestar neznají. Ani ve škole se o něm neučí.
Ing. Derner. To, že o nějakém významném rodákovi nevíte, neznamená, že bychom si ho neměli připomenout. Je dobře v takovém případě žádnou osvětu udělat
JUDr. Zlatohlávková: Letos je to 150 let od jeho narození.
p. Macháček: O panu Polívkovi se už v minulosti psalo ve Zpravodaji.
JUDr. Zlatohlávková: Dospěli jsme k závěru, že necháme vypracovat návrh.
 
p. Macháček: Domnívám se, že na sousoší mezi třešněmi bylo uloupnuto kousek křížku - něco tam chybí. Jedině dodatečně zjistit z fotek.
 
 
5.11.3 VAK Hradec Králové – valná hromada
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Dne 9.6.2010 proběhla valná hromada VAK, kde bylo mimo jiné zvoleno na nové funkční období představenstvo, dozorčí rada, byla schválena řádná roční závěrka, bylo přijato rozhodnutí o změně formy akcií na majitele na akcie na jméno, zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, kde Obec Všestary upisuje – Vodovodní řad Všestary – oceněný znaleckým posudkem. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 994 ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. (Vodovodní řad byl odkoupen od Vít a spol. s.r.o.).  
 
5.12.4 Další
 
 • Námitky proti digitalizaci Lípa, Rozběřice – možné podat do 29.6.2010
 • Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové provádí rozbor vody ve studni
 • Změna společnosti provádějící svoz komunálního odpadu v našich obcích na MP Jaroměř a.s.
 • Jednání s panem Brixím o dokončení omítnutí hasičské zbrojnice v Rozběřicích.
 
 • Příspěvek obci postižené povodní - JUDr. Zlatohlávková: S panem Veckem jsme obvolali vesnice, o kterých jsem z novin a internetu věděla, že byly postižené povodněmi. Bylo jich celkem 30. Všude mi řekli, že to není až tak zlé. Jediné Troubky jsem vynechala.
 
 • Chodníky Rosnice:
Na základě vypracovaného oddělovacího geometrického plánu pro odkoupení pozemků pro chodníky od manž. Peškových a Borovcových předložila společnost Highway Design nabídku na úpravu projektu trasy chodníků na návsi v Rosnicích. Chodníky tak povedou pouze po obecních pozemcích a bude možno požádat o závazné stanovisko u MMHK odbor památkové péče a následně o územní rozhodnutí a stavební povolení. Nabídková cena je 10.800 Kč vč. DPH za 4 paré PD ke SP a ÚR a 6 paré PD pro výběrová řízení (s výkazy výměr a rozpočtem).
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 123/2010: ZO akceptuje nabídku společnosti Highway Design, s.r.o., Jižní 870/2 Hradec Králové IČ: 275 13 351 na úpravu projektové dokumentace chodníků v místní části Rosnice za částku 10.800 Kč Vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 123/2010: pro 10, proti 0., zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
JUDr. Zlatohlávková: Poslední pozemek na Lípě před Kopeckými má vlastníka. Paní jsem napsala, zda bude ochotna pozemek prodat, to se uvidí. A ještě jsem nechala vypracovat geometrický plán na zastávku na Lípě.
 
6. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 23:45 hod. 
 
 
Zapsal:            Jana Skořepová                           ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Radovan Dvořák                               ..............................................                         
                      
 
                      Přemysl Vecek                            ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková        ..............................................                           
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 - prezenční listina
č. 2 - přijatá usnesení  
č. 3 - Závěrečný účet obce Všestary za rok 2009      
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doložka k zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
konaného dne 24. 6. 2010
 
V bodě 5) zasedání zastupitelstva dne 22. 7. 2010 byla zastupitelstvem schválena námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 6. 2010 v tomto znění:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 127/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 24. 6. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 116/2010, které správně zní: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.p. č. 259/5 o velikosti 312m2, a p.p. č. 245: pozemku ve zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr (PK parcela č.245) o velikosti 2072m2 vše v k.ú. Všestary za kupní cenu 200,- Kč za 1m2, tj. celkem za 476.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 127/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Josef Mareš                                     ..............................................                          
                      
 
                      Jaroslav Došel                              ..............................................
                                 
 
                                  
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018