Zápis ze zasedání zastupitelstva

Místo konání:  sál hostince U Kudrnů v místní části Bříza.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, MVDr. Michal Novák.

Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).

Zahájeno: 19.07 hod

Bylo provedeno zapnutí nahrávacího zařízení.

 

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a

na úvod poděkovala občanům.

starostka: Jednou z mých nejmilejších činností je poděkování občanům ze všech místních částí Všestar, Břízy, Lípy, Chlumu, Rosnic i Rozběřic, kteří se osobní pílí zasloužili o vzhled našich obcí, každý podle svých sil, možností a schopností. Svoji prací pomáhají šetřit peníze obce, neboť je hrazen pouze materiál nikoliv práce a je tedy možné v době, kdy se očekává prudký pokles příjmů obecních rozpočtů udržovat za snesitelných nákladů vzhled našich obcí, případně jej vylepšovat. Mám pouze prosbu, a to, aby se naši občané ve své snaze pomoci více snažili domlouvat s radnicí o tom, do čeho se chtějí pustit, tím nemám na mysli posekání trávníku před domem – to je práce, kterou mnozí z našich občanů již dávno vykonávali a vykonávají, čímž zase umožňují našim technickým službám věnovat se náročnějším pracím – ale různé ořezávání keřů, apod., protože pak není zřejmé, zda je práce pouze započata, či již dokončena a kdo je jejím autorem. Vůli pomoci budu vždy kladně hodnotit, a tedy opakovaně pouze prosím o více spolupráce.

Po té starostka pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).

 

předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápisy z předchozích jednání byly vyhotoveny, jsou předloženy k nahlédnutí.

 

Program  jednání  zastupitelstva obce:

1.      Zahájení

2.      Určení zapisovatele

3.      Volba návrhové komise

4.      Námitky k minulému zápisu

5.      Volba ověřovatelů zápisu

6.      Kontrola usnesení

7.      Připomínky a podněty občanů

8.      Různé

8.1.   Zpráva z investiční komise – nabídka na pronájem objektu bazénu

8.2.   Závěrečný účet hospodaření Obce Všestary za rok 2008

8.3.   Úprava kotelny a MaR v MŠ Chlum

8.4.   ARBOR- smlouva o umístění zařízeni O2 na budově 1.stupně ZŠ

8.5.   Úhrada faktur

8.6.   Žádosti o příspěvky

8.7.   Rozpočtové opatření, úprava rozpočtu obce

8.8.   Zateplení stropu hasičské zbrojnice Chlum + oplocení hřiště

8.9.   Zajištění prostor pro archivaci dokumentů

8.10.     Územní plánování

8.10.1.  Změny č.2 a 6 ÚPO Všestary

8.10.2.  Pořízení nového územního plánu

8.10.3.  Změna ÚPO Světí

8.10.4.  Změna ÚPO Mokrovousy

8.10.5.  Návrh ÚPO Máslojedy

8.11.     Zateplení budovy 2. stupně ZŠ

8.12.     Objekt č. p. 54 Bříza

8.13.     Nabídka na vyčištění příkopu

8.14.     Prodej nepotřebné techniky – vyhlášení záměru

8.15.     Návrh na využití plochy střech v areálu ZŠ

8.16.     Zastoupení obce v „Mikroregionu obcí památkové zóny 1866“

8.17.     Zvonička na Chlumu

8.18.     Převzetí vodovodu v lokalitě Vít

8.19.     Informace

8.19.1.  průběh prací na ZŠ - SO 02 Podřezání nejstarší části objektu

8.19.2.  ČOV a kanalizace

8.19.3.  Pozvánka na 670 let výročí místní části Lípa

8.19.4.  Další

9.      Závěr

 

K předloženému programu nebyla vznesena žádná námitka, ani návrh na doplnění.

 

2) Určení zapisovatele

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.

 

3) Volba návrhové komise

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 159/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18. 6. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 159/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

4) Námitky k minulému zápisu

            č.69/2009        kontrola hospodaření na bazénu

Ing. Skořepová: V minulém zápisu je chyba v bodu 69/2009 - kontrola hospodaření na bazénu. Nemá tam být: … jako máme zručně vedené evidence p. Neumannem na bazénu., ale … jako máme z ručně vedené evidence p. Neumannem na bazénu.

Dále se jí nelíbí věty, které byla vytržena z kontextu : „Kde to bude např. na Bříze, to ji nepřijde fér vůči lidem, kteří tam bydlí 30 roků. Bydlet by tam nechtěla.“

Na záznamovém zařízení je to přesně takto: „Pochopila jsem, že ten diktát z Kraje je na ty samostatné čističky. Pochopila jsem, že my žádnou kanalizaci bez dotací neuděláme, protože ať bude dražší s výtlakem, bez výtlaku, nebo 3x ČOV prostě na to nikdy mít nebudeme. Takže my potřebujeme to mít pro ty dotace, tomu taky rozumím, ale tady kdybych měla teď hlasovat pro jednotlivé ČOV, tak se mi nelíbí kde to bude např. na Bříze. To mi nepřijde fér vůči lidem, kteří tam bydlí 30 roků. Bydlet by tam nechtěla.“ 

starostka: Upřesnění v usnesení č. 155/2009: ZO schvaluje rozpočtové opatření na volby do Evropského parlamentu ve výši 90.600 Kč na straně příjmů.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 160/2009: ZO schvaluje doplnění námitek do minulého zápisu.

Hlasování o usnesení č. 160/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) Volba ověřovatelů zápisu

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jaroslav Došel a p. Josef Pešek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 161/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18. 6. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Josefa Peška.

Hlasování o usnesení č. 161/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

6) Kontrola usnesení

 

            č.114/2009      provedení kontroly hospodaření ZŠ

Ing. Skořepová: Kontrola do 30.6.2009 provedena nebude. Termín je dohodnut na 3.7.2009.

 

            č.20/2007        …o krizových řízeních

předsedající: Dnes zastupitelům rozeslal směrnice „Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události“ a žádá je k připomínkování do příštího řádného zasedání zastupitelstva, kde bude schválen.   usnesení splněno

 

            č.174/2007 a č. 77/2009         Oprava zdi na hřbitově – Chlum.

předsedající: Oprava v těchto dnech probíhá.

starostka: Sloupky už jsou vyzděné a teď je potřeba dát vrata. – usnesení splněno

 

7) Připomínky a podněty občanů

Žádné připomínky a podněty nebyly vzneseny.

 

8) Různé

8.1.   Zpráva z investiční komise – nabídka na pronájem objektu bazénu

 

Důvodová zpráva č. 8.1.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Překládá: Josef Mareš – předseda investiční komise

 

Dne 2. 6. 2009 se sešla investiční komise na otevírání obálek s nabídkami na pronájem bazénu  viz Zápis z jednání IK 02. 06. 2009. FV spolu se starostkou JUDr. Zlatohlávkovou byl pověřen přípravou návrhu smlouvy, který byl projednán 15. 6. 2009 na zasedání rozšířené IK.

 

starostka: Jenom by doplnila p. Mareše v tom, že smlouva byla IK zodpovědně připravována. Českému červenému kříži byla odeslána včera. ČK se k tomu vyjádří do úterý příštího týdne. Na středu příští týden (24. 6. 2009) je svoláno mimořádné zasedání ZO k tomuto bodu. Bude probíhat od 19. hod. v restauraci pod rozhlednou v místní části Chlum.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 162/2009: ZO pověřuje p. Josefa Macháčka, Ing, Michala Dernera, p. Jaroslava Neumanna, p. Jana Martínka k vypracování předávacího protokolu do 23. 6. 2009, který bude přílohou nájemní smlouvy na budovu bazénu.

ZO pověřuje starostku JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou provedením revize smlouvy na dotaci tak, aby nebyly porušeny její podmínky v případě předání do nájmu třetí osobě.

Hlasování o usnesení č. 162/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

8.2.   Závěrečný účet hospodaření Obce Všestary za rok 2008

 

Důvodová zpráva č. 8.2.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Božena Skořepová – předsedkyně finančního výboru

 

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 byl zveřejněn 2.6.2009, byla splněna podmínka zveřejnění po dobu 15-ti dnů před jeho schválením tj. 18.6.2009. V jeho obsahu jsou zohledněny závěry ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2008, se kterou byl finanční výbor seznámen.

Ing. Skořepová: Vysvětlila, co je v tabulce obsaženo. Do dnešního dne nebyly proti závěrečnému účtu vzneseny žádné námitky ze strany občanů.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Návrh usnesení č.  163/2009: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2008“ - článek II , kde byly zjištěny tyto méně závažné chyby a nedostatky:

  • účet 069 – doložit výpisem částku 25.000,- Kč
  • z účtů 041,042,052 převést dokončený majetek na účty 021,022
  • z účtu 028 odúčtovat dopravní značení a dopravní značky

Za provedení opravy v termínu do 30.6.2009 zodpovídá účetní obce Jitka Kolovratníková

Hlasování o usnesení č. 163/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

8.3.   Úprava kotelny a MaR (měření a regulace) v MŠ Chlum

 

Důvodová zpráva č. 8.3.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta  

 

Systém vytápění mateřské školky na Chlumu je v současnosti v havarijním stavu. Jedná se o akumulační ohřev topné vody v zásobníkových nádržích.

Na ZO 23. 4. 2009 byl předložen návrh společnosti EKO-EKVITERM spol. s r.o., Obránců míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem,  na zachování akumulační elektro kotelny s přezbrojením rozvaděčů silové části elektro, včetně doplnění o regulační systém SIEMENS a úpravu topného systému z důvodu ekonomického provozu elektro kotelny, s nabídkovou cenou 162.165 Kč vč. DH

Variantní nabídku s jiným řešením předložil Vlček Pavel - VSV Elektronic, Petra Jilemnického 460/153, Hradec Králové – Plotiště nad Labem: Nové řešení ohřevu topné vody je řešeno pomocí dvou elektrokotlů, jenž by nahradily stávající akumulační ohřev. Teplotu topné vody a i časovost vytápění by zajišťoval digitální programovatelný regulátor CR 04. Umožňuje 7-denní vytápěcí program, automatické a případně ruční nastavení teploty v objektu. Poklady pro změnu tarifu  společně s formuláři zajistíme.  Bude se jednat o změnu distribuční sazby z akumulační na přímotopnou. Provozní náklady by měly proti současnému stavu klesnout. Nabídková cena 105.623 Kč vč. DPH. Po dotazu na vliv na změnu spotřeby provedl Ing. Vlček ekonomické vyhodnocení provozu elektrokotelny a plynové kotelny, ze kterého vyplynulo, že roční náklady na vytápění el. energií jsou 160.932 Kč (MŠ Chlum celkem za minulý rok 187.028 Kč), zatímco vytápění plynem by stálo 93.499 Kč při stejné spotřebě tepla. Roční úspora by mohla být cca 67.000 Kč. Proto předložil i návrh na plynofikaci kotelny s nabídkovou cenou 180.775 Kč vč. DPH. Částka je sice vyšší o 75.125 Kč, než rekonstrukce kotelny elektro, ale návratnost rozdílu cen je pouhých 1 ¼  roku a dál už jen spoříme. Proto doporučuji tuto nabídku přijmout.

 

p. Martínek: Tam je hlavně problém s únikem tepla okny. Navrhuje zároveň provést opravu oken.

Ing. Šandera: Pokud to musí být provedeno hned, tak asi není důvod žádat o „zelenou“ státní dotaci

předsedající: Asi není důvod nežádat. Je možno provádět to hned a současně žádat o dotaci.

Ing. Skořepová: Určitě by zkusila o dotaci žádat.

Ing. Šandera: V žádosti o dotaci je potřeba uvést firmu, která to bude provádět. Uvedená firma musí být uvedena na seznamu tzv. certifikovaných firem pro danou práci, jinak dotace není přiznána.

starostka: Myslí si, že by se to mohlo přesunout na příští týden. Do té doby by se mělo dát zjistit, zda je možno žádat o dotaci a za jakých podmínek.

Ing. Šandera: Doporučoval by nespěchat s vybouráním nádrží.

předsedající: O nádržích nikdo nemluvil, problém je v elektroinstalaci, rozvaděčích. Dobře, zkusíme zjistit vazby na zelenou energii.

 

 

8.4. ARBOR- smlouva o umístění zařízeni O2 na budově 1.stupně ZŠ

 

Důvodová zpráva č. 8.4.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka

 

Navrhuji revokaci usnesení č. 151/2009 z 21. 5. 2009. Pro platně uzavřenou smlouvu je nutné vypsat záměr a teprve poté lze uzavřít platně nájemní smlouvu. 

 

V mezidobí bylo jednáno s firmou ARBOR s.r.o. IČ: 44699158, byl předložen nový návrh smlouvy, a to smlouvy výhodnější, neboť nájemné stanovené 80.000,- Kč ročně (splatné pololetně) začne být hrazeno od prvého dne měsíce následujícího po podpisu nájemní smlouvy. Předchozí smlouva bude ukončena dohodou.

V případě, že se na základě záměru přihlásí více uchazečů, provede investiční komise vyhodnocení nabídek, zastupitelstvo obce vybere nájemce na příštím jednání zastupitelstva obce. V případě, že firma ARBOR s.r.o. zůstane uchazečem jediným, nechť je starostka pověřena podpisem smlouvy v předloženém znění po předchozím ukončení stávající smlouvy dohodou smluvních stran.

 

Ing. Skořepová: Proč to pronajímat? Smlouva se ji zdá stále nevýhodná, nehledě na to, že za Obec jedná starostka a za ně tam je jen bezplatná linka. 

p. Štefanka: Myslíš to tedy odložit?

p. Martínek: Všichni víme o tom, že O2 má u nás špatný signál. Za pronájem dostaneme 80.000 Kč a sinál se tu zlepší.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 164/2009: ZO schvaluje záměr obce pronajmout část půdního prostoru o výměře 1m2 a střechy o výměře 2 m2 tak, jak je vyznačeno v situačním plánku v budově  č.p. 2 situované na pozemku parc.č. st. 14 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 164/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 165/2009: ZO ruší usnesení č. 151/2009 z 21. 5. 2009.

Hlasování o usnesení č. 165/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Ing. Šandera: Ještě by se vrátil k bodu 8.3. (Úprava kotelny a MaR (měření a regulace) v MŠ Chlum), tak aby se případně něco nepropáslo. Musíme být připraveni na obě varianty a rekonstrukci kotelny je nejlepší provádět v době prázdnin.

Ing. Skořepová: Příště musíme být usnášení se schopní, tak to nechme na příště.

p. R. Macháček: Je ale možné, že smlouva o pronájmu bazénu nebude do příštího týdne hotova. Potom se zřejmě zasedání neuskuteční.

Ing. Skořepová: Aha, pak je to něco jiného.

starostka: Pojďme přijmout usnesení, aby se mohlo začít dělat. Pokud zjistíme do příštího týdne, že by se to dalo začlenit do programu zelené energie, tak to příští týden můžeme doplnit, nebo zrušit, ale pokud se nesejdeme, tak se bude moci provést ta výměna.

p. Zlatohlávek: Firmy, které jsou určeny pro zelenou energii, vlastní práci neprovádějí, ale najímají si někoho jiného, protože toho mají moc. Neměl by tedy být problém, aby to dělala firma, kterou dnes odsouhlasíte.

p. Macháček: Tak tam žádné usnesení nedávejte a do příštího zasedání se bude vědět co je za možnosti řešení.

předsedající: Příští týden se náhodou nesejdeme a děti tam v zimě budou mrznout?

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 166/2009: ZO schvaluje provedení opravy kotelny MŠ Chlum firmou Pavel Vlček - VSV Elektronic, IČ 12954578, Petra Jilemnického 460/153, Hradec Králové – Plotiště nad Labem se změnou na vytápění plynem za nabídkovou cenu 180.775 Kč.

Hlasování o usnesení č. 166/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

8.5. Úhrada faktur

 

Důvodová zpráva č. 8.5.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka

 

·         Martin Kalmus, IČ: 73979953, vyúčtoval za provedenou studii ČOV pro Chlum, Lípa Bříza částku 327.250,- Kč. Dosud uhrazeno 383.180,- Kč z celkové dohodnuté částky 874.650,- Kč.

·         Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, vyúčtovalo za kontejner pro SDH Chlum 42.483,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dne 23.4.2009 usnesením 118/2009 částku 35.700,- Kč a usnesením č. 174/2009 schválilo úpravu částky do výše 42.800 Kč. Rozdíl proti původní částce tak činí 6.783,- Kč. JSDHO Chlum se zavázalo provést pro obec kácení nebezpečných stromů viz usnesení 152/2009 z 2 21.5.2009. Vzhledem k průměrné ceně za pokácení 1 stromu ve výši 3.500,- Kč (firma Smetiprach v r. 2008 6.188,- Kč – lípa u kostela ve Všestarech) se obci jako protislužba musí vyplatit.

p. Martínek: Je někdo v SDH Chlum oprávněn ke kácení stromů?

p. Vecek: Oprávnění na to mají čtyři lidé. Mají potvrzení, které se každý rok musí obnovovat.

·         Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, vyúčtovala za pracovní kalhoty pro JSDHO Chlum částku 37.169,- Kč. Usnesením 118/2009 z 23.4.2009 byl schválen nákup za částku 37.169,- Kč.

·         Požární technika KOMET s.r.o., IČ: 18623255, vyúčtovala za opravu Mitsubishi L 300 pro JSDHO Chlum částku 80.000,- Kč. Usnesením č. 210/2008 z 23.10.2008 byla schválena částka 80.000,- Kč.

·         VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., IČ: 48153362, vyúčtoval za projektovou dokumentaci „Vodovod Bříza“ částku 11.900,- Kč. Cena díla byla odsouhlasena usnesením 143/2008 z 26.06.2008 částkou 11.900,- Kč.

·         Petr Vondrus, IČ: 69885150 vyúčtoval za práce v zasedací místnosti SDH Rosnice částku 15.811,- Kč. 

·         Petr Šandera, IČ: 43488935, přípravné práce při realizaci vodovodní přípojky do hasičské zbrojnice SDH Lípa částku 6.186 Kč.

 

Lze shrnout, že všechny faktury byly vystaveny a vyúčtovány v souladu se smlouvami, či zastupitelstvem přijatými usneseními.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 167/2009: ZO schvaluje úhradu faktur: Martin Kalmus, IČ: 73979953 v částce 327.250,- Kč, Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087 v částce 42.483,- Kč, Požární bezpečnost s.r.o., IČ:27660940 v částce 37.169,- Kč, Požární technika KOMET s.r.o., IČ:18623255 v částce 80.000,- Kč, VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., IČ:  48153362 v částce 11.900,- Kč, Petr Vondrus, IČ: 69885150 v částce 15.811,- Kč, Petr Šandera, IČ: 43488935, v částce 6.168,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 167/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8. 6. Žádosti o příspěvky

 

Důvodová zpráva č. 8.6.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Překládá: JUDr.  Zuzana Zlatohlávková – starostka

 

·           TJ SOKOL žádá o příspěvek ve výši 2.450,- Kč na úhradu startovného na jarní část sezóny pro družstvo malé kopané.

 

·           Pan Petr Gabriel žádá o příspěvek ve výši 15.000,- Kč na letní tábor dětí.

 

p. Martínek: To je soukromý tábor p. Gabriela? To pořádá sám? Tomu tedy nerozumím.

starostka: Vloni nebyla dána dotace spolkům. Letos je jasný rámec dotace spolkům. Potom to musí zastřešovat nějaký spolek. Takto to dělat nejde.

Ing. Skořepová: Byla i proti příspěvku firmě DELTAX ve výši 40.000,-Kč. Nakonec se jim dal (na její protinávrh) příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Propagace Obce to do určité míry je, ale tábor dětí propagace určitě není. Příspěvek musí být zaštítěn místní organizací.

p. Štefanka: Souhlasí. Je proti příspěvku, protože už těch výjimek a kompromisů je dost. Je škoda, že se to týká dětí, ale ať se tam domluví ti dospělí.

předsedající: Bude se tedy o každé žádosti hlasovat zvlášť.

 

  • Rada obce neprojednávala - žádost došla až 11. 6. 2009.

Římskokatolická farnost Všestary, IČ: 64809838 žádá o příspěvek na opravu fasády a odvodu dešťových vod kostela Proměnění Páně na Chlumu, když zároveň žádá o dotaci Královéhradecký kraj. V rozpočtu obce bylo počítáno s částkou 100.000,- Kč. Jedná se o jednu z šesti nemovitých kulturních památek na území našich obcí, která zahrnuje budovu kostela a hřbitov až po hřbitovní zeď. Farnost na opravu vyhlašuje i sbírku.

 

Pro zajímavost ostatními kulturními památkami je i kostel ve Všestarech, Pruský hřbitov na Chlumu, Mausoleum, Ossarium, oba lvi a fürstenberský kříž na Lípě, Deutschmeister v Rozběřicích, Žižkův stůl v Rosnicích.

 

p. Martínek: Je pro to, aby se kostel celý opravil, protože to je dominanta Obce.

Ing. Skořepová: Částka je to vysoká. Přeji si, abychom měli opraveny všechny budovy v obcích. Nejen kostel, ale i např. prodejnu v Rozběřicích, budovu školy ve Všestarech, dům č.p. 54 ve Bříze, sportoviště ve Všestarech a mohla bych jmenovat další. Chtěla bych, aby bylo všechno opravené. Obec na to už 100.000,- Kč v loňském roce dala. Něco už dala i v předešlých letech. Kdyby byla jiná situace ve financích Obce, tak bych to podpořila i teď, ale nyní navrhuji maximálně 50.000,- Kč. Je potřeba fakt šetřit

předsedající: Farnost Všestary se do toho již vložila a to tak, že sehnala zdarma lešení. Dělá to úsporu 60.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 168/2009: ZO schvaluje příspěvek TJ Sokol ve výši 2.450,- Kč z částky na neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 168/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 169/2009: ZO schvaluje příspěvek p. Petru Gabrielovi na dětský tábor ve výši 15.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 169/2009: pro 2, proti 8, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 170/2009: ZO schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary, IČ: 64809838 na opravu fasády ve výši 50.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 170/2009: pro 2, proti 0, zdržel se hlasování 10 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 171/2009: ZO schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary, IČ: 64809838 na opravu fasády ve výši 100.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 171/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

 

8.7. Rozpočtové opatření, úprava rozpočtu Obce

 

Důvodová zpráva č. 8.7.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje sděluje, že částka 35.000,- Kč – dotace na „Zkvalitnění služeb Obecní knihovny ve Všestarech“ zvyšuje rozpočet obce na straně příjmů, a proto je nutné přijmout rozpočtové opatření. 

 

Ing. Skořepová: Tady jsme povinni další peníze vydat z rozpočtu Obce, aby nám ten příspěvek nebyl odebrán.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 172/2009: ZO schvaluje rozpočtové opatření na straně příjmů ve výši 35.000,- Kč s účelovým určením: Neinvestiční prostředky na realizaci projektu VISK 3 – na projekt „Zkvalitnění služeb Obecní knihovny ve Všestarech“.

Hlasování o usnesení č. 172/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8.8. Zateplení stropu hasičské zbrojnice Chlum + oplocení hřiště

 

Důvodová zpráva č. 8.8.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner - místostarosta, Přemysl Vecek

 

Rada obce znovu projednala nabídku na realizaci zateplení stropu hasičské zbrojnice Chlum, kterou předložila Ing. Jitka Vaníčková, Kosičky 113, IČ: 65720709 v celkové výši 22.865 Kč vč. DPH (viz příloha), zvážila souvislosti s pořízením materiálu, požadavky na technologické postupy i možnost uplatnění odpovědnosti za vady a doporučila realizaci dodavatelsky na klíč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 173/2009: ZO schvaluje nabídku Ing. Jitky Vaníčkové, Kosičky 113, IČ: 65720709 v celkové výši 22.865 Kč vč. DPH na zateplení stropu garáže hasičské zbrojnice v místní části Chlum a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky.

Hlasování o usnesení č. 173/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Oplocení hřiště - požadavek na oplocení přednesl p. Přemysl Vecek.

p. Martínek: Proč se bude dávat pletivo? Lepší by snad byl dřevěný plot, ten by se tam hodil více.

p. Vecek: Chtějí tam mít pletivo s tím, že se tam osadí tuje a až vyrostou, tak se pletivo sundá

 

 

 8.9.  Zajištění prostor pro archivaci dokumentů

 

Důvodová zpráva č. 8.9.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

V souvislosti s potřebou ukládáním dokumentů (zejména projektových dokumentací investičních akcí obce vždy v několika paré) a hledáním vhodného prostoru byl osloven dodavatel interiéru kanceláře starosty FREE INTERIER s.r.o., Bělečská 110, 500 09 Hradec Králové, IČ 25273566 s požadavkem na doplnění otevřených nástavců na stávající nábytek. Nabídka z 26.5.2009 na dodání 4 ks nástavců 90*40*72 cm a 1 ks nástavce 60*40*72 cm je v celkové výši 14.844 Kč vč. DPH. RO doporučuje přijetí této nabídky s možností dalšího doplnění dodávky či provedení úprav stávajícího nábytku do výše 20.000 Kč vč. DPH.

Tímto způsobem bude řešena s výhledem několika let potřeba ukládání „živých“ dokumentů. Využití místnosti vedle zasedačky obecního úřadu, kde je v současnosti v nájmu Jiří Bittner - Typo Studio s nájemným 12.000 Kč/rok, zůstane zachováno (p. Bittner i nadále deklaruje svůj zájem v nájmu setrvat).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 174/2009: ZO souhlasí s doplněním interiéru kanceláře starostky od společnosti FREE INTERIER s.r.o., Bělečská 110, 500 09 Hradec Králové, IČ
25273566,  v ceně do výše 20.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky.

Hlasování o usnesení č. 174/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8.10. Územní plánování

 

8.10.1    Změny č.2 a 6 ÚPO Všestary

 

V procesu pořizování změny č. 6 ÚPO Všestary (doplnění regulativu pro funkční využití plochy „zóna živočišné výroby“ v místní části Lípa – žadatel p. Šubrt) byla vyhodnocena stanoviska dotčených orgánů, podněty sousedních obcí a připomínky se závěrem: návrh zadání Změny č.6 ÚPO Všestary je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a je v souladu s výsledky projednání.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 175/2009: ZO schvaluje zadání Změny č. 6 ÚPO Všestary.

Hlasování o usnesení č. 175/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Ve věci pořízení pozemku nad MŠ Všestary, které souvisí se změnou č.2 ÚPO zatím nedošlo mezi Obcí Všestary a Ing Capouškem k posunu v jednání o ceně pozemku.

 

Ing. Skořepová: Určitě by od nás bylo fér, když už se to řeší od roku 2005, dát vědět, zda tam tedy něco chceme. Dejme o tom hlasovat. Sice to nemusí být dnes, ale na druhou stranu jsme minule slíbili, že to urychlíme.

předsedající: Souvisí to s tím, zda Obec má vůbec zájem o prostor pro rozvoj.

Ing. Šandera: Je potřeba rozhodnout, zda o to Obec má zájem a v druhém bodě teprve jednat o tom za jakých podmínek, jinak jsou jednání zbytečná.

p. Mareš: Rozšířená investiční komise, kde jsme si to měli vyříkat, se sešla v počtu sedm členů. Tam jsme si to měli vyříkat a na zasedání jít s konkrétním návrhem. Pokud se to bude řešit až na zasedání, tak se nám výrazně protáhne.

Ing. Skořepová: Já bych tedy poprosila, abyste nám řekli závěr té rozšířené investiční komise. Nebyla tam přítomna, ale zajímal by ji, aby se k tomu taky mohla vyjádřit.

p. Macháček: Byl tam závěr, že Obec bude samozřejmě potřebovat nějaké pozemky pro svůj rozvoj.

p. Došel: Udělal by k tomu referendum v Obci.

p. Mareš: Rozešli jsme se s tím, že Obec by pozemek měla koupit i kdyby ho nechala zatravněný, ale musíme dopředu vědět cenu.

p. Šandera: Měl bych k tomu jenom jednu věc. Obec by si konečně měla uvědomit, že v této lokalitě není vyřešeno místo na parkování. Nyní se má bazén pronajmout, tak je možné, že aut tam bude ještě víc. Lidé, kteří tam bydlí, se kolikrát nedostanou ani na svůj pozemek. Myslel jsem, že účelem koupě toho pozemku bylo hlavně parkoviště, a až potom nějaký archeopark.

p. Martínek: Na parkoviště by se dalo využít hřiště u školy, které není stejně využíváno, a potom se rozhodněme, zda bude potřeba ještě dokupovat pozemek.

starostka: Zájem je odvislý od výše ceny, aby to Obec mohla koupit. Obává se toho, že Obec nemusí být schopna to koupit.

Ing. Šandera: Zase se zamotáváme do pojmů co teď a co potom. Mluvilo se o tom, aby si Obec nechala možnost to koupit.

Ing. Skořepová: Chtěla by požádat, aby se do podmínek dalo i to, aby odstranili povodně v tom místě.

Ing. Šandera: Opět nemáme hotovu věc „A“ a už řešíme další body.

předsedající: Otázka by měla znít: Má Obec zájem o lokalitu vedle hřbitova?

p. Zlatohlávek: Zeptal se někdo těch lidí, kteří tam bydlí, co oni tam chtějí?

Ing. Šandera: Jakákoliv změna územního plánu je vyhlášena a kdokoliv se k tomu může vyjádřit. Proto se plán dělá.

p. Zlatohlávek: Tím, že záměr byl někde čtrnáct dní vyvěšen, tak to je alibismus.

předsedající: Není to otázka čtrnácti dnů. Změna územního plánu má čtyři etapy, které na sebe navazují a trvají relativně dlouho. Řešení otázek, které tu živelně řešíme v souvislosti se změnou č.2 ÚPO, je připraveno v následujícím bodě „Pořízení nového územního plánu“. Návrh usnesení, který jsem do tohoto bodu připravil, možná některé otázky vyjasní.

 

 

8.10.2    Pořízení nového územního plánu

 

Důvodová zpráva č. 8.10.2.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Pro naplnění usnesení č. 122/2009 o pořízení nového územního plánu obce je nutno stanovit základní požadavky na jeho zpracování.

 

p. Martínek: Uzemní plán by se měl posuzovat jako celek.

starostka: Dosavadní běh nás donutil k tomu, abychom uzemní plán rozkouskovali. Hlavním důvodem bylo, aby nám nic nebránilo ve výstavbě kanalizace.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 176/2009: ZO schvaluje tyto základní požadavky na vypracování nového územního plánu obce: 1) Vycházet z platné územně plánovací dokumentace, 2) přehodnotit lokality, kde není zájem pro jejich plánované využití v dohledné době , 3) zohlednit v souladu se Stavebním zákonem požadavky občanů a fyzických a právnických osob působících na území obce, 4) důraz na řešení krajiny, zejména protierozních opatření a protizáplavových opatření, 5) zdůraznit řešení dopravní infrastruktury (doprava v klidu).

Hlasování o usnesení č. 176/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

 

8.10.3    Změna ÚPO Světí

 

Důvodová zpráva č. 8.10.3  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Obec Světí předložila návrh zadání změny č. 1 ÚPO Světí. Změna řeší zařazení stávající proluky v zastavěné části obce jako plochu pro bydlení. Zájmů obce Všestary se nedotýká.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 177/2009: ZO bere na vědomí návrh zadání změny č. 1 ÚPO Světí a nemá k němu připomínek.

Hlasování o usnesení č. 177/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8.10.4    Změna ÚPO Mokrovousy

 

Důvodová zpráva č. 8.10.4  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Obec Mokrovousy předložila návrh zadání změny č. 1 ÚPO Mokrovousy. Změna řeší umístění fotovoltaické elektrárny západně od obce Mokrovousy. Zájmů Obce Všestary se nedotýká.

 

starostka: Předesílám, že krajina je to krásná a já jsem proti nějaké fotovoltaické elektrárně.

p. Martínek: Pokud potom něco budeme potřebovat od nich, tak se nám může stát, že taky budou proti. Navíc je to od našich obcí na druhé straně.  

předsedající: Na poli to žádná krása není. Tady musím souhlasit s paní starostkou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 178/2009: ZO bere na vědomí návrh zadání změny č. 1 ÚPO Mokrovousy, který řeší umístění fotovoltaické elektrárny.

Hlasování o usnesení č. 178/2009: pro 5, proti 4, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

 

 

8.10.5    Návrh ÚPO Máslojedy

 

Důvodová zpráva č. 8.10.5  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

MMHK odbor územního plánování obcí oznamuje na den 25.6.2009 projednání návrhu územního plánu obce Máslojedy. Zájmů Obce Všestary se nedotýká

ZO bere na vědomí to, že Obec Máslojedy připravuje ÚPO.

 

 

8.11. Zateplení budovy 2. stupně ZŠ

 

Důvodová zpráva č. 8.11. pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka

 

Očekává se vypsání výzvy na zateplení budov, do které by bylo možné přihlásit projekt základní školy. Zatím jednáno o aktualizaci energetického auditu s firmou TUV s.r.o. která k dnešnímu dni nepodala cenovou nabídku, zároveň oslovena firma  CITYPLAN s.r.o. – původní zpracovatel, cenová nabídka činí 35.700,- Kč (vzhledem ke skutečnosti, že byl audit počítán na přístavbu, je nutné jej zásadně přepočítat, v loňském roce za audit zaplaceno 44.506,- Kč – 31/2008.) Dále jsou dotázány další firmy, které byly doporučeny obcemi, v tuto chvíli není výsledek znám. 

 

Ing. Šandera: Jenom, aby se nezapomnělo na spolupráci s projektantem.

 

U zahrady okolo mateřské školky ve Všestarech je nutné vyměnit plot. Pro obec pracují nezaměstnaní z úřadu práce, kteří mohou tyto práce vykonávat, a proto by bylo možné pouze zakoupit pletivo.

 

Potřebná délka na 27 polí x 2,70 = 78,3 m

cena na www.wiremetal.cz – viz příloha

 

p. Martínek: Kdo to bude dělat?

starostka: Myslela jsem, že to budou dělat nezaměstnaní z úřadu práce, kteří pracují pro obec, ve spolupráci s technickou četou. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 179/2009: ZO schvaluje nákup 80 m pletiva výše 125cm, které bude použito na opravu plotu okolo mateřské školky ve Všestarech v době jejího uzavření tj. od 13.7.2009  do 21.8.2009, a nákup 20m pletiva výše 100 cm a 7 sloupků pro oplocení hřiště u hasič. zbroj. SDH Chlum.

Hlasování o usnesení č. 179/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8.12. Objekt č. p. 54 Bříza

 

Důvodová zpráva č. 8.12.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Do zasedání ZO jsou předloženy nabídky na výměnu kotlů. Nabídky předložily firmy

  • Autoviz s.r.o. Hradec Králové ve výši 107.750 Kč, resp. 114.944 Kč při výměně termostatů s kotly Hermann
  • Vlček Pavel - VSV Elektronic ve 4 variantách s nejnižší nabídkou 119.978 Kč s kotly Junkers 12-DH KE

 

Ing. Šandera: Tušíme třeba, kdo to servisuje?

předsedající: Servis kotlů Hermann provádí p. Fidranský z Nedělišť a dodávky případných náhradních dílů jsou do 24 hodin. 

p. Šandera: To je všechno relativní. Doma mám kotel, který se hodně montoval, ale už na něj náhradní díly taky nejsou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 180/2009: ZO schvaluje nabídku firmy  Autovis. ve výši 114.944. Kč vč. DPH na výměnu kotlů v č.p. 54 Bříza a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky.

Hlasování o usnesení č. 180/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

předsedající: Pak tu je otázka, co s tím domem dál.

p. Štefanka: Dnes by měl mít každý nějakou představu o tom, co s tím bude. Minule jsme se na tom domluvili.

p. Martínek: Je proti tomu, aby se Obec zbavovala majetku. Je ale potřeba jednat s těmi lidmi co tam bydlí.

p. Štefanka: S nájmem ve výši cca 840,- Kč se samozřejmě dobře bydlí. Pokud majetek tahá peníze z kapes, tak ho nechci. „Socik“ skončil. Není možné to dotovat na úkor ostatních lidí.

p. Martínek: Jsou tam lidi, kteří si to koupit nemůžou.

p. Vecek: Souhlasí s p. Martínkem. Někteří lidé na koupi opravdu nemají.

starostka: Ve své praxi se setkává s tím, že zeť kupuje byt pro tchýni, vnučka pro svoji babičku, protože to je za cenu, která je vždycky s nějakým zohledňujícím faktorem.

p. Došel: Otázkou je, zda Obec rekonstrukci dokáže zaplatit.

p. Štefanka: Nechci být asociál, ale pokud na opravu peníze nejsou, tak to prodat.

p. Mareš: Obec na to v dohledné době mít nebude.

p. Martínek: Co když to ti lidé nebudou chtít koupit?

p. Macháček: Prodat nemovitost je jednoduché, ale aby se nerozprodala celá Obec.

starostka: Za daného stavu se jedná o trvale obsazené byty. Nájemníci jsou chráněni a s uvolněním bytů pro potřeby Obce počítat v podstatě nemůžeme .

p. Štefanka: Propočty toho, za jak dlouho se peníze Obci vrátí, jsou šílené. Je pro to, aby se to nabídlo k prodeji.

Ing. Skořepová: Neví, co si o tom má myslet, obě strany mají pravdu. Za peníze, z případného prodeje, by se daly udělat nějaké startovací byty. Stejně se to, ale neuskuteční během dvou měsíců. Je přesvědčena, že si to nájemníci koupí.

Ing. Šandera: Opět řešíme bod 4, když není dán ani první bod.

p. Jiří Macháček: Měl by tam být zakomponován bod o přednostním prodeji stávajícím nájemníkům.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 181/2009: ZO schvaluje záměr prodeje č.p. 54 Bříza s předkupním právem stávajícím nájemníkům.

Hlasování o usnesení č. 181/2009: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8.13. Nabídka na vyčištění příkopu

 

Důvodová zpráva č. 8.13.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka

 

Pan Rejmánek Libor, Brožíkova 610, Hradec Králové, IČ 67491481 nabízí práce s minibarem s návrhem na vyčištění příkopu ve Všestarech od křižovatky na Střezetice a Rosnice po Melounku se sazbou 500 Kč/hod. Vybagrování předpokládá za 1 den tj. do 5.000 Kč a následně naložení k odvozu Multicarem obce také 1 den. Celé v max výši 10.000 Kč.  RO požádala o zajištění nabídky od pana Romana Hynka, Všestary 54, IČ 86704648.

 

p. Vecek: Proč není vyčištěna část Melounky i pod mostky?

předsedající: Koryto čistilo povodí Labe s tím, že pod mosty to není v jeho majetku, je to majetek SUS. 

  

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 182/2009: ZO schvaluje nabídku firmy Rejmánek Libor na vyčištění příkopu ve Všestarech od křižovatky na Střezetice a Rosnice po Melounku v hodinové sazbě 500 Kč/hod  v maximální výši do 10.000,- . Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky. 
Hlasování o usnesení č. 182/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

 

8.14. Prodej nepotřebné techniky – vyhlášení záměru

 

Důvodová zpráva č. 8.14.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Vzhledem k pořízení nové multifunkční kopírky KONICA MINOLTA C200 PCL je nutno rozhodnout jak naložit s vyřazeným strojem AFICIO. Ředitel ZŠ s díky odmítl nabídku na využití stroje v ZŠ i obou MŠ s odkazem na dostatečné vybavení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 183/2009: ZO vyhlašuje záměr prodat kopírovací stroj MASHUATEC D420 AFICIO TM nabídce s nejvyšším podáním..

Hlasování o usnesení č. 183/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

8.15. Návrh na využití plochy střech v areálu ZŠ

 

Důvodová zpráva č. 8.15.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Obci byla učiněna předběžná nabídka na vybudování fotovoltaické elektrárny na plochách střech v areálu školy. Bližší informace budou obci předány v úterý 16.6.2009.

Ploché střechy na tělocvičně, krčku, bazénu ŠJ a MŠ mají dohromady cca 2.750 m2 (orientačně z katastrálních map). Pro orientační výpočet z plochy 2.000 m2 je výkon elektrárny 78.962 kWh. V případě pronájmu střech provozovateli elektrárny by obec mohla odebírat 1 kWh za 1 Kč tj. roční úspora 236.000 Kč.

 

V pátek 12. 6. 2009 byl elektronickou poštou doručen obdobný dotaz od společnosti ONE Reality ve znění:

Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat, zda-li by obec byla ochotná jednat o povolení k výstavbě Fotovoltaické elektrárny na poli nad obcí Všestary, vedle archeoparku (viz příloha). Jednalo by se o umístění solárních panelů na kovové konstrukce. Jde o jižní svah, který je stranou od obce a poblíž vysokého napětí - tudíž předběžně vhodná lokalita pro investora na fotovoltaickou elktrárnu, který se o tento pozemek zajímá. 

Děkuji,

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Jan Heger

 

Ing. Skořepová: Ty střechy by nezatracovala.

p. Štefanka: Teď něco podobného řeší v Čistěvsi.

Ing. Šandera: Na poli to je blbost, ale o střechách by jednal.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 184/2009: ZO nesouhlasí se záměrem vybudováním fotovoltaické elektrárny na poli v blízkosti archeoparku..

Hlasování o usnesení č. 184/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 185/2009: ZO souhlasí s jednáním o vybudováním fotovoltaické elektrárny na plochých střechách v areálu ZŠ. Definitivní rozhodnutí bude vysloveno po předložení bližších technických a ekonomických podkladů.

Hlasování o usnesení č. 185/2009: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

 

8.16. Zastoupení obce v „Mikroregionu obcí památkové zóny 1866“

 

Důvodová zpráva č. 8.16.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková - starostka

 

Na zasedání ZO 23. 11. 2006 byl po svém zvolení do funkce starosty usnesením č. 34/2006 jmenován p. Josef Macháček jako zástupce Obce Všestary do správní rady DSO „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“. Vzhledem ke změnám, které nastaly v pozicích starosty a místostarosty na přelomu roku 2008/2009 navrhuje RO uvést do souladu s touto skutečností i zastoupení obce ve správní radě mikroregionu uvolněným místostarostou obce.

 

p. Macháček: Možná je škoda, že tento bod nebyl předložen před zasedáním valné hromady mikroregionu 1866. Nemá pocit, že by tam pro Obec vykonal málo.

p. Štefanka: Pojďme posílit pozici Obce a jmenujme tam dva zástupce.

starostka: Ve správní radě mikroregionu je jen jeden zástupce Obce.

p. Došel: Komunikace vázne, nebo přestala fungovat?

p. Štefanka: Nebylo by řešením, aby nám p. Macháček poskytoval více informací?

Ing. Skořepová: Navrhuje změnu takovou, aby tam byla starostka místo bývalého starosty.

starostka: Nemůže to vzít určitě, protože na to nemá čas. Pokud to nebude místostarosta, tak nechme p. Macháčka s tím, že bude pravidelně předkládat informace z mikroregionu 1866.

p. Martínek: Mělo by tam být zastoupeno vedení Obce.

starostka: V časopise by mělo být obsaženo, co bude, a ne to co bylo. Naše Obec tam měla jen to, co se stalo.

Ing. Šandera: V mikroregionu, by podle jeho názoru, mělo být zastoupeno vedení Obce.

předsedající: O funkci se rozhodně nepere, protože má práce nad hlavu. K tomuto bodu se účastnit hlasování nebude.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 186/2009: ZO potvrzuje p. J. Macháčka jako zástupce Obce Všestary ve správní radě DSO „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ a zároveň mu ukládá pravidelně předkládat důvodovou zprávu o činnosti na ZO.

Hlasování o usnesení č. 186/2009: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

 

 

8.17. Zvonička na Chlumu

 

Důvodová zpráva č. 8.17.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková - starostka

 

V minulosti byl vznesen návrh na opravu zvoničky na Chlumu. Zvonička se nachází na pozemku pana Fišera, není na pozemek zřízeno věcné břemeno, a proto jednou z úvah bylo přemístění zvoničky na pozemek v dolní části u školky. Při posledním jednání o věci byl pověřen pan Geltner zjištěním

a)      Zda si občané místní části Chlum přejí zachovat stávající kovovou konstrukci, či si přejí konstrukci jinou (za zachování zvonku z r. 1921 a mechanismu zavěšení)

b)      V případě změny konstrukce zjištěním ceny, v případě zachování konstrukce rovněž zjištěním ceny za její obnovu.

 S ohledem na skutečnost, že dosud nebyla předložena ani jedna cenová nabídka požádala jsem dne 11.6.2009 firmu pana Jaroslava Došela o jeho cenovou nabídku. Podle sdělení obyvatel místní části Chlum, přejí si zachovat stávající konstrukci, tj. bude třeba zajistit nový základ, očistit stávající konstrukci, opatřit zvoničku novou stříškou.    

 

p. Martínek: Zvoničku zachovat, tak jak je.

p. Vecek: Uložení zvonu, aby zůstalo stejné, jako je.

p. Došel: Není zřejmé, co tam má být zhotoveno.

p. Martínek: Je potřeba, aby ta zvonička byla důstojná.

Ing. Šandera: Začíná si připadat jako v Kocourkově. Navrhuje, ať si o tom rozhodnou občané v místní části Chlum.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 187/2009: ZO ukládá zastupiteli místní části Chlum p. Veckovi projednat s obyvateli vzhled a umístění zvoničky a předal požadavky radě obce.

Hlasování o usnesení č. 187/2009: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

 

 

8.18. Převzetí vodovodu v lokalitě Vít

 

Důvodová zpráva č. 8.18.  pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2009

Předkládá: Ing. Michal Derner – místostarosta

 

Na valné hromadě společnosti VAK dne 3.6.2009  jsem byl osloven Ing. Loskotem, technicko-provozním náměstkem VAKu s informací, že před týdnem u něho byl p.Vít ve věci předání vodovodu. Byl jsem dotázán, proč obec nechce převzít vodovod a následně jej předat proti akciím VaKu. Informoval jsem ho o usnesení ZO č.50/2008 z 20.3.2008, že obec převezme vodovod pouze ze předpokladu příslibu společnosti VAK že tento vodovod do svého majetku převezme, jakož i o informaci p.Macháčka na zasedání ZO dne 29.5.2008, že takový příslib ze strany VAKu být učiněn nemůže. Ing. Loskot sdělil, že požadavek obce na příslib převzetí mu není vůbec znám a otázku převzetí vodovodu v lokalitě „Vít“ řeší teprve týden. Dne 8.6.2009 zaslal na obecní úřad zprávu tohoto znění:

Vážený pane místostarosto,

naši společnost navštívil pan Vít a informoval nás o tom, že chtěl převést na obec Všestary vodovod pro výstavbu 26-ti rodinných domů na parc. č. 363/4, 363/6, 363/7, 431, 460/2 v k. ú. Všestary, a že jej obec odmítá převzít.

Sdělujeme Vám, že naše společnost má zájem vlastnit tento vodovod, a proto bude v následujících dnech jeho technický stav prověřen provozovatelem našich sítí, společností Královéhradeckou provozní, a.s. Během několika dní Vám po prověření technického stavu vodovodu sdělíme, zda jej převezmeme do našeho vlastnictví. Převod vlastnictví by pak mohl proběhnout tím způsobem, že by vaše obce nabyla tento majetek formou kupní nebo darovací smlouvy a nám následně vložila do majetku formou nepeněžitého vkladu.

S pozdravem

Ing.Pavel Loskot

Technicko-provozní náměstek

 

RO tuto zprávu projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit převzetí vodovodního řadu na pozemcích, které jsou v majetku společnosti za předpokladu příslibu jeho následného převzetí společností VAK.

 

p. Macháček: V minulosti bylo řečeno, že nám žádný písemný příslib dát nemůžou.

předsedající: Tak se to zřejmě změnilo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 188/2009: ZO souhlasí s převzetím vodovodního řádu na pozemcích, které jsou v majetku spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové za předpokladu písemného příslibu jeho následného převzetí společností VAK HK a.s. (IČO: 00527297), Hradec Králové.

Hlasování o usnesení č. 188/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

8.19. Informace

8.19.1.  průběh prací na ZŠ - SO 02 Podřezání nejstarší části objektu-

předsedající: Práce probíhají podle harmonogramu, promítl některá foto z opravy.

8.19.2.  ČOV a kanalizace – upravená situace ČOV

předsedající: v nejbližší době bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí

8.19.3.  Pozvánka na 670 let výročí místní části Lípa  foto: opravená Boží muka

8.19.4.  Další – dopravní značení pro bitvu 1866 je projednáno na Policii ČR (prosím p. Vecka přidat zákaz vjezdu na cestu k p. Jásenskému).

 

9) Závěr

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:25 hodin.

 

 

 

Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  Jaroslav Došel                                  ..............................................                          

                       

 

                      Josef Pešek                                       ..............................................

                                 

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                                                                                                                                              

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  

1.      prezenční listina

2.      přijatá usnesení

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018