Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Radovan Dvořák, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Ing. Božena Skořepová, Přemysl Vecek.
Za OV: Vojtěch Geltner (Chlum).
Zahájeno: 19.05 hod

Ing. Derner: Provedl zapnutí nahrávacího zařízení.
 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a
vystoupila s úvodním slovem k námitce p. Macháčka na minulém zasedání, že nebylo svoláno v souladu se zákonem, s odůvodněním, že bylo vyvěšeno pouze 6 dní (tedy o 1 den méně), neboť den vyvěšení a sejmutí se do doby zveřejnění nepočítá
starostka:
A)    Chtěla bych poděkovat p. Macháčkovi, že tak zásadním způsobem zapracoval na právním vědomí zastupitelstva a to námitkou, že zastupitelstvo nebylo svoláno podle zákona. Ano, subsidiárně se v případě zákona o obcích používá správní řád, který upravuje běh lhůt, a skutečně se podle této normy do běhu lhůt nezapočítává den určující počátek a konec.
B)     Nedala jsem však na doporučení p. Macháčka a nezeptala jsem se auditorů (poškodila bych obec), ale z dostupné judikatury jsem zjistila, že ustanovení § 93 odst. 1 zákona má za účel zajistit veřejnou kontrolu, tj. veřejné jednání. To nepochybně dne 26. 3. 2009 zajištěno bylo, protože všichni víme, že jednání zastupitelstva v místní části Chlum se zúčastnilo nebývalé množství veřejnosti a tedy mohu konstatovat, že:
  1. námitka byla k věci se nevztahující (irelevantní), což p. Macháček jako člen zastupitelstva a bývalý starosta musí vědět
  2. shrnuji: zastupitelstvo konané dne 26. 3. 2009 bylo svoláno řádně a včas a není třeba přijímat další opatření, ani činit další úkony.
 
Dále starostka pověřila vedením zasedání Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápisy z předchozích jednání byly vyhotoveny, jsou předloženy k nahlédnutí.
 
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Macháček a p. Josef Mareš.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 110/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 4. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a p. Josef Mareš.
Hlasování o usnesení č. 110/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Program jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise
4.      Námitky k minulému zápisu
5.      Volba ověřovatelů zápisu
6.      Kontrola usnesení
7.      Připomínky a podněty občanů
8.      Různé
8.1.   Žádost o opravu obecního bytu ve Bříze 54
8.2.   Žádosti o příspěvky organizacím
8.3.   Úhrada faktur       
8.4.   Změny územního plánu obce
8.5.   Smlouva o uzavření sml. Budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce
8.6.       Smlouva o věcném břemeni – VČP Net
8.7.       Projekt chodníků v našich obcích
8.8.       Výtky rodičů k fungování MŠ
8.9.       Pořízení a prodej techniky (sekačka, drtič větví)
8.10.   Úhrada neinvestičních nákladů na žáka (Nechanice)
8.11.   Značení v obcích – informační systém
8.12.   Areál Sokolovna – pořízení zábran proti vjezdu  
8.13.   Informace
8.13.1.                      Úprava obecní zeleně
8.13.2.                      Datové schránky, elektronická spisová služba, kopírovací stroje
8.13.3.                      Změna Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje
8.13.4.                      Projekt ČOV + kanalizace
9.      Závěr
 
p. Macháček: Doplnění informací z mikroregionu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 111/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 23. 4. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 111/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) Námitky k minulému zápisu
K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky – byl schválen.
 
5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jaroslav Došel a p. Petr Gabriel.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 112/2009 : ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 4. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 112/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

6) Kontrola usnesení
 
            č.20/2007        …o krizových řízeních
předsedající: Spojil se s p. Gaudlem na HZS HK. Požadavek ze strany Všestar mu nebyl znám. Zřejmě to někde zapadlo. Slíbil, že to pošle.
p. Macháček: Požadavek byl odeslán vloni.
 
            č.65/2007        Všesportovní areál „Sokolovna“
p. Gabriel: V minulosti byli pověřeni MVDr. Novák a p. Macháček.
p. Macháček: Nějaká jednání proběhla, ale není to celé dojednáno.
p. Mareš: Neví, zda v tom investiční komise má něco udělat.
starostka: Byla by ráda, aby to pan Mareš vzal pod ochranná křídla. Pokud ví, tak pan Janák chce dát žádost o změnu územního plánu
 
            č.66/2007        Zpracování projektové dokumentace na akci „Obecní úřad“
p. Gabriel: Tam byla otázjka s délkou platnosti stavebního povolení.
předsedající: Do příštího zasedání termín platnosti stavebního povolení prověřím.
 
            č.75/2007        Změna územního plánu č.2
předsedající: Toto usnesení je již splněno, protože je to nahrazeno usnesením č. 33/2009.
 
            č.138/2007      Odkoupení pozemků příjezdová cesta u čp. 54, 174 Všestary
předsedající: Největší problém zůstává s komunikací – zámkovou dlažbou. Jejím předáním obci vč. inženýrských sítí a současně prodejem pozemku obci pod dlažbou podmiňuje p.Vít prodej přístupové cesty k č.p. 54 a 174  
 
            č.174/2007      Oprava zdi na hřbitově – Chlum.
starostka: Bylo to nahrazeno usnesením č.77/2009, kdy to bylo přiděleno p. Hamanovi. Podle posledních informací to jeho firma dělat nebude.
p. Martínek: Teď je ale opravdu potřeba okamžitě opravit pilíř. Jinak to spadne.
starostka: Je potřeba určit co tam chceme, zda pilíř nebo vše.
p. Gabriel: Vybral by další z nabídek, které byly na dalších místech. Není potřeba vypisovat další výběrové řízení.
p. Mareš: Není potřeba přijímat další usnesení. Osloví se další firmy, které se přihlásily.
 
            č.176/2007      … přívalové deště
starostka: V agentuře ochrany přírody jsme se dozvěděli, že je možné na to získat dotaci. Musí ovšem existovat smlouva o výpůjčce, nebo nájemní smlouva. Musíme jednat se ZD Všestary. Sami zemědělci vidí problém s erozí.
předsedající: Ing. Novák to má na stole již delší dobu a přislíbil, že se příští týden zastaví.
 
            č.187/2007      Doplnění veřejného osvětlení
předsedající: Pan Vaněk dokumentaci ještě nedokončil a slíbil, že do 11.5. to dodělá. Veřejné osvětlení v části Bor bude zřejmě rozumné připojit na Dolní Přím. Ing. Šandera přislíbil jednání s místním starostou.
p. Macháček: To už bylo v minulosti předjednáno, a není v tom problém.
předsedající: Výborně. Možná je škoda, že jsme to nevěděli.
 
            č.244/2007      …pozemek u bytovky ve Všestarech
starostka: Geometrický plán zaplatila Obec. Obec je vlastně jen prostředníkem, oni sami se nedohodnou.
 
            č.40/2008        Hasičská zbrojnice v Rozběřicích
starostka: Žádali jsme o dotaci, která byla zamítnuta. Nyní je to na přezkoumání, kde může být žádost ještě schválena.
 
            č.107/2008      … přerušení prací na projektu dálkového přivaděče
předsedající: Podle informace od společnosti Multiaqua po Obci už žádnou pohledávku nemají.
 
            č.152/2008      Projekt „Všestarské chodníky“
starostka: Dnes se k tomu dostaneme. Neváhala by pochválit p. Peška za jednání v Rosnicích. Naráží to hlavně na majetkové vztahy.
p. Gabriel: Nebyly by v rozpočtu peníze na chodníky ještě letos, když odpadla velká přestavba školy?
starostka: Nevím, zda dnes zaznělo kolik je v rozpočtu. K dnešnímu dni to je 6.587.059,05Kč. Z toho je 5 milionu ušetřených z loňského roku.
 
            č.185/2008      … pasport obecních pozemků
starostka: Už měl být udělán dávno, ale dělá spoustu jiných věcí, než by měla. Musí se to udělat co nejdříve. Je potřeba dát do kupy veškerý majetek, nejen z důvodu odpisů.
předsedající: Pasport obecních pozemků by měl být zpracován do programu Misys, ve kterém má naše obec již zpracovaný pasport místních komunikací. Tento program pro nás spravuje společnost ZPK a bude nutné ji poptat na zpracování pasportu pozemků a obdobně i pasportu dešťové kanalizace
 
            č.186/2008      … odvodnění komunikace Lípa
p. Štefanka: Na jednání se SUS rád přijde. Do dnešního dne to mělo být zameteno.
starostka: Oni se odvolávají na to, že nebylo nic písemně.
 
            č.18/2009        Výběrové řízení na podřezání ZŠ
předsedající: Bylo nahrazeno usnesením č.91/2009, protože jsme nedostali dotaci a k tomuto bodu se dostaneme.
 
            č.25/2009        Pronájem objektu náležícího k bazénu
předsedající: Záměr byl vyhlášen a je tam termín do 26.6.2009.
p. Štefanka: Nemluvili jsme o tom, že to dáme do tisku?
starostka: To není špatný nápad, ale je potřeba k tomu přijmout usnesení.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 113/2009: ZO schvaluje uveřejnění nabídky na pronájem bazénu v regionálním tisku (Hradecké noviny, MF Dnes, Právo) v pátečních vydáních.
Hlasování o usnesení č. 113/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

            č.33/2009        zpracování změn UPO č.5 a č.6
předsedající: Změna č.5 je zpracována, tam už jsme vybrali. U změny č. 6 jsme ještě nevybrali a budeme se tomu věnovat dnes.
 
            č.50/2009        kontrola elektroměrů SDH
p. Gabriel: Kontrolu jsme prováděli s Ing. Lučickým a s výsledky nás seznámí.
Ing. Lučický: Zjistili jsme, že žádné veřejné osvětlení není připojeno na elektroměry SDH. Dále jsme nezjistili žádný nelegální odběr. Všestarské SDH nemá žádný odběr, protože je v budově Obecního úřadu. SDH Lípa má 1.800,- Kč, SDH Bříza 13.519,- Kč, SDH Rosnice 42.776,- Kč, SDH Chlum 43.185,- Kč a bezpečně nejvíc SDH Rozběřice 95.347,-Kč. V Rozběřicích je problém v tom, že jsou tam přímotopy, které jedou kdykoliv a nejen na nízkou sazbu.    
p. Gabriel: Bylo by dobré, aby se na to podíval p. Srdínko, aby to šlo zapojit na nízký tarif.
starostka: Možná by bylo dobré zjistit i to, zda by nestálo za to přepojit to na plyn.
p. Martínek: Podle jeho názoru je to dáno i určitou nedisciplinovaností. Musí to někdo taky vypínat.
p. Štefanka: Částka odpovídá celoročnímu vytápění dvou rodinných domů a to se opravdu plýtvá. Je to velký nepoměr v tom, kolik stojí provoz veřejné osvětlení prodloužený o jednu hodinu.   
 
            č.68/2009        kontrola hospodaření ZŠ
starostka: Je potřeba doplnit pověření na kontrolu podle zákona o vnitřní kontrole.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 114/2009: ZO uděluje pověření finančnímu výboru k provedení kontroly hospodaření ZŠ podle
§13 odst.1 zákona č.320/2001 sb. a §15 zákona č.552/1991 sb. o státní kontrole.
Hlasování o usnesení č. 114/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

            č.69/2009        kontrola hospodaření na bazénu
p. Štefanka: Výsledky budou předloženy na příštím zasedání.
 
            č.89/2009        zpracování zadávacích podmínek na podřezání ZŠ
p. Gabriel: Bude se probírat dnes.
 
            č.90/2009        žádost o navrácení peněz z CEP
starostka: Peníze byly navráceny 21.4.2009. Zároveň mě informovali, že bude vypsána nová výzva na zateplování budov.
 
            č.91/2009        zadávací podmínky na podřezaní
starostka: Tam už jsme dál. Byla už výzva a budou se otevírat obálky s nabídkami.
 
            č.105/2009      pořízení kontejnerů na papír a komunální odpad
předsedající: Kontejnery by měly přijít příští týden.
p. Martínek: Kolik vynesl sběr, který pořádala ZŠ?
předsedající: Překvapivě to bylo se ziskem cca 3tis. Kč.
p. Gabriel: Pokud je to takto, tak bych uvažoval o obnovení čtvrtletního sběru ve škole.
starostka: Zvažuji možnost návratu k původnímu návrhu Ing. Dernera o podpoře čtvrtletního sběru ve škole.
p. Šandera: Pokud se nějaké kontejnery na papír umístí v obcích, tak lidé nebudou dál odevzdávat sběr do školy, protože tam je potřeba to třídit.
p. Macháček: Zachoval by původní sběr 4x ročně.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 115/2009: ZO ruší usnesení č.76/2009, čímž se obnovuje sběr starého papíru v ZŠ s frekvencí 4 x ročně.
Hlasování o usnesení č. 115/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

7) Připomínky a podněty občanů
p. Geltner: Jak to bude s el. pumpou na hřbitově na Chlumu?
předsedající: Stavební povolení na přípojku stále ještě vyřizuje Ing. Novák. V tuto chvíli je to prý na Obci Sokolské u p.Urbana, musí tam být jejich souhlas.
p. Šandera: Za p. Urbana to rozhodují v Praze.
předsedající: Prosím kontrolní výbor přidáno do kontroly usnesení, aby to nezapadlo.
 
8) Různé
 
8.1 Žádost o opravu obecního bytu ve Bříze 54
 
Důvodová zpráva č. 8.1.  pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Překládá: Ing. Michal Derner
 
  1. Paní Vladěna Rybová podala žádost (26. 3. 2009) o rekonstrukci podlah ve 2 místnostech obecního bytu s přibližným rozpočtem: vyrovnání podlah za Kč 16.000,- a PVC za Kč 35.000,- tj. celkem cca Kč 51.000,- (vše za práci a materiál). Dále na upozornění p. Srdínka žádá o revizi el. instalace.
  2. Paní Svobodová podala žádost o finanční příspěvek na opravu podlahy v obecním bytě (odhadovaná cena Kč 6.000,-). Dále žádá o úpravu WC, kterou provede svépomocí.
  3. Paní Helena Novotná doručila kopii záznamu servisní zprávy plynového kotle ze dne 4.6.2007 : „zjištěna závada začínající koroze a netěsnost přerušovače tahu, nutná výměna, plyn. kotel nepoužívat.“
 
předsedající: Dům vyžaduje rekonstrukci a záleží na tom, jak se zastupitelstvo k tomu postaví.
starostka: Mají právo užívat byt v řádném stavu a tady tomu tak zřejmě není. Je potřeba rozhodnout co s tím bude dál.
p. Štefanka: Nejlepší by bylo, aby tam šel nějaký odborník a zjistil co se s tím dá dělat a na příštím zasedání o tom dal zprávu. 
předsedající: Já tam tedy zajdu s Ing. Šanderou a zjistíme co se s tím dá dělat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 116/2009: ZO pověřuje Ing. Dernera a Ing. Šanderu zjištěním stavu v obytném domě ve Bříze č.54. a předložením zprávy o tom na příštím zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 116/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.2  Žádosti o příspěvky organizacím
 
Důvodová zpráva č. 8.2.  pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Předmět:  Žádosti o příspěvky organizacím
Překládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
1)      Komitét pro udržování památek z války roku 1866
      Komitét požádal o příspěvek na opravu pomníků v místních částech. Cena oprav se 
      bude pohybovat okolo 130.000,- Kč, komitét žádá o příspěvek ve výši 50.000,- Kč.
     V rozpočtu obce na rok 2009 je počítáno s částkou ve výši rovněž 50.000,- Kč,. Rada
     obce projednala tuto žádost a doporučuje zastupitelstvu tento příspěvek poskytnout.
2)      SDH Rozběřice požádal o částku 3.940,- Kč na hasičský ples.
     Částka byla použita na nákup cen do tomboly. Účel odpovídá schválenému rámci pro    
    dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce to žádost schválit oproti 
    vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Rozběřice.
3)      JSDHO Chlum podala žádost o zakoupení skladového kontejneru o výměře 3,5 x 4,4 m v ceně cca 35.700,- Kč (cena včetně DPH). Kontejner má sloužit k uložení vybavení, které je zatím uloženo v hasičské zbrojnici. Rada obce projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu obce nákup schválit. 
4)      SDH Rosnice žádá o příspěvek ve výši 1.000,- Kč, který bude použit na nákup lampionů pro čarodějnický průvod, který se bude konat dne 30. 4. 2009 v Rosnicích.    Účel odpovídá schválenému rámci pro dotaci spolkům, proto doporučuji zastupitelstvu obce tuto žádost schválit oproti vyúčtování na úkor částky na spolkovou činnost pro SDH Rosnice. Dále SDH Rosnice požádalo o doplnění 1 m3 oblázku na dětské hřiště, tuto žádost jsem posoudila jako údržbu vzhledu obce a oblázek byl již na hřiště doplněn.
5)      Dětský kroužek historického šermu Tesák se sídlem Dohalice žádá o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na provoz dětského kroužku. Peníze hodlá použít na nákup drátu určeného pro zhotovení replik drátěných košil, které jsou užívány při vystoupeních. Kroužek navštěvuje několik dětí z našich místních částí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje:
·     příspěvek ve výši 50.000,- Kč Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2009 na údržbu památek,
·     příspěvek ve výši 3.940,- Kč na nákup cen do tomboly SDH Rozběřice na úkor částky pro spolkovou činnost,
·     nákup 1 ks kontejneru v nejvyšší hodnotě 35.700,- Kč (cena včetně DPH) pro JSDHO Chlum,
·     příspěvek ve výši 1.000,- Kč na nákup lampionů pro SDH Rosnice na úkor částky pro spolkovou činnost,
·     příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Dětský kroužek historického šermu Tesák na nákup materiálu (drátu) pro výrobu replik drátěných košil.
Hlasování o usnesení č. 117/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Dodatečně, a to 21. 4. 2009 požádalo JSDHO Chlum o zakoupení 7 ks kalhot v celkové ceně 37.169,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o ochranné oblečení, navrhuji, aby zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 118/2009: ZO schvaluje nákup 7 ks kalhot od firmy Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940 za 37.169,- Kč pro JSDHO Chlum.
Hlasování o usnesení č. 118/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
8.3. Úhrada faktur
 
Důvodová zpráva č. 8.3. pro jednání zastupitelstva obce dne 23.4.2009
Předmět: Zaplacení faktur
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 101/2009 (26. 3. 2009) pro SDH Lípa 15.479,- Kč na práce s pokládkou dlažby v hasičské zbrojnici. Účtovaná částka je 15.479,- Kč.
 
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 56/2009 (26. 2. 2009) smlouvu s AVANT Komunikace, s. r.o. Hradec Králové na částku 264.439,- Kč na nástupní plochy v čekárnách zastávek ve Všestarech. Účtována je (a to přes vícepráce) částka 264.438,20 Kč.
 
Obě vyúčtované částky odpovídají již dříve zastupitelstvem schváleným částkám.
 
Na základě mandátní smlouvy předložil Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092 fakturu na částečnou úhradu činnosti mandatáře, tj. technickou výpomoc při projektování a budování kanalizace za období do 4. 3. 2009.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury na pokládku dlažby v hasičské zbrojnici na Lípě ve výši 15.479,- Kč a úhradu faktury AVANT komunikace s.r.o. ve výši 264.438,20 Kč, úhradu faktury Ing. Miloši Machútovi, IČ: 12950092 ve výši 14.908,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 119/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obci se naskýtá možnost nakoupit cihly „hamplovky“ na opravu hřbitovní zdi na Chlumu. Podle odborných odhadů potřebujeme cca 2.000 ks, v daném případě jsou 1 ks po 3,- Kč, tedy se jedná o částku 6.000,- Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 120/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 2000 ks cihel v částce 6.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 120/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.4. Změny územního plánu obce
 
Důvodová zpráva č. 8.4.  pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Předmět: Změna ć.6 ÚPO
Překládá: Ing. Michal Derner
 
p. Šubrt: Seznámil zastupitelé se svým záměrem na truhlářskou dílnu.
 
Podle kontinuální výzvy MMR z 30. 1. 2009 k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného Operačního Programu (IOP zaměření výzvy 5.3b „Podpora tvorby a aktualizace ÚPO s ohledem na udržitelný rozvoj“) lze pro zpracování návrhu nového územního plánu obce žádat od momentu schválení Zadání územního plánu o dotaci ve výši 100% (85% z EU + 15% ze SR) způsobilých výdajů.na zpracování projektové části, tj. do projednání návrhu ÚP dotčenými orgány státní správy (DOSS) = obec za peníze z dotace získá návrh ÚP, který bude v souladu s novým stavebním zákonem (na zapracování případných připomínek DOSS do konečného ÚP se již dotace nevztahuje). Místo zahrnutí podnětů občanů a společností do změny č.6 by bylo vhodné zapracovat všechny tyto návrhy do NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU a ušetřit vlastní rozpočtované peníze.
 
p. Jiří Šubrt podal pro p.č. 305/3 a 89/8 a st. p.  č. 55 a 57 v KÚ Lípa návrh na pořízení změny ÚPO. Předmětem je stanovení regulativu umožňující výrobu – truhlářství v rámci stávajících funkčních ploch označených jako „zóna živočišné výroby“ s žádostí, aby tato změna byla provedena jako samostatná změna ÚPO, kterou sám uhradí. Jedná se o stejnou změnu, která na ZO 24.1.2008 nebyla v rámci projednáváni bodu 9) programu zařazena do změny č. 2 ÚPO s odůvodněním zpracovatele změny cit.“ - Ing.Arch.Čapek: připuštění změny funkčního využití plochy by se samotná změna pozdržela cca o půl roku…“ 
 
p. Macháček: Spadají do toho Všestary počtem obyvatel?
předsedající: Ano, je tomu tak
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 121/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh p. Jiřího Šubrta na pořízení změny územního plánu pro p.č. 305/3 a 89/8 a st. p. č. 55 a 57 v KÚ Lípa. Předmětem je stanovení regulativu umožňujícího výrobu – truhlářství v rámci stávajících funkčních ploch označených jako „zóna živočišné výroby“ Změna bude pořízena na náklady navrhovatele jako samostatná změna č. 6 ÚPO.
Hlasování o usnesení č. 121/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 122/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu Obce Všestary. který bude řešit také podněty a návrhy podané v souvislosti s Výzvou fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary, jež byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 64/2009.
 Pořizovatelem územního plánu bude Magistrát města Hradec, tj. úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, a schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera – místostarostu obce jako určeného zastupitele k pořízení nového Územního plánu obce Všestary a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci tohoto územního plánu.
Hlasování o usnesení č. 122/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.5.  Smlouva o uzavření sml. budoucí o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
 
Důvodová zpráva č. 8.5.  pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Předmět: Změna č.6 ÚPO
Překládá: Ing. Michal Derner
 
Pro napojení nových 12 RD pod Sušárnou v Rosnicích žádá ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, prostřednictvím společnosti ELPROM CZ s.r.o. Hořice, Haberská 156, PSČ 508 01, IČ: 27528448 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Kabel povede po pozemcích obce v KÚ Rosnice a KÚ Všestary. Pro každé KÚ je předložen samostatný návrh smlouvy – viz přílohy:
smlouva číslo IV-12-2004439/VB/5 (příloha č. 3)asmlouva číslo IV-12-2004439/VB/3 (příloha č.4) a situace
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 123/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č.
IV-12-2004439/VB/5 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy č. IV-12-2004439/VB/3 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostku jejich podpisem.
Hlasování o usnesení č. 123/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.6 Smlouva o věcném břemeni – VČP Net
 
Důvodová zpráva č. 8.6.  pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Překládá: Ing. Michal Derner
 
    P. Roman Hynek jako investor předložil třístrannou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/297/2009 (příloha č. 5) pro uložení plynárenského zařízení ,,Prodloužení STL plynovodu vč. plynovodních přípojek pro 8 RD‘‘ (v lokalitě Rosnice - pod sušárnou). Na tuto stavbu byla usnesením č. 96/2008 zastupitelstvem dne 24. 4. 2008 mezi týmiž účastníky schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. GP věcného břemene viz přílohy
mapa věcného břemene 1, mapa věcného břemene 2, mapa věcného břemene 3.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 124/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/297/2009 mezi Obcí Všestary jako povinným, VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485,PSČ 500 04, IČ: 274 95 949 jako oprávněným a p. Romanem Hynkem nar. 26. 12. 1962 bytem Všestary 54, PSČ 503 12, jako investorem v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 124/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.7. Projekt chodníků v místních částech
 
Důvodová zpráva č. 8.7. pro jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Předmět: Chodníky v našich obcích
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Zpracovatel projektové dokumentace představil připravený projekt na chodníky ve všech místních částech obce. Zároveň předložil seznam vlastníků pozemků, které stavba chodníků omezí ve vlastnických právech. S vlastníky pozemků postupně starostka se zastupiteli z jednotlivých částí vstupuje v jednání, zda jsou ochotni část pozemků prodat. Bližší informaci bude možné podat až na jednání zastupitelstva. V případě, že alespoň někteří majitelé pozemků budou ochotni prodat části svých pozemků do vlastnictví obce, bude nutné zajistit oddělovací geometrické plány. Zpracovatel projektové dokumentace spolupracuje s firmou GON HK a.s., a proto byla tato firma požádána o předložení nabídky za 8 ks oddělovacích geometrických plánů, které vyčíslila ve výši 34.510,- Kč (cena včetně DPH). Následným jednáním byla cena dohodnuta jako maximální ve výši 29.500,- Kč. Další nabídka nebyla vyžádána.
 
Majitelé pozemků, kteří souhlasí s prodejem části svých nemovitostí obci se vyjádří, jakou cenu jsou ochotni jako cenu kupní akceptovat. Zastupitelstvo bude požádáno o souhlas s uzavřením kupních smluv.  
 
SDH Bříza požádalo o doplnění 4 ks betonových laviček s trnem hodnota neuvedena (v r. 2007 zakoupeny např. do Rozběřic), které požadují umístit po 2 ks u chodníku, a to u autobusové zastávky a po 2 ks u hasičské zbrojnice. Tato žádost nebyla předmětem rozhodování o penězích určených spolkům, jedná se o péči o vzhled a údržbu obce. Žádost má nejblíže k loni dohotoveným chodníkům v místní části Bříza, a proto je projednávána spolu s tímto bodem.
Dodavatelem byl v minulosti pan Polák Hoříněves (není plátcem DPH), Sestava = stolek + 2 4místné lavice na desce dodává za 5.000,- Kč, samotný stolek za 1.500,- Kč, lavice s trny za 1.500,- Kč, lavice malá za 600,- Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 125/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování oddělovacích geometrických plánů pro oddělení pozemků od stávajících parcel pro plánovanou stavbu chodníků u vlastníků, kteří souhlasí s prodejem. Firma GON Hradec Králové, a.s., IČ: 25275666 zpracuje dokumentaci v max. ceně 29.340 Kč.
Hlasování o usnesení č. 125/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Gabriel: Lavičky, které byly v Rozběřicích by nedoporučoval.
p. Macháček: Proto doporučujeme lavičky s trnem, aby se osadily.
p. Martínek: Mělo by se zeptat maminek, které ty lavičky chtějí jinde.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 126/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 4 ks betonových laviček s trnem za cenu 1500 Kč / kus s umístěním dle požadavků SDH Bříza. Lavičky budou spojeny se zemí pevným základem, což zajistí SDH Bříza svépomocí.
Hlasování o usnesení č. 126/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.8. Výtky rodičů k fungování MŠ
 
Důvodová zpráva č. 8.8. pro jednání zastupitelstva obce dne 23.4.2009
Předmět: Výtky rodičů k fungování MŠ Všestary
Překládá: Ing. Vladimír Fof
 
Schůzka proběhla 31. 3. 2009. Účastníky jednání byli: PaedDr. P. Fikejz – ředitel školy, Mgr. D. Frízlová - zástupkyně ředitele školy, pí. L. Rezková - vedoucí učitelka, Mgr. O. Brandejsová, pí. J. Mlatečková – učitelky MŠ, JUDr. Z. Zlatohlávková – starostka Obce Všestary, rodiče dětí MŠ Všestary.
 
            Byly probrány všechny body z dopisu. Nejprve se ke každému bodu vyjadřoval pan ředitel a navrhoval řešení. Potom probíhala korektní diskuze všech zúčastněných.
Bod 1 – Děti chodí na plavání nedostatečně oblečené
Bod 2 – Na oběd chodí děti přes velmi chladnou chodbu
Bod 3 – Při obědě není malým dětem poskytována dostatečná pomoc
Paní učitelky příkaz dostaly a bude se to plnit.
Bod 4 – Zákaz nošení plyšáků na spaní, nebo i hraček
Plyšové hračky na spaní byly již dříve povoleny a ostatní jen po domluvě s učitelkami.
Bod 5 – Aktivnější přístup při řešení „epidemií“
Informace o problémech budou na tabulích v šatnách.
Bod 6 – „Sponzorství“ chodu školky rodiči
Případné peněžité příspěvky půjdou přes školu a dárky (stavebnice, sladkosti,…) přímo do školky.
Bod 7 – Velká obměna učitelek a nedobrá atmosféra ve školce
Obměna učitelek je dána tím, že uvolněné místo je jen záskok za mateřskou dovolenou. Připravované akce školkou budou prezentovány dopředu, aby se na ně rodiče i děti mohli připravit
 
Na schůzce bylo také řečeno, že celý ten dopis je názor jenom pár lidí. Jako největší problém byla stanovena nedostatečná informovanost rodičů o dění ve školce. 
 
PaedDr. Fikejz: Navrhl možná řešení vzniklé situace:
1)      zváží svoje odstoupení z funkce
2)      dojde k prohození vedoucích učitelek v MŠ Všestary a MŠ Chlum
3)      odvolá pí. Rezkovou
4)      bude provedeno doplnění chodu školky podle připomínek a následná kontrola
 
Všichni přítomní byli pro to, aby se doplnil chod školky podle připomínek.
 
p. Gabriel: Zajímalo by ho, jak velká část rodičů souhlasila s dopisem. 
starostka: Na jednání byly v podstatě dvě skupiny rodičů. Jedna, která neměla pocit, že to je ve školce špatné a druhá, která chtěla zlepšení chodu školky. Je pravda, že vždy se dá něco zlepšit.
 
 
8.9 Pořízení a prodej techniky (sekačka, drtič větví)
 
Důvodová zpráva 8.9. pro jednání zastupitelstva obce dne 23.4.2009
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Předmět: Pořízení a prodej techniky
 
V 11.5.2005 byl pořízen drtič větví za částku 31.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že není využíván, nebyl ani předmětem půjčování, navrhuji jeho předání do komisního prodeje.
 
Součástí obnovy techniky na udržování veřejné zeleně je nákup ruční travní sekačky. Vybrána byla sekačka značky GT 53 SH GCV 190 HW v hodnotě 14.990 Kč
viz také http://www.werco.cz
 
S ohledem na stav stávajícího nářadí a množství obcí udržovaných travnatých ploch se jeví nákup travní sekačky jako nezbytný.
 
p. Martínek: V současné době je jen jedna funkční sekačka.
p. Macháček: Na mikroregionu byla schválena dotace na nákup sekaček a křovinořezů za polovinu částky.
předsedající: smlouva o dotaci bude asi až v červnu a náklady před jejím podpisem nelze uplatnit
starostka: Sekačku potřebujeme hned a není na co čekat. Tu případnou dotaci můžeme použít příští rok.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje prodej drtiče větví 465A do komisního prodeje, prostřednictvím obstaravatele VITAL TECH.
Hlasování o usnesení č. 127/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 128/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje nákup travní sekačky značky GT 53 SH GCV 190 HW v hodnotě 14.990 Kč.
Hlasování o usnesení č. 128/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.10 Úhrada neinvestičních nákladů na žáka (Nechanice)
 
Důvodová zpráva č. 8.10. pro jednání zastupitelstva obce dne 23.4.2009
Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Předmět: Úhrada neinvestičních
 
Město Nechanice vyčíslilo neinvestiční náklady na žáka na rok 2009, která je vyčíslena 6.750,- Kč (Otakar Voksa). V roce 2008 činila částka 6.500,- Kč (usnesení č. 87/2008 z 24. 4. 2008).
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 129/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Městem Nechanice předloženou smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů připadajících na žáka ve výši 6.750,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 129/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.11.  Značení v obcích – informační systém
 
Důvodová zpráva č. 8.11.   pro jednání zastupitelstva obce dne 23.4.2009
Předkládá: Jan Martínek
Předmět: Místní značení
 
Z katalogu Dopravní značení Náchod je předložen zastupitelstvu vzor místního značení, o kterém bylo již v minulosti uvažováno, spolu s ceníkem z r. 2008. Aktuální ceny budou sděleny na jednání zastupitelstva. Na jednání zastupitelstva bude předložen plán rozmístění.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 130/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem a instalací informačního systému v obci Všestary dle předloženého návrhu.
Hlasování o usnesení č. 130/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

p. Macháček: Na mikroregionu byla schválena žádost na ukazatele okamžité rychlosti v obcích. Jednalo by se o mobilní ukazatele. Je potřeba určit zástupce na valnou hromadu mikroregionu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 131/2009: Zastupitelstvo obce deleguje zástupce obce na VH mikroregionu p. Štefanku, p. Dvořáka, p. Vecka, a p. Geltnera.
Hlasování o usnesení č. 131/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
8.12 Areál Sokolovna – pořízení zábran proti vjezdu
 
Důvodová zpráva č. 8.12. pro jednání zastupitelstva obce dne 23.4.2009
Předkládá: Ing. Michal Derner
Předmět: Zamezení nežádoucímu vjezdu do areálu Sokolovna
 
Na základě návrhu p.Meceroda na zamezení nežádoucího vjezdu do areálu Sokolovna (viz citace níže), který projednával s vedením obce v průběhu loňského roku, byla oslovena firma Zámečnictví Došel Jaroslav, která podala následující nabídku (cituji z nabídky):
----------------------------------------
na výrobu a montáž zábran proti nežádoucímu vjezdu motorových vozidel do areálu Sokolovny ve Všestarech
 
U vjezdu u hlavní komunikace /u chatky/ …….    2 ks sklopných zábran uzamykatelných
U garáže /od kurtů/      …………………………   1 ks uzamykatelná závora
 
Všechny zámky budou sjednoceny na jeden klíč!
Cena zahrnuje: zaměření, výroba, montáž
Cena celkem bez DPH                            15 540,- Kč
--------------------------------------------                                                  
dopočet DPH              15.540 x 19%    =        2 952,60 
Celkem                       18.492,60
 
Citát z mailu od. p. Meceroda z 8.4.2009:
 
„Na jaře loňského roku nebo začátkem léta jsem se bavil s Jos. Macháčkem o uzavření areálu sokolovny. Jednalo by se o dvě otočné závory - jedna nahoře u chatky a druhá u garáží (obě uzamykatelné) ,protože to,co se tam v letních měsících,ale už i teď děje,je dost špatný.
Sjíždějí se tam různí - jak říkám já "huliči trávy" + minulé jaro jsem tam našel i injekční jehly a dělají tam dost nepořádek.V létě není neobvyklé jezdění autem kolem koupaliště třeba i ve 2 hod. v noci.“…
 
Odloženo na příští zasedání, aby se dala určit cena za jiné řešení než sklopné zábrany.

 
 
 
8.13 Informace
 
1) Úprava obecní zeleně
starostka:
·         pokud má někdo v úmyslu provádět úpravy obecní zeleně ve smyslu kácení, mýcení a podobně, prosím, aby si uvědomil, že zachází s obecním majetkem a takové zásahy učinil vždy až po dohodě s vedením obce. Reagovala tak na pořezané křoviny na návsi v Bříze.
·         předložila nabídku na sekání příkopů od p. Smetipracha (44 t.Kč) a p.Dvořáka z Charbuzic (zatím bez vyčíslení) = zajistit srovnatelné nabídky – plán ploch
·         podala informace o záměru „maskování“ kontejnerů zelení
 
2) Datové schránky, elektronická spisová služba, kopírovací stroje
předsedající: v souvislosti se spuštěním datových schránek od 1. července 2009 a elektronické spisové služby (v plánu uvést zkušebně do provozu během května), která bude se schránkami také komunikovat, je nutná výměna stávajících starých kopírovacích zařízení za 1 nový multifunkční stroj. Vyzval zastupitele, aby za účelem dosažení nejvýhodnější ceny zaslali případné kontakty na obecní úřad.  
 
3) Změna Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
4) Projekt ČOV + kanalizace
předsedající: předložil rozpracované projekty kanalizačního řádu v Rosnicích a Rozběřicích, podrobněji informoval o způsobu řešení v Rosnicích.
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 22:35 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Jaroslav Došel                                      ..............................................                           
                      
 
                      Petr Gabriel                                     ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  
č. 1 – prezenční listina
č. 2 – přijatá usnesení
č. 3 - smlouva číslo IV-12-2004439/VB/5 o uzavření sml. budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce v KÚ Rosrnice      
č. 4 - smlouva číslo IV-12-2004439/VB/3 o uzavření sml. budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce v KÚ Všestary
č. 5 - Smlouva o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/297/2009 pro uložení plynárenského zařízení na akci ,,Prodloužení STL plynovodu vč. plynovodních přípojek pro 8 RD‘‘ (v lokalitě Rosnice - pod sušárnou).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doložka k zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
konaného dne 23. 4. 2009
 
 
 
V bodě 3) zasedání zastupitelstva dne 14. 10. 2010 byla zastupitelstvem schválena námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 4. 2009 v tomto znění:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 164/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 23.4.2009, kterou se opravuje text usnesení č. 122/2009, které správně zní:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu Obce Všestary, který bude řešit také podněty a návrhy podané v souvislosti s Výzvou fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary, jež byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 64/2009.
Pořizovatelem územního plánu bude Magistrát města Hradec Králové, tj. úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, a schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera – místostarostu obce jako určeného zastupitele k pořízení nového Územního plánu obce Všestary a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci tohoto územního plánu.
Hlasování o usnesení č. 164/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.


 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Božena Skořepová                   ..............................................                          
                   
 
                      Radovan Dvořák                            ..............................................
 
                                 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018