Zápis ze zasedání zastupitelstva

(Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech. )

Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.
Za OV:
Zahájeno: 19.13 hod

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a
pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápisy z předchozích jednání byly vyhotoveny, jsou předloženy k nahlédnutí.
 
Program jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Kontrola usnesení
7.      Připomínky a podněty občanů
8.      Různé
8.1.Zateplení budov ZŠ a MŠ Všestary
8.1.1.      Zateplení budovy 2.stupně ZŠ – schválení nabídky na PD
8.1.2.      zateplení budovy MŠ a ŠJ
8.2.Změna č. 3 ÚPO (archeopark a hřbitovní komunikace),  
8.2.1.      Přijetí Změny č. 3 ÚPO
8.2.2.      Souhlas s výstavbou na pozemcích obce
8.3.   Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu
8.4.   Úhrada faktur
8.5.   Žádosti o příspěvky
8.6.   Informace
8.6.1.      průběh prací na ZŠ - SO 02 Podřezání nejstarší části objektu
8.6.2.      ČOV a kanalizace
8.6.3.      Další
9.      Závěr
 
p. Martínek: Zda by firma, která dělá plot na hřbitově na Chlumu, nemohla opravit plot u Obecního úřadu ve Všestarech.
p. Štefanka: Jsou povodně. Nedáme něco ze své odměny na odstranění škod?
Ing. Skořepová: Já jsem ze svého již přispěla. Ostatní, sami za sebe, mohou přispět též.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 23. 7. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 194/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 195/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 7. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 195/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
4) Námitky k minulému zápisu
K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky – byl schválen.
 
5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jan Martínek a p. Josef Pešek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 196/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 7. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jana Martínka a p. Josefa Peška.
Hlasování o usnesení č. 196/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
6) Kontrola usnesení
 
            č.66/2007        Zpracování projektové dokumentace na akci „Obecní úřad“
Ing. Derner: Stavební povolení mělo platnost do září 2009. Podáním žádosti na stavebním úřadu jsem byla platnost prodloužena do roku 31.12.2012.
 
            č.114/2009      provedení kontroly hospodaření ZŠ
Ing. Skořepová: Kontrola byla provedena, ale zápis ještě není vyhotoven. Až později si uvědomili, že nevědí přesně co je obsaženo v částce fondu oprav.
 
7) Připomínky a podněty občanů
Žádné připomínky a podněty nebyly vzneseny.
 
p. Macháček: Mikroregion 1866 dostane dotaci na ukazatele okamžité rychlosti v obcích. Jedná se o mobilní ukazatele. Dotace je ve výši 60% nákladů. Nyní se dolaďuje smlouva o dílo. Na Obec Všestary připadne jeden mobilní ukazatel. Jsou vytipována 4 místa, kde by se to mohlo umístit.
p. Martínek: Důležitá místa pro umístění radaru jsou u školy a v centru obce.
Ing. Skořepová: Je to tedy tak, že na každou Obec ve svazku připadne jeden radar?
p. Macháček: Ano, je to tak.
p. Štefanka: Obec tedy musí zaplatit 40% ceny?
p. Macháček: Ano, je to tak.
Ing. Šandera: V mikroregionu jsou zastoupeny Obce různých velikostí. Zřejmě by bylo potřeba, aby to bylo rozdělováno podle jiného klíče. Pod Obec Všestary patří obcí více.
 
 
 
 
8) Různé
8.1.            Zateplení ZŠ
8.1.1. Zateplení budovy 2. stupně ZŠ – schválení nabídky na PD
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner - místostarosta
Obsah: Na počátku měsíce srpna 2009 je očekáváno vypsání dotačního titulu 3.2.1 Realizace úspor energie z operačního programu Životní prostředí, ve kterém může naše obec žádat o poskytnutí dotace na zateplení a výměnu oken budovy 2. stupně ZŠ ve Všestarech. Podmínkou je platné stavební povolení, Průkaz energetické náročnosti budovy (nutný pro stavební povolení od 1. 1. 2009) a Energetický štítek obálky budovy (povinná příloha k žádosti o dotaci). Stávající projektová dokumentace, podle které je vydáno stavební povolení a vyhotoven energetický audit, je zpracována jako jednolitý provázený celek, tj. vč. SO 01 Nástavba (6,6 mil. Kč) a SO 03 Přístavba šatnového pavilonu (4,7 mil.Kč), což jsou investice, které nemůžeme z vlastních zdrojů financovat. Proto je na stavební objekt „Zateplení a výměna oken“ potřeba zpracovat samostatnou PD (zateplení stropu půdy bude provedeno tak, aby v případě nástavby byla izolace použitelná k zateplení střech nad nástavbou), na kterou bude vydáno samostatné stavební povolení a podle které bude podána žádost o dotaci..
Ing. arch Zima předložil nabídku na úpravu PD v tomto rozsahu:                      (bez EA)
stavební část                                      25.000,-                25.000,-
požární zpráva                                      3.000,-                  3.000,-
energetický průkaz a štítek                 10.000,-                          0,-
rozpočet a výkaz výměr                       5.000,-                  5.000,-
zajištění SP                                         5.000,-                  5.000,-
celkem bez DPH                                  48.000,-               38.000,-
DPH 19%                                              9.120,-                  7.220,-
celkem vč. DPH                         57.120,-           45.220,-
Protože Průkaz energetické náročnosti a Energetický štítek jsou součástí již zadaného energetického auditu, platí nabídka v sloupci označeném „(bez EA)“
starostka: Je to přesně tak, že výzva se vypisuje vždy, když to nikdo nečeká. Zřejmě proto, aby žádostí bylo co nejméně. Na státním fondu životního prostředí jsme se dozvěděli, že to bude 3. 8. 2009 vyhlášeno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 197/2009: ZO schvaluje nabídku společnosti Projekční kancelář - Ing. arch. Jan Zima (IČ: 15589854) na zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení na zateplení a výměnu oken v budově 2. stupně základní školy ve Všestarech ve výši 45.220 Kč.
Hlasování o usnesení č. 197/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Ing. Skořepová: Obec opravdu musí být na vše připravena a je pro to, aby kompetence byly převedeny na radu. Minulé vedení raději nedělalo nic, teď už ví proč.
p. Martínek: Nebudeme se vymlouvat na minulé vedení, jako to je ve vysoké politice. K radě nemá takovou důvěru, aby ji delegoval.
Ing. Šandera: Pokud nedáme důvěru radě, tak nemá cenu něco dělat, protože ZO opravdu není schopno akčně reagovat. Např. Nechanice dotace dostaly na spoustu věcí a žádají dál. Nebál by se ani spolufinancování. Dotace na nikoho nečekají.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 198/2009: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Základní škola Všestary - Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně č.p.57“ a pověřuje radu obce schválením spolufinancování z prostředků obce, nebo z úvěru podle výše spoluúčasti.
Hlasování o usnesení č. 198/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.1.2. Zateplení budovy MŠ a ŠJ Všestary
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka
 
Obsah: Při projednávání náležitostí žádosti o dotaci na zateplení budovy 2. stupně ZŠ bylo doporučeno podat také žádost na zateplení MŠ a ŠJ ve Všestarech, které vzhledem k vytápění akumulačními kamny mají o řád vyšší šanci získat dotaci ze stejného dotačního titulu 3.2.1 Realizace úspor energie, než budova 2. stupně ZŠ.
starostka: Podařilo se sehnat firmu, která by byla schopna to udělat. Dvě žádosti o dotaci mají větší šanci, proto bychom o to měli požádat. Pokud to nedopadne, tak to bude alespoň připraveno.
Ing. Skořepová: Je potřeba mít připraveny projekty i na další akce (ČOV, areál Sokolovna,…).
p. Martínek: Projekty v šuplíku za cca. 3 miliony mu přijdou jako vyhazování peněz.
p. Mareš: Možnosti žádostí o dotace tu budou ještě 2, nebo 3 roky. Proto je potřeba být připraveni na více projektů.
Ing. Šandera: Je to loterie, ale musíme to zkusit, jinak se nic neopraví.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 199/2009: ZO schvaluje nabídku společnosti Vanderlaan na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zateplení a zajištění stavebního povolení na „Realizaci energetických úspor budovy mateřské školy a školní jídelny ve Všestarech“ a zhotovení energetického auditu ve výši 71.400 Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 199/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 200/2009: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“ a pověřuje radu obce schválením spolufinancování z prostředků obce, nebo z úvěru podle výše spoluúčasti.
Hlasování o usnesení č. 200/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.2.         Změna č. 3 ÚPO (archeopark a hřbitovní komunikace)
8.2.1. Přijetí změny č. 3 ÚPO
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner - místostarosta
Obsah: Dne 14.7.2009 proběhlo na MMHK veřejné projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Obce Všestary za účasti dotčených orgánů státní správy. Protože žádný ze zúčastněných nevyužil možnosti podat připomínky a námitky, vypracoval úřad územního plánování, kterým je MMHK - odbor hlavního architekta předkládací zprávu s návrhem na vydání Změny č. 3 ÚPO Všestary se závěrem:
Z průběhu řízení vyplynulo, že návrh Změny č. 3 není v rozporu s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona a lze jej doporučit zastupitelstvu obce Všestary k vydání formou opatření obecné povahy.“
starostka: Původně byla proti výstavbě, ale bere souhlas většiny zastupitelů. Nechce později slyšet, že někdo hlasoval a nevěděl o čem.
Ing. Šandera: Samozřejmě budeme moci i potom mít připomínky k velikosti a tvaru toho, co tam bude postaveno.
Ing. Derner: Seznámil zastupitele s jednáním na KÚ a s tím, že kraj se má stát garantem výstavby areálu a bude zajišťovat jeho financování za pomocí zdrojů z dotací
Ing. Skořepová: Takže vlastníkem a investorem bude Kraj. Je ráda, že se to vyjasnilo. Chápe, že Kraj je důležitý partner.
p. Martínek: Třeba to Obec více zviditelní.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 201/2009: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu obce (dále jen ÚPO) Všestary předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
I.       o v ě ř u j e
souladZměny č.3 ÚPO Všestary s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.3 ÚPO Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů    - zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II. s o u h l a s í s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.3 ÚPO Všestary     zpracovaným pořizovatelem
 III.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona Změnu č.3 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 201/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
8.2.2. Souhlas s výstavbou na pozemcích obce
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner - místostarosta
 
Ve věci výstavby archeoparku ve Všestarech proběhlo dne 8. 7. 2009 na KÚ pracovní jednání, kterého se za obec zúčastnil Ing. Michal Derner, dále byli přítomni zástupci vedení KHK, Univerzity HK, Muzea východních Čech v HK a CEP p.o.. Účastníkům bylo sděleno rozhodnutí, že investiční záměr Královéhradecký kraj podporuje a je připraven zajišťovat realizaci tohoto projektu. Obec Všestary bude partnerem projektu formou dlouhodobé zápůjčky pozemků (bude nutná změna nájemce, kterým by měl být KHK). Obec Všestary projekt podporuje, což je zřejmé i z pořízení změny č. 3 ÚPO. Podmínkou však je vyřešení přístupové cesty, která by tak měla být podmiňující investicí s dílčí spoluúčastí obce. K dnešnímu dni byl krajem vybrán projektant, zbývá podpis smlouvy. Proces územních a stavebních řízení musí být dokončen před podáním žádosti o dotaci (zajišťuje CEP pro KHK). V témže termínu je třeba ze strany obce Všestary mít stavební povolení na opravu místní komunikace „hřbitovní“ (16.7.2009 bylo na MMHK odbor stavební zahájeno veřejnou vyhláškou územní řízení). 
Protože budoucí stavebník archeoparku (KHK) není shodný s vlastníky pozemků, na nichž má stavba vyrůst, je na zastupitelstvu obce, aby s výstavbou vyslovilo souhlas. Nad studií stavby a jejím osazení do krajiny proběhlo dne 22.7.2009 (včera) s odborem památkové péče MMHK a s památkovým ústavem v Josefově jednání, na kterém byly studie a záměr výstavby z hlediska ochrany památkové péče odsouhlaseny. K již dříve známé studii byly doplněny pohledy se zasazením do krajiny
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 202/2009: Zastupitelstvo obce Všestary, ve vazbě na vydanou Změnu č.3 Územního plánu obce Všestary s o u h l a s íse záměrem umístění, resp. realizace souboru staveb areálu archeopark všestaryna pozemcích ve vlastnictví obce :p.č.422/2 – část (ostatní plocha), p.č.343/1-část (trvalý travní porost), p.č.343/4-část (trvalý travní porost), 316/13-část (orná půda), vše v k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č. 202/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
8.3.             Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: p. Josef Mareš
 
p. Mareš: Možnost bezúplatného převodu auta VW pro hasiče v Rozběřicích. Je potřeba pověřit starostku podpisem smlouvy.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 203/2009: ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vozidla Transporter VW na obec pro SDH Rozběřice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 203/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
8.4.             Úhrada faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka
 
Na jednání rady obce byly projednány faktury: 
·         CityPlan s.r.o. za aktualizaci energetického auditu ve výši 33.320 Kč
·         Pavel Vlček - VSV ELEKTRONIC: 65.000 Kč záloha na rekonstrukci kotelny MŠ Chlum. Usnesením č. 166/2009 byl pověřena starostka uzavřením SOD, záloha je v souladu s touo SOD. RO doporučuje ZO ke schválení.
·         Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o.: 233.865 Kč za opravu pomníku Boží muka v místní části Lípa. Usnesením ZO č.197/2008 z 25.9.2008 byla schválena částka 234.000 Kč. RO doporučuje ZO ke schválení.
·         Jiří Smetiprach IČ: 12975209 vyúčtoval za sekání travnatých ploch částku 11.650,10 (cca 2/3 ploch), původní nabídka činila 44.275,- Kč. Pro celkový přehled: Zemědělskému družstvu Všestary byla již uhrazena částka 2.975,- Kč za posekání s ním dohodnutých travnatých ploch. RO doporučuje ZO ke schválení.
 
Náskledující faktury došly po zasedání RO, radou obce nebyly projednány:
·         N-PROJEKT s.r.o., Veverkova 1343/1 Hradec Králové: 12.515 Kč za projekt „Vodovodní přípojka k požární zbrojnici Lípa“ vč. inženýrské činnosti pro územní souhlas a realizaci stavby.
·         VODIZOL, s.r.o.,Kocbeře 180, IČ 259 29 828: Dílčí fakturace za práce na SO 02 podřezání původní stavby provedené k 30.6.2009 ve výši 615.918 Kč. Fakturace odpovídá smluvnímu rozpočtu (kontrolu provedl Ing. Derner)
·         M-STAV HK s.r.o., částečná úhrada za opravu zdi hřbitova na Chlumu 100.880 Kč
·         Zámečnictví Všestary 132- Jaroslav Došel IČ: 10468510 ve výši 116.842,50 Kč za repasi, žárové zinkování, nátěr a montáž kovaných vrat hřbitova na Chlumu
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 204/2009: ZO schvaluje úhradu faktur: Pavel Vlček – VSV Elektronic, IČ: 12954578, v částce 65.000 Kč; Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, v částce 233.865 Kč; Jiří Smetiprach, IČ: 12975209, v částce 11.650,10 Kč; N-PROJEKT s.r.o., Hradec Králové, IČ 64255522 v částce 12.515 Kč; VODIZOL, s.r.o.,Kocbeře 180, IČ 259 29 828 v částce 615.918 Kč; CityPlan s.r.o IČ: 47307218 v častce 33.320 Kč; M-STAV HK s.r.o., IČ 26003589 v částce 100.880 Kč; Zámečnictví Všestary 132- Jaroslav Došel IČ: 10468510 v částce 116.842,50 Kč.
Hlasování o usnesení č. 204/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
8.5.                 Žádosti o příspěvky
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková - starostka
Obsah:
·         SDH Chlum – žádá o příspěvek na výlet s dětmi do ZOO ve výši 2.681 Kč (žádost je v souladu s pravidly Všestarských neziskovek),
·         SDH Chlum – žádá o příspěvek na sousedské posezení ve výši 4.000 Kč (žádost je v souladu s pravidly Všestarských neziskovek) a na uspořádání dětského dne ve výši  60Kč/dítě x 43 dětí = 2.580 Kč (v souladu s usn. 117/2008 – hradit z rozpočtu z položky 5529, o.z 111 Příspěvky dětem)
Rada obce projednala žádosti o příspěvky.
 
Ing. Šandera: Na příští zasedání ZO chce zařadit bod o příspěvcích neziskovkám.
Ing. Skořepová: Ráda by požádala vedení Obce, aby připravilo přehled nároků a čerpání neziskovkami.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 205/2009: ZO schvaluje
  • příspěvek pro SDH Chlum ve výši 2.681,- Kč na úhradu nákladů spojených s výletem dětí do ZOO a to na úkor částky na spolkovou činnost
  • příspěvek pro SDH Chlum ve výši 4.000,- Kč na uspořádání „Sousedského posezení“ dne 29.8.2009 a to na úkor částky na spolkovou činnost
příspěvek pro SDH Chlum ve výši 2.580 Kč na uspořádání dětského dne a to z rozpočtu v rámci položky 5529, o.z 111 Příspěvky dětem.
Hlasování o usnesení č. 205/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
 
8.6.         Informace
8.6.1.     průběh prací na ZŠ - SO 02 Podřezání nejstarší části objektu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 7. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner - místostarosta
Obsah:
Součástí podřezání nejstarší části budovy ZŠ je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Výměna okna stávajícího dřevěného okna o rozměrech 1000 x 750 mm zaskleného jednoduchým sklem je však součástí objektu „Zateplení“. Na žádost vedení ZŠ na jeho výměnu již v této fázi jsem rozeslal poptávku sedmi výrobcům plastových oken podle specifikace uvedené ve výpisu výplní otvorů. Doručena byla pouze jedna nabídka od společnosti UNIWIN v celkové ceně 7.959 Kč. Aby v budoucnu nemuselo dojít k zásahu do rekonstruovaných prostor WC s novými obklady a zařizovacími předměty, navrhuji nabídku přijmout.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 206/2009: ZO schvaluje provedení výměny okna v budově ZŠ společností UNIWIN Pražská 21, Velim IČ 66496837 za cenu 7.959 Kč.
Hlasování o usnesení č. 206/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.6.2.     ČOV a kanalizace
Ing. Derner: všechna dosud získaná vyjádření dotčených orgánů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí byla kladná, v současnosti posuzuje žádost vodoprávní stavební úřad
Ing. Šandera: konstatuje, že p. Šmatolán Jiří souhlasí s odprodejem pozemku Obci pro ČOV.
 
8.6.3.     Další
p. Martínek: U sušárny v Rosnicích není stále opraven kanál.
Ing. Derner: paní Bc. Vondrové, která v lokalitě staví, jsem posílal na tuto závadu upozornění s požadavkem  na zajištění opravy asi před třemi týdny.
p. Dvořák: Dotažení pumpy na hřbitově Chlum.
starostka: Nemohl by to provést p. Petr Šandera?
p. Petr Šandera: Provést to mohu, stavím se na Obci to dohodnout.
p. Štefanka: Chce poděkovat vedení Obce za pomoc při zajištění oslav na Lípě.
 
9) Závěr
 
Zasedaní probíhalo nejenom bez účasti čtyř zastupitelů, ale i bez účasti elektrického proudu.
Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Jan Martínek                                   ..............................................                          
                      
 
                      Josef Pešek                                       ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                   
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení 
č. 2 – prezenční listina          
                      

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018