Zápis ze zasedání zastupitelstva

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Petr Gabriel přítomen do 22:31 (do bodu 6.5.), Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová přítomna do 24:00 (do bodu 6.12.), Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek přítomen do 00:25 (do bodu 6.19.), JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Martin Lučický, MVDr. Michal Novák, Jaroslav Došel
Nepřítomni:.
Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
 
Zahájeno: 19.05 hod.

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“) a přivítala hosty: přítomné občany a jmenovitě: PaedDr. P. Fikejz - ředitel školy, Ing. M. Nováková - PROIS Hradec Králové, Ing. arch. J. Marečková - MMHK.
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1) Návrh programu jednání zastupitelstva obce
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Čistička a kanalizace (informace zpracovatele projektu)
5.      Připomínky a podněty občanů
6.      Různé
6.1.   Kontrola usnesení
6.2.             Zpráva hlavní inventarizační komise
6.3.             Rozpočet školy na rok 2010
6.4.             Územní plány
6.4.1.                    Obec Stěžery změna č. 1, č. 3., č. 4.
6.4.2.                    Obec Máslojedy
6.4.3.                    Obec Všestary – seznámení s návrhem zadání
6.5.    Žádosti a podněty hasičů
6.6.    Delegace na valnou hromadu VAK a.s.
6.7.    Hradecký venkov
6.8.    Žádost o dar – Pekařství Bohemia s.r.o.
6.9.    Autobusová zastávka na Lípě směr Čistěves
6.10.SÚS – Smlouvy o uložení kanalizace do těles silnic (Rosnice, Rozběřice, Všestary)
6.11.Žádost o uložení kabelového vedení do pozemku obce pro Energia projekt s.r.o.
6.12.Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci na kanalizaci
6.13.Doplnění investiční komise
6.14.Schválení faktur
6.15.Královéhradecký kraj – místní komunikace Chlum, Lípa
6.16.Částečné oplocení sokolovny
6.17.Projekt chodníku ve Všestarech (kostel – zdravotní středisko)
6.18.R. Švub – projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí
6.19.Místní část Všestary – výročí 650 let
6.20.Velkoobjemový a nadměrný odpad
7.      Závěr       
 
p. Dvořák: V programu nenašel požadavek SDH Lípa na zakoupení auta.
předsedající: Je to v bodě 6.5. – Žádosti a podněty hasičů.
 
p. Martínek: Chtěl by přemístit bod 6.19. – Místní část Všestary – výročí 650 let na dřívější dobu, aby přítomní občané nemuseli tak dlouho čekat.
předsedající: Bude stejně navrhovat, aby program byl pro dnešní večer variabilní a potom by se na tento bod dostalo dříve. Číslování bodů programu se měnit nebude, ale bude se měnit pořadí projednávání podle přítomnosti jednotlivých hostů.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 43/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 25. 3. 2010. ZO souhlasí s úpravou pořadí projednávaní bodů programu zejména č.4, 6.3. a 6.4. podle aktuální účasti hostů příslušných k těmto bodům programu.
Hlasování o usnesení č. 43/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Mareš a Ing. Pavel Šandera.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 44/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 3. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 44/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Božena Skořepová a p. Josef Macháček.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 45/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 3. 2010 jako ověřovatele zápisu Ing. Boženu Skořepovou a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 45/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
předsedající: Než se přistoupí k námitkám k minulému zápisu, tak by poprosila pana ředitele, protože je zdravotně indisponován, aby přednesl zprávu k rozpočtu školy na rok 2010.
 
6.3. Rozpočet školy
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Přednesl: PaedDr. Petr Fikejz - ředitel
 
Příloha č.3: Návrh rozpočtu ZŠ 2010
 
PaedDr. P. Fikejz: Problém tam je s tím doplatkem za jistič od ČEZ. Jsem přesvědčen, že to naše chyba nebyla, když je něco zaplombováno, tak jsme nic měnit nemohli.
předsedající: Už Vám bylo nějaké sdělení ČEZu doručeno, kolik to dělá?
PaedDr. P. Fikejz: Říkali 235.000,-Kč, ale písemně nic nepřišlo.
p. Štefanka: Za každým rozhodnutím někdo je. Pokud se platilo za nízký tarif, a přitom měl být vysoký, tak to někdo podepisoval. Smlouva je s ČEZ. Kde se stala chyba?
předsedající: Tam to bylo špatně vyčísleno, o tom nebude pochyby.
Ing. Skořepová: Takto bychom tu mohli sedět hodinu. Nemáme k dispozici žádné datumy, o tom kdo to podepsal a kdy. Obec je zřizovatelem školy. Je potřeba přemýšlet, kde ty peníze vzít. Vyzývá zastupitele i přítomné členy školské rady, aby při rozdělování zisku z hospodaření v doplňkové činnosti školy uvažovali tak, že nenaplní ani částečně fond odměn jako v minulých letech, ale je třeba naplňovat investiční fond. Nemá cenu o tom dále diskutovat. Až budou podklady, tak se k tomu je možno nějak postavit. Teď se řeší rozpočet školy.
p. Štefanka: 200.000,-Kč to není jen tak. Proč by se to mělo brát z fondu odměn školy, když není jasné, kdo to zavinil?
předsedající: V tuto chvíli to nemá cenu řešit, když nemáme konkrétní podklady. Nyní jde o předložený rozpočet školy a příště se bude řešit ten případný doplatek.
p. Petr Šandera: 500A jistič tam byl vždy, proto je problém spíš na straně ČEZu. Někdo to tam chybně musel zapsat.
předsedající: Ten jistič viděla a je tam psáno 25A.
p. Petr Šandera: To je ale blbost, to by v té škole nešlo vůbec nic.
Ing. Šandera: Nyní nemáme v ruce nic písemně, tak není co řešit. Podle toho co pošlou, tak uvidíme, co tam je napsáno (25A, 50A, 500A) na přihlášce.
předsedající: Jenom chtěla, aby to nezapadlo. Jinak prosí pana ředitele o pokračování přednesu rozpočtu.
PaedDr. P. Fikejz: Zhruba je to ve stejných částkách jako loni. Samozřejmě se pokusíme něco ušetřit. Myslí si, že s návrhem ing. B. Skořepové o přerozdělení do fondů je možno souhlasit. Jenom opakuje, že chybu nikdo ze zaměstnanců školy neudělal.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 46/2010: ZO schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary na rok 2010 pro hlavní činnost ve výši 3.005.000 Kč na příjmové i výdajové straně a pro vedlejší činnost s příjmy 906.000 Kč a výdaji 785.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 46/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
3) Námitky k minulému zápisu
Ing. Skořepová: U usnesení či 40/2010 je po výsledku hlasování „pro 0, proti 12, zdržel se 1“ chybně uvedeno, že usnesení bylo přijato.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 47/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010, kterým se v usnesení č. 40/2010 při zachování záznamu o hlasování (z 13-ti přítomných bylo 12 proti, 1 se zdržel) opravuje chybné označení výsledku hlasování, kde slova „bylo schváleno“ se jako zjevný přepis nahrazují slovy „Nebylo schváleno“.
Hlasování o usnesení č. 47/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
4) Čistička a kanalizace (informace zpracovatele projektu)
předkládá: Ing. Monika Nováková, PROIS Hradec Králové
 
předsedající: Minule jsme narazili na pojem kořenová čistička. Prosí o vysvětlení, protože ona sama to nedokáže přesně reprodukovat. Týkalo se to možnosti odkanalizování místní části Lípa.
Ing. M. Nováková: Neví přesně, co všechno by zastupitele zajímalo, proto provedla rekapitulaci až do současného stavu a poprosila o případné dotazy.
Mimo jiné řekla, že ke všem druhům čistíren se musí vyjadřovat Povodí Labe. To se vyjádřilo v tom směru, že nejsou dostatečné vodoteče. Je jedno, zda se jedná o čistírnu chemicko-technologickou, nebo kořenovou.
p. Štefanka: Je ovšem problém to vysvětlit lidem, proč se to musí přečerpávat a vynakládat další prostředky, když dle jeho názoru by byla vhodná na Lípu kořenová čistička.
Ing. M. Nováková: Na stejný problém narážíme i v jiných obcích.
Ing. Skořepová: Není tedy jiná šance, než splašky převést do čističky? Do Všestar?
Ing. Derner: Co slyšel, tak žádná kořenová čistička v okrese Hradec Králové není a odbor životního prostředí MM HK ji ani nechce.
Ing. Skořepová: Zajímala se o to, a v republice několik kořenových čističek je a fungují. Jde o to, aby se peníze nevynakládaly zbytečně.
Ing. M. Nováková: Jde o to, co povolí Povodí Labe, a to žádné samostatné čističky pro obce Lípa, Chlum ani Bříza nepovolilo.
p. Štefanka: Tvrdí, že v tom velkou roli hrají peníze. Ne peníze obcí, ale všech akciovek (Povodí Labe, odbor životního prostředí, kanalizace,…).
p. Martínek: O čem to tady teď mluvíš? O korupci? Takhle tady budeme do 3 hodin do rána.
Ing. Šandera: Omlouvá se, že na minulém zasedání nebyl, ale teď se diví, že se diskuze vrátila o 10 let zpět. Dost dlouho se řešilo to, aby v každé obci byla samostatná čistička. Bohužel se narazilo na stanovisko Povodí Labe. Podle něho z toho vyšlo, že buď se udělá jedna společná čistička, nebo nejde nic.
Ing. Skořepová: Minule se to řešilo a není to o vrácení diskuze o 10 let zpět, ale o další možnosti. Proto se znovu ptá, zda existuje pouze jediné řešení, kterým je pouze jedna společná čistička ve Všestarech?
Ing. M. Nováková: Ano, je to tak.
předsedající: Vážení zastupitelé, využijte toho, že je zde zástupce projektanta.
p. Vecek: Mysleli jsme si, že když je Lípa a Chlum obráceny na druhou stranu, zda by to nešlo řešit samostatně. Je tam říčka Volšovka. Proč z Muzea 1866 to jde?
Ing. M. Nováková: Jde o to, aby Povodí Labe s tím souhlasilo. Od nich bylo řečeno, zde nejsou dostatečně silné (vodotečné) toky.
p. Macháček: Jenom technicky. U Muzea 1866 tam je tří-komorový septik a dočišťovací filtr.
Ing. M. Nováková: Žádný projektant v 21. století to nemohl navrhnout.
předsedající: Diskuze vznikla proto, že původně bylo řečeno zpracovatelem PRVKUK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje), že jinak než společnou čističkou to nejde a minule bylo naznačeno, že kořenová čistička v Lípě není tak špatný nápad.
Ing. M. Nováková: Jediné o čem se v projektu hovoří, je tlaková kanalizace místo gravitační.
p. Štefanka: Lidi se bojí toho, že budou muset zbytečně platit.
Ing. Šandera: Tohle jsou plané diskuze. Pokud cítí, že by se dalšími diskuzemi mělo oddálit vybudování kanalizační sítě a čističky v místní části Všestary, tak zásadně s tím nesouhlasí. Pokud občané v některé místní části mají jiný názor, tak nechť se pozastaví ta část projektu, která se toho týká. Stejně se nedokáže vše vybudovat najednou.
předsedající: Nesouhlasí s tím. Je starostkou všech 6 místních částí a všechny jsou si rovny. Celá diskuze přeci vznikla proto, zda není ještě variantní řešení, a neměla se ubírat směrem, když nechtějí tak jako my, tak ať si jdou pryč.
Ing. Šandera: Tak v tom případě bych navázal. Já jsem určitě poslední, co zde použil „MY“. My malá část, bychom nejraději byli samostatní, tak od koho to asi zaznělo? Já si myslím, že z Lípy. Tak mě prosím neokřikujte. Já neříkám, ať se to nebuduje, ale ať se pozastaví jen část, která se jich týká (než se rozhodnou) a my pokračujme ve stejném tempu. Přeci 3-4 místní části nebudou čekat, až se jedna rozmyslí.
Ing. Skořepová: Já Vám tedy řeknu, zůstaňte nohama na zemi. Osamostatnění obce přes poslaneckou sněmovnu trvá cca 15 roků. Světí se odtrhlo a teď říkají, že je to mrzí.
p. Martínek: Pokud chtějí jinak řešit čističku, tak tomu rozumím, ale přeci neřekli, že se chtějí odtrhnout. To jsi špatně pochopila.
Ing. M. Nováková: Studie odkanalizování se dělala pro všechny obce, prověřovala různé varianty a především kvůli stanoviskům dotčených orgánů bylo rozhodnuto na ZO pro variantu  se společnou čističkou ve Všestarech jako jediné průchozí. Myslí si, že jsou o tom jen nesmyslné diskuze.
předsedající: Sice je to tak, ale protože nejsme odborníci na toto téma, tak si říkáme, zda není nějaké lepší řešení. Proto jsme rádi, že jste přijela a ozřejmila nám situaci.
p. Macháček: Můžu se zeptat na něco jiného? Jste schopna nás postrašit sumou, kolik to celé bude stát?
Ing. M. Nováková: Od pana Březiny tam je rozpočet na 44 mil. Kč za Lípu, Břízu a Chlum. Kanalizační přípojku si každý občan na svém pozemku bude muset zaplatit sám a je jedno, zda by byla čistička kořenová, nebo se budou napojovat do Všestar.
Ing. Derner: Pokud se Bříza, Lípa a Chlum budou řešit dohromady, tak ekonomické ukazatele splňují kritéria, aby bylo možno dosáhnout na dotaci. Pokud by se Lípa řešila samostatně, tak jsme v této obci mimo mantinely žádosti o dotace. I to je důvod proč to řešit dohromady.
předsedající: Poděkovala za osvětlení situace Ing. M. Novákové.
 
6.4   Územní plány
 
Ing. arch. J. Marečková: Provedla seznámení s územními plány.
 
6.4.1. Obec Stěžery – změny č.1, č.3 a č.4 - územního plánu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner, Ing.arch. Jana Marečková - MMHK
 
obsah:
MMHK oznamuje projednávání návrhu zadání Změny č. 3 ÚPO Stěžery a Změny č. 4 ÚPO Stěžery. Návrhy zadání jsou vyvěšeny na www.hradeckralové.org a k nahlédnutí na MMHK odbor hlavního architekta a na Obecním úřadě Stěžery. Ve lhůtě od 25. 2 2010 do 27. 3. 2010 k nim může každý uplatnit své připomínky.
Návrh Změny č. 1 ÚPO Stěžery bude projednán 30. 3. 2010 v 10:30 na MMHK. Dotčené orgány a sousední obce mohou uplatnit svoje připomínky do 30 dnů do společného projednání.
 
6.4.2. Obec Máslojedy – opakované projednání návrhu ÚPO
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner, Ing.arch. Jana Marečková - MMHK
 
obsah: Návrh ÚPO Máslojedy bude projednán 8. 4. 2010 v 11:00 na MMHK. Dotčené orgány a sousední obce mohou uplatnit svoje připomínky do 10. 5. 2010
 
 
6.4.3. Obec Všestary – seznámení s návrhem zadání nového územního plánu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner, Ing. arch. Jana Marečková - MMHK
 
obsah: Pořizovatel nového ÚPO Všestary, kterým je MMHK, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, vypracoval návrh zadání Územního plánu Obce Všestary. Návrh byl zveřejněn od 22. 3. 2010. Komentář k návrhu podala na zasedání ZO jeho zpracovatelka Ing.arch. Jana Marečková z MMHK.
prezentované dokumenty:
 
Ing. arch. J. Marečková: Určitě by se nebránila tomu, aby pracovní verze byla doplňována podle připomínek. Pro projektanta by to byly dobré podklady.
předsedající: My určitě doplňovat budeme. Např. od myslivců přišel návrh na vysázení ovocných stromů kolem cyklostezky na Neděliště, které tam v minulosti byly.
Ing. arch. J. Marečková: Je tam zapracován i poslední návrh změny trasy R35.
Ing. Skořepová: Je tedy příliš brzo na řešení protihlukových zábran?
Ing. arch. J. Marečková: Ano je to tak. Územní plán je o koncepci.
Ing. Šandera: Určitě by bylo potřebovat vyzvat projektanta. Při posledním jednání bylo řečeno, že pokud bude nějaká změna kolem R35, tak nás bude informovat. Teď to nastalo.
předsedající: Myslí si, že je třeba pozvat hlavně investora.
 
předsedající: Je něco nového v dotacích na ŽP (životní prostředí)?
Ing. arch. J. Marečková: Ano jsou vypisovány nové návrhy.
Ing. Šandera: Je možné místo pole zalesnění?
Ing. arch. J. Marečková: Musí to být v souladu s územním plánem.
Ing. Šandera: To znamená, že teď je ta nejlepší doba na určité záměry.
Ing. Skořepová: Učiníme tím, že budeme mít nový územní plán, za dost novele stavebního zákona?
Ing. arch. J. Marečková: Ano, určitě. Tam je řečeno, že v roce 2015 přestanou platit ÚPO vydané do roku 2006.
Ing. Derner: Je tedy jasné jak v čase postupovat. Kolik času celkem trvá vydání nového územního plánu?
Ing. arch. J. Marečková: Běžně to trvá jeden rok.
předsedající: Poděkovala Ing. arch. J. Marečkové, že vážila cestu a vysvětlila zastupitelům návrh zadání ÚPO a termíny řešení. Myslí si, že oproti minulosti je dobrá spolupráce obce s pořizovatelem našeho ÚPO.
Ing. arch. J. Marečková: Poděkovala za dobrou spolupráci Obce při pořizování návrhu ÚPO, jmenovitě určenému zastupiteli Ing. Dernerovi.
 
předsedající: Je potřeba odsouhlasit nákup stromků pro výsadbu na cyklostezku.
p. Štefanka: Přimlouval by se za výsadbu v úvozu.
p. Martínek: Je potřeba plán výsadby zeleně.
p. Macháček: Přimlouval by se za výsadbu i ve Bříze.
p. Martínek: Byl na školení a tam bylo řečeno, že o výsadbě rozhoduje odborník.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 48/2010: ZO souhlasí s výsadbou ovocných stromů podél pěších stezek a cyklostezek a s nákupem potřebných dřevin.
Hlasování o usnesení č. 48/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5) Připomínky a podněty občanů
 
 • Pan Rolc z Rosnic žádá o prodloužení vodovodu, neboť mu mizí voda ve studni.
p. Pešek: Vodovod vede z Rosnic do Břízy přes kompostárnu.
p. Macháček: Nešlo by tedy o přípojku, ale znamená to nový vodovodní řád.
 
 • Paní Drahotská ze Všestar žádá o souhlas s vysázením keřů tak, aby její nemovitost byla chráněna před zápachem z výfukových plynů z blízké autodílny.  
pí. M. Čapková: Není to divné, řešit stromečky za peníze Obce, nějakou ochranu nemovitosti. To ona by chtěla taky, aby se pomocí stromečků zabránilo parkování před jejich domem.
p. J. Kulhánek: Za prvé je to obecní pozemek. Keříčky se budou řešit, ale osvětlení a díry v té cestě se neřeší. Výfukové plyny z dílny paní Drahotské vadí, ale že nad jejím domem přejedou denně 10titisíce aut jí nevadí.
p. Martínek: Neví, zda se toto má řešit. Zde se jedná spíš o sousedské vztahy.
Ing. B. Skořepová: Opět upozorňuje na to, že obec nemá peníze na to, aby řešila výsadbu u jednotlivých domů.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 49/2010: ZO souhlasí s výsadbou dřevin na obecním pozemku u čp.26 Všestary s tím, že obec určí druh a místo výsadby. Výsadba bude provedena na náklady pí. Drahotské.
Hlasování o usnesení č. 49/2010: pro 7, proti 4, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

 
 • Občané z domu čp. 4 ve Všestarech žádají o prořezání stromu u bytovky.
předsedající: Vzhledem k tomu, že je plánována rekonstrukce komunikace ke hřbitovu, rozhodla s odborným prořezem posečkat. Na údržbu stromů bude shánět finanční zdroje.
 • p. Černý z Rozběřic žádá o úpravu prostranství u „Lípy svobody“ na návsi v Rozběřicích.
p. Osond: O co jde p. Černému? Jde jen o prořezání větví?
Ing. Skořepová: Zda o tom jednala rada, protože ona o tom vůbec nic neví. Neví, ani kde ten strom stojí.
předsedající: Radou to neprošlo, stejně jako ostatní připomínky občanů.
p. Vecek: Je tu zastupitelstvo a řešit ořezání šlahounů se tu snad nemá. Jsou určitě důležitější věci. To už se snad mohlo ořezat.
p. Martínek: P. Černý ale asi žádá větší úpravy a ne jen ořezání šlahounů.
 
 • p.Gabriel: zvonička v Rozběřicích nezvoní – co se s tím bude dělat?
předsedající: Co se s tím bude dělat věru nevím, protože zvon naráží do kruhu ze spodu a nezvoní to. Navrhněte konstrukční řešení. Oni (firma, která to opravovala) tvrdí, že nic než ramínko neměnili.
p. Gabriel: Když to kdysi bylo nové, tak to taky muselo zvonit.
p. Petr Šandera: Je vidět, že ta firma s tím tedy žádné velké zkušenosti nemá, když to nedokáže opravit tak, aby to zvonilo.
předsedající: Je to firma, která ty zvony opravuje.
p. Petr Šandera: To říkáte vy, já si myslím, že jich moc neopravila.
předsedající: Na zastupitelstva chodíte, tak jste měl navrhovat někoho jiného.
p. Martínek: Vždyť to měl tenkrát dělat Došel.
p. Petr Šandera: Vy jste navrhovaly tuto firmu (starostka a Ing. Skořepová).
předsedající: Ano, to je pravda.
p. Štefanka: Oslovme tedy opět tu firmu, ať to opraví.
předsedající: Bylo potřeba počkat, až sleze sníh. Musí se tam postavit lešení, to nepůjde dělat ani z plošiny.
p. R. Šotola: Nefungovalo to již loni 13.2. , když chtěl zazvonit za svoji matku.
 
– vyzvat zhotovitele k odstranění vady
 
 • p.Štefanka: Sloup na přechodu v Lípě –
Ing. Derner: Pojišťovna přislíbila plnění a můžeme začít s opravou,.
 • p.Vecek: Nesvítí 1/3 VO v Chlumu
 
předsedající: I tady bylo potřeba počkat, až sleze sníh, jde zřejmě o poruchu kabelu a musí se to najít.
 • p.Pešek: Vybrat příkop pod Kozovými v Rosnicích cca 10-15 m. O řešení žádá již minimálně 3 roky.
předsedající: O tomto problému slyší až teď a bude se to řešit.
p. Pešek: Nejde tam o vyhloubení v celé délce, ale stačí jen cca 10 m, aby se to vsakovalo.
předsedající: Není to tedy věc posledního roku. Ještě by ji zajímalo, jek se to má řešit na straně u sušárny.
p. Martínek: Myslí si, že by stačilo to prohloubit. Voda tam jednoznačně vytéká.
Ing. Derner: Bude oponovat, protože problémem je jednoznačně rozdrcené potrubí.
 
 • Ing. Skořepová: Jsou uvedeny do provozu pumpy na hřbitovech? – Ano
 • p. Macháček: K mikroregionu 1866 určit 3 delegáty na VH
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 50/2010: ZO deleguje na valnou hromadu Mikroregionu OPZ 1866 JUDr. Z. Zlatohlávkovou, Ing. M. Dernera, p. R. Dvořáka.
Hlasování o usnesení č. 50/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
6) Různé
 
6.1. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010 
Předkladatel: Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
č.130/2009      Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem a instalací informačního systému v obci Všestary dle předloženého návrhu.
 
Nabídku předložila společnost
INKA ve výši 30.952 bez DPH tj.  37.147,40 Vč. DPH (PZ plech + reflexní fólie)
Dopravní značení Náchod  od 30.772,80 (FeZn nereflexní) do 36.100,80 vč.DPH (AL retroreflexní) doporučuje Pz +reflexní fólii v ceně 33.998,20
SOMARO CZ, Praha -Horní Počernice
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 51/2010: ZO schvaluje jako dodavatele informačního systému společnost Dopravní značení Náchod a realizaci za použití nabídnutých jednotkových cen v maximální výši do 40.000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 51/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
č.33/2009 – podmínky pro privatizaci čp.54 Bříza - trvá
č.4/2010 – podmínky pro výběr zhotovitele zateplení ZŠ – připraveno, výzva zastupitelům najmenovat firmy k oslovení (do 31. 3. 2010 jmenovat na Obci)
 
přestávka od 21:55 do 22:04
 
č.15/2010 – podání žádosti na dotaci opravu Šrámova kříže – žádost byla podána na Boží muka ve Bříze a výsledek ještě neznáme
 
 
6.2. Zpráva hlavní inventarizační komise (HIK)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: Petr Gabrielpředseda HIK
 
Příloha: Zpráva HIK
                                                                                                         
Ing. Skořepová: Jenom by upozornila na novelu zákona č.151/1997 – o oceňování majetku a příslušné vyhlášky. Oprava: Do opatření DIK navrhuje, aby na účtu 031 byla opravena výměra, na „byla opravena cena“.
p. Gabriel: Do příštího zasedání předloží upravené znění
 
6.5. Žádosti a podněty hasičů
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
 • Obsah: JSDHO Rozběřice navrhla zařadit na jednání zastupitelstva situaci okolo VW transporter, automobilu, který byl zařazen do majetku této jednotky. Zprávu přednesl p. R. Šotola – rozbila se převodovka.
 
p. Martínek: Souhlasil by s navýšením částky o opravu. Auto musí být provozuschopné.
p. Gabriel: Myslí si, že by se ty 3 tisíce měly dát. Jednalo se o skrytou vadu.
Ing. Skořepová: SDH musí mít souhlas Obce s investicí do automobilu (změna barvy). Je pro to, aby se hradila celá nutná oprava.
předsedající: Nyní se musí dát do pořádku formální náležitosti. Objedná se oprava na pondělí. Jinak není možné vystavit objednávku opravy.
 
Paní starostka bude společně s velitelem SDH Rozběřice auto předávat do servisu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 52/2010: ZO souhlasí s objednáním a provedením opravy převodovky a spojky vozidla VW Transporter za cenu 33.400 Kč. Dále souhlasí se změnou barevného označení a montáží homologovaných bezpečnostních doplňků na vozidlo na náklady SDH Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 52/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
p. Gabriel ve 22:31 odešel
 • JSDHO Rozběřice žádá o zakoupení hasičské výzbroje a výstroje, podle předloženého seznamu.
Ing. Skořepová: Připomněla jenom to, že na všechny JSDHO byla v rozpočtu vyčleněna určitá částka. Pokud bude vyčerpána na začátku roku, tak potom už nic nebude. Je potřeba si to hlídat.
Ing. Šandera: Pokud se neplete, tak přilby už mají. To nejsou tedy ty zásahové?
Bc. P. Černý: To jsou jen cvičné. V přilbách je velký rozdíl a nemůže v cvičných poslat lidi do objektu.
p. Vecek: Přilby by každý SDH měl mít, ale je přesvědčen, že pokud nemají dýchací přístroje, tak do objektu stejně nesmí.
předsedající: Přilby se tedy zatím kupovat nebudou. Pokud souhlasíte, tak se koupí požadované lano a těsnění hydraulického nástavce.
 
 • JSDHO Chlum žádá o zakoupení elektrocentrály v ceně do 27.000 Kč. 
p. Martínek: Chtěl by upozornit na to, aby si prostředky na svoji zájmovou činnost sháněly SDH i jiným způsobem, než jen žádostmi na Obci.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 53/2010: ZO souhlasí se zakoupením elektrocentrály pro JSDHO Chlum v ceně do 27.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 53/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 • JSDHO Lípa žádá o zakoupení 3 ks pracovních uniforem a auto
 
přeloženo na příště
 
 • SDH Bříza žádá o příspěvek na zakoupení sportovní stříkačky v částce 35.000,- Kč pro účast na soutěžích.
 
p. M. Černý: Žádáme o příspěvek na sportovní stříkačku, protože se zásahovou není žádná šance na soutěžích uspět.
předsedající: Jedná se tedy o sportovní stroj, nikoliv zásahový?
p. M. Černý: Ano je to tak. Sportovní stříkačka má požadován velký výkon a není vhodná k zásahu, 10minutový zásah by nevydržela.
p. Martínek: Není proti hasičům, ale pojďme peníze vynakládat na potřebnější věci (chodníky, úprava ploch,…).
Ing. Šandera: Máme nějaký příspěvek pro neziskovky. Pokud se do toho vejdou, tak jim to dejme. Pokud ne, tak musí počkat.
p. J. Kulhánek: Požární sport se mi líbí, ale je to hodně o penězích. Vyhrávají ti, co peněz mají nejvíc.
Ing. Skořepová: Nemůžete si to někde u jiné SDH půjčit?
p. Osond: Sportovní stříkačky se nepůjčují ani se strojníkem. Nejsou ani pro dvě družstva.
p. M. Černý: Z určitého pohledu mají zastupitelé pravdu a z jiného ne. Vzhledem k okolnostem, že žádost byla psána před nějakou dobou a nějaké peníze jsme již sehnali, tak by nám mělo stačit 28.000,-Kč. Hasiči přinášejí Obci spousty brigádnických hodin.
Ing. Skořepová: Obec za vás zase na oplátku zaplatila spotřebovanou elektrickou energii v klubovně, tak nelze říci, že pro vás nic neděláme. Mrzí nás, že peníze nemáme. Přineste mi darovací smlouvu a já dám ze svého 1.000,-Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 54/2010: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 28.000 Kč na zakoupení sportovní stříkačky pro SDH Bříza.
Hlasování o usnesení č. 54/2010: pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

 
 • SDH Chlum žádá o příspěvek na karneval pro děti 3.000,- Kč
 • SDH Rosnice žádá o příspěvek na hudební produkci ve výši 4.200,- Kč a pronájem sálu ve výši 500,- Kč obojí na tradiční hasičský ples, tj. celkem 4.700,- Kč.
 • SDH Bříza žádá o příspěvek na hudební produkci ve výši 6.000,- Kč, pronájem sálu ve výši 500,- Kč obojí na hasičský ples a dále 500,- Kč na pronájem sálu na dětský karneval, tj. celkem 7.000,- Kč.
 • SDH Lípa žádá o příspěvek ve výši na pronájem sálu 2.500,- Kč na pomlázkovou zábavu, která se bude konat 3. 4. 2010 v hospodě Na bojišti.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 55/2010: ZO schvaluje příspěvky na spolkovou činnost pro: SDH Chlum 3.000 Kč, SDH Rosnice 4.700 Kč, SDH Bříza 7.000 Kč, SDH Lípa 2.500 Kč.
Hlasování o usnesení č. 55/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.6. Delegace na valnou hromadu VAK a.s.
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Dne 9. 6. 2010 se koná řádná valná hromada společnosti VAK Hradec Králové a.s., na kterou musí obec delegovat svého zástupce
 
p. Vecek: Není potřeba o tom diskutovat. Delegujme tam pana místostarostu, nebo paní starostku.
Ing. Skořepová: Bylo dobrým zvykem tam posílat vždy starostu, a myslí si, že by tam měla být starostka.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 56/2010: ZO deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o obcích paní JUDr. Zlatohlávkovou – starostku Obce Všestary, k zastupování obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná 9. 6. 2010.
Hlasování o usnesení č. 56/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.7. MAS Hradecký venkov
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: MAS vyhlásil výzvu č. 2010/1ve výši 3 mil Kč se zaměřením na záchranu, obnovu a rozvoj kulturního dědictví na území MAS. Lhůta pro podání do 26. 4. 2010.
 
p. Vecek: Pomníky by na to dát nešlo?
předsedající: Zkusíme je tam dát. Možná by šla i oprava topení v prodejně v Rozběřicích.
Ing. Skořepová: Hřiště u školy by tam dát nešlo?
p. Martínek: Vztahuje se to i na hřbitovy?
Ing. Derner: Zkusil by tam dát i vrata na hřbitově ve Všestarech.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 57/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do II. výzvy MAS Hradecký venkov s projektem opravy vrat hřbitova ve Všestarech, nebo opravy topení v prodejně v Rozběřicích, nebo Šrámova kříže v Rozběřicích.
Hlasování o usnesení č. 57/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.10.      SÚS – Smlouvy o uložení kanalizace do těles silnic
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
obsah: Pro získání stavebních povolení na stavbu kanalizace v místních částech Rosnice, Rozběřice a Všestary musí být stavebnímu úřadu předložena smlouva mezi stavebníkem (Obec Všestary) a vlastníkem těles silnic (Královéhradecký kraj zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje), do kterých bude kanalizace uložena. Ve smlouvě se sjednávají úhrady za zásah do komunikace za:
- uložení překopem do komunikace = 1.000 Kč/m
- uložení protlakem do komunikace = 300 Kč/m
 
Úhrady podle místních částí vč. DPH
Rosnice                82.180 Kč
Rozběřice          111.840 Kč
Všestary            204.120 Kč
celkem               398.140 Kč
příloha č.4: Smlouva o podmínkách zřízení stavby vodárenského vedení a o omezení užívání nemovitosti – čís. 237/OUN-KP/10/N (pro Všestary)
příloha č.5: Smlouva o podmínkách zřízení stavby vodárenského vedení a o omezení užívání nemovitosti – čís. 238/OUN-KP/10/N (pro Rosnice)
příloha č.6: Smlouva o podmínkách zřízení stavby vodárenského vedení a o omezení užívání nemovitosti – čís. 239/OUN-KP/10/N (pro Rozběřice)
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 58/2010: ZO schvaluje smlouvy čís. 237/OUN-KP/10/N, čís. 238/OUN-KP/10/N a čís. 239/OUN-KP/10/N o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení o omezení užívání nemovitosti a pověřuje starostku jejich podpisem.
Hlasování o usnesení č. 58/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Ing. Skořepová v 24:00 odešla
 
6.12.                Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci na kanalizaci
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
obsah: Královéhradecký kraj vypsal výzvu pro podání žádostí o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ s uzávěrkou podání žádostí k 31.3.2010. Program se může obec pokusit využít na projekty ČOV a splaškové kanalizace a to na:
 •  soubor projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro místní části Všestary, Rosnice a Rozběřice
 • 3 projektové dokumentace k územnímu řízení pro místní části Bříza, Lípa a Chlum
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 59/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci ČOV a kanalizace Všestary, Rozběřice, Rosnice a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 59/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 60/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci kanalizace Bříza a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 60/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 61/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci kanalizace Chlum a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 61/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 62/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci kanalizace Lípa a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 62/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6.19.                Místní část Všestary – výročí 650 let
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
obsah: Místní část Všestary slaví v letošním roce výročí 650 let od 1.písmné zmínky. Zastupitelé jsou proto dotazováni, zda souhlasí s vynaložením finančních prostředků na uspořádání důstojných oslav výročí místní části, která je zároveň správním centrem našich obcí. Vynaložení finančních prostředků by mělo být kompenzováno případnými očekávanými příjmy zejména z občerstvení a také by bylo vhodné vyzvat širší veřejnost k dobrovolné pomoci na pořádání oslav, případně vytvořit organizační výbor, který ponese také zodpovědnost za zdárné zorganizování a průběh. Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační titul, v rámci kterého by bylo možné se ucházet o dotaci. Dotační titul se týká právě kulatých a půlkulatých výročí měst a obcí.   
 
p. Macháček: Kolik stála obec oslava na Lípě v loňském roce?
Ing. Derner: Bylo to těch cca 50 tisíc, proto se to objevilo v rozpočtu na letošní rok.
p. Martínek: Něco už je předjednáno. Více o tom ví pí. Čapková, která tu z tohoto důvodu je.
pí. M. Čapková: Příprava už byla zahájena, ale pokud má být příspěvek tak nízký, nemá cenu něco vůbec dělat.
p. Martínek: Jsou dvě možnosti, buď se udělají důstojné oslavy 650 let, nebo se nebude dělat nic a zasadí se jen památeční Lípa.
předsedající: Určitě z toho rovnou vyškrtněte ohňostroj za 20.000,-Kč.
p. Štefanka: Celá akce je určitě náročná na organizaci.
předsedající: Proto již s přípravami bylo započato a určitým garantem příprav oslav je pí. Čapková.
Ing. Šandera: Na akci se určitě najdou i nějací sponzoři.
pí. M. Čapková: Byla by i pro to, aby byly nějaké pamětní mince a pohledy. Z prodeje by se mohla hradit část nákladů.
p. J. Kulhánek: Tato akce mi přijde, jako mnohem významnější než hasičská soutěž.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 63/2010: ZO schvaluje uspořádání oslav výročí 650 let od 1. písemné zmínky o obci Všestary a stanovuje rámec výdajů do částky 90.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 63/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
p. Vecek v 00:25 odešel
 
6.14.       Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Rada obce projednala a doporučuje schválit k úhradě faktury od dodavatelů:
 • Ing. Miloš Machút, IČ 12950092 ve výši 11.340 Kč - za konzultační a poradenskou činnost při projednávání a zpracování projektů ČOV a kanalizace
 • Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ 15586677 ve výši 6.960 Kč – za rozdělení PD Všestary – rekonstrukce místní komunikace - hřbitovní pro účely stavebního povolení na samostatnou část „Hřbitovní komunikace“
 • Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ 15586677 ve výši 8.040 Kč – za rozdělení PD Všestary – rekonstrukce místní komunikace - hřbitovní pro účely stavebního povolení na samostatné části „Všestary – chodník podél silnice č. 03535“ (od bytovek ke kostelu) a „Všestary – zpevněné plochy nádvoří obytných domů“
 • Petr Šandera Všestary IČ: 43488935 – ve výši 24.996 Kč za zemní práce pro doplnění VO
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 64/2010: ZO úhradu faktur od dodavatelů:
Ing. Miloš Machút, IČ 12950092 ve výši 11.340 Kč; Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ 15586677 ve výši 6.960 Kč a 8.040 Kč; Petr Šandera Všestary IČ: 43488935 ve výši 24.996 Kč.
Hlasování o usnesení č. 64/2010: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Pro velmi pokročilý čas jednání nebyly projednány následující body programu, jejich projednání bude zařazeno na příští zasedání:
 
6.8.    Žádost o dar – Pekařství Bohemia s.r.o.
6.9.    Autobusová zastávka na Lípě
6.11. Žádost o uložení kabelového vedení do pozemku obce pro Energia projekt s.r.o.
6.13. Doplnění investiční komise (výboru)
6.15. Královéhradecký kraj (Muzeum východních Čech) – místní komunikace Chlum, Lípa   
6.16. Částečné oplocení sokolovny
6.17. Projekt chodníku ve Všestarech (kostel – zdravotní středisko)
6.18. R.Švub – projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí
 
 
6.20.                Velkoobjemový a nadměrný odpad - informace
 
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 17. 4. 2010 od 09.00 do 12.15 hod.
Kontejner firmy RUND Jaroměř bude přistaven na stanovištích:
 
Místo
od
do
Bříza – u hasičské zbrojnice
09.00 
09.25
Rosnice – u pohostinství
09.30
09.55
Všestary – u nákupního střediska
10.00
10.35
Rozběřice – náves
10.40
11.05
Chlum – u autobusové zastávky
11.15
11.40
Lípa – u hasičské zbrojnice
11.45
12.15
Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny v pondělí 19. 04. 2010 ve Břize u hasičské zbrojnice, v Rosnicích u pohostinství a ve Všestarech pod nadjezdem a u železniční zastávky. Ve středu 21. 04. 2010 budou vyprázdněny a přistaveny na další místa tj. ve Všestarech u kurtů, v Rozběřicích na návsi, na Chlumu u hasičské zbrojnice a na Lípě u sběrného místa.
 
7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 00:30 hodin.
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Ing. Božena Skořepová                   ..............................................                          
                       (přítomna do bodu 6.12)
 
                      p. Josef Macháček                           ..............................................
 
                                 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                  
č. 2 – prezenční listina         
č. 3 – Návrh rozpočtu ZŠ 2010
č. 4 - Smlouva o podmínkách zřízení stavby vodárenského vedení a o omezení užívání nemovitosti – čís. 237/OUN-KP/10/N (pro Všestary)
č. 5 - Smlouva o podmínkách zřízení stavby vodárenského vedení a o omezení užívání nemovitosti – čís. 238/OUN-KP/10/N (pro Rosnice)
ć. 6 - Smlouva o podmínkách zřízení stavby vodárenského vedení a o omezení užívání nemovitosti – čís. 239/OUN-KP/10/N (pro Rozběřice)
 
 
                      

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018