Zápis ze zasedání zastupitelstva

 Místo konání:  hostinec v místní části Lípa
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing.Božena Skořepová.

Omluveni: Josef Mareš,
Za OV: Václavík Josef
Příloha č. 1: Prezenční listina
 
Zahájeno: 18:10 hod
 
Zahájení a schválení programu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 13 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
1.  Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Připomínky a podněty občanů
7.      Různé
7.1.       Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení
7.2.       Zpráva finančního výboru
7.3.       Záměr pronájmu pozemků
7.4.       Žádost o odkoupení části pozemku
7.5.       Schválení faktur
7.6.       Smlouva na zimní údržbu
7.7.       Rozpočtové provizorium
7.8.       Všestarské spolky
7.9.       Příprava projektu Archeopark
7.10.   Radar z mikroregionu
7.11.   Informace o odbočovacích pruzích
7.12.   Informace o stavu investičních akcí
7.12.1.       Podřezání základní školy
7.12.2.       Projekt kanalizace
7.12.3.       Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice v Rozběřicích
7.12.4.       Přípojka elektro – hřbitov Chlum
7.12.5.       Zateplení ZŠ a zateplení MŠ
7.12.6.       Další
8.      Závěr
 
p.Martínek – navrhuje do bodu různé 7.13. pohřebné pro občany našich obcí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 259/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.11.2009 
Hlasování o usnesení č.259/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
2. Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byla určena paní Monika Kutálková.
 
3. Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi p. Ing.Pavel Šandera a p.Josef Macháček.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 260/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.11.2009 návrhovou komisi ve složení Ing.Pavel Šandera a p.Josef Macháček.
Hlasování o usnesení č. 260/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
4.  Námitky k minulému zápisu
    Ing.Derner má připomínku ke lhůtě ověření minulého zápisu, které trvalo přes týden. Zápis nemůže být bez ověření zveřejněn. Žádá ověřovatele zápisu, aby zápis ze ZO byl ověřován bez zbytečného prodlení.
 
5. Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Božena Skořepová a p. Josef Štefanka.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 261/2009 : ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.11.2009  jako ověřovatele zápisu p. Ing.Skořepová Božena a p.Josef Štefanka.
Hlasování o usnesení č. 261/2009: pro 13, proti 0., zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
6. Připomínky a podněty občanů
 • Paní Libuše Mecerodová a pan Petr Mecerod podali stížnost na hluk a žádají zastupitelstvo obce o zadání vypracování protihlukové studie. Zároveň s tímto podnětem je zastupitelstvu již známo, že z iniciativy občanů byla sepsána petice, která má dva body, a to zbudování odbočovacích pruhů na silnici 1. třídy I/35 a snížení hlučnosti u I/35.
 
- Ing.Skořepová – dotaz na petici ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci
 č..35 (Jičín - Hradec Králové) a snížení hlučnosti dopravy.
- p.Stříhavková – kanalizace v Rozběřicích / bude řešeno v bodě 7.12.
- p.Vecek – žádost občanů o novou vývěsní tabuli v obci
- p. Štefanka – žádost o vývěsní tabuli na Lípě u státní silnice
- p. Gabriel – navrhuje u odbočky do Všestar dvojitou plnou čáru 
- p. Macháček – dotaz na možnost připojení vánočního osvětlení v obci Rosnice a Bříza na VO
 
 
7. Různé
 
7.1.     Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009 
Předkladatel: Petr Gabriel – předseda kontrolního výboru
Obsah: Kontrola usnesení
 
- 065/07 – prověřit majetkové vztahy kolem areálu Sokolovny
              - zaměřena hranice pozemku mezi p. Hnízdem a Sokolovnou
              - Ing.Šandera navrhuje, aby bylo jednáno s p. Novákem o prodeji pozemku
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.262/2009: ZO pověřuje vedení obce vyvolat jednání s p. Novákem o odkupu pozemku kolem brouzdaliště a jednáním se Zemědělským družstvem Všestary o směně jejich pozemku č. 240 za některý z vhodných jiných pozemků ve vlastnictví obce.
Hlasování o usnesení č. 262/2009: pro  13, proti 0, zdržel se hlasování 0 -   bylo schváleno 
 
Ing.Šandera – navrhuje zasedání investiční komise
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
Návrh usnesení č.263/2009: ZO ukládá investiční komisi, aby se sešla za účelem jednání o sportovním areálu Všestary o nově předkládaných hranicích za účasti zástupců ZŠ Všestary a TJ Sokol.  
 
Hlasování o usnesení č. 263/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
- 176/07 – dotaz na Ing.Nováka v jakém stavu je záplavová studie
- 187/07 – splněno
- 186/08 – opatření, aby nestékala voda k čp. 6 na Lípě 
              - jednáno s SÚS ( vyčištění krajnice a obnova příkopu) – splněno
- 125/09- splněno
- 130/09 – informační cedule – úkol trvá – předložit cenové nabídky od 2 firem
- 136/09 – úkol trvá
- 185/09 – fotovoltaická elektrárna – nikdo se nepřihlásil
- 187/09 – zvonička bude na obecním pozemku, návrh umístění do MŠ Chlum
- 188/09 – příští týden jednání
- 233/09 – dům čp. 54 ve Bříze není bytový dům
 
 
     7.2. Daň z nemovitosti – navýšení koeficientu
 Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009
 Předkladatel: JUDr.Zuzana Zlatohlávková
                    
    Obsah: Obce mají možnost zvýšitkoeficient k dani z nemovitosti, navrhuji zastupitelstvu, aby pro zvýšení koeficientu nehlasovali a nezatěžovali v současném krizovém období naše občany zvýšením této daně
 
              - Ing. Skořepová – upozorňuje, že k mírnému navýšení daně z nemovitosti dojde ze zákona
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
Návrh usnesení č. 264/2009: ZO schvaluje navýšení koeficientu daně z nemovitosti.
 
Hlasování o usnesení č.264/2009: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno
 
 
7.3.     Záměr pronájmu pozemků
 
            7.3.1. Vyhlášení záměru pronájmu zemědělských pozemků
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o obcích je obec povinna zveřejnit záměr pronajmout majetek, tj. i zemědělské pozemky (dříve pronajaté Zemědělskému družstvu Všestary), které jsou níže uvedeny v návrhu usnesení.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 265/2009: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem zemědělských pozemků o celkové výměře 24,2156 ha:
 

Seznam pronajímaných zemědělských pozemků
Obec Všestary , 50312 Všestary
Obec
číslo listu vlastnictví
označení pozemku
kultura
celková výměra (ha)
podíl vlast.
příslušná výměra (ha)
Bříza u Všestar
LV 10001
KN 189
ostatní plocha
0,0396
1/1
0,0396
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 189/2
 
0,0579
1/1
0,0579
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 256/1
 
0,2691
1/1
0,2691
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 256/2
 
0,4266
1/1
0,4266
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 262
 
0,3733
1/1
0,3733
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 153/3
 
0,0102
1/1
0,0102
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 161
 
1,2045
1/1
1,2045
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 184/3
 
0,0213
1/1
0,0213
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 201/1
 
0,2928
1/1
0,2928
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 201/30
 
0,7881
1/1
0,7881
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 230/1
 
0,0132
1/1
0,0132
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 245/10
 
0,0180
1/1
0,0180
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 337/2
 
0,0632
1/1
0,0632
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 342
 
0,0727
1/1
0,0727
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 343/1
 
0,1498
1/1
0,1498
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 346/1
 
0,2239
1/1
0,2239
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 197
 
0,5787
1/1
0,5787
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 255/1
trvalý travní porost
0,0128
1/1
0,0128
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 255/2
orná půda
0,0332
1/1
0,0332
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 447/1
 
0,0392
1/1
0,0392
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 447/2
 
0,0129
1/1
0,0129
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 453
 
0,0133
1/1
0,0133
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 529
 
0,3115
1/1
0,3115
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 532
 
0,3938
1/1
0,3938
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 534
ostatní plocha
0,2152
1/1
0,2152
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 534
 
0,0084
1/1
0,0084
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 535
 
0,0432
1/1
0,0432
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 536
 
0,8447
1/1
0,8447
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 536
ostatní plocha
0,1897
1/1
0,1897
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 538
ostatní plocha
0,1486
1/1
0,1486
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 538
 
0,3833
1/1
0,3833
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 539
 
0,1388
1/1
0,1388
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 540
 
0,4538
1/1
0,4538
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 540
ostatní plocha
0,3310
1/1
0,3310
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 541
 
0,7430
1/1
0,7430
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 543
 
0,1144
1/1
0,1144
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 551
 
0,4144
1/1
0,4144
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 552
 
0,4342
1/1
0,4342
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 554/1
 
0,3571
1/1
0,3571
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 554/2
 
0,0345
1/1
0,0345
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 555
 
0,2313
1/1
0,2313
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 559/1
 
0,4115
1/1
0,4115
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 559/2
 
0,0910
1/1
0,0910
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 560
 
0,3615
1/1
0,3615
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 562
 
0,2461
1/1
0,2461
Rozběřice
LV 10001
KN 38/3
ostatní plocha
0,0378
1/1
0,0378
Rozběřice
LV 10001
PK 160/1
 
0,8033
1/1
0,8033
Rozběřice
LV 10001
PK 162
 
0,5150
1/1
0,5150
Rozběřice
LV 10001
PK 166
 
3,8207
1/1
3,8207
Rozběřice
LV 10001
KN 315
ostatní plocha
0,1778
1/1
0,1778
Rozběřice
LV 10001
KN 317
ostatní plocha
0,0378
1/1
0,0378
Rozběřice
LV 10001
KN 318/1
ostatní plocha
0,0451
1/1
0,0451
Rozběřice
LV 10001
PK 318/1
 
0,1011
1/1
0,1011
Rozběřice
LV 10001
PK 325/1
 
0,0670
1/1
0,0670
Rozběřice
LV 10001
KN 328
ostatní plocha
0,0392
1/1
0,0392
Rozběřice
LV 10001
PK 329
 
0,1381
1/1
0,1381
Rozběřice
LV 10001
PK 338
 
0,1249
1/1
0,1249
Rozběřice
LV 10001
PK 341
 
0,4402
1/1
0,4402
Všestary
LV 10001
KN 106/2
ostatní plocha
0,1381
1/1
0,1381
Všestary
LV 10001
KN 135/5
orná půda
0,0150
1/1
0,0150
Všestary
LV 10001
KN 145/1
trvalý travní porost
0,3332
1/1
0,3332
Všestary
LV 10001
PK 146/1
 
0,2431
1/1
0,2431
Všestary
LV 10001
PK 172
 
1,1728
1/1
1,1728
Všestary
LV 10001
PK 173/1
 
0,6641
1/1
0,6641
Všestary
LV 10001
PK 173/2
 
0,2552
1/1
0,2552
Všestary
LV 10001
PK 176/1
 
1,5136
1/1
1,5136
Všestary
LV 10001
PK 186/1
 
0,1807
1/1
0,1807
Všestary
LV 10001
PK 186/2
 
0,1915
1/1
0,1915
Všestary
LV 10001
PK 272
 
0,0899
1/1
0,0899
Všestary
LV 10001
KN 346/2
orná půda
0,6967
1/1
0,6967
Všestary
LV 10001
PK 416
 
0,0170
1/1
0,0170
Všestary
LV 10001
PK 419/1
 
0,2076
1/1
0,2076
Všestary
LV 10001
KN 420
ostatní plocha
0,0363
1/1
0,0363
Všestary
LV 10001
PK 423
 
0,1331
1/1
0,1331
Všestary
LV 10001
PK 427
 
0,2598
1/1
0,2598
Všestary
LV 10001
KN 427
ostatní plocha
0,1046
1/1
0,1046
 
 
 
Výměra celkem
      (ha)
 
24,2156

 
 Hlasování o usnesení č. 265/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
            7.3.2. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku  
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Krajské ředitelství Policie České republiky požádalo o prodloužení nájmu pozemku alespoň o 5 let pod stožárem, stožár je ve vlastnictví Policie ČR, jedná se o  p.p. č. 522/2 o výměře 136 m2 v katastrálním území Rosnice u Všestar, když na tento pozemek byla uzavřena nájemní smlouva již 20.06.2006, smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 14.12.2009, nájemné činilo za rok 100,- Kč a bylo splatné do 5.února běžného kalendářního roku.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.266/2009: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku na dobu určitou .tj. do 31.12.2014, a to p.č. 522/2 o výměře 136 m2 v katastrálním území Rosnice. Požadované nájemné činí 136,- Kč za kalendářní rok.
Hlasování o usnesení č. 266/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
7.4.     Žádost o odkoupení části pozemku
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Pan Holeček podal žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 205/2 v kat.území Všestary, a to v šíři 2 m podél jeho vlastního pozemku p.č. 205/10. Pozemek byl dosud evidován jako majetek Obce Všestary, nyní je evidován jako vlastník Česká republika. Vlastnictví je nutno ověřit na katastrálním úřadu.
 
- pozemek není ve vlastnictví obce , nelze o této žádosti hklasovat
 
 
7.5. Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Schválení faktur
 
Rada obce projednala a doporučuje schválit:
 • PROIS a.s. HK IČ: 25943022 – ve výši 737.800 Kč podle SOD č. 05/03/2009 na zpracování PD ke stavebnímu povolení ČOV a kanalizace za dílčí plnění dle bodu 5 smlouvy (40% ze smluvní ceny po předání dokumentace)
 • Energia Projekt HK, IČ: 47455039 – ve výši 11.531 Kč za projektovou dokumentaci na opravu vytápění prodejny v Rozběřicích
 • Bohemiaprojekt s.r.o., HK, IČ: 609161117 – ve výši 12.733 Kč za výpočet odvodů pro rozhodnutí o vynětí pozemků pod rozšířenou hřbitovní komunikací ze ZPF
 • CEP a.s.,  IČ: 27529576 - ve výši 17.851 Kč za dílčí plnění podle bodu 4.1 mandátní smlouvy z 15.9.2009
 • Josef Máslo – Green servis, IČ: 7304263043 - ve výši 9.877 Kč za rizikové kácení lípy u kostela v místní části Chlum
 
Rada obce neprojednala (bylo doručeno po zasedání RO):
 • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - ve výši 16.961 Kč za údržbu a opravy na veřejném osvětlení a rozhlase (zde jen silová část)
 • UNIWIN Velim, IČ: 66496837 – ve výši 7.524 Kč za dodávku a montáž okna na sociálky budovy ZŠ, nad rámec objednávky byl dodán i venkovní parapet (cena je nižší, než usnesením č. 206/2009 schválených 7.959 Kč)
 • Firma GON Hradec Králové a.s. IČ: 25275666 předložila fakturu na částku 23.681,- Kč za vypracování 3 geometrických plánů (pro chodníky). Zastupitelstvo obce dne 23.4.2009 schválilo usnesením 125/2009 zadání zpracování 8 geometrických plánů (pro chodníky) firmě GON. V průběhu doby bylo zjištěno, že 5 geometrických plánů není třeba zpracovávat. Fakturovaná částka tedy neodpovídá rozsahu sjednaného díla, a proto je faktura předkládána zastupitelstvu k rozhodnutí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 267/2009: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelůPROIS a.s. HK IČ: 25943022 – ve výši 737.800 Kč; Energia Projekt HK, IČ: 47455039 – ve výši 11.531 Kč; Bohemiaprojekt s.r.o., HK, IČ: 609161117 – ve výši 12.733 Kč; CEP a.s.,  IČ: 27529576 - ve výši 17.851 Kč; Josef Máslo – Green servis, IČ: 7304263043 - ve výši 9.877 Kč; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - ve výši 16.96 Kč; UNIWIN, IČ: 66496837 – ve výši 7.524 Kč;.
Hlasování o usnesení č. 267/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
Návrh usnesení č.268/2009: ZO neschvaluje zaplacení faktury v částce 23.681,-Kč za vypracování 3 geometrických plánů pro chodníky a pověřuje vedení obce jednáním s firmou GON Hradec Králové o snížení ceny.
Hlasování o usnesení č.268/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
 
7.6.     Smlouva na zimní údržbu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Se Zemědělským družstvem Všestary byl předběžně projednán rozsah zimní údržby v rozsahu předchozích let a cenu 500,- Kč za hodinu (stejné jako v roce předchozím). Zemědělské družstvo s takovým rozsahem předběžně souhlasí a požaduje předložit návrh smlouvy.
Příloha č.3: Návrh smlouvy na zimní údržbu
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 269/2009: ZO schvaluje předloženou smlouvu se ZD Všestary na provádění zimní údržby a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 269/2009: pro 13 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
7.7.     Rozpočtové provizorium
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  Protože rozpočet obce na běžný rok se schvaluje obvykle na únorovém zasedání zastupitelstva, je třeba pro leden a únor přijmout rozpočtové provizorium, proto předkládám následující návrh usnesení:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 270/2009: ZO schvaluje pro měsíce leden a únor 2010 rozpočtové provizorium, v rámci něhož obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a dále hradí závazky z již uzavřených smluv.
Hlasování o usnesení č. 270/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
7.8.     Všestarské spolky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Žádosti o příspěvky
žádosti o příspěvky z kapitoly „Příspěvky všestarským neziskovkám“
 • TJ Sokol Všestary - žádost o částku 5.000 na částečnou úhradu hudební produkce na taneční zábavě 26.12.2009 a žádost o částku 477 na nákup odborné literatury pro cvičení rodičů s dětmi
 • SDH Lípa – žádost o částku 8.456 Kč na nákup 2 ks. vycházkových uniforem
 • SDH Rozběřice – žádost o částku 8.832 (4.998 Kč na dětský kulturní program při mikulášské nadílce a 1.200 Kč na nadílku pro děti z řad SDH a sousedské posezení 2.625 Kč)
 
Žádosti o příspěvky z kapitoly „příspěvky dětem“
 • SDH Rozběřice – žádost o částku 2.100 Kč (35 dětí do 15-ti let * 60) na mikulášskou nadílku
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 271/2009: ZO schvaluje příspěvky pro TJ Sokol Všestary ve výši 5.000 Kč a 477 Kč, pro SDH Lípa ve výši 8.456 Kč apro SDH Rozběřice ve výši 8.832 Kč, které budou hrazeny z kapitoly „Příspěvky Všestarským neziskovkám“ a příspěvek pro SDH Rozběřice ve výši 2.100 Kč, který bude hrazen z kapitoly „Příspěvky dětem“
Hlasování o usnesení č. 271/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
 • Žádost AFK Probluzoddílu kopané o příspěvek na sportovní vybavení družstva mládeže (z našich obcí je v družstvech 31 dětí. V roce 2008 (23.10.2008 – usnesení č. 217/2008 ) byl poskytnut příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka, což by a při počtu 31 dětí činilo nyní 15.500,- Kč, když AFK vyčísluje, že ročně činí nezbytné náklady 50 tis. Kč + 30 tis. činí náklady na soustředění.
 
- bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva
 
 • V neděli 3. ledna 2010 proběhne od 15 hodin v kostele Nejsv. Trojice ve Všestarech tradiční Tříkrálový koncert, na kterém účinkuje „Hradecké komorní tucteto“ pod vedením Tomáše Bezpalce. V minulých letech obec schválila na pořádání tohoto koncertu částku 5.000 Kč. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na projekt adopce na dálku pro 2 chlapce z Indie.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.272/2009: ZO Všestary schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč na pořádání Tříkrálového koncertu, který se bude konat 3. 1. 2010 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č.272/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
 
7.9.     Příprava projektu Archeopark ve Všestarech
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Dne 13. 10. 2009 proběhl další kontrolní den (viz zápis z KD ze dne 13_10_2009) na přípravě projektu Archeoparku ve Všestarech, jehož investorem a koordinátorem je Královéhradecký kraj. Obec připomínkovala text návrhu Dohody o spolupráci, její konečné znění schválené radou Královéhradeckého kraje dne 16. 11. 2009 je přílohou. Základní informací vyplývající z dohody je, že se obec nebude podílet žádným způsobem na výstavbě ani provozu Archeoparku, a to ani personálně ani finančně. Jediným závazkem obce je zapůjčení pozemků ve vlastnictví obce. Výstavba projektu (bude-li investor úspěšný při žádosti o dotaci) bude hrazena z dotačního programu EU. Proces územního řízení je ve stádiu před nabytím právní moci (má nastat 24.11.2009), následně bude investor žádat o stavební povolení. Další kontrolní den vypsal investor na úterý 24.11.2009 od 8:00.
Protože v osobě nájemce pozemků pro archeopark dojde v případě realizace projektu ke změně a bude uzavřena nová nájemní smlouva (s Královéhradeckým krajem), musí obec pro splnění zákonných povinností přijmout usnesení, kterým vyhlásí záměr pronajmout obecní pozemky včetně pozemků pod přístupovou komunikací, a teprve následně může nájemní smlouvu uzavřít.
 
Součástí realizace celého projektu je jako podmíněná investice oprava hřbitovní komunikace. Obec tak může získat v rámci projektu novou cestu ke hřbitovu a to bez vynaložení úsilí o získání dotace, na koordinaci přípravy a zajištění dozoru stavby. Obec získala pravomocné územní rozhodnutí a souhlas vynětím ze ZPF na pozemcích, na něž se komunikace rozšiřuje, který byl podmínkou pro zahájení stavebního řízení (výpočet ploch pro odnětí ze ZPF a úhrady za odnětí byl zpracován společností Bohemiaprojekt). Dopravním stavebním úřadem bylo zahájeno stavební řízení.
 
Příloha č.4:  DOHODA o spolupráci
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 273/2009: ZO schvaluje „Dohodu o spolupráci“ na projektu Archeopark ve Všestarech, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Hlasování o usnesení č. 273/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 274/2009: ZO schvaluje záměr pronajmout pozemky p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 422/1, 316/17, 316/18, 343/4, 343/5, 344/2, 347/3, 427 a 431 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví LV 10001 pro katastrální území Všestary za účelem provozování Archeoparku a zajištění jeho dostupnosti po veřejně přístupné komunikaci.
Hlasování o usnesení č. 274/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3bylo schváleno
 
Po ukončení hlasování požádal Ing.Šandera o jmenovitý seznam zastupitelů o hlasování, p. starostka u tohoto bodu jednání nebyla přítomna.
 
pro:   9   -   Ing.Derner, Ing.Šandera, Ing.Lučický, p.Gabriel, p.Dvořák, p.Došel, p.Martínek, p.Vecek
                   p.Macháček
proti: 0
zdržel se hlasování: p.Štefanka, Ing.Skořepová, p.Pešek
Projednávání celého bodu a tedy ani hlasování nebyla přítomna JUDr. Zlatohlávková
 
 
 • Při zpracování PD na inženýrské sítě se ukázalo, že část pozemku 316/16 v kat. území Všestary, který je ve vlastnictví paní Renaty Fejfarové, zasahuje do komunikace před školní jídelnou. ZO schválilo usnesením č. 230/2009 pořízení oddělovacího GP. Podle něj bude z parcely č. 316/16 oddělen pozemek č. 316/22 o výměře 74m2 s jehož prodejem obci za cenu 200 Kč/m2 stávající vlastník souhlasí. Paní starostka připravila návrh kupní smlouvy, kterou předkládám zastupitelstvu ke schválení.
Příloha č. 5: Kupní smlouva (pí Fejfarová)
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 277/2009: ZO schvaluje kupní smlouvu na pořízení pozemku p.č. 316/22, v katastrálním území Všestary o výměře 74 m2 za kupní cenu 14.800 Kč a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 277/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 Zastupitelstvo obce již vyslovilo pro potřeby územního řízení v usnesení č. 202/2009 souhlas se záměrem umístění, resp. realizace souboru staveb areálu ARCHEOPRAK VŠESTARY. Ve stavebním řízení je třeba podle § 110 odst. 2 písm a) zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) prokázat k pozemkům vlastnické právo, nebo právo založené smlouvou provést stavbu, nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Protože stavebník v tomto případě nemá k pozemkům vlastnické právo, ani nebude zřízeno věcné břemeno, zbývá jako jediné řešení Smlouva o právu provést stavbu, která nahradí výše uvedený souhlas obce.  
Příloha č. 6: Smlouva o právu provést stavbu.
Koordinační situace C-02
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
Návrh usnesení č. 275/2009: ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu areálu Archeoparku Všestary v přiloženém znění.
 Hlasování o usnesení č.275/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno
 
 
7.10.  Radar z mikroregionu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: Josef Macháček
 
Obsah:
- bylo namontováno a zprovozněno 10 radarů do 10 obcí Mikroregionu ( každá obec dostane 1 radar )
- celková částka 498.915,- Kč ( 1 radar 49.891,- Kč)
- obec bude hradit částku ve výši 23.075,- Kč.
 
p.Macháček – nutno delegovat nejméně 3 zástupce na valnou hromadu Mikroregionu, která se bude konat dne 4.12.2009 v 17,00 hodin v pohostinství „ Pod Rozhlednou“. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.276/2009: ZO deleguje na valnou hromadu Mikroregionu p.starostku JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou, p.místostarostu Ing.Michala Dernera a p. Radka Dvořáka.  
Hlasování o usnesení č. 276/2009: pro 13,  proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
 
7.11.  Informace o odbočovacích pruzích
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Dne 12. 11. 2009 proběhlo jednání za účasti Policie ČR, Krajského úřadu, Ředitelství silnic a dálnic, Obce Všestary, ze které bude proveden zápis se závěrem, že Obec Všestary požádá Ředitelství silnic a dálnic o vypracování studie, která teprve stanoví, zda je silnice dostatečně široká na zřízení odbočovacích pruhů, když nejprve bude nutné, aby Ředitelství silnic a dálnic zajistilo peníze na vypracování této studie. V případě, že silnice není dostatečně široká, tak nechť projektant navrhne způsob řešení. Je i možná situace, že studii by zaplatila obec. Kolik taková studie stojí nebyl ze zúčastněných nikdo schopen říci, a to ani řádově (10 tis. či 100 tis.). S ohledem na přípravu rozpočtu pro rok 2010 jsem již požádala Ředitelství silnic a dálnic o vypracování studie a realizaci stavby. V takovém případě vše hradí ŘSD. 
 
 
7.12.  Informace o stavu investičních akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
 
7.12.1    Podřezání základní školy
·         Odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bylo se zhotovitelem dohodnuto na období podzimních prázdnin (sejmuta a znovu položena dlažba v sociálkách a instalovány sanitární příčky WC kabin, nad rámec smlouvy doplněny obklady do výše WC kabinek). Odstranění vad a nedodělků a převzetí díla schválila za vedení ZŠ zástupkyně ředitele Mgr. Frízlová.
·         V závěrečném vyúčtování byly od smluvní ceny (1.655.887 Kč) odečteny neprovedené práce za elektroinstalaci (dodal p. Ladislav Srdínko) a sleva dohodnutá při předání díla. Celková cena díla účtovaná zhotovitelem (1.615.262 Kč) je tak o 40.625 Kč nižší, než cena smluvní. Práce dalších dodavatelů včetně víceprací na dodávce okna do WC a elektro i zdravotních instalací pro cvičnou kuchyň, které nebyly projektem ani smlouvou řešeny činily 39.533 Kč. Cena za větší rozsah prací tedy nepřekročila původně smluvenou cenu.
 
7.12.2    Projekt kanalizace
·         Bylo zahájeno územní řízení na kanalizaci pro obce Všestary, Rozběřice a Rosnice
·         Odkanalizování obcí Bříza, Chlum a Lípa je z hlediska územního plánování řešeno nejprve změnou č. 5 ÚPO, jejíž návrh byl zveřejněn a který bude veřejně projednán ve čtvrtek 3. prosince 2009 na MMHK. Výtlak z místních částí Chlum a Lípa na ČOV ve Všestarech bude veden vlevo od komunikace I/35 (ve směru z Lípy do HK). Ke změně č.5 ÚPO Všestary zaslali obyvatelé v části Hejcmanka požadavek, aby byli odkanalizováni současně s obcí Rozběřice. Jako jednodušší a levnější řešení se však nabízí připojení Hejcmanky na výtlak z Lípy a Chlumu. Je tedy na rozhodnutí zastupitelstva, zda zahájit samostatně projektovou přípravu pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení na kanalizační řad z Hejcmanky do Rozběřic, který povede v délce cca 250 m nezastavěným územím, nebo zvolit připojení Hejcmanky na výtlak. V případě napojení do Rozběřic jsou pak důležité ekonomické ukazatele (poměr nákladů na počet připojených obyvatel) pro rozhodnutí, zda:
a) tuto část začlenit do žádosti o dotaci, nebo
b)uvažovat s realizací z vlastních zdrojů
 
- p.Stříhavková z Rozběřic přednesla požadavky  občanů na řešení odkanalizování části Hejcmanka do Rozběřic a ZO přijalo usnesení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.278/2009: ZO schvaluje řešení odkanalizování části Hejcmanky na kanalizační řád procházející obcí Rozběřice.
Hlasování o usnesení č.278/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno    
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.279/2009: ZO pověřuje radu obce zadáním projektové dokumentace na odkanalizování části Hejcmanka.
Hlasování o usnesení č.279/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno  
 
 
·         Projednávání změny Plánu rozvoje vodovodu a kanalizaci území Královéhradeckého kraje (PRVKÚKK) pro tyto obce má již všechna kladná vyjádření vč. souhlasu MŽP. Výborem pro životní prostředí bylo 9.11.09 projednáno a doporučeno ke schválení radou kraje (18.11.09) a na závěr následuje schválení krajským zastupitelstvem (3.12.09). Soulad projektu s PRVKÚKK je jednou z podmínek pro úspěšnou žádost o dotaci.
 
 
7.12.3    Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice v Rozběřicích
Byla podepsána smlouva o dílo s firmou BCW Group s.r.o. IČ:27496775. Součástí zadávacího projektu nebylo přemístění telefonního sloupu. Tyto náklady tedy nejdou za dodavatelem díla, ale za obcí, a částka činí 38.396 Kč. Schválení smlouvy až na dnešním zasedání by znamenalo znemožnění dokončit dílo v etapě hrubé stavby do 4.12.2009. Smlouva na přemístění sloupu byla podepsána se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 dne 11.11.2009, realizace přemístění byla přislíbena na den 19.11.2009 a provedena.
 
Foto HZ Rozběřice
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 280/2009: ZO zmocňuje starostku ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo ke sdělení zhotoviteli díla „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Rozběřice“o pokračování v etapě II, nebo k ukončení díla v závislosti na výsledku žádosti o poskytnutí dotace na tuto akci.
Hlasování o usnesení č. 280/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
7.12.4    Přípojka elektro – hřbitov Chlum
Obsah:
Na ČEZ byla podána přihláška nového odběrného místa – správní poplatek činí 8.000,- Kč. Přípojka je hotová, a to včetně opravy zdi tzv. „hřbitovního domku“, do kterého byla osazena skříň, tedy tak, že nebylo nutné budovat nový pilíř. Připojení do distribuční sítě provedl ČEZ 13.11.2009, je osazeno a zapojeno čerpadlo ve studni. 
 
 
7.12.5 Zateplení ZŠ a zateplení MŠ
 
JUDr. Zlatohlávková: Žádost o dotace v případě ZŠ postoupila opět do dalšího posuzování, v případě MŠ tak zatím nenastalo
 
 
7.12.6 Další
 
 • Mostek přes Melounku ve Všestarech – bylo osazeno nové zábradlí a opraven povrch mostku, mostek je tak nyní bezpečnější a¨také širší
 • Odvodnění komunikace v místní části Lípa u č.p.6 a 13 – proběhlo jednání se zástupci SÚS, přislíbili zajištění nápravy
 • Přechod na Lípě – oprava signalizačního zařízení byla zadána, jde o výrobek na objednávku, proto je dodací lhůta cca do 1 měsíce.
 
 
7.13. Pohřebné
Obsah:
 p. Martínek navrhuje vyplácení pohřebného pro občany našich obcí ve výši 5.000,- Kč
 
p.Štefanka dává protinávrh 3.000,- Kč            
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.281/2009: ZO schvaluje vyplácení pohřebného ve výši 3.000,- Kč pro občany s trvalým pobytem v naší obci Všestary a jejich místních částí zařizovateli pohřbu.
Hlasování o usnesení č.281/2009: pro 2, proti 8, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.282/2009: ZO schvaluje vyplácení pohřebného ve výši 5.000,- Kč pro občany s trvalým pobytem v naší obci Všestary a jejich místních částí zařizovateli pohřbu.
Hlasování o usnesení č.282/2009: pro 6, proti 3, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno
 
Po ukončení hlasování požádal p. Martínek o jmenovitý seznam zastupitelů o hlasování.
 
usnesení č. 281/2009:
pro 2     - p.Štefanka, p. Došel
proti 8   - Ing.Lučický, p.Dvořák, Ing.Skořepová, p.Macháček, Ing.Šandera, p.Vecek, p.Gabriel, 
                  p.Martínek
zdržel se hlasování 3 - JUDr.Zlatohlávková, Ing.Derner, p.Pešek,  
 
 
usnesení č.282/2009:
pro  6    – p.Došel, Ing.Derner, JUDr.Zlatohlávková, Ing.Šandera, p.Dvořák, p.Martínek
 
proti 3 – p.Macháček, p. Gabriel, Ing.Lučický
zdržel se hlasování 4 - Ing.Skořepová, p. Vecek, p. Pešek, p.Štefanka
               
 
 
8. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 22,40 hodin 
 
 
Přílohy:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č.2: Usnesení zastupitelestva
Příloha č.3: Návrh smlouvy na zimní údržbu
Příloha č.4: DOHODA o spolupráci
Příloha č. 5: Kupní smlouva (pí Fejfarová)
Příloha č. 6: Smlouva o právu provést stavbu

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018