Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel přítomen do 22:05 (do bodu 7.4.), Radovan Dvořák, Petr Gabriel přítomen od 19:45, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Ing. Martin Lučický, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek.
Za OV:
Zahájeno: 19:30 hod.

 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a
pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen návrh programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
Program jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Připomínky a podněty občanů
7.      Různé
7.1.            Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení
7.2.            Pověření finančního výboru
7.3.            Zpráva investiční komise – výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice Rozběřice
7.4.            Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa pro Telefónicu O2
7.5.            Plánovací smlouva
7.6.            Schválení faktur
7.7.            Pořízení výpočetní techniky
7.8.            Všestarské neziskovky
7.9.            Nařízení starostky o provedení inventarizace
7.10.        Knihovna ve Všestarech
7.11.        Příprava projektu Archeopark
7.12.        Obecní dům Bříza č.p. 54
7.13.        MAS Hradecký venkov o.p.s.
7.14.        Informace
7.14.1.Poděkování od Římskokatolické farnosti Všestary
7.14.2.O přípravách a průběhu investičních akcí obce
7.14.2.1.       ČOV a kanalizace
7.14.2.2.       Zateplení základní školy a mateřské školy ve Všestarech
7.14.2.3.       Všestarské chodníky
7.14.3.Info z mikroregionu
7.14.4.Další
8.      Závěr
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 22. 10. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 237/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Mareš a Ing. Pavel Šandera.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 238/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 22. 10. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 238/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
4) Námitky k minulému zápisu
starostka: Mám tu námitky svoje a jednu námitku, kterou písemně poslala Ing. B. Skořepová. V usnesení č. 223/2009 je uvedena chybná výměra. Usnesení se může nahradit kupní smlouvou, která je na pořadu jednání v bodě 7.1.
 
Směna pozemku na Lípě – pí. Němečková č. 224/2009- revokace usnesení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 239/2009: ZO revokuje usnesení č. 224/2009 a to ve věci výměry, která správně zní: 63m2.
Hlasování o usnesení č. 239/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
starostka: Ještě je překlep v usnesení č. 232/2009. Má tam být „společnosti“ a ne „sopečnosti“.
 
Námitka Ing. Skořepové je přílohou k zápisu a týká se bodu 7.14. - archeopark (minulého zápisu).
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 240/2009: ZO schvaluje doplnění námitek do minulého zápisu.
Hlasování o usnesení č. 240/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Macháček a p. Petr Gabriel.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 241/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 22. 10. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Macháčka a p. Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 241/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
6) Připomínky a podněty občanů
starostka: Nejprve by chtěla poděkovat pí. Nepilé za to, že pro Obec provedla sbírku Diakonie Broumov a p. Došelovi, že pomohl tak rychle sehnat geodeta.
 
6.1   pí. Nepilá – kam likvidovat zbytky po rajčatech, slunečnicích, paprikách (nelze zkompostovat jsou to tvrdé klacky)
 
starostka: Zjišťovala, jak to řeší jinde. Např. v Modrovousích mají kontejner na bioodpad a za každé č.p. se platí 400,-Kč. V tuto chvíli neví, kam ho umístit.
p. Macháček: Nestálo by za to oslovit Technické služby (TS), jako to mají ve městě? Kolik by to stálo a za jakých podmínek?
p. Martínek: Možná by stálo za to provést oplocení pozemku pod nadjezdem a tam to ukládat. Z okolních obcí by se to sváželo mobilními kontejnery.
p. Dvořák: Kam to občané dávali do současné doby?
p. Osond: Zahrádky jsou soukromé. Co si tam kdo vypěstuje je jeho věc, tak ať si to potom likviduje. Ať si občané koupí větší popelnici.
p. Petr Šandera: Ideální je opravdu popelnice na bioodpad od TS. Každý občan by se měl především starat sám. Otázkou je, zda sem budou chtít TS zajíždět.
starostka: Komise za životní prostředí dá návrhy řešení radě a na příštím zasedání to bude programem jednání.
 
6.2     p. Stanislav Novák – návrh na umístění zrcadla u výjezdu ve Všestarech z ulice ke kurtům směrem na Rozběřice
předsedající: Navrhuje požádat Policii ČR o vyjádření
 
6.3     p. Macháček - nakoupit osvětlení pro vánoční stromy do všech místních částí - zjistit cenovou relaci a zajistit místa pro instalaci po všech obcích
p. Macháček: V minulosti se o tom mluvilo, ale byl proti, protože nebylo zřejmé kdo se o to bude starat. V některých obcích pořádají slavnostní rozsvěcení stromků s programem.
p. Martínek: Je problém kam to zapojit a není to malý finanční náklad.
starostka: V loňském roce by hlasovala pro, ale letos peníze opravdu nejsou.
p. Černý: Kdo to bude platit? V Rozběřicích to snad nebude zase na hasiče.
p. Mareš: Dále máme v jednání body, kde budeme jednat o trvalých hodnotách.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 242/2009: ZO schvaluje zakoupení a instalaci vánočního osvětlení pro všechny místní části.
Hlasování o usnesení č. 242/2009: pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 
6.4     Ing. Derner: osvícení věží kostela Všestary, starostka: také Chlum – není vhodná ekonomická doba
p. Martínek: Do budoucna by s tím určitě počítal.
 
6.5     Vecek: zapnout zvonění na Chlumu
p. Došel: Doporučuje zkrácení zvonění ve Všestarech. Připadá mu to dlouhé.
p. Mareš: Zvonění patří ke koloritu vesnice.
 
6.6     Ing. Fof : školská rada podává podnět na úpravu plochy hřiště za budovou 1. stupně ZŠ
 
starostka: Bohužel došlo k tomu, že dotační program MAS, ve kterém by tento požadavek mohl být jako žádost o dotaci podán, již byl uzavřen. Pokud to chceme upravit, tak už jen za svoje.
p. Martínek: Ty problémy tam znám. Zatím by nebyl problém, abychom (TS Obce) tam vykopaly ten obrubník, rotavátorem rozjezdily plochu a zasely trávník. Neměl by to být žádný velký finanční náklad.
starostka: Oceňuji přístup p. Martínka a doufám, že již příští týden uvidíme nějaký posun.
 
6.7     pí. Dobiášová: žádost o doplnění veřejného osvětlení na chodníček z Rozběřic u I/35
předsedající: Ráno tam není vidět. Problém je v tom, že tam povede kanalizace.
p. Osond: Osvětlení se může dát na břeh.
Ing. Šandera: Problém je to, že je to osvětlení kolem komunikace I. třídy a to musí splňovat nějaké parametry. Není to záležitost 10 tisíc. Pokud nevíme, kde bude kanalizace, tak by to nedělal, protože pak by se mohlo stát, že to bude překážet.
p. Šotola: Je to tam opravdu nepříjemné. Není vidět, kam se jde.
p. Gabriel: Možná by stačilo jenom jedno světlo.
starostka: Zjistí stanovisko Policie ČR.
 
6.8     p. Dvořák: omezení rychlosti u HZ v Lípě, zastavování autobusu na Lípě-požádat
 
6.9     p. Martínek: obrubník u č.p. 6 Lípa, Ing. Zíma SÚS bude řešit příští týden
 
6.10     p. Došel: není slyšet rozhlas u Kubánků ve Všestarech
 
6.11     p. Gabriel: špatně zvoní zvonička v Rozběřicích
starostka: Už to mělo být opraveno, ale bylo to už dohodnuto.
p. Zlatohlávek: Jedná se o technické řešení.
p. Gabriel: Musí se to dodělat.
p. Osond: Proč to není dodělané od původního dodavatele?
starostka: Teď se bavíme o doplnění kamenného obložení, které tam být nemělo. Nikoho nenapadlo, jak to bude vypadat.
 
6.12   p. Petr Šandera – nedostatečné osvětlení dvora u 2. stupně – nešlo by převést na obec?
p. Petr Šandera: Na škole říkali, že na to nemají peníze. Knihovna je obecní, ale světlo je školní. Na dvoře školy večer vidět není.
starostka: Škola tak malý rozpočet nemá, aby nesehnala 2500,-Kč na opravu lampy. Zkusíme se na to podívat.
 
7) Různé
7.1. Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009 
Předkladatel:  Petr Gabriel – předseda kontrolního výboru
Obsah: Kontrola usnesení
 
p. Gabriel: Omlouvá se, že to nestihl připravit.
předsedající: Použijeme tedy to, co jsem připravil sám.
 
usnesení č. 221/2009 – požádat pozemkový fond (pozemek č. 56 v k.ú. Lípa)
 
Starostka obce dojednala čistopis kupní smlouvy na nákup pozemkové parcely č.56 v katastrálním území Lípa za cenu 23.930 Kč
           
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 243/2009: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku č. 56 v katastrálním území Lípa v celkové ceně 23.930 Kč.
Hlasování o usnesení č. 243/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
usnesení č. 223/2009 – uzavření kupní smlouvy s manžely Klingerovými
Starostka obce připravila návrh kupní smlouvy na nákup pozemků v katastrálním území Všestary parcelní číslo 78/1 a 78/2 o celkové výměře 242 m2, který je přílohou tohoto zápisu
           
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 244/2009: ZO ruší usnesení 223/2009 z důvodu chybné výměry.
Hlasování o usnesení č. 244/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 245/2009: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemků v katastrálním území Všestary parcelní číslo 78/1 a 78/2 o celkové výměře 242 m2 od manželů Klingerových za cenu 48.400 Kč.
Hlasování o usnesení č. 245/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.2. Pověření finančního výboru - kontrola hospodaření obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.10.2009 
Předkladatel:  Ing. Božena Skořepová – předsedkyně finančního výboru
 
Obsah: (pro nepřítomnost Ing. Skořepové přednesl předsedající) Finanční výbor provedl v letošním roce přípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2009, kontrolu hospodaření střediska Bazén a kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary. Pro provedení kontroly hospodaření obce žádá o pověření zastupitelstvem a zajištění potřebné součinnosti obce.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 246/2009: ZO pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření obce a ukládá účetní a pokladní obce připravit doklady ke kontrole.
Hlasování o usnesení č. 246/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.3   Zpráva investiční komise – výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice Rozběřice
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009 
Předkladatel:  Josef Mareš – předseda investiční komise
Obsah: Zpráva o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na přístavbu a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Rozběřicích.
 
přehled podaných nabídek:
 
Protokol o otevírání obálek je součástí zápisu z jednání investiční komise.
 
starostka: Rozhoduje se o nemalé částce a vzhledem k probíhající krizi, která se projevuje v rozpočtu obce významným snížením příjmů z daní, předložila přehled smluvních závazků Obce do konce roku, na něž musí být připraveno finanční krytí.
 
předsedající: Až 3.12.2009 se bude na Krajském úřadě jednat o přidělení případné dotace. Peníze se ovšem musí vyúčtovat ještě letos.
p. Došel: To se bohužel nedá stihnout do 20.12.2009, ani kdyby se dotace dostala.
starostka: Osobně si myslí, že na to není.
Ing. Šandera: Je to loterie. Hledal by, kde se dá ušetřit. Co třeba vozidlo pro SDH Rozběřice?
p. Martínek: SDH a jiné spolky by se měly zamyslet, kde se peníze berou.
předsedající: Jenom by rád upozornil, že diskuze se vede o zbrojnici a ne o voze.
p. Osond: Dejte jim auto, zbrojnice počká (půl miliónu).
p. Černý: Bez auta to opravdu nejde.
p. Šotola: Stejný názor mám i já a jednatelka sboru.
starostka: Situace se neustále měnila. Neustále se to na Kraji posouvalo a teď to došlo až takhle daleko.
Ing. Šandera: Na Kraji nemusíme mít příště žádnou podporu. Přimlouval by se, aby se to začalo stavět.
p. Gabriel: Nedá se to rozestavět, jen do nějaké fáze?
p. Zlatohlávek: Je to podfuk. Kraj ty peníze nemá. Peníze na to neexistují.
předsedající: Dostaneme-li dotaci, bude určena na krytí prací provedených v roce 2009.
p. Petr Šandera: Hotovo musí být začátkem prosince a ne to potom řešit.
p. Černička: Jak je počítáno s mimořádnými výdaji Obce?
p. Petr Šandera: Pokud jsem dobře poslouchal, tak v lednu peníze na Obec nepřišly.
Ing. Šandera: Řešením by byla zřejmě opravdu jen hrubá stavba a případné pokračování.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 247/2009: ZO schvaluje vyhodnocení soutěže na zhotovitele přístavby hasičské zbrojnice v Rozběřicích předložené investiční komisí a společnost BCW – group s.r.o., J. E. Purkyně 1514, Nový Bydžov, jako vítěze soutěže s nabídkovou cenou 543.594 Kč.
Hlasování o usnesení č. 247/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 248/2009: ZO pověřuje starostku sjednáním smlouvy o dílo se společností BCW – group s.r.o., J. E. Purkyně 1514, Nový Bydžov tak, aby stavba byla rozdělena do 2 etap po věcné i finanční stránce. Nedojde-li k dohodě, je v pořadí firma M-stav.
Hlasování o usnesení č. 248/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.4. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa pro Telefónicu O2
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.10.2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: Telefónica O2 předkládá návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v katastrálním území Lípa návrh smlouvy je přílohou této důvodové zprávy. Průběh vedení O2 je patrný z „Přehledné situace trasy“ návrh smlouvy o zřízení věcných břemen je v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 
starostka: Myslím si, že to nejsou stejné podmínky. Mělo se to uvést do původního stavu. Nyní se tam píše do náležitého stavu a to není stejné.
p. Macháček: Není to v dobrém stavu.
p. Petr Šandera: Hřiště je ovšem majetkem Obce Sokolské v Praze a těm to zřejmě nevadí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 249/2009: ZO souhlasí s vyřazením bodu 7.4. (Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa pro Telefonicu O2) z programu jednání.
Hlasování o usnesení č. 249/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.5. Plánovací smlouva
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: Pan Hynek předložil po připomínkách nové znění návrhu Plánovací smlouvy (rozeslal všem zastupitelům).
 
p. Macháček: Je otázka, zda je vůle to dnes odsouhlasit.
starostka: Smlouva se jí nelíbí. Ona se zdrží hlasování. Obci smlouva nic nepřináší.
p. Hynek: Smlouva byla schválena právním oddělením stavebního úřadu, tak na ní nevidí nic závadného.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 250/2009: ZO schvaluje Plánovací smlouvu pro lokalitu 7 RD ve Všestarech předloženou p. Romanem Hynkem.
Hlasování o usnesení č. 250/2009: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

 
 
7.6. Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Schválení faktur
 
Rada obce projednala:          
 • Jaromír Dobeš, Všestary 16, IČ: 65721454oprava havarijního stavu oplechování atiky obchodu v Rozběřicích 22.167,80 Kč – Rada obce doporučuje schválit.  
 
Rada obce neprojednala (byly doručeny po zasedání RO):
 • Ladislav Srdínko, Všestary, IČ: 43477194 - elektromontážní práce na VO Všestary směr HK ve výši 8.211 Kč
 • SÚS Kralovéhradeckého kraje IČ: 70947996 – omezené užívání nemovitosti – jednorázový poplatek za sjezd u zastávky na Lípě ve výši 595 Kč
 • LANius s.r.o., Jiráskova 1775, Tábor, IČ: 25150707 – ve výši 29.810 Kč za přechod na programové vybavení Clavius v knihovně Všestary
 • Energia Projekt HK, IČ: 47455039 – ve výši 11.531 Kč za projektovou dokumentaci na opravu vytápění prodejny v Rozběřicích - přesun na příští zasedání
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 251/2009: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: Jaromír Dobeš, Všestary 16, IČ: 65721454, v částce 22.167,80 Kč; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, v částce 8.211 Kč; SÚS Kralovéhradeckého kraje IČ: 70947996, v částce 595 Kč; LANius s.r.o, IČ: 25150707, v částce 29.810 Kč.
Hlasování o usnesení č. 251/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.7. Pořízení výpočetní techniky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: Vzhledem ke stále častěji opakujícím se závadám se zhasínáním obrazovky notebooku (po zhasnutí je většinou nutný restart počítače) byl IT Support jako správce počítačové sítě požádán o zajištění opravy. Oprava závady je odhadována na cca 4.500 Kč s tím, že příčny mohou být i na dalších komponentech. Proto IT Support nabízí dodání nového notebooku ve dvou variantách:
 
1. Ekonomická varianta
 Acer NB EX5235-302G25Mn Cel T3000/2GB/250/15.6'' WXGA 4500M/WF/BT/Linpus+Vista Business
Cena 11 190,- Kč bez DPH    13 316,- Kč s DPH
 
2.Ekonomická varianta + výkonnější procesor,webkamera, větší HDD
 Acer NB EX5635Z-432G32Mn DC T4300/2GB/320/15.6'' WXGA 4500M/WF/BT/cam/Linpus+Vista Business
Cena 11 990,- Kč bez DPH    14 268,- Kč s DPH
instalace a konfigurace PC do počítačové sítě: 500,- Kč bez DPH    595,- Kč s DPH
Vzhledem ke stále rostoucím nárokům na počítačové vybavení doporučuje rada obce schválit pořízení PC ve výkonnější variantě.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 252/2009: ZO schvaluje pořízení notebooku Acer NB EX5635Z-432G32Mn DC T4300/2GB/320/15.6'' WXGA 4500M/WF/BT/cam/Linpus v ceně 14 268,- Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 252/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.8. Všestarské neziskovky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Žádosti o příspěvky
 
žádosti o příspěvky z kapitoly „Příspěvky všestarským neziskovkám“
 • SDH Všestary – žádost o částku 2.912,- Kč na sousedské posezení
 • SDH Rosnice – žádost o částku 6.500,- Kč na sportovní odpoledne v kuželně
 • TJ Sokol Všestary - žádost o částku 2.040,- Kč na ceny pro tenisový turnaj “Sokol cup“
 • SDH Bříza – žádost o částku 6.100,- Kč na oslavu 120. výročí založení sboru. Ve fondu však zbývá pouze 6.019,- Kč a lze čerpat jen do této výše
 • SDH Chlum – žádost o částku 9.095,- Kč na divadlo pro děti
 
Žádosti o příspěvky z § 5512 „PO – dobrovolná část“ na dovyzbrojení sborů. Vyzbrojení sborů je zákonnou povinností obce.
 • JSDHO Všestary – částka 24.110,- Kč (hadice, stejnokroje)
 • JSDHO Bříza – částka 11.720,- Kč (hadice, rozdělovač)
 • JSDHO Rozběřice – předkládá rozpočet na opravu VW Transporter ve 3 variantách podle rozsahu na částku 105.527,- Kč, 73.504,- Kč, nebo77.800,- Kč. RO doporučuje přidělit 80.000,- Kč a zbytek zajistit sponzorsky (obdobně jako na Chlum), nebo provést nutnou přípravu na TK a lak odložit na později.
 • JSDHO Rozběřice – částka 37.017,- Kč na přívěsný vozík. RO doporučuje pro účast na soutěžích prozatím řešit zapůjčováním vozíku (např. v ZD )
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 253/2009: ZO schvaluje příspěvky pro SDH Všestary ve výši 2.912 Kč, pro SDH Rosnice ve výši 6.500 Kč, pro TJ Sokol Všestary ve výši 2.040 Kč, pro SDH Bříza ve výši 6.019 Kč apro SDH Chlum ve výši 9.095 Kč, které budou hrazeny z částky „Příspěvky Všestarským neziskovkám“.
Hlasování o usnesení č. 253/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 254/2009: ZO schvaluje příspěvky pro JSDHO Všestary ve výši 24.110 Kč, pro JSDHO Bříza ve výši 11.720 Kč. Příspěvky budou hrazeny z § 5512 „PO – dobrovolná část“.
Hlasování o usnesení č. 254/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 255/2009: ZO schvaluje příspěvek pro JSDHO Rozběřice na opravu techniky a její doplnění ve výši 80.000 Kč. Příspěvek bude hrazen z § 5512 „PO – dobrovolná část“.
Hlasování o usnesení č. 255/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přestávka 23:10 – 23:40
 
7.9. Nařízení starostky o provedení inventarizace
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Starostka obce vydává nařízení k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci. Fyzické inventury provedou dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) do 18. 12. 2009 dle inventurních soupisů vydaných k 30.11.2009. Zápisy o jejich provedení budou předány do 21.12.2009 na OÚ Všestary. Dokladovou inventuru k 31.12.2009 a ukončení inventarizace majetku Obce Všestary provede hlavní inventarizační komise (HIK) do 18.1.2009.
 
návrh složení jednotlivých komisí:
 • HIK:                             Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Jaroslav Došel
 • DIK pro OÚ:               Josef Macháček, Monika Kutálková, Jitka Kolovratníková
 • DIK pro Břízu:            Josef Štefanka, Josef Václavík, Martin Černý
 • DIK pro Chlum:         Josef Pešek st., Michal Hendrich, Milan Kalaš
 • DIK pro Lípu:              Josef Mareš, Petr Vondrus, Libor Bydžovský
 • DIK pro Rosnice:       Jan Martínek, Jan Macháček, Josef Pešek ml.
 • DIK pro Rozběřice:    Radovan Dvořák, Pavel Černý, Rudolf Šotola
 • DIK pro Všestary:       Přemysl Vecek, Jaroslav Krušina, Martin Dubický
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 256/2009: ZO bere na vědomí nařízení starostky o provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizačních komisí.
Hlasování o usnesení č. 256/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.10. Knihovna ve Všestarech
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Změna ceníku služeb a poplatků knihovny ve Všestarech
 
V ceníku služeb a poplatků je uveden registrační poplatek 50 Kč/ běžný rok, který se nevztahuje na žáky ZŠ. Protože významná většina čtenářů si půjčuje knihy na jméno žáka ZŠ, je „platících“ klientů zanedbatelný počet, navrhuje rada obce tento poplatek v ceníku zrušit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 257/2009: ZO schvaluje změnu ceníku služeb a poplatků knihovny ve Všestarech v položce registrační poplatek ve výši 50 Kč na běžný rok, který se s platností od 1.1.2010 ruší.
Hlasování o usnesení č. 257/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.11. Příprava projektu Archeopark ve Všestarech
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
       přesunuto z programu na příští zasedání
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 258/2009: ZO schvaluje přenos bodu 7.11. (příprava projektu Archeopark ve Všestarech) na příští zasedání.
Hlasování o usnesení č. 258/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
7.12. Obecní dům Bříza č.p. 54
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: Při dosavadním dohledávání dokumentů k č.p. 54 ve Bříze nebyly dosud objevena ani projektová dokumentace, ani dokument o kolaudaci objektu. O dohledání v archivu byl požádán MMHK stavební odbor.
Obdobný stav v dokumentaci je i u hasičské zbrojnice Lípa č.p. 8, rovněž bylo požádáno na MMHK o dohledání dokumentace.
 
 
7.13. MAS Hradecký venkov o.p.s.
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Informace o podaných žádostech o dotace a přípravě dotačních programů pro příští rok.
 
7.14. Informace
 
7.14.1 Poděkování od Římskokatolické farnosti Všestary
 
7.14.2 O přípravách a průběhu investičních akcí obce
 
7.14.2.1      ČOV a kanalizace
Předkladatel: Ing. Michal Derner
·         V pátek 16. 10. 2009 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na kanalizaci pro obce Všestary, Rozběřice a Rosnice.
·         Projednávání změny Plánu rozvoje vodovodu a kanalizaci území Královéhradeckého kraje (PRVKÚKK) pro tyto obce má již všechna kladná vyjádření vč. souhlasu MŽP. K přijetí změny krajem zbývá projednání ve výboru (9.11.09), v radě kraje (18.11.09) a na závěr schválení krajským zastupitelstvem (3.12.09). Soulad projektu s PRVKÚKK je jednou z podmínek pro úspěšnou žádost o dotaci.
·         Odkanalizování obcí Bříza, Chlum a Lípa je z hlediska územního plánování řešeno nejprve změnou č. 5 ÚPO, jejíž návrh byl zveřejněn a který bude veřejně projednán ve čtvrtek 3. prosince 2009 na MMHK. Původně obcí požadovaná koncepce s čištění odpadních vod čistírnami pro každou z obcí neprošla procesem schvalování (Povodí Labe a MMHK odbor ŽP), proto musí být nadále počítáno s výtlakem z těchto obcí na ČOV ve Všestarech.
 
7.14.2.2 Zateplení základní školy a mateřské školy ve Všestarech
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Žádost o dotaci na projekt „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ byla po úvodní kontrole na regionálním pracovišti SFŽP v HK akceptována i v dalším stupni v Praze (viz „Akceptování žádosti doručené 16.10.2009). Bude následovat posouzení odbornými útvary SFŽP z hlediska směrnice o poskytování dotací, poté bude předložena k dalšímu řízení (rozhodnutí ministra?), po němž bude obci sdělen výsledek.
 
 
7.14.2.3 Všestarské chodníky
Problém je hlavně v tom, že některé pozemky nejsou obecní, proto vyjednáváme o odkoupení, v některých místech nejsou dořešena ani dědická řízení.
 
 
7.14.3    Info z mikroregionu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2009
Předkladatel: Josef Macháček
Obsah: Z jednání správní rady DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866, které se konalo 13.10.2009 a kterého se zúčastnil místostarosta ing. Derner a p. Macháček:
- projekt na ukazatele okamžité rychlosti: dotace byla přidělena ve výši 268.000,- Kč. Výběrového řízení vyhrála spol. GEMOS CZ. S nabídkou na dodání a instalaci 10 ks ukazatelů ve výši 498.715,- Kč. Ve Všestarech bude po projednání ukazatel nainstalován na příjezdu od Rozběřic u odbočky k Mecerodom. Spoluúčast obce je 23.072,- Kč a příprava místa. Ukazatele budou předány Obci do výpůjčky na dobu 5 let včetně provozních nákladů.
- profesionalizace svazků obcí: dotace byla přidělena ve výši 86.900,- Kč (70%) a celkové předpokládané rozpočtové náklady jsou 124.285,- Kč. Do tohoto projektu jsou zahrnuty náklady spojené s poradenství od spol.OHGS, příspěvek do SPOV a vydavatelská činnost (Zpravodaj).
- vybavení svazků obcí základní technikou: dotace byla přidělena ve výši 125.000,- Kč (50%) a náklady projektu jsou 420.903,- Kč. Všestary díky projektu získají motorovou sekačku na trávu se spoluúčastí 6.400,- Kč. Sekačku bude předána Obci do výpůjčky na dobu 5 let včetně provozních nákladů.
- prezentačně-propagační akce Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866: dar byl přidělen ve výši 85.000,- Kč. Propagační materiál se zaměřením na válečné události roku 1866 zpracovává tým v Hořiněvsi a podklady za Všestary připravuje JUDr.Zlatohlávková. Prezentace se uskuteční formou přednášek, které proběhnou na Chlumu a v Hořiněvsi.
- ekologické a environmentální vzdělávání Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866: byla přidělena ve výši 64.000,- Kč (80%). Projekt je zaměřen na školy a jeho součástí bude i návštěva zařízení, které provozuje společnost RUND a která bude připravena pro občany mikroregionu.
4.12.2009 bude VH DSO PZ 1866 Pod Zelenou.
MAS připravuje projekt, do nějž by bylo možno zařadit setkání se seniory v r 2010
 
 
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 23:55 hodin.
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
Ověřovatelé: Josef Macháček                               ..............................................                          
                     
                      Petr Gabriel                                      ..............................................
                                 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                                                                                                                                             
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení                                                                           
č. 2 – prezenční listina          
č. 3 - kupní smlouva na nákup pozemku č. 56 v katastrálním území Lípa
č. 4 - kupní smlouvu na nákup pozemků číslo 78/1 a 78/2v katastrálním území Všestary                  

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018