Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček přítomen od 20:00, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová přítomna od 19:29 do 23:15 (do bodu 5.8.1), Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Radovan Dvořák, Přemysl Vecek.
Nepřítomni: MVDr. Michal Novák.
 
Zahájeno: 19.07 hod.

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková, provedla krátkou rekapitulaci stavu financí obce (propad daňových příjmů byl cca. 2 mil. a to, že se šetřilo, bylo velmi moudré) a dále pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1) Návrh programu jednání zastupitelstva obce
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Připomínky a podněty občanů
5.      Různé
5.1.   Kontrola usnesení
5.2.   Projekty a investiční akce obce
5.2.1.        ČOV a kanalizace – územní a stavební řízení
5.2.2.        Kanalizace v místních částech Bříza, Lípa a Chlum – zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci
5.2.3.        Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
5.2.4.        Podání žádostí o dotace, zpracování projektů
5.2.4.1.            MŠ Všestary
5.2.4.2.            MŠ Chlum
5.2.4.3.            Oranžová hřiště
5.2.4.4.            Č.p. 35 Všestary
5.2.5.        Chodníky
5.2.6.        Hřbitovní komunikace (postoupení práv stavebníka)
5.2.7.        Hřbitovní domek Všestary
5.2.8.        Památky místního významu
5.3.   Schválení faktur
5.4.   Smlouva o převzetí a předání vodovodního řadu ve Všestarech (lokalita Vít)
5.5.   Věcné břemeno – smlouva o smlouvě budoucí
5.6.   Rozpočtové opatření
5.7.   Všestarské spolky
5.8.   Informace
5.8.1.          Prodejna Rozběřice
5.8.2.          Kalamitní sněhová situace
5.8.3.          Z mikroregionu OPZ 1866
5.9.        Ostatní
5.9.1.          Schválení přísedící soudu
5.9.2.          Určení pozemků v místních částech pro náhradní výsadbu
5.9.3.          Další
6.      Závěr       
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 1/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 21. 1. 2010. 
Hlasování o usnesení č. 1/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Mareš a Ing. Martin Lučický.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 2/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21. 1. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 2/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Pešek a p. Josef Štefanka.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 3/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21. 1. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Peška a p. Josefa Štefanku.
Hlasování o usnesení č. 3/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
3) Námitky k minulému zápisu
 
starostka: Hned na začátku minulého zasedání provedla poděkování. Ze zápisu zcela jasně nevyplývá, co řekla.
předsedající: Jedno z řešení je to, že se poděkování z prosince objeví v celém znění v zápisu z dnešní schůze. Zároveň by rád požádal zastupitele, pokud trvají na doslovné citaci, aby předávali svoje příspěvky zapisovateli v písemné podobě.
 
Poděkování starostky ze 17. 12. 2009.
1.         Poděkování po roce společné práce patří každému členovi zastupitelstva, který v průběhu roku, na úkor vlastního času přiložil ruku k dílu.
2.         Poděkování patří firmě Kamenoprůmysl, která pro pokácení Lípy na Chlumu sejmula křížek z hrobu a po ukončení jej vrátila zpět. Dále jí patří poděkování, že v Rosnicích opravila kamenné pilíře u božích muk. Do pilířů byla následně Obcí zasazena replika původního dřevěného plůtku.
3.         Poděkování patří všem spolkům, které se aktivně zapojily do života našich místních částí.
4.         Poděkování patří našim spoluobčanům, kteří nám ve volbách dali svoji důvěru a nyní projevují dostatek trpělivosti s našim počínáním při přípravě projektů na chodníky (jejichž stavbu brzdí vlastnické vztahy), na kanalizaci (kde se nám za 8 měsíců podařilo připravit podklady více, než za předchozí 2 roky) a budeme v příštím roce moci začít žádat o dotace.
5.         Požádali mě občané Chlumu, abych tlumočila ZO jejich poděkování za zajištění čerpání vody na hřbitově Lípa – Chlum.
6.         Přeji požehnané svátky vánoční, v novém roce 2010 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti vám i vašim rodinám, stejně tak i našim spoluobčanům.
 
4) Připomínky a podněty občanů
 
·         p. Milan Veselý podal žádost o souhlas k instalaci polohovacích fotovoltaických panelů na zahradě RD č.p. 182 v obci Všestary. Podle jeho sdělení vyžaduje ČEZ souhlas zastupitelstva obce s umístěním zařízení.
·         Milan a Táňa Svatoňovi – žádost o souhlas s instalací fotovoltaických panelů.
 
Podle §14, odst. 2 Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění je místně příslušným úřadem k vyjádření MMHK – odbor památkové péče.
 
citace ze zákona §14, odst.(2): Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).
 
předsedající: Vždy je potřeba k žádosti přidávat nákres. Zde navíc došlo k záměně pojmu stanovisko obecního úřadu obce, za stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pro naši obec je úřadem s rozšířenou působností MMHK. Není tedy naším úkolem se k tomuto vyjadřovat.
 
·         v komunikaci na Chlumu u p. Kavalíka- Chlum č.p. 74 a p. Nováka je osazen odvodňovací žlab, kterému vypadává mřížka a začíná se bortit i samotný betonový žlábek – žádají o opravu.
předsedající: Všude jinde je ta mřížka napevno, jen tam je oddělávací. Teď je tam sníh, tak se s tím v tuto chvíli nedá nic dělat.
p. Martínek: Teď opravdu není možné s tím nic dělat, ale jinak si myslí, že je to v silách technických služeb Obce to opravit.
 
·         p. Osond: V jakém stádiu je řešení Rozběřického potoka (strouhy)?  
p. Gabriel: Měl to na starosti. Zbývá mu oběhnout ještě dva sousedy. Většina je pro to, aby se o to postarala Obec. S touto prací v tekoucí vodě nemá nikdo zkušenosti a těžko si to mohou občané dělat sami. Je na to potřeba odborná firma.
 
·         p. Matějovský: Dochází k opakovanému spalování odpadů (plasty apod.) a zapáchá po celé vesnici. Žádá alespoň o to, aby se na to opakovaně upozorňovalo při hlášení v rozhlase.
p. Martínek: Je to problém, protože není možné kontrolovat např. z popela, co kdo spaluje. Je otázka, zda hlášení bude mít nějaký efekt.
 
·         p. Mareš: Zda by nešlo zřídit na parkovišti u bazénu alespoň 1 stání pro tělesně postižené?
starostka: Je to místní komunikace a má za to, že o tom rozhodujeme sami.
p. Martínek: to místo mělo být, až nahoře přede dveřmi na bazén.
starostka: Musí se to projednat se současným nájemcem (ČČK), ale je to velmi rozumné.
 
·         p. Došel: Už to prošlo jednáním, i usnesením. Jak to vypadá se zrcadlem u zámečnictví Došel?
předsedající: Pan Blažek (Policie ČR), který vydává stanovisko, ještě neprojel našimi vesnicemi, jednání by mělo proběhnout začátkem února.
 
·         p. Došel:  Má námitku ke kvalitě fotografií ve zpravodaji mikroregionu. Není poznat, kdo na které fotce je.
starostka: Myslí si, že časopis bude potřebovat jinou podobu, o změnu se pokusí.
 
·         p. Petr Šandera: 1) U Došelů se dělá obrovská kaluž. Jedná se o svod vody. Bude potřeba to osadit šachtou.
2) Oprava by se měla provést i u mostku při vjezdu do téže ulice.
3) Vjezd do ulice u bazénu, tam se to také propadá. Nebylo to řádně opraveno. Bylo řečeno, že se to dodělá s opravou návsi ve Bříze a nestalo se.
Ing. Skořepová: Je nutné to řešit a je potřeba na to myslet už v přípravě rozpočtu.
 
·         Ing. Šandera: U našeho domu to je totéž jako u Došelů. Tvoří se tam velká kaluž.
 
·         p. Martínek: U jeho domu to je stejné. Je tam velká kaluž.
p. Petr Šandera: Tam je to ovšem komunikace SÚS a Obec tam teď nemůže nic dělat.
 
 
5) Různé
 
5.1. Kontrola usnesení
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel:  Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
č.176/07   ZO pověřuje starostu a MVDr. Nováka jednáním se ZD Všestary o opatřeních, která zamezí dalším škodám, které vznikají v souvislosti s přívalovými dešti, táním atd.
předsedající: Řešení má Ing. L. Novák prý již na stole. Údajně to jen opráší. Bohužel nám stále nic nepřinesl. Možná bude rychlejším řešením nový územní plán, který se má řešením záplavových oblastí zabývat.
 
č.130/09     Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem a instalací informačního systému v obci Všestary dle předloženého návrhu.
předsedající: Do březnového ZO předloží vedení nabídky.
starostka: Je to připravené, jen není dost času se tomu věnovat. V současné době jsou jiné priority, kdy nám jde o dotace. Samozřejmě cítíme, že je to potřeba řešit.
 
č.136/09     ZO schvaluje studii odkanalizování místních částí Bříza, Chlum a Lípa pomocí obecních ČOV v každé místní části - předsedající: vyřešeno-komentář bude v bodě 5.2.2
 
č.188/09     ZO souhlasí s převzetím vodovodního řádu na pozemcích, které jsou v majetku spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové za předpokladu písemného příslibu jeho následného převzetí společností VAK HK a.s. (IČO: 00527297), Hradec Králové. – starostka obce připomínkovala a projednala se všemi zúčastněnými příslušnou smlouvu – ke schválení připraveno v bodě 5.4 dnešního jednání
 
č.233/09     ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro privatizaci a zjištěním skutečností týkajících se č.p. 54 Bříza.
starostka: Je to nutno řešit současně i s pozemky – odložit na jaro po sejití sněhu.
 
č.279/09     ZO pověřuje radu obce zadáním projektové dokumentace na odkanalizování části Hejcmanka. předsedající:splněno (1. 12. 2009 bylo zahrnuto do projektu k územnímu rozhodnutí, viz informace v bodě 5.2.1 dnešního jednání)
 
č.289/09     ZO schvaluje pracovní tým ve složení p. Josef Macháček, Ing. Michal Derner, Ing. Božena Skořepová a Ing. Pavel Šandera, který dojedná dohodu s Ing. Capouškem o naplnění usnesení č. 288/2009 v termínu do 17. 12. 2009. – splněno přijetím usnesení č.301/2009 ze 17.12.2009
č.294/09     ZO pověřuje účetní obce a místostarostu za spolupráce s finančním výborem přípravou a sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2010. – předsedající: plnění usnesení probíhá, návrh rozpočtu na r. 2010 bude předložen na únorovém zasedání ZO
 
č.305/09     ZO schvaluje pořízení repasovaného vozidla Multicar v předpokládané ceně 250.000 Kč
                   předsedající: Po provedených konzultacích se společností Auto SAS s.r.o., provozovna Solnice bylo obci nabídnuto provedení repase na našem vlastním vozidle v ceně 244.200 Kč, která zahrnuje i zápůjčku náhradního vozidla po dobu prací na repasi. Předpokládaná doba opravy 15 pracovních dní.
 
č.306/09     ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem objektu prodejny v Rozběřicích. Uchazeč sdělí podnikatelský záměr a nabízené nájemné s počátkem nejdříve od 1. 3. 2010. –         předsedající: splněno, záměr byl vyhlášen 22. 12. 2009 na úřední desce i elektronicky
 
č.307/09     ZO pověřuje investiční komisi vypracováním zadání pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace k územnímu řízení na kanalizaci pro místní části Lípa, Bříza, Chlum a vypsání výběrového řízení.- splněno, VŘ bylo vypsáno viz. bod 5.2.2 dnešního jednání
 
 
5.2. Projekty a investiční akce obce
 
5.2.1      ČOV a kanalizace v místních částech Všestary, Rosnice a Rozběřice - územní a stavební řízení
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Na projekty ČOV a splaškové kanalizace v místních částech Všestary, Rosnice a Rozběřice (již vč. prodloužení kanalizačního řadu na Hejcmanku) byla vydána rozhodnutí o umístění stavby (zpracovával Martin Kalmus). Ke stavebnímu povolení je vypracována výkresová část pro ČOV a stokovou síť, po zajištění potřebných stanovisek a souhlasů podá zpracovatel (PROIS, a.s.) žádost o vydání stavebního povolení (předpokládaný termín vypsání stavebního řízení  je konec února 2010, získání stavebního povolení cca na přelomu měsíců března a dubna)
 
O stavu informoval p. Martin Kalmus.  
starostka: Poděkovala p. Kalmusovi za provedenou práci.
Ing. Skořepová: Pro kolik ekvivalentních obyvatel je počítána s kapacita čističky?
p. Martin Kalmus: Je navržena jako dvou-linka. Počítá se s 1200 ekv. obyvatel, ale je možno to bez dalších stavebních zásahů zvýšit na 1700.
Ing. Šandera: Realizovalo by se to tedy od začátku v plném rozsahu? Jde hlavně o investiční náklady, aby nebyl problém s dotací.
p. Martin Kalmus: Je tam ta variabilita, abychom neměli problémy s dotací. Přesná čísla budou známa později.
starostka: Jenom informace o pozemcích. Na některých pozemcích probíhalo dědické řízení a řešit se to bude následně.
 
 
5.2.2      Kanalizace v místních částech Bříza, Lípa a Chlum
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: Výsledky projednávání navrhovaných řešení
 
Protože při projednávání návrhu na odkanalizování Lípy, Břízy a Chlumu nevydaly příslušné orgány (MMHK - odbor životního prostředí, Povodí Labe) souhlasné stanovisku s vybudováním čistíren pro každou obec samostatně, dopracoval Martin Kalmus studii s výtlakem splaškových vod na čistírnu ve Všestarech. Proto byla pro tyto místní části podána žádost na schválení změny PRVK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací) podle této studie.
 
Podrobné informace na místě podal zpracovatel studie p. Martin Kalmus.
p. Štefanka: Proč se tam splašky honí do kopce a nejde to samospádem? To mu nepřipadá moc logické.
p. Martin Kalmus: Je to tak, ale pokud Povodí Labe nepovolilo vybudování samostatných čističek a vypouštění vod, tak se to musí celé svést do jedné čističky. Nákladově to vychází zhruba stejně.
předsedající: Tlačit to do kopce mu taky nepřišlo moc logické, ale třeba Třebechovice to honí do Hradce králové cca 18 km a je to taky do kopce. Pokud ví, tak problémy ještě neměly.
Ing. Šandera: Diskuze na toto téma můžeme vést dlouho, ale jiné řešení díky vyjádřením dotčených orgánů stejně není. Jenom by ho zajímalo, zda se konečná trasa může ještě měnit.
p. Martin Kalmus: Je to návrh a konečná trasa může být ještě jiná.
starostka: Poděkovala p. Kalmusovi, že přišel a hlavně, za to, že tak rychle reagoval na potřebu odkanalizování části Hejcmanka.
_________
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: Josef Mareš – předseda investiční komise
Obsah: Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace
 
IK byla pověřena zpracováním zadání pro výběrové řízení na zhotovitele PD k ÚR a vypsáním výběrového řízení. Lhůta pro podání nabídek je navržena 21. 1. 2010 v 16:00 hod a do zastupitelstva by měl být předložen přehled podaných nabídek. 
 
Příloha č.3: Tabulka porovnání nabídek
 
p. Mareš: Je vidět, že první dvě nabídky (PROIS a.s. a p. Martin Kalmus) jsou přibližně stejné a nechává na zvážení zastupitelů, pro kterou firmu se rozhodne.
starostka: Největší reference jsou o firmě PROIS, která dělala kanalizaci v Ostroměři a ve spoustě dalších obcí. Není to nic proti p. M. Kalmusovi, ale v tomto případě by dala přednost PROISu.
předsedající: Také by se přiklonil k firmě PROIS a.s., plusem vidí měsíc, o který garantují dřívější zpracování výkresové dokumentace a nechávají si více času na jednání s úřady.
p. Gabriel: Plánuje se tedy, že se bude dělat celá kanalizace ve všech obcích?
starostka: Celé se to najednou dělat nebude.
p. Gabriel: Myslí si tedy, že by se výběrové řízení teď vypisovat nemělo a peníze by se měly použít na již hotové projekty.
Ing. Skořepová: Má zcela jiný názor. Žádá zastupitele z částí Bříza, Lípa a Chlum, aby se okamžitě vzbouřili. Dotace budou jenom do roku 2012 či 2013. Je potřeba mít připravený projekt, aby se to mohlo okamžitě podat, při vypsání dotačního titulu. 
p. Štefanka: Žádné odkládání. Jsme jedna Obec, tak je potřeba to řešit najednou.
p. Mareš: Slíbilo se, že to bude jako celek a proto není důvod projekt nepřipravit.
předsedající: I projektová dokumentace je uznatelným nákladem a dotace se vztahuje i na ni.
p. Martínek: Je pro pokračování, ale vybral by pana Kalmuse, když je s jeho prací pro Obec spokojenost.
Ing. Skořepová: Neustále se musí počítat s finanční účastí Obce.
starostka: Je potřeba to mít připravené. Pokud projekt není připravený v šuplíku, tak je to vždy špatné. Když je vypsán dotační titul, tak se to musí hned podat.
 
p. Martínek: Dává protinávrh na p. Martina Kalmuse.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 5/2010: ZO schvaluje jako zhotovitele dokumentace k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Všestary – projektová dokumentace kanalizačního řadu k územnímu řízení (Bříza, Lípa, Chlum)“ p. M. Kalmuse za nabídkovou cenu 843.00 Kč.
Hlasování o usnesení č. 5/2010: pro 2, proti 0, zdržel se hlasování 10 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 6/2010: ZO schvaluje jako zhotovitele dokumentace k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Všestary – projektová dokumentace kanalizačního řadu k územnímu řízení (Bříza, Lípa, Chlum)“ společnost PROIS a.s..IČ: 25943022, za nabídkovou cenu 770.000. Kč vč. DPH a pověřuje starostku dojednáním a podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 6/2010: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
5.2.3      Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Dne 5.1.2010 schválil ministr životního prostředí žádost obce o dotaci na akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“. Vynaložené úsilí na přepracování projektové dokumentace a zajištění všech potřebných stanovisek, prohlášení, vyjádření, tabulek a podobně tak došlo svého naplnění. Z celkové ceny projektu necelých 4 mil Kč se pro přidělení dotace musely odečíst především budoucí úspory za energie v příštích 5-ti letech po dokončení projektu (cca 1,2 mil Kč) které tvoří největší podíl nezapočitatelných nákladů projektu a další neuznatelné náklady. Ze zbývající částky (cca 2,46 mil Kč) je dotace ve výši 2,22 mil Kč a vlastní podíl žadatele cca 1,76 mil Kč.
Pro úspěšný průběh a zúčtování dotace je v 1. kroku nutné provést řádné výběrové řízení na dodavatele díla. Následně je povinností obce nechat zadávací podmínky schválit Státním fondem životního prostředí ČR, teprve poté je možné výběrové řízení vyhlásit.
 
starostka: Apeluje na členy investiční komise, aby k tomu přistoupili zodpovědně a sešli se co nejdříve.
p. Mareš: Investiční komise se tedy sejde 2. 2. 2010 v 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 4/2010: ZO pověřuje investiční komisi vypracováním zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ do příštího zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 4/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.2.4      Podání žádostí o dotace, zpracování projektů
 
5.2.4.1             MŠ Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:V případě projektu „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“ nebyla naše žádost o dotaci schválena v rámci 11. výzvy OPŽP schválena (k úspěšnosti chybělo pouhých 5 bodů). Další výzva k podání žádostí ve stejném programu bude vyhlášena 1. 2. 2010. Proto po obdržení informace o neúspěšnosti projektu byla kompletní dokumentace žádosti vyžádána zpět a vyzvednuta a zpracovatel žádosti již provádí doporučené úpravy. Navrhuji tedy zastupitelstvu schválit podání žádosti a rozhodnout o financování z úvěru.
 
starostka: Velký dík patří p. R. Dvořákovi za pomoc při vyřizování této žádosti
Ing. Skořepová: V podání žádosti nevidí žádný problém, protože se o tom v podstatě už jednou hlasovalo.
p. Martínek: Ví, že MŠ ve Všestarech je na tom, co se týče oken, relativně dobře, ale vždycky říkal, že kritická je situace v MŠ na Chlumu. Tam by se to dalo udělat svépomocí.
předsedající: MŠ Chlum je na pořadu v dalším bodu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 7/2010: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“ a v případě obdržení dotace schvaluje financování z úvěru.
Hlasování o usnesení č. 7/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 8/2010: ZO zmocňuje radu obce k přijetí potřebných rozhodnutí, která bude nutno přijmout ve věcech podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“.
Hlasování o usnesení č. 8/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.4.2             MŠ Chlum
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
V objektu MŠ Chlum byla v roce 2009 provedena rekonstrukce poruchové a zastaralé elektrokotelny kotelny na plynovou. Objekt vyžaduje však další údržbu, zejména výměnu oken a zateplení. Pro financování takového projektu je vhodné pokusit se opět získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. K podání žádosti je nutná projektová dokumentace. Od objektu MŠ Chlum nebyla v archivu nalezena žádná projektová dokumentace, proto je nutno provést nejprve její zaměření, energetický audit budovy a projekt s rozpočtem na zateplení. Následně je možno zpracovat projektovou žádost, kterou by bylo možno podat do výzvy, jejíž vypsání se ještě v průběhu tohoto roku očekává.
 
starostka: Samozřejmě souhlasí s p. Martínkem, ale je potřeba mít i tak ten projekt připravený. Když bude vypsána dotace a budeme to mít připravené, tak bude kam šáhnout.
Ing. Skořepová: Opět připomíná, že dotace jsou jen do roku 2012 až 2013. Samozřejmě je taky pro přípravu projektu.
předsedající: Pokud za svoje vyměníme okna, tak si zhoršujeme podmínky pro energetický audit a snižuje se šance na dotaci. To je ten paradox.
p. Štefanka: Jenom, abychom nečekali, až nám tam děti zmrznou.
p. Martínek: Je alespoň pro výměnu oken. Není přece možné, aby děti přecházely z místnosti do místnosti, podle toho, kde víc fouká.
předsedající: Tuto zimu se to stejně udělat nestihne, ale pokud bude připraven projekt, tak se může stát, že se nám povede dostat nějakou dotaci. V létě by mohlo být jasné, zda jsme něco získali. Jinak se samozřejmě bude muset udělat alespoň nejnutnější oprava za vlastní peníze.
p. Matějovský: V projektu Zelená úsporám je např. jednou s podmínek 40% úspora energie, jinak nárok na peníze není. Pokud se dají např. dvě nová okna (za své), tak se může stát, že nárok padá.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 9/2010: ZO schvaluje záměr podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum a ukládá starostce zajistit dodavatele pro zpracování projektové dokumentace, energetického auditu budovy a další potřebné dokumentace pro přípravu žádosti.
Hlasování o usnesení č. 9/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.4.3                          Oranžová hřiště
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Hřiště, na něž se žádost podává, musí být na pozemku ve vlastnictví žadatele (obce), což by splňovala st. parcela 14 v kat.území Všestary u 1. st. ZŠ Všestary. Vzhledem k tomu, že tam zastupitelstvo chtělo hřiště vybudovat, je možné do 31. 1. 2010 požádat o dotaci z nadace ČEZ „Oranžová hřiště“.
 
Ing. Skořepová: Neví, zda o to už nežádá ředitel školy. Nejprve by chtělo se s ním domluvit.
předsedající: Pokud se neplete, tak žádost byla o mantinely na florbal.
Ing. Skořepová: Stejně si myslí, že by se nejprve mělo jednat s ředitelem školy.
p. Gabriel: Toto už projednávala školská rada a o úpravu hřiště, bylo žádáno, na říjnovém zasedání ZO.
p. Martínek: Myslí si, že to případné hřiště je příliš malé, aby se žádalo o dotaci.
Ing. Šandera: Už zase se řeší bod č. 14, když ještě nevíme, zda něco dostaneme. Pojďme přijmout usnesení o podání žádosti, pokud to nedopadne, tak tam budeme muset stejně nějaké úpravy udělat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 10/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z nadačního fondu ČEZ Oranžová hřiště a pověřuje starostku jejím případným podáním pro hřiště na st.p.č. 14 u 1. stupně ZŠ Všestary a přijetím nezbytných rozhodnutí souvisejících s žádostí.
Hlasování o usnesení č. 10/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.4.4             Č.p. 35 Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Na zateplení fasády a výměnu oken budovy č.p. 35 Všestary (obecní úřad) je vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí projektu je i „Stavebně fyzikální posouzení“. Připravenost pro podání žádosti o dotaci je tedy poměrně veliká, je však třeba ověřit soulad projektové dokumentace s požadavky OPŽP, aktualizovat a dopracovat energetický audit. Ke zvážení je, zda doplnit projekt o změnu zdroje vytápění z akumulačních kamen na jiný zdroj.
 
Ing. Skořepová: Akumulačky určitě vyměnit.
Ing. Šandera: Je tam jeden byt, nelze to uplatnit do projektu Zelené úsporám?
Ing. Skořepová: Určitě máme v Obci budovy, které to potřebují víc.
starostka: Souhlasí, ale žádosti předpokládají mít projekty připravené. Záleží, na co bude dotační titul vypsán.
Ing. Šandera: Přirovnal by to k loterii. Buď máte los koupený a můžete vyhrát, nebo nemáte a potom určitě vyhrát nemůžete.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 11/2010: ZO souhlasí s dopracováním dokumentace na „Zateplení fasády a výměna oken - Obecní úřad č.p. 35 Všestary“ o výměnu zdroje tepla a s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Zateplení fasády a výměna oken- Obecní úřad č.p.35 Všestary“.
Hlasování o usnesení č. 11/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přestávka: 21:37 – 21:50
 
5.2.5      Chodníky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obec požádala o zahájení územního řízení pro chodník v Rozběřicích. Po přerušení řízení, kdy bylo třeba vyjasnit některé vlastnické vztahy, které byly vyřešeny smlouvou o zápůjčce či smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku, bylo vydáno formou veřejné vyhlášky Zahájení územního řízení. Prostorové uspořádání u pozemku Mgr. Balady bylo vyjasněno a ze strany vlastníka odsouhlaseno (u bývalé Lingrovy hospody). Nabytí právní moci lze očekávat na počátku března 2010. Následně lze podat žádost o stavební povolení.
 
Ing. Šandera: U některých dotací nestačí jen souhlas majitele. Obec ty pozemky musí vlastnit, nebo musí být alespoň sepsána smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno.
Ing. Skořepová: Dle jejího názoru lze žádat o dotaci na chodníky jen na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
 
Chodníky Lípa: u pozemku č. 329/19 je znám jeden dědic ze tří, v druhém dědickém řízení nebylo dál pokročeno.
 
Rosnice: musí být vytýčena vlastnická hranice u Borovcových a Peškových, a podle nového GP bude upravena PD.
 
p. Pešek: V Rosnicích se to bude tedy předělávat?
starostka: Ano, bude se to muset předělat.
 
p. Macháček: Jak to vypadá s chodníkem v Bříze směrem na Stěžery?
starostka: Nebyla to priorita tohoto volebního období, proto se o to ani nezajímala. Nezná tam ani majetkové vztahy. Přijďte a podíváme se na to.
 
 
5.2.6      Hřbitovní komunikace
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Na rekonstrukci hřbitovní komunikace bylo vydáno stavební povolení a zajištěno nabytí jeho právní moci (27 účastníků se vzdalo práva na odvolání). Rekonstrukce komunikace je podmíněnou investicí projektu Královéhradeckého kraje (KHK) na vybudování Archeoparku. Protože KHK bude žádat o dotaci, musí být současně stavebníkem. Proto je zastupitelstvu obce předkládána ke schválení „Dohoda o postoupení práv a povinností uvedených ve stavebním povolení na stavbu Rekonstrukce komunikace Hřbitovní – Všestary
 
Příloha č4: Dohoda o postoupení práv
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 12/2010: ZO schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností uvedených ve stavebním povolení na stavbu Rekonstrukce komunikace Hřbitovní – Všestary vydaném Rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové – odborem dopravy jako speciálním stavebním úřadem číslo MMHK/15616664/2009 OD1/Van a MMHK/198257/2009 ze dne 29.12.2009 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 12/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.7      Hřbitovní domek Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na opravu havarijního stavu hřbitovního domku byla 30.12.2009 podala starostka obce žádost o dotaci do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje dotační titul Dt 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Předpokládaná cena celkové opravy (střecha, fasáda a podřezání) je podle položkového rozpočtu 723.938 Kč. POV poskytuje dotaci ve výši 50% nákladů tzn. maximální dotace může, v tomto případě, činit 361.969 Kč.
Doporučuji, aby investiční komise s dostatečným předstihem připravila výzvu pro výběr dodavatele.
 
p. Martínek: Víme, co s tím domkem máme dále v úmyslu?
předsedající: Prvotní je, aby nám nespadl. Hřbitov potřebuje nějaké zázemí.
p. Martínek: Pokud by tam někdo bydlel, tak ano, ale jinak mu ta částka přijde příliš vysoká, aby tam bylo jen nějaké zázemí.
starostka: Jenom na klasický hřbitovní domek bylo možno žádat o dotaci a ne na domek k bydlení.
předsedající: Je to historická součást hřbitova a bourat by se to nemělo. Pokud se to neopraví, tak to může spadnout.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 13/2010: ZO pověřuje investiční komisi vypracováním podmínek výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ do 30. 4. 2010.
Hlasování o usnesení č. 13/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2.8      Památky místního významu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na území našich obcí se nachází pomníky boží muka, které jsou zde jedněmi z nejstarších stavebních objektů. Pro financování jejich údržby by bylo možno využít plánované výzvy MAS o.p.s. Hradecký venkov, která bude mj. zaměřena na záchranu, obnovu a rozvoj kulturního dědictví. Podmínkou však je, že se jedná o památku místního významu, proto navrhuji, aby zastupitelstvo tyto pomníky za památku místního významu prohlásilo.
 
Jedná se o
 • Rosnice – p,p.č. 567/1
 • Rozběřice náves na p.p. 309
 • Rozběřice Šrámův kříž na p.p,č. 259/3
 • Chlum – PK 273
 • Lípa – p.p. 63
 • Bříza – p.p.č. 281/2 
 • Ing. Šandera: doporučil – centrální pomník - hřbitov Všestrary
 • p. Macháček: doporučil – centrální pomník - hřbitov na Chlumu v KÚ Lípa
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 14/2010: ZO vyhlašuje pomníky na pozemcích Rosnice – p.p.č. 567/1, Rozběřice - p.p 309, Rozběřice - p.p,č. 259/3, Chlum – PK 273, Lípa – p.p.63, Bříza – p.p.č. 281/2. Všestary – p.p. 344/2 – centrální pomník, centrální pomník na hřbitově na Chlumu v KÚ Lípa za památky místního významu.
Hlasování o usnesení č. 14/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
starostka: Navrhuje, zda by nestálo za to, připravit podání žádosti do projektu obnovy venkova.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 15/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu pomníku Šrámův kříž a pověřuje starostku jejím případným podáním a přijetím nezbytných rozhodnutí souvisejících s žádostí.
Hlasování o usnesení č. 15/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.3   Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Schválení faktur
Rada obce projednala a doporučuje schválit k úhradě faktury od dodavatelů:
 • Martin Kalmus, IČ: 73979353 ve výši 164.220 Kč za PD k územnímu řízení na kanalizaci a ČOV v obcích Všestary, Rosnice a Rozběřice – zajištění všech vyjádření a stanovisek nutných pro vydání ÚR (v souladu se SOD)
 • Petr Meisl PEM, IČ: 11163291 ve výši 21.000 Kč za svolávací systém a SMS systém pro JSDHO Chlum (dílčí plnění podle dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem)
 • Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186 ve výši 7.660 Kč za geometrický plán a vytýčení pozemkové hranice (sokolovna / p. Hnízdo)
 
Po zasedání rady obce bylo doručeno:
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336 ve výši 38.718 Kč za přemístění sloupu a překládky veřejného telekomunikačního vedení v místě přístavby hasičské zbrojnice v Rozběřicích
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 16/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: 
Martin Kalmus, IČ: 73979353 ve výši 164.220 Kč; Petr Meisl PEM, IČ: 11163291 ve výši 21.000 Kč; Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186 ve výši 7.660 Kč; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336 ve výši 38.718 Kč.
Hlasování o usnesení č. 16/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
 
5.4   Smlouva o převzetí a předání vodovodního řadu ve Všestarech
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: V souladu s usnesením ZO č. 228/2009 188/2009 předkládám zastupitelstvu ke schválení „Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, budoucí smlouvu o převodu majetku a budoucí smlouvu o upsání akcií“ uzavíranou mezi VÍT a SPOL., s.r.o, Královéhradeckou provozní a.s., Obcí Všestary a společností Vodovody a kanalizace, Hradec Králové a.s. Barevně označené texty jsou připomínkovány či vloženy ze strany obce.
 
příloha č.5: Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, budoucí smlouva o převodu majetku a budoucí smlouva o upsání akcií
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 17/2010: ZO schvaluje „Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, budoucí smlouvu o převodu majetku a budoucí smlouvu o upsání akcií“ v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 17/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
 
5.5. Věcné břemeno – smlouva o smlouvě budoucí
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Společnost MATEX HK s.r.o, která na základě plné moci zastupuje ČEZ Distribuce, a.s., podala žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení NN v pozemcích obce p.č. 316/11 a 343/1. Kabelové vedení bude napojeno v zatáčce u hřbitova na stávající podzemní vedení a dovedeno do pilíře u Archeoparku (viz situace).
 
Příloha: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
starostka: Nechce ohrozit případné dotace na úpravu školky, protože dotčený pozemek p.č. 316/11 je i pod budovou školky. 
p. Petr Šandera: Nešel by ten kabel přesunout na sousední pozemek p.č. 343/1.
starostka: To není špatný nápad, toto řešení se ji líbí.
předsedající: Projedná změnu umístění pilíře
 
odkládá se na příští zasedání ZO
 
 
5.6. Rozpočtové opatření(neprojednaný bod na zasedání dne 17. 12. 2009)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Účetní obce předložila tabulku s návrhem úpravy rozpočtu za rok 2009 provedením rozpočtových opatření a to vyrovnaných, které snižují příjmovou i výdajovou stranu o 74.100 Kč. Přehledně jsou navržené změny uvedeny v návrhu usnesení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 18/2010: ZO přijímá toto rozpočtové opatření pro úpravu rozpočtu za r. 2009:
a)      zvýšení na straně příjmů v položkách                                                                   o částku
         1347         poplatek z výherních hracích přístrojů                                       15.000 Kč
         4116         neinvestiční dotace ze SR (úřad práce)                                      98.780 Kč
         4121         neinvestiční dotace od obcí (neinv. výdaje na žáky)               343.350 Kč
         4122         neinvestiční dotace od Kraje (svolávací systém JSDHO)         33.770 Kč
         4222         investiční dotace od Kraje (přístavba HZ Rozběřice)              135.000 Kč
b)      snížení na straně příjmů v §   
         3412         Sportovní zařízení v majetku obce                                          -700.000 Kč
                          Úprava na straně příjmů celkem                                          -74.100 Kč                                                                                                                                                                    
c)      zvýšení na straně výdajů v §
         2321        Výdaje za kanalizaci                                                             1.695.000 Kč
         3632         Pohřebnictví (hřbitovní zeď Lípa)                                            188.400 Kč
         5512         PO – dobrovolná část (skladový kontejner SDH Chlum)         42.500 Kč
d)     snížení na straně výdajů v §
         3113         Základní škola                                                                     -1.000.000 Kč
         3412         Sportovní zařízení v majetku obce                                       -1.000.000 Kč
                          Úprava na straně výdajů celkem                                          -74.100 Kč                                                                                                                                                                    
Hlasování o usnesení č. 18/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.7. Všestarské spolky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: JSDHO Chlum podalo požadavek na doplnění a obnovu zásahového vybavení s předběžným rozpočtem v celkové výši 51.000 Kč. Vybavení zásahové jednotky je obec povinna zajistit, proto doporučuji zastupitelstvu požadavek schválit s tím, že na pořízení každé položky bude předložena konkrétní nabídka
 
p. Martínek: Je nutné, aby měli motorové pily dvě?
Ing. Skořepová: Možná by se mělo nechat p. P. Vecka, aby nám to vysvětlil.
starostka: Omlouval se z dnešního zasedání, necháme to na příště.
 
p. Macháček: Když se tento bod jmenuje Všestarské spolky, tak by se chtěl zeptat, jak je to s datem, do kdy se mají podávat přehledy činností spolků a žádosti o zařazení do projektu.
starostka: Někteří už žádosti podávají.
p. Martínek: Do těchto spolků by rád zařadil sdružení Beránek.
Ing. Skořepová: Souhlasí s tím, aby tam bylo též zařazeno.
Ing. Šandera: Je to nezisková organizace, tak tam spadá též.
Ing. Skořepová: Samozřejmě každý o to musí nejdříve požádat.
p. Štefanka: Jednou to bylo nastaveno, tak nevidí důvod to měnit. Mělo by to platit do té doby, než se to změní.
p. Macháček: Jde o to, zda má cenu se vůbec někam hlásit.
Ing. Šandera: Pravidla byla nastavena, tak jen jde o to, kolik peněz se v rozpočtu najde pro letošní rok.
starostka: Ráda by upozornila, že spolky musí dělat činnost pro veřejnost a nejen sami pro sebe.
 
 
5.8. Informace
 
5.8.1      Prodejna Rozběřice
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Záměr pronajmout objekt prodejny v Rozběřicích byl zveřejněn na úřední desce obce i formou umožňující dálkový elektronický přístup. Při pronajímání objektu bazénu se osvědčilo zveřejnění inzerátem v denním tisku. Proto předkládám zastupitelstvu návrh na zveřejnění záměru také v tomto médiu
 
p. Martínek: Když se přihlásila jenom pí Gólová, tak neví, proč se musí ještě něco vyhlašovat. Ráda by věděla, co tam zůstane a co by si případně musela dokoupit.
předsedající: Bylo řečeno, že začátek nájemní smlouvy je nejdříve 1. 3. 2010, proto nevidí důvod, proč by se to nemohlo dát do novin.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 19/2010: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prodejny v Rozběřicích také inzerátem v denním tisku.
Hlasování o usnesení č. 19/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.8.2      Kalamitní sněhová situace
 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Je namístě vyslovit poděkování za pomoc při úklidu obecních ploch po sněhové kalamitě zejména p. Martínkovi (a dále ve Bříze mladým členům SDH, ve Všestarech ing.arch. Doležal pomohl malým nakladačem a také všem ostatním, kteří nezištně přiložili ruku k dílu či použili vlastní strojní vybavení). Poděkování patří také za pochopení se stavem komunikací v průběhu řešení kalamity. Můžeme hrdě konstatovat, že v našich obcích je v souhrnu stav na komunikacích daleko příznivější, než v Hradci Králové i hlavním městě.
 
K zajištění bezpečnosti: Likvidace sněhu a rampouchů na střechách je věcí každého majitele, nájemce, provozovatele. Každý musí zajistit alespoň prevenci proti padajícímu sněhu a zabránit škodám na majetku – na školních budovách je to škola, na bazénu ČK.
Zapracovat sněhovou kalamitu do krizového plánu.
 
 
5.8.3      Z mikroregionu OPZ 1866 a MAS Hradecký venkov
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: Josef Macháček
 
Obsah: Informace z DSO Mikroregion obcí Památkové zóny 1866:
 
V pátek 4. 12. 2009 se sešla Valná hromada DSO, na které byla Obec Všestary zastoupena JUDr. Zlatohlávkovou a p. Macháčkem. VH mimo jiné schválila rozpočtová opatření rozpočtu DSO na rok 2009, rozpočet na rok 2010, rozpočtový výhled na období 2011-2013 a plán činnosti na rok 2010. Dále byl projednán projekt, který bude podán do vyhlášeného POV Královéhradeckého kraje na rok 2010. Do projektu, který bude podán do Dt3-integrované projekty, bude zařazena vydavatelská činnost (zpravodaj) a snímkování obcí, o které projevili zájem všichni přítomní. Pro případ, že by v následujícím roce byl vyhlášen program, do kterého by se vešly mikroregionální cyklotrasy je na zvážení zastupitelstev kde připravit další část.
V pondělí 14. 12. 2009 se sešla správní rada DSO. Členové SR byli seznámeni se stavem závěrečných zpráv projektů, které se týkaly ukazatelů okamžité rychlosti a komunální techniky. Návrhy smluv o výpůjčce přikládám. Ve věci projektu do POV KHK 2010 se představila fa. Argus Geo Systém s.r.o., které provádí letecké snímkování a sídlí na Královéhradeckém letišti. Nabídnutá cena za sadu snímků (1x1,5 m v laminu, 0,6x0,4 šikmý a 0,5x0,5 kolmý) včetně CD jedno zájmové území je 9.000,- Kč. SR rozhodla o podání žádosti, do které bude mimo výše uvedené snímkování a zpravodaj ještě vydání kalendáře. Pí. Radka Kozáková seznámila přítomné se stavem projektů na prezentačně propagační akce a ekologické a environmentální vzdělávání. Součástí prvního projektu jsou čtyři besedy (Sendražice, Maslojedy, Hořiněves a Střezetice) a tři tematické procházky po památkách 1866 (dvě na Chlumu a jedna v Čistěvsi).
MAS o.p.s. Hradecký venkov připravuje II.výzvu a to fiche č.2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov a fiche č.5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti. Vyhlášení výzev se předpokládá v dubnu. Rozpočty projektů u obou fichí by měly být do 500,- tis. Kč. V současné době se připravuje realizace společného projektu Partnerství pro venkov, který je připraven s MAS Společná Cidlina. Mimo kulturní a vzdělávací aktivity je zaměřen na vytvoření materielně technického zázemí pro pořádání společenských akcí (velkokapacitní stany, pódia, ozvučovací aparatura, sedací sety …).
 
starostka: Zajímalo by jí, kdy bude co vypsáno.
p. Macháček: Mělo by to být ve strategickém plánu.
starostka: Upozornila na to, že ne vždy o dotace žádala v loňském roce obec. Např. v Hořiněvsi o to žádaly spolky. Proto si myslí, že naše spolky by o to měly žádat taky a sledovat to.
 
 
5.9. Ostatní
 
5.9.1      Schválení přísedící soudu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Paní Věře Vojnarové končí k 31. 1. 2010 volební období přísedící soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové. Na základě souhlasu paní Vojnarové s kandidaturou na funkci přísedící soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové doporučuje rada obce zastupitelstvu její zvolení přísedící soudkyní pro volební období 4 let (r. 2010 – 2014)
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č.20/2010: ZO schvaluje pí. Věru Vojnarovou na funkci přísedící soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové pro volební období 4 let (r. 2010 – 2014).
Hlasování o usnesení č.20/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.9.2      Určení pozemků v místních částech pro náhradní výsadbu
 
Bylo přeloženo na příští zasedání.
 
 
5.9.3      Další
 
Ceník svozu odpadu společnosti RUND
 
Společnost Rund a.s. předložila Ceny za svoz odpadu od 1.1.2010. Změna cen je v uvedeném materiálu odůvodněna, cituji: „Ceny se mění dle roční inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem“  
 
Staré známky na popelnice zůstávají v platnosti, nové se vydávají jen v případě pořízení nové popelnice. Platby za svoz bude společnost Rund vybírat v období března /dubna 2010 a bude to včas vyhlášeno rozhlasem.
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č.21/2010: ZO schvaluje smlouvu mezi Ladislav Rund as a obcí Všestary na svoz komunálního odpadu pro rok 2010.
Hlasování o usnesení č.21/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
6) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 23:50 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Josef Pešek                                       ..............................................                          
                       
 
                      Josef Štefanka                                 ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                   
č. 2 – prezenční listina          
č. 3 – tabulka porovnání nabídek
č. 4 - Dohoda o postoupení práv
č. 5 - Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, budoucí smlouva o převodu majetku a budoucí smlouva o upsání akcií
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018