Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:45), Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Jan Martínek, Ing. Pavel Šandera,
Nepřítomni:
Za OV: …p. Geltner………………..
Zahájeno: 19.04 hod
 
1) Zasedání ZO Všestary zahájila paní starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková krátkou rekapitulací finančního stavu obce a navrhla doplnění  programu jednání ZO o jmenování hodnotící komise ve věci zateplení ZŠ.
 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1. Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Připomínky a podněty občanů
5.      Různé
5.1.   Kontrola usnesení
5.2.   Rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled
            Zápis o činnosti FV
5.3.            Zpráva hlavní inventarizační komise
5.4.            Pověření kontrolního výboru – směrnice o používání razítek
5.5.            Žádosti o podporu / dar
5.5.1.                    ZŠ PROINTEPO s.r.o.
5.5.2.                    První soukromá škola v Hradci Králové, s.r.o.
5.5.3.                    Historický řadový pěší pluk č. 18 
5.6.   Smlouvy o věcných břemenech
5.6.1.                    ČEZ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí - Všestary
5.6.2.                    ČEZ – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - Bříza
5.7.   Návrh servisní smlouvy na zařízení VISO – místní rozhlas
5.8.   Schválení faktur
5.9.   Územní plánování
5.9.1.                    Změna č. 5 Územního plánu Obce Všestary
5.9.2.                    Změna č. 6 Územního plánu Obce Všestary
5.9.3.                    Územní plány jiných obcí (Světí, Mokrovousy, Dohalice)
5.9.4.                    Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (Bříza, Lípa, Chlum)
5.9.5.                    Nový územní plán Obce Všestary – informace od pořizovatele
5.10.        Muzeum východních Čech v Hradci Králové – žádost o nájem pozemků
5.11.        Pořízení IT techniky – zálohovací jednotka
5.12.        Veřejné osvětlení  (MATEX HK - lokalita pod sušárnou Rosnice a jiné)
5.13.        SBD Hradec Králové – žádost o odkoupení pozemků v Rozběřicích
5.14.        Jmenování hodnotící komise
5.15.        Informace
5.15.1.                R 35 – informace investora o výběru projektanta
5.15.2.                Obchod Rozběřice
5.15.3.                další
6.      Závěr
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 22/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010 
Hlasování o usnesení č. 22/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byla určena sl. Jana Skořepová.
 
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Martin Lučický a p. Petr Gabriel.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 23/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010 návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Lučický a p. Petr Gabriel.
Hlasování o usnesení č. 23/2010:pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Pešek a p. Josef Macháček.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 24/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 2. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Peška a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 24/2010:: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2. – bylo schváleno.
 
3.  Námitky k minulému zápisu
nebyly vzneseny, zápis je tedy schválený
 
4. Připomínky a podněty občanů
 
 • pí Novotná Bříza čp. 54 podala informaci o provedeném rozboru vody ze studny s výsledkem: voda není pitná, je nutno provést dezinfekci studny. Pí Novotná žádá o proplacení nákladů na vyčištění.
Ing. Derner- Je to jediný zdroj vody, nezbývá než to uvést do pořádku. Navrhuje, aby firmu na vyčištění zajistili obyvatelé čp. 54 sami a obec práce uhradila.
p. Macháček- Během prací na hřbitově zde byla jedna firma na studny, měla by se dohledat ve fakturách.
Ing Skořepová- Náklad na vyčištění by se měl zaplatit. Ale není tam veřejný vodovod nebo jiná možnost připojení?
p. Macháček- Když se tam dělala voda, byl malý tlak ze strany obce. Obyvatelé byli spokojeni se studnou, takže nechtěli investovat do vodovodu. Žádná voda se neúčtuje, proto by se měly veškeré náklady rozpočítat mezi nájemníky stejně, jako je to u přípojek a jejich případných oprav jinde.
Ing Skořepová- Nemá cenu schvalovat, když nevíme cenu.
 
 • p. Osond- Dodělání zvoničky v Rozběřicích.
pí.starostka- Byla nabídka na obklad za 28.000 Kč. Proto jsem rozhodla počkat na lepší finanční situaci.
 
 • p. Pešek přednesl dotaz p.Rolce: musím platit poplatky ze psa, když pes je hlídací?
 
pí. starostka- všichni psi u nás ve vsi jsou hlídací a podle platné vyhlášky se za ně platí 100 Kč. Pokud chce změnu, nechť se obrátí na zastupitele, který může iniciovat návrh na změnu obecní vyhlášky.
 
 •   p. Osond- V Rozběřicích realizace alespoň části chodníku- počítá se s něčím letos?
 
pí. starostka- Jako priority byly 2 chodníky- na Lípě vedle silnice 1. třídy 35 a v Rozběřicích na horním konci od panelky na konec Rozběřic- ne až k Hejcmance. V tuto chvíli nemáme dokončené územní řízení. Pro možnost žádání o dotaci musí být stanoveno stavební povolení v právní moci. Žádost o dotaci se podává do konce února, což není reálné. Muselo by se stavět za vlastní finance- uvidí se podle rozpočtu.
Ing. Derner- územní rozhodnutí je vydáno, v právní moci bude koncem příštího týdne.
Ing. Skořepová- Do února se to nestihne, ale je možnost žádat za 3 měsíce. Pokud není stavební povolení, nedá se začít ani za vlastní finance.
 
 • p. Geltner- Kdy bude chodník pod MŠ Chlum v zatáčce?
pí. starostka- V tomto volebním období byla za prioritu označena Lípa a Rozběřice.
Ing. Derner- Úsek na Chlumu je vyprojektovaný a stejně jako u ostatních obcí pracujeme na získání potřebných povolení. Bylo zažádáno o vyjádření Odboru památkové péče. Všechny žádosti z jednotlivých vesnic byly sloučeny do jednoho řízení. Nyní to stojí na nedořešených vlastnických vztazích.
 
 • p. Došel- Propadlá cesta u zámečnictví, nedá se to opravit? Jedná se o 3 metry. Bylo navrženo již dříve. Lze vypracovat alespoň nabídku?
pí. starostka- Opravy lze provést až po odtátí sněhu a prověření stavu.
 
 • p. Došel- Děje se něco se zrcadlem naproti zámečnictví?
p. starostka- O tomto i o zrcadle v Rozběřicích vím.
 
 • p. Černička- Vznesl návrh na projití celé vesnice po odtátí sněhu, prohlédnutí všech míst, kde je potřeba oprava.
p. starostka- Souhlasí s návrhem, ale opravy budou řešeny až podle finanční situace.
 
 • p. Vecek- Kolem cesty na Chlum ke hřbitovu a na Lípu- mezi hospodou a hříbárnou- je zničená cesta.
Ing Skořepová- Souhlasí s p. Černičkou a navrhuje projití všech šesti částí.
pí. starostka- Má být kolaudační řízení k muzeu. Vznesla jsem stížnost vůči Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Zničená cesta je také důsledkem stavby.
 
 • p. Mareš- Bude možnost u bazénu místa stání pro invalidy?
pí. starostka- Až odtaje sníh, přibude alespoň jedna značka pro invalidy. U handicapovaných jedinců je domluvné, že dojíždí až ke vchodu bazénu. Zvažujeme u bazénu označení. Jedno označení ještě bude u cukrárny.
 
 • p. Došel- V jakém stádiu je odbočovací pruh?
pí. starostka- Petice byla podána. Ale zatím se nic se neděje, nikdo autorovi neodpověděl.
Ing Skořepová- Četla jsem, že R35 sehnala finance na projekty pro rok 2010. Není možnost, aby se při této příležitosti začalo o odbočovacím pruhu opět jednat?
Ing Derner- R35 je jiná komunikace, než stávající silnice 1.třídy I/35, u které o odbočovací pruh usilujeme..
pí. starostka- Domnívám se, že finance jsou na projekt, ve kterém se rozhodne, na jakou stranu se bude viadukt rozšiřovat. Nedočkala jsem se již žádné odezvy. Je to součástí bodu 5.15.1.
 
 • p. Štefanka- Přechod na Lípě je opět zničený, je pojištěný? Nedá se to pojistit jako stavba? Jsou zničené značky, obrubníky…
pí. starostka- Myslím se, že přechod pojistit nelze, poplatky jdou z povinného ručení osoby, která to poškodila.
Ing. Derner- Na místě se byl podívat likvidátor pojišťovny, s p. Srdínkem jsme ještě konzultovali míru poškození
pí. starostka- V tomto případě je to v pořádku, uplatnili jsme to.
 
 • p. Pešek- V hospodě v Rosnicích je utržený vikýř.
pí. starostka- Domluvila jsem se s p. Zíbem, ať se zastaví a řekne mi, kde to je.
p. Macháček- Tam je vypadlé sklo?
p. Pešek- Už je to celé utržené.
 
 
5) Různé
 
5.1. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
č.176/07     ZO pověřuje starostu a MVDr.Nováka jednáním se ZD Všestary o opatřeních, která zamezí dalším škodám, které vznikají v souvislosti s přívalovými dešti, táním atd.
Ing. Skořepová- Dohodnout se, jak si to pan Ing. Novák představuje.
 
č.130/09     Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem a instalací informačního systému v obci Všestary dle předloženého návrhu.
Ing. Derner- Do březnového zasedaní připravíme.
 
č.233/09     ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro privatizaci a zjištěním skutečností týkajících se č.p. 54 Bříza.
pí. starostka- Investiční komise byla povolána, aby zjistila skutečný stav majetku v této lokalitě i s pozemky, které s domem souvisí. Musí se počkat, až odtaje sníh.
 
č.289/09     ZO schvaluje pracovní tým ve složení p. Josef Macháček, Ing. Michal Derner, Ing. Božena Skořepová a Ing. Pavel Šandera, který dojedná dohodu s Ing. Capouškem o naplnění usnesení č. 288/2009 v termínu do 17. 12. 2009. – splněno přijetím usnesení č.301/2009 ze 17.12.2009 viz zápis ze ZO 21.1.2010
č.294/09     ZO pověřuje účetní obce a místostarostu za spolupráce s finančním výborem přípravou a sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
č.004/10     ZO pověřuje investiční komisi vypracováním zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ do příštího zasedání ZO.
p. Mareš- IK se sešla, zbývá dokončit grafickou úpravu. Mrzí ho malá účast členů na práci komise a slabá účast jejich členů.
pí. starostka- Zadávací podmínky se musí dát schválit na SFŽP, 1.3. budou odeslány. IV se sešla nejméně dvakrát. Připravovala zadávací podmínky, které jsou těsně před dokončením. Výběrové řízení na zhotovitele díla je možno vypsat až po schválení. Také mě mrzí malá účast členů komise. Žádám o zodpovědnější přístup.
 
od 19:45 přítomen MVDr. Novák
č.009/10     ZO schvaluje záměr podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum a ukládá starostce zajistit dodavatele pro zpracování projektové dokumentace, energetického auditu budovy a další potřebné dokumentace pro přípravu žádosti.
pí. starostka- Pro MŠ není projektová dokumentace. Byla pozvaná projektantka. Budovu zaměřila, v tuto dobu se to kreslí. Nechala jsem to připravit do několika variant- výměna oken, výměna oken a zateplení a výměna oken a zdroje tepla, aby bylo možno v budoucnu vybrat variantu podle vypsaného dotačního titul. Horizont zpracování není určen.
 
č.013/10     ZO pověřuje investiční komisi vypracováním podmínek výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ do 30. 4. 2010.
č.015/10     ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu pomníku Šrámův kříž a pověřuje starostku jejím případným podáním a přijetím nezbytných rozhodnutí souvisejících s žádostí.
pí. starostka- Žádost jsem podala do nadace VIA. Bylo potřeba udělat fotodokumentaci a rozpočet. Vzhledem k podmínkám (sníh) byla jediná boží muka, ke kterým se dalo dostat, na návsi ve Bříze. Vyměnila jsem Šrámkův kříž za boží muka ve Bříze.
Ing. Skořepová- Je proti změně usnesení. Je pro jeho trvání. Navíc podaná žádost se může schválit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 25/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu pomníku boží muka na návsi ve Bříze do nadace VIA.
Hlasování o usnesení č. 25/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
MVDr. Novák- Kravín na Chlumu- obyvatelé si stěžují na prašnost technologie přípravy krmení. Řešením budou vrata. Šrotovník je mobilní, proto se najde místo, aby prach nešel přímo na obyvatele. Vysází se pruh tůjí, které budou zachytávat největší prašnost. Ředitelka navrhla, že by keře mohli vysadit myslivci v rámci brigády. Je tedy možnost, že by se to na jaře vysázelo.
p. Vecek- O vysazení keřů by se muselo jednat s vlastníky půdy?
MVDr. Novák- Nebyli by proti. Než by se provedla výsadba, domluvilo by se to. Muselo by se zvolit i místo, aby výsadba měla efekt.
p. Gabriel- Pozemky jsou v nájemní smlouvě ZD?
p. starostka- Důležité je, že se dohodli na kompromisu.
MVDr. Novák- V rámci brigády mysliveckého sdružení by se daly vysadit. Domluvil bych se i s vlastníky.
 
 
 
5.2. Rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner, Ing. Božena Skořepová
 
Obsah:V souladu s usnesením č. 294/2009 připravil místostarosta za spolupráce s účetní obce a finančním výborem návrh rozpočtu obce na rok 2010. Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem zveřejněn po dobu minimálně 15 dní před jeho projednáním zastupitelstvem na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy 15.588.000 Kč a výdaji ve výši 19.853,879 Kč. Schodek činí 4 265 879 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Rozpočtová rezerva je ve výši 242 tis. Kč.
 
Odůvodnění navrženého rozpočtu:
1) rychle se blíží konec možnosti poskytování dotací z EU, a tím i ukončení podávání žádostí o dotace z EU. Tím budou významně sníženy finanční prostředky k rozdělení, protože zůstane pouze český státní rozpočet (SR), z něhož bude možno čerpat.
2) kapitola příjmů při sestavování rozpočtu obce byla oproti plnění roku 2009 ponížena o celých 6%, čímž je počítáno s pokračující hospodářskou recesí, přestože odpovědní státní úředníci počítají s mírným oživením hospodářské situace. Budou-li skutečné příjmy vyšší, zbude vyšší rezerva
3) 38,7 % celkových výdajů je plánováno na investice, to znamená, že tyto finance nepůjdou do prosté spotřeby (nebudou tzv. projedeny)tedy zejména:
 • spoluúčast povinná k případným dotacím (škola a školky)
 • zdroj vlastních prostředků použitých na investice- chodník před bytovkou, hřiště u obecné školy, dokončení hasičské zbrojnice v Rozběřicích, veřejné osvětlení, projekty (ČOV kanalizace apod.) potřebné pro další žádosti o dotace.
4) Téměř 7,7 % celkových výdajů je plánováno na opravy, z toho významná část nikoliv na běžnou údržbu, ale na velké opravy jako hřbitovní domek, repase multikáry, jedna strana plotu u sokolovny, podíl na opravě pomníků, chodník a prostor před kostelem ve Všestarech, osvětlení aj.
5) V případě chybějícího finančního toku bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto a již odsouhlaseno pro některé dotace čerpání úvěru.
 
Současně s rozpočtem obce je zastupitelstvu předložen ke schválení návrh Rozpočtového výhledu obce na období 2011 – 2013. Vedle běžných a pravidelných položek zohledňuje předložený Rozpočtový výhled především plánované investiční akce ve střednědobém horizontu a to zejména: ČOV a kanalizace, zateplení budov ZŠ a MŠ, chodníky v místních částech.
 
Příloha:  č.3 Návrh rozpočtu obce na rok 2010
             č4 Rozpočtový výhled obce na období 2011 - 2013
                                                                                                         
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 26/2010: ZO bere na vědomí zápis o činnosti FV, který byl pověřen spoluprácí, přípravou a sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Hlasování o usnesení č. 26/2010: pro 13, proti 0 zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
pí. starostka- Poděkovala p. místostarostovi, účetní, FV a všem, kteří pomáhali při vypracování a návrhu rozpočtu obce.
 
p. Macháček- Nenašel jsem v příjmech zprávu o příjmu z mikroregionu (12.000 Kč).
Ing Derner- Pravděpodobně je součástí některé z položek, asi je to zahrnuté v nějakém součtu. Návrh vychází z loňské skutečnosti, kde to zaúčtováno bylo. Pokud to skutečně chybí, tak v momentě, kdy ten příjem bude, doplní se do rozpočtu.
 
Ing. Derner – ve výdajích na předškolní zařízení je počítáno na zateplení MŠ a ŠJ ve Všestarech 1,988 mil.Kč jako spoluúčast k dotaci a pro MŠ Chlum je na zateplení a výměnu oken částka 1,1 mil Kč. Celkem 3,088 mil.
pí. starostka- Pro podání žádosti o dotaci je nutno prokázat, že rozpočet obce s akcí počítá.
Ing. Skořepová- Pro ZŠ je v rozpočtu 2,5 mil Kč na provoz a 1,832 mil Kč jako spoluúčast k dotaci na zateplení. Celkem tedy 4,34 mil Kč.
 
p. Macháček- Vyčištění potoka ve Bříze (po staré cestě).
pí. starostka- Při rozpočtu se počítalo s vyčištěním v Rozběřicích, o Bříze se nevědělo. Rozhodněte se, jestli to je potřeba udělat, potom by musela být změna v rozpočtu.
MVDr. Novák- V Rosnicích je to stejné.
Ing. Skořepová- Zatím to nechte tak, jak to je. Uvidíme, kde je to nejpotřebnější. Případně by se muselo v rozpočtovém opatření s kapitolami pohnout.
 
p. Vecek- Čí platy jsou v položce technické služby?
pí.. starostka- Vyjmenovala osoby, které do této položky patří.
p. Vecek- Proč se tedy rozpočet zvýši zhruba o 50.000 Kč?
Ing. Skořepová- Do podrobna jsme to počítali. Plnění bylo 703.000 Kč, my jsme ho o něco snížili.
p. Vecek- P. Sobotka odešel a měli by přijít lidi z úřadu práce, který je platí.
pí. starostka- Ano, on nám dává 10.000 Kč. Buď se do této částky vejdeme i s odvody, nebo jde zbytek z našich financí.
 
p. Macháček- Bavili jsme se o položce údržby vodních toků a tady už je přímo položka „údržba potoka na Lípě“ (5169).
Ing. Skořepová- Ano to je, pan Štefanka u toho byl. O Bříze jsme informaci nedostali.
 
MVDr. Novák-Jaké náklady se počítají na údržbu cyklostezky k Nedělištím? Např. umístit kůly, aby se tam nemohlo jezdit s traktory.
p. starostka- Je na to 40.000 Kč a to není až tolik.
MVDr. Novák- Cyklostezku osázet v rámci brigády myslivců. Do přespříštího ZO zjistím ceny a zkusím to domluvit.
 
pí. starostka- Kdyby se všem 6 SDH podařilo uspořit na energii, mohou si pořídit lepší vybavení.
p. Vecek- Spotřeba energie v hasičárnách- shánělo se, kde se kolik protopí a je to stále stejné.
pí. starostka- Není.
p. Vecek- Jak funguje zasedací místnost hasičů ve Všestarech? Jaký byl rozdíl v energii? Jede na to celý OÚ. To je hned nárůst o 60.000 Kč.Mají svoje vlastní hodiny? Hasiči na Chlumu protopili za 2 garáže 38.000 Kč. Ve Bříze je jedna místnost a mají stejné náklady.
 p. Gabriel- Všude se vytápí akumulačními kamny.
p. Vecek- Dával jsem požadavek na dovybavení jednotky, který se vůbec neobjevil v tomto rozpočtu.
pí. starostka- Když jsem se ptala jednotlivých sborů na výměnu vybavení ze zákona, všechno měli. To, co jste dal vy, bylo navíc. Pokud se finance neprohýří v elektřině, nejsem proti, aby se to vybavení začalo dokupovat.
Ing Skořepová- Částka 375.000 Kč je bez dotace. Hasiči dostávají každý rok zkraje dotaci. Ta zde není, protože není ani v příjmech. Domnívám se, že z té dotace se kupuje jenom kategorie č. II.
p. Vecek- Není to pravda, 5167- např. školení pro hasiče. Za potvrzení je to proplaceno z Kraje. Nechápu, proč se to objevuje ve výdajích.
Ing Skořepová- Specifické položky budou vysvětleny paní účetní.
p. Vecek- Finance na hasiče byly silně sníženy.
pí. starostka- Finance byly sníženy všude. Na povinné vybavení nebyl vznesen žádný požadavek. Není problém, aby se 2 zásahové obleky koupily. Všestary jako obec se šesti místními částmi mají luxus 6  jednotek. To nemá žádná vesnice.
p. Osond- Mít 6 jednotek není luxus. V každé obci je jedna jednotka a ta má svůj sbor. Každá obec přinese peníze. Není to o luxusu. Zajímá mě, proč je tento stav, že se honí peníze.
Ing Derner- V příjmové části rozpočtu jste viděli, že příjem z daní v roce 2009 byl o 2 mil.korun nižší, než v roce 2008. Kdo má tolik odvahy prohlásit, že příjmy znovu vzrostou?
pí. starostka- Máme k dispozici omezené množství peněz. Peníze nezbyly. Muselo se investovat do zateplení školy.
 
p. Vecek- Jak to dopadlo s pozemky v Lípě podél cesty?
pí. starostka- Dědictví není dokončené. Ať si to jdou se mnou zastupitelé Lípy poslechnout.
 
p. Macháček-  Byl jsem požádán v Bříze o zakoupení sportovní stříkačky. Žádají dotaci 35.000 Kč, 10.000 Kč by si sbor sehnal sám. Dostali se do situace, kdy jejich stříkačka je slabá, nedostačující.
pí. starostka- Žádost přišla po jednání RO. Požádala jsem p. Václavíka a p. Černého, aby dnes přišli a slyšeli jednání o rozpočtu a zvážili, zda je potřebné o to teď žádat. Kdyby byly daňové příjmy o ty 2 miliony vyšší, nebyl by zřejmě problém.
Ing. Skořepová- Kdyby se vyčkalo, jak se bude stránka příjmů vyvíjet…
p. Macháček- Je to sezónní záležitost. Přes zimu jsou stroje k sehnání. Se začátkem jara už nemusí být.
pí. starostka- Příští měsíc bude tento návrh projednáván v RO a následně na zastupitelstvu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 27/2010: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2010 sestavený jako schodkový s příjmy ve výši 15.588.000 Kč a výdaji ve výši 19 853 879 Kč. Schodek činí 4 265 879 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
 Hlasování o usnesení č. 27/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 28/2010: ZO schvaluje předložený návrh rozpočtového výhledu na období let 2011 až 2013. (viz příloha „Rozpočtový výhled obce na období 2011 - 2013“)
 Hlasování o usnesení č. 28/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
 
Přestávka od 21:20 do 21:30
 
 
5.3   Zpráva hlavní inventarizační komise
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Petr Gabrielpředseda kontrolního HIK
 
Zpráva bude předložena na příští ZO. Na RO bude zpráva hotová. Všechny dílčí části jsou již připraveny.
         
 
5.4   Pověření kontrolního výboru – směrnice o používání razítek
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: ČR – Státní archiv v Zámrsku provedl u obce kontrolu a uložil zápisem z 12.1.2010 obci následující povinnosti:
a) doplnit hasicí přístroj do archivu
b) doplnit měřič teploty y vlhkosti v archivu
c) okna archivu zajistit mřížemi (folie nestačí)
d) konstatoval absenci směrnice pro evidenci razítek
 
V souladu se zákonem o obcích navrhuji pověřit kontrolní výbor vypracováním směrnice pro evidenci razítek.
 
Ing. Skořepová- Je nějaká předloha?
pí. starostka- Nějakou jsem viděla. Nevím, jestli byla k tomuto vhodná. Pokud ji najdeme, rádi pomůžeme.
Ing. Lučický- Myslím si, že kontrolní výbor není od toho, aby dělal směrnice. Je od toho, aby lidi, kteří s ním pracují, tu směrnici navrhli. A kontrolní výbor může zvážit, zda je tam všechno obsaženo, aby nedošlo ke zneužití.
pí. starostka- Audit obci vytkl nedostatečné zápisy kontrolního výboru.
Ing. Lučický- Ten, kdo pracuje s razítky, by to mohl zpracovat do nějaké směrnice. Ale ne, abychom my vymýšleli něco vymyšleného.
Ing Skořepová- Kontrolní výbor by to měl udělat za spolupráce.
p. Gabriel- Návrh by měla dát osoba, která s nimi pracuje.
pí. starostka- Dříve razítka schvalovala Rada.
Ing Lučický- Kdo nejvíce pracuje s razítky (kontrétní osoba)?
p. starostka- Matrikářka.
           
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 29/2010: ZO pověřuje pí Kutálkovou, ve spolupráci s kontrolním výborem, vypracováním návrhu směrnice pro evidenci razítek obce a obecního úřadu v termínu do konce dubna 2010.
Hlasování o usnesení č. 29/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
 
 
5.5.  Žádosti o podporu / dar
 
5.5.1 Žádost ZŠ PROINTEPO
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  Žádost Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o.
 
Žádost je označena jako žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje. Neinvestiční výdaje nejsou vyčísleny a k žádosti přiložená smlouva je smlouvou darovací, označená je jako smlouva o poskytnutí sponzorského daru. Školu navštěvují 2 žáci ze Všestar a v r. 2009 byl poskytnut dar ve výši 5.000,- Kč (usnesení č. 61/2009).
 
Příloha: č.5 - smlouva o poskytnutí sponzorského daru Prointepo
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 30/2010: ZO schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč pro obdarovanou Základní a Mateřskou školu Prointepo s.r.o., IČ: 25263633 a pověřuje starostku akceptovat návrh zastupitelstvu předložené smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
Hlasování o usnesení č. 30/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.5.2 První soukromá škola v Hradci Králové, s.r.o.
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  První soukromá základní škola v Hradci Králové s.r.o., IČ: 25262092 požádala o finanční příspěvek, který navrhuje, aby jí byl poskytnut v částce obvyklé a dle možností obce na úhradu neinvestičních výdajů na 2 žákyně. Obě žákyně jsou trvale hlášeny v Rosnicích.
Rada obce projednala tento bod a zastává názor, že obec je zřizovatelem školy v Obci Všestary a tedy není důvod příspěvek – spíše však dar – poskytovat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 31/2010: ZO schvaluje žádost  První soukromé základní školy v Hradci Králové s.r.o., IČ: 25262092 a pověřuje starostku podáním zprávy žadateli.
Hlasování o usnesení č. 31/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0. –nebylo schváleno
 
 
5.5.3.       Historický řadový pěší pluk č. 18
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 IČ: 64809200 požádal obec o finanční podporu „manévrů“, které se budou konat v areálu státního zámku Hrádek u Nechanic dne 12. června 2010.
Rada obce projednala žádost a navrhuje tento příspěvek vzhledem k současné ekonomické situaci a investičním plánům obce v r. 2010 neposkytnout.
 
p. Macháček- Neobhajoval bych to finanční situací, Hrádek u Nechanic se nevztahuje k naší obci.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 32/2010: ZO schvaluje žádost Historického C.K. Řadového pěšího pluku č. 18, IČ: 64809200 a pověřuje starostku podáním zprávy žadateli.
 Hlasování o usnesení č. 32/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0. –nebylo schváleno
 
 
5.6. Smlouvy o věcných břemenech
 
5.6.1        ČEZ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí - Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Společnost MATEX HK s.r.o,, IČ: 25968807, která na základě plné moci zastupuje ČEZ Distribuce, a.s., podala novou žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení v pozemcích obce,.  Nově je připojovací sloupek v souladu s námitkami obce umístěn mimo p.č. 316/11.   Kabelové vedení je tak navrženo pouze na p.č. 343/1, bude napojeno v zatáčce u hřbitova na stávající podzemní vedení a dovedeno do pilíře u Archeoparku (viz situace).
Celková výměra věcného břemene je 69 m kabelu + 2 pilíře. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 3.600,- Kč (smlouva), když v přílohách je uvedena částka 3.565,70 Kč. Po dotazu na důvod rozdílu v částkách bylo zodpovězeno, že částka se zaokrouhluje na celé stokoruny.
 
Příloha č.6: Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka ČEZ Archeopark Všestary
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 33/2010: ZO schvaluje předložený návrh  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene označené jako IV-12-2006106/VB/01 Všestary, archeopark, p.č. 316/13 - knn a pověřuje starostku jejím podpisem
Hlasování o usnesení č. 33/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
5.6.2        ČEZ – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - Bříza
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  Již dne 29. 5. 2008 byla obcí akceptována smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, byly dohodnuty podstatné náležitosti smlouvy, které jsou nyní obsaženy v předkládaném návrhu smlouvy. S ohledem na smlouvu o smlouvě budoucí nezbývá než návrh smlouvy schválit.
 
Příloha č.7: ČEZ smlouva o zřízení věcného břemene Bříza
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 34/2010: ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425 o zřízení věcného břemene označené jako IP-12-2001684 Bříza pč. 5/2, RD Novotná – přípojka nn a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 34/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.7. Návrh servisní smlouvy na zařízení VISO – místní rozhlas
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: V průběhu roku 2009 došlo k opravám místního rozhlasu ve výši cca 29.000,- Kč. Část oprav byla provedena firmou VEGACOM , a.s. 25788680 a část provedl Daniel Šárovec, IČ: 75183196. Nyní předkládá firma pana Šárovce návrh na uzavření servisní smlouvy za cenu 27.893,- Kč (cena včetně DPH). Paušální částka představuje rozsah činností stanovených v Příloze č. 1, tj. především právo na telefonický kontakt, přístup do skladu náhradních dílů, garantovaná reakční doba opravy, revize, výkonové hodinové sazby, periodické prohlídky.
Rada obce projednala tento návrh servisní smlouvy a navrhuje zastupitelstvu smlouvu neuzavírat a dále objednávat opravy a případné revize.
 
Ing. Skořepová- Kdo dodával po uplynutí záruky?
Ing. Derner- VEGACOM.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 35/2010: ZO souhlasí s akceptováním návrhu servisní smlouvy na údržbu místního rozhlasu, kterou předložil Daniel Šárovec, IČ: 75183196.
Hlasování o usnesení č. 35/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0. – nebylo schváleno
 
5.8. Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Rada obce projednala a doporučuje schválit k úhradě faktury od dodavatelů:
 • AUTOTECH, spol. s r.o., IČ 60934476 ve výši 7.300 Kč za alternátor a opravu dobíjení vozidla Mitsubishi
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087 ve výši 41.622 Kč
Po zasedání rady obce bylo doručeno:
 • Jindřich Vaněk – ELEKTROPROJEKTY, IČ: 44449615 ve výši 70.000 Kč za projekt doplnění veřejného osvětlení v místních částech.
 • Jaroslav Došel – Zámečnictví, IČ: 10468510 ve výši 23.817,60 za opravu ČOV Bříza, zábradlí ČOV Všestary, oprava Kuboty
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 36/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
AUTOTECH, spol. s r.o., IČ 60934476 ve výši 7.300 Kč; Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087 ve výši 41.622 Kč; Jindřich Vaněk – ELEKTROPROJEKTY, IČ: 44449615 ve výši 70.000 Kč, Jaroslav Došel – Zámečnictví, IČ: 10468510 ve výši 23.817,60
Hlasování o usnesení č. 36/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.9. Územní plánování
 
5.9.1        Změna č. 5 Územního plánu Obce Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Změna územního plánu Obce Všestary č. 5 řeší vymezení nové koncepce odkanalizování všech místních částí obce s likvidací odpadních vod na území obce. Návrh zadání byl projednán a schválen ZO 26.3.2009, návrh Změny č.5 ÚPO prošel společným jednáním na MMHK dne 14.7.2009 a na základě vyhodnocení připomínek dotčených orgánů upraven. Veřejné projednání návrhu změny se uskutečnilo 3.12.2009 a byly na něm projednány uplatněné námitky na doplnění odkanalizování části Hejcmanka, kterým pořizovatel doporučil vyhovět. Pokud zastupitelstvo změnu níže navrženým usnesením schválí, nabude změna účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky o schválení změny zastupitelstvem.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 37/2010: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.5 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
 
I.       o v ě ř u j e
souladZměny č.5 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.5 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
          - zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.    r o z h o d u j e   o   n á m i t k á c h,   které podali při veřejném projednání
·         dne 23.10.2009 paní Hana Stříhavková (dat.nar.xxxxxx) a Ladislav Stříhavka (dat.nar. xxxxxxx), bytem Rozběřice čp.67
·         dne 23.10.2009 paní Libuše Stříhavková (dat.nar.xxxxxxx) a Ladislav Stříhavka (dat.nar.xxxxxxx), bytem Rozběřice čp.62
·         dne 30.10.2009 fa UNO-HK, a.s., IČ 64829847, adresa: Praha 10, Břečťanová 3201
 
Podané námitky mají náležitosti dle § 52 odst.2., 3)
Obsahem námitek je požadavek doplnění navržené koncepce odkanalizování obce o část Hejcmanka (k.ú. Rozběřice), týkající se dořešení odkanalizování stávajících rodinných domů čp.62 čp.67 a nemovitosti čp.39 Rozběřice
 
Rozhodnutí o námitkách: námitkám se vyhovuje s odůvodněním:
Odůvodnění: Hejcmanka, jako lokalita místní části Rozběřice byla v návrhu I.etapy odkanalizování obce Všestary, týkající se částí Všestary-Rozběřice, a následně v návrhu této změny č.5 ÚPO Všestary opomenuta
 
III.    s o u h l a s í
s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.5 Územního plánu obce Všestary zpracovaným pořizovatelem
IV.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona - Změnu č.5 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 37/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno.
 
 
5.9.2        Změna č. 6 Územního plánu Obce Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Změna č.6 ÚPO Všestary řeší doplnění regulativu územního rozvoje pro funkční využití „zóny živočišné výroby“ zejména doplněním o možnosti umístění stavby a zařízení pro výrobu nezemědělského charakteru (změna kravína na truhlárnu). Zadání bylo projednáno a schváleno na  ZO 18.6.2009, návrh Změny č.6 ÚPO prošel společným jednáním na MMHK dne 14.7.2009 a 3.12.2009 se konalo jeho veřejné projednání. K návrhu nebyly uplatněny námitky.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 38/2010: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.6 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
I.       o v ě ř u j e
soulad Změny č.6 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.6 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
          - zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.      s o u h l a s í
 s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.6 ÚPO Všestary zpracovaným pořizovatelem
IV.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona - Změnu č.6 Územního plánu obce Všestary  .
Hlasování o usnesení č. 38/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.9.3        Územní plány jiných obcí (Světí, Mokrovousy, Dohalice)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Obecnímu úřadu ve Všestarech bylo doručeno:
a)      oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Dohalice s možností uplatnění připomínek do 3. března 2010.
b)      oznámení o Řízení o Změně č.1 ÚPO Mokrovousy s možností uplatnit připomínky nejpozději na veřejném projednání dne 30. 3. 2010. Návrh změny je k dispozici na MMHK a www.hrdeckrelove.org
c)      oznámení o Řízení o návrhu Změny č. 1 ÚPO Světí s možností uplatnit připomínky nejpozději na veřejném projednání dne 30. 3. 2010. Návrh změny je k dispozici na MMHK a www.hrdeckrelove.org
 
5.9.4        Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (Bříza, Lípa, Chlum) – navazuje na Změnu č.5 ÚPO
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah:  Na základě žádosti o změnu PRVK pro obce Bříza, Lípa a Chlum podané obcí 22.12.2009 na KÚ KHK provedla společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby HK návrh změn PRVK pro odkanalizování těchto obcí, který vychází ze studie Martina Kalmuse, a požádala krajský úřad o vydání stanoviska k nim.
Předpokládané náklady podle navrženého řešení (kombinace gravitační a tlakové kanalizace ve všech místních částech) jsou :
 

Obec
Pořiz. náklady  ( mil. Kč)
Počet obyvatel (EO)
Náklady na obyvatele       ( tisíc Kč / EO)
Bříza
13,755
240
57,3
Lípa
13,265
130
102,0
Chlum
17,275
195
88,6
Celkem
44,295
565
78,4

 
VIS předkládá ke zvážení i variantu s použitím pouze tlakové kanalizace, kde by celkové pořizovací náklady klesly 32,1 mil Kč tj. 56,8 tKč na 1 EO a doporučuje se tímto řešením zabývat při zpracování dalšího stupně PD.
V případě Lípy (30 trvale obydlených nemovitostí) poukazuje na hraniční rentabilitu nákladů a doporučuje zvážení použití jiných individuálních řešení s odkazem na možné snížení nákladů na cca 1,5 mil Kč (není projednáno s vodoprávním úřadem)
 
Ing. Skořepová- Jak by si na Lípě představovali odkanalizování? Přemýšleli o náhradním řešení?
pí. starostka- Uvažovali o kořenové čističce.
Ing. Skořepová- Když Lípu necháme v nynějším stavu, může nám to vyloučit možnost dotace.
p. Vecek- Samostatné ČOV pro jednotlivé obce?
pí. starostka- To bylo myšlené společně s Čistěvsem. Lépe by Vám to vysvětlila Ing. Nováková, která projektovala část kanalizace pro Rozběřice, Všestary a Rosnice.
pí. starostka- V Královéhradeckém kraji nejspíš žádná kořenová čistička není, není to vyzkoušené, proto to nechtějí povolovat.
p. Štefanka- Všichni projektanti nám tvrdili, že není problém vodu vést do suchých příkopů. Bylo by to lepší, ale nejde to.
pí. starostka- Bylo by to lepší řešení, ale bohužel to nejde.
p. Vecek- V Nepolisech mají téměř suchý příkop a povolí čističku a u nás ne?
pí. starostka- Rozhodující stanovisko je od povodí Labe a odboru životního prostředí.
Ing. Skořepová- Nebo nebudeme koukat na finance a do tohoto projektu půjdeme. Nebo jak to uděláme?
pí. starostka- Proto Vám to p. místostarosta předkládal k rozvážení. Lípa, Bříza a Chlum se dávají kreslit.
p. Vecek- Kanalizaci Lípy napojit z druhé strany. Nebylo by takové převýšení.
Ing. Derner- Po panelce by to šlo, ale místo trubky 80 by to byla 200. Byly by delší výkopy.
pí. starostka- Budeme dále pokračovat v projektování a příště si pozveme paní Ing. Novákovou.
 
 
5.9.5        Nový územní plán Obce Všestary – informace od pořizovatele
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Pořizovatel nového ÚPO (MMHK-odbor hl. architekta) sděluje, že do 14-ti dnů bude vyhotoven návrh zadání územního plánu obce (ÚPO), který bude následně po dobu 30 dnů vyvěšen s možností podání námitek a připomínek. Po jejich vyhodnocení a zapracování do návrhu bude zastupitelstvu návrh zadání ÚPO předložen ke schválení. (předpokládaný termín – dubnové zasedání ZO). Obec může již zahájit kroky k výběru projektanta. 
 
Ing. Skořepová- Víme, kolik bude nový územní plán přibližně stát a bude na to dotace?
Ing. Derner- Dotační program na pořízení územního plánu je. Než o dotaci požádáme, musíme mít vybraného projektanta. Dotace jsou v úrovni 90%.
 Ing. Skořepová- Může se stát, že dotaci nedostaneme? Kolik to bude přibližně stát?
Ing. Derner- Možné je všechno, ale nemělo by k tomu dojít. Předpokládaná cena může být asi milion korun.
 
 
5.10.       Muzeum východních Čech v Hradci Králové – žádost o nájem pozemků
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  Muzeum východních Čech v Hradci Králové požádalo o nájem pozemků, které jsou situovány okolo přístavby muzea války 1866 na pozemcích obce označených jako pozemková parcela číslo 338/3 v katastrálním území Chlum a 319/2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové, a to na dobu 50 let. Souhlas s umístěním stavby byl dán radou obce dne 1.11.2007, usnesením č. 8/2007.
 
Příloha: Viz žádost a geometrický plán
 
p. Štefanka- Je možné dát jako podmínku udělání cesty?
pí. starostka- Souhlasíme s vybudování chodníků, ale nic bližšího domluveného nebylo. Je předložený geometrický plán, kde jsou chodníky zakreslené. Předkolaudační jednání je plánované na březen.
p. Vecek- Cesta k chodníku je zdevastovaná.
pí. starostka- Viděla jsem to jen pod sněhem. Proto se chci zúčastnit kolaudačního řízení. Stížnost jsem poslala na Magistrát města i na Památkovou péči. Musíme vyfotit a ohlídat.
p. Štefanka- Nepronajmeme jim to, dokud nedají cestu do pořádku.
pí. starostka- Musíme se naučit v rámci stavebního řízení klást podmínky.
p. Štefanka- Nesmíme povolit, oni peníze seženou.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 39/2010: ZO pověřuje starostku obce dojednáním podmínek nájemní smlouvy s Muzeem východních Čech na pozemky pod chodníky na parcelách p.č.338/3 v k.ú. Chlum a p.č.319/2 v k.ú. Lípa vydělených geometrickým plánem č.plánu 120,135-271/2009 ze dne 18.12.2009, který vyhotovil Ing. Viktor Netušil - GEOPLAN, IČ: 601 40 186 za podmínky provedení oprav místních komunikací užívaných po přístup ke stavbě „Přístavba muzea války 1866 na Chlumu“, které jsou umístěny na dosavadních pozemcích č. 319, 321 a 328/1 v k.ú. Lípa a na pozemcích č. 338/1 a 338/2 v k.ú, Chlum.
Hlasování o usnesení č. 39/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.11.       Pořízení IT techniky – zálohovací jednotka
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Zálohování elektronických dat je v současnosti prováděno prostřednictvím IT Support 1 x týdně. Případná závada či jiný zásah může znamenat ztrátu několikadenní práce na účetnictví i ostatních dokumentech pořízených na serveru. IT Support předložil nabídku na pořízení zálohovací jednotky s dvěma výměnnými kazetami (2 x 120 GB, nebo 2x 160GB), které umožní denní zálohování ze záznamem dat případně i 2 týdny dozadu. IT upozorňuje na nutnost posílení paměti serveru. Vzhledem k rozdílu cen pouhých 620 Kč mezi nižší a vyšší kapacitou zařízení doporučuje rada obce schválit pořízení výkonnější varianty zálohovací mechaniky a dvou paměťových jednotek v celkové ceně 13.800 Kč vč. DPH
 
Ing. Skořepová- Je třeba se zeptat ve více společnostech, ceny se liší.
Ing. Derner- Předložíme na dalším ZO.
 
5.12.                Veřejné osvětlení (MATEX HK - lokalita pod sušárnou Rosnice a jiné)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Společnost MATEX HK, která provádí rozvody NN v lokalitě pod sušárnou v Rosnicích nabízí možnost souběžné realizace veřejného osvětlení (VO). V případě zájmu obce zpracuje nabídku. Rada obce navrhuje nepřijímat nabídku a doporučuje, aby se společnost MATEX obrátila na developera projektu. Obdobně jsou rozvody VO provedeny resp. řešeny v rámci developerského projektu ve Všestarech např. v obou lokalitách směrem na Světí (Vít 26 RD a Hynek 7RD) i v lokalitě u železniční trati směr Střezetice (FATO).
 
p. Pešek- Myslím, že by se to tam mělo dát. Mezi Všestarami a Rosnicemi je špatné osvětlení.
Ing. Derner- Nejedná se o doplnění osvětlení podél hlavní ulice, ale dovnitř zástavby pod sušárnou.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 40/2010: ZO akceptuje nabídku společnosti MATEX HK na provedení VO v lokalitě pod sušárnou v Rosnicích.
Hlasování o usnesení č. 40/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 1. –bylo schváleno
 
 
5.13.                SBD Hradec Králové – žádost o odkoupení pozemků v Rozběřicích
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Stavební bytové družstvo Hradec Králové vznáší dotaz na možný prodej pozemkové parcely číslo 112 v katastrálním území Rozběřice. Parcela má výměru 1609 m2. Stavební bytové družstvo vlastní stavební parcelu číslo 38 o výměře 248 m2 na které stojí dům, parcelu číslo 351 o výměře 872 m2 na které je situována přístupová cesta k domu a k parcele číslo 86/1 (o výměře830 m2) na které stojí garáže.
Rada obce projednala tento bod a zastává názor tento pozemek v centru místní části a o velikosti 1609 m2 neprodávat.
 
p. Štefanka- Je možnost jiného využití?
p. Gabriel- Tam může být přístupová cesta?
pí. starostka- Může tam být přístupová cesta a za tím může vyrůst další objekt.
p. Macháček- Dá se pozemek přímo napojit na komunikaci?
 pí. starostka- Myslím si, že tam je dostatek místa, aby to průjezdné bylo.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 41/2010: ZO rozhodlo neprodat p.p 112 v KÚ Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 41/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.14.                Jmenování hodnotící komise
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Pro splnění všech ustanovení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele díla „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ je nutno jmenovat hodnotící komisi.
 
pí. starostka- Výběrové řízení musí být ukončené. Fond, který poskytuje dotaci, s námi bude jednat až bude ukončené výběrové řízení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 42/2010: ZO ustavuje hodnotící komisi pro výběrová řízení na dílo „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ ve složení (s náhradníky): p. Mareš (Ing Lučický), Ing. Skořepová (JUDr. Zlatohlávková), Ing. Derner (p. Gabriel), p. Macháček (p. Došel), p. Štefanka (p. Dvořák). Hodnotící komise bude provádět i otevírání obálek.
Hlasování o usnesení č. 42/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 
5.15.                Informace
 
5.15.1.    R 35 – informace investora o výběru projektanta
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: výtah z informace od Ředitelství silnic a dálnic ČR- Správa Liberec: „Po dočasném přerušení projektové přípravy byly pro rok 2010 zajištěny rozpočtové prostředky. Jako zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí byla v úseku Sadová – Plotiště vybrána společnost Valbek Liberec. Práce budou zahájeny podrobným zaměřením terénu, jakmile to klimatické podmínky dovolí. První předpokládaný výrobní výbor nad rozpracovanou dokumentací se uskuteční ještě v první polovině roku 2010.“
 
 
5.15.2.                Obchod Rozběřice
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: V rámci vyhlášeného záměru na pronájem obchodu v Rozběřicích byla oslovena firma Hruška s.r.o., která k 19.2.2010 nepodala pevnou odpověď. O nájem se uchází paní Iva Golová, Všestary 63, která na základě vyhlášeného záměru prohlásila, že její zájem trvá, bližší informace nebyly paní Golovou uvedeny. 
 
Ing. Skořepová- Do záměru jsme nenapsali, aby to bylo pro provozovnu potravin?
pí. starostka- Ne.
p. Macháček- Potraviny už dole v obci jsou.
p. Osond- Než provozovat prázdný obchod, je lepší tam dát např. obchod s krmivem.
Ing. Skořepová- Nemáme jinou možnost, než jí vyhovět. Je jediný zájemce.
Ing. Derner- V souladu s vyhlášeným záměrem má zájemce sdělit, co tam chce provozovat a za jakých podmínek.
 
 
5.15.3                 Další
·        Dokončení obnovy katastrálního operátu katastrálního území Chlum
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu pro katastrální území Chlum, který bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v období od 29.3.2010 do 9.4.2010. Ve stejné lhůtě a ještě 15 dní po vyložení mohou vlastníci a jiní oprávnění podat proti jeho obsahu písemné námitky
 
6. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v …23.15…… hod. 
 
 
 
Zapsala: Jana Skořepová                                            ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Josef Pešek                                           ..............................................                          
                      
 
                      Josef Macháček                                   ..............................................
                                 
 
Starostka obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                   
č. 2 – prezenční listina         
č. 3 – návrh rozpočtu obce na rok 2010
č.4  – návrh rozpočtového výhledu obce na období 2011 – 2013
č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka ČEZ Archeopark Všestary
č. 7 – ČEZ smlouva o zřízení věcného břemene Bříza
 

 Doložka k zápisu přijatá na zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2010

      Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 47/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010, kterým se v usnesení č. 40/2010 při zachování záznamu o hlasování (z 13-ti přítomných bylo 12 proti, 1 se zdržel) opravuje chybné označení výsledku hlasování, kde slova „bylo schváleno“ se jako zjevný přepis nahrazují slovy „Nebylo schváleno“.
Hlasování o usnesení č. 47/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.                 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018