Zápis ze zasedání zastupitelstva

 Místo konání:  hostinec u Benyho ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Josef Mareš, Jan Martínek, MVDr. Michal Novák, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková; 

 od 18:35 Radovan Dvořák a Josef Štefanka;    od 20:25 Josef Macháček.
Omluveni: Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Pešek.
Za OV:
Zahájeno: 18.15 hod.

 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a nejprve poděkovala všem zastupitelům za aktivní roční spolupráci. Dále poděkovala firmě Kamenoprůmysl, všem spolkům a spoluobčanům. Dalším vedením zasedání pověřila místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
 Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Připomínky a podněty občanů
4.1.   Stížnost na hluk z komunikace I/35
4.2.   Podnět občanů místní části Chlum
5.      Různé
5.1.   Zpráva finančního výboru
5.2.   Příprava rozpočtu obce na rok 2010
5.3.   Smlouva o zřízení věcného břemene (Telefónica O2) – k..ú. Lípa
5.4.   Návrh nájemní smlouvy na pozemky se Zemědělským družstvem Všestary
5.5.   Návrh nájemní smlouvy na pozemky s Českou republikou (Policie ČR)
5.6.   Návrh nájemní smlouvy na pozemky s Královéhradeckým krajem
5.7.   Změna č.2 ÚPO
5.8.   Schválení faktur
5.9.   Všestarské spolky
5.9.1.           Přehled nároků a plnění příspěvků
5.9.2.           Žádost Mateřského centra Beránek o.p.s. 
5.9.3.           Žádost Mysliveckého sdružení BOR
5.9.4.           Žádosti spolků
5.10.        Obnova strojového parku obce – nákup repasované multicary
5.11.        Určení pozemků v místních částech pro náhradní výsadbu
5.12.        Informace
5.12.1.     Prodejna Rozběřice - výpověď z nájemní smlouvy
5.12.2.     Informace o stavu investičních akcí obce
5.12.2.1.   Projekt ČOV a kanalizace
5.12.2.2.   Investiční komise – příprava zadávacích podmínek pro projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (Lípa, Bříza, Chlum)
5.12.2.3.   Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice v Rozběřicích
5.12.2.4.   Chodníky
5.12.3.     Z valné hromady mikroregionu
5.13.Rozpočtové opatření
6.      Závěr
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 290/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 12. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 290/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi MVDr. Michal Novák a p. Jan Martínek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 291/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 12. 2009 návrhovou komisi ve složení MVDr. Michal Novák a p. Jan Martínek.
Hlasování o usnesení č. 291/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jaroslav Došel a Ing. Pavel Šandera.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 292/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 12. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a Ing. Pavla Šanderu.
Hlasování o usnesení č. 292/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
3) Námitky k minulému zápisu
Nebyly vzneseny žádné námitky – zápis je schválený.
 
4) Připomínky a podněty občanů
 
 • Stížnost na hluk z komunikace I/35
K stížnosti manželů Mecerodových na hluk ze silnice I/35 zjistila starostka, že je možné se v této věci obrátit na Krajskou hygienickou stanici, studii je možné zadat ve Zdravotním ústavu v Pardubicích, měření probíhá tak, že se na stanovenou dobu umístí měřící body a probíhá měření vnějších hlukových hladin. Existuje ještě měření vnitřních hlukových hladin. Cena studie se pohybuje od 50 do 100 tis. Kč na 1 km délky komunikace. V případě zadání zpracování protihlukové studie by bylo vhodné zadat ji nejen pro úsek u Mecerodových, ale i pro místní část Lípa, Rozběřice, Všestary.   
 
Ing. Skořepová: Nás by to tedy stálo cca 500 000 Kč.
starostka: Za Obec by mohla něco sepsat a v tomto duchu i odpověděla.
p. Martínek: Určitě se ještě nevyčerpaly všechny možnosti, jak postupovat.
p. Došel: O tak velké částce není potřeba ani hlasovat.
pí. Zachová: Co zkusit firmu Empla? Osobně s nimi nejednala, ale ví o tom, že něco takového dělají.
starostka: Je potřeba to řešit usnesením?
MVDr. Novák: Za návrhovou komisi si myslí, že ne. Stačí, když paní starostka sepíše dotaz (stížnost) na KHS (Krajská hygienická stanice).
p. Martínek: Nesmí se zapomenout, že už k tomto problému koluje po Obci petice.
 
 • Podnět občanů místní části Chlum
mísení směsi krmiv ZD na Chlumu v blízkosti obydlí
 
p. Veselý: Žádáme o nápravu, když už se nikdo z Obce nezúčastnil jednání s KHS.
p. Martínek: Za Obec jsem tam měl být já, ale bohužel jsem na to zapomněl. Ještě dodatečně se omlouvám.
starostka: Přišel zápis z místního šetření, které vedl stavební úřad. Z něj vyplývá, že do měsíce má dát zemědělské družstvo a KHS zprávu. Obec bude o průběhu řízení informována
Ing. Skořepová: Míchají směs na prodej, nebo jen pro sebe? Kdy to začalo?
p. Veselý: Směs míchají jen pro sebe a problémy začaly někdy v září. Nejde jen o tuto věc, ale je problém se s nimi na čemkoliv dohodnout.
pí. Zachová: Nedodržuje se tam noční klid a i prašnost je veliká. Hluk je slyšet i při zavřených oknech. Nechceme zamezit provozu ZD, ale chceme zachovat alespoň noční klid.
p. Martínek: Bydlíme na vesnici a provoz ZD k tomu patří. Pří sklizni mrkve jsme se též nevyspali a bláto bylo všude.
MVDr. Novák: Změnili postup výroby krmných směsí a není tam možnost připravit si krmivo do zásoby.
Mgr. Beránková: Proč to nemíchají jinde? Postavili si nové kravíny dál od obce, ale míchají to v tom, který je u obce?
p. Beránek: Něco jiného je, když se práce dělají sezónně (sklizeň mrkve) a něco jiného je, když to dělají každý den.
Ing. Šandera: Když nejde odstranit příčina, tak se musí odstranit následky. Holt ZD na odhlučnění bude muset něco dát, jinak to nejde.
Ing. Skořepová: Obec bude v jednáních nápomocna. Jednání se bude Obec účastnit
p. Beránek: O to nám v podstatě hlavně šlo.
předsedající: V tuto chvíli běží správní řízení, které vede stavební úřad a Obec mu do něj nemůže zasahovat, ani nařizovat, kdo se ho má účastnit. Stejně jako vy, musíme v tuto chvíli počkat na závěry řízení.
starostka: Jsou některé věci, kde Obec nemá takové pravomoci. Obci to nepřísluší. Není ovšem důvod občanům nepomoci.
Ing. Šandera: Zřejmě by bylo dobré vyvolat jednání se ZD ze strany Obce, aby to dostalo nějakou váhu.
p. Štefanka: Pojďme tedy ustavit komisi a vyvolat jednání.
 
Komise byla ustavena ve složení: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, MVDr. Novák, p. Beránek.
 
pí. Zachová: Ještě by měla připomínku k dodržování rychlosti v obci Chlum.
starostka: Budeme mít jednání s panem Blažkem z Policie ČR, který rozhoduje o rozmístění značek.
p. Martínek: Osazení značkami samo o sobě nic neřeší.
p. Zvěřina: Problém je v přístupu lidí. Pokud někdo nechce něco dodržovat, tak to nedělá.
 
 • Stížnost na volný pohyb psů po vsi
Ing. Skořepová: Přednáší podnět občanů. Více by o tom měl říci p. Martínek.
p. Martínek: O pohybu psů je přijata veřejná vyhláška. Odchyt stojí 500,- Kč. Je ovšem potřeba to některým lidem připomínat, což pravidelně činí. V posledním měsíci až dvou se situace výrazně zlepšila
Ing. Skořepová: Problém tedy bude řešit p. Martínek. Ona mu řekne, o koho se jedná.
 
        5. Různé
 
   5.1. Zpráva finančního výboru - kontrola hospodaření obce
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel:  Ing. Božena Skořepová – předsedkyně finančního výboru
 
Obsah:  viz zápis z jednání finančního výboru- Zápis FV 2-Všestary
 
Mgr. Beránková: Není to úplně pravda. Jsou slučovány třídy na výuku plavání.
starostka: Podle vykázaných čísel je někde opravdu počet žáků na hodině jen 3. Na 800,- Kč to potom musí doplácet Obec.
Mgr. Beránková: Na soutěži v plavání se naši žáci umístili na třetím místě mezi mnohem většími školami a to i díky tomu, že máme bazén u školy.
starostka: Potom by zřejmě stálo za to, udělat hodiny plavání jen pro děti, které o to mají zájem a ostatní, ať si hrají třeba vybíjenou.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 293/2009: ZO bere na vědomí zápis FV o kontrolní činnosti hospodaření obce ze dne 14.12.2009 a ukládá KV obce Všestary prověřit platnost a naplňování obecních vyhlášek a směrnic, dále ukládá starostce jednat se zástupci Základní školy a mateřské školy Všestary o změnách v systému plavání žáků školy v místním bazénu za účelem efektivnějšího využití příspěvku obce na plavecké hodiny.
Hlasování o usnesení č. 293/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
     5.2. Příprava rozpočtu obce na rok 2010
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S ohledem na blížící se konec roku 2009 a reálně a do důsledků finančním výborem postavený rozpočet pro rok 2009 navrhuji, aby finanční výbor byl pověřen přípravou rozpočtu obce na rok 2010. 
 
Ing. Skořepová: Musí se proti tomu ohradit. Finanční výbor nemá ve své náplni připravovat rozpočet obce. FV může napomáhat v součinnosti s někým. Rozpočet musí dělat účetní a potom to FV prověřuje. FV kontroluje plnění rozpočtu, tak si ho nebude sám dělat.
p. Štefanka: Souhlasí s Ing. Skořepovou a byl by rád, kdyby u to byl i místostarosta.
předsedající: Určitě se toho nezříká. Stejně to tak probíhalo i loňském roce.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 294/2009: ZO pověřuje účetní obce a místostarostu za spolupráce s finančním výborem přípravou a sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Hlasování o usnesení č. 294/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
    5.3   Smlouva o zřízení věcného břemene (Telefónica O2) – k.ú. Lípa
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Dne 26.05.2006 uzavřela obec smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění v jakém je nyní smlouva o zřízení věcného břemene předkládána. Obec je vázána svým předchozím projevem vůle a proto nezbývá než navrhovat níže uvedené usnesení. 
 
Příloha: smlouva o zřízení věcného břemene s Telefónicou O2
 
Ing. Skořepová: U smluv o věcném břemenu by doplnila alespoň nějakou minimální částku. Není možné, aby se alespoň nepokryly náklady na fakturu. Zřízení věcného břemene je obchodní akt.
p. Štefanka: Souhlasí s Ing. Skořepovou. To se musí změnit.
starostka: Tady není co řešit, jen je na to potřeba přijmout usnesení .
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 295/2009: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefónicou O2 Czech Republic a.s. IČ: 601 93 336 jako oprávněným z věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 295/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 296/2009: ZO schvaluje jako minimální jednorázovou částku pro zřízení věcných břemen ve výši 2.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 296/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
     5.4   Návrh nájemní smlouvy na pozemky se Zemědělským družstvem Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 19.11.2009 (usnesení 265/2009) vyhlásila obec záměr na pronájem zemědělských pozemků. Přihlásilo se pouze Zemědělské družstvo Všestary. S ohledem na tuto skutečnost navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo níže uvedené usnesení.
 
příloha : Nájemní smlouva se Zemědělským družstvem Všestary
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 297/2009: ZO schvaluje Nájemní smlouvu se Zemědělským družstvem Všestary IČ: 00124087 jako nájemcem v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 297/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
    5.5   Návrh nájemní smlouvy na pozemky s Českou republikou (Policie ČR)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
  
Obsah: Na záměr obce pronajmout pozemek p.č. 522/2 o výměře 136 m2 v katastrálním území Rosnice, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 266/2009, se přihlásil jediný zájemce (Krajské ředitelství Policie České republiky)
 
Příloha: Nájemní smlouva s PČR
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 298/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Východočeského kraje, IČ: 75151545 na pozemek p.č. 522/2 o výměře 136 m2 v katastrálním území Rosnice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 298/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
     5.6 Návrh nájemní smlouvy na pozemky Královéhradecký kraj (Pronájem pozemků pro projekt Archeopark)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na záměr obce pronajmout pozemky v katastrálním území Všestary za účelem provozování Archeoparku a zajištění jeho dostupnosti po veřejně přístupné komunikaci, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 274/2009, se jako zájemce přihlásil Královéhradecký kraj, který předložil návrh nájemní smlouvy na pozemek pro provozování archeoparku a návrh nájemní smlouvy na pozemky pod veřejnou přístupovou komunikací
 
Příloha:           Nájem pozemků_ Archeopark_ OBEC VŠESTARY-KHK
                        Nájem pozemků _komunikace Hřbitovní_ OBEC VŠESTARY-KHK
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 299/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu s Královéhradeckým krajem, IČ: 70889546 na pozemek p.č. 316/13 v katastrálním území Všestary s nájemným 1 Kč/rok a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 299/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 300/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu s Královéhradeckým krajem, IČ: 70889546 na pozemky p.č. 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 422/1, 316/17, 316/18, 343/4, 343/5, 344/2, 347/3, 427 a 431 v katastrálním území Všestary s nájemným 1 Kč/rok a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 300/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
    5.7 Změna č. 2 územního plánu obce
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2009 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Ve vazbě na usnesení ZO č. 288/2009 a 289/2009 proběhla ve věci dokončení změny č.2 ÚPO nejprve jednání vyjednávacího týmu s Ing. Capouškem. S ním byl předjednán návrh Smlouvy o společném postupu, který je předkládán zastupitelům k diskusi. Po přijetí smlouvy se Ing. Capoušek zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by znemožnilo úspěšně získat stavební povolení a současně nebude bránit Královéhradeckému kraji v jeho projektu Archeoparku. Ve smlouvě protistrana navrhuje připojit rozpracovanou studii zástavby, která má být teprve dopracována, tedy je dokumentem neurčitým, proto zřejmě není vhodné tento požadavek akceptovat.
Rovněž proběhla i jednání u pořizovatele změny (MMHK) a na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu KHK, kde byl dohodnut další postup pro dokončení změny č.2 ÚPO. MMHK vyhotovil důvodovou zprávu a vyhodnocení zastavitelnosti ploch v k.ú. Všestary, které budou podkladem pro souhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF. 
 
příloha:           Smlouva o společném postupu _4
 
starostka: Nejprve se má jednat o změně územního plánu.
Ing. Skořepová: Je zásadně proti, aby rozpracovaná studie byla součástí smlouvy.
p. Štefanka: Je tedy ve smlouvě něco, co překračuje mantinely, které byly předloženy?
Ing. Skořepová: Ano, je tam přesně navíc ta rozpracovaná studie.
Ing. Prix: Také si myslí, že by to tam nemělo být.
předsedající: Další změny tam psal arch. Červený.
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana: Pokud se vyhodí ty změny, tak to půjde schválit a jsou to ty věci, na kterých se vyjednávací tým domluvil.
Ing. Prokešová: Většina doplněných věcí duplikuje body už jednou ve smlouvě obsažené.
Ing. Skořepová: Uvědomme si, že my nejsme odborníci na inženýrig. A když je tu dnes máme, tak je nechme, ať nám poradí.
p. Štefanka: Co je nad rámec smlouvy, která byla dojednaná, tak vyškrtněme a není co řešit
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 301/2009: ZO schvaluje Smlouvu o společném postupu při změně územního plánu v kat. území Všestary a stavebním řízení na stavbu „Rekonstrukce komunikace Hřbitovní – Všestary“ a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 301/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
v 20:55 vyhlášena přestávka do 21:10
 
    5.8  Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Schválení faktur
 
Rada obce projednala a doporučuje schválit:           
 • PROIS a.s. HK IČ: 25943022 – ve výši 368.900,- Kč podle smlouvy o dílo č. 05/03/2009 na zpracování PD ke stavebnímu povolení ČOV a kanalizace za dílčí plnění dle článku V. (30% ze smluvní ceny po předání dokumentace)
 • Petr Šandera Všestary IČ: 43488935 – ve výši 172.116,- Kč za výměnu kabelu – hřbitov Lípa
 • Vodizol, s.r.o., IČ : 259 29 828, – ve výši 232.237 Kč za podřezání ZŠ.
 • Jaroslav Došel - Zámečnictví Všestary IČ: 10468510 - ve výši 58.038,68 Kč za výrobu a montáž zábradlí mostku přes Melounku ve Všestarech
 • DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280 – 31.034,50 Kč (za rozhlas, ukazatel rychlosti, komunální techniku,pojištění)
 • BCW – group s.r.o., IČ: 27496775 (přístavba hasičské zbrojnice 437.519 + 13.906 = vícepráce tj. celkem 451.425,- Kč)
 • Obec Mžany, IČ: 00269174 ve výši 37.000,- Kč (hasičská stříkačka) 
 • Tomi Racing 2000 spol. s r.o., IČ: 25947435 – 49.758,53 Kč oprava VW Transporter JSDHO Rozběřice
 • GON Hradec Králové a.s., IČ: 25275666 – 23.681,- Kč (geometrické plány chodníky)
p. Štefanka: Říkali jsme, že drobné práce budeme dávat podnikatelův v Obci, není si jist, zda v případě opravy VW Transporter byli osloveni i místní podnikatelé.
starostka: Při výběru mělo JSDHO Rozběřice volnou ruku.
Ing. Skořepová: Ráda by upozornila na správné vyplnění faktur.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 302/2009: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: PROIS a.s. , IČ: 25943022 – ve výši 368.900,- Kč, Petr Šandera Všestary IČ: 43488935- ve výši 172.116,- Kč, Vodizol, s.r.o., IČ : 259 29 828, – ve výši 232.237,-  Kč,Jaroslav Došel - Zámečnictví Všestary IČ: 10468510 - ve výši 58.038,68 Kč,DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280 – ve výši 31.034,50 Kč, BCW-group spol. s r.o. , IČ: 27496775 – ve výši 437.519 + 13.906 = vícepráce tj. celkem 451.425,- Kč), Obec Mžany, IČ: 00269174 – ve výši 37.000,- Kč, Tomi Racing 2000 spol. s r.o., IČ: 25947435 – 49.758,53 Kč, GON Hradec Králové a.s., IČ: 25275666 – ve výši 23.681 (geometrické plány chodníky).
Hlasování o usnesení č. 302/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
     5.9  Všestarské neziskovky
 
      5.9.1          Přehled nároků a plnění příspěvků

Stav k 16.12.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
čerpání - vyplaceno
vyplaceno
zbývá k čerpání
organizace
roční limit
 
 
 
 
 
 
 
celkem
 
SDH Bříza
15 447
4 000
1 000
928
3 500
5 100
919
 
15 447
0
SDH Chlum
18 640
2 945
2 681
3 919
2 264
4 827
2 004
 
18 640
0
SDH Lípa
11 456
3 000
8 444
 
 
 
 
 
11 444
12
SDH Rosnice
15 447
3 000
2 007
5 663
3 353
 
 
 
14 023
1 424
SDH Rozběřice
15 646
4 162
2 625
4 998
1 223
 
 
 
13 008
2 638
SDH Všestary
15 247
4 000
1 562
2 912
1 641
 
 
 
10 115
5 132
TJ Sokol
35 203
4 500
5 767
1 700
5 000
2 450
477
 
19 417
15 786
Šachový klub Lípa
7 265
1 092
6 173
 
 
 
 
 
7 265
0
Zahrádkáři
15 646
 
 
 
 
 
 
 
0
15 646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0

       5.9.2    Žádost Mateřského centra Beránek o.s. o zařazení do programu všestarských spolků
starostka: Informovala o podané žádosti Mateřského centra Beránek o finanční podporu.
 
       5.9.3    Žádost Mysliveckého sdružení BOR o zařazení do programu všestarských spolků
 
p. Macháček: Otázka je taková, zda se v rozpočtu najdou peníze.
p. Dvořák: Měly to být ty příspěvky pro obyvatele našich obcí.
Ing. Šandera: Pokud se neplete, tak se to jmenuje Všestarské neziskovky. Potom by se mohlo přispívat spolkům v celém okrese, protože tam náš občan je v nějakém spolku.
 
       5.9.4    Žádosti spolků
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Žádosti o příspěvky
 
žádosti o příspěvky z kapitoly „Příspěvky všestarským neziskovkám“
 • TJ Sokol Všestary – 2.769,- Kč na florbalový turnaj
 • SDH Všestary – 1.641,- Kč na adventní trh
 • SDH Všestary – 3.750,- Kč na vycházkovou dívčí uniformu
 • SDH Rozběřice – 2.235,- Kč na den otevřených dveří hrubé stavby hasičské zbrojnice
 • SDH Rosnice - 3.503,- Kč (bruslení 2.400,- + 1.103,- světla na vánoční strom)
 • AFK Probluz – v roce 2008 uhrazeno 13.500,- Kč (za 27 členů, nyní žádají za 25 členů, což by bylo 12.500,- Kč podle stejného klíče tj. 500,- Kč x 25 členů) 
Ing. Šandera: Není přeci možné dávat větší příspěvky cizím spolkům, než vlastním.
p. Štefanka: Je potřeba jim dát vědět, že příště příspěvek nedostanou.
Ing. Skořepová: Pokud vychází pro naše neziskovky na děti příspěvek menší než 330,- Kč, tak není důvod dávat více. Poslala by jim dopis, že příští rok nedostanou nic.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 303/2009: ZO schvaluje příspěvky pro TJ Sokol Všestary – 2.769,- Kč na florbalový turnaj, SDH Všestary – 1.641,- Kč na adventní trh, SDH Všestary – 3.750,- Kč na vycházkovou dívčí uniformu, SDH Rozběřice – 2.235,- Kč na den otevřených dveří, SDH Rosnice 3.503,- Kč na bruslení a světla na vánoční strom.
Hlasování o usnesení č. 303/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 304/2009: ZO schvaluje příspěvek pro AFK Probluz – 7.500,- Kč na sportovní činnost klubu.
Hlasování o usnesení č. 304/2009: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
       5.10  Obnova strojového parku obce
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: V průběhu roku 2008 a roku 2009 bylo vynaloženo na opravu multikáry 50.356,- Kč. Multikáru je nutné připravit na technickou kontrolu a odhadovaný náklad opravy činí cca 50.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že je možné zakoupit multikáru repasovanou, kdy záruka na prorezavění karoserie je poskytována na 24 měsíců a na vozidlo 9 měsíců, je třeba zvážit, zda nezakoupit vozidlo po generální opravě.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 305/2009: ZO schvaluje pořízení repasovaného vozidla Multicar v předpokládané ceně 250.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 305/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
          5.11 Určení pozemků pro náhradní výsadbu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Obecní úřad vydává rozhodnutí, kterým se povoluje kácení stromů. Zároveň v rozhodnutí je možné nařídit náhradní výsadbu. Náhradní výsadba může být nařízena pouze na pozemcích obce, a proto by bylo vhodné tyto pozemky v jednotlivých místních částech určit, aby náhradní výsadba mohla být tímto způsobem nařizována.
 
Každý ze zastupitelů podá do příštího zasedání návrh umístění náhradní výsadby v místních částech.
 
p. Vecek: Za každý pokácený strom se má vysadit nový strom.
starostka: Nevěděla, kam má nařídit výsadbu. V rozhodnutí o pokácení, má právo nařídit náhradní výsadbu, proto potřebuje vědět, kam by to bylo vhodné. Zastupitelé nechť v jednotlivých místních částech vytipují vhodné obecní pozemky.
Ing. Šandera: Dnes k tomuto bodu nepřineseme nic, proto by pokračoval.
 
        5.12        Informace
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
       5.12.1  Prodejna Rozběřice
Obsah : Paní Srdínková podala 30.11.2009 výpověď z nájemní smlouvy, výpovědní lhůta je tříměsíční a začala běžet 1.12.2009, nájemní smlouva skončí 28.2.2010.
 
p. Petr Šandera: Zda by nestálo za to, nabídnout to nějaké větší společnosti, třeba jako je třeba Hruška.
p. Martínek: Jde o to, zda tam mají být dále potraviny. O uvedenou provozovnu by měla zájem pí. Gólová.
Ing. Šandera: Obec by měla již dnes vypsat záměr, aby bylo jasné, zda je o to zájem.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 306/2009: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem objektu prodejny v Rozběřicích. Uchazeč sdělí podnikatelský záměr a nabízené nájemné s počátkem nejdříve od 1.3.2010.
Hlasování o usnesení č. 306/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
        5.12.2. Informace o stavu investičních akcí obce
 
        5.12.2.1. Projekt ČOV a kanalizace
Obsah:
 • Bylo zahájeno územní řízení na kanalizaci pro obce Všestary, Rozběřice a Rosnice
 • Projednávání změny Plánu rozvoje vodovodu a kanalizaci území Královéhradeckého kraje (PRVKÚKK) pro tyto obce má již všechna kladná vyjádření vč. souhlasu MŽP. Výborem pro životní prostředí bylo 9.11.09 projednáno a doporučeno ke schválení radou kraje (18.11.09) a schváleno krajským zastupitelstvem 3.12.09). Soulad projektu s PRVKÚKK je jednou z podmínek pro úspěšnou žádost o dotaci.
 • Odkanalizování obcí Bříza, Chlum a Lípa je z hlediska územního plánování řešeno nejprve změnou č. 5 ÚPO, jejíž návrh byl zveřejněn a který byl veřejně projednán ve čtvrtek 3. prosince 2009 na MMHK. Výtlak z místních částí Chlum a Lípa na ČOV ve Všestarech bude veden vlevo od komunikace I/35 (ve směru z Lípy do HK) 
       5.12.2.2. Investiční komise – příprava zadávacích podmínek pro projektovou dokumentaci
 
Obsah: Navrhuji, aby zastupitelstvo obce pověřilo investiční komisi přípravou zadávacích podmínek pro projektovou dokumentaci pro územní řízení (Lípa, Bříza, Chlum) a zároveň navrhuji, aby investiční komise obeslala firmy, které již byly dříve pro místní části (Všestary, Rosnice, Rozběřice) osloveny.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 307/2009: ZO pověřuje investiční komisi vypracováním zadání pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace k územnímu řízení na kanalizaci pro místní části Lípa, Bříza, Chlum a vypsání výběrového řízení.
Hlasování o usnesení č. 307/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
starostka: V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého je potřeba, aby zastupitelstvo schválilo podání žádosti. Podmínkám současné výzvy vyhovuje nejlépe oprava hřbitovního domku ve Všestarech.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 308/2009: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na opravu hřbitovního domku ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 308/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
Ing. Šandera oznámil rezignaci na členství v investiční komisi  z důvodu časového zaneprázdnění.
 
Ostatní body jednání byly přesunuty na další zasedání.
 
6) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 22:45 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Jaroslav Došel                                 ..............................................                          
                      
 
                      Ing. Pavel Šandera                           ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                  
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – prezenční listina                                  
č. 2 – přijatá usnesení 
č. 3 - Zápis FV 2-Všestary
č. 4 - smlouva o zřízení věcného břemene s Telefónicou O2
č. 5 - Nájemní smlouva se Zemědělským družstvem Všestary
č. 6 - Nájemní smlouva s PČR
č. 7 - Nájem pozemků_ Archeopark_ OBEC VŠESTARY-KHK
č. 8 - Nájem pozemků _komunikace Hřbitovní_ OBEC VŠESTARY-KHK
č. 9 - Smlouva o společném postupu _4
 
                      

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018